Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos 

 

 

Vyriausioji redaktorė

Vida Girininkienė
tel. 8614 74497, el. paštas vida@versme.lt 

Sudarytojai

Romualda Vaitkienė, Vytautas Vaitkus, Grytė Andrijaitienė, Vida Girininkienė, Povilas Krikščiūnas

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2002 m. rengia monografiją „Žagarė“ (2-ąją papildytą laidą), skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (2003), Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 100-mečiui (2018). (Informaciją apie monografijos „Žagarė“ 1-ąjį leidimą žr. leidyklos „Versmė“ interneto svetainėje www.versme.lt puslapyje Išleistos knygos:  Žagarė).

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas

Monografijoje, kaip ir kitose serijos knygose, yra 6 skyriai – Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės. Juose bus pateikta daug įdomios medžiagos apie Žagarę ir jos apylinkes buvusio Žagarės valsčiaus teritorijoje.

Maloniai prašome aktyviai bendradarbiauti rengiant monografiją apie Žagarę ir jos apylinkes. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

 

Darbų etapai  

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2002 03 06.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2003 06 01.

Paskutinių monografijos straipsnių rašymo užbaigimas

Knygos maketo parengimo terminas

Išleidimo terminas – 2020 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2017 07 21

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Eur 49 646,00

2. Faktiškai gautos lėšos

0,00

3. Negautos lėšos*

49 646,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Žagarė“ 2-asis papildytas leidimas (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

46 646,00

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Žagarė“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Kraštotyros sintezės

1. Žagarė / [redakcinė komisija: Romualda Vaitkienė (redakcinės komisijos pirmininkė) … [et al.]. – Vilnius : Versmė, 1998. – 911, [1] p. : iliustr. – (Lietuvos valsčiai). – Knyga skiriama Lietuvos tūkstantmečiui, 1009–2009, Žagarės 800 metų jubiliejui, 1198–1998. – Bibliogr. str. gale. – ISBN 9986-9236-0-3

2. Žagarė, 1897–1945 : [fotoalbumas / sudarytojas ir redaktorius Leonas Karaliūnas ; į anglų kalbą vertė Loreta Stočkutė ; piešinių autorius Vilius Puronas]. – [Kaunas : Judex], 2006 (Kaunas : Arx Baltica). – 331, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 21 x 28 cm. – Antr. p. ir virš. aut. nurodytas klaidingai: Leonas Karaliūnas. – Turinyje aut.: Aušra Lukšaitė-Lapinskienė, Jonas Nekrašius, Vida Paulauskienė, Birutė Skiparienė. – Gretut. tekstas liet., angl. – Bibliogr. įž. str. gale. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-638-63-X (įr.)

Atskiri veikalai

A. Žagarės dvaro teismo knygos (1670–1751) = Księgi sądowe dworu Żagorskiego (1670–1751) = Gerichtsbücher des Gutshofes Žagarė (1670–1571) / Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; parengė Vytautas Raudeliūnas, Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius. – Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). – 727, [1] p. : faks. ; 23 cm. – (Lietuvos teisės paminklai = Zabytki prawa Litewskiego = Denkmäler des litauischen Rechts : LTP ; 4). – Tekstas liet., lenk., vok. – Santr. vok. – Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys. – R-klės: p. 577–722. – Tiražas [400] egz. – ISBN 9986-638-35-6 (įr.)

B. Zwi, Rose. Last walk in Naryshkin Park / Rose Zwi. – North Melbourne : Spinifex, 1997. – VIII, 252 p. : iliustr., žml. – Vertimai: Letzter Spaziergang Naryshkin Park. Berlin : Edition Ebersbach, 2004. – Bibliogr.: p. 251–252. – ISBN 1-875559-72-8

C. Žagarės vidurinė mokykla 1919–1944. – Žagarė, 1944. – 25 p.

Smulkieji spaudiniai (žemėlapiai, lankstiniai, lapeliai ir kt.)

· Žagarė / [parengė G. Zalagėnas, V. Paulauskienė, B. Skiparienė, L. Jarulytė-McSharry]. – Kaunas : UAB "Arx Baltica", [2003]. – 1 lankstinys (12 p.) : iliustr. ; 21 cm. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [5000] egz. – ISBN 9955-9658-0-0

· Žagarė / [parengė Vida Paulauskienė, Birutė Skiparienė, Zigmas Zalagėnas ; vertė Aldona Bagdonienė, Laima Jarulytė McSharry, Laima Kupčiūnienė, Daiva Navickaitė]. – [Kaunas : UAB "Arx Baltica", 2004] (Kaunas : Arx Baltica). – 30, [4] p. : iliustr. ; 21 x 30 cm. – Gretut. tekstas liet., angl., latv., rus. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955-638-03-6

Čia skelbiama informacija, parengta 2002 05 15, patikslinta, papildyta 2002 11 07, 2003 02 11, 2010 08 10, 2011 01 17, 2016 11 21, 2017 07 21.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt