lankymasis šioje svetainėje

 
 


Žiobiškis

(67 aut., 77 str., 1024 p., 900 egz., 2000 m., 5-oji serijos knyga)

Apie autorius

Stefanija Aleksiejienė-Tunaitytė – lituanistė, mokytoja

Egidijus Aleliūnas – istorikas, Rokiškio krašto muziejaus istorijos skyriaus muziejininkas

Vingaudas Baltrušaitis – etnografas, Liaudies buities muziejaus mokslinis bendradarbis; daugelio kraštotyros ekspedicijų dalyvis, rašo etnografijos temomis

Irena Bajorūnaitė – dailininkė, Dailininkų sąjungos narė; poetė

Stefanija Bliūdžiūtė – bibliotekininkė, meno saviveiklos organizatorė; pensininkė; gyvena Rokiškyje

Nijolė Bodendorfienė-Kirstukaitė – gydytoja

Vladas Braziūnas – poetas, 7 poezijos knygų autorius; Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos aktyvistas, kraštotyros ekspedicijų dalyvis

Stanislovas Buchaveckas – istorikas, publicistas; Lietuvos istorijos instituto mokslinis bendradarbis; rašo straipsnius enciklopedijoms, moksliniams leidiniams, kolektyvinėms monografijoms; išleido penkias knygas istorijos ir turizmo tematika

Eleonora Bulovaitė – medicinos sesuo

Adolfas Bulovas – siuvėjas, sodininkas

Stasė Bušmienė –  bibliotekininkė, bibliografė, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Lietuvos bibliotekininkystės centro vyr. bibliotekininkė

Jurga Černiauskaitė – psichologė, dirba mokykloje ir Vilniaus narkologijos centre

Algirdas Černiauskas – Vilniaus universitete studijuoja socialinę antropologiją; dirba Lietuvos nacionalinio muziejaus Istorijos skyriuje

Viktoras Dagys – matematikas; kraštotyrininkas, rašo etnografijos temomis

Gražina Dagytė – lituanistė, žurnalistė; kraštotyrininkė

Agnietė Daukantienė-Deksnytė – germanistė, mokytoja

Algis Deksnys – fizikas, Puslaidininkių fizikos i-to darbuotojas

Antanas Deksnys – tremtinys

Bronius Deksnys – filosofas, Filosofijos teisės ir sociologijos i-to darbuotojas

Genė Deksnytė – dainininkė, meno saviveiklos entuziastė

Klaudijus Driskius – fotožurnalistas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, dalyvauja parodose; išleido 3 fotoalbumus

Živilė Driskiuvienė – ekonomistė; kraštotyrininkė, „Versmės“ leidyklos darbuotoja

Gytis Gruzdas – etninės kultūros specialistas, mokytojas

Vytautas Ikamas – sporto, turizmo propaguotojas, spaudos bendradarbis, dainininkas

Petras Jakštas – karininkas, spaudos bendradarbis, kraštotyrininkas

Pranas Jasinevičius – istorikas, mokytojas

Artūras Judžentis – lituanistas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto dėstytojas

Danas Kairys – lituanistas, poetas

Monika Kapitavičienė-Ruželytė – agronomė

Alvydas Karalius – ekonomistas matematikas, filosofijos ir sociologijos instituto mokslinis bendradarbis; domisi krašto istorija

Danutė Kastanauskaitė – pedagogė, bibliografė

Lidija Kavaliauskienė – geografė, kartografė; dirba Vilniaus u-te

Bronė Kirstukaitė – tremtinė

Liucija Kirstukienė – kraštotyrininkė; Žiobiškio bibliotekos vedėja

Povilas Krikščiūnas – lituanistas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tautosakos rankraštyno vedėjas

Rimvydas Kunskas – geografas, gamtos mokslų daktaras, Lietuvos geografijos instituto mokslinis bendradarbis; kraštotyrininkas, J. Basanavičiaus premijos laureatas

Venantas Mačiekus – kraštotyros darbo organizatorius, etninės kultūros tyrinėtojas, Vilniaus u-to, Ekonomikos fak dėstytojas

Algis Milaknis – metalininkas, dirba akcinėje bendrovėje „Skaiteks“

Kazys Misius – inžinierius; kraštotyrininkas-istorikas, dirba Kultūros paveldo centre; rašo straipsnius kraštotyros monografijoms

Valdas Nauburaitis – istorikas, mokytojas, Žiobiškio pagrindinės mokyklos direktorius

Juozas Navickas – istorikas, mokytojas

Erika Nenartavičiūtė – etnografė, Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotoja

Genovaitė Ovsiukienė-Žukauskaitė – gydytoja stomatologė

Jurgita Palikevičiūtė – lituanistė, mokytoja

Povilas Paškevičius –  kunigas, visuomenininkas, jaunimo organizatorius

Aldona Pavarotnikienė – mokytoja

Tatjana Pliuškienė – pensininkė

Pranas Ruželė – tremtinys

Janina Samulionytė – etnografė, Lietuvos liaudies buities muziejaus etnografijos skyriaus vedėja

Vladas Stašys – žemės ūkio darbuotojas, kraštotyrininkas

Elvyra Straševičienė – Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotoja

Eugenija Strumskienė-Žėkaitė – buvusi partizanų ryšininkė

Danutė Švarcienė-Mincytė – istorikė, mokytoja

Elvyra Užkurėlytė – istorikė, dėstytoja

Arūnas Vaicekauskas – etnologas, humanitarinių mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedros dėstytojas; kraštotyrininkas

Danutė Visockienė-Kantakevičiūtė – psichologė, dirba Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos centre

Anelė Vosyliūtė – socialinių mokslų daktarė, Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė, žurnalo „Filosofija. Sociologija“ atsakingoji redaktorė; Lietuvos sociologų draugijos viceprezidentė

Gintautas Zabiela – archeologas, Lietuvos istorijos instituto darbuotojas; tyrinėja piliakalnius

Egidijus Zaikauskas – lituanistas, Vilniaus universiteto dėstytojas

Elena Žebrienė-Bulovaitė – rusistė; buvusi Technikos bibliotekos Panevėžio filialo darbuotoja, pensininkė

Aušra Žičkienė – muzikologė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja

Elena Žindžiuvienė-Deksnytė – tremtinė

Antanas Žukauskas – inžinierius

Genovaitė Žukauskienė – muziejininkė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotoja

Ramunė Žukauskienė – žurnalistė, kraštotyrininkė

Gražina Žumbakienė – Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotoja

Zenonas Žumbakys – muziejininkas, Kauno aukštesniosios pramonės m-klos dėstytojas

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt