Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos


 

 

Vyriausiasis redaktorius

Aloyzas Bėčius

Sudarytojas

Aloyzas Bėčius

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2002 m. rengia monografiją  „Žeimelis“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos Tūkstantmečiui (2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (2018). 

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Numatomas turinys

Leidinio finansavimas

Pasakojimas apie miestelį

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas 

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Žeimeliui (Pakruojo r.) ir jo apylinkėms istorija lėmė būti pačiame valstybės pakraštyje, tačiau ta pati istorija lėmė ir kita – likti pačiame dviejų giminingų Baltijos tautų apgyvendintos teritorijos centre. Daugelį amžių čia kryžiavosi ne tik ginklai, bet ir prekybos keliai, suvesdami krūvon tautas ir palikdami didesnius ar mažesnius jų pėdsakus. Nedaug rasime valsčių miestelių, kur šimtmečius viena greta kitos sugyventų keturios religinės bendruomenės (katalikai, liuteronai-evangelikai, sentikiai ir žydai) su savo maldos namais, mokyklomis ir papročiais, išlikusiais ligi mūsų dienų.

XIX-XX a. sandūroje čia persipynė J. Jablonskio, V. Kudirkos, G. Landsbergio, P. Višinskio, V. M. Kapsuko, K. Poželos, M. Čepo, daktaro Sketerio, P. Mašioto ir kitų įvairiausių politinių pakraipų visuomenės veikėjų keliai, kurie daugeliu aspektų įtakojo ne tik amžiaus pradžios, 18-20 metų laikotarpio, bet ir tolesnį mūsų Tėvynės likimą.

Valsčiaus apylinkės, būdamos pačiame valstybės pakraštyje, daugeliu aspektų geriau išsaugojo ir tuos etninės kultūros paminklus, kurie sunyko jos centre. 

Ta pati istorija lėmė ir tai, kad praėjusio amžiaus vidury Žeimelyje apsigyveno mokytojas Juozas Šliavas, supratęs ir savo etnologijos bei tautosakos tyrimų darbais įrodęs, kad negalima delsti nė akimirkos, norint išsaugoti ateities kartoms tai, ko laikas dar nesunaikino. Jo darbai, papildyti kitų jo kartos pasišventėlių, ir sudarys šios knygos pagrindą.

Knyga išplečiama temomis, kurios daugelį metų buvo neliestinos (holokausto, tremtys, rezistencija, etc).

Siekiant surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos „Versmės“ leidykla 2003 m. liepos 28 d. – rugpjūčio 6 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Žeimelį ir jo apylinkes buvusio Žeimelio valsčiaus teritorijoje.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, mitologijos, įžymių žmonių skyriai.

Monografijoje bus pateiktas biografijų sąvadas, asmenvardžių rodyklė, valsčiaus žemėlapis (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis).

Rengimo darbų etapai ir faktinė monografijos parengimo būklė (2009 01 26)

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2002 03 26.

Knyga pradėta maketuoti (2004 03, Kalbos sk.).

Sumaketuoti 3 skyriai: Kalba (100 p.), Etninė kultūra (140 p.), Mitologija (82 p.), Tautosaka (54 p.).

Maketuojamas šie skyriai:  Įžymūs žmonės, Gamta, Istorija.

Knygos maketo parengimo terminas 2010 m.

Išleidimo terminas 2010 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2010 01 14

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 141.631,00

2. Monografijos finansuotojai, rėmėjai ir iš jų faktiškai gautos lėšos

48.627,66

2.1. Kultūros rėmimo fondas (2010 09 27)

12.000,00

2.2. Petras Jonušas (2002 12 20, 2008 02 08)

10.000,00

2.3. UAB „Energetikos pajėgos“ (2005 12 29)

6.700,00

2.4. UAB „Magnolija“

5.000,00

2.5. Aloyzas Bėčius (2005 10 11, 2010 12 14)

5.410,50

2.6. AB „Lietuvos energija“ (2005 12 29)

3.332,46

2.7. Siegfied von Grotthuss ir Harry von Grotthuss (2006 06 13)

2.000,00

2.8. Gintaras Didžiokas (2006 05 19)

1.500,00

2.9. Teodoro Grotuso fondas (2006 02 11)

1.000,00

2.10. Pakruojo r. savivaldybės administracijos Kultūros skyrius 
(2006 10 12)

1.000,00

2.11. Domas Adomaitis (2003 12 01)

284,70

2.12. Valdas Jankauskas (2005 11 02)

100,00

2.13. Violeta Martinkienė Bazaraitė (2011 01 14)

100,00

2.14. Meilutė Raštikytė (Alksnienė) (2011 01 14)

100,00

2.15. Aleksandra Švilpienė (2011 01 14)

100,00

3. Negautos lėšos*

93.003,34

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

15.000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Žeimelis“ (po išleidimo)

10.000,00

3.1.2. UAB „Magnolija“

5.000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

78.003,34

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Žeimelis“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų ankščiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Kraštotyros sintezės

1. Šliavas, Juozas. Žeimelio apylinkės : kultūros ir švietimo apybraiža / J. Šliavas ; redkol. V. Milius … [et al.]. – Kaunas : Šviesa, 1985. – 143 p., [8] iliustr. lap.

2. Žeimelis : praeities ir dabarties vaizdai / Pakruojo rajono Žeimelio seniūnija ; [ats. redaktorius, sudarytojas Vytautas Didžpetris ; redakcinė kolegija: Gražvydas Kazakevičius … [et al.]. – Kaunas : "Žiemgalos" l-kla, 2000 (Kaunas : Aušra). – 32, [1] p., įsk. virš. : iliustr. ; 22 cm. – Skiriama Žeimelio 500 metų sukakčiai paminėti, 1500–2000. – Santr. angl., latv., vok. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 9955-434-02-3

3. Žiemgalos krašto praeitis. – Kaunas : "Žiemgalos" l-kla, 1999-. – d. : iliustr. ; 22 cm

[D.] 3 : Žeimelis : istorija ir architektūra / Algimantas Miškinis. – 2000 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 147, [1] p. : iliustr. ; 22 cm. – Santr. angl., latv., vok. – Bibliogr.: p. 107–119 (417 pavad.). – R-klės: p. 139–147. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 9986-9027-9-7

4. Žiemgalos tyrinėjimai / Juozas Šliavas. – Vilnius : Kraštiečių kultūros klubas "Linkava", [1993]. – t.

[T.] 1 : Žeimelis. – 1993. – 175, [1] p.

Smulkieji spaudiniai (žemėlapiai, lankstiniai, lapeliai ir kt.)

Žeimelis : [bukletas / tekstas: P. Razgus]. – [S.l. : s.n.], 1998. – 1 lankstinys (6 p.) : iliustr.

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2002 04 29, patikslinta, papildyta 2002 05 07, 06 06, 11 07, 2003 03 13, 03 17, 2004 11 19, 2005 02 15, 10 12, 11 02, 2006 01 03, 01 06, 02 23, 04 28, 05 26, 06 16, 2007 04 17, 2009 01 26, 2009 04 06, 08 10, 2010 09 27, 12 27, 2011 01 14.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt