lankymasis šioje svetainėje

 


Žagarė

1-oji serijos monografija: 34 autoriai, 59 straipsniai, 912 puslapių, 1800 egzempliorių.  1998 m. 

Rengėjai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

 

Kas į knygą nesudėta

 

Knyga skiriama

LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009-2009

ŽAGARĖS 800 METŲ JUBILIEJUI 1198-1998

Žagarė - savitą ir turtingą istoriją turintis Šiaurės Lietuvos kampelis. Monografijoje apibūdinama Žagarės apylinkių gamtinė-geografinė situacija, žiemgalių kovos su kalavijuočiais, Žagarės miesto atsiradimo ir vystymosi istorija, švietimo ir kultūros raida, tautinių mažumų (žydų, vokiečių, latvių, rusų) įnašas į Žagarės ekonomiką ir kultūrą, tremtis, sovietizacija ir rezistentinė kova. Rašoma apie žemdirbystę, tradicinį maistą, atlaidus, tradicinį tautos žinyną (pedagogiką, mediciną, meteorologiją) ir kt., pateikiama žagariečių tautosakos tekstų.

Rengėjai ir rėmėjai

Redaktoriai

Venantas Mačiekus (grupės vadovas), Grytė Andrijaitienė, Margarita Kazakevičiūtė, Povilas Krikščiūnas, Antanas Šenavičius, Romualda Vaitkienė (redakcinės komisijos pirmininkė), Vytautas Vaitkus

Rėmėjai

Edvardas Andrijaitis, Petras Jonušas

Knyga išleista

Joniškio rajono savivaldybės užsakymu

Pratarmė

Ši knyga rašyti pradėta seniai: dešimtmečiais po žiupsnelį buvo rinkta ir kaupta medžiaga. Knyga norėtųsi išreikšti pagarbą ir padėką savo kartai, tėvų, senelių ir prosenelių kartoms, krutėjusioms ir aukojusioms savo išmintį, darbus, pomėgius ir gyvenimus, kad išsaugotų žmoniškumą, tautiškumą, kultūrą, istorinę atmintį.

Būdami praeities ir ateities jungtis, kilome atminties keliais, kuriais vaikščiota kaimynų, tautos ar žmonijos vaikų, kadaise balnojusių žirgus ar darbu kalbinusių žemę, dariusių gerus darbus ar nespėjusių, paguldžiusių kaulus už Atlanto ar užžėlusius aukšta smilgele žvarbiose Sibiro tolybėse, tebeblaškomų šaltos ledų mūšos ar sudegusių ugnyje, sužlegintų po tankais karuose, ėmusių ginklą ar niekad jo nepalietusių, dainavusių senąsias žiemgalių, latvių ir žemaičių dainas ar gynusių gimtąjį žodį nuo svetimojo

Atmintis ir žodis prikėlė žmones ir įvykius iš talpių šimtmečių, paveikslus buvusių tolimų ir ne taip nutolusių amžių. Taip sugrįžo į knygą mūsų krašto tautosaka, papročiai, buitiniai ir herojiniai žygiai, asmenybės, gamta ir žmogaus kūrėjo darbai.

Galbūt Žagarė ne kiekvienam miestas, bet tiems, kurie jame tebejaučia savąsias šaknis, Žagarė yra vienintelis toks gilios ir sudėtingos praeities, savito grožio gamtos, savito būdo žmonių kraštas. Kiekvienas išėjo iš jos sušildytas tėvų namų, žydinčių vyšnių ir kvepiančių ievų, čiurlenančios Švėtės ir ošiančio parko, ugdžiusios asmenybę mokyklos, kultūros ir sporto tradicijų, penkių bažnyčių varpų skambėjimo Užmirštas ir atkampus šis kraštas pasiruošęs didelei savo šventei, su miesto herbu ir vėliava, kuriuos sukūrė J. Galkus. 800 metų jubiliejaus dieną Žagarė laukia savo sugrįžtančių vaikų.

Ne tiek daug spausdinto žodžio apie šį kraštą. 19 a. pabaigoje apie Žagarę ir jos senovę rašė rusų mokyklos mokytojas A. Belozorčikas. Pirmasis labai kruopščiai ruošė Žagarės monografiją Petras Mažylis, Lietuvos tarpukariu gyvenęs ir Žagarėje dirbęs Lietuvos-Latvijos muitinės viršininku. Atsiminimais dar iki P. Mažylio yra dalijęsis pailiškis Aleksandras Burba. 1944 m. išleista proginė knygutė “Žagarės vidurinė mokykla”, kurios iniciatorius buvo Juozas Žlabys-Žengė, tikėjęsis kada nors išspausdinti ir platesnę istoriją. Per anksti pasitraukė iš gyvenimo iš Minčaičių kilęs istorikas Julius Naudužas, ne tik tyrinėjęs archeologinį ir gamtos paminklą Žvelgaitį, bet ir turėjęs savo nuomonę ir daugybę neišsakytų hipotezių. Dėkingi esame žeimeliečiui J. Šliavui, tarp kurio žiemgališkų apmąstymų yra vietelė ir Žagarei. Jo atradimai atveria kelią naujiems ieškojimams. 1965 m. Stasys Matkaitis parašė apybraižą-kursinį darbą “Kai kurie Žagarės ir jos apylinkių bruožai”. Jam talkino Stasys Laurinaitis. 1977 m. diplominį darbą apie Žagarę parengė ir apgynė Vilniaus universiteto kraštotyrininkų Žagarės ekspedicijos dalyvis, istorikas Antanas Šenavičius. Ne vieną puslapį savo knygose apie Joniškio rajoną skiria mūsų kraštui Petras Budraitis ir Antanas Adomaitis. 1984 m. Žagarę, kaip urbanistinį paminklą, apibūdino A. Miškinis. Pastarųjų metų rajoninėje ir respublikinėje spaudoje Žagarę, kaip vieną seniausių Lietuvos miestų, pristatė Vaidutis Riškus. Rašytojas Albinas Vaitkus-Marius Katiliškis savo knygose vos ne enciklopediškai atkuria savo jaunystės valsčiaus gyvenimą, minėdamas vietovardžius, žmonių vardus ir pavardes, aprašydamas gyvenusiųjų bruožus, buitį, darbus ir papročius, rašydamas žodinga kalba, nuspalvinta to krašto leksika. Nesuklysime, sakydami, kad savo istoriją rašė kiekviena miesto pusė, kiekviena gatvė, kaimas, šeima, asmenybė. Ši knyga atsiremia į Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos ekspediciją, kuri, vadovaujama dėstytojo Venanto Mačiekaus, 1975 metų rugpjūtyje kompleksiškai tyrinėjo Žagarės apylinkes. Kraštotyrininkai dirbo susiskirstę į penkias grupes: istorikų (vadovas Antanas Šenavičius), sociologų (vadovė Anelė Vosyliūtė), etnografų (vadovė Virginija Bieliūnaitė), kalbininkų (vadovas doc. Aleksas Girdenis), tautosakininkų (vadovė Gražina Meilutytė).

Dėkojame visiems straipsnių autoriams, nuoširdžiai atsiliepusiems savo rašiniais. Dėkojame tiems, kurie parėmė knygos gimimą. Visiems prakalbintiems, be kurių atminties knyga netektų praeities pilnatvės, visiems, patikėjusiems šeimos archyvus. 

Žagarės senovė tebeslepia daug paslapčių: laukia nesulaukia tyrinėtojų pilkapiai Švėtės pakrantėse, Daukšių senkapiai Nemunio žemėje, neatpažinto kaimo liekanos Rukuižių miške, Girkančių slėpiniai, Raktuvės kalnas, pirmosios gyvenvietės, grąžinančios į tūkstantmečio pradžią. Nyksta kaimai, o neparašytos jų istorijos. Nesaugoma miesto urbanistika, paliekami griūti senieji pastatai (Raktuvės g., malūnininko namas-karčema, J. Kirlio muziejus, 18 a. malūnas ir kt.). Kokie dar didžiuliai akmenų ir akmenynų lobiai! Saugotini likusio ozo kauburiai. Prabyla nedrąsus noras grąžinti senuosius gatvių vardus, remiantis brangia savojo miesto praeitimi. Nesuminėtos ir neaprašytos pokario sumaiščių aukos. Pagarbiai minėsime kiekvieną, išsaugojusį ar apgynusį seno Lietuvos miesto objektą ar kampelį.

Norėjosi, kad rastų ką paskaityti kiekvienas žagarietis ir ne tik mūsų krašto žmogus - pagyventi praeitimi ir pamąstyti apie ateitį.

Pirmąkart pabandę atsigręžti, tikimės, kad norinčių šį darbą pratęsti būtinai atsiras. Džiaugsmingai lauksime kiekvienos atminties, žinios ar nuotraukos. 

Kviečiame savo žinojimą saugoti ir perduoti. 

Romualda Vaitkienė

Turinys

5

Pratarmė

 

Gamta

9

Česlovas Kudaba. Žagarės apylinkių geografiniai ypatumai

17

Vaidutis Riškus. Paminėtini Žagarės geologiniai paminklai

23

Romualda Vaitkienė. Žagarės giria

29

Neringa Preikšaitė. Žaliasis šimtametis

39

Romualda Vaitkienė. Žagarvyšnė

 

Praeitis

42

Antanas Šenavičius. Žiemgaliai istorijos būvyje: laimėjimai ir netektys

63

Antanas Šenavičius. Žagarė XV-XX amžiuje: raidos problemos

133

Algirdas Baliulis. Senoji Žagarė XV-XIX a.

149

Romualda Vaitkienė. Žagarės bažnyčių praeitis ir dabartis

180

Stasys Šimaitis. Senosios ir Naujosios Žagarės istorijos simboliai: šaltiniai ir tyrimai

227

Romualda Vaitkienė. Naujosios Žagarės dvaras

242

Romualda Vaitkienė. Gimtinę apglėbus

254

Romualda Vaitkienė. Žadėtoji žemė

273

Romualda Vaitkienė. Žagarės vokiečiai

286

Romualda Vaitkienė. Pūt, vėjiņi

297

Antanas Šenavičius. Žagarės švietimo bruožai (iki XX a. pradžios)

304

Romualda Vaitkienė. Knygnešių keliai

318

Juozas Žlabys-Žengė. Lietuvių kalbos byla kariškai revoliuciniame komitete

332

Laima Jankevičiūtė-Kupčiūnienė. Žagarės mokyklų kronika

349

Stanislovas Buchaveckas. Žagarės mokyklos nacių okupacijos metais

376

Aleksandra Viliunė Stasaitytė-Cicėnienė, Romualda Vaitkienė. Prie bibliotekos ištakų

395

Romualda Vaitkienė. Lietuviškų vakarų raidos tradicija

417

Valerija Normantienė. Žagariečių sveikatos apsauga

431

Romualda Vaitkienė, Vytautas Vaitkus. Kas nepateko į istorikų akiratį

454

Romualda Vaitkienė. Nebūtu daiktu tikinti širdis

467

Romualda Vaitkienė. Kūrę talentu ir darbu

496

Romualda Vaitkienė. Tremties liudijimai

507

Žagarės valsčiaus tremtinių sąrašas

516

Romualda Vaitkienė. Krauju palaistytas daigas

537

Vytautas Vaitkus. Kas būtų, jeigu būtų

599

Pranas Milenčius, Vytautas Vaitkus. Žagarės žirgynas

608

Leonas Karaliūnas, Vytautas Vaitkus. Sporto istorijos žiupsniai

625

Anicetas Uogelė. Šachmatai Žagarėje

632

Antanas Vaupšas. Jei ne mokykla sename parke

637

Vytautas Vaitkus. Apie medžioklę ir medžiotojus

640

Valerija Normantienė. Atgimimo sąjūdis

652

Aleksandras Žalys. Juodeikių kaimo istorija

 

Tradicinė kultūra

694

Aldona Beniušytė. Žemdirbystės įrankių tobulėjimas XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje

701

Juozas Šliavas. Senųjų Žagarės karčemų interjeras

707

Asta Driskiuvienė, Margarita Kazakevičiūtė. Tradicinis maistas

714

Vytautas Vaitkus. Alaus gimimas

716

Aleksandras Žalys. Atlaidų šventės

726

Živilė Driskiuvienė. Liaudies pedagogika

734

Nijolė Balvočiūtė. Liaudies medicina XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje

741

Valentina Piekaitė-Dagienė. Liaudies metereologija

752

Anelė Vosyliūtė. Žagarės apylinkių žmonių gyvenimo būdo bruožai

770

Ko etnografai neaprašė

 

Kalba

781

Juozas Pabrėža. Žagarės šnektos fonetinės ypatybės

787

Juozas Šliavas. Dėl žiemgalių kalbos kai kurių ypatybių

791

Jonina Lipskienė. Frazeologizmai

 

Tautosaka

798

Tautosakos tekstai. Parengė P. Krikščiūnas ir A. Žičkienė

800

Dainuojamoji tautosaka

845

Rateliai ir žaidimai

847

Instrumentinės muzika

852

Pasakojamoji tautosaka

865

Smulkioji tautosaka

872

Antano Žalio sakmės ir pasakojimai

892

Stasė Riškutė-Stripinienė. Žagariečių sakmė

898

Viktoras Dagys. Lankytinos Žagarės apylinkių vietos

900

Iš ekspedicijos dienoraščio

902

Žagarės valsčiaus kaimai (žemėlapis)

 

Contents

 

5

Introduction.

 

NATURE

9

Česlovas Kudaba. Geographical features of Žagarė environs

17

Vaidutis Riškus. Worth mentioning geological monuments of Žagarė

23

Romualda Vaitkienė.The wood of Žagarė

29

Neringa Preikšaitė. A century old green park

39

Romualda Vaitkienė.The cherry of Žagarė

 

THE PAST

42

Antanas Šenavičius. The history of Žiemgaliai

63

Antanas Šenavičius. Žagarė in the 15th-20th century: problems of development

133

Algirdas Baliulis. The Old Žagarė in 15th-19th century

149

Romualda Vaitkienė. The past and the present of Žagarė churches

180

Stasys Šimaitis. The history symbols of the Old Žagarė and the New Žagarė: sources and investigation

227

Romualda Vaitkienė. The estate of the New Žagarė

242

Romualda Vaitkienė. Embracing the homeland

254

Romualda Vaitkienė. The promised land

273

Romualda Vaitkienė. The Germans of Žagarė

286

Romualda Vaitkienė. Blow the wind

297

Antanas Šenavičius. Features of education in Žagarė (up to the 20th century)

304

Romualda Vaitkienė. The roads of the book spreaders

318

Juozas Žlabys-Žengė. Lithuanian language case in the military revolution comittee

332

Laima Jankevičiūtė-Kupčiūnienė. The chronicle of Žagarė schools

349

Stanislovas Buchaveckas. Žagarė schools during the Nazi occupation.

376

Aleksandra Viliunė Stasaitytė-Cicėnienė, Romualda Vaitkienė. The sources of library

395

Romualda Vaitkienė. Traditions of Lithuanian evening gatherings

417

Valerija Normantienė. Public health in Žagarė

431

Romualda Vaitkienė, Vytautas Vaitkus. What has not been mentioned by historians

454

Romualda Vaitkienė. The heart that believes in a wonder

467

Romualda Vaitkienė. The ones who created by talent and work

496

Romualda Vaitkienė. Witnessing the deportation

507

The list of deportees from Žagarė

516

Romualda Vaitkienė. A sprout sprinkled by blood

537

Vytautas Vaitkus. What would had been if there has been another time..

599

Pranas Milenčius, Vytautas Vaitkus. Žagarė stud

608

Leonas Karaliūnas, Vytautas Vaitkus. Sports history

625

Anicetas Uogelė. Chess in Žagarė

632

Antanas Vaupšas. If it was not the school in the old park

637

Vytautas Vaitkus. Hunting and the hunters

640

Valerija Normantienė. Renascence movement

652

Aleksandras Žalys. The history of Juodeikiai village

 

TRADITIONAL CULTURE

694

Aldona Beniušytė. The improvement of agricultural tools in the end of 19th-in the begining of the 20th century.

701

 Juozas Šliavas. The interior of the old pubs in Žagarė

707

Asta Driskiuvienė, Margarita Kazakevičiūtė. Traditional food

714

Vytautas Vaitkus. The birth of beer

716

Aleksandras Žalys. Church festivals

726

Živilė Driskiuvienė. Folk pedagogics..

734

Nijolė Balvočiūtė. Folk medicine in the end of 19th-in the begining of the 20th century.

741

Valentina Piekaitė-Dagienė. Folk metereology.

752

Anelė Vosyliūtė. The features of the way of life of the people in Žagarė environs

770

What has not been described by ethnographers

781

Juozas Pabrėža. The phonetical features of the spoken language.

787

Juozas Šliavas. Žiemgaliai spoken language: some phonetical features

791

Jonina Lipskienė. Phraseology

 FOLK-LORE

798

Folk-lore texts. Prepared by P. Krikščiūnas and A. Žičkienė

800

Folk-lore songs

845

Roundelays and games

847

Instrumental music

852

Narrative folk-lore

865

Small folk-lore

872

Stories and tales by Antanas Žalys

892

Stasė Riškutė-Stripinienė. The legend of Žagarė

898

Viktoras Dagys. Places recomended to visit in Žagarė environs

900

Extracts from the diary of the expedition.

902

 The map of the villages in Žagarė district

 

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

 

 

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt