lankymasis šioje svetainėje

 


Papilė I dalis

Papilė II, III dalys

11-oji serijos monografija, I dalis: 60 autorių, 82 straipsniai, 1082 puslapiai, 900 egzempliorių. 2004 m. 
Elektroniniu formatu knyga išleista 2015 03 24.
ISBN
9986-9236-8-9

Rengėjai ir rėmėjai
Pratarmė
Turinys
Contents
Apie straipsnių autorius
Asmenvardžių rodyklė
Vietovardžių rodyklė 
Finansavimas

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Kas į knygą nesudėta

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

lietuvos valstybės – karaliaus mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejui 1253–2003

papilės 665-osioms metinėms 1339–2004

lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui 1904–2004

Papilės apylinkėse žmonės gyveno jau vėlyvajame neolite. Arti vienas kito esantys du piliakalniai leistų teigti, jog Papilė, kuriantis Lietuvos valstybei bei kovų su Livonijos ordinu metu, galėjo būti nemažas ūkinis, karinis, administracinis bei religinių apeigų centras. Pirmasis Papilės (Pylene) paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose yra diskutuotinas, tačiau Papilės (Popillen) apylinkės tikrai minimos Hermano iš Vartbergės Livonijos kronikoje aprašytame 1339 metų žygyje į Žemaitiją.

XV–XIX a. pirmojoje pusėje Papilės dvaras priklausė Žemaitijos vyskupui. 1613 m. žemėlapyje Papilė (Popielany) žymima kaip miestelis. 1637 m. Papilėje buvo pastatyta parapinė mokykla.

Mokslinėje literatūroje Papilę išgarsino Ventos upės atodangose rastos juros periodo nuogulos, nuosėdos ir uolienos. Pas Papilės kunigą Ignotą Vaišvilą paskutiniuosius savo gyvenimo metus praleido Simonas Daukantas (šiame name 1986 m. buvo įsteigtas jo memorialinis muziejus). 1930 m. miestelio centrinėje aikštėje jam pastatytas skulpt. Vinco Grybo sukurtas paminklas. Papilėje visada vyko intensyvus kultūrinis gyvenimas, jos žemėje gimė literatūros tyrinėtojas Vincas Maciūnas, kunigas ir poetas Stasius Būdavas, rašytoja Sofija Ivanauskaitė (Lazdynų Pelėda), žodynininkas ir kalbininkas Chackelis Lemchenas ir kiti.

XX a. pirmojoje pusėje Papilė buvo valsčiaus, o antrojoje (ir dabar yra) – seniūnijos centras.

11-ojoje (dviejų dalių) „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoje apžvelgiama Papilės apylinkių istorija nuo seniausių laikų, skelbiami išsamūs mokslininkų ir kraštotyrininkų straipsniai.

Rengėjai ir rėmėjai

Vyriausioji redaktorė
Vida Girininkienė
  

Sudarytojai
Vida Girininkienė, Leopoldas Rozga, Rita Regina Trimonienė, Povilas Krikščiūnas, Juozas Pabrėža

Redaktoriai
Petras Jonušas, Povilas Krikščiūnas, Vacys Milius, Kazys Morkūnas, Daiva Vyčinienė, Juozas Pabrėža, Leopoldas Rozga

Kalbos redaktorius
Albinas Masaitis

Korektorė
Rasa Kašėtienė

Dailininkas
Alvydas Ladyga

Maketuotoja
Violeta Barkauskaitė

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas (gamta), dr. Artūras Judžentis (kalba), prof. habil. dr. Vytautas Kubilius (kultūrologija), prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė (etnologija, komisijos pirmininkė), prof. habil. dr. Stasys Skrodenis (tautosaka), akad. Antanas Tyla (istorija), dr. Gintautas Zabiela (archeologija)

Užsakovas
Akmenės rajono Papilės seniūnijos rėmimo fondas

Pagrindinis rėmėjas
Petras Jonušas, „Versmės“ leidyklos vadovas

Rėmėjai
UAB „Magnolija“, VĮ „Lietuvos paštas“, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Papilės seniūnija, Akmenės rajono savivaldybė, AB „Pieno žvaigždės“ filialas Mažeikių pieninė, AB „Kalvitas“, Rimvydo Strigūno įmonė „Dasma“, Kazys Narščius (JAV), Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius, Anastasia Sema (JAV), Papilės žemės ūkio bendrovė, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir kt.

Knyga išleista 2004 09 10

Pratarmė

Papilė – nedidelis Žemaitijos miestelis vaizdingame slėnyje dešiniajame Ventos krante. Archeologiniai tyrimai rodo, kad žmonės Papilės apylinkėse gyveno jau vėlyvajame neolite. Arti vienas kito esantys du piliakalniai, pasak archeologės Birutės Salatkienės, leistų teigti, jog Papilė, kuriantis Lietuvos valstybei bei kovų su Livonijos ordinu metu, galėjo būti nemažas ūkinis, karinis, administracinis bei kulto centras. Tačiau istoriniai šaltiniai apie jos seniausiąjį laikotarpį yra fragmentiški.

Papilės istorijos pradžia ankščiau tradiciškai buvo siejama su 1253 m. balandžio 5 d. dokumentu, kuriuo Kuršo vyskupas Henrikas ir Didžiojo magistro Livonijoje vietininkas Eberhardas Zeinas pasidalijo Kuršo žemes. Dokumente minimą Ceklio vietovę Pylene Antanas Nezabitauskas, Bronius Kviklys ir kiti identifikavo kaip Papilę. Ši jų nuomonė pateko į enciklopedijas. Tačiau šioje „Versmės“ leidyklos monografijoje „Papilė“ paskelbti doc. dr. Ritos Reginos Trimonienės moksliniai tyrimai rodo, kad tai gali būti ir nepagrįsta hipotezė.

Tikrai Papilė minima Hermano iš Vartbergės Livonijos kronikoje aprašytame 1339 metų žygyje į Žemaitiją, kurio metu buvo nusiaubtos Papilės (Popillen) apylinkės. 1613 m. Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio išleistame žemėlapyje Papilė (Popielany) pažymėta kaip miestelis. XVII a. pirmojoje pusėje Papilėje buvo bažnyčia, vyskupo dvaras, keliolika karčemų.

Nemažiau įdomi ir XVII–XX a. Papilės istorija, išsamiai aprašyta atskiruose monografijos straipsniuose.

Plačiai Papilę išgarsino Ventos upės atodangose rastos juros sistemos (periodo) nuogulos, nuosėdos ir uolienos, turinčios, pasak habil. dr. prof. Algirdo Gaigalo, pasaulinės reikšmės. Nuo pirmojo Papilės vardo paminėjimo geologinėje literatūroje (1827 m.) iki dabar domimasi Papilės apylinkių žemės gelmių sudėtimi. Šioje monografijoje aptarti ankstesnių tyrimų rezultatai, apibendrinta ir naujais duomenimis papildyta geologinė medžiaga. Pirmą kartą paskelbta akmens kirvukų, saugomų Simono Daukanto memorialiniame muziejuje, pektografinė analizė.

Pas Papilės kunigą Ignotą Vaišvilą paskutiniuosius savo gyvenimo metus praleido Simonas Daukantas. Jo atminimą saugo kapas Papilės piliakalnyje ir skulptoriaus Vinco Grybo sukurtas ir 1930 m. miestelio centrinėje aikštėje pastatytas paminklas.

Ignoto Vaišvilos name Leopoldo Rozgos ir kitų kraštiečių pastangomis 1986 m. spalio 27 d. atidarytas Simono Daukanto memorialinis muziejus. Nuo 1987 m. jam vadovauja Danutė Jadvyga Veisienė, kurios sumaniu darbu muziejus tapo Papilę ir Akmenės kraštą reprezentuojančiu ir garsinančiu kultūros židiniu.

Dviejų dalių monografijoje pateikiami 96 autorių parašyti 127 straipsniai, iš kurių 16 kaip mokslinius aprobavo „Lietuvos valsčių“ serijos Mokslų darbų komisija. Prie pavadinimų jie pažymėti žvaigždute. Pirmojoje knygos dalyje spausdinami 60 autorių 82 straipsniai (11 iš jų – moksliniai). Nuoširdus ačiū jų autoriams, komisijos pirmininkei prof. habil. dr. Irenai Reginai Merkienei ir komisijos nariams, kurie yra išvardinti šios knygos tituliniame puslapyje.

Monografijoje „Papilė“ yra 7 skyriai. Pirmojoje knygos dalyje yra vyriausiosios redaktorės Vidos Girininkienės sudarytas ir redaguotas „Gamtos“ skyrius. Šio skyriaus spalvotų iliustracijų lanką parengė prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas. „Istorijos“ skyrių sudarė V. Girininkienė, L. Rozga, doc. dr. R. R. Trimonienė, redagavo V. Girininkienė ir L. Rozga. Pirmojoje knygos dalyje yra ir skyriaus „Įžymūs žmonės“ poskyris „Simonas Daukantas ir XXI amžius“, kurį sudarė ir redagavo V. Girininkienė.

Antrojoje knygos dalyje bus spausdinami šie skyriai: „Etninė kultūra“ (sudarė V. Girininkienė, redagavo prof. habil. dr. Vaclovas Milius ir V. Girininkienė), „Kalba“ (sudarė ir redagavo Šiaulių pedagoginio universiteto kalbininkas doc. dr. Juozas Pabrėža), „Tautosaka“ (sudarė ir redagavo Povilas Krikščiūnas, natas parengė muzikos redaktorė Dalia Vaicenavičienė), „Įžymūs žmonės“ (sudarė ir redagavo V. Girininkienė ir L. Rozga). Antrojoje knygos dalyje bus ir Papilės dvasinės kultūros paminklams skirtas spalvotų iliustracijų lankas, kurį sudarė V. Girininkienė.

Knygos pirmojoje ir antrojoje dalyse pateikiamos asmenvardžių rodyklės, kurias sudarė Virginija Pociutė ir Jūratė Baradinskienė, redagavo V. Girininkienė. Bendra vietovardžių rodyklė bus spausdinama antrojoje monografijos dalyje.

Abiejose knygos dalyse publikuojama per 1000 nuotraukų. Didesnės jų dalies autorius yra papilėniškis fotografas Jonas Sinkevičius. Šiam fotografui skirtą nuotraukų lanką ir jo išsamią biografiją parengė V. Girininkienė. Ji spausdinama pirmojoje knygos dalyje.

Didelė dalis iššifruotų nuotraukų gauta iš Simono Daukanto memorialinio muziejaus, Papilės Simono Daukanto vidurinės mokyklos muziejaus, J. Sinkevičiaus žmonos Janinos Sinkevičienės (gyvena Kuršėnuose), jo brolio Apolinaro žmonos Onos Sinkevičienės, Ados Meižienės, Virginijos Kupstienės, Janinos Čibirienės, Ritos Masiulienės, Janinos Mitkienės, akmeniškės Sigitos Lukienės, Naujojoje Akmenėje gyvenančios Irenos Katkienės, rumšiškiečio Stasio Daunio, vilniečio Vlado Sirutavičiaus, kauniečio Antano Jankausko. Nemažai nuotraukų gauta iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus. Po vieną kitą nuotrauką pateikė ir kiti asmenys – jų pavardės nurodytos knygoje. Dalį nuotraukų surinko 2002 m. liepos 7–17 dienomis čia dirbę „Versmės“ leidyklos kompleksinės ekspedicijos dalyviai: doc. dr. Rasa Račiūnaitė, doc. dr. Asta Venskienė, Virginija Jurėnienė, Audronė Kiršinaitė. Ypač daug nuotraukų surado ir šiai knygai pateikė ir po ekspedicijos ne kartą į Papilės apylinkių kaimus važiavusi Šiaulių „Aušros“ muziejaus bendradarbė Genovaitė Žukauskienė. Ji parengė labai išsamų straipsnį apie šio krašto techniką ir ją kūrusius žmones. Minimi asmenys dalį nuotraukų iššifravo, tačiau redaguojant straipsnius reikėjo dar nemažai triūso, siekiant kuo tiksliau nustatyti įvykius ir vaizduojamus žmones. Šį darbą atliko ir nuotraukas straipsniams atrinko V. Girininkienė. Dalies nuotraukų, net ir labai reikšmingų nebuvo galima spausdinti, nes jų kokybė buvo labai prasta.

Šioje monografijoje nuotraukos yra ne pagalbinė medžiaga tekstui paaiškinti, o lygiagreti, tekstą papildanti dokumentinė dalis. Žinoma, ne visas pavardes ar įvykius pavyko nustatyti, tačiau, net jei ir nėra pavardžių, senosiose nuotraukose istorikas ar etnologas gali įžvelgti svarbių namų aplinkos, aprangos, pastatų interjero ar eksterjero ir kt. detalių.

Nors buvo numatyta parengti ir išleisti vieną apie 1000 p. knygą, viską sutalpinti pavyko tik į dvi šios knygos dalis, kurių bendra apimtis viršys 1600 p. Tai bus pati didžiausia „Lietuvos valsčių“ serijos knyga ir pirmoji, susidedanti iš dviejų dalių. „Versmės“ leidyklos pastangomis į bendrą darbą subūrus Šiaurės Lietuvos šviesuomenę (Akmenės rajono inteligentus, Šiaulių universiteto dėstytojus, „Aušros“ muziejaus darbuotojus) ir sukaupus daug unikalios, anksčiau niekur neskelbtos medžiagos, knyga gerokai pastorėjo ir viršijo vieno tomo apimtį. Bet ir šioje dviejų dalių monografijoje apie Papilę nėra pasakytas absoliutus Viskas: ne visi įvykiai ir ne visi šio krašto žmonės čia paminėti. Darbo liks ir kitiems autoriams, ir kitiems leidiniams (kaimų, giminių istorijoms ir kt.). Bene pirmiausia reikėtų pagalvoti apie išsamų leidinį, skirtą Simono Daukanto gyvenimui Papilėje nušviesti ir jo memorialiniam muziejui populiarinti. Pradžia jau yra šioje knygoje, kuri padėta prieš Jus, mielieji skaitytojai.

Papildomo atskiro leidinio reikėtų apie tarpukaryje Papilės valsčiui priklausiusį Auksučių kaimą. Šioje knygoje atskirai nėra skelbiama papilėniškių Zofijos Steckytės, Danutės Vasiliauskienės, Filomenos Dimbelienės (Juozapavičiūtės), Liucijos Sinkevičienės užrašytų Apolinaro Sinkevičiaus atsiminimų. Jie yra panaudoti (ir nurodyti) ne viename šios knygos straipsnyje. Taip pat nespausdinama ir tų atsiminimų, kurie jau yra skelbti įvairiuose leidiniuose ar periodikoje (Stasio Ramono, Mykolo Krupavičiaus, Antano Rausčio ir kt.). Kelis tekstus apie praeitį, gautus jau baigus knygos pirmosios dalies parengimo darbus, atspausdinsime knygos antrosios dalies papildymų skyriuje.

Pagrindinis šios knygos rengimo iniciatorius buvo Papilės seniūnas Antanas Vaičius. Jam labiausiai iš kraštiečių „skaudėjo“, jis dėjo daugiausiai pastangų vienokiu ar kitokiu pavidalu ją išleisti. Su A. Vaičiumi daugiausiai bendrauta ir visada kartu turėtas vienas tikslas: knyga – paminklas Papilės krašte gyvenusiems ir gyvenantiems žmonėms. Knygos rengėjų ir visų papilėniškių vardu tariame „Ačiū“ Papilės seniūnui.

Ši knyga turi labai daug rėmėjų ir pagalbininkų. Didžiausi rėmėjai, aukoję per 1000 Lt, nurodyti knygos tituliniame puslapyje, o visi – jos pabaigoje. Knygos rėmėjai ir pagalbininkai A. Vaičiaus dėka turi savo vardinius ąžuolus 2002 m. pradėtame sodinti Papilės ąžuolyne. Papilės seniūnijos rėmimo fondo pastangomis surinkta bendra suma sudaro 45 tūkst. 378 litus. Ačiū visiems rėmėjams, tačiau tai tik mažesnioji reikiamų lėšų dalis. Pirmajai knygos daliai išleisti iš viso prireikė per 140 tūkst. litų. Didelę knygos pirmosios dalies rengimo ir leidimo lėšų dalį – 50 tūkst. litų savo asmeninių lėšų – paaukojo pagrindinis knygos rėmėjas „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas.

Monografija Papilė (abi jos dalys) pradėta rengti 2001 m. lapkritį. Mažesnės apimties antroji knygos dalis taip pat jau parengta, tačiau lieka neaiškus jos finansavimas ir išleidimas.

Rengdama šį leidinį, įsigijau daug draugų, kuriuos norėčiau išvardinti. Dėkoju Akmenės rajono šviesuoliams: „Vienybės“ laikraščio redaktoriui, vienam iš šios knygos sudarytojų L. Rozgai, S. Daukanto memorialinio muziejaus vadovei D. J. Veisienei, Naujojoje Akmenėje gyvenantiems Ignui Valančiui, Irenai Katkienei, Antanui Gabaliui, papilėniškiams Ritai Masiulienei, Steponui Adomavičiui, Igoriui Jeroševui, Aloyzui Balčiūnui, V. Kupstienei, Elenai Stasiulienei, Zofijai Steckytei, Augustui Janavičiui, Danutei Vasiliauskienei, Genovaitei Putinaitei, Jonui Dauniui, šiauliečiams R. R. Trimonienei, Juliui Vainoriui, Raimondui Balzai, Alei Jeraminienei, buvusiam Papilės klebonui Jonui Bučeliui, kauniečiui A. Jankauskui, JAV gyvenančiam Kaziui Narščiui. Ekspedicijos dalyvių vardu dėkoju mus maloniai priėmusiems Papilės seniūnijos darbuotojams ir visiems papilėniškiams. Taip pat noriu padėkoti ir Naujojoje Akmenėje gyvenančiai savo mamai Veronikai Juknienei, komplektavusiai man reikalingus laikraščius „Vienybė“ ir „Šiaulių kraštas“.

Vilniuje man labiausiai talkino prof. habil. dr. A. Gaigalas, prof. habil. dr. Valentinas Baltrūnas, doc. dr. Aivas Ragauskas, dr. Zigmas Malinauskas, Rūta Lakačauskienė.

Dėkoju „Versmės“ leidyklos darbinei komandai – kalbos redaktoriui Albinui Masaičiui, korektorei Rasai Kašėtienei, tekstų rinkėjai Virginijai Pociutei, paskutiniuoju metu mums talkinusioms Sigridai Šimkūnienei, Rimgailei Pilkionienei, Jūratei Baradinskienei. Už dalies tekstų redagavimą dėkoju Letai Jurgaitienei. Už pateiktus išrašus iš senosios lietuviškos periodikos dėkinga istorikui Kaziui Misiui. Ypač noriu padėkoti maketuotojai Violetai Barkauskaitei, sugaišusiai prie šio darbo daugiau laiko ir įdėjusiai į jį daugiau pastangų, negu kad to reikalautų tik pareigų atlikimas. Jos dėka „atnaujintos“ nuo laiko pajuodusios nuotraukos džiugins Jūsų akis, primins matytus, pažįstamus ar mylėtus žmones.

Man, istorikei, Papilė yra kaip gimtinė, nes čia gyva Simono Daukanto dvasia. S. Daukantą savyje aš suradau ne Naujosios Akmenės vidurinėje mokykloje, kurią baigiau ir kurios direktorius buvo papilėniškis, bet kiek vėliau, jau studijuodama Vilniaus universitete. Kiek kartų, važiuodama pas tėvus, išlipdavau Papilėje, kiek kartų čia buvau atvykusi su bendraminčiais… Papilė man visada buvo ir tebėra gražiausias Lietuvos kampelis, o žaismingai vingiuojanti Venta – upių upė. Dėkoju Likimui, kad mane čia sugrąžino ne pasisvečiuoti, o padirbėti.

Šiandien sunku spręsti, kokią knygą dedame ant Jūsų stalo. Norėčiau, kad ji būtų Jums brangi, kad ja domėtųsi ne tik kitų Lietuvos vietovių gyventojai, bet ir plačiajame pasaulyje pasklidę mūsų tautiečiai bei visi Lietuvai neabejingi žmonės. Norėčiau, kad pravažiuojantys stabtelėtų prie Simono Daukanto paminklo, aplankytų jo kapą piliakalnyje, užeitų į namą, kuriame Didysis Žemaitis praleido paskutiniąsias savo gyvenimo akimirkas (dabar Simono Daukanto memorialinį muziejų) ir pamąstytų apie savo tautos ateitį taip greitai besikeičiančiame pasaulyje.

Vida Girininkienė

Turinys
 

Pirmos dalies turinys

21

Pratarmė

 

 

GAMTA

 

25

*Algirdas Gaigalas. Papilės geologinė ir geomorfologinė aplinka

26

Geologinių tyrimų istorija

35

Ventos vidurupio lyguma

37

Ventos upė

38

Ventos regioninis parkas

41

Belemnitai

47

Juros kapinynas

47

Papilės juros amonitai

49

Papilės geologinis pjūvis

64

*Algirdas Gaigalas. Akmens kirvių ir kirvukų, saugomų Papilėje, petrografinė sudėtis

91

Miglė Stančikaitė. Šiaurės Lietuvos gamta poledynmečiu ir jos raidos ypatumai

101

Steponas Adomavičius. Papilės apylinkės parkai ir kiti įdomesni gamtos objektai

110

Mindaugas Mačiulis. Žinduoliai

123

Vidmantas Monsevičius. Vabzdžiai

 

ISTORIJA

 

125

*Birutė Salatkienė. Papilės archeologijos paminklai ir jų tyrinėjimai

125

Įvadas

128

Akmens ir žalvario amžių radiniai

131

Piliakalniai

135

Papilės kapinynas

170

Radimvietės

171

Baigiamosios pastabos

174

*Rita Regina Trimonienė. Papilės istorija nuo XIII iki XVI amžiaus

175

Papilė XIII a. Identifikavimo klausimas

182

Papilė XIV a. Kryžiaus karų sūkuriuose

185

Krikšto priėmimas. Papilė XV–XVI a.

189

Išvados

191

1637 metų Papilės dvaro inventorius. Dokumento lenkišką tekstą spaudai parengė ir į lietuvių k. išvertė Rita Regina Trimonienė, dalykiniai redaktoriai Aivas Ragauskas, Vida Girininkienė

244

Povilas Spurgevičius. Papilė XVII–XIX amžiuje

254

Vida Girininkienė. Parapinė mokykla

257

Jonas Sireika. Papilės valsčius XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje

266

*Jonas Sireika. Papilės valsčiaus administracinė ir politinė raida 1918–1940 metais

278

*Ričardas Čepas. Papilės valsčiaus savivaldybė 1918–1940 metais

305

Liubomiras Viktoras Žeimantas. Papilės geležinkelio stotis 1871–1940 metais

312

Kazys Misius. Papilės paštas iki 1940 metų

321

Leopoldas Rozga. Kairiškių pramonės likimas

325

Algimantas Muturas. Čia kalbėta ir rusiškai

337

Algimantas Muturas, Leopoldas Rozga. Žydų likimo vingiais

345

*Irena Šutinienė. Žydai ir holokaustas Papilės gyventojų atmintyje

361

Leopoldas Rozga. Rezistentų kovos Papilės krašte po Antrojo pasaulinio karo

366

Papilės valsčiaus gyventojai, nukentėję nuo sovietų režimo. Parengė Birutė Burauskaitė

389

Danutė Jadvyga Veisienė. Tremties kalvarijos

397

Birutė Burauskaitė. Raudonasis teroras Papilės valsčiuje

399

Vladas Terleckas. Papilės smulkaus kredito draugijos

411

*Jonas Milius. Papilės valsčiaus kaimų ūkio ir kraštovaizdžio kaita XX amžiuje

424

Sandra Barščiauskaitė, Rimantas Norbutas. Papilės žemės ūkio bendrovė

428

Rasa Školiarenkaitė, Ingrida Veliutė. Šaltiškių molio karjeras

450

Gintautas Masevičius. Papilės apylinkės medicinos tarnyba

454

Silvija Laurynienė. Papilės vaistinė

Istorija. Atkūrus Nepriklausomybę

457

Danutė Jadvyga Veisienė. Atgimimo kelyje

458

Antanas Vaičius. Nuo menamos iki realios savivaldos

465

Antanas Vaičius. Papilės herbo ir vėliavos sukūrimas

467

Jolanta Irnienė. Papilės seniūnijos rėmimo fondo veikla

471

Antanas Vaičius. Kilniausio poelgio nominantai

475

Birutė Ungeitienė. Aplinkos tvarkymas

482

Papilės seniūnijos įmonių sąrašas

484

Birutė Ungeitienė. Papilės ąžuolynas

Istorija. Kultūros paveldas

489

Povilas Spurgevičius. Papilės šv. Juozapo bažnyčia

501

Libertas Klimka. Užkimęs Papilės varpas

503

Papilės klebono Antano Šveistrio laiškai. Parengė kun. Jonas Bučelis

510

Kun. Jonas Bučelis. Šiaudinės bažnyčios ir filijos istorija

523

Povilas Spurgevičius. Šiaudinės bažnyčios architektūra ir dailė

532

Raimundas Balza. Papilės seniūnijos kultūros paveldo objektai

544

Marija Rupeikienė. Buvusi Papilės sinagoga

Istorija. Mokyklos

547

Ričardas Čepas. Papilės valsčiaus mokyklos 1918–1945 metais

549

Avižlių pradžios mokykla

551

Barvydžių pradžios mokykla

553

Baublių pradžios mokykla

554

Biliūniškių pradžios mokykla

555

Dabikinės pradžios mokykla

557

Draginių pradžios mokykla

559

Jonaičių pradžios mokykla

560

Kinkių pradžios mokykla

562

Krioklių pradžios mokykla

563

Kušleikių pradžios mokykla

564

Papilės pradžios mokykla

574

Papilės progimnazija

576

Šiaudinės pradžios mokykla

578

Urbonaičių pradžios mokykla

579

Žilių pradžios mokykla

581

Ričardas Čepas. Pranas Šliauteris

590

Bronislava Janavičienė, Regina Žąsytienė. Papilės Simono Daukanto vidurinė mokykla 1945–2003 metais

622

Ričardas Čepas, Rita Masiulienė. Kairiškių mokykla

636

Lionė Teresė Andriuškienė. Klaišių pradinė mokykla

640

Rita Ringienė. Barvydžių mokyklos istorijos fragmentai

Istorija. Amatai. Verslas. Kūryba

649

Genovaitė Žukauskienė. Technika ir jos panaudojimas Papilės krašte XX a. pirmojoje pusėje

649

Žemės ūkyje naudota technika

653

Geležinkelis

659

Dviračiai

661

Motociklai, automobiliai

664

Telegrafas, telefonas

668

Elektra

669

Radijo pradžia Papilės krašte

674

Aviacija

677

Benzino kolonėlė

678

Pieninė

681

Kinas

681

Kairiškių kartono fabrikas

683

Lentpjūvės

684

Odų dirbtuvės

685

Vilnų karšyklos-verpyklos

687

Isaoko Vilko žemės ūkio mašinų remonto dirbtuvė

687

Vaikiški vežimėliai

687

Amatai ir amatininkai

696

Algimantas Muturas. Senieji verslai ir amatininkai

703

Vida Girininkienė. Fotografas Jonas Sinkevičius

709

Tarpukario Papilė Jono Sinkevičiaus nuotraukose. Parengė Vida Girininkienė

725

Rūta Lakačauskienė, Vida Girininkienė, Pranciškus Veisas. Papilės krašto liaudies menininkai

Istorija. Kaimai

758

Papilės kaimų 1936 metų aprašų publikacija. Parengė Vida Girininkienė

791

Ignas Valantis. Kinkių kaimo istorijos puslapiai

836

Ignas Valantis. Klaišių dvaras

843

Lionė Teresė Andriuškienė. Klaišių kaimas

850

Sigita Lukienė. Kriokliai

865

Jonas Daunys. Papilės žemės užkampis – Zabikai. Spaudai parengė Albinas Masaitis

878

Aloyzas Balčiūnas. Buvęs Žardelių kaimas

886

Leopoldas Rozga. Keletas duomenų iš buvusių dvarų ir stambių ūkių praeities

Istorija. Kultūra

891

Vida Girininkienė. Slaptosios mokyklos ir knygnešiai

894

Vida Girininkienė, Danutė Jadvyga Veisienė. Kultūrinio gyvenimo tradicijos iki 1944 metų

908

Vytautas Skebas. Organizacijos Papilės valsčiuje 1918–1940 metais

915

Rima Karalienė, Zina Ramanauskienė. Papilės biblioteka

921

Angelija Liubinavičiūtė. Kaimo bibliotekų raida

927

Virginija Kupstienė. Papilės kultūros ir laisvalaikio centro veikla

940

Janina Čibirienė. Kairiškių kultūros namai

943

Genovaitė Pundziuvienė. Papilės šv. Aloyzo ateitininkų kuopa

949

Igoris Jaroševas. Papilės sportininkai

957

Danutė Jadvyga Veisienė. Seniūnijos klubas „Atgaiva“

 

įžymūs žmonės

 

simonas daukantas ir XXI amžius

961

*Vytautas Merkys. Simono Daukanto globėjas kun. Ignotas Vaišvila

974

Vytautas Berenis. Simonas Daukantas lietuvių kultūroje

981

*Vincas Ruzas. Simono Daukanto indėlis į lietuvišką numizmatiką

988

Vincas Ruzas. Simono Daukanto portretas piniguose

994

Vincas Ruzas. Simonui Daukantui skirti ženkleliai

997

*Vincas Ruzas. Simonui Daukantui skirti medaliai

1005

Rasa Grybaitė. Vinco Grybo Simonas Daukantas

1015

Vida Girininkienė. Simonas Daukantas ir Papilė

Simono Daukanto atminimo įamžinimas Papilėje

Papilės Simono Daukanto memorialinis muziejus

 

1033

Straipsnių, aprobuotų „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

1041

Santrumpos ir sutrumpinimai

1045

Straipsnių autoriai

1047

Leidinio rėmėjai

1049

Asmenvardžių rodyklė

1074

Buvusio Papilės valsčiaus žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

1076

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Papilės valsčiaus teritorijoje. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

1078

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

1080

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

  

Spalvotos iliustracijos (sk. „Gamta“). Sudarė A. Gaigalas 67–82 p.
  

Antros dalies turinys

 

Istorija. Atsiminimai

Antano Daunio atsiminimai. Parengė Jonas Daunys

Stasys Daunys. Medžiai praauga žmones. Tėviškę prisiminus

Aleksandra Balkevičienė. Mano jaunystės metai. Parengė Vida Girininkienė

Mikalina Glemžaitė Papilėje. Parengė Genovaitė Putinaitė

Juozas šiuša. Atsiminimai. Parengė Leopoldas Rozga

 

ETNINĖ KULTŪRA

 

Venantas Mačiekus. Papročių teisės likučiai papilėniškių gyvenime

Žemės teisė

Šeimos ir paveldėjimo teisė

Samdos sutartys

Tomas Puidokas. Verbų sekmadienis ir verbų panaudojimas

Antanas Gricius. XX a. pradžios žaidimai Kušleikių kaime

Stasys Daunys. Vaikų auklėjimo papročiai

Lina Kriaučionytė. Maistas ir mitybos tradicijos

Veronika Gribauskaitė. Liaudies medicinos bruožai

Stasys Daunys. Senovės gyvulių ūkis

Juozas šiuša. Linamynis

Stasys Daunys. Keliaujantys kaimo žydeliai

*Julius Vainorius. Papilės krašto vandens malūnai

Tyrinėjimų apžvalga

Malūnai Papilės apylinkėse

Malūnų savininkai ir malūnininkai

Malūnų sodybos

Vandens malūnų įrengimas

Malūnininkai ir klientai

Pagalbiniai malūnų verslai

Papilės krašto malūnai šiandien

*Asta Venskienė. Moteriško grožio idealas ir jo kūrimas

*Rasa Račiūnaitė. XIX a. pabaigos – XXI a. pradžios gyvenimo ciklo papročiai

Gimtuvių papročiai

Vaikų ir jaunimo socializacija

Vestuvių papročiai

šeimyninis gyvenimas

XX a. devintojo dešimtmečio pabaigos – XXI a. pradžios šeimos papročių ir jaunimo moralinių vertybių transformacija

Daiva Česnauskytė, Laura Venclovaitė. Gimtuvės

Audronė Kiršinaitė. Gimė žmogus, gyveno žmogus, mirė žmogus...

*Virginija Jurėnienė. Papilės apylinkės kapinės

Rita Masiulienė. Apžadų kapeliai

 

KALBA

 

Juozas Pabrėža. Papilės apylinkių kalba

Marija Razmukaitė. Papilės apylinkių gyvenamųjų vietų vardai

Stasys Tumėnas, Erika Mitkutė. Papilės ir jos apylinkių pravardžių vartojimo tendencijos

Giedrė Čepaitienė, Andrius Senkus. Papilės seniūnijos naminių gyvulių vardai

 

TAUTOSAKA

 

Povilas Krikščiūnas. Keletas įvadinių pastabų

Dainuojamoji Papilės apylinkių tautosaka. Tekstus parengė Edmunda Janavičienė, melodijas – Dalia Vaicenavičienė

Papilėniškiai pasakoja. Parengė Dangirutė Giedraitytė

Papilės apylinkės smulkioji tautosaka. Parengė Aelita Kensminienė 

Papilės apylinkių tautosakos rankraščių ir garso įrašų bibliografija. Parengė Povilas Krikščiūnas

 

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 

Leopoldas Rozga. Lazdynų Pelėda Paragiuose

Rita Masiulienė. Vladas Sirutavičius ir Kairiškiai

Stasys Daunys. Kaimo švietėjas Albertas Gedaminas

Ignas Valantis. Lėktuvų konstruktorius Vaclovas Tomkevičius

*Izraelis Lempertas. Kalbininkas, žodynininkas Chackelis Lemchenas

Vytautas Kubilius, Vida Girininkienė. Stasius Būdavas

Leopoldas Rozga, Danutė Jadvyga Veisienė. Trejetas iš papilėniškių Sakų šeimos

Valerija Mockienė. Antanas Mockus

Vida Girininkienė. Muziejininkas ir poetas Stasys Daunys

Ignas Valantis. Kanados lietuvių mokytoja ir dainininkė Agnė Paškevičienė

Valerija Mockienė. Gydytojas Kazys Narščius

Edvardas Mažeikis. Mano gyvenimo kelias

Vida Girininkienė, Leopoldas Rozga. Žymių žmonių biografijų sąvadas

Leopoldas Rozga. Leidinių ir straipsnių apie Papilę bibliografija

 

Straipsnių, aprobuotų „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

Straipsnių autoriai

Santrumpos ir sutrumpinimai

Leidinio rėmėjai

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė (pirmos ir antros dalių)

Buvusio Papilės valsčiaus žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Papilės valsčiaus teritorijoje. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

Leidėjo žodis

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

Spalvotos iliustracijos

*Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, aprobuoti monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos. Straipsnių santraukos anglų kalba p. 1033–1040.

Contents
Contents of the first part

Foreword

 

NATURE

 

25

*Algirdas Gaigalas. The geological and geomorphological environment of Papilė

26

The history of geological research

35

The plain of Venta Middle Reaches

37

The river Venta

38

The Venta regional park

41

Belemnites

47

The Jurassic-period ammonites of Papilė

49

The geological cross section of Papilė

64

*Algirdas Gaigalas. The petrographic composition of stone axes and hatchets conserved in Papilė

91

Miglė Stančikaitė. North Lithuania’s nature in the Post-Glacial  period and the peculiarities of its development

101

Steponas Adomavičius. The parks and other more interesting  nature objects in the environs of Papilė

110

Mindaugas Mačiulis. The mammals

123

Vidmantas Monsevičius. The insects

 

HISTORY

 

125

*Birutė Salatkienė. The archaeological monuments of Papilė  and their investigations

125

Introduction

128

The Stone and Brass Ages’ finds

131

The mound hills

135

The burial place of Papilė

170

The finding sites

171

Some concluding remarks

174

*Rita Regina Trimonienė. The history of Papilė since  the 13th cent. until the 16th cent.

175

Papilė in the 13th cent. The problem of identification

182

Papilė in the 14th cent. Crusaders’ war whirls

185

The adoption of Christianity. Papilė in the 15th–16th cent.-s

189

The conclusions

191

The stock inventory of Papilė estate of 1637. The text  of the Polish original copy was prepared ant translated into  the Lithuanian language by Rita Regina Trimonienė.  The text was edited by Aivas Ragauskas and Vida Girininkienė

244

Povilas Spurgevičius. Papilė in the 17th–19th cent.-s

254

Vida Girininkienė. The parish school

257

Jonas Sireika. The minor administrative unit (valsčius)  of Papilė in the second half of the 19th cent.–at  the beginning of the 20th cent.

266

*Jonas Sireika. The administrative and political development  of Papilė valsčius in 1918–1940

278

*Ričardas Čepas. The self-governing body of Papilė valsčius  in 1918–1940

305

Liubomiras Viktoras Žeimantas. The railway-station of Papilė  in 1871–1940

312

Kazys Misius. The post-office of Papilė until 1940

321

Leopoldas Rozga. The fate of Kairiškiai industry

325

Algimantas Muturas. Russian spoken here as well

337

Algimantas Muturas, Leopoldas Rozga. Along the fatal twists  of the Jews

345

*Irena Šutinienė. The Jews and the Holocaust in memories  of Papilė population

361

Leopoldas Rozga. The struggles of resistance fighters  in the Papilė district after World War II

366

The inhabitants of Papilė valsčius that had suffered  from the soviet regime. Prepared by Birutė Burauskaitė

389

Danutė Jadvyga Veisienė. The Calvaries of the deportations

397

Birutė Burauskaitė. The red terror in Papilė valsčius

399

Vladas Terleckas. The small scale credit units of Papilė

411

*Jonas Milius. The change of Papilė valsčius villages  economy and landscape in the 20th cent.

424

Sandra Barščiauskaitė, Rimantas Norbutas. The agriculture  company of Papilė

428

Rasa Školiarenkaitė, Ingrida Veliutė. The clay-pit of Šaltiškiai

450

Gintautas Masevičius. The medical service of Papilė environment

451

Silvija Laurynienė. The chemist’s shop of Papilė

history. since the independence restoration

457

Danutė Jadvyga Veisienė. Along the road of revival

458

Antanas Vaičius. From an imaginary self-government  until a real one

465

Antanas Vaičius. The creation of Papilė town emblem  and the standard

467

Jolanta Irnienė. The activities of Papilė seniūnija support fund

471

Antanas Vaičius. The nominees of the noblest deeds

475

Birutė Ungeitienė. The providing of environmental amenities

482

The list of the Papilė seniūnija (a minor administrative  unit) factories

484

Birutė Ungeitienė. The oak-grove of Papilė

history. culture heritage

489

Povilas Spurgevičius. St. Joseph’s church of Papilė

501

Libertas Klimka. The hoarse bell of Papilė

503

The letters of Rev. Antanas Šveistrys, the dean of the church  (written in 1929–1933). Prepared by Rev. Jonas Bučelis

510

Rev. Jonas Bučelis. The history of Šiaudinė church  and its affiliated branch

523

Povilas Spurgevičius. The architecture of Šiaudinė church and art

532

Raimundas Balza. The objects of Papilė seniūnija cultural  heritage

544

Marija Rupeikienė. The former Papilė synagogue

history. schools

547

Ričardas Čepas. The schools of Papilė valsčius in 1918–1945

549

The primary school of Avižliai

551

The primary school of Barvydžiai

553

The primary school of Baubliai

554

The primary school of Biliūniškiai

555

The primary school of Dabikinė

557

The primary school of Draginiai

559

The primary school of Jonaičiai

560

The primary school of Kinkiai

562

The primary school of Kriokliai

563

The primary school of Kušleikiai

564

The primary school of Papilė

574

The progymnasium of Papilė

576

The primary school of Šiaudinė

578

The primary school of Urbonaičiai

579

The primary school of Žiliai

581

Ričardas Čepas. Pranas Šliauteris

590

Bronislava Janavičienė, Regina Žąsytienė. Papilė Simonas  Daukantas middle school in 1945–2003

622

Ričardas Čepas, Rita Masiulienė. The school of Kairiškiai

636

Lionė Teresė Andriuškienė. The primary school of Klaišiai

640

Rita Ringienė. The fragments of Barvydžiai school’s history

history. handicrafts. trade. creative work

649

Genovaitė Žukauskienė. Technology and its application  in the region of Papilė in the 1st half of the 20th cent.

649

The technology used in agriculture

653

The railway

659

The bicycles

661

The motor-cycles, the cars

664

The telegraph, the telephone

668

Electricity

669

The origin of radio service in Papilės region

674

The aviation

677

The petrol station

678

The dairy

681

The cinema

681

The factory of cardboard articles of Kairiškiai

683

The sawmills

684

The tanneries

685

The wool combing and spinning works

687

Isaoc Vilkas’ agricultural machines repair shop

687

The preambulators

687

Trades and artisans

696

Algimantas Muturas. Some old handicrafts and craftsmen

703

Vida Girininkienė. Photographer Jonas Sinkevičius

709

The interwar Papilė in the photographs  of Jonas Sinkevičius. Prepared by Vida Girininkienė

725

Rūta Lakačauskienė, Vida Girininkienė, Pranciškus Veisas.  The folk artists of Papilė region

history. villages

758

Papilė villages inventory schedules of 1936 publication. Prepared by Vida Girininkienė

791

Ignas Valantis. The village of Kinkiai. The historical review

836

Ignas Valantis. The manor of Klaišiai

843

Lionė Teresė Andriuškienė. The village of Klaišiai

850

Sigita Lukienė. The water cascades

865

Jonas Daunys. Zabikai–a secluded land corner of Papilė.  Prepared for press by Albinas Masaitis

878

Aloyzas Balčiūnas. The disappeared village of Žardeliai

886

Leopoldas Rozga. Several items from the past of former  manors and large farmsteads

history. culture

891

Vida Girininkienė. Secret schools and book spreaders  of forbidden books

894

Vida Girininkienė, Danutė Jadvyga Veisienė. The traditions  of cultural life until 1944

908

Vytautas Skebas. The organizations in Papilė valsčius  in 1918–1940

915

Rima Karalienė, Zina Ramanauskienė. The library of Papilė

921

Angelija Liubinavičiūtė. The development of village libraries

927

Virginija Kupstienė. The activities of Papilė culture center

940

Janina Čibirienė. The Culture House of Kairiškiai

943

Genovaitė Pundziuvienė. A religions group of Papilė  ateitininkai named after St. Aloysius

949

Igoris Jaroševas. The sportsmen of Papilė

957

Danutė Jadvyga Veisienė. The „Atgaiva” (the „Reviving”)  Club activities

 

Famous people

Simonas Daukantas and the 21st century

961

*Vytautas Merkys. Simonas Daukantas’ guardian  Ignotas Vaišvila

974

Vytautas Berenis. Simonas Daukantas in the Lithuanian culture

981

*Vincas Ruzas. Simonas Daukantas’ contribution into  the Lithuanian numismatics

988

Vincas Ruzas. Simonas Daukantas portrayal on the banknotes

994

Vincas Ruzas. The badges assigned for Simonas Daukantas

997

*Vincas Ruzas. The medals assigned for Simonas Daukantas

1005

Rasa Grybaitė. Simonas Daukantas sculpture by Vincas Grybas

1015

Vida Girininkienė. Simonas Daukantas and Papilė

The perpetuation of Simonas Daukantas’ memory in Papilė

The museum of Simonas Daukantas in Papilė

 

1033

The summaries of scientific papers approved  by the „Lietuvos valsčiai” monograph series Scientific  Works Commission in the English language

1041

Abbreviations and shortenings

1045

About the authors

1047

The sponsors of the publication

1049

The index of personal names

1074

A map of former Papilė valsčius. Made up  by Lidija Kavaliauskienė

1076

The present cartographic and demographic situation  in the former territory of Papilė valsčius. Made up  by Lidija Kavaliauskienė

1078

A map of former Lithuania’s valsčiai

1080

About the series „Lietuvos valsčiai“

 

The colored illustrations p. p. 67–82.

Contents of the second part

history. memoirs

The memoirs of Antanas Daunys. Prepared by Jonas Daunys

Stasys Daunys. Trees overgrow people. Having remembered  the native land

Aleksandra Balkevičienė. The years of my youth. Prepared  by Vida Girininkienė

Mikalina Glemžaitė in Papilė. Prepared by Genovaitė Putinaitė

Juozas Šiuša. Memoirs. Prepared by Leopoldas Rozga

 

ETHNIC CULTURE

 

Venantas Mačiekus. The remains of customary law in the life  of Papilė people

Land law

Family and heritage law

Hiring contracts

Tomas Puidokas. The Palm Sunday and the application of palms

Antanas Gricius. The games of the 20th cent. beginning  in the village Kušleikiai

Stasys Daunys. The customs of children education

Lina Kriaučionytė. Food and nourishment traditions

Veronika Gribauskaitė. Some folk medicine features

Stasys Daunys. An ancient animal farm

Juozas Šiuša. Flax-breaking

Stasys Daunys. Wandering country Jews

*Julius Vainorius. The watermills of Papilė region

The review of research

Mills in the vicinity of Papilė

Mill owners and millers

Mill farmsteads

The equipment of watermills

Millers and clients

Auxiliary mill trades

The mills of Papilė region nowadays

*Asta Venskienė. Female beauty ideal and its creation

*Rasa Račiūnaitė. The life cycle customs of the 19th cent. end  and the 20th cent. beginning

The being born celebration customs

The socializion of children and youth

Wedding customs

Family life

The family customs and youth moral, values transformation in the end of the 20th cent. 9th decade and at the beginning of the 21st cent.

Daiva Česnauskytė, Laura Venclovaitė. Birth

Audronė Kiršinaitė. Man was born, lived and died

*Virginija Jurėnienė. The cemeteries of Papilė environs

Rita Masiulienė. The little graves of vows

 

LANGUAGE

 

Juozas Pabrėža. The language of Papilė environs

Marija Razmukaitė. The place names of Papilė environs’  settlements

Stasys Tumėnas, Erika Mitkutė. The tendencies of Papilė  and its environs second-names usage

Giedrė Čepaitienė, Andrius Senkus. The names of domestic  animals in Papilė seniūnija

 

FOLK-LORE

 

Povilas Krikščiūnas. Several introductory remarks

The singing folk-lore of Papilė environs. The text was prepared  by Edmunda Janavičienė, the melodies–by Dalia Vaicenavičienė

The people of Papilė tell us. Prepred by Dangirutė Giedraitytė

The small-scale folk-lore. Prepared by Aelita Kensminienė

The bibliography of Papilė environs folk-lore manuscripts  and audio records. Prepared by Povilas Krikščiūnas

 

FAMOUS PEOPLE

 

Leopoldas Rozga. Lazdynų Pelėda in Paragiai

Rita Masiulienė. Vladas Sirutavičius and Kairiškiai

Stasys Daunys. Albertas Gedaminas, village enlightnen

Ignas Valantis. Plane constructor Vaclovas Tomkevičius

*Izraelis Lempertas. Linguist, dictionarist Chackelis Lemchenas

Vytautas Kubilius, Vida Girininkienė. Stasius Būdavas

Leopoldas Rozga, Danutė Jadvyga Veisienė. A group of three  from the Sakai family of Papilė

Valerija Mockienė. Antanas Mockus

Vida Girininkienė. Museist and poet Stasys Daunys

Ignas Valantis. Canadian Lithuanian teacher and singer  Agnė Paškevičienė

Valerija Mockienė. Physician Kazys Narsčius

Edvardas Mažeikis. The road of my life

Vida Girininkienė, Leopoldas Rozga. The code of famous  people biographies

Leopoldas Rozga. The bibliography of publications  and papers about Papilė

 

The summaries of scientific papers approved  by the „Lietuvos valsčiai” monograph series Scientific  Works Commission in the English language

The authors of the papers

Abbreviations and shortenings

The sponsors of the publication

The index of personal names

The index of place names of the 1st and 2nd parts

A map of former Papilė valsčius. Made up  by Lidija Kavaliauskienė

The present cartographic and demographic situation  in the former territory of Papilė valsčius. Made up  by Lidija Kavaliauskienė

A map of former Lithuania’s valsčiai

The publisher’s afterword

About the series „Lietuvos valsčiai”

 

The colored illustrations

*The asterisk in the contents marks the papers approved by the monograph series „Lietuvos valsčiai“ Scientific Works Commission.  The papers’ summaries in English are given on p. p. 1033–1040.

 

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt