lankymasis šioje svetainėje

 
 


Papilė I dalis

(60 aut.,  82 str.,  1082 p.,  900 egz., 2004 m., 11-oji serijos knyga)

Straipsnių autoriai

Adomavičius Steponas – geografas, Papilės S. Daukanto vid. mokyklos mokytojas.

Andriuškienė Lionė Teresė – mokytoja, Klaišių pradinės mokyklos
vedėja.

Balčiūnas Aloyzas – inžinierius.

Balza Raimundas – istorikas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius.

Barščiauskaitė Sandra – žemėtvarkininkė.

Berenis Vytautas – kultūrologas, humanitarinių m. daktaras. Kultūros, filosofijos ir meno instituto vyr. moksl. bendradarbis.

Bučelis Jonas – kunigas, Papilės (dabar Užpalių) bažnyčios klebonas.

Burauskaitė Birutė – sociologė, LGGRTC Genocido ir rezistencijos departamento Archyvinio vardynų skyriaus vadovė.

Čepas Ričardas – istorikas, humanit. m. daktaras, docentas.

Čibirienė Janina – kultūros darbuotoja, Lazdynų Pelėdos memorialinio muziejaus (Paragiuose) tvarkytoja.

Daunys Jonas – filosofijos m. daktaras, kraštotyrininkas.

Gaigalas Algirdas – geologas, Vilniaus universiteto profesorius, fizikos m. habil. daktaras.

Girininkienė Vida – istorikė, „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „Veliuona“, „Seredžius“, „Papilė“ vyr. redaktorė sudarytoja.

Grybaitė Rasa – dailininkė, Vinco Grybo memorialinio muziejaus (Jurbarke) darbuotoja.

Irnienė Jolanta – Papilės seniūnijos darbuotoja.

Janavičienė Bronislava – istorikė, Papilės Simono Daukanto vid. mokyklos direktorės pavaduotoja.

Jaroševas Igoris – sporto veteranas.

Karalienė Rima – Akmenės r. savivaldybės viešosios bibliotekos Papilės filialo specialistė.

Klimka Libertas – etnologas, fizikos m. daktaras, Vilniaus pedagoginio universiteto docentas.

Kupstienė Virginija – kultūros darbuotoja, choreografė, Papilės kultūros ir laisvalaikio centro direktorė.

Lakačauskienė Rūta – biologė, gamtos m. daktarė.

Laurynienė Silvija – vaistininkė, UAB „Papilės vaistinė“ direktorė.

Liubinavičiūtė Angelė – filologė, Akmenės r. savivaldybės viešosios bibliotekos metodininkė.

Lukienė Sigita – lituanistė, Šiaulių r. Kuršėnų mst. Pavenčių vid. mokyklos metodininkė, kraštotyrininkė.

Mačiulis Mindaugas – gamtininkas, Kamanų valstybinio rezervato (Akmenės r.) darbuotojas.

Masaitis Albinas – filologas, „Versmės“ leidyklos kalbos redaktorius.

Masevičius Gintautas – VĮ Papilės ambulatorija vyr. gydytojas.

Masiulienė Rita – lituanistė, Kairiškių pagrindinės mokyklos mokytoja.

Merkys Vytautas – istorikas, prof. habil. dr., Simono Daukanto, Motiejaus Valančiaus biografas.

Milius Jonas – žemėtvarkininkas, ž. ū. mokslų daktaras, Vilniaus universiteto docentas.

Misius Kazys – istorikas, Kultūros paveldo centro Informacijos skyriaus vyr. specialistas.

Monsevičius Vidmantas – gamtininkas, biomedicinos m. daktaras, Kamanų valstybinio rezervato (Akmenės r.) darbuotojas.

Muturas Algimantas – muziejininkas, Mažeikių muziejaus bendradarbis.

Norbutas Rimantas – istorikas.

Pundziuvienė Genovaitė – filologė, Papilės Simono Daukanto vid. mokyklos mokytoja, mokyklos Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos vadovė.

Ragauskas Aivas – istorikas, humanit. m. daktaras, Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvos istorijos katedros vedėjas.

Ramanauskienė Zina – Akmenės r. savivaldybės Papilės filialo bibliotekos specialistė.

Ringienė Rita – lituanistė, Akmenės vid. mokyklos mokytoja, kraštotyrininkė.

Rozga Leopoldas – žurnalistas, Akmenės r. „Vienybės“ laikraščio redaktorius.

Rupeikienė Marija – architektė, kultūros paveldo tyrinėtoja.

Ruzas Vincas – istorikas. Lietuvos banko muziejaus darbuotojas.

Salatkienė Birutė – archeologė, Šiaulių pedagoginio universiteto dėstytoja.

Sireika Jonas – istorikas, humanit. m. daktaras, Šiaulių pedagoginio universiteto dėstytojas.

Skebas Vytautas – istorikas, humanit. m. daktaras.

Spurgevičius Povilas – menotyrininkas, Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas.

Stančikaitė Miglė – geologė, fizinių m. daktarė, Geologijos ir geografijos instituto Kvartero tyrimo sk. vadovė.

Školiarenkaitė Rasa – istorikė.

Šutinienė Irena – sociologė, Socialinių tyrimų instituto mokslo darbuotoja.

Šveistrys Antanas – Papilės klebonas tarpukario Lietuvoje.

Terleckas Vladas – ekonomistas, ekon. mokslų daktaras.

Trimonienė Rita Regina – istorikė, humanit. m. daktarė, Šiaulių pedagoginio universiteto docentė.

Ungeitienė Birutė – ekonomistė organizatorė, Papilės seniūno pavaduotoja.

Vaičius Antanas – ekonomistas organizatorius, Papilės apylinkės savivaldybės viršaitis, vėliau (iki dabar) – Papilės seniūnas.

Valantis Ignas – Akmenės krašto kraštotyrininkas.

Veisas Pranciškus – tautodailininkas, Užgavėnių kaukių drožėjas.

Veisienė Danutė Jadvyga – lituanistė, Simono Daukanto memorialinio muziejaus vadovė.

Veliutė Ingrida – istorikė.

Žąsytienė Regina – istorikė, Papilės Simono Daukanto vid. mokyklos mokytoja, mokyklos muziejaus vadovė.

Žeimantas Liubomiras Viktoras – žurnalistas, knygų apie Lietuvos geležinkelio istoriją autorius.

Žukauskienė Genovaitė – Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotoja, Technikos muziejaus vadovė.

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt