Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Žeimelis“ turinys

Pirma dalis

GAMTA

 1. Rimvydas Kunskas. Žiemgalos lygumos Žeimelio apylinkėse struktūros ir kilmės savitumai

ISTORIJA

ARCHEOLOGIJA

 1. Juozas Šliavas. Iš apylinkės priešistorės       

 2. Juozas Šliavas. Žeimelio apylinkės dubenėtieji akmenys

ISTORIJA

 1. Edvardas Gudavičius. Žiemgalos kunigaikštija XIII amžiuje (Istorijos bruožai)

 2. Aldona Gaigalaitė. Visuomeninis gyvenimas Nociūnų (Žeimelio) valsčiuje XX a. pirmaisiais dešimtmečiais: nuo kultūrinės etnografinės savasties gynimo iki kovos už valstybingumą

 3. Juozas Šliavas. Laiko tėkmė (Miestelio ir jo apylinkių praeities mozaika)  

 4. Alfredas Šimkus. Žeimelio miestelio herbas 

DVARAI. PARKAI

 1. Juozas Šliavas. Glebavos dvaras  

 2. Juozas Šliavas. Kratašino dvaras ir jo ponas   

 3. Juozas Šliavas. Lauksodis         

 4. Valentas Cibulskas. Lauksodžio bažnyčia           

 5. Juozas Šliavas. Plonėnų dvarai  

 6. Juozas Šliavas. Pažeimės dvaras  

 7. Juozas Šliavas. Žeimelio dvaras            

 8. Kęstutis Labanauskas. Žeimelio apylinkės parkai   

AMŽIŲ SANDŪRA

 1. Motiejus Čepas. Iš prisiminimų       

 2. Venantas Mačiekus. Paprotinės teisės elementai Žeimelio valsčiaus gyventojų tarpusavio santykiuose XX a. pirmoje pusėje  

 3. Aloyzas Bėčius. Kalnas  

 4. Irena Rudzinskienė. Išnykę ir nykstantys buvusio Žeimelio valsčiaus kaimai

 5. Kaireliai

 6. Juozas Šliavas. Kairelių kaimas ir milžinkapiai

 7. Audronė Viktorija Škiudaitė. Kaireliai, iš kurių beliko pasaka

 8. Žeimelio valsčiaus buožinių ūkių sąrašas. Parengė Aloyzas Bėčius

 9. Žeimelio valsčiaus gyventojai, nukentėję nuo sovietų valdžios 1941, 1944–1970 metais. Parengė Birutė Burauskaitė

ŠVIETIMAS

 1. Juozas Šliavas. Švietimas Žeimelio valsčiuje

 2. Žeimelio vidurinės mokyklos abiturientai. Parengė Gražvydas Kazakevičius, Saulius Žilinskas, Aloyzas Bėčius

 3. Iš atminimo skrynelės. Parengė Aloyzas Bėčius

 4. Dalia Makauskaitė. Diržių–Bardiškių pagrindinei mokyklai – 90 metų

 5. Aloyzas Bėčius. Liesų mokykla

 6. Svetlana Lacienė. Žeimelio žemės ūkio mokykla

 7. Juozas Šliavas, Vilma Kaminskienė. Miestelio bibliotekos

BAŽNYČIOS, TAUTINĖS MAŽUMOS IR RELIGINĖS BENDRUOMENĖS  

 1. Erikas Laiconas. Žeimelio evangelikų liuteronų parapija

 2. Nerija Putinaitė. Kai kurios kunigo Eriko Leijerio nuteisimoaplinkybės      
  Priedai: pareiškimai, laiškai, pamokslų juodraščiai, dokumetaiiš LYA, Meilutės Marijos Raštikytės-Alksnienės pasakojimas

 3. Juozas Šliavas, Valentas Cibulskas. Žeimelio bažnyčios        

 4. Libertas Klimka. Gothardas Frydrichas Stenderis Žeimelyje

 5. Anatolij Chaješ. Apie Žeimelio žydų bendruomenę. Iš rusų kalbosvertė ir spaudai parengė Aloyzas Bėčius

 6. Milanas Chersonskis. Žmogaus pėdsakas žemėje

 7. Grigorijus Potašenko. Vileišių (Žeimelio) sentikių bendruomenė

 8. Juozas Šliavas. Žeimelio koplyčios ir kapinės

 9. Libertas Klimka. Žeimelio bažnyčių laikrodžiai ir varpai

ŪKINIS IR KULTŪRINIS GYVENIMAS

 1. Juozas Šliavas. Žeimelio ir jo apylinkių karčemos        
             
  Karčemos – architektūros paminklai         
              Karčemų matuoklės ir indai    

 2. Juozas Šliavas, Irena Rudzinskienė. Žemės ūkis      

 3. Aloyzas Bėčius. Atgimusiame senelių ūkyje    

 4. Juozas Šliavas. Keliai keleliai ir susisiekimo priemonės        

 5. Juozas Šliavas, Irena Rudzinskienė. Žeimelio paštas

 6. Viktoras Liubomiras Žeimantas. Žeimelio–Joniškio siaurasis geležinkelis

 7. Juozas Šliavas. Žeimelio plytinė

 8. Juozas Šliavas. Buvo vienuolika vaikinų 

 9. Valentina Alekseriūnaitė, Juozas Šliavas. Lygumų ir vėjo riteriai

 10. Juozas Šliavas. Nagingų meistrų šeima   

 11. Juozas Šliavas. Žeimelio vaistinė

 12. Aloyzas Bėčius. Nenutyla vario dūdos  

 13. Donė Legeza. Diržių, Bardiškių ir Steigvilių kaimų kultūrinio gyvenimo apžvalga arba Bardiškių kultūros namų istorija

 14. Aloyzas Bėčius. „... Čia mūsų sodybas keleivis atras“  

            Apie autorius

            Santrumpos ir sutrumpinimai   

            Leidinio rėmėjai

            Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Aloyzas Bėčius

            Vietovardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Aloyzas Bėčius

            Buvusio Žeimelio valsčiaus žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

            Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Žeimelio valsčiaus teritorijoje. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

            Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

            Leidėjo žodis   

            Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

 

Antra dalis

ISTORIJA

DRAUGIJOS IR VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS

 1. Vladas Terleckas. Kredito kooperacijos Žeimelyje istorijos bruožai

 2. Aloyzas Bėčius. Parapija ir Lietuvos moterų katalikių draugijos Lauksodžio skyrius     

 3. Jonas Giedrikas. Žeimelio šaulių veikla  

 4. Juozas Šliavas. Muziejus Žeimelyje

 5. Regina Tamašiūnaitė. Apie ką kalba dievuliukai

  KALBA

 1.  Juozas Šliavas. Tarmė

1. Tarmės ploto istorija 

2. Tarmės ypatybės          

Fonetika         

Kai kurie morfologijos dalykai

Žodžių daryba 

Sintaksės savitumai     

Frazeologija    

Kitų kalbų įtaka tarmei  

3. Tarmės žodynėlis         

4. Vietoj išvadų   

 1. Juozas Šliavas. Vardynas

I. Toponimija      

A. Vietovardžio Žeimelis kilmė 

B. Vietovardžiai   

C. Vietovardžių sąrašas

1. Gyvenamųjų vietų vardai      

2. Vandenvardžiai

3. Mikrotoponimai          

D. Kai kurių vietovardžių liaudies etimologijos     

II. Antroponimija  

A. Pavardės         

B. Pavardžių sąrašas

C. Pravardės ir prievardžiai

1. Pravardžių ir prievardžių atsiradimo ypatybės

2. Pravardžių ir prievardžių kilmė

3. Pravardžių daryba             

D. Pravardžių ir prievardžių sąrašas

1. Šiaip žmonių pravardės

2. Mokinių pravardės

3. Mokytojų pravardės        

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Juozas Šliavas. Kaimai

 2. Juozas Šliavas. Pastatai           

 3. Juozas Šliavas. Kalendorius     

 4. Juozas Šliavas. XX a. pradžios papročiai, užrašyti apylinkėje 1968–1971 metais     

 5. Juozas Šliavas. Darbų papročiai         

 6. Juozas Šliavas. Audiniai ir drabužiai          

 7. Juozas Šliavas. Kaimo gyvenimo pastebėjimai    

                                    Žemdirbystė   

                                    Gyvulininkystė 

                                    Sūrių gaminimas        

                                    Bitininkystė     

                                    Botagų vijimas 

                                    Žvejyba         

                                    Samdinių buitis 

                                    Medžioklė       

                                    Paukščių gaudymas     

                                    Vėžiavimas     

                                    Miško uogų rinkimas  

                                    Sulos leidimas           

                                    Grybavimas     

                                    Riešutavimas   

                                    Valgiai 

                                    Brandis

                                    Laukinių obuoliukų panaudojimas  

                                    Krekenos paruošimas  

                                    Krienai

                                    Vakaronės      

                                    Magaryčios     

                                    Paviržis           

                                    Lauktuvės      

                                    Alaus darymas          

                                    Apsirūpinimas žabais ir malkomis         

                                    Šieno ir javų gabenimas iš laukų

                                    Odų ir kailių išdirbimas           

                                    Vilnos ir milas 

                                    Keliaujantieji prekijai  

 1. Juozas Šliavas. Žeimelio turgūs

 2. Juozas Šliavas. Vaikai Žeimelio apylinkėse       

 3. Juozas Šliavas. Žeimelio apylinkių liaudies astronomija

 4. Juozas Šliavas. Liaudies meteorologija   

 5. Juozas Šliavas. Liaudies veterinarija Žeimelio apylinkėse

 6. Juozas Šliavas. Liaudies medicina          

 7. Juozas Šliavas. Žeimelio miestelio amatai XX a. pirmoje pusėje

 8. Juozas Šliavas. Prietarai ir patirtis 

TAUTOSAKA

 1. Juozas Šliavas. Žeimelio apylinkių liaudies kūrybos lobių rinkimas          

 2. Juozas Šliavas. Žodinė liaudies kūryba 

                                    Žymesni tautosakos pateikėjai         

MITOLOGIJA

 1. Gintaras Beresnevičius. Juozo Šliavo „Žeimelio apylinkių mitologija“

 2. Norbertas Vėlius. Rinkinyje – Žeimelio sakmės

 3. Vacys Milius, Norbertas Vėlius. Prasmingas gyvenimas

 4. Juozas Šliavas. Žeimelio apylinkių mitologija

                                    Dėl pagrindinių kalendorinių momentų papročių interpretacijos

                                    Velnias – dievybė        

                                    Joninių ciklo personažai       

                                    Kiaušinis          

                                    Šventas paukštis           

                                    Ožekšnis         

                                    Šermukšnis      

                                    Liepa   

                                    Uosis – teisybės medis 

                                    Dieviškasis Kalvis ir ąžuolas

                                    Šaltiniai

                                    Namų motina 

                                    Lauko motina 

                                    Žemės motina 

                                    Kirvis  

                                    Vanduo           

                                    Ugnis   

                                    Vaivorykštė     

                                    Dangaus ratai  

                                    Perkūnas        

                                    Perkūno ginklas          

                                    Mėnulis           

                                    Saulė   

                                    Velnias

                                    Dievas 

                                    Pasaulio gyvybės medžio prototipai bei simboliai bćltų dirvoje

                                    Stabai  

                                    Likimo deivės  

                                    Pušis ir eglė     

                                    Akis    

                                    Žeimelio apylinkių ragana 

                                    Žeimelio apylinkių laumės 

                                    Laumės vaikščioja ir jodinėja           

                                    Vėlės   

                                    Velnio motina 

                                    Velnias – mirusiųjų dievas  

                                    Akmuo

                                    Žvaigždės – mirusieji    

                                    Laumės ir Perkūno vedybos          

                                    Baltasis Saulės žirgas    

                                    Juodasis Saulės žirgas 

                                    Saulės plaukai

                                    Mėnulis ir laumės          

                                    Rudens blukis  

                                    Pirmoji perkūnija ir Sekminės         

                                    Velykis ir Velykos        

                                    Blovieščiai ir Žolinė     

                                    Linai    

                                    Beržas – laumės medis

                                    Rupūžė

                                    Žalčiai ir gyvatės         

                                    Bitės    

                                    Žeimelio apylinkių Panas  

                                    Dėl bćltų mitologinio personažo laumės-raganos evoliucijos

                                    Dėl Jurginių papročių interpretacijos  

                                    Dangiškasis kalvis ir geležis 

                                    Mėnulis, Perkūnas ir laumės 

                                    Burtininkai       

                                    Žemė   

                                    Šiaurės pašvaistė         

                                    Žvaigždės        

                                    Giltinė  

                                    Vilktakiai         

                                    Blogõs akies žmonės   

                                    Varlė   

                                    Dar dėl stulpų  

                                    Kregždė         

                                    Šernas 

                                    Slogutis-vaiduoklis       

                                    Velniaplaukis   

                                    Kirvis – Saulės simbolis

                                    Trys Šiaurės Lietuvos milžinai. Velnias ir laumė

                                    Saulės ašaros 

                                    Kryžius ir perkūnija      

                                    Gandras          

                                    Avietė 

                                    Saulė ir varnos 

                                    Šventoji ugnis – pakalnėj?         

                                    Senovinių laidojimo vietų atributika bei su ja susiję vaizdiniai

                                    Gegužinių berželis        

                                    Šventasis ąžuolas         

                                    Ugnis ir židinys 

                                    Visatos atsiradimas      

                                    Visatos struktūra          

                                    Visatos pabaiga           

                                    Turto gausinimo dievybės Žeimelio apylinkėse       

                                    Dar keletas Žeimelio apylinkės metamorfozių   

                                    Senųjų tikėjimų išlikimas Žeimelio apylinkių tautosakoje

                                    Dėl lie. Teliaveli, skand. Tjalfi kilmės  

                                    Sovijaus mitas ir blužnis 

                                    Keletas pastabų dėl senųjų baltų tikybos

 ĮŽYMŪS ŽMONĖS       

 1. Juozas Šliavas. Teodoras Grothusas        

 2. Saulius Žilinskas. Pralenkęs laiką

 3. Juozas Šliavas. Dėl paminklinio akmens Teodorui Grothusui Gedučiuose

 4. Mindaugas Tomonis. P. S. (4) „... nihil obscurius luce“

 5. Genė Juodytė. Gydytojas Adomas Sketeris           

 6. Juozas Šliavas. Kražių pasipriešinimo dalyvis 

 7. Juozas Šliavas. Dievdirbys Adomas Trumpis           

 8. Juozas Šliavas. Antano Nesavo paminklai         

 9. Janina Vansauskienė. Ignas Lapinskas nesitikėjo, kad bus palaidotas kapinėse      

 10. Ignas Lapinskas. Spaudos platintojai Žeimelio valsčiuje

 11. Juras Požela. Poželų sodyba Bardiškiuose    

 12. X–XI klasių mokiniai. Boleslovas Nainys – Žeimelio istorijon grįžtantis vardas

 13. Audronė Viktorija Škiudaitė. Garsiausias visų laikų lietuvis imtynininkas Karolis Požela 

 14. Juozas Šliavas. Apie save    

 15. Aloyzas Bėčius. Pirmiausia buvo mokytojas       

 16. Janis Stradinis. Mokytojas Juozas Šliavas. Iš rusų kalbos vertė Aloyzas Bėčius

 17. Aloyzas Stasytis. Giesmė savo žemei   

 18. Vaclovas Juodpusis. Julius Juzeliūnas           

 19. Juozas Šliavas. Susitikimas su kompozitoriumi

 20. Genė Juodytė. Biografijų sąvadas

LAIŠKŲ IR SUSIRAŠINĖJIMŲ 

DOKUMENTAI

            Apie autorius

            Santrumpos ir sutrumpinimai   

            Leidinio rėmėjai

            Asmenvardžių rodyklė. Sudarė ...        

            Vietovardžių rodyklė. Sudarė ...        

            Buvusio Žeimelio valsčiaus žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė         

            Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio
            Žeimelio valsčiaus teritorijoje. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

            Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis         

            Leidėjo žodis   

            Apie seriją „Lietuvos valsčiai“           

Didelėse 800–1000 psl. apimties knygose bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygų turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2004 11 19

Patikslinta, papildyta: 2005 01 05, 02 15, 2006 01 03, 2009 04 06.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt