lankymasis šioje svetainėje

 


Plateliai

3-ioji serijos monografija: 45 autoriai, 46 straipsniai, 800 puslapių, 2000 egzempliorių. 1999 m. 

Rengėjai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

 

Kas į knygą nesudėta 

 

Knyga skiriama

LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009-2009

PLATELIŲ 500 METŲ JUBILIEJUI 1450-2000

Plateliai į Žemaitijos ir visos Lietuvos istoriją įėjo kaip vienas iškilesnių ekonomikos ir kultūros centrų. Unikalus Platelių ežeras ir jo vaizdingos apylinkės savo pirmaprade gamta ir archaiškomis sodybomis nuo seno žavi kiekvieną čia apsilankantį. Todėl, kuriant Žemaitijos nacionalinį parką, neatsitiktinai buvo apsistota ties Plateliais.

Monografijoje apibūdinama Platelių valsčiaus istorija nuo seniausių laikų iki antrosios sovietinės okupacijos, pateikiama politinių kalinių ir tremtinių atsiminimų, skelbiama Beržoro k. istorijos studija. Rašoma apie tradicinius verslus (žemdirbystę, gyvulininkystę, bitininkystę, žvejybą), tradicinį maistą, audinius, turgus ir paprotinę teisę, kalendorinius ir šeimos (gimtuvių, krikštynų, laidotuvių) papročius, kapines, liaudies mediciną ir sanitariją, liaudies meteorologiją ir kt. Spausdinamas didelis per pastaruosius 70 metų užrašytos tautosakos pluoštas, Platelių apylinkių vietovardžiai.

Rengėjai ir rėmėjai

Redaktoriai

Venantas Mačiekus  (pirmininkas), Vacys Milius, Kazys Misius, Margarita Kazakevičiūtė, Povilas Krikščiūnas, Marytė Slušinskaitė, Petras Jonušas

Rėmėjai

Žemaitijos nacionalinio parko administracija, Lietuvos paštas, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Petras Jonušas

Pratarmė

Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos 22-oji kompleksinė vasaros ekspedicija 1991 m. rugpjūtį tyrinėjo Platelių seniūniją. Ekspedicijoje dirbo 108 kraštotyrininkai. Ekspedicijai vadovavo dėstytojas Venantas Mačiekus.

Devyni istorikai (vadovas — ramuvietis Aloyzas Petrašiūnas) rinko atsiminimus apie Platelių apylinkes nuo šio šimtmečio pradžios iki Atgimimo sąjūdžio, užrašė politinių kalinių ir tremtinių atsiminimų (dalį šių atsiminimų skelbiame knygoje), tyrinėjo senų spaudinių ir raštų, sakralinės paskirties tekstų, antkapinių paminklų įrašų šriftus. Istorikų surinkta medžiaga laikoma Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje, Istorijos institute ir Žemaitijos nacionalinio parko archyve.

Beveik pusė ekspedicijos dalyvių buvo etnografinės medžiagos rinkėjai: medžiaginę ir dvasinę mūsų tautos kultūrą tyrinėjo net 53 kraštotyrininkai. Jiems vadovavo Istorijos instituto vyr. mokslinis bendradarbis, dr. (dabar hab. dr. prof.) Vacys Milius. Dauguma surinktos etnografinės medžiagos skelbiama šioje knygoje. Etnografiniai aprašai buvo padauginti rašomąja mašinėle ir yra laikomi Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje, Istorijos instituto etnografijos skyriaus rankraštyne, Liaudies buities muziejuje ir Žemaitijos nacionalinio parko archyve.

Plateliškių šnektą tyrė, vietovardžius ir žodžius rinko 11 kalbininkų. Jiems vadovavo ramuvietė Marytė Slušinskaitė, konsultavo hab. dr. prof. Aleksas Girdenis. Kalbininkų surinkta medžiaga papildė Lietuvių kalbos instituto rankraštyną. Iš ekspedicijoje surinktos kalbos medžiagos knygoje skelbiami tik vietovardžiai.

Tautosakininkai (vadovė — Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinė bendradarbė, ramuvietė Regina Buivydaitė) užrašė apie 1500 tautosakos kūrinių, kurie pateko į Lietuvių literatūros ir tautosakos rankraštyną. Knygoje skelbiama tiek ekspedicijoje užrašytų, tiek ir ankstesniais metais kitų tautosakininkų surinktų tekstų.

Knyga parengta remiantis kraštotyros ekspedicijoje surinkta medžiaga, literatūros šaltiniais ir archyvais. Nevienodas etnografinių straipsnių lygis: šalia patyrusių etnografų darbų skelbiami pirmieji pirmąsyk ekspedicijose dalyvavusių studentų bandymai. Kadangi ir šiuose kukliuose bandymuose yra informacijos apie tradicinę šio krašto žemaičių kultūrą, redakcinė komisija jų neatmetė.

Turime vilties, kad skaitytojas bus atlaidus pirmajai knygai apie Platelius. Tikimės, kad Plateliams skirtos būsimos knygos užpildys šio pirmojo bandymo spragas.

Turinys

  

9

Pratarmė

 

Gamta

11

Vidmantas Bezaras. Platelių apylinkių gamta

 

Praeitis

38

Kazys Misius. Iš Platelių ir jų apylinkių praeities iki 1940  metų

126

Kazys Misius. Platelių paštas ir telegrafas iki 1940 m.

145

Karolio Prialgauskio atsiminimai apie Platelių paštą. Užrašė Juozas Mickevičius

146

Aldona Kuprelytė. Platelių paštas po 1940 m.

154

Stanislovas Buchaveckas. Platelių valsčius ir jo mokyklos 1941-1944 m.

198

Tremtinių atsiminimai. Užrašė Jūratė Korsakaitė

237

Politinių kalinių atsiminimai. Užrašė Jūratė Korsakaitė

252

Nijolė Pliuraitė. „Aš esu savo tautos mylėtoja“

257

Virginijus Jocys. Beržoro istorinė-urbanistinė raida

295

Dovilė Sabaliauskaitė. Šrifto kultūra

 

Tradicinė kultūra

307

Jonas Mardosa. Kai kurie žemdirbių darbai ir papročiai

322

Kęstutis Bredelis. Piemenys ir ganymo papročiai

324

Arvydas Bagdonavičius. Žvejyba

328

Dalia Tamulaitytė. Bitininkystė

333

Darius Ryliškis. Šis tas apie sodus

337

Gražina Žumbakienė. Gėlių darželiai

355

Eligijus Juvencijus Morkūnas. Babrungėnų vandens malūnas

368

Vingaudas Baltrušaitis. Žemaitiškos trobos interjeras

392

Vingaudas Baltrušaitis. Balanos gadynę prisimenant

397

Erika Nenartavičiūtė. Naminis audimas XX a. pirmoje pusėje

403

Rita Mažeikienė. Tradicinis skalbimas ir dažymas

407

Dangirutė Giedraitytė. Tradicinis valstiečių maistas

411

Iš Julijos Gadeikytės pasakojimų apie maistą. Užrašė Janina Samulionytė

428

Nijolė Pliuraitė. Vaikų žaislai XX a. pirmoje pusėje

442

Elvyra Straševičienė. Turgus Platelių aikštėje

453

Venantas Mačiekus. Paprotinė teisė

464

Dalia Kavaliauskienė-Globytė. Kalendoriniai papročiai (nuo Advento iki Grabnyčių)

472

Arūnas Vaicekauskas. Užgavėnių papročiai

491

Asta Rudaitytė. Verbų, Velykų, Sekminių, Devintinių ir Žolinės papročiai.

494

Gražina Dagytė. Gimtuvių papročiai

500

Reda Kralikauskaitė. Krikštynų papročiai

502

Arūnas Vaicekauskas, Skaidra Vaicekauskienė. Laidotuvių papročiai

515

Vacys Milius. Išėję negrįžti

526

Agnė Judžentytė. Vardinių papročiai

529

Rasa Uždavinytė. Apeiginiai vainikai

534

Rita Mažeikienė. Liaudies medicina

557

Laima Korsakaitė. Liaudies sanitarija

560

Teresė Kaunienė. Liaudies meteorologija

573

Vilija Janušauskienė. Žemaičių psichologinis laukas

579

Libertas Klimka. Mėnulio nušviestais paežeriais

585

Dainius Elertas. Platelių ežero mitologinė erdvė

 

Kalba

592

Platelių apylinkių vietovardžiai. Rinko Kazimieras Eigminas ir Nikolajus Michailovas

619

Plateliškių mintys ir žodžiai. Parinko Marytė Slušinskaitė

 

Tautosaka

625

Tautosakos tekstai. Parengė Povilas Krikščiūnas ir Aušra Žičkienė

627

Dainuojamoji tautosaka

725

Žaidimai

728

Pasakojamoji tautosaka

775

Smulkioji tautosaka

793

Dainininkai, pasakoriai, muzikantai

 

 

797

Lidija Kavaliauskienė. Platelių valsčiaus kaimai (žemėlapis)

 

Contents

  

 

9

Introduction

 

NATURE

11

Vidmantas Bezaras. The nature of Plateliai environs

 

THE PAST

38

Kazys Misius. From the past of Plateliai environs until 1940

126

Kazys Misius. Plateliai postoffice and telegraph until 1940

145

Karolis Prialgauskis’s recollections about Plateliai postoffice recorded by Juozas Mickevičius

146

Aldona Kuprelytė. Plateliai postoffice after 1940

154

Stanislovas Buchaveckas. Plateliai rural district ant its schools (1941-1944)

198

The recollections of exiles recorded by Jūratė Korsakaitė

237

The recollections of political prisoners recorded by Jūratė Korsakaitė

252

Nijolė Pliuraitė. “I love my people”

257

Virginijus Jocys. Historic and urban development of Beržoras

295

Dovilė Sabaliauskaitė. Print culture

 

TRADITIONAL CULTURE

307

Jonas Mardosa. Agricultural work and customs

322

Kęstutis Bredelis. Shepherds and pasturage customs

324

Arvydas Bagdonavičius. Fishing

328

Dalia Tamulaitytė. Beekeeping

333

Darius Ryliškis. Some words about orchards

337

Gražina Žumbakienė. Flower-gardens

355

Eligijus Juvencijus Morkūnas. The water-mill of Babrungėnai

368

Vingaudas Baltrušaitis. The interior of Samogitian (žemaičiai) living room

392

Vingaudas Baltrušaitis. Splinter age recollection

397

Erika Nenartavičiūtė. Home spun cloth of the first half of the twentieth century

403

Rita Mažeikienė. Traditional laundering and dyeing

407

Dangirutė Giedraitytė. Traditional peasants’ food

411

Something from Julija Gadeikytė’s narrations about dishes recorded by Janina Samulionytė

428

Nijolė Pliuraitė. The toys of children of the first half of the twentieth children

442

Elvyra Straševičienė. Market in the square of Plateliai

453

Venantas Mačiekus. Customary law

464

Dalia Kavaliauskienė-Globytė. Calendar customs (from the Advent to the second of February)

472

Arūnas Vaicekauskas. Shrove-tide customs

491

Asta Rudaitytė. Palm Sunday, Easter, Withsunday, Corpus Christy Day and fifteen of August customs

494

Gražina Dagytė. Birthday celebration customs

500

Reda Kralikauskaitė. Christening customs

502

Arūnas Vaicekauskas, Skaidra Vaicekauskienė. Funeral customs

515

Vacys Milius. The dead never return

526

Agnė Judžentytė. St. Patron’s Day customs

529

Rasa Uždavinytė. Ritual wreaths

534

Rita Mažeikienė. Folk medicine

557

Laima Korsakaitė. Folk sanitation

560

Teresė Kaunienė. Folk meteorology

573

Vilija Janušauskienė. Psychological field of žemaičiai

579

Libertas Klimka. With the shores of the lakes in moonlight

585

Dainius Elertas. The mythological space of Plateliai lake

 

LANGUAGE

592

The names of place of Plateliai collected by Kazimieras Eigminas and Nikolaj Michailov

619

The thoughts and words of the residents of Plateliai selected by Marytė Slušinskaitė

 

FOLK-LORE

625

Folk-lore texts prepared by Povilas Krikščiūnas and Aušra Žičkienė

627

Folk songs

725

Games

728

Folk tales

775

Minor folk-lore

793

Singers, narrators, musicians

 

  

797

Lidija Kavaliauskienė. The map of Plateliai district

 

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

 

Atgal Viršun
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt