Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Panemunėlis II dalis

22-oji serijos monografija, II dalis: 52 autoriai, 62 straipsniai,

828 puslapiai (857–1684), 800 egzempliorių. 2011 m.
ISBN 978-9955-589-27-3

 

Rengėjai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About „Lietuvos valsčiai“ series

Finansavimas

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Kas į knygą nesudėta

 

Knyga skiriama
 

LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

lietuvos valstybės – karaliaus mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejui 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DVIDEŠIMTMEČIUI 1990–2010

ANTICARINIO 1863–1864 METŲ SUKILIMO 150 METŲ JUBILIEJUI 1863–2013 

PANEMUNĖLIO 250 METŲ SUKAKČIAI 1772–2012

 

„Panemunėlis“ – 22-oji dviejų dalių šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos monografija, skiriama Panemunėlio 240 metų sukakčiai (1772–2012), Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018), kitoms reikšmingoms šalies sukaktims.

Ją sudaro 87 autorių – mokslininkų ir kraštotyrininkų – parašyti 114 straipsnių, 1684 knygos puslapiai, neišsitekę vienoje knygoje, todėl išleisti dviem tomais.

Pirmoje monografijos dalyje rašoma apie Panemunėlio ir jo apylinkių kraštovaizdžio formavimąsi ir kitimą, istoriją nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Daug dėmesio skiriama Sėlos dykros dalies – Nemunėlio aukštupio apgyvendinimui, dvarų ir kaimo istorijoms.

Antroje dalyje supažindinama su krašto etnine kultūra, tautosaka, aptariama panemunėliečių tarmė ir jos kitimas per šimtą metų, nagrinėjama vandenvardžių kilmė, augalų pavadinimai, rašoma apie žymius panemunėliečius – liaudies švietėją kunigą J. Katelę, rašytoją ir kalbininką K. Jurgelionį, valstybės veikėją J. Tūbelį, kultūros darbuotoją P. Rusecką, dainininką J. Bieliūną, rašytoją mokslininką ir kultūrininką J. Tininį, skelbiamas kitų įžymesnių panemunėliečių biografijų sąvadas. Monografijoje paminėta daugiau kaip 8 tūkst. asmenų, susijusių su aprašomu kraštu.
 

Rengėjai ir rėmėjai

Vyriausiasis redaktorius
Venantas Mačiekus

Sudarytojas
Venantas Mačiekus, Povilas Krikščiūnas

Redaktoriai
Petras Jonušas, Artūras Judžentis, Povilas Krikščiūnas, Kazys Misius, Daiva Vyčinienė

Kalbos redaktorė
Vincenta Velžytė

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
Aloyzas Pranas Knabikas

Korektorė
Rasa Kašėtienė

Viršelio dailininkė, meninė redaktorė
Ona Liugailienė

Principinio maketo dailininkas
Alvydas Ladyga

Kartografės
Aira Dubikaltienė, Lidija Kavaliauskienė

Maketuotoja
Sigrida Juozapaitytė

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Habil. dr. VALENTINAS BALTRŪNAS (geologija), dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ (XX a. istorija), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS (kalba), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija, komisijos pirmininkas)

Rengėjas ir leidėjas
Viešoji įstaiga „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas Petras Jonušas)

Didžiausi finansuotojai ir rėmėjai
Rokiškio rajono savivaldybė, UAB „Magnolija“, Petras Jonušas, Edmundas Rimša

Serijos „Lietuvos valsčiai“ knygos rengiamos bendradarbiaujant su
Lietuvių kalbos institutu, Lietuvos žemės ūkio universitetu, Kauno technologijos universitetu, Lietuvos liaudies buities muziejumi, Vilniaus universiteto Filologijos ir Istorijos fakultetais, Kultūros, filosofijos ir meno institutu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu, Vilniaus pedagoginiu universitetu, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Šiaulių „Aušros“ muziejumi, Lietuvos valstybės istorijos archyvu, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejumi, LMA biblioteka, Kauno Maironio literatūros muziejumi.

Viršelio aplankale ir priešlapiuose 
Panemunėlis žiemą. 2011 m. Vacio Valužio nuotr.

Knyga išleista 2011

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

Pratarmė

Prieš Antrąjį pasaulinį karą gimę rokiškėnai iš tėvų pasakojimų dar žinojo, kad Panemunėlio parapijos žmonės yra lyg šviesesni, anksčiau pažinę raštą, kad šiame krašte didesnę vertę turi spausdintas žodis ir kad tai yra kažkada čia kunigavusio liaudies švietėjo Jono Katelės nuopelnas. Tas žinojimas paskatino šių eilučių autorių, kilusį iš gretimos Žiobiškio parapijos, 1979 m. rugpjūčio mėnesį Panemunėlio apylinkėse surengti Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ekspediciją. Toje dar sovietų okupacijos sąlygomis vykusioje ekspedicijoje daugiausia medžiagos pavyko surinkti tautosakininkams (vadovė – lituanistė Gražina Mališauskienė (Meilutytė), etnografams (vadovas – humanit. m. dr. Vacys Milius) ir kalbininkams (vadovas – humanit. m. dr. Bonifacas Stundžia). Dvidešimt šeši tautosakininkai įrašė į magnetinę juostą net 4 311 tautosakos kūrinių (1 535 dainas, 746 pasakas, sakmes, padavimus, 1 775 smulkiosios tautosakos ir 255 kitos tautosakos vienetus). Šioje ekspedicijoje surinkta tautosaka ir etnografinė medžiaga sudaro „Panemunėlio“ monografijos etninės kultūros ir tautosakos skyrių pamatą. Sovietmečiu dėl tuomečių ideologinių suvaržymų istorinės žmonių medžiagos, objektyvių atsiminimų rinkti apskritai nebuvo įmanoma, o ir surinktos medžiagos paskelbti nepavyko.

Reali galimybė parengti ir išleisti monografiją apie Panemunėlį atsirado kraštotyrininkui ir verslininkui Petrui Jonušui specialiai tam tikslui 1994 m. įsteigus „Versmės“ leidyklą. 2001 m. vasarą leidykla surengė pakartotinę ekspediciją į Panemunėlio kraštą, kurioje dirbo 22 mokslininkai ir kraštotyrininkai ir kurių indėlis į monografiją yra itin svarus. Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, gimusi ir augusi Panemunėlio miestelyje, parengė Panemunėlio Jono Katelės mokyklos istoriją ir 9 straipsnius apie įžymius panemunėliečius, surinko tremtinių, politinių kalinių atsiminimų. Buvęs ilgametis Panemunėlio vidurinės mokyklos direktorius Juozas Pranckūnas parašė vidurinės mokyklos istoriją, bibliotekininkė Danutė Bružienė – Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės bibliotekos, kurioje visą gyvenimą dirbo, istoriją. Kaimų istorijos neįmanomos be tuose kaimuose gimusių ir augusių žmonių pastangų. Geriausias to pavyzdys – Danutė Mažeikienė (Tumonytė), parengusi išsamią gimtojo Jurkupių kaimo studiją. Birutė Ramelienė aprašė Ramanauskų, Birutė Zizienė – Martiniškėnų, Virginija Mikalauskienė – Vieversynės, Valerija Bagdonavičienė ir Petras Marcijonas – Vilių, Bronislava Kornilova (Bitinaitė) ir Emilija Jurkevičienė – Tindžiulių kaimus ir t. t.

Dėl įvairių priežasčių monografijos rengimas užtruko visą dešimtmetį. Dėl to straipsnius parašyti suskubo ir vėluojantys, ir nauji autoriai, o monografija išsiplėtė iki 1 686 puslapių, tad ją teko išleisti dviem tomais.

Monografija susideda iš septynių dalių – be standartinių gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių teminių skyrių, teikiamas ir atskiras sociologijos skyrius.

Monografijos „Panemunėlis“ rengimą ir spausdinimą iš dalies finansavo Rokiškio rajono savivaldybė, UAB „Magnolija“ (direktorius Jonas Dubickas), „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, dr. Edmundas Rimša, asmeninėmis santaupomis gražiai prisidėjo ir būrys panemunėliečių.

Širdingai dėkoju visiems kraštiečiams, prisiminimais, nuotraukomis, kita medžiaga prisidėjusiems prie monografijos rengimo, Rokiškio krašto muziejaus darbuotojams, monografijos rengėjus rėmusiems ikonografine medžiaga, ir Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai, leidusiai pasinaudoti įžymiųjų rokiškėnų kartoteka.

Už monografijos parengimą esu dėkingas kalbininkėms Vincentai Velžytei ir Rasai Kašėtienei, maketuotojoms Sigridai Juozapaitytei ir Violetai Barkauskaitei, tekstų rinkėjams Gabijai Bruzgytei, Jūratei Baradinskienei ir Donatui Rinkevičiui, fotografui Aloyzui Petrašiūnui, viršelio dailininkei ir monografijos meninei redaktorei Onai Liugailienei, leidyklos darbuotojoms Živilei Driskiuvienei, Gabijai Juščiūtei, Rimgailei Pilkionienei, Vaidai Dževečkaitei, taip pat rengimo metu netikėtai mirusiai leidyklos administratorei Aušrai Jonušienei. Tariu ačiū „Versmės“ leidyklos vadovui Petrui Jonušui, ne tik vadovavusiam ir koordinavusiam viso monografijos rengėjų būrio darbą, bet ir savo asmeninėmis lėšomis rėmusiam knygos rengimą bei užtikrinusiam monografijai išleisti trūkstamą finansavimą, be kurio ši, kaip ir daugelis „Lietuvos valsčių“ knygų, tiesiog negalėtų būti nei parengtos, nei išleistos.

Venantas Mačiekus

 

Turinys

Pirmosios dalies turinys

Antrosios dalies turinys

 

 

ISTORIJA. KAIMŲ IR ŠEIMŲ ISTORIJOS (tęsinys)

865

 

Genė Giriūnienė, Vytautas Gasiūnas. Balandiškio vienkiemis

873

 

Virginija Mikalauskienė. Vieversynės kaimas

881

 

Juozas Vaičionis. Prisiminimai

894

 

Birutė Zizienė. Atsiminimai apie Martiniškėnų kaimą

924

 

Bronislava Kornilova (Bitinaitė), Emilija Jurkevičienė (Kubiliūtė). Tindžiuliai atmintyje ir širdyse

947

 

Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietė iki 1940 metų. Pasakojo Teresė Bimbienė. Užrašė Juozas Pranckūnas

950

 

Apie Panemunėlio apylinkių kaimus. Užrašė Violeta Aleknienė

968

 

Vytautas Gasiūnas. Kuo įdomus Ažumiškis

970

 

Edmundas Kubilius. Prisiminimai apie Joneliškių kaimą

973

 

Emilija Šukienė. Apie Panemunių kaimą

978

 

Petras Peldžius. Apie Lukiškių kaimą

987

 

Petras Jakštas. Apie Moškėnų kaimą

992

 

Kleopas Jurgelionis. Mano senelis Jasiūnas

998

 

Janina Baraišienė. Apie Moškėnų Pugžlių ir Tvirkučių giminę

1004

 

Valerija Tininaitė. Apie Tininių giminę

1016

 

Stepas Tunaitis. Tunaičių sodyba Šetekšnių kaime

1025

 

Bronė Čeponienė. Apie Panemunėlio dvarą

1027

 

Ieva Kaušinienė, Janina Neniškytė-Lyvens, Sigutė Petrauskienė, Birutė Ramelienė. Turdvario Neniškiai

 

 

ETNINĖ KULTŪRA

1083

 

Aldona Grigaitytė. Bitininkystė

1091

 

Elvyra Straševičienė. Statyba iš medžio ir meistrai

1104

*

Eligijus Juvencijus Morkūnas. Malūnai Panemunėlio apylinkėse tarpukaryje

1140

*

Inga Nėnienė. Skaros ir skarelės: Panemunėlio apylinkių tradicijos ir mados

1152

 

Venantas Mačiekus. Papročių teisės reliktai Panemunėlio apylinkėse XX a. pirmojoje pusėje

1175

 

Albina Žebrauskaitė. Darbo papročiai

1184

 

Stasė Laučiškytė, Dalia Daleckaitė. Kalendorinių švenčių papročiai

1192

 

Rita Dudėnaitė, Jolanta Skukauskaitė. Vestuvių papročiai

1211

 

Donata Mitaitė. Laidotuvių papročiai

1218

 

Vilija Janušauskienė. Tradicinis etiketas

1222

 

Irena Stonkuvienė. Vaikų ugdymas šeimoje XX a. pirmojoje pusėje

1257

 

Alminta Rudytė. Vaikų žaidimai

1269

 

Nijolė Balvočiūtė, Alma Vaičiulytė. Liaudies medicina

1275

 

Ona Misiūnaitė. Liaudies veterinarija

1280

 

Aloyzas Petrašiūnas. Panemunėliečių tradiciniai pastatai ir namų apyvokos daiktai

 

 

KALBA

1301

*

Laima Kalėdienė. Panemunėlio kalba prieš 100 metų ir dabar

1332

*

Laimutis Bilkis. Panemunėlio vandenvardžiai

1341

*

Aurelija Gritėnienė. Augalų pavadinimai Panemunėlio šnektoje

1356

 

Donatas Papaurėlis. Dėl vienos retos pavardės

 

 

TAUTOSAKA

1361

 

Povilas Krikščiūnas. Įžanginiai pamąstymai

1363

 

Nijolė Navikaitė. Iš pagalbinių tautosakos užrašų

1365

 

Gražina Mališauskienė (Meilutytė). Ko nenugirdo mikrofonas

1369

 

Nijolė Navikaitė. „Dabar jau galima ir pailsėti...“

1370

*

Povilas Krikščiūnas. Keletas potėpių dainų portretui

1383

 

Povilas Krikščiūnas, Daiva Vyčinienė. Sutartinių pėdsakais

1391

 

Povilas Krikščiūnas. Pasakysiu pasakų...

1435

 

Povilas Krikščiūnas. Savo kieme ir gaidys gudrus...

 

 

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

1445

 

Violeta Aleknienė. Poetas Kleopas Jurgelionis

1458

 

Violeta Aleknienė. Jonas Šarkauskas – žymiausias kunigo Jono Katelės pagalbininkas

1462

 

Aldona Dranseikienė. Prisiminimai apie senelį knygnešį Joną Šarkauską

1464

 

Violeta Aleknienė. Visuomenės veikėjas Juozas Kubilius

1469

 

Jonas Rudokas. Kultūros darbuotojas Petras Ruseckas

1476

 

Jonas Rudokas. Valstybės veikėjas Juozas Tūbelis

1482

 

Violeta Aleknienė. Dainininkas Juozas Bieliūnas

1490

 

Rašytojas, mokslininkas, kultūrininkas Juozas Tininis. Parengė Valerija Tininaitė

1493

 

Violeta Aleknienė. Apie tragišką vaistininko Naumano Olkino šeimos likimą

1502

 

Vytautas Gasiūnas. Lietuviškos spaudos kolekcininkas Povilas Gasiūnas

1510

 

Marija Mieliauskienė. Tautodailininkas Jonas Vizbaras

1515

 

Violeta Aleknienė. Apie Mokytoją Joną Siminonį

1522

 

Violeta Aleknienė. Architektas Jonas Kriukelis

1524

 

Violeta Aleknienė. Mokytojas ir poetas Danas Kairys

1529

 

Bronislava Kornilova. Muziejininkas Jonas Bitinas

1531

 

Panemunėliečių biografijų sąvadas. Parengė Venantas Mačiekus, Juozas Pranckūnas

 

 

SOCIOLOGIJA

1557

*

Irena Šutinienė. Adaptacija istorinių lūžių sąlygomis: sovietmečio pradžia ir pabaiga Panemunėlio žmonių autobiografiniuose pasakojimuose

 

 

1589

 

Straipsnių, įvertintų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

1597

 

Apie autorius

1601

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

1605

 

„Panemunėlio“ monografijos finansavimas. Parengė Petras Jonušas

1607

 

Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Gabija Bruzgytė, Venantas Mačiekus

1651

 

Vietovardžių rodyklė. Sudarė Gabija Bruzgytė, Venantas Mačiekus

1662

 

Buvusio Panemunėlio valsčiaus ribų žemėlapis, sudarytas pagal 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis (kartografinė situacija dabartinė).

Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1663

 

Buvusio Panemunėlio valsčiaus lyginamasis demografinis žemėlapis.

Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1664

 

Panemunėlio seniūnijos žemėlapis. Sudarė kartografė Lidija Kavaliauskienė

1665

 

Panemunėlio miestelio žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1665

 

Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1666

 

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1668

 

Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas

1670

 

Buvusių Lietuvos valsčių teritorinis sąrašas

1672

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

1676

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)

1680

 

Rengiamų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų bei monografijų, išleistų iki 2011 m. pabaigos, žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

 

 

 

 

Spalvotų iliustracijų puslapių intarpas p. 609–632. Sudarė Violeta Barkauskaitė, Venantas Mačiekus

  

Contents

Part 1 Contents

Part 2 Contents

 

 

HISTORY. EDUCATION, CULTURAL LIFE (continuation)

865

 

Genė Giriūnienė, Vytautas Gasiūnas. Balandiškis Steading

873

 

Virginija Mikalauskienė. Vieversynė Village

881

 

Juozas Vaičionis. The reminiscences

894

 

Birutė Zizienė. The recollections about the Martiniškėnai Village

924

 

Bronislava Kornilova (Bitinaitė), Emilija Jurkevičienė (Kubiliūtė). Tindžiuliai in our memory and our hearts

947

 

Panemunėlis railway station settlement before 1940. Narrated by Teresė Bimbienė. Recorded by Juozas Pranckūnas

950

 

About the villages in Panemunėlis area. Recored by Violeta Aleknienė

968

 

Vytautas Gasiūnas. The sights of Ažumiškis

970

 

Edmundas Kubilius. The reminiscences about the Joneliškės Village

973

 

Emilija Šukienė. About the Panemuniai Village

978

 

Petras Peldžius. About the Lukiškės Village

987

 

Petras Jakštas. About the Moškėnai Village

992

 

Kleopas Jurgelionis. My grandfather Jasiūnas

998

 

Janina Baraišienė. About the Pugžliai and Tvirkučiai family in Moškėnai

1004

 

Valerija Tininaitė. About the family of Tininiai

1016

 

Stepas Tunaitis. Tunaičiai homestead in Šetekšniai Village

1025

 

Bronė Čeponienė. About the Panemunėlis manor

1027

 

Ieva Kaušinienė, Janina Neniškytė-Lyvens, Sigutė Petrauskienė, Birutė Ramelienė. The Neniškiai family in Turdvaris

 

 

ETHNICAL CULTURE

1083

 

Aldona Grigaitytė. The beekeeping

1091

 

Elvyra Straševičienė. Construction of wood and craftsmen

1104

*

Eligijus Juvencijus Morkūnas. Mills in the pre-war Panemunėlis area

1140

*

Inga Nėnienė. Wraps and headscarves: traditions and fashion in Panemunėlis area

1152

 

Venantas Mačiekus. Relics of custom law in Panemunėlis area in the first half of the 20th c.

1175

 

Albina Žebrauskaitė. Work customs

1184

 

Stasė Laučiškytė, Dalia Daleckaitė. Customs of calendar feasts

1192

 

Rita Dudėnaitė, Jolanta Skukauskaitė. Wedding customs

1211

 

Donata Mitaitė. Funeral customs

1218

 

Vilija Janušauskienė. Traditional etiquette

1222

 

Irena Stonkuvienė. Teaching children in a family in the first half of the 20th c.

1257

 

Alminta Rudytė. Games for kids

1269

 

Nijolė Balvočiūtė, Alma Vaičiulytė. Folk medicine

1275

 

Ona Misiūnaitė. Folk veterinary

1280

 

Aloyzas Petrašiūnas. Traditional buildings and household utensils of Panemunėlis dwellers

 

 

LANGUAGE

1301

*

Laima Kalėdienė. Language in Panemunėlis 100 years ago and now

1332

*

Laimutis Bilkis. The hydronyms in Panemunėlis area

1341

*

Aurelija Gritėnienė. The names of plants in the Panemunėlis dialect

1356

 

Donatas Papaurėlis. One rare surname

 

 

FOLKLORE

1361

 

Povilas Krikščiūnas. The introductory contemplations

1363

 

Nijolė Navikaitė. From the auxiliary folklore records

1365

 

Gražina Mališauskienė (Meilutytė). The things unheard by microphone

1369

 

Nijolė Navikaitė. “Now the time has come to rest...”

1370

*

Povilas Krikščiūnas. Several strokes for the songs portrait

1383

 

Povilas Krikščiūnas, Daiva Vyčinienė. Following the traces of sutartines (multipart singing)

1391

 

Povilas Krikščiūnas. I’ll tell you some tales...

1435

 

Povilas Krikščiūnas. Every cock is proud on his own dunghill...

 

 

CELEBRITIES

1445

 

Violeta Aleknienė. Poet Kleopas Jurgelionis

1458

 

Violeta Aleknienė. Jonas Šarkauskas–the most famous help of Jonas Katelė

1462

 

Aldona Dranseikienė. The reminiscences about the grandfather and book smuggler Jonas Šarkauskas

1464

 

Violeta Aleknienė. Public man Juozas Kubilius

1469

 

Jonas Rudokas. Culture worker Petras Ruseckas

1476

 

Jonas Rudokas. Statesman Juozas Tūbelis

1482

 

Violeta Aleknienė. Singer Juozas Bieliūnas

1490

 

Writer, scientist and culturologist Juozas Tininis. Prepared by Valerija Tininaitė

1493

 

Violeta Aleknienė. About tragic fate of pharmacist’s Naumanas Olkinas family

1502

 

Vytautas Gasiūnas. A hobbyist of Lithuanian press Povilas Gasiūnas

1510

 

Marija Mieliauskienė. Folk artist Jonas Vizbaras

1515

 

Violeta Aleknienė. About a teacher Jonas Siminonis

1522

 

Violeta Aleknienė. Architect Jonas Kriukelis

1524

 

Violeta Aleknienė. Teacher and poet Danas Kairys

1529

 

Bronislava Kornilova. Museologist Jonas Bitinas

1531

 

The digest of biographies of Panemunėlis people. Prepared by Venantas Mačiekus and Juozas Pranckūnas

 

 

SOCIOLOGY

1557

*

Irena Šutinienė. Adaptation under the conditions of historical turning points: the beginning and end of the Soviet period in the narrations by Panemunėlis people

 

 

1589

 

English summaries of the papers approved by the “Lietuvos valsčiai” Monograph Series Commission for Scientific Works

1597

 

About the authors

1601

 

Abbreviations

1605

 

The funding of the “Panemunėlis” monograph. Compiled by Petras Jonušas

1607

 

The index of personal names. Compiled by Gabija Bruzgytė and Venantas Mačiekus

1651

 

The index of place names. Compiled by Gabija Bruzgytė and Venantas Mačiekus

1662

 

The map of former Panemunėlis Valsčius (after the 1923 Lithuanian census). Compiled by UAB “Žemėlapių artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

1663

 

The demographic map of former Panemunėlis Valsčius. Compiled by UAB “Žemėlapių artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

1664

 

The map of Panemunėlis Neighbourhood. Compiled by cartographer Lidija Kavaliauskienė

1665

 

The map of Panemunėlis Town. Compiled by UAB “Žemėlapių artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

1665

 

The map of Panemunėlis Railway Station settlement. Compiled by UAB “Žemėlapių artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

1666

 

The map of former Lithuanian valsčiai (rural districts). Compiled by UAB “Žemėlapių artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

1668

 

The alphabetic list of former Lithuanian rural areas Valsčiai

1670

 

The territorial list of former Lithuanian Valsčiai

1672

 

About the “Lietuvos valsčiai” series

1676

 

About the “Lietuvos valsčiai” series (in English)

1680

 

A map of “Lietuvos Valsčiai” series monographs being prepared and those issued by the end of 2011. Compiled by UAB “Žemėlapių artelė” cartographer Aira Dubikaltienė

 

 

The insert of colour illustrations, p. 609–632. Compiled by Violeta Barkauskaitė and Venantas Mačiekus

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

 

2012 03 08

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt