lankymasis šioje svetainėje

 


Žiobiškis

4-oji serijos monografija: 67 autoriai, 77 straipsniai, 1024 puslapiai, 900 egzempliorių. 2000 m. 
Elektroniniu formatu monografija išleista 2015 m. sausio 8 d.

Rengėjai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents 

Apie autorius

 

Kas į knygą nesudėta 

 

 

Knyga skiriama

LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

ŽIOBIŠKIO PARAPIJOS 200 METŲ JUBILIEJUI 1803–2003

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DEŠIMTMEČIUI 1990–2000

 

Žiobiškis – bažnytkaimis Lietuvos šiaurėje, Rokiškio rajone. Pirmieji Žiobiškio apylinkių kaimai Sėlos dykroje kūrėsi 16 a. Žiobiškio parapija įsteigta 1803 m. Monografijoje apžvelgiama kažkada miškingos ir pelkėtos teritorijos apgyvendinimas, čia įsikūrusių žmonių ūkinė ir kultūrinė veikla, mokyklų steigimas ir šveitimo vystymasis, sovietinė okupacija ir pasipriešinimas jai, tradicinė medžiaginė ir dvasinė kultūra. Monografijoje daug dėmesio skiriama kaimų ir giminių istorijoms, skelbiama daug archyvinių dokumentų.

Rengėjai ir rėmėjai

Redaktoriai

Venantas Mačiekus (sudarytojas), Stanislovas Buchaveckas, Živilė Driskiuvienė, Petras Jonušas, Povilas Krikščiūnas, Rita Mačiekienė, Vacys Milius, Kazys Misius, Marytė Slušinskaitė

Rėmėjai

Lietuvos paštas, Petras Jonušas

Knyga išleista

Rokiškio rajono savivaldybės užsakymu

Pratarmė

Kaip paukščiai iš šiltųjų kraštų pavasarį grįžta į savo lizdus, taip ir mes, žmonės, jaunystėje išskleidę sparnus tolimam skrydžiui, pamatę pasaulio ir įgiję patirties, pagal išgales daugiau ar mažiau nuveikę savo kraštui, senatvėje mintimis ir prisiminimais grįžtame į ten, iš kur išėję. Ši knyga – tai žiobiškėnų inteligentų sugrįžimas į gimtinę.

Mintis parengti knygą apie Žiobiškį kilo prieš 4 metus per Žiobiškio dabartinės mokyklos 60-ties metų jubiliejų. Knygos parengimo idėją entuziastingai palaikė mitragaliečiai Bronius Deksnys ir Zenonas Žumbakys, Stefanija Aleksiejienė-Tunaitytė iš Davainiškio k., Irena Bajorūnaitė iš Pagados k., Danutė Kastanauskaitė iš Žiobiškio ir kt. 1997 m. liepos mėn. 21–30 d. būrys kraštotyrininkų, vadovaujamų Venanto Mačiekaus, Žiobiškio parapijos kaimuose rinko medžiagą būsimajai knygai. Kraštotyros ekspedicijos metu buvo padaryta vertingų etnografinės ir kalbos medžiagos aprašų, užrašyta atsiminimų, tautosakos. Dauguma kraštotyrininkų užrašytų Žiobiškio krašto istorijos ir tradicinės kultūros faktų pateko į šią knygą.

Be žiobiškėnų, knygai apie Žiobiškį straipsnių parašė žinomi Lietuvos mokslininkai ir kraštotyrininkai: geografas, valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatas Rimvydas Kunskas, archeologas Gintautas Zabiela, istorikai Stanislovas Buchaveckas, Kazys Misius ir kt. Iš viso knygoje spausdinama per 70 straipsnių, kuriuos rašė daugiau negu 60 autorių.

G. Zabielos iniciatyva specialiai šiai knygai iš lenkų kalbos išversta mokslo visuomenei sunkiai prieinama lenkų archeologo L. Kšivickio Moškėnų piliakalnio tyrinėjimų medžiaga. Šiuo straipsniu knygos sudarytojai kiek peržengė Žiobiškio parapijos ribas. Už dabartinės parapijos ribų yra ir Lingėnų kaimas, kuriam paskirti du straipsniai.

Kruopščiai dirbdamas archyvuose B. Deksnys surado net 71 metais senesnį už žinotą pirmąjį Žiobiškio paminėjimą – 1677 m. O Kurkliečių ir Vikonių kaimai senuosiuose dokumentuose minimi jau 1596 m.

„Žiobiškis“ nuo kitų panašaus pobūdžio kraštotyros monografijų skiriasi K. Misiaus parengtu dideliu dokumentų ir kitų šaltinių apie Žiobiškį ir jo apylinkes pluoštu ir didesniu dėmesiu giminių istorijoms, kurių dauguma buvo parašytos pasirėmus senomis metrikų knygomis.

Dėl medžiagos gausumo skirtingai nuo kitų „Lietuvos valsčių“ serijos knygų kraštotyros monografija „Žiobiškis“ skirta ne visam valsčiui, o jo daliai – vienai iš trijų buvusio Rokiškio valsčiaus parapijų. Šį serijos rengėjų apsisprendimą iš dalies lėmė ir tai, kad aplink didelių valsčių centrus, kurie dažnai sutapdavo su apskričių centrais, buvusių kaimų žmonės save daugiau siedavo su šimtametes tradicijas turinčiomis parapijomis, o ne su valsčiais.

Kraštotyros monografijoje beveik neatsispindi kolūkių laikotarpis, kurio objektyviam įvertinimui reikalingas didesnis laiko atstumas.

Nemaža dalis monografijos straipsnių parašyta laikantis mokslinių straipsnių reikalavimų (su šaltinių nuorodomis ir kt.).

Knygos redaktoriai, siekdami, kad ir nemokantys lietuviškai suprastų apie ką rašoma knygoje, „Žiobiškio“ turinį, išverstą Algio Starkaus, pateikia ir anglų kalba.

Nuoširdžiai dėkojame monografiją užsakiusiai Rokiškio savivaldybei ir buvusiam merui, Žiobiškio patriotui Vytautui Masiuliui, Lietuvos paštui ir kitiems rėmėjams.

 Venantas Mačiekus

Turinys

 

13 

Pratarmė

GAMTA

15 

Rimvydas Kunskas. Žiobiškio slėniuotosios ekosistemos sandara ir kilmė

PRAEITIS

27 

Gintautas Zabiela. Žvilgsnis į Žiobiškio apylinkių senovę

33 

Liudvikas Kšivickis (Ludwik Krzywicki). Aukštaitijos piliakalniai: piliakalnis ant Astikų kalno netoli Rokiškio

73 

Gytis Gruzdas. Žiobiškio apylinkių mitologinės vietos

81 

Bronius Deksnys. Iš Žiobiškio krašto praeities: pasakoja seni dokumentai

139 

Kun. Povilas Paškevičius. Žiobiškio parapijos istorija iki 1940 m.

149 

Kazys Misius. 1803–1993 m. Žiobiškyje dirbę kunigai

164 

Bronė Kirstukaitė. Žiobiškio bažnyčios choras

168 

Antanas Deksnys. Žiobiškio bažnyčios dūdų orkestras

169 

Stanislovas Buchaveckas. Žiobiškis 1940–1944 m.

180 

Stanislovas Buchaveckas. Žvilgsnis į 1942 m. gegužės 27 d. gyventojų surašymo duomenis

196 

Stanislovas Buchaveckas. Mokyklos ir mokytojai 1939–1944 metais

200 

Agnietė Daukantienė-Deksnytė. Vaidlonų mokykloje

202 

Genovaitė Žukauskienė. Technikos panaudojimo pradžia ir pradininkai Žiobiškio apylinkėse

206 

Venantas Mačiekus. Genocidas ir pasipriešinimas

249 

Atsiminimai apie sovietinių kareivių siautėjimus ir Lietuvos partizanus

256 

Elena Žebrienė-Bulovaitė. Vienos tragiško likimo šeimos pėdsakais

261 

Žiobiškio parapijos tremtiniai

267 

Tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai. Užrašė Ramunė Žukauskienė ir Kazys Misius

291 

Kazys Misius. Iš Žiobiškio pašto praeities

299 

Danutė Kastanauskaitė. Žiupsnelis bibliotekos istorijos (1949–1999)

315 

Liucija Kirstukienė, Valdas Nauburaitis. Žiobiškio mokykla pokario metais

324 

Bronius Deksnys. Mitragalio kaimo istorijos bruožai

376 

Bronius Deksnys. „Vaidlonai“: rašinys Amerikos lietuvių spaudoje ir jo apmąstymas dokumentų šviesoje

385 

Petras Jakštas. Senieji Stramiliai

394 

Alvydas Karalius. Lingėnų kaimo gyventojai nuo seniausių laikų

422 

Stefanija Bliūdžiūtė. Apie Lingėnų kaimą ir artimuosius

442 

Danas Kairys. Ažusieniai – gimtasis kaimas

449 

Danas Kairys. Graužius, Patilčius, Raišius, Gužus prisiminus

455 

Bronius Deksnys. Vienos Deksnių giminės šaknys ir šakos

481 

Zenonas Žumbakys. Nelengva Mitragalio Žumbakių dalia

495 

Stefanija Aleksiejienė-Tunaitytė. Kirtimų duona

519 

Stefanija Aleksiejienė-Tunaitytė. Tradicijos gyvuoja

521 

Vytautas Ikamas. Liepavos Rapas

524 

Elvyra Užkurėlytė. Užkurėliai na Žiobiškia arba žiabiškėnai Užkurėliai

535 

Egidijus Aleliūnas. Mano senelis Juozas Šakalys

540 

Genovaitė Ovsiukienė-Žukauskaitė, Antanas Žukauskas. Apie gimtąjį Močiekų kaimą ir tėvą Petrą Žukauską

542 

Venantas Mačiekus. Apie Mačiekų giminę

563 

Vytautas Ikamas. Apie mokytoją Povilą Mačiekų

565 

Irena Bajorūnaitė. Pagados kaime prie Skardžio upelio

568 

Nijolė Bodendorfienė-Kirstukaitė. Žiobiškio Kirstukai

574 

Danutė Švarcienė-Mincytė. Ilgametis žiobiškėnų gydytojas

578 

Agnietė Daukantienė-Deksnytė. Saulėtos praeities takais

583 

Elena Žindžiuvienė-Deksnytė. Baltasis bokštas

588 

Eleonora Bulovaitė. Žiupsnelis prisiminimų

589 

Pranas Jasinevičius. Vaidloniečių Jasinevičių susitikimai

596 

Kazys Misius. Žymesni žiobiškėnai

605 

Vladas Braziūnas. Venantas Mačiekus ir ramuva: atsparos metai

619 

Žiobiškio apylinkių istorijos šaltiniai. Parengė Kazys Misius

ETNINĖ KULTŪRA

729 

Algirdas Černiauskas. Žemdirbystės papročiai

732 

Zenonas Žumbakys. Žiobiškio medžiotojai

736 

Algis Deksnys. Puodžius Pranas Deksnys

743 

Erika Nenartavičiūtė. Naminis audimas XX a. trečiajame–ketvirtajame dešimtmetyje

746 

Genė Deksnytė. Audėja Rožė Stalionienė

747 

Elvyra Straševičienė. Apie statybas

753 

Juozas Navickas. Natkuškio vienkiemis nuo seniausių laikų iki sunaikinimo

781 

Zenonas Žumbakys. Žiobiškio špitolė

785 

Vingaudas Baltrušaitis. Apie gyvenamųjų patalpų apšvietimą

792 

Janina Samulionytė. Stalo indai ir įrankiai

806 

Gražina Žumbakienė. Gėlių darželiai

817 

Viktoras Dagys. Miežių salyklo alus

821 

Venantas Mačiekus. Papročių teisė

841 

Živilė Driskiuvienė, Danutė Visockienė. Šeima, jos papročiai

856 

Živilė Driskiuvienė. Varduvės

859 

Jurgita Palikevičiūtė. Laidotuvių papročiai

864 

Arūnas Vaicekauskas. Žiemos laikotarpio kalendoriniai papročiai

876 

Jurga Černiauskaitė. Kalendoriniai papročiai nuo Velykų iki Advento

878 

Klaudijus Driskius. Joninių papročiai

885 

Algis Milaknis. Mitragalio kaimo vaikų ir paauglių žaidimai

887 

Anelė Vosyliūtė. Žmonių rūpesčiai ir viltys (Iš gyvenimo istorijų)

907 

Gražina Dagytė. Liaudies meteorologija

KALBA

913 

Žiobiškio apylinkių vietovardžiai. Rinko Egidijus Zaikauskas

915 

Kazys Misius. Lietuviški užrašai Žiobiškio kapinėse ir šventoriuje iki 1904 m.

917 

Pasakoja Petras Bajoriūnas. Užrašė ir tekstą parengė Artūras Judžentis

TAUTOSAKA

925 

Žiobiškio apylinkių tautosaka Lietuvių tautosakos rankraštyne. Parengė Povilas Krikščiūnas ir Aušra Žičkienė

927 

Dainuojamoji tautosaka

961 

Instrumentinė muzika

973 

Pasakojamoji tautosaka

997 

Smulkioji tautosaka

1001 

Iš žiobiškėnų kūrybos

1013 

Literatūra apie Žiobiškį ir jo apylinkes. Surinko Stasė Bušmienė, Liucija Kirstukienė

 
1015 

Apie autorius

1018 

Lidija Kavaliauskienė. Žiobiškio parapijos žemėlapis

1020 

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

1022 

Serija „Lietuvos valsčiai“

  
Contents

  

13 

Foreword

NATURE

15 

Rimvydas Kunskas. The structure and origin of Žiobiškis valley ecosystem

THE PAST

27 

Gintautas Zabiela. A glimpse of the antiquity of Žiobiškis environs

33 

Liudvikas Kšivickis (Ludwik Krzywicki). The castle-hills (mounds) of Aukštaitija (the Highlands of Lithuania, the Eastern part of Lithuania): the mound on the hill of Astikai near Rokiškis

73 

Gytis Gruzdas. The mythological places of Žiobiškis environs

81 

Bronius Deksnys. From the past of Žiobiškis land: ancient documents retell

139 

Priest Povilas Paškevičius. The history of Žiobiškis parish till 1940

149 

Kazys Misius. The priests who worked in Žiobiškis in 1803–1993

164 

Bronė Kirstukaitė. The choir of Žiobiškis church

168 

Antanas Deksnys. The brass band of Žiobiškis church

169 

Stanislovas Buchaveckas. Žiobiškis in 1940–1944

180 

Stanislovas Buchaveckas. A glance at the data of May 27, 1942, census

196 

Stanislovas Buchaveckas. Schools and teachers in 1939–1944

200 

Agnietė Daukantienė-Deksnytė. At the school of Vaidlonai

202 

Genovaitė Žukauskienė. The beginning of technology application and its initiators in Žiobiškis environs

206 

Venantas Mačiekus. Genocide and resistance

249 

Some reminiscences of Soviet soldiers atrocities and Lithuanian partisans

256 

Elena Žebrienė-Bulovaitė. On the traces of one tragic fate family

261 

The deportees of Žiobiškis parish

267 

The reminiscences of exiles and political prisoners. Put down by Ramunė Žukauskienė and Kazys Misius

291 

Kazys Misius. From the past of Žiobiškis post-office

299 

Danutė Kastanauskaitė. A bit of the library history (1949–1999)

315 

Liucija Kirstukienė, Valdas Nauburaitis. The school of Žiobiškis in postwar years

324 

Bronius Deksnys. Some features of Mitragalis village history

376 

Bronius Deksnys. “Vaidlonai”: a composition in the American Lithuanian press and its consideration in the light of documents

385 

Petras Jakštas. Old Stramiliai

394 

Alvydas Karalius. The inhabitants of Lingėnai village since the oldest times

422 

Stefanija Bliūdžiūtė. On Lingėnai village and its close people

442 

Danas Kairys. Ažusieniai – a native village

449 

Danas Kairys. The remembrances of Graužiai, Patilčiai, Raišiai, Gužai

455 

Bronius Deksnys. The roots and branches of one Deksniai family

481 

Zenonas Žumbakys. Not an easy fate of Mitragalis Žumbakiai

495 

Stefanija Aleksiejienė-Tunaitytė. Wood-cutting area bread

519 

Stefanija Aleksiejienė-Tunaitytė. Traditions survive

521 

Vytautas Ikamas. Rapas from Liepava

524 

Elvyra Užkurėlytė. The people of Užkurėliai na Žiobiškia or žiabiškėnai Užkurėliai

535 

Egidijus Aleliūnas. My grandfather Juozas Šakalys

540 

Genovaitė Ovsiukienė-Žukauskaitė, Antanas Žukauskas. On our native Močiekai village and father Petras Žukauskas

542 

Venantas Mačiekus. On the genealogy of Mačiekai

563 

Vytautas Ikamas. On teacher Povilas Mačiekus

565 

Irena Bajorūnaitė. In the village of Pagada, at the Skardis little river

568 

Nijolė Bodendorfienė-Kirstukaitė. The Kirstukai of Žiobiškis

574 

Danutė Švarcienė-Mincytė. A long duration Žiobiškis doctor

578 

Agnietė Daukantienė-Deksnytė. Along the paths of sunny past

583 

Elena Žindžiuvienė-Deksnytė. The white tower

588 

Eleonora Bulovaitė. A bit of recollections

589 

Pranas Jasinevičius. The meetings of Jasinevičiai from Vaidlonai village

596 

Kazys Misius. The distinguished Žiobiškis people

605 

Vladas Braziūnas. Venantas Mačiekus and ramuva (a society of regional studies): years of resistance

619 

The sources of Žiobiškis history. Prepared by Kazys Misius

ETHNICAL CULTURE

729 

Algirdas Černiauskas. Agriculture traditions

732 

Zenonas Žumbakys. The hunters of Žiobiškis

736 

Algis Deksnys. Potter Pranas Deksnys

743 

Erika Nenartavičiūtė. Home weaving in the third-fourth decades of the 20th century

746 

Genė Deksnytė. Woman-weaver Rožė Stalionienė

747 

Elvyra Straševičienė. On building of dwelling houses

753 

Juozas Navickas. The farm-stead of Natkuškis since the oldest times till its destruction

781 

Zenonas Žumbakys. Žiobiškis’ špitolė (a lodging house for beggars at a church)

785 

Vingaudas Baltrušaitis. On the lighting of living quarters

792 

Janina Samulionytė. Plates, dishes and table utensils (knives, forks, spoons, etc.)

806 

Gražina Žumbakienė. Flower-gardens

817 

Viktoras Dagys. Barley malt beer

821 

Venantas Mačiekus. Customary law

841 

Živilė Driskiuvienė, Danutė Visockienė. Family, its customs

856 

Živilė Driskiuvienė. The days of people’s names

859 

Jurga Palikevičiūtė. Funeral customs

864 

Arūnas Vaicekauskas. Winter season calendar customs

876 

Jurga Černiauskaitė. The calendar customs since the Easter till the Advent

878 

Klaudijus Driskius. Joninės’ (John Day’s) customs

885 

Algis Milaknis. The games of Mitragalis village children and teenagers

887 

Anelė Vosyliūtė. The people’s worries and hopes (From the histories of life)

907 

Gražina Dagytė. People’s meteorology

LANGUAGE

913 

The names of Žiobiškis environs’ places. Collected by Egidijus Zaikauskas

915 

Kazys Misius. The Lithuanian inscriptions in cemeteries and the churchyard till 1904

917 

Retold by Petras Bajoriūnas. Put down and the text prepared by Arūnas Judžentis

FOLK-LORE

925 

The folk-lore of Žiobiškis environs in the Lithuanian folk-lore manuscripts. Prepared by Povilas Krikščiūnas and Aušra Žičkienė

927 

Singing folk-lore

961 

Instrumental music

973 

Narrative folk-lore

997 

Minor folk-lore

1001 

From the Žiobiškis people folk creation

1013 

Literature on Žiobiškis and its environs. Collected by Stasė Bušmienė, Liucija Kirstukienė

 
1015 

On the authors

1018 

Lidija Kavaliauskienė. The map of Žiobiškis parish

1020 

A map of Lithuanian former minor administrative units (valsčiai)

1022 

Series “Lietuvos valsčiai”

  

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt