Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

 
Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Virginijus Jocys
tel. 8686 55083, el. paštas virginijus@versme.lt

Sudarytojai

Virginijus Jocys, Aldona Kuprelytė

Anotacija

„Versmės“ leidykla rengia monografiją „Plateliai“ (2-ąją papildytą laidą), skiriamą Lietuvos Tūkstantmečiui (2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (2003), Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 100-mečiui (2018). (Informaciją apie monografijos „Plateliai“ 1-ąjį leidimą žr. „Versmės“ leidyklos interneto svetainėje www.versme.lt puslapyje Išleistos knygos: Plateliai).

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas

Monografijoje, kaip ir kitose serijos knygose, yra 6 skyriai – Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės. Juose bus pateikta daug įdomios medžiagos apie Platelius ir jų apylinkes buvusio Platelių  valsčių teritorijose.

Maloniai prašome aktyviai bendradarbiauti rengiant monografiją apie Platelius ir jų apylinkes. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Leidinio finansavimas, 2017 07 21

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Eur 49 646,00

2. Faktiškai gautos lėšos

0,00

3. Negautos lėšos*

49 646,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Plateliai“ 2-asis papildytas leidimas (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

46 646,00

  

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Plateliai“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Kraštotyros sintezės

1. Plateliai / [redakcinė komisija: Venantas Mačiekus (pirmininkas) … [et al.]. – Vilnius : Versmė, 1999 (Vilnius : Vilspa). – 799, [1] p. : iliustr., nat., žml. – (Lietuvos valsčiai). – Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys. – Knyga skiriama Platelių 550 metų jubiliejui, 1450–2000. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 9986-9236-1-1

2. Mickevičius, Juozas. Plateliai : Platelių apylinkių geografinė būklė / Juozas Mickevičius. – Kaunas : "Raidės" sp., 1940. – 32 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 31–32

3. Stropus, Stasys. Plungės kraštas, 1253–2003 / Stasys Stropus. – Vilnius : UAB "Mokslo aidai", [2004–2005]. – 4 d. : iliustr., portr., žml. ; 25 cm. – ISBN 9955-591-13-7 (įr.)

4. 3 : Platelių seniūnija. – [2005] (Vilnius : Mokslo aidai). – 337, [1] p. : iliustr., portr., žml. – Bibliogr.: p. 323–331. – Tiražas 250 egz. – ISBN 9955-591-25-0

5. Šalūga, Romualdas. Plateliai / R. Šalūga. – Vilnius : Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1961. – [24] p. : iliustr. – Viršelyje aut. nenurodytas

6. Iš Barstyčių ir Platelių apylinkių senovės : [rink.] / sudaryt. V. Vaitkevičius. – Vilnius : LR kultūros paveldo insp., 1994. – 44 lap. : žml., iliustr. – Tekstas vienoje lap. Pusėje

Atskiri veikalai

A. Rumbutis, Pranas. Jerubaičių kaimas [Plungės rajonas]. – Akademija (Kėdainių r.) : [P. Rumbutis], 2009 (Kėdainiai : Spaudvita). – 94, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 80 egz. – ISBN 978-609-408-041-8

B. Žemaitijos nacionalinio parko kultūros vertybės / [tekstas A. Kuprelytės, E. Mickūno]. – Plateliai (Plungės raj.) : [Žemaitijos nacionalinio parko direkcija], 2005 (Kaunas : "Smaltijos" l-kla). – 32 p. : iliustr. ; 21 cm

C. Žemaitijos nacionalinis parkas = Žemaitija National Park : atostogaukime kaime / [paruošė G. Norvaišas … [et al.] ; vertimas: V. Sobutaitė (vokiečių) ; fotografijos: V. Bezaro … [et al.]. – Plateliai (Plungės raj.) : Žemaitijos nacionalinio parko l-kla, 1998 (Klaipėda : S. Jokužio sp.). – 18 p. : iliustr. + 1 sulankst. žml. lap. – Gret. tekstas liet., angl., vok. – ISBN 9986-9291-0-5

D. Žemaitijos nacionalinis parkas : leidinys skirtas Žemaitijos nacionalinio parko įkūrimo 10-mečiui / [rengė V. Bandzienė, V. Bezaras, A. Brazdeikytė, M. Jankauskienė, A. Kuprelytė, S. Kvederienė, G. Norvaišas, N. Norvaišienė, G. Matevičiūtė, E. Mickūnas, A. Mockus, S. Sidabras, V. Simutis, S. Vyšniauskas]. – [Plateliai (Plungės raj.)] : Žemaitijos nac. parko direkcijos l-kla, 2001 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – 38, [1] p., įsk. virš. : iliustr. ; 30 cm. – Santr. angl., vok. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9986-9291-1-3

E. Mažintas, Jonas. Žmogus ir dangus : Platelių tragedija, lakūno kelias : apybraiža / Jonas Mažintas. – Vilnius : UAB "Aušra", 2000 (Vilnius : UAB "Leidybos centras"). – 306, [1] p. ; 22 cm. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9986-952-06-9 (įr.)

F. Bieliukas, Kazimieras. Platelių srities ežerų morfometrija. – [Kaunas], [1937]. – 153–165 p.

Smulkieji spaudiniai (žemėlapiai, lankstiniai, lapeliai ir kt.)

·Plateliai-Alsėdžiai : kai kurie senovės bruožai / sudarytojas V. Vaitkevičius. – Vilnius : LR kultūros paveldo inspekcija, 1994. – [8] p. : iliustr., žml. – 1994 m. Ramuvos stovyklai

Čia skelbiama informacija, parengta 2009 04 08, patikslinta, papildyta 2010 08 11, 2016 11 16, 2017 07 21.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt