lankymasis šioje svetainėje

 


Kvėdarna

10-oji serijos monografija: 62 autoriai, 105 straipsniai, 1160 puslapių, 1000 egzempliorių.
2004 m.

Elektroniniu formatu monografija išleista 2014 m. rugsėjo 12 d.
ISBN 9986-589-02-7

Rengėjai ir rėmėjai
Pratarmė
Turinys
Contents
Apie straipsnių autorius
Asmenvardžių rodyklė
Vietovardžių rodyklė 
Finansavimas

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Kas į knygą nesudėta

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

lietuvos valstybės – karaliaus mindaugo karūnavimo 750 metų JUBILIEJUI 1253–2003

KVĖDARNOS 675-OSIOMS METINĖMS 1329–2004

LIETUVIŠKOS SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIUI 1904–2004

Kvėdarnos apylinkės yra Žemaičių aukštumos pietvakarių dalyje, vakaruose pereinančios į Pajūrio žemumą. Jūros, jos intakų ir kitų upelių išraižytose miškingose žemėse žmonės gyveno jau akmens amžiuje. XIII–XIV a. dabartinės Kvėdarnos apylinkės priklausė Pagraudės valsčiui. Kovų su Kryžiuočių ordinu ir jo talkininkais metu kraštas buvo nuniokotas ir beveik negyvenamas. Tik po 1422 m. įsigalėjus taikai, ši Žemaitijos dalis pradėjo atsigauti. Atokiau Padievaičio piliakalnio, prie Geniotalio, įsteigiamas Kvėdarnos dvaras, prie kurio kūrėsi miestelis, pastatoma ir aprūpinama bažnyčia. 

Monografijoje aprašoma Kvėdarnos apylinkių gamta, apžvelgiama praeitis nuo seniausių laikų iki šių dienų, liaudies buitis, papročiai, tradicijos, krašto žmonių materialinė bei dvasinė kultūra, tarmė. Pateikiama žinių apie žymesnius žmones, kilusius iš Kvėdarnos apylinkių arba ten gyvenusius, skelbiama nemažai autentiškos liaudies kūrybos, įdomių prisiminimų. Leidinys gausiai iliustruotas istorinėmis praeities bei dabarties nuotraukomis, piešiniais, schemomis.

Rengėjai ir rėmėjai

Vyriausiasis redaktorius
Kazys Misius

Sudarytojai
Kazys Misius, Albina Auksoriūtė, Povilas Krikščiūnas

Redaktoriai
Petras Jonušas, Povilas Krikščiūnas, Vacys Milius, Kazys Morkūnas, Stasys Skrodenis, Benediktas Šetkus, Edvardas Vidmantas, Daiva Vyčinienė

Kalbos redaktorius
Albinas Masaitis

Korektorė
Rasa Kašėtienė

Dailininkas
Alvydas Ladyga

Maketuotoja
Sigrida Šimkūnienė

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas (gamta), dr. Artūras Judžentis (kalba), prof. habil. dr.   Vytautas Kubilius  (kultūrologija), prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė (etnologija, komisijos pirmininkė), prof. habil. dr. Stasys Skrodenis (tautosaka), akad. Antanas Tyla (istorija), dr. Gintautas Zabiela (archeologija)

Leidybos partneris
Šilalės kraštiečių draugija

Pagrindinis rėmėjas
AB „Lietuvos geležinkeliai“

Rėmėjai
UAB „Magnolija“, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir sporto rėmimo fondas, Petras Jonušas, VĮ „Lietuvos paštas“, Kazys Misius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondas, Egidijus Rimantas Petrauskas ir kt.

Knyga išleista 2004 09 22

Pratarmė

Monografijos apie atskiras teritorijas, apimančios gamtą, istoriją, liaudies materialinę bei dvasinę kultūrą, tautosaką, kalbą Norberto Vėliaus, Vacio Miliaus ir kitų inteligentų pastangomis pradėtos leisti dar nelaisvės metais. Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Vilniaus skyrius ėmė rengti kraštotyros ekspedicijas ir, panaudojęs surinktą medžiagą, leisti monografijas. Nors ir cenzūruojami, tokie leidiniai greit tapdavo bibliografinėmis retenybėmis; tuometinei valdžiai jie buvo nepageidautini, jų leidimas uždraustas.

Atkūrus nepriklausomybę, jokių valdžios institucijų nepalaikoma Kraštotyros draugija nebegalėjo išlaikyti nė vieno etatinio darbuotojo, patalpų ir vos gyvuoja.

Vilniaus universiteto dėstytojas, kraštotyros entuziastas ir ekspedicijų vadovas Venantas Mačiekus kartu su buvusiu jo rengtų ekspedicijų dalyviu Petru Jonušu ėmėsi atgaivinti lokalinių monografijų leidimą. Šiam reikalui P. Jonušas įsteigė „Vers-mės“ leidyklą ir pradėjo leisti „Lietuvos valsčių“ lokalinių monografijų seriją. Šios serijos knygoms rengti ir leisti P. Jonušas nuolat skiria daug savo lėšų. Kaip leidybos rėmėjas Petras Jonušas – tai šių laikų Petras Vileišis.

Kvėdarna ir jos apylinkės nuo seno nestokojo dėmesio. 1938 m. Šiaulių „Aušros“ muziejus, o 1976 m. Vilniaus universiteto kraštotyros klubas „Ramuva“ Kvėdarnos apylinkėse su-rengė kraštotyros ekspedicijas. Pokario metais šias apylinkes tyrinėjo ir Lietuvos istorijos instituto etnologai. Deja, iš tų ekspedicijų medžiagos buvo paskelbta tik keletas straipsnių ir kukli Kvėdarnos „Mažoji monografija“ (Kraštotyra, t. 19, Vilnius, 1986).

Knyga apie Kvėdarną „Versmės“ leidykloje pradėta rengti 2000 m. pabaigoje. 2001 m. vasarą leidykla surengė ekspediciją į Kvėdarną ir jos apylinkes. Už paramą ekspedicijos metu dėkoju tuometinei Šilalės rajono savivaldybei, Kvėdarnos seniūnui Rolandui Toleikiui, vidurinės mokyklos direktoriui Stasiui Norbutui ir kt.

Šioje knygoje yra 105 skirtingų apimčių straipsniai, kuriuos parašė 62 autoriai; su fotografais, dokumentų vertėjais, žemėlapių sudarytojais jų yra 69. Leidinį sudaro 7 skyriai: gamta, istorija, atgimimas ir dabartis, etninė kultūra, tautosaka, kalba, įžymūs žmonės.

Tautosakos skyrių sudarė ir redagavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas Povilas Krikščiūnas (muzikos redaktorė – Lietuvos muzikos akademijos Etnomuzikologijos katedros vedėja, doc. Daiva Vyčinienė). Kalbos skyrių sudarė Lietuvių kalbos instituto Terminologijos skyriaus vedėja, dr. Albina Auksoriūtė, o redagavo dr. Kazys Morkūnas. Etninės kultūros skyrių redagavo prof. Vacys Milius (sudarė Kazys Misius). Kitus skyrius sudarė bei redagavo K. Misius.

Rengiant ir leidžiant šią knygą, įvairiais būdais padėjo ir talkino daug asmenų. Pirmiausia už paramą rengimo darbuose nuoširdžiai dėkoju Kultūros paveldo centro administracijai ir ypač Juozui Bardauskui.

Už pagalbą renkant istorinius šaltinius dėkoju Lietuvos istorijos archyvo darbuotojoms ir jos skaityklų vedėjai Rūtai Šrubėnienei, Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyno darbuotojoms (Aliucijai Orentaitei), Lietuvos centrinio valstybės archyvo skaityklos darbuotojoms.

Už reikšmingų Kvėdarnos praeities dokumentų nuorašų bei mikrofilmo pateikimą nuoširdžiai dėkoju istorikui dr. Algirdui Baliuliui. Dėkoju Romualdui Firkovičiui ir Liudui Jovaišai, išvertusiems į lietuvių kalbą senus dokumentus. Ačiū tekstų į anglų kalbą vertėjui Alfonsui Juškai.

Dėkoju visiems straipsnių autoriams, fotografams, skyrių sudarytojams bei redaktoriams, redkolegijos nariams, kitiems bendradarbiams.

Ačiū kvėdarniškiams mokytojams Marijonai Dargevičienei, Eugenijui Ivanauskui, buvusiam Kvėdarnos klebonui kun. Kaziui Žąsyčiui, daug talkinusiems šiam leidiniui, paskolinusiems vertingų nuotraukų. Taip pat už senų nuotraukų paskolinimą dėkoju Elenai Pocienei, Benvenutai Dirginčienei ir kitiems.

Dėkoju „Versmės“ leidyklos vadovui Petrui Jonušui ir leidyklos darbuotojams Živilei Driskiuvienei, Violetai Barkauskaitei, Virginijui Jociui bei kitiems. Dėkoju tekstų rinkėjai Virginijai Pociutei ir ypač leidinio „architektei“ – maketuotojai Sigridai Šimkūnienei. Nuoširdus ačiū darbščiajam kalbos redaktoriui Albinui Masaičiui bei korektorei Rasai Kašėtienei.

Knygos rengimą ir leidimą visokeriopai rėmė Vilniuje veikianti Šilalės kraštiečių draugija, kurios valdybai, o ypač jos pirmininkui Antanui Lingiui, širdingas ačiū.

Šiais laikais sudėtingiausia yra surasti leidybai reikiamų lėšų. Už šią paramą ypač dėkoju svarbiausiam „Kvėdarnos“ finansinės paramos organizatoriui Jonui Biržiškiui ir visiems aukotojams, kurių sąrašas skelbiamas knygoje. Gana didelė auka yra autorių rašiniai, už kuriuos nemokėtas honoraras.

Ši monografija kartu yra ir „Lietuvos valsčių“ serijos 10-oji knyga, ir „Šilalės krašto“ serijos 5 tomas. Tenka pripažinti, jog dėl įvairių priežasčių šiame leidinyje ne viskas pavyko taip, kaip norėjosi. Nesiekta skelbti kuo daugiau mokslinių straipsnių, todėl dominuoja įvairios apimties kraštotyriniai rašiniai. Reikia pasakyti, jog su šia skaitytojų teismui pateikiama storoka knyga Kvėdarnos ir jos apylinkių istorija toli gražu nėra atskleista. Temų liko dar keliems tomams. Tikiuosi, kad Kvėdarnos praeitimi domėsis ir ateities kartos, pasirodys brandesnių leidinių. Monografija apie Kvėdarną – tai ir mano kukli pagarba gimtajam valsčiui, jo žmonėms.

Kazys Misius

Turinys
 

17

Pratarmė

 

GAMTA

 

19

Česlovas Kudaba. Kvėdarnos apylinkių žemės ypatumai

21

*Zigmas Malinauskas. Buvusio Kvėdarnos valsčiaus žemės gelmių sandara ir raida

30

Romualdas Šinkūnas. Buvusio Kvėdarnos valsčiaus gamta

41

Kazimieras Šetkus. Paukštelių žiedavimas Šakėnuose

 

ISTORIJA

 

43

*Mykolas Michelbertas. Seniausia Kvėdarnos praeitis

59

Gintautas Zabiela. Nasvytalių lobis

66

Vykintas Vaitkevičius. Kvėdarnos apylinkių šventvietės

86

Kazys Misius. Kvėdarnos apylinkių administracinė priklausomybė ir žemėvalda iki 1861 metų

100

Kazys Misius. Iš Kvėdarnos miestelio praeities

130

Edmundas Rimša. Kvėdarnos herbas

138

*Vida Girininkienė. Paragaudžio dvaro savininkas Antanas Montvila

147

Kazys Misius. Visuomeninės organizacijos Kvėdarnos valsčiuje 1906–1940 metais

176

Stanislovas Buchaveckas. Žvilgsnis į Kvėdarnos valsčiaus 1942 metų gyventojų surašymo duomenis

181

Milda Navickaitė. Kvėdarnos keramika

187

Angelina Varaniūtė-Narušienė. Puleikių šeima iš Užsienio kaimo

192

Kazys Misius. Partizanų veiklos ir jų naikinimo 1945–1955 metų kronika

208

Teresė Ūksienė. Partizanų ryšininkė Marijona Grygaliūtė-Urbonienė

209

Aleksandras Šidlauskas. Mėgėjų meno žemėje (1972–1979 metų Kvėdarnos zoninių kultūros namų veikla)

214

Aniceta Tribičiūtė. Kultūrinis gyvenimas Kvėdarnoje 1971–1987 metais

ISTORIJA. PARAPIJOS, BAŽNYČIOS

218

Kun. Kazys Žąsytis. Iš Kvėdarnos parapijos istorijos

244

Povilas Spurgevičius. Kvėdarnos bažnyčių architektūra

252

Povilas Spurgevičius. Tenenių šv. Barboros bažnyčia

257

Povilas Spurgevičius. Judrėnų šv. Antano Paduviečio bažnyčia

262

Povilas Spurgevičius. Pajūralio šv. Joakimo bažnyčia

265

Kun. Adolfas Pudžemys. Pajūralio parapija ir jos kunigai pokario metais

271

Girėnas Povilionis. Kvėdarnos valsčiaus bažnyčių vargonai

280

Povilas Šverebas. Buvusio Kvėdarnos valsčiaus bažnyčių varpai ir varpinės

288

Liepa Griciūtė. Bažnytinių procesijų reikmenys

ISTORIJA. ŠVIETIMAS

296

Kazys Misius. Trumpai apie švietimą Kvėdarnoje iki 1940 metų

312

Stanislovas Buchaveckas. Kvėdarnos valsčiaus pradžios mokyklos nacių okupacijos metais

346

Marijona Dargevičienė. Kvėdarnos vidurinė mokykla pokario metais

377

Marijona Dargevičienė. Kraštotyros būrelis Kvėdarnos vidurinėje mokykloje

386

Jurga Sparnauskienė. Sportas Kvėdarnos vidurinėje mokykloje

390

Kazimieras Paliakas. Šventų-Žadeikių mokykla pokario metais

ISTORIJA. ĮSTAIGOS, ORGANIZACIJOS

396

Kazys Misius. Iš Kvėdarnos pašto praeities

410

Kęstutis Balčiūnas, Kazys Misius. Kvėdarnos vaistinės istorija

419

Kazys Misius. Keletas žodžių apie medicinos pagalbą Kvėdarnoje iki 1940 metų

424

Marijona Dargevičienė, Kazys Misius. Kvėdarnos ambulatorija ir ligoninė pokario metais

428

Kazys Misius. Iš Kvėdarnos bibliotekos istorijos

435

Marijona Dargevičienė. Kvėdarnos pieninė

439

Stasys Navardauskas. Iš uždarosios akcinės bendrovės „Kvėdarsta“ praeities

ISTORIJA. ATSIMINIMAI

447

Tremtinių ir politkalinių atsiminimai. Užrašė ir spaudai parengė Neringa Paulauskaitė

467

Iš tremtinės Palmyros Pudžemytės-Žąsytienės prisiminimų. Užrašė Kazys Misius

469

Benvenuta Danutė Dirginčienė. Tėvų pasakojimai ir mano vaikystės prisiminimai

473

Kazimieras Šetkus. Prisiminimai iš Šakėnų

479

Kazimieras Šetkus. Prisiminimai apie medžioklę Pajūralio apylinkėse

ATGIMIMAS. DABARTIS

485

Eugenijus Ivanauskas. Atgimimas ir Sąjūdis Kvėdarnoje

488

Kęstutis Balčiūnas. Trumpa Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės skyriaus istorija

489

Aldona Gedvilienė. Kur klevai, kur Aitra teka – gimtinė Jauniaus mylima…

493

Eugenijus Ivanauskas. Visuomeninės organizacijos Kvėdarnoje

496

Rolandas Toleikis. Kvėdarnos seniūnija šiandien

 

ETNINĖ KULTŪRA

 

517

Marijona Čilvinaitė. Vestuvių papročiai Kvėdarnos apylinkėje (XIX–XX amžiuje)

528

Aldona Gedvilienė. Iš Lembo kaimo buities ir papročių (XIX a. pabaiga – XX a. pirmoji pusė)

564

Vacys Milius. Tradicinis kvėdarniškių maistas

568

Venantas Mačiekus. Papročių teisė ir tradicinė dorovė

593

Gražina Žumbakienė. Sodybų želdiniai Kvėdarnos apylinkėse

615

*Adelė Vaidelienė. Kvėdarnos valsčiaus vandens malūnai ir tvenkiniai

637

Elvyra Straševičienė. Kvėdarnos klumpiai

646

Andrius Šarmavičius. Kalvystė Kvėdarnos apylinkėje

652

Vacys Milius. Kvėdarnos seniūnijos kapinės

663

Ilona Burinskaitė. Kvėdarnos apylinkių koplytėlės

672

Aloyzas Tarvydas. Persikėlimas per Jūros upę XX a. pirmojoje pusėje

674

*Janina Morkūnienė. Odų ir kailių naminio išdirbimo lokaliniai tapatumai

680

Elvyra Straševičienė Medinė statyba

684

Nijolė Pliuraitė-Andrejevienė. Medžio drožėjas Juozapas Raibužis (1878–1958)

695

Marija Kvederienė. Kvėdarnos batsiuviai: Motiejus Vilas, Benediktas Grygalis, Vaclovas Martinkus

697

Inga Levickaitė. Kvėdarnos siuvėjai

710

Janina Samulionytė. Stalo indai

723

*Janina Morkūnienė. Kinkomasis transportas valstiečių ūkinėje veikloje

 

TAUTOSAKA

 

741

Povilas Krikščiūnas. Apie kvėdarniškių tautosakos rinkinius

748

Tautosakos tekstai. Įžangos vietoje

749

Kvėdarniškių dainynėlis. Parengė Edmunda Janavičienė. Melodijas parengė Audronė Vakarinienė

809

Pasakojamoji tautosaka. Parengė Povilas Krikščiūnas

836

Smulkioji tautosaka. Parengė Povilas Krikščiūnas

844

Žaidimai, rateliai, šokiai. Parengė Audronė Vakarinienė

 

KALBA

 

861

Ona Kažukauskaitė. Kaip šneka kvėdarniškiai

863

Kvėdarnos šnektos pavyzdžiai. Parengė Adelė Judeikienė

865

Marija Razmukaitė. Kvėdarnos apylinkių gyvenamųjų vietų vardai (kilmė ir daryba)

869

Albina Auksoriūtė. Kvėdarnos seniūnijos gyventojų pavardės

878

Aldona Gedvilienė. Lembo kaimo vietovardžiai

 

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 

881

Stasys Skrodenis. Kazimieras Jaunius

900

Steponas Gečas. Stepono Dariaus nuopelnai Lietuvos sportui

915

Vanda Eleonora Liatukaitė-Černienė. Lietuvos kario ir jo šeimos istorija. Generolas leitenantas Pranas Liatukas

962

Kazys Misius. Žurnalistas ir muziejininkas Steponas Gečas

968

Kazys Misius. Filosofas kun. Povilas Jakas

977

Kazys Misius. Poetas ir žurnalistas iš Kalniškių Pranas Būdvytis

986

Kazys Misius. Kvėdarnos bažnyčios statytojas kun. Jonas Latvis

988

Jonas Dautaras. Gyvenimas dviejuose kontinentuose. (Prisimenant pedagogą Domą Veličką)

991

Ona Kažukauskaitė. Kvėdarnos apylinkių žodžių rinkėjas mokytojas Bronius Palekas

994

Kazys Misius. Lietuvių atgimimo žadintojas, knygnešys kun. Kazimieras Kazlauskas

999

Kazys Misius. Kvėdarnos klebonas kun. Antanas Tyrylis

1001

Kazys Misius. Lietuvybės žadintojas Vilniaus krašte kun. Kazimieras Kibelis

1005

Antanas Girčys. Rimkų šeima, dirbusi Dievui ir Tėvynei

1011

Dailininkas keramikas Gvidas Raudonius. Parengė Kazys Misius

1018

Gvidas Raudonius. Pamąstymai apie keramiką ir kultūrą

1022

Kazys Misius. Istorikas Benediktas Šetkus

1028

Kazys Misius. Beglobių vaikų motina Elena Kubilienė

1033

Kazys Misius. Sportininkas ir treneris docentas Remigijus Naužemys

1036

Aloyzas Stasytis. Monologas apie gyvenimą, kuris telpa žodžiuose sportas, teatras, literatūra, muzika

1045

Juozas Šalkauskas. Gyvenimas jūroje

1048

Kazys Misius. Gamtosaugininkas ir žurnalistas Juozas Stasinas

1053

Jurga Sparnauskienė. Mokytoja, kraštotyros organizatorė Marijona Dargevičienė

1054

Gabrielius Josas. Kvėdarnos viršaitis Tomas Josas ir jo šeima

1057

Pokalbis su menininku Liudviku Pociumi. Kalbėjosi Kazys Misius

1083

Biografijų sąvadas. Parengė Kazys Misius

 

1107

Straipsnių, aprobuotų „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos, Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

1110

Straipsnių autoriai

1113

Santrumpos ir sutrumpinimai

1117

Asmenvardžių rodyklė

1137

Vietovardžių rodyklė

1146

Leidinio rėmėjai

1148

Buvusio Kvėdarnos valsčiaus žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

1150

Kvėdarnos seniūnijos žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

1152

Svarbiausi gamtos, istorijos, kultūros paminklai ir kitos lankytinos vietos buvusio Kvėdarnos valsčiaus teritorijoje. Sudarė Vytenis Almonaitis

1156

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

1158

Leidėjo žodis

1159

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

 

Spalvotos iliustracijos 501–516 p.

*Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, aprobuoti monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos (žr. p. 4). Straipsnių santraukos anglų kalba p. 1107–1109. 

Contents
 

17

Foreword

 

NATURE

 

19

Česlovas Kudaba. The peculiarities of terrene of the Kvėdarna environs

21

*Zigmas Malinauskas. The structure and evolution of the geological entrails of the former Kvėdarna district

30

Romualdas Šinkūnas. The nature of the former Kvėdarna district

41

Kazimieras Šetkus. Birds’ ringing in Šakėnai

 

HISTORY

 

43

*Mykolas Michelbertas. The most ancient times of Kvėdarna

59

Gintautas Zabiela. The Nasvytaliai village’s treasure

66

Vykintas Vaitkevičius. The sacred sites of Kvėdarna

86

Kazys Misius. The administrative subordination and land-ownership in the Kvėdarna region before 1861

100

Kazys Misius. From the past of Kvėdarna town

130

Edmundas Rimša. The coat of arms of Kvėdarna

138

*Vida Girininkienė. Antanas Montvila, the landlord of Paragaudis

147

Kazys Misius. The public organizations in Kvėdarna 1906–1940

176

Stanislovas Buchaveckas. A glimpse at the population census of the Kvėdarna district in 1942

181

Milda Navickaitė. The fictile art pottery in Kvėdarna

187

Angelina Varaniūtė-Narušienė. The Puleikises family of the Užsienis village

192

Kazys Misius. The chronicle of anti-Soviet resistance movement and extermination of guerrillas in 1945–1955

208

Teresė Ūksienė. The guerrilla signalwoman Marijona Grygaliūtė-Urbonienė

209

Aleksandras Šidlauskas. In the domain of amateur arts (a recreation centre of Kvėdarna in 1972–1979)

214

Aniceta Tribičiūtė. The cultural life in Kvėdarna in 1971–1987

HISTORY. PARISHES, CHURCHES

218

Rev. Kazys Žąsytis. From the history of the Kvėdarna parish

244

Povilas Spurgevičius. The architecture of Kvėdarna’s churches

252

Povilas Spurgevičius. The St. Barbara church of Teneniai

257

Povilas Spurgevičius. The St. Anthony of Padova church of Judrėnai

262

Povilas Spurgevičius. The St. Joachim church of Pajūralis

265

Rev. Adolfas Pudžemys. The Pajūralis parish and its priests in the post-war years

271

Girėnas Povilionis. The organs in the churches of the Kvėdarna district

280

Povilas Šverebas. The bells and belfries of churches in the former Kvėdarna district

288

Liepa Griciūtė. The accessories of the churchy processions

HISTORY. EDUCATION

296

Kazys Misius. Briefly on the education in Kvėdarna before 1940

312

Stanislovas Buchaveckas. Primary schools in the Kvėdarna district under Nazi occupation

346

Marijona Dargevičienė. The secondary school of Kvėdarna in the post-war period

377

Marijona Dargevičienė. An amateur company for regional studies at Kvėdarna secondary school

386

Jurga Sparnauskienė. Sports at the secondary school of Kvėdarna

390

Kazimieras Paliakas. Šventai-Žadeikiai school in the post-war period

HISTORY. INSTITUTIONS

396

Kazys Misius. From the past of Kvėdarna’s post office

410

Kęstutis Balčiūnas, Kazys Misius. The history of chemist’s shop of Kvėdarna

419

Kazys Misius. Briefly on medical aid in Kvėdarna before 1940

424

Marijona Dargevičienė, Kazys Misius. The dispensary and the hospital of Kvėdarna in the post-war period

428

Kazys Misius. From the history of Kvėdarna’s library

435

Marijona Dargevičienė. The dairy of Kvėdarna

439

Stasys Navardauskas. From the past of the joint-stock company „Kvėdarsta“

HISTORY. REMINISCENCES

447

Reminiscences of deportees and political prisoners. Recorded and prepared for publication by Neringa Paulauskaitė

467

From the reminiscences of Palmyra Pudžemytė-Žąsytienė, a deportee. Recorded by Kazys Misius

469

Benvenuta Danutė Dirginčienė. My parents’ stories and my own childhood reminiscences

473

Kazimieras Šetkus. Reminiscences from Šakėnai

479

Kazimieras Šetkus. Reminiscences on hunting in Pajūralis’s environs

 

REVIVAL. THE PRESENCE

 

485

Eugenijus Ivanauskas. The revival and Sąjūdis (the reform and revival movement) in Kvėdarna

488

Kęstutis Balčiūnas. A brief history of the Šilalė section of the Lithuanian political prisoners and deportees’ union

489

Aldona Gedvilienė. The birthplace of Kazimieras Jaunius, the philologist

493

Eugenijus Ivanauskas. The public organizations in Kvėdarna

496

Rolandas Toleikis. The local municipality of Kvėdarna at present

 

ETHNIC CULTURE

 

517

Marijona Čilvinaitė. The wedding customs in the environs of Kvėdarna in the 19th – 20th centuries

528

Aldona Gedvilienė. On the family life and the customs of the Lembas village at the end of the 19th century and in the 1st half of the 20th century

564

Vacys Milius. Traditional food in Kvėdarna’s environs

568

Venantas Mačiekus. Customary law and traditional morals

593

Gražina Žumbakienė. The farmsteads’ green-plantations in Kvėdarna’s environs

615

*Adelė Vaidelienė. Water mills and ponds of the Kvėdarna region

637

Elvyra Straševičienė. The clog-makers of Kvėdarna

646

Andrius Šarmavičius. The smithery in Kvėdarna’s environs

652

Vacys Milius. The cemetery of Kvėdarna’s district

663

Ilona Burinskaitė. The chapels in Kvėdarna’s district

672

Aloyzas Tarvydas. The ferrying across the Jūra river in the 1st half of the 20th century

674

*Janina Morkūnienė. The sameness of fur processing by local skinners

680

Elvyra Straševičienė. Building of wooden dwelling houses

684

Nijolė Pliuraitė-Andrejevienė. The wood carver Juozapas Raibužis (1878–1958)

695

Marija Kvederienė. The shoe-makers of Kvėdarna: Motiejus Vilas, Benediktas Grygalis, Vaclovas Martinkus

697

Inga Levickaitė. The tailors of Kvėdarna

710

Janina Samulionytė. Table utensils

723

*Janina Morkūnienė. The role and importance of harness transport in the peasant economy

 

FOLK-LORE

 

741

Povilas Krikščiūnas. On the collections of Kvėdarna folklore

748

Folklore texts. A short foreword

749

A songbook of Kvėdarna. Compiled by Edmunda Janavičienė. Notes by Audronė Vakarinienė

809

The narrative folklore. Compiled by Povilas Krikščiūnas

836

The small-scale folklore. Compiled by Povilas Krikščiūnas

844

Games, roundelays and dances. By Audronė Vakarinienė

 

LANGUAGE

 

861

Ona Kažukauskaitė. How they are talking in Kvėdarna

863

Samples of Kvėdarna dialect. Prepared by Adelė Judeikienė

865

Marija Razmukaitė. The names of Kvėdarna environs’ settlements (the origin and composition)

869

Albina Auksoriūtė. The family names in Kvėdarna

878

Aldona Gedvilienė. The place-names of Lembas village

 

FAMOUS PEOPLE

 

881

Stasys Skrodenis. Kazimieras Jaunius

900

Steponas Gečas. The contribution of Steponas Darius to the sports in Lithuania

915

Vanda Eleonora Liatukaitė-Černienė. General lieutenant Pranas Liatukas. The life of a Lithuanian warrior and his family

962

Kazys Misius. Steponas Gečas, a journalist and museum worker

968

Kazys Misius. Priest Povilas Jakas, a philosopher

977

Kazys Misius. Pranas Būdvytis, a poet and journalist from Kalniškiai

986

Kazys Misius. Priest Jonas Latvis, the founder of Kvėdarna’s church

988

Jonas Dautaras. A life in two continents: in commemoration of Domas Velička, a pedagogue

991

Ona Kažukauskaitė. Schoolteacher Bronius Palekas, a words recorder

994

Kazys Misius. Priest Kazimieras Kazlauskas, a book-carrier and actor of the Lithuanian national revival

999

Kazys Misius. Priest Antanas Tyrylis, the parson of Kvėdarna

1001

Kazys Misius. Priest Kazimieras Kibelis, an actor of the Lithuanian national awakening in Vilnius region

1005

Antanas Girčys. The Rimkuses, a family which served God and the Country

1011

Gvidas Raudonius, a ceramicist. By Kazys Misius

1018

Gvidas Raudonius. Contemplations on ceramics and culture

1022

Kazys Misius. Benediktas Šetkus, a historian

1028

Kazys Misius. Elena Kubilienė, the adoptive mother of homeless children

1033

Kazys Misius. Associate professor Remigijus Naužemys, a sportsman and trainer

1036

Aloyzas Stasytis. A monologue on sports, theatre, literature and music

1045

Juozas Šalkauskas. A life on the sea

1048

Kazys Misius. Juozas Stasinas, an environmentalist and journalist

1053

Jurga Sparnauskienė. Marijona Dargevičienė, a schoolteacher and organizer of regional studies

1054

Gabrielius Josas. Tomas Josas, the chief of the district, and his family

1057

Liudvikas Pocius, an artist. Interviewed by Kazys Misius

1083

The digest of the biographies. Prepared by Kazys Misius

 

1107

The summaries of scientific papers approved by the „Lietuvos valsčiai“ monograph series Scientific Works Commission

1110

About the authors

1113

Abbreviations

1117

The index of personal names

1137

The index of place-names

1146

The sponsors of the publication

1148

A scheme of villages of the Kvėdarna district. By Lidija Kavaliauskienė

1150

A map of the former Kvėdarna seniūnija (a rural administrative unit). By Lidija Kavaliauskienė

1152

The most important natural, historical, cultural monuments and sites to be seen in the distric of Kvėdarna. Prepared by Vytenis Almonaitis

1156

A map of the Lithuanian former minor administrative units (valsčiai)

1158

Publishers’ afterword

1159

The series „Lietuvos valsčiai“

Some coloured illustrations p. p. 501–516

 *The asterisk in the contents marks the papers approved by the monograph series „Lietuvos valsčiai“ Scientific Works Commission (see p. 4). The papers’ summaries in English are given on p. p. 1107–1109.

 

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt