lankymasis šioje svetainėje

 


Kvėdarna

(62 aut., 105 str., 1160 p., 1000 egz., 2004 m., 10-oji serijos knyga)

Asmenvardžių rodyklė (3485 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V W Z Ž

 

A

Abarius Lionginas  1038, 1039, 1041, 1043, 1044

Abartavičius (Abartovičius) Petras  220, 236, 286

Abramovičius  146

Abransonas  167

Abromavičienė Loreta  žr. Grigaliauskaitė Loreta

Abukevičius Ramūnas  1043

Ačas Virgilijus  354

Adamkus Valdas  138

Adomaičiai Cecilija ir Jonas  313, 336, 337

Adomaitienė  455

Adomaitis  455

Adomaitis Jonas  287, 319, 320, 336

Adomaitis Povilas 453

Adomonis Juozas  1065

Agricola  113

Akelaitis Gintautas  359

Akelaitis (Akelevičius) Mikalojus  138, 139, 143–146

Akinfiev S.  1079

Albrechtas  141

Alekna  900

Aleksandravičienė Nijolė  395

Aleksandravičius A.  899, 900

Aleksandravičius Arūnas  394

Aleksandravičius Bronislovas  392, 393, 395, 1098

Aleksandravičius E.  144

Aleksandravičiūtė Zita  432

Aleksandrovas A.  896

Alksnynas  154

Alkvistas (Ahlqvist) Augustas  891

Alminienė Kazė  337

Almonaitienė J.  74, 78

Almonaitis Vytenis  66, 72, 74, 76, 78, 359, 1110

Ambraška J.  340

Ambrazevičius Juozas  950

Ambrozaitytė Stefa  307, 308, 317, 429

Ambroževičius Juozapas  300

Ambrozienė Stefa  žr. Straukaitė Stefa

Ambrulienė (Greičiūtė) Ona  348

Ambrulienė Sigita  355, 394

Ambrulis Antanas  348, 352, 364, 379, 387, 389, 1038, 1061

Ambrulis Rimvydas  389, 394

Andrejevienė Nijolė  žr. Pliuraitė Nijolė

Andrijauskas Albertas  203

Andrijauskas Danielius  298

Andriuškevičius Alfonsas  1081

Andruška Vladas  409

Aniulienė Vanda  687, 691, 694

Aniulis Kęstutis  352, 353

Antanaitytė Ž. 82, 767, 826–828, 844

Antanavičius  466

Antanavičius Kazimieras  485

Antrininkas  167

Anučiauskienė Zita  394, 395

Aputis Juozas  1044

Arbačiauskaitė Regina  359

Arbuzovas  368

Arlauskienė Regina  394

Armonas Alfonsas  324, 325

Arnašienė Juzefa  588, 592

Arnašius Domininkas  147

Arnašius Kazys  231

Arnašius Stasys  1083

Astrauskas Feliksas  572, 592

Astrauskas R.  776, 784

Astupėnas J.  934

Ašmenskas Viktoras  911

Ašmontas Andrius  743, 744

Ašmutis Steponas  201

Ašmutis Vladas  171

Atminienė (Petkutė) Kazė  746, 759, 779, 786, 798

Audinienė Ona  475

Audinys  569

Audinis Alfonsas  339

Audinis Jonas  327, 328, 333, 339, 341, 342

Augaitienė (Žąsytytė) Petrė  592, 754, 794, 843

Augienė Jūratė  394

Augštaitis  148

Augustas Stanislovas  128, 130, 131, 133, 258

Augustas Žygimantas  218, 244

Auksoriūtė Albina  362, 363, 835, 869, 1083, 1110

Aukštakalnytė Elžbieta  žr. Tėvelienė Elžbieta

Aukštuolis S.  1082

Aukupaitis L.  996

Aušros horizontas  158

Aušbikavičiai  471

Auškalniai  453

Auškalniai Juozas ir Petronelė  626, 628

Auškalnienė Marijona 453

Auškalnienė Petronelė  618, 628

Auškalnis  192, 695

Auškalnis Antanas  228

Auškalnis Antanas Kęstutis  452

Auškalnis Juozas  618, 628

Auškalnis Kazys  175, 453

Auškalnis Povilas  628

Auškalnis S.  235

Auškalnis V.  168

Auškalnis Zenonas  496, 500

Auškalnis-Laisvė Pranas  199

Auškalnis-Meška Zenonas  199

Auškalnytė Apolonija  160

Auškalnytė Elena  394

Auškalnytė Juzė  žr. Jurdienė Juzė

Auškalnytė Zofija  160

Auškalnytė-Būdvytienė Petronelė  618, 621, 626, 628

Auškalnytė-Toliušienė Ona  618

Auškelis (Awszkial) Jonas  106

Auškelis-Saliutas Jonas  204

Aušra Alfonsas  348

Aušrienė (Končiūtė) Kazė  782

Aužbikis A.  76 

 

B

Babajevas  126, 193, 194

Babajevskis S.  983

Babkauskas Bronius  1070

Bacevičius Antanas  139

Bačauskas Kazys  174

Bačkauskai  461

Bačkauskas-Kantas Mečys 202, 1082

Bačkauskas-Bijūnas Bronius  208

Bagdonas Valentinas  1044

Bagdonavičius V.  982

Bagdonienė Stefa  814, 828

Baguška P.  392

Bagužas B.  240

Baitienė (Katutytė) Teofilija  785, 802, 827, 829, 832

Baitkus Bronislavas  683

Bajarskas R.  634

Bajažinskas Gražvydas  363

Bajoraitienė Emilija  1043

Bakanaičiai  467

Bakanauskas Jonas  436

Bakonis E.  1027

Bakšaitė Marytė  982

Balaišienė Bronė  1041

Balcevičius Pranciškus

Venclovas  134

Balčikonis J.  991

Balčinas-Balčiūnas Petras-Pušis, Radvila  206, 1083

Balčiūnaitė Danguolė  386

Balčiūnaitė D.  844

Balčiūnas  480, 481

Balčiūnas E.  908

Balčiūnas Jonas  638, 645

Balčiūnas Kęstutis  85, 117, 366, 381, 410, 415–418, 433, 485–488, 564, 617, 866, 1098, 1110

Balčiūnienė Antanina  843

Balčiūnienė Stepanija  592

Balčiūnienė Zofija  416–418

Balčius  483

Balderis (Balder) Kristupas  107

Balevičius Kęstutis  1049

Baliński M.  133

Balys (Balis) Florijonas  107

Balys Jonas  66, 743, 809, 990, 1113

Baliulis Algirdas  103

Baliūnaitė Violeta  747

Balkevičius J.  1068

Balnius (Balnius) Kazimieras  107

Balnius (Siodlarz) Kristupas  107

Balsys Eduardas  1041

Balskus Liudas  231, 587, 588, 592, 647, 805

Baltakis Algimantas  1044

Baltikauskas Juozas  165, 175, 307, 308, 317, 428, 429, 1099

Baltinas Gintaras  1081

Baltramaitis S.  896

Baltramiejūnaitė Jūratė  1044

Baltrušaitytė Birutė  1044

Baltušis Juozas  985

Baltušnikai N. ir A.  1068

Banaitis S.  900

Banys Vytautas  1063

Banišauskienė Marija  355, 356, 378, 381, 385

Banytė Adolfina  1056

Baranauskai  945

Baranauskaitė B.  154

Baranauskaitė S.  167

Baranauskaitė Vanda  944, 945

Baranauskas Antanas  334,

884–886, 889, 896, 1059, 1068

Baranauskas Povilas  944, 954

Baranauskienė Ieva  žr. Dainauskaitė Ieva

Baras K.  976

Barauskaitė-Jurgutienė Bronė  155, 306

Barauskas (Borowski) Hermanas  107

Barauskas B.  268

Barauskas Petras  499

Barauskas Tomas  358

Barauskienė (Maslauskaitė) Zosė  843

Barauskienė Elzė  208

Barcevičiūtė Juzė  425

Barcytė Stefa  žr. Ežerskienė Stefa

Bargailienė Valentina  488

Barkauskienė Agripina  335

Baronas D.  84

Baronas K.  896

Baršauskas K.  960

Barškytė Bronė  žr. Rėbždienė Bronė

Bartašius Alfonsas  429

Bartkevičius Juozapas  222

Bartkevičius Tomas  1099

Bartkienė (Tarvydaitė) Marijona  827

Bartkienė Barbora  205

Bartkienė Elena  žr. Ukmanaitė Elena

Bartkienė Stefa  žr. Baužaitė Stefa

Bartkus  632, 633

Bartkus Aleksas  214

Bartkus Alfonsas  486, 492

Bartkus F.  170

Bartkus Valentinas  205

Bartkus Vytautas  445, 446

Bartoševičius Albinas  222, 235, 236

Barzdžius (Barzdzius) Baltramiejus  106

Barzdžius K.  686

Basalykas A.  26, 29, 40

Basanavičius Jonas  69, 894–896, 992, 1068

Bašinova Regina  374

Bašinskas Justinas  1041

Batalovas  1077

Batūra R.  87

Baubkus Vladas  372

Baublys Algimantas  235, 485–487, 489, 494, 495, 1084

Baublys Jonas  500

Bauskardas (Bawskard) Adomas  107

Baužaitė Anelija  1084

Baužaitė-Bartkienė Stefa  691, 694

Baužytė Nijolė  1074

Becenbergeris A.  896

Bėčiai Aloyzas ir Onutė  1041

Bėčiuvienė Onutė  1043, 1044

Beinarovičius (Bejnarowicz) Adomas  92

Beinoris J.  239, 243

Bekeris (Bekier) Kasparas  106

Belevičius Vaitiekus  96

Bendikas Antanas  199

Bendikas Vytautas  364

Bendžius Stanislovas  633

Bendžiūtė-Galdikienė Palmyra  617, 623, 632

Benečiai  459

Benėta A.  647

Benis Laimutis  134

Beniulytė Elena  žr. Kaulienė Elena

Beniulis J.  84

Berenytė Aldona  424

Bereznerienė (Zalcbergaitė) Reiza  415, 416

Bergas Viktoras  1049, 1051, 1052

Berlinskas  474

Berlinskas Zigmas  405

Berlinskytė Evelina  313, 325, 334, 335

Bernotai Juzė ir Juozas  470

Bernotaitė Benvenuta  žr. Dirginčienė Benvenuta

Bernotaitė Bronė  425

Bernotaitė Grasilda  žr. Vaitkienė Grasilda

Bernotas (Bernat) Motiejus  107

Bernotas A.  227

Bernotas Juozas  470–473

Bernotas Kazimieras  226

Bernotas Kazys  191

Bernotas P.  443

Bernotienė (Bernatowna)  107

Bernotienė (Girskytė) Regina  843

Bernotienė (Pociutė) Regina  233–235, 486, 487, 493, 788, 790, 1060, 1074

Bernotienė B.  82

Bernotienė Juzė  470

Bertulis Petras  479, 1057

Beržanskas (Beržanskis) Adolfas  174, 592

Beržanskas Bronius  165, 171, 174, 305, 306

Beržanskas P.  436

Beržanskienė Irena  425, 427

Beržanskytė Danutė  žr. Pukelienė Danutė

Berželionis A.  1053

Beržinienė Jadvyga  364, 373, 374, 384

Beržinienė Jolanta  394

Beržinienė Rozvita  395

Beržinis Jonas  230, 231

Bialopiotrovičius Vincentas  132

Bibilienė Ieva  558

Bibiliūtė-Normantienė Stanislava  694

Bidva Antanas  449

Bieliauskas Petras  459, 461

Bielinis Kipras  916–918

Bielkytė Konstancija  969

Bielskis Jonas  197, 828, 831

Bielskytė Birutė  394

Bijūnėlis, sl.  175

Bilčius (Bilcius) Stanislovas  107

Bilčius Juozas  201

Bilevičiai  98, 99

Bilevičius Adomas  98, 99, 252–254, 257

Bilevičius Grigalius  1084

Bilevičius Juozapas  99

Bilevičius K.  99

Bilevičiūtė Marija  99

Biliūnas J.  990

Bimba Vytautas  1036

Binkis Kazys  369, 375, 979–981, 1062

Birbalas Vincentas  1099

Birmantaitė A.  833, 844

Biržiška M.  142, 398

Biržiška V.  87

Biržiškis Stanislovas  98

Bytautas A.  647

Bitė Antanas  200

Bitinienė Ona Audronė  1084

Blaivininkas, sl.  150

Blanka K.  976

Blaščykas Gžegoržas  218, 237, 244, 311

Blauzdavičiūtė V.  836

Blaževičius  218

Bliūdžienė Zita  233

Bliūdžius Aloyzas  363, 388, 1085

Bliūdžius Antanas  159

Bliūdžius Petras  592

Bliūdžiutė Bronė  233

Bliūdžiūtė Valerija  160

Blochas J.  167

Blochienė (Ošerytė) Frida  312, 317

Blonka Jonas  228

Blosfeldas Eduardas  412

Bložė Vytautas  1044

Bobelis Jurgis  933, 938

Bočkienė Juzefa  234, 437

Bočkus Petras  171

Boduenas de Kurtenė (Baudouin de Courtenay) Janas  884,

885, 896

Bojašinskas Mykolas  438

Bojažinskas Gražvydas  389

Bončiūtė Zofija  žr. Stasytienė Zofija

Bončkovskis D.  998

Bondimiras (Bondimir) Kazimieras  106

Bongi O.  248

Boniecki A.  92, 96

Bopas F.  896

Boratinskis  135

Borisevičius Vincentas  229

Borovskis Robertas  1004

Borisovas R. 1082

Bortkevičius Juozapas  146, 147

Bosas Algirdas  898

Bourget P.  977

Brazaitė Birutė  362, 363

Brazaitis Algimantas  964

Brazas Alfonsas  637, 638, 645

Brazauskaitė-Lietuvaitė Joana  208

Brazauskaitė-Rauktienė-Birutė Irena  209

Brazauskaitė-Sieturaitė Joana  209

Brazauskas Antanas  194, 963

Brazauskienė  202, 806

Brazdeikienė Daiva  žr. Pokvytytė Daiva

Brazdeikis Vainas  492

Brazdžionis Bernardas  1043, 1044

Brazys Grigalius  107

Braziulis A.  977

Braziūnas Vladas 585, 750, 751, 753–757, 759, 761–763, 765, 769, 770, 773, 775, 777, 779, 781–783, 786, 793–799, 803, 808, 809, 844

Brėdikis V.  1082

Breinšteinas (Brenstejn) M.  281

Breiterienė-Zavadskaitė Jadvyga  82

Breiteris Kazys  402

Briedis Osvaldas  388

Briedis Stasys  231

Briedis-Jūra Pranas  197, 1085

Brikas Stasys  480

Brikienė Elena  417, 418

Britkinas  948

Briukneris A.  891

Briuningas  141

Bronišaitė Aleksandra  417

Brundzaitė K.  746

Bruneizarienė L.  999

Bružas B.  1079, 1081

Bružas Motiejus  314

Bruževskis Klemensas  220

Bubeliai  459

Bublis (Bublys) Feliksas  223, 224, 236

Bucevičiai  97, 98, 140

Bucevičiai Ignas ir Julijona  97

Bucevičienė  456

Bucevičienė Stasė  žr. Lygutaitė Stasė

Bucevičienė Teklė  98, 144

Bucevičius  98, 141, 143, 147, 636

Bucevičius Adolfas  141, 143, 146, 147

Bucevičius Aleksandras  1085

Bucevičius Antanas  143

Bucevičius Benediktas  97, 98

Bucevičius Bronislovas  97, 98, 139–141, 143–146, 1085, 1092

Bucevičius Ignotas  97

Bucevičius Konstantinas  98

Bucevičius Nestoras  144, 1085

Bucevičius Steponas  148, 408

Bucevičius Vladislovas  140

Bucevičius Zigmas  408

Buchaveckas Stanislovas  176, 177, 312, 316, 1110

Bučinskas J.  235

Būčys Pranciškus Petras  887, 894, 895, 897

Bučkas D.  869

Bučmytė N.  752, 774, 805

Bučnys  60

Būda V.  131

Budaitė Z.  823, 827, 828, 831, 832, 834, 835

Budginai Marytė, Antanas, Stasys  448

Budginas Antanas  203, 450

Budginas Jonas  727, 735, 739

Budginas Juozas  171

Budginienė  450

Budginienė Irena  395

Budginienė Zofija  203

Budreckai Simas ir Kostas  467

Budreckas Kostas  193, 198

Budreckas-Algirdas Simas  204

Budreckienė L.  266

Budreckis Jonas  227

Budreckis Juozapas  228

Budrienė Ona  592

Budrikas J.  62

Budrikas Juozapas  235

Budrikis Adolfas  269

Budrikis Julijonas  268–270, 481, 484

Budrys Ignas  1079

Būdvyčiai  466

Būdvyčiai  618

Būdvyčiai Pranas ir Rozalija (Grikšaitė)  977

Budvikienė Marijona  592

Būdvytaitė Marijona  567

Būdvytaitė Petrė  567

Būdvytienė  466, 618

Būdvytienė Adelija  370, 386

Būdvytienė Aldona  410

Būdvytienė Ona  394

Būdvytienė Petronelė  žr. Auškalnytė Petronelė

Būdvytienė (Jurgutytė) Regina  394

Būdvytienė Valerija  592

Būdvytienė-Juzaitienė Genė  352, 358, 359, 364, 373, 383

Būdvytis  304, 569, 979

Būdvytis (Budwytis) Jokūbas 107

Būdvytis Antanas  167, 168, 175

Būdvytis Baltramiejus  243

Būdvytis Bronius  231

Būdvytis Juozas  225, 680, 955

Būdvytis Kazimieras  243

Budvytis Petras  955

Būdvytis Pranas  618, 621

Būdvytis Pranas Vytautas 

977–986, 1085

Būdvytis Saulius  373

Būdvytis Vytautas  363

Budvytytė Zofija  962

Būdvytytė-Vyštartienė Birutė  618, 619, 626

Būga Kazimieras  33, 742, 861, 881, 888–891, 893–899

Buikys Bronius  467

Builytė R.  754, 762, 794, 796, 826, 827, 829, 832

Buiša Viktoras  986

Buišienė Marija  986

Bukėnienė Daiva  395

Bukys (Bukis) Dovydas  107

Bukys (Bukis) Kristupas  106

Bulba  940

Buličius S.  896

Bulota Alfonsas  134

Bulota Jonas  903, 911

Bulota Kęstutis  912

Bumbulytė M.  562

Bumša  941

Bunkienė Eugenija  488

Buračas Balys  684, 689, 964, 1104, 1113

Buračas Jonas  1061

Burba Aleksandras  994, 1002, 1003

Burba Motiejus  139

Burba Stasys  191

Burgenietis, sl.  150

Burinskaitė Ilona  663–671, 1110

Burinskas Vytas  964

Burokevičius Mykolas  1022

Buszynski I.  91, 104

Bušeckytė Aldona  349

Būtėnas Julius  985

Būtėnas Vytautas  387

Butkevičienė Evelina  325

Butkevičius  146

Butkevičius Kostas  334

Butkevičius Pranciškus  1099

Butkutė Onutė  1061

Butvilienė Rita  652, 724, 729, 736–739

Бучко Д.  869 

 

C, Č

Capai  233

Capas  630

Charazovas Valerijus  964

Chodkevičius Jonas  93, 133

Chreptavičius Jokimas Liūtauras  132

Chvolsonas Danijilas  885

Cibauskaitė Stanislava  žr. Daukšienė Stanislava

Cibauskas  466

Cibauskas Albinas  479

Cibauskis  828, 831, 833, 834

Cibitis Evaldas  430

Ciparienė Magdalena  378, 381

Ciparienė Zinaida  453

Ciparis  201

Ciparis Kazys  172

Cirtautas Kazimieras Klaudijus  1085

Claesson S.  29

(Craosiec) Cruassieur  930

Cvirtunas  146

Čaplikas  934, 937, 939, 941

Čarkai  467

Čarnovas  956

Čekanauskis  581

Čemarka A.  903

Čenis (Cheney) S. A.  927

Čepaitytė Alvyra  1043

Čepys A.  1076

Čepulis A.  306

Čerbakovas  145

Černiauskaitė Laima  1082

Černienė-Liatukaitė Vanda Eleonora  283, 300, 915, 920, 922–924, 929, 940, 944, 945, 957, 959, 961, 1110

Černobilskis Fitonas  94

Česaitienė Ilona  žr. Stanevičiūtė Ilona

Česaitis Kęstutis  388, 494

Česaitytė Emilija  373

Čėsnys Blažiejus  973, 976

Čibiras K.  976

Čigriejus Henrikas  1041, 1043, 1044

Čilvinaitė I.  388

Čilvinaitė Marijona  421, 517, 521, 523, 684–686, 688, 691, 1110

Čypaitė K.  165

Čiuklienė (Narkevičiūtė) Juzefa  313, 321

Čiuklys Vladas  314, 318, 321, 333

Čiurlionienė-Kymantaitė Sofija  369, 916

Čiurlionis Mikalojus Konstantinas  59, 61, 62, 64, 366, 688–690, 1061, 1068

Čižas  219

Čižauskas  699

Čižinauskienė Jaunutė  žr. Darienė Jaunutė 

 

D

Dabkai  424, 425

Dabkus  466

Dabkus Antanas  424, 425

Dačkauskytė Lina  368, 372

Dagienė Valentina  747, 844

Dagilis V.  910

Dainauskaitė-Baranauskienė Ieva  944

Dainauskaitė-Kiupelienė Daiva  394, 395

Daleckaitė Danutė  568

Dalinkevičius R.  1080

Dališauskas E.  389

Dalyvis, sl.  159

Dambrauskaitė Bronė  324

Dambrauskas Adomas  žr. Jakštas Adomas

Damijonaitis J.  340, 341

Damulytė Raimonda  395

Danielius V.  443

Danilavičius Juozapas  637

Danylienė (Jagelevičiūtė) Janina  348

Dapšaitė Zita  žr. Lekavičienė Zita

Dargelis (Dargielis) Petras  107

Dargevičiai  1054

Dargevičiai Marijona ir Zigmantas  684, 698, 710, 1054

Dargevičienė (Kavaliauskaitė) Marijona  122, 124, 217, 346, 350–356, 364, 377, 378, 381, 385, 387, 409, 424, 433, 435, 491, 1053, 1054, 1100, 1110

Dargevičius Zigmantas  182–184, 348, 366, 367, 377, 378, 380, 381, 385, 617, 690–694, 915, 1054

Dargevičiūtė Marija  358

Dargevičiūtė-Liatukienė Eleonora  915

Darienė-Čižinauskienė Jaunutė  910

Darius Steponas  357, 382, 383, 450, 485, 486, 594, 656, 900–914, 964, 966–968, 1025, 1068, 1074, 1086

Dariūtė-Maštarienė Nijolė  901, 913, 914

Darškaitė-Poškienė-Liepsna Antanina  200

Daugėla  449

Dauginas Benediktas  220

Dauguvietis B.  368

Daujotas Vladas  210

Daujotis Algirdas  1086

Daukantas Simonas  106, 142, 896, 904

Dauknienė Aldona  1069

Daukša Juozas  193

Daukša M.  896, 990

Daukša Vl.  158

Daukšaitė Kazė  321, 323–325, 342

Daukšienė Mikalina  643–645

Daukšienė-Cibauskaitė Stanislava  593, 597–601, 603, 604, 606, 609, 610, 612–615, 697–722, 864

Dauleitis  196

Daulius Vidmantas  445, 446

Dausynai  459

Dausynaitė Zosė  195

Dausynas M.  120, 121, 126, 194, 987

Dautaras Jonas  988, 1110

Davainis-Silvestraitis Mečislovas  101, 142

Davydovas Ivanas  399

Dėdė Atanazas [Pakalniškis K.]  149

Dėdinas Arūnas  350, 377, 378, 385, 1054

Dėdinienė Janina  žr. Vaškevičiūtė Janina

Degutis  569, 901

Degutis (Deguc) Petras  106

Degutis Antanas  125

Degutis Kazimieras  448

Delčius  638

Deličas (Delitzsch) F.  892, 896

Deltuva P.  1081

Demenčionokas N.  304

Dėnas Žydrūnas  504, 505

Denhofas Gerhardas  95

Didelytė Gražina  1041

Diebičas (Diebitsch) K.  927

Dyglys J.  175

Diglys Jonas  646, 647

Dyglys Juozas  408

Dyglys Kazimieras  456, 457, 459–461

Dyglys  Stasys  487

Dyglys V.  204

Diktanas Adomas  253

Dylertas Petras  388

Dilka Vincas  1064

Dilnikaitė Daiva  394

Dimanauskas J.  175

Dimenšteinas L.  1080

Dineika Karolis  907, 911

Dineika Viktoras  907

Dirgėla Jonas  487

Dirginčienė (Bernotaitė) Benvenuta  156–159, 234, 238, 469, 470–472, 487–489, 1110

Divonytė Alina  976

Dluskis Boleslovas  147, 1100

Dmochowskis T.  137

Dobilas Aivaras  372

Dobkevičius Juozapas  653

Dobkevičius Jurgis  908

Dodavičius Boruchas  406

Dogovičius  405

Donelaitis Kristijonas  146, 373

Donkė  695

Dovydaitis Jonas  911

Dovydas  581

Drajevskis  140

Drotvinas Vincentas  359, 881, 882, 884, 885, 887, 889, 899

Druktenis Stanislovas  638, 645

Drunga M.  990

Dulcai  617

Dulcaitė Virginija  389

Dulcas  617

Dulcienė (Judickaitė) Aldona  217, 348, 350, 372, 379, 381, 486, 1061

Dulcienė Jadvyga  233

Dumbliauskas A.  244

Dūmelis (Dumelis) Kristupas  106

Dundulienė P.  676

Dundulis Bronius  108, 987

Durskis Stanislovas  225

Dusburgietis Petras  86–88, 102, 103

Dušanskis Nachmanas  953

Dvarionas Balys  1041

Dzenkauskaitė Petronelė žr. Vaitkienė Petronelė

Dzenkauskas Jonas  414, 415

Dzikas Stasys  313, 318

Dzikienė Teklė  313 

 

E

Eberhartas (Eberhardt) V. 927, 928

Eckertas G. 1023

Efimavičius Kostas 407

Eglinis M. 188

Eidintaitė Irena 331-333, 342

Eidukevičius Pranas 1061

Eitučiai 459

Eitutavičius 458

Endrėkaitė-Katauskienė Petronelė 627

Endzelynas J. 896

Enkus Antanas 174

Eretas Juozas 907

Erniulis 677, 678

Eschinas 882

Esmaitis 340

Evardas Lazaris 413, 414

Evardas Samuelis Josifas 412-414

Ežerskienė Elena 592

Ežerskienė (Barcytė) Stefa 392, 394

Ežerskis A. 167

Ežerskytė Regina žr. Jančiauskienė Regina

 

F

Fanceris 937

Fanstilis 933

Fedorovičius Tiškus 96

Feikusas 581

Feldmanas Elijotas 967

Ferreri Zacharijas 134, 135

Fetingytė Birutė 747, 836, 844

Fikas A. 896

Firkovičius Romualdas 1110

Forsteris E. 908

Fortunatovas F. 889, 896

Freitakai Konstancija ir Kostas 475

Freitakaitė Irena 386

Freitakienė 475

Frejeris 114

Fursas Piotras 998

 

G

Gabėta Romas 646

Gabėtaitė 617

Gabšytė D. 82

Gadeikiai 466

Gaidamavičius L. 666

Gaigalaitė A. 1022

Gaigalas K. 172, 436

Gaigalis K. 630

Gailevičius Stasys 500

Gailevičiūtė V. 752, 774, 805

Gailienė Veronika žr. Venckutė Veronika

Gailius 448

Gailius-Trimitas Vaclovas 206

Galaunė P. 61, 62, 281, 288

Galdikaitė Dalia 371

Galdikaitė Loreta 362

Galdikaitė M. 389

Galdikas 633

Galdikas Kazimieras 1055

Galdikienė Palmyra žr. Bendžiūtė Palmyra

Galinis A. 1027

Galinskaitė Ona žr. Vitkienė Ona

Galinskas 202

Galinskas Aloyzas 490

Galinskienė (Kauliūtė) Barbora 775, 781, 808, 809, 843

Galinskis Adomas 573

Galkus Juozas 1065

Galvanauskas E. 926, 928, 929, 949

Galvydis-Bykauskas 942

Gamziukas A. 914

Gandis Mahatma 1026

Gapšytė Daina 747, 830

Garbačiauskas Steponas 908

Garbauskas Antanas 1079

Garbačiauskienė Elena žr. Kubiliūnaitė Elena

Garfas 397

Gargasas Antanas 1009

Garška P. 1068

Gasytė Žaneta 394

Gaščiūnas Kazimieras 239, 244, 1100

Gataučius (Gatawczius) Adomas 107

Gaučas Juozas 970

Gaudėšius Simonas 414

Gaudiešius Vladas 210

Gauptys Fridrikas 1085

Gaušienė Regina 1050

Gavelis 937

Gecevičius (Giecewicz) Stanislovas 107

Gečai 962

Gečaitė Kotryna 843

Gečas 199

Gečas J. 1061

Gečas Jonas 214, 230, 1086

Gečas Juozapas 233, 408, 1061

Gečas Jurgis 1099

Gečas Petras 962, 1100

Gečas Steponas 349, 363, 900, 914, 962-968, 1100, 1110

Gečas Vincas 1064

Gečienė 473

Gečienė Zofija 962

Geda Sigitas 1044

Gedgaudas 630, 937, 940

Gedgaudas J. 240

Gedgaudas Kostas 174

Gedgaudienė 698, 701-703, 705, 706

Gedgaudienė (Kasiliauskaitė) Marcelė 843

Gedgaudienė (Katutytė) Elena 764

Gedikaitė 864

Gedikas K. 158

Gedikienė Marytė 431, 432

Gedminas Antanas 1079

Gedmintas J. 319

Gedmintas Julijonas 196

Gedmintas Pranas 470

Gedvilas Vladas 174, 718

Gedvilienė Aldona 163, 173, 489, 491, 492, 528, 878, 882, 1110

Gedvilienė Rozalija 777

Gedvilienė Uršulė 746, 756, 769, 770, 793, 803

Geidukiai 1029

Geidukienė Elena 426

Geidukis Stasys 480, 1029

Geidukytė Virginija žr. Kairienė Virginija

Geimanas Julius 411, 412

Geitleris Leopoldas 741, 884, 896

Genecas (Genetz) A. 896

Genienė Virginija 1030

Genys Kazys 200

Genutis A. 242

Gerčiai 457, 458

Gerdas 908

Germantas P. 319, 320

Gertmanas Julius 727, 735

Gerulaitis Karolis 174, 392, 1100

Gerulienė (Umbražiūnaitė) Vanda 348, 365, 1061

Gerulis Juozas 348, 364, 486

Gerulis Viktoras 363, 1086

Gerulskis Silvestras 348

Gerulskytė Valerija 317

Gestautas Antanas 440

Geštautaitė Sofija 331

Giedraitis J. 406

Giedraitis Juozapas Arnulfas 297

Giedraitis Steponas 258

Gigaitė-Rimkienė Zosė 426, 634

Gylys Kazys 192

Gylys Povilas 1039

Gilytė Elzbieta žr. Stanišauskienė Elzbieta

Gimbutas (Gimbut) Kazimieras 107

Gimbutas J. 257, 260, 288

Gimžauskas Antanas 1041

Gimžauskas S. 1004

Gintalas (Gintal) Jonas 107

Gintila Jonas 218, 235

Gintila Krizostomas 300

Gira Liudas 432, 897, 898

Girčienė (Rimkutė) Uršulė 1010, 1086

Girčys Antanas 1005, 1007, 1009, 1010, 1110

Girčius-Ramutis Petras 205

Girdenis A. S. 889

Girdenis Aleksas 746

Girėnas Stasys 185, 356, 357, 382, 485, 486, 594, 914, 964, 966, 967, 1025, 1068, 1074, 1086

Girgždys Kazys 194

Girininkienė Vida 138, 142, 1085, 1108, 1110

Girkontaitė Bronė žr. Katutienė Bronė

Girkontas Antanas 638

Girkontas Leonas 227

Girkontienė Emilė 74

Girskis 120

Girskis Jonas 1059

Girskytė Palmira žr. Jokšienė Palmira

Girskytė Regina žr. Bernotienė Regina

Giršovičius A. 311

Girulienė Bronė 592

Girulskis 431

Glinskis Petras 235

Gobiata 143

Gobiata Adolfas 1108

Gobiataitės 672

Gobiato Adolfas 146, 147

Gobiatos Adolfas ir Severinas 147

Gobys J. 937

Gogolis 885

Goldšteinas Isakas 421

Golubickis Liudvikas 298

Gorodilovaitė-Stasytienė Julija 366

Gorskis 297

Goslavska-Voinienė-Valavičienė Elžbieta 95, 237

Goštautas 135

Grajauskas 613

Grajauskas A. 80

Grajauskas Adomas 955

Grajauskas Tadas 955

Grajauskas Viktoras 221

Grajevskiai (Grajauskai) Julijonas, Liudvikas ir Tadas 143

Grajevskis 141

Grajevskis Antanas 140, 146

Grajevskis Liudvikas 141, 143

Grauslienė Marija 200

Grauslys Adomas 200

Grauslys Danielis 200

Grauslys Leonas 200

Grauslys Pranas 461

Greičiūtė D. 818, 825, 832, 844

Greičiūtė Ona žr. Ambrulienė Ona

Greimas Algirdas Julius 70, 1014

Gresevičienė Stefa 438

Grybas Jurgis 126

Grybauskas Steponas 386

Griciai Kazė ir Albinas 317

Gricienė (Grigaliūnaitė) K. 307, 308

Gricienė Marijona 141

Gricius Albinas 169, 172, 174, 307, 308

Gricius Augustinas 984

Griciūtė Liepa 288, 997, 1110

Grygaliai 477

Grigaliauskaitė-Abromavičienė Loreta 366

Grigaliauskas Antanas 234, 348, 350, 352-355, 364, 370, 486, 487, 496, 1038, 1061

Grigaliauskienė (Macelytė) Irena 346-349, 364, 365, 368, 698, 710

Grygalienė (Petrylaitė) Ona 234, 356, 357, 369, 378, 381, 383, 385, 760

Grygalienė Virginija 354, 355, 360, 364, 381, 382, 389, 487, 493

Grygalis Antanas 476, 477

Grygalis Benediktas 588, 592, 695-697

Grygalis Giedrius 363

Grygalis Leonas 478

Grygalis Martynas 388

Grygalis Vytautas 389

Grygalytė Marija žr. Kvederienė Marija

Grigaliūnaitė K. žr. Gricienė K.

Grigaliūnas Stanislovas 155

Grigaliūnas-Glovackis Vincas 924

Grigalius Stasys 680, 683

Grygaliūtė Ksavera 209

Grigaliūtė Veronika 882

Grygaliūtė-Urbonienė-Auksinukė Marijona 208, 209

Grigišas Adolfas 676, 738, 740

Grikšaitė Bronė 152

Grikšaitė Stasė 200

Grikšaitė Stefa žr. Kraniauskienė Stefa

Grikšaitės Gintarė, Jurga ir Andžela 372

Grikšas 569, 718

Grikšas Adomas 491

Grikšas Albinas 72, 477, 478

Grikšas Juozas 159

Grikšas Kazys 628, 955

Grikšas Stasys 496

Grikšas-Strazdas Stasys 207

Grikšienė (Jasiulytė) Alma 1086

Grikšienė Marytė 425

Grikšienė Nastė 234

Grimalytė Irena 386

Grinaveckis Jonas 169, 170, 174, 307, 308, 311, 317

Grinaveckis K. 307

Grinaveckis V. 866, 881, 884, 885, 887, 889, 899

Grynevskis (Gryniewski) Samuelis 107

Grinienė Vilma 370

Grinius J. 990

Grinius K. 896

Grinkevičius G. 845

Grinkevičiūtė Dalia 375, 1105

Griška (Hryczko) Adomas 107

Griškevičius E. 1078

Grodeckis Vaclovas 102

Grosas Severinas 147

Grubliauskaitė-Josienė Elzbieta 1054

Grublytė Silva 386, 395

Grumuldis Jonas 446

Gruodis Juozas 1011

Gruodytė St. 417

Grušas Juozas 373

Gruzdžiai 917

Gudaitienė Irena 392, 394

Gudaitis Antanas 1065, 1080

Gudaitis L. 978, 979

Gudauskas Jonas 1101

Gudauskas Stasys 171

Gudauskas Vladas 174

Gudauskis 699

Gudauskis J. 1026

Gudavičius 477, 483

Gudavičius Edvardas 67, 102

Gudelytė Džiuljeta žr. Raudonienė Džiuljeta

Gudynas Pranas 1079

Gudzinskas V. 905

Gukovskis Konstantinas 887, 889

Gulbitaitis (Gulbitaytis) Adomas 106

Gulmanas Voldemaras 910, 911

Gumowskis (Gumowski) Marijanas 137

Gumuliauskaitė Genė 450

Gumuliauskas Algimantas 446

Gumuliauskas Jeronimas 201, 448

Gumuliauskas Pranciškus 233

Gumuliauskienė Valerija 163, 609

Guobytė R. 26, 29

Gurskis V. 1080

Gurvič Basė 167

Gustaitis Antanas 908, 911

Gustaitis M. 900

Gutkė 581, 582

Gūzas E. 1077

Gužauskas Raimondas 351, 386

Gužauskas Stanislovas 111, 222, 236

Guževskis Stanislovas 146, 147

Gvildys Juozas 149, 341

 

H

Herbačiauskas Juozapas Albinas 979

Herolcas Robertas 174

Herubovičius Mykolas 221, 236

Herulcienė Zita 394, 395

Hirt'as Herman'as 893, 896

Hitleris 316, 390

Homeras 882

Horainas Aleksandras Mikalojus 257, 258

Horchas (Horch) Hermanas 140, 141, 143, 144

Horchas Frydrichas Vilhelmas 140

 

I, Y

Ickus 581

Ignatavičius Zenonas 969

Igorienė Genovaitė 427, 428

Igorius Algirdas 357

Ylekytė Alma 747, 750, 751, 753, 755-757, 759, 763, 765, 769, 770, 773, 775, 777, 779, 781-783, 786, 793, 795, 797-799, 803, 808, 809, 844

Ylevičius Vytautas 1051

Ilinčius Stanislovas 266

Ingelevičiūtė-Vilutienė N. 1082

Inis L. 983

Irtmonaitė Stasė 337

Isokas G. 40

Ivanauskas 719

Ivanauskas Antanas 266, 267, 492

Ivanauskas Eugenijus 59, 62, 63, 114, 116, 153, 173, 305, 310, 352, 354, 356, 364, 382, 387-389, 485-487, 489, 493-496, 1074, 1087, 1110

Ivanauskas Jonas 174, 1087

Ivanauskas S. 666

Ivanauskienė Zinaida 354, 364, 372-374, 376, 379, 380, 383, 384, 389, 486

Ivaškevičienė Kristina 374, 378, 384, 385, 487

Ivinskienė (Kelpšaitė) Stefanija 785, 802, 843

Ivinskis Laurynas 300, 896, 1083

Ivinskis Zenonas 102, 133-135, 137

 

J

Jablonskis I. 719

Jablonskis Jonas 40, 889, 890

Jablonskis K. 94, 616

Jablonskis Vytautas 911

Jablonskytė 916

Jacėnaitė G. 1080

Jacikas Alfonsas 483

Jackevičius 937

Jagelevičiūtė Janina žr. Danylienė Janina

Jagminaitė M. 81

Jakai Ona ir Jonas 968

Jakaitė Antanina 835

Jakaitė Jadvyga žr. Pocienė Jadvyga

Jakaitė Stasė žr. Poškienė Stasė

Jakas Edmundas 394

Jakas Norbertas 378

Jakas Povilas 242, 968-977, 1087

Jakas Vladas 155

Jakienė Amelija 567

Jakštas Stasys 318

Jakštas-Dambrauskas Adomas 888, 894, 899, 906, 914

Jakutavičius N. 253

Janavičienė Edmunda 749, 1110

Jančauskienė Marytė 234

Jančiauskas Kazys 171

Jančiauskienė (Ežerskytė) Regina 353, 371

Jančiauskienė Aušra 395

Jančiauskienė Janina 630

Jančiauskienė Veronika 360

Jankantas Petras 321, 323, 324

Jankauskai 468

Jankauskaitė Dalia 82, 747, 830

Jankauskaitė Liudovė 592

Jankauskaitė-Petrošienė Aldona 205

Jankauskas Adolfas 363, 1087

Jankauskas Aloyzas 1038

Jankauskas Domas 83

Jankauskas Jonas 174, 592, 638

Jankauskas Kazimieras 228, 983-985

Jankauskas Leonas 225, 282, 284

Jankauskas Mėčys 230, 231

Jankauskas V. 284

Jankauskas-Klajūnas Bronius 205, 207

Jankauskas-Skaistgiris Stasys 200

Jankauskienė Jadvyga žr. Rupšytė Jadvyga

Jankauskienė Olga 428

Jankelis 107

Jankelovičius Jankelis 312

Jankevičius Karolis 1050, 1051, 1053

Jankus Martynas 996

Jankus Steponas 208

Janonienė Felicija 426

Janonis Kazys 348

Janulaitis Augustinas 138, 139, 142, 145

Janušauskis 997

Januševičė 899

Janušytė Liūnė 979

Janušonis S. 132

Japertas Stasys 154

Jarašiūnas Juozapas 155, 224, 236

Jarskis (Jarski) 107

Jasas Adomas Petras 1101

Jasas Feliksas 121

Jasas Juozas 242, 1087

Jasas Leonas 490

Jasas Petras 168, 569, 592

Jasiulienė Valerija 234

Jasiulis Kazys 378

Jasiulytė Alma žr. Grikšienė Alma

Jašinskaitė Sandra 373

Jašinskas Alfonsas 201, 637

Jaukontas P. 282

Jauniai 492, 535

Jaunienė 535

Jaunienė E. 647

Jaunius Aloyzas 242, 1087

Jaunius Juozapas 533, 882

Jaunius Kazimieras 121, 127, 177, 185, 186, 210, 227, 233, 242, 311, 346, 356, 359, 373, 379, 380, 382, 383, 385, 390, 421, 435, 489-492, 534, 582, 741, 837, 861, 862, 875-877, 881-900, 1088, 1104

Jaunius Kazimieras Juozapas 883

Jaunius Pranas 421, 422

Ješelskis Aleksandras 728, 729, 735

Jocas Stanislovas 158, 159, 161, 164, 227

Jocys Antanas 171

Jocys V. 166

Jodkevičius Leonardas 580, 582

Jogaila 887

Jogailaitė Ona 133

Jokimaitis R. 1027

Jokšaitė Jadvyga 843

Jokšaitė Zofija žr. Tubutienė Zofija

Jokšas Bronius 487

Jokšas Mėčys 230, 231

Jokšienė (Girskytė) Palmira 788, 790, 843

Jokūbaitis (Jokubaytis) Juozas 106

Jokubaitis Vaclovas 442, 487, 493

Jokubaitis Viktoras 1101

Jokubaitytė B. 369

Jokubauskienė Bronė 425

Jokubauskis S. 976

Jokubėnas Antanas 315, 339

Jokūbonis Gediminas 1065

Jokužienė Salomėja 395

Jonelis Vladas 196

Jonikaitė Bronė žr. Petrošienė Bronė

Jonikas Jonas 199

Jonikas P. 990

Jonynas A. 91

Jonušaitis Mikas 326, 329, 330, 332, 333, 336

Jonušas-Vilkas Antanas 455, 456, 459-461, 1101

Jonušas Gediminas 388

Jonušas Petras 1101

Jonušienė Elena 364

Jonušienė V. 391

Jonuškaitė-Šaltenienė Aldona 1011, 1012

Jonužys Vilhelmas 313, 331

Jorudas Algirdas 388

Jorudas Pranas 231

Jorudienė Zofija 645, 681, 683

Jorušaitienė Scholia 378

Josas 431

Josas Antanas 1054

Josas Gabrielius 118, 153, 1054, 1055, 1110

Josas Petras 1055

Josas Tomas 120, 171, 172, 190, 1054-1057, 1059

Josas Tomas T. 1056, 1088

Josas Vaclovas 1059

Josienė Adolfina 165, 315, 324

Josienė Elzbieta žr. Grubliauskaitė Elzbieta

Jotkevičiai 466

Jotkevičius Kazimieras 342, 617

Jotkevičius Liudas 633

Jotkevičius Mykolas 633

Jotkevičius Pranas 617, 618, 699

Jovaiša Liudas 219, 238, 1110

Jovaišaitė Jūratė 386, 491

Jucevičiai 901

Jucevičiai Romualdas ir Augustina 656

Jucevičius 1086

Jucevičius Mečislovas 193

Jucevičius Stepukas žr. Darius

Jucevičius-Darašius 901

Jucienė Birutė 474

Jucius 449, 569

Jucius K. 84

Jucius Petras 42

Jučaitė Valerija 417

Judeikienė Adelė 863, 1110

Judeikienė I. 233

Judickaitė Aldona žr. Dulcienė Aldona

Judženčiai 468

Jukna Albinas 480

Juknienė (Kareivaitė) Kazimiera 843

Juknys Valdas 388

Juknius Jonas 150, 227

Juknius Kazys 76, 489, 492, 1088

Jungas Dovydas 405

Juocka 450

Juodeikytė Vilma 426

Juodelis P. 943

Juodpusis Vaclovas 746

Juozonis Leonas 380

Juraška A. 1099

Jurcevičius Jonas 220

Jurdienė (Auškalnytė) Juzė 752, 774

Jurevičienė Anelė 425

Jurgaitis A. 244

Jurgaitis P. 114

Jurgaitytė Gražina 394

Jurgelevičienė I. 630

Jurgelionis Julius 1032

Jurgilas Stasys 197

Jurgilienė Dalia 365

Jurginas Stasys 196

Jurginis Juozas 131, 139, 145, 935

Jurgutienė Bronė žr. Barauskaitė Bronė

Jurgutienė P. 864

Jurgutis Adomas 167

Jurgutis Antanas 150

Jurgutis Bronislovas 227

Jurgutis Feliksas 174

Jurgutis Jonas 243

Jurgutis Kasparas 228

Jurgutis Vytautas 943, 1041, 1044

Jurgutytė Regina žr. Būdvytienė Regina

Jurkevičius S. 1027

Jurkienė B. 80

Jurkšaitis Albertas 171, 172

Jurkšaitis Jonas 314, 325

Jurkštas V. 685, 690

Jurkus Leonas 227

Jūros duktė, sl. 154, 160

Jurskis (Jurski) Markus 106

Juršė B. 983

Juršėnas Česlovas 1041

Juška 628

Juška A. 896

Juška Juozas 125, 168, 174

Juška Povilas 174

Juška Vincas 363, 466

Juškaitienė 328

Juškaitienė Gabrielė 315, 321

Juškaitienė Stefanija 314

Juškevičius 146, 475

Juškevičius Jokūbas 96

Juškevičius Jonas 220

Juškevičiūtė Salomėja 630

Juškienė O. 713

Juškienė Valerija 1063

Juškūnas Sigitas 355, 357

Juškus Stasys 1081, 1082

Jutkevičius Tadas 139

Juzaitienė Genė žr. Būdvytienė Genė

Juzaitis Stasys 485, 487, 492, 496

Juzėnaitė Jadvyga 313, 321, 331

Juzumas Vincentas 66, 68, 73, 97, 101, 237, 238, 1101

Юркштас В. 685, 686

 

K

Kadakauskis Antanas 617, 627

Kądziela Ł. 136

Kaikaris A. 412

Kailiutė Marijona 517

Kairienė Alina 410

Kairienė (Geidukytė) Virginija 372, 1088

Kairys Antanas 955

Kairys Juozapas 1088

Kairytė Audra 373

Kairytė Jurgita 368

Kaknys (Koknis) Petras 107

Kalakutas, sl. 303

Kalfeldienė Laimutė 394

Kalinauskas Vytautas 1080, 1081

Kalnietis P. 976

Kalnikaitė Elena 154

Kalnikas Kazys 154, 155

Kalninis J. 340

Kalniškis (Kalniszkis) Baltramiejus 106

Kalpokaitė S. 844

Kalpokas Petras 1061

Kalpokas Pranas 982

Kalpokas Rimtas 979

Kalvikas (Kalwik) Jurgis 106

Kaminskas 194

Kaminskas Jonas 208

Kaminskas Mikalojus 221

Kaminskiai 453

Kaminskienė 455

Karabinas Juozas 997

Karalavičius Aleksas 200, 487, 1089

Karalavičiūtė Jadvyga žr. Petrošienė Jadvyga

Karaliūnas Simas 892

Karbauskiai 468

Karčiauskas Mykolas 1044

Karčiauskienė M. 301

Kareckas Petras 1059

Kareivaitė Kazimiera žr. Juknienė Kazimiera

Kareivienė Daivutė 395

Kareivienė Kazė 592

Karevičius Pranciškus 265

Kariniauskaitė G. 1082

Karklėnas Vytautas 323

Karlovičius Janas 884, 896

Karoblis Juozas 126

Karosaitė Alma 435

Karpaitė Magdelena žr. Vilimienė Magdelena

Karpas Petras 306

Karpavičius Petras 954, 955

Karskis E. 896

Karvelis Balys 911

Kasiliauskaitė Marcelė žr. Gedgaudienė Marcelė

Kasiliauskas Juozas 196, 436

Kasiliauskienė Zita 497

Kasnauskas Antanas 955

Kasparavičius Juozas 207

Kasparutis Povilas 1008

Kasperovičius Nikalojus 399

Kasputienė Albina 351, 376

Kasputis 617

Kašarauskas Ambraziejus 66, 77, 1022, 1024, 1026

Kaškauskas Regimantas 964

Katauskienė Petronelė žr. Endrėkaitė Petronelė

Katauskis 627

Katauskis Aleksandras 139

Katauskytė Roma 395

Katkutė 698, 700, 701, 703, 704, 706

Katutienė (Girkontaitė) Bronė 784

Katutienė (Matevičiūtė) Stefa 843

Katutis 141, 701

Katutis Aleksas 174

Katutis Feliksas 764

Katutis Jonas 139, 140, 143

Katutis Juozas 593, 594, 597, 615, 697-703, 706, 710

Katutis Simonas 227

Katutis Stasys 677

Katutytė Elena žr. Gedgaudienė Elena

Katutytė Teofilija žr. Baitienė Teofilija

Kaubrė Antanas 268

Kaubrienė Inga 395

Kaufmanas Konstantinas 111

Kaulaitė Barbora 114

Kaulienė (Beniulytė) Elena 781, 783, 795, 843

Kaulienė Alfonsa 462

Kaulienė Petronėlė 592

Kaulius Algis 233, 462, 464, 465, 487, 494

Kauliūtė Barbora žr. Galinskienė Barbora

Kauliūtė Edita 395

Kaunas D. 140

Kauneckas Jonas 235, 270

Kauneitis Juozas 970

Kaunienė Stefa 425

Kauza (Kawza) Kazimieras 107

Kavaliauskaitė Marijona žr. Dargevičienė Marijona

Kavaliauskas Albinas 363, 366, 1089

Kavaliauskas Petras 976, 1089

Kavaliauskienė (Ruškytė) Ona 1089

Kavaliauskienė Lidija 1110

Kazėnas Z. 1079

Kazickas Juozas 1053

Kaziela 997

Kazikonytė Asta 365

Kazimieraitis Steponas 1069

Kaziulienė (Vitkutė) Aldona 432-434

Kaziulis Edmundas 434

Kaziulis Julius 174

Kaziulis Petras 121, 126, 194, 321, 328, 1089

Kazlauskaitė A. 758, 760, 772, 775, 780, 785, 792, 801, 802, 844

Kazlauskaitė Aldona žr. Toleikienė Aldona

Kazlauskaitė J. 746

Kazlauskas Bronislovas 234, 677, 683, 725, 728, 737, 738

Kazlauskas J. 121

Kazlauskas Kazimieras 637-639, 645

Kazlauskas Kazimieras, kun. 242, 994-999, 1001, 1003, 1090

Kazokas R. 910

Kazokas V. 976

Každaitis (Każdaytis) Petras 107

Kažukauskaitė Ona 748, 861, 991, 1110

Kažukauskas Petras 171

Kažukauskas Povilas 170

Kėdainis Juozas 1065

Kedaitis Kazys 333

Kėdys 478

Kelpša Jurgis 219, 235

Kelpšaitė Stefanija žr. Ivinskienė Stefanija

Kensgaila Vladas 486

Kentra-Dagilis Stasys 203-205

Kentraitė Elena 200

Kentraitė Jolanta 386, 491

Kentros Kazys ir Stasys 467

Kerbelytė Bronislava 69, 73, 80-82, 742, 745, 787, 806, 809, 810, 814, 825, 829, 831, 833, 844, 1113

Kerinienė Bronė 197

Kersnauskaitė Virginija žr. Vyšniauskienė Virginija

Kersnauskas Kazimieras Algirdas 1090

Kersnauskiai 706

Kersnauskienė (Šetikaitė) Kazimiera 799

Kersnauskienė Marta žr. Riedmer Marta

Kersnauskis Alfonsas 438, 694, 698, 700, 702, 704, 706, 710, 715

Kersnauskis Antanas 697, 698

Kersnauskytė-Šiaudvytienė Adolfina 698-700, 710

Keršys 987

Keturakis Robertas 1043

Kiaupa Zigmas 131, 132, 136, 137

Kibelaitė 114

Kibelienė Nijolė 604, 609, 613, 684

Kibelis Antanas 150, 348, 357, 363, 376, 1005

Kibelis Kazimieras 155, 242, 995, 997, 1001-1005, 1090

Kibelytė Zosė 154, 613

Kilpinis (Kilpin) Kazimieras 107

Kilpinis (Kilpin) Petras 106

Kymantaitė Sofija žr. Čiurlionienė Sofija

Kiminis Vytautas 646

Kinderis (Kenderis) Motiejus 107

Kindienė Ona 814

King Michelle 1081

Kireilis Stasys 1081

Kiršpilis Karlas 399

Kiseliovas (Kiseliov) Pavelas 110, 420, 954-956

Kisielius J. 903

Kiūdys Antanas 174

Kiūdys Juozas 171

Kiupelienė Daiva žr. Dainauskaitė Daiva

Kiūpelis Ričardas 389

Kiūpelis Vytautas 487

Klajūnas, sl. 155

Klapatauskas J. 1027

Kleiba 147

Klemansas (Clemenseau) Ž. 927

Klerys (Kleris) Jonas 107

Kleščinskas K. 934, 939

Klevinskas Antanas 646, 647

Klevinskienė Ona 636

Kliauga A. 1082

Klibavičius Sigitas 965

Klimaitis Pranas 979

Klimanskis Aleksandras 172, 1102

Klimavičius Alfonsas 233, 235, 236, 240, 241

Klorys (Kloris) Jonas 107

Klova Boleslovas 1063

Klumbys Jonas 434

Klumbytė Nastė 306, 307

Knezys S. 925

Knygeris Petras 436

Knyzerienė Ona 843

Koganenka 203

Kolfertas Edvardas 403

Kometaitytė Genė 425

Konarskis Simonas 144

Končius Ignas 663, 666

Končiūtė 190

Končiūtė Kazė žr. Aušrienė Kazė

Kondrotas B. 417

Kondrotas R. 220

Konstantinovas Aleksiejus 111

Kontautas 996

Kontrimaitė Marija 114, 306

Kontrimas Česlovas 1061, 1063

Kopas Albertas 197

Kopas-Strazdas Jonas 1090

Koscia Adomas 258

Kosciuška Tadas 137, 142

Košinskas J. 121

Košinskas Klemensas 120

Košinskienė Jurgita žr. Rumšaitė Jurgita

Kovas (Kowas) Jonas 107

Kozebrodskis V. 155

Kozlovos Svetlana ir Valerija 1032

Koženiauskienė Zita žr. Vilaitė Zita

Krajinas Pranas 536

Kraniauskienė (Grikšaitė) Stefa 1090

Krasauskai 637

Krasauskas Pranas 638

Krasauskas R. 137

Krasauskas Stasys 1065

Krasauskienė D. žr. Lukoševičiūtė D.

Krasnickienė Janina 354, 364, 372, 373

Kraucevičius Edvardas 904

Kraucevičius Jonas 904, 905

Krauza Leonas 648

Kremeris J. 908

Kriaučiūnas Petras 893-895

Krikščiūnas Povilas 581, 741, 742, 764, 766, 769, 779, 780, 791, 807, 809, 810, 817, 824, 826, 827, 829, 830, 832, 833, 835, 836, 844, 1110

Kryngelis (Kryngiel) Vaitiekus 106

Kriskutė Vaiva 368

Kriskuvienė Virginija 427

Kriščiūnas 460

Krišpinas-Kiršenšteinas Jonas 220, 245, 246

Krištaponis Benediktas 1002, 1003

Kryževičius V. 131, 137

Kromelienė 743

Kromelis P. 743

Kromelis-Šalis Pranas 203, 204

Kruša B. 227

Kruša Jonas 490

Kšivickis (Krzywicki) Liudvikas 43, 69, 72

Kubilienė (Petrošiūtė) Elena 1027-1033, 1090

Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė Elena 907

Kubiliūnas P. 950

Kubilius V. 991

Kudaba Česlovas 19, 40, 965, 1053, 1111

Kudakas Antanas 955

Kudirka Juozas 910

Kudirka Vincas 115, 916, 1068, 1081

Kudrevičius 145

Kuidys 569

Kukniauskis Pranas 851

Kukšta Algis 1034

Kukulas Valdas 1044

Kulakauskas A. 144, 1027

Kulėšienė (Kuleszyna) Grygalė 106

Kuliešaitė-Rupšienė Genovaitė 439

Kulikas Vladimiras 399

Kuncienė O. 57

Kungytė Barbora 742

Kunskienė 315

Kuodis R. 239

Kupčiūnas K. 340

Kuprin S. 1079

Kupšys Feliksas 440

Kurčevskis Jonas 1002, 1005

Kurganavičius Eugenijus 911

Kurkulis B. 73, 80, 81, 787, 806, 814, 828, 829, 831, 834, 835, 844

Kurpeikienė (Tarozaitė) Stanislava 767

Kursų dalyvis, sl. 158

Kuršaitis Frydrichas 885, 897

Kuršelis A. 167

Kuršelis Ignas 174

Kurtinaitis Rimas 1045

Kuskytė-Šneideraitienė Aldona 426

Kusnauskaitė Olga 389

Kušleika 995

Kutniauskaitė Kazė žr. Matevičienė Kazė

Kutniauskas Alfonsas 214

Kutniauskas Feliksas 174

Kutniauskas Pranas 231

Kutniauskas Pranciškus 608

Kutniauskas Stanislovas 536

Kutniauskienė 558, 559

Kutniauskienė-Rimkutė Bronė 722

Kuzaitė Eugenija 365, 1062

Kuzas Domas 171

Kuzavai 459

Kuzavinis K. 868

Kuzma S. 1080

Kuzminskis Jonas 1065, 1079

Kvedarienė Aldona 1051

Kvederienė (Grygalytė) Marija 76, 348, 353, 381, 386, 684, 695, 698, 710, 1111

Kvederytė Genovaitė žr. Vaitkienė Genovaitė

Kvederis Pranciškus 826

Kviklys B. 81, 98, 137, 191, 237, 244, 257, 665, 1025

Кияшко В. Я. 63

Кондратас А. Р. 29

Крживицкiй Л. 69, 72

 

L

Labutytė B. 1081

Ladiga K. 924, 927, 930, 931, 943

Lašišaitis P. 149

Landmanas 970

Landsbergis Vytautas 382

Laniauskaitė J. 723, 725, 726

Lapinskai 617

Lapinskas Kęstutis 494

Lapkovskis Nikolajus 303

Lapuchinas 460

Lasinskas M. 40, 630

Laškovskis Jokūbas 218, 238

Latviai Petras ir Pranciška 986

Latvis Jonas 120, 228, 229, 236, 238, 986-988, 1102

Latvytė Regina 426

Laucevičius Vincentas 131

Laucius Algirdas 1079, 1081

Laugalienė Virginija 233, 427

Laugalis Bernardas 427, 487, 496

Laugalys Jonas 395

Laugalys Juozas 428

Laukaitis Jonas 425

Laurinavičius Eduardas 148

Lauruška Arūnas 358, 360, 389

Lauruška Romas 366

Lauruška Vidas 363, 1102

Lauruškienė Ona 438

Laužadis Šarūnas 1052

Lazdauskas 459

Lebedys Jurgis 296, 297

Ledas Vytautas 1095

Leifertaitė Elena 314, 478

Leilionas Jonas 419

Lekavičienė (Dapšaitė) Zita 348

Lekavičienė Irena 235, 607

Lekavičius Vytautas 439

Lelėnaitė Laima 843

Lelėnas Povilas 175, 195

Lelis (Lialis) Felicijonas 996

Lengvenienė (Toleikytė) Birutė Teresė 352, 375, 387, 1103

Lengvenis Petras 379, 442

Leninas V. 1079

Lenkšaitė Emilija žr. Petrošienė Emilija

Lesauskaitė Violeta 646

Lesauskaitė-Vyštartienė Milda 629

Lesauskas Feliksas 118, 150, 152, 436, 1103

Lesauskas Nikodamas 167

Lesauskis (Liasauskis) Juozapas 242, 1090

Lesauskis Jurgis 629

Lesčius V. 922, 924, 926, 943

Leskutis V. 430, 431

Leščinskas Vincentas 265

Letukaitė Marytė žr. Stancevičienė Marytė

Letukaitės E. ir Z. 121

Letukas Aleksandras 676, 677, 679

Letukas Jonas 171

Letukas Kazimieras 678

Letukas Stasys 467

Letukienė Danutė 491

Letukienė Emilija 845, 846

Levčavičius Jurgis 955

Levickaitė Inga 687, 697, 698, 1111

Levickis 412

Liatukai 945, 959

Liatukai Eleonora ir Dominykas 915

Liatukai Pranas ir Vytautas 957, 959

Liatukai Vacys ir Vladas 363, 366

Liatukaitė Aldona 369, 374

Liatukaitė Alina 372

Liatukaitė V. E. žr. Černienė V. E.

Liatukas 191

Liatukas Antanas 125

Liatukas Dominykas 914

Liatukas Kazys 158, 159, 231, 233

Liatukas Pranas 283, 284, 297, 300, 390, 495, 915-924, 926-935, 937, 938, 940, 942-945, 948, 954-959, 961, 1091, 1110

Liatukas Vacys 1103

Liatukas Viktoras 349

Liatukas Vytautas 947-949, 957, 959, 960

Liatukas Vladas 1103

Liatukas-Vasaris Algirdas 204

Liatukienė Eleonora žr. Dargevičiūtė Eleonora

Liatukienė V. 955

Liaudonas Kazimieras 646

Liaugminas A. 990

Liaukis 150

Liauškienė Birutė žr. Zavialovaitė Birutė

Lichtermanas Jankelis 414

Lidžius Alfonsas 349, 351, 389

Liekis 456, 457

Lygutaitė-Bucevičienė Stasė 1044

Ligutis Ričardas 384

Linartas 916

Linčius A. 40

Linčiūtė F. 1082

Linenis Jonas 955

Lingienė Zosė 426

Lingis Antanas 394, 1091

Lingis Petras 202

Lingis Zigmas 670

Linkevičienė Akvilina 426

Linkis Jonas 388

Liobytė Aldona 983

Lipčius Jonas 425

Lipeikienė Veronika žr. Puskunigytė Veronika

Lipiński T. 133

Lipnickis Augustinas 134

Litvinienė Danutė 491

Liuksemburgietis Jonas 102

Liulevičius V. 990

Liutkus Alfonsas 490

Liutkuvienė Vida 427, 428

Liužinas Rapolas 1051

Lizdeika 177

Lohsė 319

Lokomskis 228

Lokomskis Kazys 438

Lomsargis Stasys 160, 165, 409

Lopas Algimantas 1041

Lovmianskis (Łowmiański) Henrikas 67, 87

Ložinskis Juozas 996

Lugauskas Airidas 392

Lukauskis Vladislovas 220

Lukočius 569, 571

Lukomskienė 699

Lukomskis 683

Lukoševičienė Petrutė 234

Lukoševičiūtė Teodora 324, 335

Lukoševičiūtė-Krasauskienė Dalia 371, 489

Lukošiai Jonas ir Aloyzas 683

Lukošienė Elena 639, 645, 646

Lukošienė Ramutė 371

Lukošienė Rasa 497

Lukošiūnas S. 378

Lukošius 482

Lukošius Aloyzas 683, 735, 736

Lukošius Antanas 171

Lukošius Jonas 680, 683

Lukšaitė Ingė 73, 80-82, 787, 806, 814, 825, 829, 833, 844

Lukšas (Łukszas) Dovydas 108

Lukšienė Genovaitė 317

Lukštas Algirdas 1063

 

M

Maartin R. P. 977

Macelis Ignas 698, 702-704, 706, 707

Macelytė Irena žr. Grigaliauskienė Irena

Macevičius J. 40

Maciejauskas J. 224, 225

Maciejauskienė V. 875, 877

Macijauskas Aleksandras 928, 967

Maciukaitė I. 47, 49-55

Maciulevičius Jonas 894

Mackevičius Vytautas 1079

Mackonis 196

Mačernis Ignas 269

Mačiekus Venantas 568, 581, 746, 1111

Mačinskas Petras 263

Mačiuika Antanas 911

Mačiulienė Rita 217

Mačiulis Steponas 677

Maironis 334, 886, 990, 1043, 1059

Majauskas Vytautas 487

Majorovas Grigalius 966

Majus 196, 457

Majus Izidorius 735

Majutė Zosė 197

Makaras Juozas 571, 592

Makarienė Valerija 592

Makauskai 462

Makauskas Mečislovas 480

Makauskienė 462

Makauskienė Danutė 425

Makdonaldas (Etienie Macdonald) 672

Maksimaitienė Ona 147, 1026

Maldeikis P. 990

Malinauskas Ig. 340, 341

Malinauskas L. 250

Malinauskas Zigmas 21, 22, 24, 25, 1107, 1111

Malinka Petras 226

Mališauskas J. 844

Malukas V. 432

Malūnininkas (Mlynarz) Tomas 106

Mančinskis Petras 1103

Mandeika A. 1068

Marcinkevičius Justinas 1043, 1044

Marietis (Marietti) 927

Markevičius Kazys 904, 910

Marma Kazimieras 149

Marozienė Diana 427

Martinas Juozas 193

Martinkus Vaclovas 695-697

Martišius F. 1025

Masaicevas Juozas 287

Masaičiai Juozas ir Marcijona 100

Masaitienė M. 100

Masilionis J. 990, 1093

Maslauskaitė Zosė žr. Barauskienė Zosė

Maslauskienė Danutė 487-489

Masteika Romas 429, 1082

Masteikienė I. 55

Mašiotas 890

Mašo Vilhelmas (Guillaume de Machaut) 102, 103

Maštarienė Nijolė žr. Dariūtė Nijolė

Matažinskaitė I. 784, 844

Matevičienė-Kutniauskaitė Kazė 600, 603, 607, 608, 610-612, 615, 715-717, 719, 720, 722

Matevičiūtė Emilija 611

Matevičiūtė Stefa žr. Katutienė Stefa

Matjošaitis S. 340

Matukienė 699

Matulaitis 954

Matulevičius Algis 1041

Matulionis 486

Matušakaitė M. 290, 291

Matutis Antanas 168

Matutis-Laimutis Juozas 204

Matuzevičius Eugenijus 1041, 1044

Maulienė (Tvarionaitė) Stefa 825, 832, 843, 848

Maulienė Kotryna 82, 843

Mauliūtė Alma 389

Mauliutė Rasa 386

Maušelis (Mauszel) 107

Maziliauskas 457, 461

Maziliauskas Jonas 206

Mažeika 68

Mažeikai 466

Mažeikaitis (Mazaykaytis) Vaclovas 106

Mažeikis (Mazaykis) Grigas 106

Mažonovičius A. 220

Mažutienė (Žąsytytė) Marė 765, 797

Mažvydas Martynas 741, 742, 744, 837, 876, 882, 883, 890, 990, 1068, 1114

Medelis V. 1078

Meiksneris (Meixner) Rudolfas 141

Meilienė-Krikščiūnienė (Puleikytė) Liucija 348

Meilutytė Gražina 82, 746, 764, 766, 769, 779, 780, 791, 807, 810, 817, 824, 826, 829, 830, 832, 833, 835, 836, 844

Meižiai 491

Meižienė (Žiliūtė) Albina 843

Meižys Petras 230

Meižytė E. 72

Melchiadesas Kazimieras 136

Mėlinauskas Antanas 453

Mėlynavičienė (Petrauskaitė) Ona 758, 772, 792, 801

Mėlynavičius Antanas 386

Mėlynavičius Edmundas 366

Mėlynavičius Vytautas 363, 388, 389, 1091

Melnikaitė Marytė 1039

Mereckienė Danutė 418, 419

Mereckis Mykolas 1003

Merkeliai 466

Merkys Alfonsas 1052

Merkys (Merkis) Antanas 926, 934, 938, 943

Merkys Vytautas 131

Merliūnas P. 235

Meržinskis 895

Meškauskaitė L. 776, 814, 821, 822, 828, 844

Meškauskas-Germantas Pranas 318, 319

Michailovičius Aleksejus 135

Michalski J. 131

Michejevas 475

Michelbertas Mykolas 43, 44, 1107, 1111

Mickeliūnas P. 936

Mickevičius A. 990

Mickevičius J. 66, 73, 81, 82, 742, 743

Mickus 417

Mickus Alis 646

Mickus S. 168

Mickutė Bronė 159

Mieliauskaitė E. 758, 760, 772, 775, 780, 785, 792, 801, 802, 844

Mierzyńskis Antonio 893

Mikalauskas 468

Mikalauskas V. 1094

Mikašauskas Juozas 204

Mikėjus 450

Miklovienė Ž. 235

Miknevičienė T. 1079

Miknevičius Raimundas 1068

Mykolaitis-Putinas Vincas 980, 990, 1103

Mikšas (Mikrz) Valentas 106

Mikuckis S. 896, 937-939

Mikutavičienė Danguolė 395

Mikutavičius Sigitas 392

Mikutienė N. 235

Mikutienė Reda 395

Mikutis Bronius 200

Mikužas Pranas 422

Milaševičius (Milaszewicz) Kazimieras 107

Mylimaitė Birutė 389

Mylimaitė Rasa 384, 386

Mylimas Aleksandras 61, 62, 120, 234, 235, 318, 987, 1091

Mylimas Vladas 121, 164, 167, 170-172, 1091

Mylimienė Vida 395

Milinauskai 455

Milinauskas Antanas 175

Milius Vacys 121, 131, 564, 615, 616, 652-654, 656, 657, 666, 667, 685, 710, 1111

Milkevičiūtė Irena 1042

Milkintienė Rima 395

Miltenis Algimantas 212-214, 217

Minichas Evaldas 414

Miniotas Eugenijus 347, 363, 1061

Miniotas I. 689, 690

Miniotienė O. 1061

Mintautas Bronius 165, 172, 174

Misevičius 398

Misevičius E. 928

Misiukaitė D. 63

Misiulienė Izabelė 234

Misiūnaitė Aleksandra 335

Misius Kazys 86, 100, 133, 147, 192, 207, 258, 260, 262, 263, 265, 276, 281-283, 296, 363, 394, 396, 410, 419, 424, 428, 467, 657, 661, 662, 875, 962, 968, 978, 986, 994, 999, 1001, 1005, 1011, 1022, 1028, 1033, 1048, 1057, 1083, 1091, 1111

Misiutė Adelė žr. Vaidelienė Adelė

Mišeikis 698, 701

Miškinis Julijonas 233, 236

Miškinių ainis, sl. 150

Mitkevičius Juozapas 300

Mitkutė A. 799

Mitrikaitė Aleksandra 233

Miuleris Liucijanas 885

Mizgiris Bronius 718

Mizgiris Jonas 1092

Mockaitė Kazytė 450

Mockaitė Stanislava 449

Mockaitis Eugenijus 351

Modzelevskis (Modzelewski) Dovydas 107

Monkevičius (Monkiewicz) Vaitiekus 107

Monkevičius Vladas 225

Monkus-Monkevičius Jonas 987

Monstavičius Vincentas 220

Montvila Aleksandras 140

Montvila Aloyzas 131

Montvila Antanas 138, 139, 141-144, 146, 147, 1092, 1108

Montvila Anupras 139

Montvila Julijus 146

Montvilaitė Zosė žr. Rilskienė Zosė

Montvilas J. 168

Montvilas Vacys 200

Montvilienė Anelė 592

Montvilienė Barbora 97

Montvilienė Marija 139, 424

Montvilos 138, 146

Montvilos Antanas, Aleksandras ir Julijonas 139, 146

Montvilos Jurgis ir Sofija 139

Monvidavičius Paalksnis 91

Morkūnas Eligijus Juvencijus 698, 704, 705, 709, 717, 721

Morkūnas Kazys 882, 1065, 1079, 1082

Morkūnienė 457

Morkūnienė Janina 674, 676, 677, 679, 723, 730, 731, 733, 734, 737, 738, 1109, 1111

Morkus Vladas 911

Morozienė 462

Morzy J. 106

Motiejus (Motejus) Martynas 108

Motiekaitytė Bronė 307

Motuza G. 23, 29

Mulevičius L. 131

Murauskas Stasys 493

Muravjovas M. 222

Muriljo B. E. 250

Musvydas Antanas 388

 

N

Nagevičius Vladas 903, 915, 916, 926, 932, 939

Napoleonas Bonapartas 142

Narbutaitė Antanina 567

Narbutas Ad. 74

Narbutas J. 914

Narbutas Mečislovas 648-651

Narbutas Teodoras 917, 918

Narečionis R. 375

Narkažis (Narkażys) Jonas 107

Narkevičius Aleksandras 226, 235, 238, 239

Narkevičius Julijonas 221, 236, 300

Narkevičiūtė Juzefa žr. Čiuklienė Juzefa

Narmantas Vytautas 486

Narušienė Angelina žr. Varaniūtė Angelina

Narušis J. 1080

Nastopka 939

Nasvytis 406

Nasvytytė M. 435

Naujokas Ramūnas 395

Nausėda Jonas 198

Naužemiai Julijonas ir Kazimiera 1033

Naužemiai Julijonas ir Steponas 121, 987

Naužemys A. 1034

Naužemys Bronius 1059

Naužemys Remigijus 1033-1036, 1092

Naužemytė Kazimiera 121, 1033

Navakauskas Rapolas 166, 167, 175, 313, 318, 319

Navardauskas R. 388

Navardauskas Stasys 439, 445, 446, 496, 1111

Navardauskas Tomas 358

Navickaitė Inga 363, 367

Navickaitė Milda 181, 367, 368, 373, 384, 1111

Navickienė Vitalija 359, 360, 364, 365, 367, 368, 382

Navikaitė N. 799

Navys Evaldas 1053

Nazimovas V. 140, 144

Nedzinskas Vytautas 1050

Neimanas 147

Nekrasovas Nikolajus 885

Neliupšienė Marija 313

Neliupšis Vladas 120, 407

Nešutinskas Vladas 174, 175, 409

Neverdauskas Adolfas 883

Niemi Augustas Robertas 741

Nikolajeva 431

Nikžentaitis Alvydas 67, 87, 101, 102

Niselis (Nisselis) A. 927-931

Nogniai 475, 477

Nognienė 476

Nognius Antanas 228, 230, 231, 476

Nognius Petras 476, 477

Norbutaitė Marytė 349

Norbutas Adolfas 230, 231, 844

Norbutas M. 235

Norbutas Stasys 358-360, 385, 499, 1092

Noreika Č. 443

Noreika Izidorius 1009

Noreika Laimonas 1043

Noreika Liudas 978

Norkevičius J. 1034, 1035

Norkienė Magdė 833

Norkienė Zuzana žr. Pakalniškytė-Mokytoja Zuzana

Norkus Antanas 174

Norkus Petras 171

Norkus Pranas 42

Normantaitė-Petruškienė Asta 370

Normantas Edmundas 1092

Normantienė Stanislava žr. Bibiliūtė Stanislava

Novickis 898

Novickis (Nowicki) Danielius 107

Novickis (Nowicki) Dovydas 107

 

O

Obelenienė Birutė 1030

Obstas (Obst) J. 137

Odminys (Garbarz) Juozas 106

Odminys (Garbarz) Mykolas 106

Oginskiai 468

Oginskis 1006

Oginskis Bogdanas 396-398

Oginskis Irenėjus 145

Olbikas 708, 709

Olbikienė 708

Orgelbrand S. 281

Osinskienė Genovaitė 1031

Ostopenas 940, 941

Ostrauskas 196

Ostrovskis A. 375

Ošerytė Frida žr. Blochienė Frida

Oškinis Bronius 911

Ovčinikovas Timofiejus 97

Oželiai Jonas ir Jeronimas 489

Oželienė Danutė 352, 368, 375

Oželienė Marytė 488

Oželis 462, 476

Oželis Jeronimas 485, 487, 494, 496, 1093

Oželis Jonas 487, 496

Oželis Kazys 205

Oželis-Jaunutis Petras 209, 450

Oželytė Elytė 376

Oželytė Verutė 349

 

P

Pacai B. ir J. 96

Pacas Ignotas 96, 1104

Pacas Juozapas 96, 1104

Pacas Kazimieras 219, 296, 1106

Pacas Mykolas Kazimieras 95, 219, 245, 1104

Pacevičius Andrejus 139

Padgureckas Rimantas 443, 445, 446

Paduvietis Antanas 256-260, 290

Paičius Juozas 171

Paystrietis P. žr. Lelis F.

Pakalnis Kazys 440

Pakalniškis Jonas 233, 234, 236, 240, 241

Pakalniškis Kazimieras 118, 421

Pakalniškis-Žalgiris Antanas 199, 203, 448, 450, 1093

Pakalniškytė Danutė 450

Pakalniškytė-Norkienė-Mokytoja Zuzana 199, 448-450, 461, 636

Pakamorytė J. 170

Paldauskai 473

Paleckis Justas 957, 959, 962, 980, 981, 983, 985, 1010

Palekai 1058

Palekai Petras ir Pranas 683

Palekaitė Elena 1058

Palekaitė Viktorija 372

Palekaitė-Šimkuvienė Genutė 388

Palekas 431

Palekas Albinas 195, 235

Palekas Bronius 203, 991, 992, 1063, 1094

Palekas Eugenijus 389, 1104

Palekas Petras 1059

Palekas V. 170

Palekas Viktoras 376

Palekas Vladas 437, 439

Palenas M. 110

Paliakaitė Diana 234

Paliakaitė Elena žr. Pocienė Elena

Paliakas 829

Paliakas Juozapas 150, 394, 1093

Paliakas Kazimieras 205, 390, 507, 1111

Paliakas Stasys 745, 823, 832

Paliakienė Bronė 207

Paliakienė Laima 395

Paliakienė Zosė 207

Paliukaitytė Regina 1043

Paliukas 431

Paliulionis (Pallulon) Mečislovas Leonardas 886, 887, 897, 898, 998

Paltanavičius Vytautas 1041

Paltarokas K. 241, 243

Palubinskienė E. 559, 560

Palubinskis (Palubenskis) Aleksandras 1104

Palukaitis Bronius 115, 303, 304

Pamediškis, sl. 169

Pameditienė Gražina 395

Pamedytis Kazys 646, 680, 683

Pamedytis Stasys 170, 306, 331, 332

Pankauskas Povilas 170

Panošienė Stefa 193

Papartyga (Poparcyga) 107

Papievienė Julija 203

Parnarauskas 961

Paškevičiai 458

Paškevičius J. 29

Paškevičius R. 1082

Paškevičius Vaidas 386

Paškevičius Viktoras 443, 445

Paškevičius Vytautas 486

Paškevičiūtė Rasa 371

Paukas Pranas 648

Paukštelis (Pauksztelis) Mykolas 107

Paukštytė Irena 1030

Paulauskai 459

Paulauskaitė Neringa 447, 1111

Paulauskaitė-Pokvytienė Zosė 474, 844

Paulauskas Jonas 302

Paulauskas-Bėgūnas Antanas 199

Paulauskienė Jadvyga 439

Paulavičiai 459

Paulavičius A. 580

Paulavičius Jonas 821

Paulavičius Stasys 202

Paulavičiūtė 700

Paulienė Alfreda 392, 394

Paulikaitė Pranė 833

Paulikaitė-Stasytienė Zofija 697, 698, 700-707, 710, 713, 715, 717, 719, 721, 722

Paulikas 569

Paulikas Aleksas 198

Pauliūnas Adomas 225

Pavaiskis (Podwoyski) Stanislovas 106

Pavilionis L. 239

Pavisockis 98

Pavlovas N. 29

Pavlovskis Mykolas 96

Pečkauskaitė Marija 976

Pelakauskaitė Ž. 845, 846

Pelas Liaukis žr. Lesauskas Feliksas

Peseckas Leonardas 911

Petersonienė (Vanagaitė) Stasė 744, 834, 1093

Petkevičaitė-Bitė G. 881, 887

Petkevičienė Regina 427, 428

Petkevičius (Petkiewicz) Dovydas 107

Petkevičius (Petkiewicz) Juozapas 107

Petkevičius (Pietkiewicz) Kazimieras 107

Petkevičius Alvydas 1081

Petkevičius Baltramiejus 221

Petkevičius (Petkus) Kazimieras 76, 230, 380, 433, 638, 680, 683, 1104

Petkevičius Vytautas 428, 1034

Petkienė Elena žr. Vareikaitė Elena

Petkienė Marijona 567

Petkus 480, 638

Petkus Algimantas 389

Petkus Bronius 159

Petkus N. 886

Petkus P. 158

Petkus Regimantas 386

Petkus Vladas 169

Petkutė Aldona 389

Petkutė Anastazija žr. Trapkauskienė Anastazija

Petkutė Danutė 364

Petkutė Juzė 744

Petkutė Kazė žr. Atminienė Kazė

Petkutė Teresė žr. Toleikienė Teresė

Petrašiūnas Aloyzas 124, 250, 253-256, 258, 259, 262, 264, 265, 272-277, 279, 280, 508-513, 521, 523, 568, 575, 581, 585, 659, 660, 689, 691, 1111

Petrauskaitė Ona žr. Mėlynavičienė Ona

Petrauskas Ernestas 506

Petrauskas Kazimieras 220, 236

Petrauskas Kipras 911

Petrauskiai 452, 466

Petrauskienė 449

Petrauskienė Bronislava 581, 588, 592

Petrauskienė Jadvyga 317

Petrauskienė Petronelė 194

Petrikauskas Kazys 171

Petrylaitė Ona žr. Grygalienė Ona

Petrošaitė Marcijona 558

Petrošiai Antanina ir Stasys 1028

Petrošienė (Jonikaitė) Bronė 199, 829, 836

Petrošienė (Lenkšaitė) Emilija 753

Petrošienė A. 1028, 1029

Petrošienė Aldona žr. Jankauskaitė Aldona

Petrošienė Elena žr. Vaitkutė Elena

Petrošienė (Karalavičiūtė) Jadvyga 491, 549, 553, 558, 559

Petrošienė Justina 592

Petrošienė Stefa 355, 357, 381

Petrošikė Adolfina 555

Petrošius Algimantas 1029

Petrošius Antanas 833

Petrošius Bartolomiejus 146

Petrošius Bonifacas 152

Petrošius Jonas 334, 335, 341

Petrošius Kazimieras 227, 490, 536

Petrošius Nikodemas 126

Petrošius P. 235

Petrošius S. 235

Petrošius Stasys 171

Petrošiūtė Elena žr. Kubilienė Elena

Petruitis J. 953

Petrulis J. 66, 74, 75, 548, 602, 605, 684, 691, 693, 694, 724, 726, 731, 744

Petruška Antanas 425

Petruškienė Asta žr. Normantaitė Asta

Petruška Ferdinandas 386

Petruškienė Zofija 357-360, 376

Piaulakis (Piawłakis) Vaitiekus 106

Pieculdas 632

Pielėkienė Juzefa 410

Pikturna Kazimieras 146

Pilaitis S. 1035

Pilelytė Ona 426

Pilikauskas 60

Pilitauskai 466

Pilitauskienė 466

Pilsudskiai Kalikstas, Kazimieras, Julius, Juzefa 99

Pilsudskis Domininkas 99

Pilsudskis J. 1026

Pilsudskis Juozapas Vincentas Petras 99

Pilsudskis Liudvikas 262

Pilsudskis Samuelis 99

Pinkauskaitė P. 1097

Piorovičius Petras 219, 235

Pipiraitė Sofija žr. Tomarienė Sofija

Pipiras Petras 1097

Pyragius Jonas 903

Pirdikaitis (Pirdikaytis) Martynas 106

Pivoriūnas 196

Pivorius-Putinas Jonas 207

Plačas J. 990

Plechanovičius 146

Plechavičius Povilas 493, 952

Pliateriai 221

Pliateris Kazimieras 99, 276

Pliateris Vladislovas 99, 100, 263, 265

Pliuraitė-Andrejevienė Nijolė 684, 1111

Plučaitė D. 776, 814, 821, 822, 828, 844

Pobedinska L. 1023, 1027, 1028

Pocevičienė Marytė 667

Pocevičius Andriejus 592

Pocienė (Jakaitė) Jadvyga 969, 971

Pocienė Marija 200

Pocienė-Paliakaitė Elena 116, 157, 161, 226, 234, 308, 309, 600, 602-604, 606, 608-610, 613, 615, 711, 712, 715, 722, 991

Pociūnas Arvydas 918

Pocius A. 76

Pocius Aleksas 73

Pocius Alfonsas 234

Pocius Alfredas 73

Pocius Juozas 1081, 1082

Pocius Kazys 808, 1058, 1059

Pocius Liudvikas 363, 365, 435, 501, 514, 515, 1057-1059, 1062, 1064, 1065, 1069, 1079-1082, 1093

Pociūtė Regina žr. Bernotienė Regina

Pociuvienė Loreta 235, 499

Pogodinas A. 896

Pokrovskis Fiodoras 43, 80

Pokvytienė Jadvyga 365, 378

Pokvytienė Zosė žr. Paulauskaitė Zosė

Pokvytis Jonas 81

Pokvytis Juozas 174

Pokvytis M. 414

Pokvytytė-Brazdeikienė Daiva 365

Polis Juozas 1080, 1081

Polivnickaitė Ida 312

Polubenskis Aleksandras 93, 94

Porutis A. 1027

Porvaneckaitė Rūta 395

Poška 449

Poška (Paszko) Martynas 236

Poška Antanas 84, 233, 235, 487, 496, 1022, 1024

Poška D. 990

Poška Juozas 830

Poška Kazys 230, 231

Poška Martynas 245

Poška Tadas 235, 242

Poškaitė Emilija 699

Poškaitė Marija 605

Poška-Vijūnas Vincas 198, 200

Poškienė Antanina žr. Darškaitė Antanina

Poškienė Bronė 567, 725, 732, 740

Poškienė-Jakaitė Stasė 697-702, 705-707, 710-712, 714, 716, 719, 722

Poškus Antanas 491, 691, 694, 697-707, 710, 717, 721, 722

Poškus Kazimieras 638, 641, 644, 646

Poškutė Alma 386

Poškutė Nijolė 369

Povilaitis A. 946

Povilionis Girėnas 271, 1111

Požėla P. 908

Požėra J. 166

Požežinskis V. 896

Pracevičius Vitalijus 235

Pranaitis Regimantas 585, 746

Pranckevičius Egidijus 395

Pranskūnas Edvardas 1079

Prapuolenis Leonas 950

Preitikas Kostas 569, 571, 592

Prialgauskas (Przyjalgowski)

Jonas 93

Prialgauskas K. 909

Pribušauskaitė J. 836

Pričinauskas Juozas 1093

Prielgauskas Jonas 394

Prišmantai 451, 452, 466

Prišmantaitė Zosė 451

Prišmantas Alfonsas 455

Prišmontas Alvydas 500

Prudnikovas Vladimiras 1042

Prunskis J. 191, 990

Pruskus V. 973-975

Pšibilskis (Przybylski) B. 43, 52, 53

Pudžemiai Alfonsas ir Palmyra 468

Pudžemiai Juozas ir Petronelė 467

Pudžemienė-Venckutė Ona 714, 715, 718, 720, 722

Pudžemys-Arimantas Alfonsas 204, 469

Pudžemys Adolfas 244, 265, 269-271, 284, 1111

Pudžemys Bronius 638

Pudžemis Feliksas 171

Pūdžemys J. 72

Pudžemis Jonas 197

Pudžemis Juozas 468

Pudžemis Petras 168

Pudžemys Viktoras 191

Pudžemytė Zosė 197

Pudžemytė (Rupšytė)-Drebulė Jadvyga 205

Pudžemytė-Žąsytienė Palmyra 467-469

Pudžiuvėlis Jonas 735

Pudžiuvėlis Bronius 488

Pudžiuvėlis Steponas 486, 490

Puidokas Jonas 202, 203

Puidokas Pranas 205

Puidokienė Ieva 488

Pukelienė (Beržanskytė) Danutė 305, 1094

Pūkienė Irmina 394

Puknevičius (Pukniewicz) Kristupas 107

Puleikiai 187, 189-192

Puleikienė 380

Puleikienė (Puleikytė) Marijona 775

Puleikienė Kotryna 187, 190

Puleikienė Marijona 845

Puleikienė Ona 189-192

Puleikis Antanas 155, 188, 189

Puleikis Izidorius 189-191

Puleikis Jonas 188, 189

Puleikis Juozas 189, 191, 1057

Puleikis Jurgis 189-191, 1057

Puleikis Kazys 154, 155, 172, 187-189, 191

Puleikis Kostas 204

Puleikis Petras 187, 189, 190, 258

Puleikis Stasys 189-191, 1057

Puleikytė Liucija žr. Meilienė Liucija

Puleikytė Zofija 189-191

Puleikytė-Varanienė Ona 190, 191

Pundzevičius 916

Punkauskaitė Emilija 126

Pupalaigiai Bronius ir Veronika 1032

Pupšis (Pupsis) Valentinas 106

Purickis J. 927

Purvinai Marija ir Martynas 1074

Purvinskis Aleksandras 335

Pusjė Olga 143

Puskunigytė-Lipeikienė Veronika 425

Puslytė M. 724, 739

Pušinis Bronius 267

Pušinskas Darius 376

Pušinskas Vytautas 366

Puteikis V. 754, 761, 762, 794, 796, 799

Putinas 980

Putramentas Pranas 146

Putvinskis 911

Putvinskis Ignotas 98

Putvinskis Vladas 175

Puzaras Petras 270

Puzinaitė M. 724-726, 728

Puzneckis (Puzniackis) Stanislovas 181, 182, 822, 844

Puža Kazys 231

Pužaitė Danutė Kazimiera 378, 379, 381, 382

Pužienė Ieva žr. Ulpaitė Ieva

Pžeslanskis (Przeslanski) A. 264

Покровский Ф. В. 43, 81

Пронштейн А. П.  63

Пухначёв И. 281

 

R

Rabikauskas Paulius 134, 135, 236

Racevičius Kleofas 139

Racevičius Linas 395

Račinskas 421

Račkauskai 458

Račkauskaitė Ingrida 395

Račkauskas (Raczkowski) Gabrielius 107

Račkauskas Jeronimas 883

Račkauskas Juozas 199

Račkus (Raczkus) Motiejus 107

Račkus Stanislovas ir Mykolas 107

Radauskaitė R. 818, 825, 832, 844

Radveikis Vladas 233, 236, 243-245

Radveikytė M. 155

Radvila Karolis Stanislovas 95, 1105

Radvila Mykolas Kazimieras 1104

Radzevičius A. 21

Radziulytė Paulina 908

Radžiūnas Česlovas 1043

Radžius Juozas 60-62

Radžius Petras 592

Radžius Pranas 208

Rafailovna Ana 462

Raginytė-Pitro F. 417

Raibužiai 556

Raibužienė Ona žr. Strumskienė Ona

Raibužis Juozapas 120, 171, 182, 380, 433, 684-694, 1105

Rainys J. 320

Rakančius (Rakancius) Andrius 106

Rakauskaitė K. 114

Rakauskas Romualdas 1050

Rakovičius (Rakowicz) Andrius 107

Ramanauskaitė E. 744, 837, 844

Ramanauskaitė Liudvika 1080-1082

Ramanauskas 553

Ramanauskas J. 328, 332, 338

Ramanauskas Jonas 911

Ramanauskas Pranas 74

Ramanauskas Vincas 35-37, 121, 122, 440-445, 1111

Ramanauskienė 553

Ramanauskienė Barbora 713

Raminauskas 491

Ramonienė M. 877

Ramoška G. 914

Ramoškaitė Ž. 752, 767, 774, 805, 808

Rampelbergas Karlas 199

Rankelė Kazimieras 976

Rapdavičius 473

Rapševičius 219, 235

Rasiulis Lionginas 165, 313, 317, 321, 346, 363

Rastenienė V. 29

Rasulis 196

Rašinskienė V. 75, 84

Raštutis 465

Rauchas Antanas 1094

Rauchas Mykolas 1094

Raudoniai 468

Raudoniai Antanas ir Aniceta 1011

Raudonienė Aniceta 1074

Raudonienė (Gudelytė) Džiuljeta 1013, 1014, 1017, 1082

Raudonienė Zosė 831

Raudonis Jonas 827

Raudonis Petras 670

Raudonius Antanas 154, 201, 677

Raudonius Bronius 201, 468

Raudonius Gvidas 515, 1011-1020, 1082, 1094, 1111

Raudonius Juozas 196

Raudonius Petras 408, 718

Raudonius Steponas 1094

Raudoniūtė 700

Raudoniūtė Jolanta 395

Raudoniūtė Scholastika 389

Rauktienė Irena žr. Brazauskaitė Irena

Razauskas 948

Razbadauskas Izidorius 197

Razdaitis (Razdaytis) Vaitiekus 107

Razma S. 908

Razmaitis (Razmaytis) Simonas 107

Razmislevičiūtė Marytė žr. Rimkienė Marytė

Razmukaitė Marija 865, 877, 878, 1111

Razutienė Magdalena 426

Razutis Stasys 333

Rėbžda Kazys 164, 321, 325, 326, 333

Rėbžda Petras 230

Rėbždaitė Zita 448

Rėbžda-Ramutis Vaclovas 206

Rėbždienė (Barškytė) Bronė 74, 810, 826, 830

Rėbždienė Albina 72

Regėjęs girdėjęs, sl. 170

Reimeris Kasparas 298

Reizelis 640

Reklaitis V. 283

Remeikienė Mikasė 592

Remezovas Teodoras 97

Rentelnas Adrianas 319, 950

Renvalis Gustavas 891

Rezneris Edvardas 253, 255

Ričkienė Marė 592

Ričkienė Zita 234

Ričkus 597

Ričkus Jonas 171, 172

Ričkus Juozas 436

Ričkus Kazys 231

Ričkuvienė Virginija 410

Riedmer-Kersnauskienė Marta 697, 698, 702

Rilskienė Barbora 844

Rilskienė Liuda 438

Rilskienė (Montvilaitė) Zosė 844

Rilskis Bronius 346, 363, 480

Rilskytė E. 844

Rima P. 233

Rimantienė R. 689

Rimavičius Vincentas 238, 1105

Rimgaila Rimantas 445, 446

Rimgaila Stasys 174

Rimgailienė Birutė 427

Rimydis Petras Antanas 979, 981

Rymienė-Bartkienė Albertina 617, 632

Rimienė-Skirmantaitė Albertina 711-716, 719, 722, 844

Rimkai 630, 742, 1005-1007, 1010

Rimkai A. ir V. 1007

Rimkienė (Razmislevičiūtė) Marytė 348

Rimkienė (Valatkaitė) Stasė 348

Rimkienė Ksavera 438

Rimkienė S. 83

Rimkienė Stasė 354, 357, 364, 372, 373, 381, 383

Rimkienė Stefanija 265

Rimkienė Veronika 602

Rimkienė Zosė žr. Gigaitė Zosė

Rimkus Albinas 234, 235, 437, 487

Rimkus Antanas 196, 336, 742, 1005, 1006-1010, 1094

Rimkus Bronislovas 630

Rimkus Henrikas 1094, 1095

Rimkus Jonas 1005

Rimkus Kazys 536

Rimkus Robertas 351

Rimkus Stanislovas Pijus 242, 742, 1006-1010, 1095

Rimkus Steponas 214, 491, 556

Rimkus-Tarzanas Andrius 204

Rimkutė Bronė žr. Kutniauskienė Bronė

Rimkutė Kristina 1007, 1010, 1095

Rimkutė Ona 159

Rimkutė Stasė 425

Rimkutė Uršulė žr. Girčienė Uršulė

Rimša Edmundas 130-133, 136, 898, 1111

Rimša Petras 898, 899, 938, 940, 941

Rinkevičius Gintaras 1042

Ripkauskas Julius 487

Rizleris 695

Robinzonas 930

Rodavičius 1025

Rogalskis K. 29

Rolanas (Roland Romain) Romen 1072

Romanovskis 143

Romelys 582

Ronikeriai Mykolas ir Karolina 96

Ronikeriai Stanislovas ir Kazimieras 219

Ronikeris 298

Ronikeris Mykolas 96, 616, 630, 1105

Rosikienė (Rosikowa) 107

Rostworowski E. 131

Rozanaks 949

Rozniejus 460

Rozovas V. 368

Rubaitis (Rubaytis) Jasiulis 106

Rubcovas 949

Rubiai 459

Rubinovičius Valteris 313, 317

Rubšas (Rubszas) 107

Rubšys Antanas 475

Rubšys Antanas Leonardas 1026

Rubšys Kostas 475

Rubšytė-Ūksienė Teresė 208, 475, 488, 1112

Rudys Stasys 665

Rudys Vladas 1095

Rudminaitė Leokadija 313, 317

Rudzinskas H. 1063

Rugytė A. 87

Ruigys 884

Ruigys A. 954, 955

Ruigys Kazimieras 225, 711

Ruigys P. 896

Ruikovičius K. 140

Ruikovskis 141

Rukaitė Janina 425

Rumbutis 456

Rumbutis Silvestras 120, 126

Rumša Juozas 214

Rumšaitė-Košinskienė Jurgita 365, 367

Rumšas Domas 203

Rupainis Petras 683

Rupčys 582

Rupeinis Stasys 648

Ruplėnas Algis 440

Rupšiai Kazys ir Viktoras 467

Rupšienė Genovaitė žr. Kuliešaitė Genovaitė

Rupšienė Jadvyga 451

Rupšienė Laima 384, 448

Rupšys 228, 569, 571

Rupšys Alfonsas 479

Rupšys Augis 1095

Rupšys Augustinas 487

Rupšys Julius 171

Rupšys Jurgis 225

Rupšys Zenonas 231, 447, 448

Rupšys-Keleivis Viktoras 201, 468

Rupšytė Apolonija 328

Rupšytė P. 742

Rupšytė-Jankauskienė Jadvyga 207, 468

Rupšlaukis Alfonsas 500

Rupšlaukis Juozas 406

Rupšlaukis Kazys 414

Rupšlaukis Vladas 409

Rupšlaukytė B. 21

Rupšlaukytė Juzefa 414

Ruseckas Klemensas 348

Ruškytė Ona žr. Kavaliauskienė Ona

Rutkauskas Jurgis 226, 230, 231, 236, 1062

Rzašauskas 1006

 

S

Sabaliauskaitė R. 131

Sabaliauskas Adolfas 741

Sabeckytė Teresė 417

Sabockaitė Vladislava 429

Sabockis-Genutis Aloyzas 204

Sabonaitė V. 186, 380

Sabukonis Jonas 403-406

Sabutis 192

Sabutis Juozas 126

Sacko 147

Sagailaitis (Sagaylaytis) Jurgis 106

Saja K. 368, 485

Sakalauskas (Sokołowski) Erazmas 106

Sakalauskas (Sokołowski) Martynas 106

Sakalauskas A. 235

Sakalauskas M. 673

Saldruksztis, sl. 111

Salys Antanas 67, 87

Salys S. 743

Salytė Nijolė 427

Samalavičius S. 132

Samoška Juozas 836

Samoška Pranas 1095

Samoškaitė E. 166

Samulevičienė S. 1080

Samulionytė Janina 710, 717, 1111

Sapiega 136

Sapiega Kazimieras Leonas 133, 136

Sapiega Kazimieras Nestoras 136

Sapiega Leonas 135

Sapiega Povilas 133

Sapiegos 135, 136

Sarapaitė Rūta 394

Sarapaitė Sigita 349, 389, 394

Sarapas Algis 465

Sarapas Anicetas 314, 321,

337-339, 341, 390-392, 394

Sarapienė Vladislava 314,

337-339, 341, 390-392, 394

Sargelytė Danutė 347

Sarpaliūtė-Birutė Irena 203, 448, 450

Saudargas 449

Saudargas K. 169

Saussure Ferdinandas 890

Savakauskas R. 165

Savickaitė Stefa 372

Savickas 203

Savickas Augustinas 1064, 1065

Savickas P. 79, 85

Savickienė (Šalčiūtė) R. 1023, 1025

Savickis 456

Savukynas B. 868

Schmitz W. P. 1032

Selelionis Eduardas 435

Seliukaitė Irena 131, 492

Semaška Liudvikas 97, 257, 258

Semaška Tomas 97, 99

Semaškai 258

Semaškaitė-Suchodskienė Antanina 258

Senas pavasarininkas, sl. 154

Serafimas Pranciškus 242, 1095

Serapinas Petras 425

Serbinovičius P. 263

Sergėjus, sl. 302

Siautilai Vladas ir Steponas 195

Sycka Vladislovas 143, 147

Sideravičius K. 62

Sidrys Linas 1030

Siemaška 286

Sienkevičius H. 191

Silvestravičiai 218

Silvestravičius Ignacas 220

Simanavičius Rimantas Alfonsas 389

Simėnas 948

Simėnas (Simenas) Baltrus 108

Simėnas Petras 947

Simonaitis Ž. 1078

Simonavičius 194

Simutaitė Ona 407

Sinkevičius Antanas 1057

Sinkevičius K. 170, 429

Sipavičius (Sypowicz) Mykolas 107

Sipavičius Jeronimas 1007

Siporaitis (Siporaytis) Mykolas 106

Siriūnas Pranas 425

Sytis žr. Paleckis Justas

Siurplytė Marijona 402

Siutelas Antanas 150

Siutelas Vladas 201

Skardinskas Vladas 911

Skardžius P. 990

Skarga Petras 1068

Skarulskis Jurgis 496

Skerutienė Nijolė 427, 428

Skipitis 938, 941

Skyrienė 430

Skirius J. 1027

Skirmantaitė Albertina žr. Rimienė Albertina

Skirmantas Rimantas 647, 650, 651, 653

Skirmontas Jonas 125, 126, 158, 159, 224, 228, 236, 238, 239,

282-284, 290, 987

Sklėrius Kajetonas 1061

Skokauskas V. 1078

Skopas (Skop) Stanislovas 92

Skorupskis V. 930

Skrickis A. 744

Skridlaitė G. 23, 29

Skrinskis Antanas 666

Skrodenis Stasys 359, 741, 837, 861, 881, 891-893, 896, 1111

Skučas K. 946

Skudutis P. 151, 152

Skukas (Skuk) Dovydas 108

Skuodytė Daiva 1081

Skurdelis Petras 202

Skvorcovas 141

Sleževičius M. 923

Sliesoriūnas F. 143

Sliesoriūnas M. 110

Smalakys (Smalakis) Kasparas 106

Smalakys (Smalakis) Martynas 106

Smalstis (Smolskis) Jurgis 115

Smaroda Pr. 149

Smetona Antanas 373, 479, 604, 669, 698, 703, 865, 915, 923, 928, 929, 931

Smilingis A. 1081

Smilingis Kazys 121, 987

Sokodolskienė Antanina 636

Sokolinskis Jonas 238

Sokolova V. 1078

Sokratas 882

Songaila Juozas 225, 227

Soračinskis Stanislovas 297

Soroka Benediktas 140, 141

Sorosas D. 1021

Sparnauskienė Jurga 386, 1053, 1112

Spečkauskaitė Ona 432

Sprindys Algimantas 965

Spurgevičius Povilas 244, 252, 257, 262, 1112

Srėbalius Juozas 373

Srokas 140

Sruoga Adolfas 911

Stakauskas Juozapas 884,

994-996, 998

Stakelis J. 480

Stakelytė Bronė 308, 313, 317, 321, 323-325, 343

Stakelytės Ona ir Bronislava 631, 632

Staliliūnaitė Rūta 965, 1043

Stalinas 120, 193, 268, 315, 390, 431, 454, 455, 462, 473, 971, 985, 988, 994

Stanbrovičius (Stąbrowicz) Dovydas 107

Stancelienė K. 437

Stancelis Pranas 437, 438

Stancevičienė (Letukaitė) Marytė 818

Stančiauskai 637

Stančiauskas Aleksas 638

Stančiauskas Fabijonas 638, 640, 642, 646

Stančiauskas Kazimieras 638, 639, 646

Stančiauskienė R. 434

Stanevičienė 865

Stanevičienė Anastazija 73, 80, 81, 745, 844

Stanevičienė Marijona 675, 676, 679

Stanevičius 221, 431

Stanevičius Aleksas 168, 174

Stanevičius Antanas 483

Stanevičius Ipolitas 126, 436

Stanevičius J. 155, 493, 865

Stanevičius Juozas 486, 487, 493

Stanevičius Juozas-Gediminas 1095

Stanevičius S. 146, 896

Stanevičiūtė-Česaitienė Ilona 388

Stanišauskaitė Albina 363

Stanišauskas Antanas 171, 172

Stanišauskas Izidorius 174

Stanišauskas Kazys 171, 174

Stanišauskas Petras 171, 172

Stanišauskienė (Gilytė) Elzbieta 780, 844

Staniulis 431

Stankaitis J. 974, 975

Stankaitis V. 974

Stankevičienė Rasa 410

Stankevičius Jokūbas 221

Stankevičius Jonas 98

Stankevičius Juozas 220

Stankevičiūtė L. 1095

Stankovičius Juška 96

Stankus Bronius 429

Stankus Juozas 347, 363

Stankutė Birutė 1010

Stankutė S. 121

Stankutė-Žilienė-Zubrienė Konstancija 204, 469

Stankuvienė Audronė 438

Starkus Z. 945

Starkutienė 203

Starkutienė Barbora 844

Starkutienė Irena 364

Starkutis 556

Starkutis Izidorius 402

Starkutis J. 401

Starkutis Kazys 680, 683

Starkutis Vladas 638

Starkutytė Elena 389

Stasyčiai 569, 628, 629, 632, 638

Stasyčiai Dainius ir Lina 372

Stasyčiai Jonas ir Kazimieras 638

Stasinai Juozas ir Gražina 1053

Stasinai Juozas ir Marija 1048

Stasinas A. 1052

Stasinas Juozas 1048-1053, 1095

Stasiškis Antanas 382

Stasytienė Aldona 428

Stasytienė Bronė 776

Stasytienė Julija žr. Gorodilovaitė Julija

Stasytienė Paulina 675

Stasytienė Regina 371

Stasytienė Sofija 1057

Stasytienė Stasė 234

Stasytienė (Bončiūtė) Zofija 190, 593, 594, 615

Stasytienė Zosė 234

Stasytienė Zofija žr. Paulikaitė Zofija

Stasytis 478

Stasytis A. 360

Stasytis Albinas 174

Stasytis Aleksas 174

Stasytis Alfonsas 357

Stasytis Aloyzas 32, 363, 389, 516, 672, 673, 1036, 1038-1040, 1096

Stasytis Antanas 389

Stasytis Jonas 402

Stasytis Leonas 168

Stasytis Stanislovas 680

Stasytis Stasys 363, 389, 587, 633, 1045, 1046, 1096

Stasytis Vincas 592

Stasytytė Aldona 335

Stasytytė Juzefa žr. Bočkienė Juzefa

Stasytytė Ona žr. Vytuvienė Ona

Stasytytės 612

Stasiulevičius A. 1082

Stasiūnienė Janina 348

Stašaitis Antanas 904

Stašaitis S. 1027

Staškevičius Juozapas 302

Statkevičius 941

Statkevičius A. 647

Statkevičius Vladas 43, 44, 53-55, 66, 68, 71-74, 77-81, 84, 85, 378, 490, 647, 648, 674, 678, 685, 688, 690, 710, 724, 735, 963

Staugaitis J. 225, 227, 228, 240, 242

Stegvila Antanas 172

Steigėjas, sl. 170

Steigvilas Petras 246

Steikūnas 226

Steikūnas Jurgis 911

Steikūnas Romanas 227, 244, 246-249

Steponaitis V. 147

Sterne Helen 1081

Stirbys (Styrbis) Mykolas 106

Stirbys Petras 106

Stirpeika A. 29

Stongvilas Julius 155, 436

Stonys Česlovas 359

Stonys Ignas 408

Stonkus Stanislovas 914, 967

Stonkutė B. 812

Stoškus Algimantas 1065, 1082

Strakšys 192

Straševičienė Elvyra 637, 680, 1112

Straukaitė-Ambrozienė Stefa 1096

Straukas Juozapas 1096

Straupytė Danutė 1011

Stravinskas Antanas 649

Stravinskas J. 1076

Stravinskas Mykolas 219, 236

Strazdas 911

Strazdas Bronius 1030

Strelčiūnas A. 1078

Strielkūnas Jonas 1041, 1043, 1044

Strikaitė Monika 325

Stripeikytė Remigija 646, 647

Strolis Liudvikas 1065

Stropienė E. 355

Stropus Pranas 349, 350, 381, 386

Stropus Saulius 362

Strumskienė-Raibužienė Ona 686, 687, 693

Strumskis 707

Strumskis Kazimieras 673

Strumskis Vincas 677, 678

Stukas P. 235

Stukelis 465

Stulga A. 235

Stulga Kazys 194

Stulga Vladas 194

Stulgaitė Jadvyga 323

Stulgienė B. 23

Stulginskis A. 935, 943

Stumbras Jonas 1069

Stundžia Bonifacas 523, 581

Stuoka-Gucevičius Laurynas 1068

Stupelis 465

Suchodolskis Antanas 97

Suchodskienė Antanina žr. Semaškaitė Antanina

Sudeikienė A. 496

Sungaila Jonas 125, 1056

Sungaila Juozapas 469, 470, 1096

Sungaila Vladas 469

Sungailai Juzė, Juozas, Albinas ir Petras 470

Sungailaitė Bronė 470

Sungailaitė Elena 470

Sungailaitė Juzefa 1055

Sungailienė Barbora 469-473

Surgailis Gintautas 919, 924, 927, 928, 931, 932, 933, 942, 943

Survila 228

Sutkus Antanas 1031

Suveizdis P. 29

Svečias X., sl. 155

Svetlikauskas 437

Svirskis 918

Спрогис И. Я. 85, 105

 

Š

Šachmatovas A. 896

Šadevičius Pranas 220

Šakalys A. 1081

Šakinis 437

Šaknys B. 385

Šakūnaitė J. 848

Šalčius 149

Šalčius (Szełcziu) Dovydas 107

Šalčius Matas 1022-1025

Šalčius Petras 148

Šalčiūtė R. žr. Savickienė R.

Šalkauskas Juozas 1043, 1045, 1112

Šalkauskas K. 928, 930, 937, 939, 941

Šaltenienė Aldona žr. Jonuškaitė Aldona

Šarka (Szarka) Ambrasas 106

Šarka (Szarka) Valentas 107

Šarkauskas Aloyzas 555

Šarkauskas Liudvikas 242

Šarkauskis 699

Šarmavičius Andrius 646, 1112

Šarūnas 171

Šatas 569

Šatas V. 1080

Šatūnas K. 1077

Šauklys G. 914

Šauliai Kazys, Marcijona, Jonas, Aleksandras, Stefa 466

Šaulienė Aleksandra 466

Šaulys 175

Ščeglovas Nikolajus 301

Ščiglienė Vaida 1013, 1014

Šemeta Stanislovas 93

Šenavičius Antanas 100, 109, 110, 112, 113, 119, 121

Šeriukas 997

Šermukšnis 478

Šerpetauskas (Szerpotowski) Dovydas 107

Šerpetauskas Kazimieras 298

Šerpetauskienė Nijolė 410

Šerpytis Kleofas 300

Šerpytis Vincas 231

Šerpytis-Narsūnaitis Silvestras 204, 206

Šerpytytė Angelė 372

Šestovas Aleksandras 301, 994

Šeškevičius J. 1077

Šeštokas Leonas 970

Šetikaitė Kazimiera žr. Kersnauskienė Kazimiera

Šetikas Stasys 171

Šetkai Donata ir Kazimieras 1022

Šetkus Benediktas 1021-1025, 1027, 1028, 1096

Šetkus Kazimieras 41, 42, 270, 473, 474, 476-480, 483, 484, 1112

Ševčenka Nikolajus 487, 497

Ševčenko Johana 364

Šiaudinis Mečislovas 426

Šiaudvydas 638

Šiaudvilienė Adolfina 607

Šiaudvytienė Adolfina žr. Kersnauskytė Adolfina

Šiaudvirtai Tomas ir Birutė 366

Šiaudvytis 478

Šiaudvytis Stasys 439

Šiaudvytis Steponas 234

Šiaudvytis Virginijus 184

Šiaudvytytė Diana 372

Šiaulytė Petronėlė 450

Šidagis (Szydogis) Jonas 106

Šidagis (Szydogis) Kristupas 106

Šidiškis Domas 849, 854, 858, 860

Šidlauskas Aleksandras 209-214, 387, 668, 671, 1112

Šidlauskas Valerijus 426

Šyfneris (Schieffner) Antonas Francas 885, 891

Šikidransas 580

Šilaitis G. 163

Šilčius (Szylc) Mykolas 107

Šileika Jonas 1061

Šilgalis M. 477, 1077, 1079

Šiliauskaitė J. 844

Šiliauskaitė Ramutė 747, 836

Šimaitis Petras 325, 326, 342

Šimaitis Zigmas 125

Šimaliūnas J. 911

Šimelis Jonas 445

Šimėnas V. 70

Šimkevičius (Szymkiewicz) Motiejus 107

Šimkevičius (Szymkiewicz) Sebastijonas 107

Šimkevičius Jonas 220

Šimkienė 141

Šimkūnienė Regina 489

Šimkus Antanas 536

Šimkus Jonas 983

Šimkus Juozas 196

Šimkus Pranas 154, 402, 403

Šimkus Stasys 201, 395, 1094

Šimkutė Marija 336, 337

Šimkutė V. 752, 774, 805, 808

Šimkuvienė Genutė žr. Palekaitė Genutė

Šimulynas Š. 1081

Šimutis Leonardas 1025

Šinkūnas Romualdas 30, 133, 258, 260, 262, 263, 276, 282, 1112

Šiporovičius (Szyporowicz) Mykolas 107

Širkovskaja O. 304

Širvydas Alfonsas 434

Širvydas (Sirvydas) Juozas Otonas 999

Širvinskas Juozas 1041

Šiurienė Regina 426

Šiurys Juozas 235, 270

Škėma Algirdas 910

Škirpa K. 923, 949, 950

Škiudaitė Audronė 1082

Šlajus Pranas 1059

Šlegeris 219, 236

Šleicheris Augustas 885, 892, 896

Šleinius Konstantinas 158, 236, 310

Šleiterienė Aldona 351-354, 359, 364, 386

Šlepinskienė Jadvyga 549, 553

Šlevas Vl. 243

Šlevinskas 78

Šlevinskytė Jadvyga 491

Šlykovienė J. 729, 731, 732, 735

Šlinskis žr. Rimkus Antanas

Šliūpaitė Aldona 1024

Šliūpas Jonas 175

Šmerauskas Saliamonas 742

Šmidtas Karlas 199

Šmitas Johanas 891

Šmitienė Jolanta 395

Šneideraitienė Aldona žr. Kuskytė Aldona

Šneideris 587

Šnėpis Leonas 698, 701, 703-707

Šniepis (Sniepis) Jonas 107

Šniepis (Szniepis) Dovydas 107

Šnipaitis (Szniepaytis) Balčius 106

Šnipaitis (Szniepaytis) Jonas 106

Špačkauskienė M. 825

Špukas 425

Štencelis Brunonas 903, 905

Štitko Irina 425

Štrachas H. 896

Šukys (Szukis) Dovydas 107

Šukys Aleksandras 235

Šukys J. 877

Šukys Kazimieras 333

Šukytė V. 784, 844

Šukovičius (Szukowicz) Mykolas 92

Šulcas J. 966

Šulginas Jurgis 910

Šulmanas Ruvenas 414

Šulskytė Aldona 375, 1105

Švažas Algimantas 1079, 1081

Švažas Jonas 1065

Švažas V. 1080

Švedukas, sl. 303

Šveikauskas Bronius 268

Šverebas Povilas 280, 283, 1112

Švereikaitė Kristina 982

T

Takeda 927

Talevičius V. 304

Tallat Kelpša 1038

Talmantas Egidijus 1018

Talmantas J. 340, 341

Tamašauskas Pranas 926

Tamkus J. 443

Tamošaitienė Jekaterina 425

Tamulevičius 741

Tamulis Algirdas 476

Tarabilda Arūnas 132

Tarasenka Petras 43, 73

Taroza 483

Taroza Albinas 443

Tarozaitė Stanislava žr. Kurpeikienė Stanislava

Tarvydaitė Inga 373, 374, 384, 386

Tarvydaitė Marijona žr. Bartkienė Marijona

Tarvydas Algirdas 217, 395

Tarvydas Aloyzas 672, 1112

Tarvydas S. 340

Tarvydas V. 910

Tarvydas-Jogaila Zenonas 203

Tarvydienė Birutė 395

Taujanskas Kęstutis 395

Taujanskienė Ingrida 395

Taujenis Adomas 491

Tautavičius Adolfas 57, 62, 102, 131

Tautkevičius (Tautkus) Juozas 448, 456, 460, 636

Tautvydas A. 630

Tautvydas Bronius 638

Tautvydienė Kazimiera 234

Teišerskis J. 903, 906

Teneniškis, sl. 175

Tėvelienė (Aukštakalnytė) Elžbieta 82, 828

Tėvelis Vidmantas 440

Thomsenas Vilhelmas 891

Tičkutė A. 368

Tičkuvienė Aldona 392, 394

Tyla Antanas 139

Tilindis Petras 406, 407

Tilvikaitė Ligita 373, 384

Tilvytis Teofilis 979

Tyrylis Aleksandras 1000

Tyrylis Alfonsas 617, 631

Tyrylis Antanas 148-150, 236, 617, 631, 999-1001, 1105

Tiškevičiai 996

Tiškevičius 98, 141

Tiškevičius Antanas Dominykas 258

Tiškevičius Antanas 134

Tiškevičius Jurgis 133

Tiškevičiūtė Marija 996

Toleikienė (Kazlauskaitė) Aldona 348, 360, 365, 367, 369, 382, 386

Toleikienė (Viršilaitė) Ona 766, 769, 791, 807, 844

Toleikienė Audronė 386

Toleikienė Marijona 844

Toleikienė Ona 746

Toleikienė Stefa 234, 235, 427, 612, 615

Toleikienė Virginija 357

Toleikienė-Petkutė Teresė 234, 426, 495, 597, 615, 722

Toleikis Aloyzas 490, 496, 1096

Toleikis Jonas 159

Toleikis Juozas 639, 844

Toleikis Juozas-Vytautas 722

Toleikis Kazimieras 233, 283, 493, 598, 615

Toleikis Kostas 964

Toleikis Leonas 811, 825

Toleikis Rolandas 371, 493, 496, 497, 499, 500, 1112

Toleikis Stasys 851

Toleikis Vytautas 234, 594, 615, 691, 693, 694, 711, 712, 714, 715, 719-722

Toleikytė Daina 362

Toleikytė Edita 372

Toleikytė Birutė žr. Lengvenienė Birutė

Toliušienė Antanina 313, 315, 319, 331

Toliušienė Barbora 844

Toliušienė Nijolė 395

Toliušienė Ona žr. Auškalnytė Ona

Toliušienė Valerija 410

Toliušis Bronislovas 448

Toliušis Jonas 126

Toliušis Tadas 315

Tomarienė (Pipiraitė) Sofija 1097

Tomaševičius Benediktas 401

Tomkevičius Herkulanas 147

Tomkus Gediminas 359

Totoraitis J. 133

Trapas Stasys 197

Trapkauskienė (Petkutė) Anastazija 746, 750, 751, 753, 755, 761-763, 773, 786, 796, 799

Treibša Vitalis 995

Treinys J. 911

Trembicka Kotryna žr. Voinienė Kotryna

Trentovijus A. 140

Tribičiūtė Aniceta 211-217, 352, 369, 370, 1112

Trijonis V. 443

Trinkūnas J. 340

Truikys Liudas 979

Tūbelis J. 1063

Tubutienė (Jokšaitė) Zofija 789, 804

Tubutienė Zosė 592

Tubutis Antanas 230

Tubutis Giedrius 374

Tubutytė Judita 389, 646

Tubutytė Regina 646, 647

Tuleikis Leonardas 1079, 1080

Tumas-Vaižgantas Juozas 169, 882, 886, 890, 893, 895, 899, 979, 980, 990, 991, 995, 996, 998, 1052

Tunaitis Juozas 1032

Turauskas Edvardas 1025

Turauskis Pranas 741

Turneris (Turner) H. 927

Tutlis A. 901, 902

Tvaronas 937

Tvarionaitė Stefa žr. Maulienė Stefa

Tverijonienė (Uselytė) Irena 348

 

U, Ū

Ūbertas 638

Ubikaitis (Ubikaytis) Petras 107

Uginčius B. 750, 751, 753, 755-760, 763-765, 769, 772, 773, 775, 777, 779-781, 783, 786, 791-793, 795, 797-799, 801-803, 807-809

Ukmanaitė-Bartkienė Elena 687, 688, 694

Ūksienė Aldona 364

Ūksienė Teresė žr. Rubšytė Teresė

Ulevičienė-Venckutė Zofija 699, 715, 718, 722

Ulevičius Adolfas 718

Ulevičius Kazys 174

Ulevičius Stasys 437, 439, 474, 478, 718

Ulevičiutė Rita 351

Ulianskis P. 899

Uljanovas G. 896

Ulpaitė-Pužienė Ieva 693, 694

Umaras Gintaras 1045

Umbrasas Kazys 983

Umbražiūnaitė Vanda žr. Gerulienė Vanda

Undaravičienė Bronė 592

Undaravičienė Stanislava 395

Undaravičiūtė Edita 747, 788-790, 804, 844

Uoselis Pranas 742, 822, 834

Uosytė Lina 365

Urbanavičius Vytautas 58, 66, 79-81, 83, 103

Urbienė Virginija 427

Urbikaitė J. 394

Urbikas Bronislovas 680, 681, 735

Urbikienė Emilija 745, 787

Urbikienė Stefa 615

Urbis Juozas 227

Urbonas 462, 476

Urbonas Juozas 209

Urbonas Petras 314, 329-331, 342, 954

Urbonas-Algirdas Feliksas 209, 450

Urbonas-Kęstutis Leonas Jonas 206, 208

Urbonavičius Valentinas [Urbonas Antanas] 1097

Urbonienė Marijona žr. Grigaliūnaitė Marijona

Urniežius Vladas 395

Urniežiūtė Antanina 199

Ūselis Jonas 683

Uselytė Irena žr. Tverijonienė Irena

Uselytė Ona 988

Uznienė Alma 499

 

V

Vabalas Albertas 895

Vabalas-Gudaitis 991

Vaičaitis Pranas 175, 1005

Vaičekonis Jonas 988

Vaičikauskas Jurgis 174

Vaičikauskas Rimas 500

Vaičys Petras 735

Vaičiulaitis Antanas 102

Vaičiulienė Kristina 233-235

Vaičiulis 812

Vaičiulis Feliksas 955

Vaičiulis J. 80

Vaičiulis Kazys 638

Vaičiulis Mykolas 196

Vaičiulis Stasys 171

Vaičiulis-Šarka Juozas 207

Vaičiulytė Elena 160

Vaičius Antanas 234, 235, 240, 242, 244, 266, 268, 270, 359, 393

Vaičius J. 235

Vaičius Juozas 233, 236

Vaidelienė (Misiutė) Adelė 386, 517, 615, 618, 628, 631-634, 1108, 1112

Vaidila (Woydiłł) Vaitiekus 106

Vaikų tėvas, sl. 303

Vaina (Voina) Benediktas 134

Vaina (Voina) Motiejus 237

Vainienė žr. Voinienė

Vainorienė Judita 431, 434

Vainorius Stasys 646, 648

Vainorius Valerijonas 165, 174

Vainorius Vladas 171

Vaišnora J. 133

Vaišnoras 943

Vaitaitytė Bronė 165

Vaitelis Stanislovas 233, 236, 239, 240

Vaitiekienė Juzė 491, 553

Vaitiekūnas 480

Vaitiekūnas Petras 152, 155, 159

Vaitkai 459

Vaitkevičiai 98, 252, 253, 257

Vaitkevičius 425, 899

Vaitkevičius J. 244

Vaitkevičius Jonas 172, 174, 296

Vaitkevičius Kristupas 218, 235

Vaitkevičius Vykintas 58, 66-71, 74, 75, 77-79, 81-83, 86, 1112

Vaitkevičiūtė A. 82, 754, 761, 762, 767, 794, 796, 826-828, 844

Vaitkienė (Bernotaitė) Grasilda 456, 832

Vaitkienė (Dzenkauskaitė) Petronėlė 348

Vaitkienė (Kvederytė) Genovaitė 844

Vaitkienė Ona 233

Vaitkunskienė L. 56, 57

Vaitkus 453, 460

Vaitkus A. 711

Vaitkus Antanas 954

Vaitkus Jonas 392, 646

Vaitkus Juozas 347-349, 453, 1061

Vaitkus K. 84

Vaitkus Kazimieras 456

Vaitkus R. 1035

Vaitkus Stasys 646

Vaitkutė-Petrošienė Elena 455

Vaitkutė-Ramunė Emilija 204, 1010

Vaivada Vacys 236

Vaižgantas žr. Tumas-Vaižgantas J.

Vakarinienė Audronė 749-751, 753-767, 769, 770, 772-777, 779-786, 788-799, 801, 802-805, 807, 809, 844, 849, 851, 854, 858, 860, 1112

Valackaitė G. 823, 827, 828, 831, 832, 834, 835

Valančius Motiejus 43, 101, 146, 218, 221, 222, 237, 244, 247, 254, 300, 332, 719, 896, 1008, 1068, 1084, 1099, 1102

Valantiejai Julija ir Zenonas 217

Valantiejienė Julija 352, 370, 371

Valantiejus Zenonas 210, 211, 213, 350, 352, 370, 371, 374

Valatka Vitas 44, 46, 55-57, 378

Valatkaitė Stasė žr. Rimkienė Stasė

Valavičiai 95, 102

Valavičius K. J. 95

Valavičienė Elžbieta žr. Goslavska Elžbieta

Valavičienė Stefanija 317, 328

Valavičius (Wolowicz) Jeronimas 92, 94, 95, 1105

Valavičius Dominykas 96, 246, 1105

Valavičius Jonas 1106

Valavičius Jonas Kazimieras 95

Valavičius Kazimieras 95, 245

Valavičius Marcijonas 95, 1106

Valavičius Vincentas 95

Valavičiūtė B. 96

Valenytė Laima 426

Valius Leonardas 165, 174, 195

Valkaitis (Walkaytis) Melchioras 107

Valskienė Valerija 1074

Valterienė Angelė 592

Vambutas 120

Vanagaitė Stasė žr. Petersonienė Stasė

Vanagas 569, 585, 587

Vanagas Aleksandras 40, 101, 866, 877

Vanagas Benediktas 243

Vanagienė Elzbieta 834

Varanauskas J. 443

Varanienė Alena 410

Varanienė Ona žr. Puleikytė Ona

Varanius Petras 200

Varanius Vladas 174, 191

Varanius-Dragūnas Jokūbas 203, 204

Varaniūtė-Narušienė Angelina 187-189, 191, 348, 1112

Varbauskutis Leonas 555

Vareikaitė-Petkienė Elena 370

Varkala Bronius 439

Varkalys Steponas 444, 487, 489

Varnagiris Albinas 196, 203, 436

Varnagis (Warnagiu) Danielius 107

Varnaitė Regina 359

Varnas Jonas 1030

Varnas Sigitas 282-287, 1112

Vasilevskis Eugenijus 1042

Vasiliauskas Kazimieras 975, 1030, 1044, 1051, 1052

Vasiliauskas M. 340

Vasiliauskas-Gerutis 341

Vaskelaitė Felicija žr. Žymantienė Felicija

Vaškevičius Boleslovas 125

Vaškevičiūtė-Dėdinienė Janina 349

Vaza Vladislovas 136

Vaza Zigmantas 134, 218

Vaznytė Kristina 395

Vėberis Hugas 884

Vėberis K. 1043

Vederis Povilas 174

Veiverytė Sofija 1065

Vėjokalnis, sl. 169

Vėlavičius J. 235

Vėlavičius Jonas 380, 638, 639, 646

Vėlavičius Juozas 637-640, 646

Vėlavičius Romualdas 233, 235, 236, 240, 241

Velička Domas 318, 319, 987-991, 1106

Velička Stasys 988

Vėlienė Vladislava 646

Velykis M. 924

Vėlius Jonas 638

Vėlius Norbertas 71, 73, 131, 744

Vėlius Vytautas 389

Vėlius Zigmantas 214, 640-642, 646

Venckai 461

Venckaičiai 715

Venckaitis (Węckaytis) Baltramiejus 106

Venckienė Justina 72

Venckus 517

Venckus Steponas 460

Venckutė Elena 698-703, 704, 706, 718

Venckutė J. 159

Venckutė Ona žr. Pudžemienė Ona

Venckutė Z. 718

Venckutė-Gailienė Veronika 449

Venckutės 715, 722

Venckutės Elena, Ona, Barbora, Marijona, Uršulė 700

Venckutė Zofija žr. Ulevičienė Zofija

Vengalytė Laura 363

Venska (Wenska) Baltramiejus 107

Venskus Motiejus 638

Venskus Romanas 443

Vernas (Verne J.) Žiulis 982

Veromienė Rozalija 639, 646

Verpečinskis Jokimas 172

Versteris R. 908

Vežeikis (Wezeykis) Vaitiekus 106

Vybickis J. 142

Vyčius Petras 174

Vičius Vladas 172

Vydemanas O. 896

Vidmantas J. 735

Vidmantas E. 302

Vydūnas 991

Viederis Povilas 407

Vielavičius Jonas 817

Vienožinskis Justinas 1061

Vietinis griežikas 175

Vilaitė-Koženiauskienė Zita 697

Vilas Felicijonas 120

Vilas Motiejus 588, 695, 697

Vildžiūnas Vilius 486, 487, 489

Vileišis Vytautas 904

Vilentas B. 896

Vilginis (Wilginie) Jonas 107

Vilgišius (Wilgisz) Jonas 107

Vilimavičius Antanas 220, 221, 236, 246, 298

Vilimienė (Karpaitė) Magdelena 844

Vilkauskas Kęstutis 486, 487, 493

Vilutienė N. žr. Ingelevičiūtė N.

Vilutytė V. 1082

Vilutytė Valerija 169

Vilutytė Viktorija 164

Vinča Juozas 910

Vindbergaitė Sofija 164, 169, 306-308, 311

Vintartas Jonas 904, 905

Virbalis 904

Virbauskas Bronius 203

Virbickas L. 1081

Virganavičiūtė R. 1027

Viršyla D. 252

Viršila Steponas 461

Viršilaitė Ona žr. Toleikienė Ona

Viršilienė Zofija 593, 594, 597, 600, 611, 613, 615

Viržintas D. 443

Viskanta Edvardas 983-985

Viskantienė Kristina 984

Viskontas Antanas 479

Vyšniauskaitė A. 723

Vyšniauskas Adomas 242, 1097

Vyšniauskas Antanas 125

Vyšniauskas Jonas 363

Vyšniauskienė (Kersnauskaitė) Virginija 353-355, 359, 360, 386

Vyšniūnas Vladas 314, 325

Vyštartai 628

Vyštartai Jonas ir Birutė 620, 621, 627

Vyštartaitė Salomėja 646

Vyštartaitė Scholastika 743

Vyštartas Adomas 496

Vyštartas Jonas 394, 619, 622

Vyštartas Juozapas 298

Vyštartas R. D. 219, 235

Vyštartas Zigmas 202

Vyštartienė Barbora 844

Vyštartienė Birutė žr. Būdvytytė Birutė

Vyštartienė Milda žr. Lesauskaitė Milda

Vitauskas A. 724

Vitkauskai Ada ir Arėjas 1041

Vitkauskas Arėjas 1039, 1041

Vitkauskas Vincas 962

Vitkauskienė A. 1041

Vitkauskienė I. 127

Vitkauskytė O. 900

Vitkevičiai 453, 455

Vitkienė (Galinskaitė) Ona 757, 844

Vitkienė Bronė 77, 491

Vitkus Adomas 490

Vitkus Aloyzas 214

Vitkus Mykolas 231, 757, 844

Vitkus Vacys 214

Vitkus-Aidas Juozas 204

Vitkutė Aldona žr. Kaziulienė Aldona

Vytuvienė (Stasytytė) Ona 746, 779, 780, 835

Vytuvis Jurgis 208

Vladička Pranas 409

Voina Abraomas 1106

Voina Aleksandras 95, 1106

Voina Aleksandras Simonas 218

Voina Gustavas 218

Voina Laurynas 1106

Voina Mykolas 95, 1106

Voina Motiejus 94, 1106

Voiničius Antanas 146, 147

Voinienė-Trembicka Kotryna 95

Voinienė-Valavičienė Elžbieta žr. Goslavska Elžbieta

Voldemaras (Valdemaras) A. 923, 938, 941

Volodkevičius (Wolodkiewicz) Mikalojus 92

Volovickis E. 422-424

Volpė Cemachas 414

Volskis Jonas 228

Volteris Eduardas 60-62, 741, 887, 895

Vorobjovas 126

Voroncovas 954, 956

Voroneckis (Woronecki) Petras 107

Vosiliūtė Aldona 425

Vosyliūtė Marta 652, 655, 658

Вайтекунас Й. П. 29

 

W

Wybickis Juzefas 142

Wolf J. 95, 96

Woliński J. 131

 

Z

Zabiela 649
Zabiela Gintautas 59, 62, 71, 79, 81, 1112
Zabielienė K. 648, 649
Zablieckis Juozas 62
Zailskienė Ona 306, 307
Zailskis Pranas 172, 307
Zajančkauskas Petras 1049
Zajančkovskis (Zajączkowski) S. 102
Zajauskienė 425
Zakaraitė Anelė 589, 592
Zalcbergaitė Reiza žr. Bereznerienė Reiza
Zaleckienė Vitalija 427
Zaleskienė Elena 683
Zaleskis A. 96, 97
Zaleskis Andrius 388, 389, 1097
Zaleskis Antanas 617
Zaleskis Cezaris 141, 146, 147
Zaleskis Marius 388, 389, 1098
Zaleskis Mečislovas 681, 683
Zaleskis Mykolas 97
Zamas Simonas 143, 146
Zarambaitė Elena 742, 819
Zaremba 987
Zaremba Aleksas 214, 1061
Zaremba Kazys 171
Zaremba Simonas 1059
Zaremba Vladas 174
Zarembos Kazimieras ir Vladislovas 121, 190, 1057
Zavadskaitė Jadvyga žr. Breiterienė Jadvyga
Zavialovaitė-Liauškienė Birutė 964
Zavistanavičiūtė Danutė 416
Zdanavičius Antanas 152, 153
Zdanavičius Ričardas 292
Zdanevičiūtė O. 29
Zemeckaitė Angelė 325
Zemeckis Stasys 333, 334
Zeniauskiai 623
Zimkienė Magdelena 141, 146
Zimkienė Pranė 193
Zimkus J. 1001
Zinkevičius Zigmas 877, 888, 889, 894, 1052
Zinkus Jonas 983
Zivas Šolomas 414
Zyversas E. 896
Zmijevskiai 96
Zobarskas S. 340
Zobiela Petras 446
Zosinai 605
Zubielai 715
Zurba Algimantas 1044
Zusmanas (Žusmonas) Aronas 60, 167, 405
Zvinickis Stanislovas 218, 235

 

Ž
Žadeika V. 911
Žagariai 459
Žagrakalys Kazimieras 1106
Žaibas 149
Žalimkienė Janina 425
Žąsyčiai 468, 469
Žąsytienė Palmira žr. Pudžemytė Palmira
Žąsytis Kazys 164, 218, 224, 227-230, 232, 234-236, 240-242, 245, 250, 251, 275, 507, 509, 1106, 1112
Žąsytis Teofilis 126, 194, 455, 457
Žąsytytė 457
Žąsytytė Marė žr. Mažutienė Marė
Žąsytytė Petrė žr. Augaitienė Petrė
Žebrauskas A. 233
Žebrauskienė Domicelė 437, 438
Želichovskis Baltramiejus 218, 235
Žemaitė J. 477, 1059
Žemaitis 162
Žemaitis A. 155, 158, 162, 172
Žemaitis Zigmas 911
Žemaitytė Aldona 1082
Žemaitytė Birutė 359
Žičkytė Vlada 474
Žiedas, sl. 159
Žilakis (Żyłłakis) Florijonas 106
Žiliai 459
Žilienė Konstancija žr. Stankutė Konstancija
Žilinskienė Nastė 844
Žilys Alfonsas 201
Žilys Algirdas 440
Žilys-Zubrys Antanas 203
Žilius Alfonsas 491
Žilius Juozapas 458
Žilius Vladislovas 1079
Žiliūtė Albina žr. Meižienė Albina
Žiliūtė Irena 416
Žiliuvienė Rima 427, 428
Žymančiai Feliksas ir Regina 667
Žymančienė Regina 667
Žymančienė Stasė 395
Žymančius 628
Žymančius Feliksas 667
Žymantienė (Vaskelaitė) Felicija 348, 1061
Žiogas Domas 228, 230, 231, 235
Žiogas Juozas 265
Žiogienė Barbora 567
Žiūraitis J. 175
Živatkauskienė Nijolė 352, 368, 375
Žlibinas Antanas 1098
Žlibinienė Zosė 234
Žliobaitė Regina 637
Žmuidzinavičius Antanas 1063
Žosinas Stasys 422
Žostautas Jurgis 425
Žukas K. 943
Žukas Stepas 366, 1011
Žukauskas 398
Žukauskas A. 1068, 1080, 1082
Žukauskas Albinas 983
Žukauskas Modestas 388
Žukauskas Silvestras 924, 925, 928, 934, 935, 943
Žulkus V. 67, 70
Žumbakienė Gražina 593, 598, 607, 1112
Žutautas-Aušra Jonas 200
Žvirblis, sl. 303
Žvirblis 483, 587
Žvirblis Petras 487

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt