lankymasis šioje svetainėje

 

  

Papilė II, III dalys

Papilė I dalis

11-oji serijos monografija, II, III dalys: 55 autoriai, 62 straipsniai, 752 puslapiai, 900 egzempliorių. 2006 m.
Elektroniniu formatu knyga išleista 2015 03 24.
ISBN 9955-589-05-1

Rengėjai ir rėmėjai
Pratarmė
Turinys
Contents
Apie straipsnių autorius
Asmenvardžių rodyklė
Vietovardžių rodyklė 
Finansavimas

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Kas į knygą nesudėta

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

lietuvos valstybės – karaliaus mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejui 1253–2003

papilės 665-osioms metinėms 1339–2004

lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui 1904–2004

Antrojoje monografijos „Papilė“ dalyje yra šie skyriai: Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės bei Istorijos skyriaus poskyris Atsiminimai. Gamtos, Istorijos skyriai ir Simonui Daukantui skirti tyrinėjimai (Vytauto Merkio, Vytauto Berenio, Vinco Ruzo ir kt.) buvo išspausdinti pirmojoje knygos dalyje, išleistoje 2004 metais.

Trečiojoje knygos dalyje spausdinami 2005–2006 m. parašyti straipsniai: apie Auksučių, Kušleikių, Dusų kaimus, dailininkus Nikodemą Ivanauską ir Algimantą Švažą, fotografą ir poetą Paulių Normantą ir kt. Publikuotas 1662 m. Papilės miestelio ir valsčiaus inventoriaus vertimas į lietuvių kalbą, išsamus tyrimas apie Papilės valsčių pirmaisiais vokiečių okupacijos (1941–1944) mėnesiais. Pirmą kartą publikuojamos Paragių dvaro savininko dailininko Nikodemo Ivanausko paveikslų, saugomų Šiaulių „Aušros“ ir žemaičių „Alkos“ muziejuose, nuotraukos. Kaip ir ankstesnėse knygos dalyse, daug dėmesio skirta kultūrai, vis ir vis grįžtant prie Simono Daukanto laisvų ir dorovingų žmonių visuomenės modelio.

 

Rengėjai ir rėmėjai

Vyriausioji redaktorė
Vida Girininkienė
  

Sudarytojai
Vida Girininkienė, Leopoldas Rozga, Rita Regina Trimonienė, Povilas Krikščiūnas, Juozas Pabrėža

Redaktoriai
Vida Girininkienė, Petras Jonušas, Povilas Krikščiūnas, Vacys Milius, Daiva Vyčinienė, Juozas Pabrėža, Leopoldas Rozga

Kalbos redaktorius
Albinas Masaitis

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
Aloyzas Pranas Knabikas

Korektorė
Rasa Kašėtienė

Dailininkas
Alvydas Ladyga

Maketuotoja
Violeta Barkauskaitė

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisija
Akad. Algirdas Gaigalas (gamta), doc. dr. Algirdas Jakubčionis (istorija), dr. Artūras Judžentis (kalba), prof. habil. dr. Vytautas Kubilius (kultūrologija), prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė (etnologija, komisijos pirmininkė), prof. habil. dr. Stasys Skrodenis (tautosaka), akad. Antanas Tyla (istorija), dr. Gintautas Zabiela (archeologija)

Rengėjas ir leidėjas
Viešoji įstaiga „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas Petras Jonušas)

Užsakovas
Akmenės rajono Papilės seniūnijos rėmimo fondas

Rėmėjai
Lietuvos Respublikos vyriausybė, UAB „Magnolija“, Petras Jonušas, Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Akmenės rajono savivaldybė, Bendradarbiaujančių Nyderlandų fondų Centrinei ir Rytų Europai patarėjų taryba Lietuvoje, AB „Lietuvos paštas“, Kazys Narščius (JAV), Šiaulių apskrities viršininko administracija, AB „Kalcitas“  ir kt.

Knyga išleista 2006 12

Pratarmė

2002 m. liepos 7 d. būrys mokslininkų iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių universitetų, Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir Povilo Višinskio viešosios bibliotekos, suburti „Lietuvos valsčių“ serijos „Versmės“ leidyklos pradėtos rengti monografijos „Papilė“ vyriausiosios redaktorės, susirinko Papilėje kilniam tikslui – parengti lokalinę buvusio Papilės valsčiaus istoriją. Prie darbo prisijungė ir Šiaulių universiteto kalbininko doc. dr. Juozo Pabrėžos vadovaujami kolegos ir studentai filologai, o kiek vėliau atvyko ir Vilniaus pedagoginio universiteto istorikai, vadovaujami etnologo doc. dr. Jono Mardosos. Aktyviai talkino ir vietiniai kraštotyrininkai, ypač geografas Steponas Adomavičius, mokytoja lituanistė Rita Masiulienė ir klebonas Jonas Bučelis. Prasidėjo dešimties dienų lauko tyrimų darbai, kuriuose dalyvavo 42 žmonės. Darbus ypač lengvino Papilės seniūno Antano Vaičiaus parūpintas transportas: kiekvieną rytą mūsų laukdavo autobusiukas, pasirengęs „tarnauti“ iki vėlumos. Ekspedicijos dalyviai iki šiol atsimena ir nuostabią išvyką į Kamanų pelkę.

Atrodė, kad suburtomis įvairių sričių mokslininkų ir vietos kraštotyrininkų pajėgomis bus įmanoma susidoroti su iškelta užduotimi, t. y. apibūdinti buvusio Papilės valsčiaus lokalią bendriją, pateikti išsamius jos raidos bei kultūros tyrimus, atskleisti sąsajas su visos Lietuvos istorija. Šia kryptimi iki 2004 metų vidurio buvo parašyti 127 straipsniai. Tuomet kilo gana rimtas klausimas – trumpinti straipsnius, ar leisti dviejų dalių knygą. Trumpinti – būtų reiškę nespausdinti atsiminimų, kaimų istorijų, kai kurių etninės kultūros bei istorijos straipsnių, tarp jų ir kraštotyrininko Igno Valančio Kinkių kaimo tyrimų, Antano Daunio atsiminimų apie Zabikų kaimą ir kt. Nugalėjus psichologines ir finansines kliūtis, buvo nuspręsta sumaketuotą ir spaudai parengtą 1 523 p. knygą padalinti į 2 dalis. 2004 m. rugsėjo 11 d. Papilės bendruomenei buvo pristatyta monografijos „Papilė“ pirmoji dalis (1 082 p.). Joje buvo paskelbtas ir knygos antrosios dalies turinys.

Monografijos antrojoje dalyje spausdinami skyriai „Etninė kultūra“ (sudarė V. Girininkienė, redagavo prof. habil. dr. Vacys Milius ir V. Girininkienė), „Kalba“ (sudarė ir redagavo doc. dr. Juozas Pabrėža), „Tautosaka“ (sudarė ir redagavo Povilas Krikščiūnas, natas parengė muzikos redaktorė Dalia Vaicenavičienė), „Įžymūs žmonės“ (sudarė ir redagavo V. Girininkienė ir Leopoldas Rozga), „Istorijos“ dalies tęsinys „Atsiminimai“ ir Papilės dvasinės kultūros reliktams skirtas spalvotų iliustracijų lankas (abu sudarė V. Girininkienė).

Baigus pagrindinį knygos rengimo darbą, rūpėjo „Biografijų sąvadas“, nes sužinojome daugiau iš Papilės kilusių žmonių pavardžių. Knietėjo užpildyti ir abiejų dalių spragą – panagrinėti tarpukaryje buvusius rytinius valsčiaus pakraščius – Auksučių, Agailės ir kt. kaimus.

Menotyrininkė dr. Vaida Ščiglienė sutiko parengti straipsnį apie Paragių dvaro savininką dailininką Nikodemą Ivanauską, doc. dr. Rita Regina Trimonienė išversti iš lenkų k. 1662 metų Papilės valsčiaus ir miestelio inventorių, istorikai Alfredas Rukšėnas ir Andrius Tumavičius išsamiau patyrinėti kai kuriuos Antrojo pasaulinio karo ir pokario istorijos momentus. Pavyko „išsiaiškinti“, kad save iš Žemaitijos kildinantis keliautojas, fotografas ir poetas Paulius Normantas yra papilėniškis – iš Kalniškių kaimo. Gana įspūdingas buvo atsitiktinis susitikimas su fotografu ir dailininku Rimantu Dichavičiumi, maloniai sutikusiu paskolinti knygai savo ir žmonos Valerijos nufotografuotų dailininko, kilusio iš Papilės krašto, Algimanto Švažo gyvenimo momentų. Taip formavosi anksčiau nenumatyta trečioji knygos dalis, kurią sudarė ir redagavo V. Girininkienė. Šioje dalyje yra straipsnių gamtos, etninės kultūros, istorijos temomis, nemažas skyrelis apie šio krašto įžymius žmones. Šioje dalyje spausdinama iš naujo V. Girininkienės ir L. Rozgos parengtas „Biografijų sąvadas“, visų trijų knygos dalių vietovardžių rodyklė (per 2 000 vienetų), kurią sudarė Jūratė Baradinskienė ir Albinas Masaitis, bei antrosios ir trečiosios dalių asmenvardžių rodyklės (per 2 000 vienetų; pirmosios dalies buvo paskelbta jau išleistoje knygoje), kurią sudarė J. Baradinskienė ir V. Girininkienė.

Už darbą, rengiant antrąją ir trečiąją knygos dalis, dėkinga „Versmės“ leidyklos vadovui Petrui Jonušui ir kolektyvui, visiems sudarytojams, redaktoriams, straipsnių autoriams ir rėmėjams. Ypač dėkinga 2006-ųjų metų rugpjūtį Auksučiuose ir aplinkiniuose kaimuose kartu dirbusiam I. Valančiui, kuršėniškiui Edvardui Gedvilui, Žarėnų kraštotyrininkui Leonardui Skėriui, Vytautui Gedaminui iš Kušleikių, suteikusiems vertingos informacijos ir paskolinusiems nuotraukų. Dėkinga papilėniškiams Papilėje ir Vilniuje: Danutei Veisienei, Rūtai Lakačauskienei, Edmundui Sakalauskui, o taip pat ir vilniečiams R. Dichavičiui, Gražinai Švažienei, Danutei Mukienei, Valerijai Mockienei, Apolinarui Juodpusiui, Taline gyvenančiai Valerijai Põllupüü (Šležaitei) ir visiems kitiems, prisidėjusiems rengiant šią knygą. Šiame leidinyje (trečiojoje dalyje) skaitytojas pirmą kartą gėrėsis dailininko N. Ivanausko tapytais darbais, saugomais Šiaulių „Aušros“ ir Žemaičių „Alkos“ muziejuose. Visiems visiems nuoširdus Ačiū.

Vida Girininkienė

Turinys
   
Antrosios  dalies turinys
   

23

Pratarmė

   

Istorija. Atsiminimai

   

25

Antano Daunio atsiminimai. Parengė Jonas Daunys

66

Stasys Daunys. Medžiai praauga žmones (Tėviškę prisiminus)

75

Aleksandra Balkevičienė. Atsiminimai. Parengė Vida Girininkienė

82

Mikalina Glemžaitė Papilėje. Parengė Genovaitė Putinaitė

86

Juozas Šiuša. Prisiminimai. Parengė Leopoldas Rozga

   

ETNINĖ KULTŪRA

   

93

Venantas Mačiekus. Papročių teisės likučiai papiliškių gyvenime

93

Žemės teisė

94

Šeimos ir paveldėjimo teisė

95

Samdos sutartys

98

Tomas Puidokas. Verbų sekmadienis ir verbų panaudojimas

103

Antanas Gricius. XX a. pradžios žaidimai Kušleikių kaime

105

Stasys Daunys. Vaikų auklėjimo papročiai

107

Lina Kriaučionytė. Maistas ir mitybos tradicijos

117

Veronika Gribauskaitė. Liaudies medicinos bruožai

123

Stasys Daunys. Senovės gyvulių ūkis

127

Juozas Šiuša. Linamynis

128

Stasys Daunys. Keliaujantys kaimo žydeliai

134

*Julius Vainorius. Papilės krašto vandens malūnai

134

Tyrinėjimų apžvalga

136

Malūnai Papilės apylinkėse

137

Malūnų savininkai ir malūnininkai

139

Malūnų sodybos

144

Vandens malūnų įrengimas

149

Malūnininkai ir klientai

150

Pagalbiniai malūnų verslai

151

Papilės krašto malūnai šiandien

153

*Asta Venskienė. Moteriško grožio idealas ir jo kūrimas

164

*Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė. XIX a. pabaigos – XXI a. pradžios gyvenimo ciklo papročiai

165

Gimtuvių papročiai

169

Vaikų ir jaunimo socializacija

170

Vestuvių papročiai

176

Šeimyninis gyvenimas

178

XX a. devintojo dešimtmečio pabaigos – XXI a. pradžios šeimos papročių ir jaunimo moralinių vertybių transformacija

182

Daiva Česnauskytė, Laura Venclovaitė. Gimtuvės

209

Audronė Kiršinaitė. Gimė žmogus, gyveno žmogus, mirė žmogus...

222

*Virginija Jurėnienė. Papilės apylinkės kapinės

241

Rita Masiulienė. Apžadų kapeliai

   

KALBA

   

247

Juozas Pabrėža. Papilės apylinkių kalba

250

Marija Razmukaitė. Papilės apylinkių gyvenamųjų vietų vardai

252

Stasys Tumėnas, Erika Mitkutė. Papilės ir jos apylinkių pravardžių vartojimo tendencijos

256

Giedrė Čepaitienė, Andrius Senkus. Papilės seniūnijos naminių gyvulių vardai

   

TAUTOSAKA

   

261

Povilas Krikščiūnas. Keletas įvadinių pastabų

263

Dainuojamoji Papilės apylinkių tautosaka. Tekstus parengė Edmunda Janavičienė, melodijas – Dalia Vaicenavičienė

309

Papiliškiai pasakoja. Parengė Dangirutė Giedraitytė

327

Papilės apylinkės smulkioji tautosaka. Parengė Aelita Kensminienė

345

Papilės apylinkių tautosakos rankraščių ir garso įrašų bibliografija. Parengė Povilas Krikščiūnas

   

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

   

351

Leopoldas Rozga. Lazdynų Pelėda Paragiuose

359

Rita Masiulienė. Vladas Sirutavičius ir Kairiškiai

370

Stasys Daunys. Kaimo švietėjas naujo gyvenimo apyaušryje Albertas Gedaminas

375

Ignas Valantis. Lėktuvų konstruktorius Vaclovas Tomkevičius

382

*Izraelis Lempertas. Kalbininkas, žodynininkas ChackelisLemchenas

391

Vytautas Kubilius, Vida Girininkienė. Stasius Būdavas

397

Leopoldas Rozga, Danutė Jadvyga Veisienė. Trejetas iš papilėniškių Sakų šeimos

403

Valerija Mockienė. Antanas Mockus

420

Vida Girininkienė. Muziejininkas ir poetas Stasys Daunys

423

Ignas Valantis. Kanados lietuvių mokytoja ir dainininkė Agnė Paškevičienė

428

Valerija Mockienė. Gydytojas Kazimieras Narščius

437

Edvardas Mažeikis. Mano gyvenimo kelias

   
Spalvotos iliustracijos 193–208 p. Sudarė V. Girininkienė
   
Trečiosios dalies turinys
   

lokaliniai tyrimai (2005–2006 m.)

   

441

Apolinaras Nicius. Ventos regioninio parko dabartis ir perspektyvos

446

*1662 metų Papilės miestelio bei valsčiaus inventorius. Tekstą iš senosios lenkų kalbos į lietuvių kalbą išvertė ir įvadą parašė Rita Regina Trimonienė

464

*Alfredas Rukšėnas. Papilės valsčius pirmaisiais vokiečių okupacijos 1941-ųjų metų mėnesiais

504

Leopoldas Rozga. Dar vienas kovų metraščio lapas

506

Andrius Tumavičius. Kautynės Rimšių kaime: byloja dokumentai

517

Zigmantas Kupstys. Saugumo daboklėje. Spaudai parengė Leopoldas Rozga

524

Steponas Balčiūnas. Dusų kaimas

531

Stasys Daunys. Auksučiai. Spaudai parengė Vida Girininkienė

563

Vida Girininkienė. Agailių koplytėlė ir kapinės

569

*Žilvytis Šaknys. Jaunystė Šiaurės Lietuvos kaime

573

Audronė Kiršinaitė. Metrikų knygos, saugomos Papilės parapijos Šv. Juozapo bažnyčioje

581

Antanas Raustys. Mano vaikystės žemė ir mokykla (Atsiminimai). Spaudai parengė Leopoldas Rozga

585

Antanas Vaičius. Kilniausio poelgio nominantai (2004–2005 metais)

587

*Jonas Balčius. Simonas Daukantas – lietuvių tautinio ir dorovinio identiteto puoselėtojas

595

*Vaida Ščiglienė. Paragių dvaro savininkas dailininkas Nikodemas Erazmas Ivanauskas

622

Danutė Mukienė. Algimantas Švažas: gyvenimo ir kūrybos fragmentai

629

Algimantas Švažas Valerijos ir Rimanto Dichavičių nuotraukose

653

Jonas Nekrašius. Paulius Lai Vėjus Normantas (Mano gyvenimas – viena ilga kelionė)

670

Biografijų sąvadas. Parengė Vida Girininkienė, Leopoldas Rozga

677

Papilėniškiai Apolinaro Juodpusio nuotraukose

 

 

705

Straipsnių, aprobuotų „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

711

Straipsnių autoriai

715

Santrumpos ir sutrumpinimai

719

Leidinio rėmėjai

720

Antanas Vaičius. Padėka Papilės krašto žmonėms ir „Versmės“ leidyklos kolektyvui

723

Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Vida Girininkienė

733

Vietovardžių rodyklė (I–III d.). Sudarė Jūratė Baradinskienė, Albinas Masaitis

744

Buvusio Papilės valsčiaus žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

746

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Papilės valsčiaus teritorijoje. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

748

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

750

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

 

Spalvotos iliustracijos 613–620 p.

  

Pirmosios dalies turinys

21

Pratarmė

 

 

GAMTA

 

25

*Algirdas Gaigalas. Papilės geologinė ir geomorfologinė aplinka

26

Geologinių tyrimų istorija

35

Ventos vidurupio lyguma

37

Ventos upė

38

Ventos regioninis parkas

41

Belemnitai

47

Juros kapinynas

47

Papilės juros amonitai

49

Papilės geologinis pjūvis

64

*Algirdas Gaigalas. Akmens kirvių ir kirvukų, saugomų Papilėje, petrografinė sudėtis

91

Miglė Stančikaitė. Šiaurės Lietuvos gamta poledynmečiu ir jos raidos ypatumai

101

Steponas Adomavičius. Papilės apylinkės parkai ir kiti įdomesni gamtos objektai

110

Mindaugas Mačiulis. Žinduoliai

123

Vidmantas Monsevičius. Vabzdžiai

 

ISTORIJA

 

125

*Birutė Salatkienė. Papilės archeologijos paminklai ir jų tyrinėjimai

125

Įvadas

128

Akmens ir žalvario amžių radiniai

131

Piliakalniai

135

Papilės kapinynas

170

Radimvietės

171

Baigiamosios pastabos

174

*Rita Regina Trimonienė. Papilės istorija nuo XIII iki XVI amžiaus

175

Papilė XIII a. Identifikavimo klausimas

182

Papilė XIV a. Kryžiaus karų sūkuriuose

185

Krikšto priėmimas. Papilė XV–XVI a.

189

Išvados

191

1637 metų Papilės dvaro inventorius. Dokumento lenkišką tekstą spaudai parengė ir į lietuvių k. išvertė Rita Regina Trimonienė, dalykiniai redaktoriai Aivas Ragauskas, Vida Girininkienė

244

Povilas Spurgevičius. Papilė XVII–XIX amžiuje

254

Vida Girininkienė. Parapinė mokykla

257

Jonas Sireika. Papilės valsčius XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje

266

*Jonas Sireika. Papilės valsčiaus administracinė ir politinė raida 1918–1940 metais

278

*Ričardas Čepas. Papilės valsčiaus savivaldybė 1918–1940 metais

305

Liubomiras Viktoras Žeimantas. Papilės geležinkelio stotis 1871–1940 metais

312

Kazys Misius. Papilės paštas iki 1940 metų

321

Leopoldas Rozga. Kairiškių pramonės likimas

325

Algimantas Muturas. Čia kalbėta ir rusiškai

337

Algimantas Muturas, Leopoldas Rozga. Žydų likimo vingiais

345

*Irena Šutinienė. Žydai ir holokaustas Papilės gyventojų atmintyje

361

Leopoldas Rozga. Rezistentų kovos Papilės krašte po Antrojo pasaulinio karo

366

Papilės valsčiaus gyventojai, nukentėję nuo sovietų režimo. Parengė Birutė Burauskaitė

389

Danutė Jadvyga Veisienė. Tremties kalvarijos

397

Birutė Burauskaitė. Raudonasis teroras Papilės valsčiuje

399

Vladas Terleckas. Papilės smulkaus kredito draugijos

411

*Jonas Milius. Papilės valsčiaus kaimų ūkio ir kraštovaizdžio kaita XX amžiuje

424

Sandra Barščiauskaitė, Rimantas Norbutas. Papilės žemės ūkio bendrovė

428

Rasa Školiarenkaitė, Ingrida Veliutė. Šaltiškių molio karjeras

450

Gintautas Masevičius. Papilės apylinkės medicinos tarnyba

454

Silvija Laurynienė. Papilės vaistinė

Istorija. Atkūrus Nepriklausomybę

457

Danutė Jadvyga Veisienė. Atgimimo kelyje

458

Antanas Vaičius. Nuo menamos iki realios savivaldos

465

Antanas Vaičius. Papilės herbo ir vėliavos sukūrimas

467

Jolanta Irnienė. Papilės seniūnijos rėmimo fondo veikla

471

Antanas Vaičius. Kilniausio poelgio nominantai

475

Birutė Ungeitienė. Aplinkos tvarkymas

482

Papilės seniūnijos įmonių sąrašas

484

Birutė Ungeitienė. Papilės ąžuolynas

Istorija. Kultūros paveldas

489

Povilas Spurgevičius. Papilės šv. Juozapo bažnyčia

501

Libertas Klimka. Užkimęs Papilės varpas

503

Papilės klebono Antano Šveistrio laiškai. Parengė kun. Jonas Bučelis

510

Kun. Jonas Bučelis. Šiaudinės bažnyčios ir filijos istorija

523

Povilas Spurgevičius. Šiaudinės bažnyčios architektūra ir dailė

532

Raimundas Balza. Papilės seniūnijos kultūros paveldo objektai

544

Marija Rupeikienė. Buvusi Papilės sinagoga

Istorija. Mokyklos

547

Ričardas Čepas. Papilės valsčiaus mokyklos 1918–1945 metais

549

Avižlių pradžios mokykla

551

Barvydžių pradžios mokykla

553

Baublių pradžios mokykla

554

Biliūniškių pradžios mokykla

555

Dabikinės pradžios mokykla

557

Draginių pradžios mokykla

559

Jonaičių pradžios mokykla

560

Kinkių pradžios mokykla

562

Krioklių pradžios mokykla

563

Kušleikių pradžios mokykla

564

Papilės pradžios mokykla

574

Papilės progimnazija

576

Šiaudinės pradžios mokykla

578

Urbonaičių pradžios mokykla

579

Žilių pradžios mokykla

581

Ričardas Čepas. Pranas Šliauteris

590

Bronislava Janavičienė, Regina Žąsytienė. Papilės Simono Daukanto vidurinė mokykla 1945–2003 metais

622

Ričardas Čepas, Rita Masiulienė. Kairiškių mokykla

636

Lionė Teresė Andriuškienė. Klaišių pradinė mokykla

640

Rita Ringienė. Barvydžių mokyklos istorijos fragmentai

Istorija. Amatai. Verslas. Kūryba

649

Genovaitė Žukauskienė. Technika ir jos panaudojimas Papilės krašte XX a. pirmojoje pusėje

649

Žemės ūkyje naudota technika

653

Geležinkelis

659

Dviračiai

661

Motociklai, automobiliai

664

Telegrafas, telefonas

668

Elektra

669

Radijo pradžia Papilės krašte

674

Aviacija

677

Benzino kolonėlė

678

Pieninė

681

Kinas

681

Kairiškių kartono fabrikas

683

Lentpjūvės

684

Odų dirbtuvės

685

Vilnų karšyklos-verpyklos

687

Isaoko Vilko žemės ūkio mašinų remonto dirbtuvė

687

Vaikiški vežimėliai

687

Amatai ir amatininkai

696

Algimantas Muturas. Senieji verslai ir amatininkai

703

Vida Girininkienė. Fotografas Jonas Sinkevičius

709

Tarpukario Papilė Jono Sinkevičiaus nuotraukose. Parengė Vida Girininkienė

725

Rūta Lakačauskienė, Vida Girininkienė, Pranciškus Veisas. Papilės krašto liaudies menininkai

Istorija. Kaimai

758

Papilės kaimų 1936 metų aprašų publikacija. Parengė Vida Girininkienė

791

Ignas Valantis. Kinkių kaimo istorijos puslapiai

836

Ignas Valantis. Klaišių dvaras

843

Lionė Teresė Andriuškienė. Klaišių kaimas

850

Sigita Lukienė. Kriokliai

865

Jonas Daunys. Papilės žemės užkampis – Zabikai. Spaudai parengė Albinas Masaitis

878

Aloyzas Balčiūnas. Buvęs Žardelių kaimas

886

Leopoldas Rozga. Keletas duomenų iš buvusių dvarų ir stambių ūkių praeities

Istorija. Kultūra

891

Vida Girininkienė. Slaptosios mokyklos ir knygnešiai

894

Vida Girininkienė, Danutė Jadvyga Veisienė. Kultūrinio gyvenimo tradicijos iki 1944 metų

908

Vytautas Skebas. Organizacijos Papilės valsčiuje 1918–1940 metais

915

Rima Karalienė, Zina Ramanauskienė. Papilės biblioteka

921

Angelija Liubinavičiūtė. Kaimo bibliotekų raida

927

Virginija Kupstienė. Papilės kultūros ir laisvalaikio centro veikla

940

Janina Čibirienė. Kairiškių kultūros namai

943

Genovaitė Pundziuvienė. Papilės šv. Aloyzo ateitininkų kuopa

949

Igoris Jaroševas. Papilės sportininkai

957

Danutė Jadvyga Veisienė. Seniūnijos klubas „Atgaiva“

 

įžymūs žmonės

 

simonas daukantas ir XXI amžius

961

*Vytautas Merkys. Simono Daukanto globėjas kun. Ignotas Vaišvila

974

Vytautas Berenis. Simonas Daukantas lietuvių kultūroje

981

*Vincas Ruzas. Simono Daukanto indėlis į lietuvišką numizmatiką

988

Vincas Ruzas. Simono Daukanto portretas piniguose

994

Vincas Ruzas. Simonui Daukantui skirti ženkleliai

997

*Vincas Ruzas. Simonui Daukantui skirti medaliai

1005

Rasa Grybaitė. Vinco Grybo Simonas Daukantas

1015

Vida Girininkienė. Simonas Daukantas ir Papilė

Simono Daukanto atminimo įamžinimas Papilėje

Papilės Simono Daukanto memorialinis muziejus

 

1033

Straipsnių, aprobuotų „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

1041

Santrumpos ir sutrumpinimai

1045

Straipsnių autoriai

1047

Leidinio rėmėjai

1049

Asmenvardžių rodyklė

1074

Buvusio Papilės valsčiaus žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

1076

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Papilės valsčiaus teritorijoje. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

1078

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

1080

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

  

Spalvotos iliustracijos (sk. „Gamta“). Sudarė A. Gaigalas 67–82 p.
  

*Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, aprobuoti monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos. Straipsnių santraukos anglų kalba p. 705–710.

Contents
   
Part II
   

23

Introduction

 

History and Reminiscences

 

25

Reminiscences of Antanas Daunys. Prepared by Jonas Daunys

66

Stasys Daunys. Trees overgrow people. Having remembered the homeland

75

Aleksandra Balkevičienė. Reminiscences. Prepared by Vida Girininkienė

82

Mikelina Glemžaitė in Papilė. Prepared by Genovaitė Putinaitė

86

Juozas Šiuša. Reminiscences. Prepared by Lepoldas Rozga

 

Ethnic Culture

 

93

Venantas Mačiekus. Traces of customary laws in the life of Papilė people

93

Land law

94

Family and heritage law

95

Hire contracts

98

Tomas Puidokas. The Palm Sunday and the application of palms

103

Antanas Gricius. Games in Kušleikiai Village at the start of the 1900s

105

Stasys Daunys. Traditions in the upbringing of children

107

Lina Kriaučionytė. Food and nutrition traditions

117

Veronika Gribauskaitė. Folk medicine features

123

Stasys Daunys. Ancient animal farm

127

Juozas Šiuša. Flax scutching

128

Stasys Daunys. Wandering country Jews

134

*Julius Vainorius. Water-mills in Papilė region

134

Research review

136

Mills in the environs of Papilė

137

Mill owners and millers

139

Mill homesteads

144

Water mill equipment

149

Millers and their clients 

150

Auxiliary mill trade

151

Papilė mills nowadays

153

*Asta Venskienė. The ideal of female beauty and its creation

164

*Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė. Life cycle traditions at the turn of the 21st c.

165

Birth celebration traditions

169

Socialisation of youngsters

170

Wedding traditions

176

Family life

178

Transformations in family traditions and youth moral values on the threshold of the 2000s

182

Daiva Česnauskytė, Laura Venclovaitė. The birth

209

Audronė Kiršinaitė. The human is born, he lives, and he dies

222

*Virginija Jurėnienė. Papilė country-side cemetery

241

Rita Masiulienė. Little graves of vows

 

Language

 

247

Juozas Pabrėža. Language in Papilė region

250

Marija Razmukaitė. Toponyms in the inhabited area of the Papilė region

252

Stasys Tumėnas, Erika Mitkutė. Nickname usage tendencies in Papilė and the region

256

Giedrė Čepaitienė, Andrius Senkus. Names of domestic animals in Papilė neighbourhood

 

Folklore

 

261

Povilas Krikščiūnas. Several introductory remarks

263

Singing folklore in Papilė region. Compilation of texts by Edmunda Janavičienė, and of melodies by Dalia Vaicenavičienė

309

What are Papilė people telling about? Compiled by Dangirutė Giedraitytė

327

Small-scale folklore in Papilė region. Compiled by Aelita Kensminienė

345

Bibliography of Papilė folklore manuscripts and audio-records. Compiled by Povilas Krikščiūnas

 

Celebrities

 

351

Leopoldas Rozga. Lazdynų Pelėda in Paragiai

359

Rita Masiulienė. Vladas Sirtutavičius and Kairiškiai

370

Stasys Daunys. Albertas Gedaminas–country enlightener at the dawn of a new life

375

Ignas Valantis. Aircraft designer Vaclovas Tomkevičius

382

*Izraelis Lempertas. Linguist and glossarist Chackelis Lemchenas

391

Vytautas Kubilius, Vida Girininkienė. Stasius Būdavas

397

Leopoldas Rozga, Danutė Jadvyga Veisienė. The Sakai family threesome from Papilė

403

Valerija Mockienė. Antanas Mockus

420

Vida Girininkienė. Museologist and poet Stasys Daunys

423

Ignas Valantis. Canadian Lithuanian teacher and singer Agnė Paškevičienė

428

Valerija Mockienė. Physician Kazimierass Narščius

437

Edvardas Mažeikis. My life’s path

 

Coloured pictures in pp. 193–208. Compiled by Vida Girininkienė

 
Part III
 

Local Investigations (2005–2006)

 

 

441

Apolinaras Nicius. Venta Regional Park–its present-day and prospects

446

*The 1662 Inventory of Papilė Town and Valsčius. Translated from old Polish language into Lithuanian and the introduction written by Rita Regina Trimonienė

464

*Alfredas Rukšėnas. Papilė Valsčius in the early months of German occupation in 1941

504

Leopoldas Rozga. One more page of the yearbook of battles

506

Andrius Tumavičius. The Rimšiai Village battle as documents tell

517

Zigmantas Kupstys. In a KGB lockup. Prepared for publication by Leopoldas Rozga

524

Steponas Balčiūnas. Dusai Village

531

Stasys Daunys. Auksučiai. Prepared for publication by Vida Girininkienė

563

Vida Girininkienė. Agailiai chapel and cemetery

569

*Žilvytis Šaknys. Young people in the northern villages of Lithuania

573

Audronė Kiršinaitė. Registry books stored in St. Joseph Church of the Papilė parish

581

Antanas Raustys. The land and the school of my childhood (Reminiscences). Prepared by Leopoldas Rozga

585

Antanas Vaičius. Persons nominated for the title of the Most Generous Action (2004–2005)

587

*Jonas Balčius. Simonas Daukantas as fosterer of the Lithuanian national and ethical identity

595

*Vaida Ščiglienė. About Paragiai manor owner and painter Nikodemas Erazmas Ivanauskas

622

Danutė Mukienė. Algimantas Švažas: fragments of his life and creative work

629

Algimantas Švažas in the photos by Valerija and Rimantas Dichavičiai

653

Jonas Nekrašius. Paulius Lai Vėjus Normantas (My life as a long journey)

670

A bibliographic compendium of famous people. Compiled by Vida Girinkienė and Leopoldas Rozga 

677

Papilė people in the photos by Apolinaras Juodpusis

 

705

Summaries of papers approved by the Lietuvos Valsčiai monograph series Commission on Scientific Works (in English)

715

Abbreviations and shortenings

711

Authors of the papers

719

Sponsors of the publication

720

Antanas Vaičius. Acknowledgements expressed to Papilė region people and Versmė Publishers staff

723

Index of names. Compiled by Jūratė Baradinskienė and Vida Girininkienė

733

Index of toponyms (Parts I–III). Compiled by Jūratė Baradinskienė and Albinas Masaitis

744

The map of former Papilė Valsčius. Compiled by Lidija Kavaliauskienė

746

Recent cartographic and demographic situation in the Papilė Valsčius area. Compiled by Lidija Kavaliauskienė

748

A map of former Lithuania’s valsčiai

750

About the Lietuvos Valsčiai series

 

Coloured pictures in pp. 613–620

 
part I

Foreword

 

NATURE

 

25

*Algirdas Gaigalas. The geological and geomorphological environment of Papilė

26

The history of geological research

35

The plain of Venta Middle Reaches

37

The river Venta

38

The Venta regional park

41

Belemnites

47

The Jurassic-period ammonites of Papilė

49

The geological cross section of Papilė

64

*Algirdas Gaigalas. The petrographic composition of stone axes and hatchets conserved in Papilė

91

Miglė Stančikaitė. North Lithuania’s nature in the Post-Glacial  period and the peculiarities of its development

101

Steponas Adomavičius. The parks and other more interesting  nature objects in the environs of Papilė

110

Mindaugas Mačiulis. The mammals

123

Vidmantas Monsevičius. The insects

 

HISTORY

 

125

*Birutė Salatkienė. The archaeological monuments of Papilė  and their investigations

125

Introduction

128

The Stone and Brass Ages’ finds

131

The mound hills

135

The burial place of Papilė

170

The finding sites

171

Some concluding remarks

174

*Rita Regina Trimonienė. The history of Papilė since  the 13th cent. until the 16th cent.

175

Papilė in the 13th cent. The problem of identification

182

Papilė in the 14th cent. Crusaders’ war whirls

185

The adoption of Christianity. Papilė in the 15th–16th cent.-s

189

The conclusions

191

The stock inventory of Papilė estate of 1637. The text  of the Polish original copy was prepared ant translated into  the Lithuanian language by Rita Regina Trimonienė.  The text was edited by Aivas Ragauskas and Vida Girininkienė

244

Povilas Spurgevičius. Papilė in the 17th–19th cent.-s

254

Vida Girininkienė. The parish school

257

Jonas Sireika. The minor administrative unit (valsčius)  of Papilė in the second half of the 19th cent.–at  the beginning of the 20th cent.

266

*Jonas Sireika. The administrative and political development  of Papilė valsčius in 1918–1940

278

*Ričardas Čepas. The self-governing body of Papilė valsčius  in 1918–1940

305

Liubomiras Viktoras Žeimantas. The railway-station of Papilė  in 1871–1940

312

Kazys Misius. The post-office of Papilė until 1940

321

Leopoldas Rozga. The fate of Kairiškiai industry

325

Algimantas Muturas. Russian spoken here as well

337

Algimantas Muturas, Leopoldas Rozga. Along the fatal twists  of the Jews

345

*Irena Šutinienė. The Jews and the Holocaust in memories  of Papilė population

361

Leopoldas Rozga. The struggles of resistance fighters  in the Papilė district after World War II

366

The inhabitants of Papilė valsčius that had suffered  from the soviet regime. Prepared by Birutė Burauskaitė

389

Danutė Jadvyga Veisienė. The Calvaries of the deportations

397

Birutė Burauskaitė. The red terror in Papilė valsčius

399

Vladas Terleckas. The small scale credit units of Papilė

411

*Jonas Milius. The change of Papilė valsčius villages  economy and landscape in the 20th cent.

424

Sandra Barščiauskaitė, Rimantas Norbutas. The agriculture  company of Papilė

428

Rasa Školiarenkaitė, Ingrida Veliutė. The clay-pit of Šaltiškiai

450

Gintautas Masevičius. The medical service of Papilė environment

451

Silvija Laurynienė. The chemist’s shop of Papilė

history. since the independence restoration

457

Danutė Jadvyga Veisienė. Along the road of revival

458

Antanas Vaičius. From an imaginary self-government  until a real one

465

Antanas Vaičius. The creation of Papilė town emblem  and the standard

467

Jolanta Irnienė. The activities of Papilė seniūnija support fund

471

Antanas Vaičius. The nominees of the noblest deeds

475

Birutė Ungeitienė. The providing of environmental amenities

482

The list of the Papilė seniūnija (a minor administrative  unit) factories

484

Birutė Ungeitienė. The oak-grove of Papilė

history. culture heritage

489

Povilas Spurgevičius. St. Joseph’s church of Papilė

501

Libertas Klimka. The hoarse bell of Papilė

503

The letters of Rev. Antanas Šveistrys, the dean of the church  (written in 1929–1933). Prepared by Rev. Jonas Bučelis

510

Rev. Jonas Bučelis. The history of Šiaudinė church  and its affiliated branch

523

Povilas Spurgevičius. The architecture of Šiaudinė church and art

532

Raimundas Balza. The objects of Papilė seniūnija cultural  heritage

544

Marija Rupeikienė. The former Papilė synagogue

history. schools

547

Ričardas Čepas. The schools of Papilė valsčius in 1918–1945

549

The primary school of Avižliai

551

The primary school of Barvydžiai

553

The primary school of Baubliai

554

The primary school of Biliūniškiai

555

The primary school of Dabikinė

557

The primary school of Draginiai

559

The primary school of Jonaičiai

560

The primary school of Kinkiai

562

The primary school of Kriokliai

563

The primary school of Kušleikiai

564

The primary school of Papilė

574

The progymnasium of Papilė

576

The primary school of Šiaudinė

578

The primary school of Urbonaičiai

579

The primary school of Žiliai

581

Ričardas Čepas. Pranas Šliauteris

590

Bronislava Janavičienė, Regina Žąsytienė. Papilė Simonas  Daukantas middle school in 1945–2003

622

Ričardas Čepas, Rita Masiulienė. The school of Kairiškiai

636

Lionė Teresė Andriuškienė. The primary school of Klaišiai

640

Rita Ringienė. The fragments of Barvydžiai school’s history

history. handicrafts. trade. creative work

649

Genovaitė Žukauskienė. Technology and its application  in the region of Papilė in the 1st half of the 20th cent.

649

The technology used in agriculture

653

The railway

659

The bicycles

661

The motor-cycles, the cars

664

The telegraph, the telephone

668

Electricity

669

The origin of radio service in Papilės region

674

The aviation

677

The petrol station

678

The dairy

681

The cinema

681

The factory of cardboard articles of Kairiškiai

683

The sawmills

684

The tanneries

685

The wool combing and spinning works

687

Isaoc Vilkas’ agricultural machines repair shop

687

The preambulators

687

Trades and artisans

696

Algimantas Muturas. Some old handicrafts and craftsmen

703

Vida Girininkienė. Photographer Jonas Sinkevičius

709

The interwar Papilė in the photographs  of Jonas Sinkevičius. Prepared by Vida Girininkienė

725

Rūta Lakačauskienė, Vida Girininkienė, Pranciškus Veisas.  The folk artists of Papilė region

history. villages

758

Papilė villages inventory schedules of 1936 publication. Prepared by Vida Girininkienė

791

Ignas Valantis. The village of Kinkiai. The historical review

836

Ignas Valantis. The manor of Klaišiai

843

Lionė Teresė Andriuškienė. The village of Klaišiai

850

Sigita Lukienė. The water cascades

865

Jonas Daunys. Zabikai–a secluded land corner of Papilė.  Prepared for press by Albinas Masaitis

878

Aloyzas Balčiūnas. The disappeared village of Žardeliai

886

Leopoldas Rozga. Several items from the past of former  manors and large farmsteads

history. culture

891

Vida Girininkienė. Secret schools and book spreaders  of forbidden books

894

Vida Girininkienė, Danutė Jadvyga Veisienė. The traditions  of cultural life until 1944

908

Vytautas Skebas. The organizations in Papilė valsčius  in 1918–1940

915

Rima Karalienė, Zina Ramanauskienė. The library of Papilė

921

Angelija Liubinavičiūtė. The development of village libraries

927

Virginija Kupstienė. The activities of Papilė culture center

940

Janina Čibirienė. The Culture House of Kairiškiai

943

Genovaitė Pundziuvienė. A religions group of Papilė  ateitininkai named after St. Aloysius

949

Igoris Jaroševas. The sportsmen of Papilė

957

Danutė Jadvyga Veisienė. The „Atgaiva” (the „Reviving”)  Club activities

 

Famous people

Simonas Daukantas and the 21st century

961

*Vytautas Merkys. Simonas Daukantas’ guardian  Ignotas Vaišvila

974

Vytautas Berenis. Simonas Daukantas in the Lithuanian culture

981

*Vincas Ruzas. Simonas Daukantas’ contribution into  the Lithuanian numismatics

988

Vincas Ruzas. Simonas Daukantas portrayal on the banknotes

994

Vincas Ruzas. The badges assigned for Simonas Daukantas

997

*Vincas Ruzas. The medals assigned for Simonas Daukantas

1005

Rasa Grybaitė. Simonas Daukantas sculpture by Vincas Grybas

1015

Vida Girininkienė. Simonas Daukantas and Papilė

The perpetuation of Simonas Daukantas’ memory in Papilė

The museum of Simonas Daukantas in Papilė

 

1033

The summaries of scientific papers approved  by the „Lietuvos valsčiai” monograph series Scientific  Works Commission in the English language

1041

Abbreviations and shortenings

1045

About the authors

1047

The sponsors of the publication

1049

The index of personal names

1074

A map of former Papilė valsčius. Made up  by Lidija Kavaliauskienė

1076

The present cartographic and demographic situation  in the former territory of Papilė valsčius. Made up  by Lidija Kavaliauskienė

1078

A map of former Lithuania’s valsčiai

1080

About the series „Lietuvos valsčiai“

 

The colored illustrations p. p. 67–82.

*The asterisk in the contents marks the papers approved by the monograph series „Lietuvos valsčiai“ Scientific Works Commission.  The papers’ summaries in English are given on p. p. 705–710.

 

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt