Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Panemunėlis I dalis

22-oji serijos monografija, I dalis: 41 autorius,  52 straipsniai,

858 puslapiai, 800 egzempliorių. 2011 m.
ISBN 978-9955-589-26-6

 

Rengėjai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About „Lietuvos valsčiai“ series

Finansavimas

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Kas į knygą nesudėta

 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

lietuvos valstybės – karaliaus mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejui 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DVIDEŠIMTMEČIUI 1990–2010

ANTICARINIO 1863–1864 METŲ SUKILIMO 150 METŲ JUBILIEJUI 1863–2013 

PANEMUNĖLIO 250 METŲ SUKAKČIAI 1772–2012

„Panemunėlis“ – 22-oji dviejų dalių šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos monografija, skiriama Panemunėlio 240 metų sukakčiai (1772–2012), Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018), kitoms reikšmingoms šalies sukaktims.

Ją sudaro 87 autorių – mokslininkų ir kraštotyrininkų – parašyti 114 straipsnių, 1684 knygos puslapiai, neišsitekę vienoje knygoje, todėl išleisti dviem tomais.

Pirmoje monografijos dalyje rašoma apie Panemunėlio ir jo apylinkių kraštovaizdžio formavimąsi ir kitimą, istoriją nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Daug dėmesio skiriama Sėlos dykros dalies – Nemunėlio aukštupio apgyvendinimui, dvarų ir kaimo istorijoms.

Antroje dalyje supažindinama su krašto etnine kultūra, tautosaka, aptariama panemunėliečių tarmė ir jos kitimas per šimtą metų, nagrinėjama vandenvardžių kilmė, augalų pavadinimai, rašoma apie žymius panemunėliečius – liaudies švietėją kunigą J. Katelę, rašytoją ir kalbininką K. Jurgelionį, valstybės veikėją J. Tūbelį, kultūros darbuotoją P. Rusecką, dainininką J. Bieliūną, rašytoją mokslininką ir kultūrininką J. Tininį, skelbiamas kitų įžymesnių panemunėliečių biografijų sąvadas. Monografijoje paminėta daugiau kaip 8 tūkst. asmenų, susijusių su aprašomu kraštu.
 

Rengėjai ir rėmėjai

Vyriausiasis redaktorius
Venantas Mačiekus

Sudarytojas
Venantas Mačiekus, Povilas Krikščiūnas

Redaktoriai
Petras Jonušas, Artūras Judžentis, Povilas Krikščiūnas, Kazys Misius, Daiva Vyčinienė

Kalbos redaktorė
Vincenta Velžytė

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
Aloyzas Pranas Knabikas

Korektorė
Rasa Kašėtienė

Viršelio dailininkė, meninė redaktorė
Ona Liugailienė

Principinio maketo dailininkas
Alvydas Ladyga

Kartografės
Aira Dubikaltienė, Lidija Kavaliauskienė

Maketuotoja
Sigrida Juozapaitytė

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Habil. dr. VALENTINAS BALTRŪNAS (geologija), dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ (XX a. istorija), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS (kalba), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija, komisijos pirmininkas)

Rengėjas ir leidėjas
Viešoji įstaiga „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas Petras Jonušas)

Didžiausi finansuotojai ir rėmėjai
Rokiškio rajono savivaldybė, UAB „Magnolija“, Petras Jonušas, Edmundas Rimša

Serijos „Lietuvos valsčiai“ knygos rengiamos bendradarbiaujant su
Lietuvių kalbos institutu, Lietuvos žemės ūkio universitetu, Kauno technologijos universitetu, Lietuvos liaudies buities muziejumi, Vilniaus universiteto Filologijos ir Istorijos fakultetais, Kultūros, filosofijos ir meno institutu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu, Vilniaus pedagoginiu universitetu, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Šiaulių „Aušros“ muziejumi, Lietuvos valstybės istorijos archyvu, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejumi, LMA biblioteka, Kauno Maironio literatūros muziejumi.

Viršelio aplankale ir priešlapiuose 
Panemunėlis žiemą. 2011 m. Vacio Valužio nuotr.

Knyga išleista 2011

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

Pratarmė

Prieš Antrąjį pasaulinį karą gimę rokiškėnai iš tėvų pasakojimų dar žinojo, kad Panemunėlio parapijos žmonės yra lyg šviesesni, anksčiau pažinę raštą, kad šiame krašte didesnę vertę turi spausdintas žodis ir kad tai yra kažkada čia kunigavusio liaudies švietėjo Jono Katelės nuopelnas. Tas žinojimas paskatino šių eilučių autorių, kilusį iš gretimos Žiobiškio parapijos, 1979 m. rugpjūčio mėnesį Panemunėlio apylinkėse surengti Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ekspediciją. Toje dar sovietų okupacijos sąlygomis vykusioje ekspedicijoje daugiausia medžiagos pavyko surinkti tautosakininkams (vadovė – lituanistė Gražina Mališauskienė (Meilutytė), etnografams (vadovas – humanit. m. dr. Vacys Milius) ir kalbininkams (vadovas – humanit. m. dr. Bonifacas Stundžia). Dvidešimt šeši tautosakininkai įrašė į magnetinę juostą net 4 311 tautosakos kūrinių (1 535 dainas, 746 pasakas, sakmes, padavimus, 1 775 smulkiosios tautosakos ir 255 kitos tautosakos vienetus). Šioje ekspedicijoje surinkta tautosaka ir etnografinė medžiaga sudaro „Panemunėlio“ monografijos etninės kultūros ir tautosakos skyrių pamatą. Sovietmečiu dėl tuomečių ideologinių suvaržymų istorinės žmonių medžiagos, objektyvių atsiminimų rinkti apskritai nebuvo įmanoma, o ir surinktos medžiagos paskelbti nepavyko.

Reali galimybė parengti ir išleisti monografiją apie Panemunėlį atsirado kraštotyrininkui ir verslininkui Petrui Jonušui specialiai tam tikslui 1994 m. įsteigus „Versmės“ leidyklą. 2001 m. vasarą leidykla surengė pakartotinę ekspediciją į Panemunėlio kraštą, kurioje dirbo 22 mokslininkai ir kraštotyrininkai ir kurių indėlis į monografiją yra itin svarus. Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, gimusi ir augusi Panemunėlio miestelyje, parengė Panemunėlio Jono Katelės mokyklos istoriją ir 9 straipsnius apie įžymius panemunėliečius, surinko tremtinių, politinių kalinių atsiminimų. Buvęs ilgametis Panemunėlio vidurinės mokyklos direktorius Juozas Pranckūnas parašė vidurinės mokyklos istoriją, bibliotekininkė Danutė Bružienė – Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės bibliotekos, kurioje visą gyvenimą dirbo, istoriją. Kaimų istorijos neįmanomos be tuose kaimuose gimusių ir augusių žmonių pastangų. Geriausias to pavyzdys – Danutė Mažeikienė (Tumonytė), parengusi išsamią gimtojo Jurkupių kaimo studiją. Birutė Ramelienė aprašė Ramanauskų, Birutė Zizienė – Martiniškėnų, Virginija Mikalauskienė – Vieversynės, Valerija Bagdonavičienė ir Petras Marcijonas – Vilių, Bronislava Kornilova (Bitinaitė) ir Emilija Jurkevičienė – Tindžiulių kaimus ir t. t.

Dėl įvairių priežasčių monografijos rengimas užtruko visą dešimtmetį. Dėl to straipsnius parašyti suskubo ir vėluojantys, ir nauji autoriai, o monografija išsiplėtė iki 1 686 puslapių, tad ją teko išleisti dviem tomais.

Monografija susideda iš septynių dalių – be standartinių gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių teminių skyrių, teikiamas ir atskiras sociologijos skyrius.

Monografijos „Panemunėlis“ rengimą ir spausdinimą iš dalies finansavo Rokiškio rajono savivaldybė, UAB „Magnolija“ (direktorius Jonas Dubickas), „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, dr. Edmundas Rimša, asmeninėmis santaupomis gražiai prisidėjo ir būrys panemunėliečių.

Širdingai dėkoju visiems kraštiečiams, prisiminimais, nuotraukomis, kita medžiaga prisidėjusiems prie monografijos rengimo, Rokiškio krašto muziejaus darbuotojams, monografijos rengėjus rėmusiems ikonografine medžiaga, ir Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai, leidusiai pasinaudoti įžymiųjų rokiškėnų kartoteka.

Už monografijos parengimą esu dėkingas kalbininkėms Vincentai Velžytei ir Rasai Kašėtienei, maketuotojoms Sigridai Juozapaitytei ir Violetai Barkauskaitei, tekstų rinkėjams Gabijai Bruzgytei, Jūratei Baradinskienei ir Donatui Rinkevičiui, fotografui Aloyzui Petrašiūnui, viršelio dailininkei ir monografijos meninei redaktorei Onai Liugailienei, leidyklos darbuotojoms Živilei Driskiuvienei, Gabijai Juščiūtei, Rimgailei Pilkionienei, Vaidai Dževečkaitei, taip pat rengimo metu netikėtai mirusiai leidyklos administratorei Aušrai Jonušienei. Tariu ačiū „Versmės“ leidyklos vadovui Petrui Jonušui, ne tik vadovavusiam ir koordinavusiam viso monografijos rengėjų būrio darbą, bet ir savo asmeninėmis lėšomis rėmusiam knygos rengimą bei užtikrinusiam monografijai išleisti trūkstamą finansavimą, be kurio ši, kaip ir daugelis „Lietuvos valsčių“ knygų, tiesiog negalėtų būti nei parengtos, nei išleistos.

Venantas Mačiekus

 

Turinys

Pirmosios dalies turinys

11

 

Turinys anglų kalba

17

 

Pratarmė

 

 

GAMTA

19

*

Rimvydas Kunskas. Panemunėlio slėniuotos kraštovės sandara ir raida

65

*

Daiva Patalauskaitė. Panemunėlio apylinkių augalija

75

 

Anicetas Bytautas. Gireišiai – Frydricho Struvės geodezinio lanko punktas

 

 

ISTORIJA

77

*

Andra Simniškytė. Panemunėlio krašto senovė

94

 

Andra Simniškytė. Turdvario radimvietė ir archeologiniai kasinėjimai joje

98

 

Bronius Deksnys. Dvarai, kaimai ir žmonės Nemunėlio aukštupyje

129

 

Donatas Papaurėlis. Panemunėlio parapijos metrikų knygas pavarčius

165

 

Ričardas Čepas. Lietuvos kariuomenės savanoriai panemunėliečiai

168

 

Biruitė Burauskaitė. Nuo sovietinio režimo nukentėję Panemunėlio valsčiaus gyventojai

200

 

Tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai. Užrašė Violeta Aleknienė

226

 

Genutė Černiauskienė (Stumbrytė), Vanda Šešelgienė (Stumbrytė). Notigalės partizanų tragedija

229

 

Atsiminimai apie pokarį. Užrašė Venantas Mačiekus

238

 

Juozas Pranckūnas . Prisiminimai apie tardymą ir Vorkutą

245

 

Kelionė iš tėviškės be kraičio, be dalies, be vardo ir pavardės. Pasakojo Anastazija Kligienė (Kubiliūtė). Užrašė Romualdas J. Apanavičius

254

 

Prisiminimai apie Panemunių kaimą ir Sibiro tremtį. Pasakojo Valerija Kubiliūtė. Užrašė Romualdas J. Apanavičius

257

 

Juozas Pranckūnas . Senelio, tėvo, anūkių kelias vienas – į Sibirą

259

 

Kaip kūrėsi kolūkis. Užrašė Irena Abramavičiūtė, Birutė Abromaitytė

261

 

Donatas Papaurėlis. Panemunėlio tarybinio ūkio praeitis

269

 

Alma Stanaitytė. Šis tas apie kolūkiečių gyvenimą

273

 

Aušra Bieliūnienė. Panemunėlio geležinkelio stotis

309

 

Kazys Misius. Iš Panemunėlio pašto praeities iki 1940 metų

321

 

Genovaitė Žukauskienė. Pažangios technikos plitimas Panemunėlio valsčiuje

343

*

Vladas Terleckas. Panemunėlio kredito kooperacijos istorijos bruožai

355

 

Valerija Bagdonavičienė, Petras Marcijonas , Vytautas Šukys. Panemunėlio linų fabrikas

367

 

Apie Sacharos durpyną. Užrašė Violeta Aleknienė

369

 

Anicetas Bytautas. Panemunėlio seniūnijos veikla 2010 metais

371

 

Vilija Skipskienė. Trumpa Panemunėlio bendruomenės istorija

 

 

ISTORIJA. ARCHITEKTŪRA

372

 

Marija Rupeikienė. Panemunėlio krašto sakralinių pastatų ir dvarų sodybų architektūra

 

 

ISTORIJA. ŠVIETIMAS, KULTŪRINIS GYVENIMAS

397

 

Kazys Misius. Iš Panemunėlio bažnyčios praeities

413

 

Libertas Klimka. Sužeistas Panemunėlio varpas

418

 

Violeta Aleknienė. Rytų Aukštaitijos svieto budintojas Jonas Katelė

431

 

Kazys Misius. Dokumentai ir atsiminimai apie kunigą Joną Katelę

453

 

Atsiminimai apie kunigą Joną Katelę. Užrašė Jolanta Varapnickaitė

457

 

Bronius Riauba. Aritmetika ir Panemunėlio klebonas Jonas Katelė

469

 

Petras Jakštas. Panemunėlio knygnešiai

471

 

Juozas Vaičionis. Prisiminimai apie Panemunėlio kunigus

474

 

Vladas Gasiūnas. Panemunėlio dvaro paveikslai

476

 

Violeta Aleknienė. Slaptieji vaidinimai ir draugijos Panemunėlio parapijoje

489

 

Juozas Pranckūnas. Iš prisiminimų apie visuomenines organizacijas

495

 

Juozas Pranckūnas. Iš Panemunėlio valsčiaus mokyklų praeities

531

 

Libertas Klimka. Menant Panemunėlio progimnaziją

535

 

Jadvyga Zelenkauskienė. Iš buvusios moksleivės prisiminimų

538

 

Violeta Aleknienė. Panemunėlio Jono Katelės mokykla

584

 

Danutė Bružienė. Iš Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės bibliotekos istorijos

595

 

Dalia Giriūnienė. Iš Panemunėlio miestelio bibliotekos istorijos

599

 

Irena Kubilienė. Prisiminimai apie darbą Panemunėlio miestelio bibliotekoje

604

 

Dalia Zibolienė. Kunigo Jono Katelės ir Panemunėlio bažnyčios jubiliejus

 

 

ISTORIJA. KAIMŲ IR ŠEIMŲ ISTORIJOS

608

 

Danutė Mažeikienė. Gimtasis Jurkupių kaimas

778

 

Valerija Bagdonavičienė, Petras Marcijonas. Vilių kaimas

795

 

Pranas Palikevičius. Žemė prašo nepamiršti žmonių

809

 

Danutė Rutkauskienė. Šetekšnių kaimas

814

 

Birutė Ramelienė. Ramanauskų kaimas

Antrosios dalies turinys

Contents

Part 1 Contents

11

 

Contents in English

17

 

Preface

 

 

NATURE

19

*

Rimvydas Kunskas. The geological setup and development of valley-shaped area of Panemunėlis

65

*

Daiva Patalauskaitė. The vegetation of Panemunėlis area

75

 

Anicetas Bytautas. Gireišiai – A point of Friedrich von Struve‘s Geodetic Arc

 

 

HISTORY

77

*

Andra Simniškytė. A history of Panemunėlis area

94

 

Andra Simniškytė. The Turdvaris place and archaeological excavations in it

98

 

Bronius Deksnys. Manors, villages and people at the upper reaches of Nemunėlis River

129

 

Donatas Papaurėlis. Browsing the Panemunėlis parish registers

165

 

Ričardas Čepas. Lithuanian Army volunteers from Panemunėlis

168

 

Birutė Burauskaitė. Panemunėlis Valsčius dwellers who suffered from the Soviet regime

200

 

The reminiscences of deportees and political prisoners. Recorded by Violeta Aleknienė

226

 

Genutė Černiauskienė (Stumbrytė), Vanda Šešelgienė (Stumbrytė). A tragedy of Notigalė partisans

229

 

The reminiscences about the post-war period. Recorded by Venantas Mačiekus

238

 

Juozas Pranckūnas. Reminiscences about interrogations and Vorkuta

245

 

Travelling from the homeland without a dowry, a portion, a name and surname. Narrated by Anastazija Kligienė (Kubiliūtė). Recorded by Romualdas J. Apanavičius

254

 

The reminiscences about the Panemuniai Village and exile to Siberia. Narrated by Valerija Kubiliūtė. Recorded by Romualdas J. Apanavičius

257

 

Juozas Pranckūnas. One way of a grandfather, a father and granddaughters–towards Siberia

259

 

How a kolkhoz was built up. Recorded by Irena Abramavičiūtė, Birutė Abromaitytė

261

 

Donatas Papaurėlis. The past of Panemunėlis sovkhoz

269

 

Alma Stanaitytė. Something about the life of kolkhoz people

273

 

Aušra Bieliūnienė. Panemunėlis railway station

309

 

Kazys Misius. From the past of the Panemunėlis Post before 1940

321

 

Genovaitė Žukauskienė. Spreading of innovative machinery in Panemunėlis Valsčius

343

*

Vladas Terleckas. Historical traits of credit cooperation in Panemunėlis

355

 

Valerija Bagdonavičienė, Petras Marcijonas , Vytautas Šukys. The Panemunėlis flax factory

367

 

About Sachara turbary. Recorded by Violeta Aleknienė

369

 

Anicetas Bytautas. The activities of Panemunėlis Neighbourhood in 2010

371

 

Vilija Skipskienė. A brief history of Panemunėlis community

 

 

HISTORY. ARCHITECTURE

372

 

Marija Rupeikienė. Architecture of sacral buildings and manor houses in Panemunėlis area

 

 

HISTORY. EDUCATION, CULTURAL LIFE

397

 

Kazys Misius. From the past of Panemunėlis church

413

 

Libertas Klimka. A wounded Panemunėlis bell

418

 

Violeta Aleknienė. Jonas Katelė who awakened East Aukštaitija

431

 

Kazys Misius. Documents and reminiscences about reverend Jonas Katelė

453

 

The reminiscences about reverend Jonas Katelė. Recorded by Jolanta Varapnickaitė

457

 

Bronius Riauba. The arithmetic and Panemunėlis dean Jonas Katelė

469

 

Petras Jakštas. Panemunėlis book smugglers

471

 

Juozas Vaičionis. The reminiscences about the Panemunėlis priests

474

 

Vladas Gasiūnas. The paintings of the Panemunėlis manor

476

 

Violeta Aleknienė. Secret performances and societies in the Panemunėlis parish

489

 

Juozas Pranckūnas. From the recollections about public organisations

495

 

Juozas Pranckūnas. From the past of Panemunėlis area schools

531

 

Libertas Klimka. Recollecting the Panemunėlis progymnasium

535

 

Jadvyga Zelenkauskienė. From the recollections of a former pupil

538

 

Violeta Aleknienė. The school of Jonas Katelė in Panemunėlis

584

 

Danutė Bružienė. From the history of Panemunėlis railway station settlement library

595

 

Dalia Giriūnienė. From the history of Panemunėlis town library

599

 

Irena Kubilienė. The reminiscences about the work in Panemunėlis town library

604

 

Dalia Zibolienė. A jubilee of Rev. Jonas Katelė and Panemunėlis church

 

 

HISTORY. VILLAGE AND FAMILY STORIES

608

 

Danutė Mažeikienė. My home village is Jurkupiai

778

 

Valerija Bagdonavičienė, Petras Marcijonas. The Village of Viliai

795

 

Pranas Palikevičius. Don’t forget people–the land asks

809

 

Danutė Rutkauskienė. The Village of Šetekšniai

814

 

Birutė Ramelienė. The Village of Ramanauskai

Part 2 Contents

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

 

2012 03 08

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt