Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Virginijus Jocys
tel. 8686 55083, el. paštas virginijus@versme.lt

Sudarytojai

Virginijus Jocys, dr. Edita Korzonaitė (tautosaka), Jolanta Skurdauskienė

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2002 m. rengia ir 2012 m. numato išleisti monografiją „Plungė“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas 

Siekdama surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos, „Versmės“ leidykla 2003 m. rugpjūčio 4–13 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Plungę ir jos apylinkes buvusio Plungės valsčiaus teritorijoje. 

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2002 07 24.

Išleidimo terminas – 2020 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2017 07 21

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Eur 49 646,00

2. Faktiškai gautos lėšos

0,00

3. Negautos lėšos*

49 646,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Plungė“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

46 646,00

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Plungė“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Kraštotyros sintezės

1. Дробенко, Алексей. Местечко Плунгяны. Ковна, 1900. с. 14.

2. Garunkštis, Aleksas. Plungė – Babrungo kraštas : Plungės raj. geogr. apžvalga / Aleksas Garunkštis, Rimantas Kontvainis, Algirdas Stanaitis ; Ats. red. A. Stanaitis ; S. Tutlys. – Kaunas : Šviesa, 1993. – 141, [2] p., 40 iliustr. lap. – Santr. angl., rus. – ISBN 5-430-01501-6

3. Jonutienė, Elvyra. Plungė / E. Jonutienė, J. Šimkus. – Vilnius : Mintis, 1972. – 86 p. : iliustr.

4. Mano gimtasis miestas Plungė nuo 1850 metų = My native town Plungė since 1850 / Plungės "Saulės" gimnazija ; [sudarė Irena Latakienė ir Plungės gimnazijos mokiniai]. – Kaunas : Dakra, 2001. – 64 p. : iliustr. ; 21 cm. – Gretut. tekstas liet., angl.

5. Pažinkime Plungės kraštą = Get aquainted with Plungė region / [teksto autorė Zita Paulauskaitė]. – Klaipėda : Druka, 2008 (Klaipėda : Druka). – 71, [1] p. : iliustr. ; 28 cm. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-735-69-4 (įr.)

6. Plungė amžių sandūroje = Plungė at the turn of the century : [fotoalbumas / sudarytojas Bronislovas Pocius ; redakcinė kolegija: Jolanta Skurdauskienė … [et al.]. – Plungė [i.e. Klaipėda : Druka], 2002 (Klaipėda : Druka). – 103, [4] p. : iliustr. ; 31 cm. – Gretut. tekstas liet., angl. – Virš. aut.: Bronislovas Pocius. – Bibliogr. įž. str. gale. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9986-848-25-3 (įr.)

7. Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė = Sacral architecture and art in the Plungė deanery : [Plungė, Kuliai, Stalgėnai, Pakutuvėnai, Rietavas, Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, Žlibinai, Plateliai, Beržoras, Žem. Kalvarija, Gegrėnai / sudarytojas Adomas Butrimas]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, [2005] (Vilnius : Petro ofsetas). – 819, [9] p. : iliustr., žml. ; 35 cm. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Santr. angl.

8. Slivskis, Kostas Aldavinas. Plungė : [fotoalbumas] / Kostas Slivskis ; [fotografijos Kosto Slivskio]. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2004 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – [48] p. : iliustr. ; 15 x 22 cm. – Gretut. tekstas liet., angl., rus., vok. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 9986-31-116-0

9. Slivskis, Kostas Aldavinas. Plungė ir plungiškiai = Plungė and its citizens / Kostas Slivskis. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – 190, [1] p. : iliustr. ; 25 cm. – Dalis teksto gretut. liet., angl. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-31-160-8 (įr.)

10. Stropus, Stasys. Senosios Plungės pėdsakai / Stasys Stropus. – Vilnius : Mokslo aidai, [2004] (Vilnius : Mokslo aidai). – 371, [1] p. : iliustr. ; 25 cm. – Bibliogr.: p. 358–366. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-591-11-0 (įr.)

Atskiri veikalai

A. M.K. Čiurlionis ir Plungė / [archyvinę medžiagą rinko Zita Paulauskaitė ; tekstą paruošė Dalia Stasikėlienė ir Genovaitė Žiobakienė]. – Plungė : Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla [etc.], 2005. – 31, [3] p., įsk. virš. : iliustr., faks., nat. ; 23 cm. – Antr. iš virš. – Skirta M.K. Čiurlionio 130-osioms metinėms. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 500 egz.

B. Plungės pramonė = Industry of Plunge / Plungės pramonininkų sąjunga ; [parengė Elvyra Jonutienė ir Gintaras Morkis]. – Plungė : Brasta ; [Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.], 2001 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – 61, [3] p. : iliustr., žml. ; 23 cm. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-31-038-5

Smulkieji spaudiniai (žemėlapiai, lankstiniai, lapeliai ir kt.)

Adomavičius, K. Plungė : [bukletas]. – [Vilnius], [1971]. – 1 lankstinys [6 p.).

Milašienė, Alina. Aplankykite Plungę = Welcome to Plungė / [teksto autorė A. Milašienė ; į anglų kalbą vertė L. Šmelkina]. – Vilnius : Atkula, 1995. – [14] p., įsk. virš. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – ISBN 9986-536-12-X

Plungės biblioteka : informacinis leidinys. – Plungė, 1989. – 1 lankstinys (12 p.).

Čia skelbiama informacija, parengta 2002 11 07, patikslinta, papildyta 2003 03 13, 03 17, 2007 08 16, 2010 08 10, 2016 11 16, 2017 07 21.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt