lankymasis šioje svetainėje

 
 


Kvėdarna

(62 aut., 105 str., 1160 p., 1000 egz., 2004 m., 10-oji serijos knyga)

Straipsnių autoriai

Almonaitis Vytenis – istorikas, humanit. m. daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto docentas.

Auksoriūtė Albina – kalbininkė, humanit. m. daktarė, Lietuvių kalbos instituto Terminologijos skyriaus vadovė.

Balčiūnas Kęstutis – vaistininkas, buvęs politkalinys, miręs 1997 m.

Buchaveckas Stanislovas – istorikas, „Versmės“ leidyklos monografijos „Musninkai, Kernavė, Čiobiškis“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Burinskaitė Ilona – etnologė, Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė.

Černienė-Liatukaitė Vanda Eleonora – medikė, Lietuvos kariuomenės generolo P. Liatuko duktė.

Čilvinaitė Marijona – bibliotekininkė, kraštotyrininkė, ilgametė kraštotyros ekspedicijų dalyvė, mirusi 1995 m.

Dargevičienė Marijona – kraštotyrininkė, Kvėdarnos vidurinės mokyklos mokytoja.

Dautaras Jonas – žurnalistas, humanit. m. daktaras, Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas.

Dirginčienė Benvenuta – buvusi tremtinė.

Firkovičius Romualdas – istorikas, archyvaras.

Gečas Steponas – istorikas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas.

Gedvilienė Aldona – kraštotyrininkė, paminklosaugininkė, Šilalės savivaldybės Kultūros skyriaus darbuotoja.

Girčys Antanas – mokytojas.

Girininkienė Vida – istorikė, „Versmės“ leidyklos darbuotoja.

Griciūtė Liepa – menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos doktorantė.

Ivanauskas Eugenijus – mokytojas.

Janavičienė Edmunda – filologė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja.

Josas Gabrielius – inžinierius.

Jovaiša Liudas – istorikas, Vilniaus universiteto doktorantas.

Judeikienė Adelė – kalbininkė, Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotoja.

Kavaliauskienė Lidija – geografė, kartografė, Vilniaus universiteto mokslo darbuotoja.

Kažukauskaitė Ona – kalbininkė, Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotoja.

Krikščiūnas Povilas – filologas, Lietuvių kalbos ir literatūros instituto mokslo darbuotojas.

Kudaba Česlovas – geografas, profesorius, visuomenės ir kultūros veikėjas, miręs 1993 m.

Kvederienė Marija – Kvėdarnos vidurinės mokyklos mokytoja.

Levickaitė Inga – Lietuvos buities muziejaus etnologė.

Mačiekus Venantas – kraštotyros entuziastas, Vilniaus universiteto dėstytojas.

Malinauskas Zigmas – geologas, gamtos m. daktaras, Geologijos muziejaus vadovas.

Michelbertas Mykolas – archeologas, istorijos m. daktaras, Vilniaus universiteto profesorius, Archeologijos katedros vedėjas.

Milius Vacys – etnologas, profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas, „Versmės“ leidyklos monografijų etnologijos skyriaus redaktorius.

Misius Kazys – kraštotyrininkas, Kultūros paveldo centro darbuotojas.

Morkūnienė Janina – etnologė, humanit. m. daktarė, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotoja.

Navardauskas Stasys – verslininkas.

Navickaitė Milda – Kvėdarnos vidurinės mokyklos moksleivė.

Paliakas Kazimieras – Žadeikių seniūnijos (Šilalės r.) kultūros darbuotojas.

Paulauskaitė Neringa – istorikė, Lietuvos teisės universiteto magistrantė.

Petrašiūnas Aloyzas – istorikas, fotografas, Kultūros paveldo centro darbuotojas.

Pliuraitė-Andrejevienė Nijolė – Lietuvos buities muziejaus etnologė.

Povilionis Girėnas – vargonininkas, Vilniaus dailės akademijos menotyros doktorantas, Kultūros paveldo centro muzikos instrumentų istorikas.

Pudžemys Adolfas – kunigas pranciškonas, Pajūralio parapijos klebonas.

Ramanauskas Vincas – Kvėdarnos MSV darbuotojas, traktorininkas (1959–1969 m.), fotografas mėgėjas.

Raudonius Gvidas – dailininkas, keramikas.

Razmukaitė Marija – kalbininkė, humanit. m. daktarė, Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotoja.

Rimša Edmundas – istorikas, heraldikos tyrinėtojas, humanit. m. daktaras, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas.

Samulionytė Janina – istorikė, Liaudies buities muziejaus Buities skyriaus vedėja.

Skrodenis Stasys – tautosakininkas, Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius.

Sparnauskienė Jurga – Tauragės Žalgirių vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytoja.

Spurgevičius Povilas – menotyrininkas, Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas.

Stasytis Aloyzas – sporto žurnalistas, fotografas.

Straševičienė Elvyra – Liaudies buities muziejaus vyr. etnologė.

Šalkauskas Juozas – žurnalistas, Lietuvos radijo ir televizijos diktorius.

Šarmavičius Andrius – Vilniaus pedagoginio universiteto magistrantas.

Šetkus Kazimieras – mokytojas.

Šidlauskas Aleksandras – Lietuvos liaudies kultūros centro darbuotojas (vyr. specialistas).

Šinkūnas Romualdas – geografas, 1972–1992 m. Enciklopedijų redakcijos darbuotojas, Geografijos skyriaus vedėjas.

Šverebas Povilas – istorikas, Mažeikių muziejaus darbuotojas.

Tarvydas Aloyzas – agronomas, Pagirių šiltnamių kombinato darbuotojas.

Toleikis Rolandas – inžinierius, Kvėdarnos seniūnas.

Tribičiūtė Aniceta – ilgametė Kvėdarnos kultūros namų meno vadovė, Šilalės savivaldybės Kultūros skyriaus darbuotoja.

Ūksienė Teresė – mokytoja, buvusi politkalinė.

Vaidelienė Adelė – Lietuvos energetikos instituto Hidrologijos laboratorijos mokslo darbuotoja.

Vaitkevičius Vykintas – archeologas, humanit. m. daktaras, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas.

Vakarinienė Audronė – Lietuvos liaudies kultūros centro darbuotoja.

Varaniūtė-Narušienė Angelina – gydytoja, Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės darbuotoja.

Varnas Sigitas – fotografas, Žemaitijos kultūros paveldo fiksuotojas, fotografavo bažnyčių varpus.

Zabiela Gintautas – archeologas, humanit. m. daktaras, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas.

Žąsytis Kazys – kunigas, Kvėdarnos klebonas 1996–2003 m.

Žumbakienė Gražina – Lietuvos buities muziejaus vyr. etnografė

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt