Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos 

 

 

 

Vyriausioji redaktorė

Dr. Ieva Švarcaitė
tel. 85 2452361 

Sudarytojai

Dr. Ieva Švarcaitė

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2004 m. rengia ir 2010 m. numato išleisti monografiją „Vaiguva“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas

Vaiguvos bažnytkaimis yra išsidėstęs netoli Knituvos upelio, prie Kelmės–Užvenčio kelio. Vaiguvos apylinkėse gyvenama nuo senų laikų. Dar su pagonybės kultu siejami Kalniškių, Papilalės piliakalniai, prie Akmenių kaimo yra Perkūnkalnio ir Kerštkalnio kalvos. Tolišių kaime yra netyrinėti senkapiai. 

Vaiguva istoriniuose šaltiniuose minima jau nuo XV a. Vaiguvos dvarą XV a. antroje pusėje valdė Žemaičių seniūnas J. Kęsgailaitis, vėliau – sūnus Stanislovas, o 1498 m. Andrius Riukovičius. 1531 m. Stanislovas Kęsgaila Vaiguvos dvarelį užrašė Kurtuvėnų bažnyčiai. 1531 m. Stanislovas. Yra išlikęs Vaiguvos dvaro 1557 m. gegužės 16 d. inventorinis aprašymas ir įkainojimas. Tada Vaiguvą valdė Kristina Valentienė su savo dviem sūnumis. Vaiguvos dvaras, miestelis ir aplinkiniai kaimai sudarė Vaiguvos seniūniją. Apie 1780 m. ją valdė Ignas Oginskis. 

Romos katalikų koplyčią Vaiguvoje apie XVI a. vidurį pastatęs Kražių altarista, kurį Vaiguvos dvaras išlaikė. Iš pradžių ji buvo Kražių parapijos filija. Jos beneficija naudojosi Žemaičių kunigų seminarija. 1804 m. vysk. J. A. Giedraitis pastatė naują Šv. Jono Krikštytojo vardo bažnyčią. 

Nepriklausomybės metais (iki 1939 m.) Vaiguva buvo Šiaulių apskrities valsčiaus centras. Vaiguvoje buvo valsčiaus savivaldybė, mokykla, paštas, sveikatos punktas, vaistinė, pieninė, smulkaus kredito draugija, malūnas, kelios amatų dirbtuvės, krautuvės, reiškėsi įvairios organizacijos. 

Pokario metais Vaiguva yra apylinkės ir Vaiguvos kolūkio centras. Vaiguvoje buvo mokykla, biblioteka, ambulatorija, krautuvė. 

Per pastaruosius nepriklausomybės metus greitai keičiantis vertybinėms nuostatoms ir visam gyvenimo būdui, kaimo ir miestelių gyventojų viešoji nuomonė apie kultūros paveldą smarkiai suprastėjo ir tik pavieniai, dažniausiai pagyvenę žmonės išliko jo saugotojais, jau nebematančiais perspektyvos perduoti kitai kartai savo kultūrinę patirtį ir išsaugotus liaudies meno kūrinius, ypač savitą tekstilę ir medžio dirbinius. 

Enciklopedinio pobūdžio leidinyje „Vaiguva“ bus skelbiami duomenis apie etninės kultūros ir etninio kultūros paveldo būklę, Vaiguvos valsčiaus lankytinų vietų žemėlapis. Monografija sudarys pagrindą moksleiviams geriau pažinti savo kraštą, prisidės prie gyventojų pilietiškumo ugdymo, padės nustatyti labiausiai šiam kraštui tinkamas verslo šakas ir jų plėtotės prognozes, duos visuomenei impulsą labiau vertinti kultūros palikimą ir taikyti jį rinkos ekonomikos plėtotei.

Siekiant surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos „Versmės“ leidykla 2005 m. rugpjūčio 16–25 d. ir 2007 m. birželio mėn. surengė tiriamąsias monografijos autorių ekspedicijas į Vaiguvą ir jos apylinkes buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2004 10 12.

Išleidimo terminas – 2018 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2019 01 14

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, EUR 49 646,00
 

2. Faktiškai gautos lėšos

 

25 172,48

2.1. Žeimelio žemės ūkio bendrovė (2014 04 25)

35 000,00 Lt

10 136,70

2.2. UAB KONVERSITA (2017 12 27, 2017 01 15)

  10 000,00

2.3. Lietuvos kultūros taryba (2017 03 30)

  3 000,00

2.4. Zosė Radžiuvienė (2014 09 23,
2018 09 18 )

1 400,00 Lt
 

405,47
219,00

2.5. UAB Račkausko AGROTECH (2013 11 07)

1 000,00 Lt

289,62

2.6. Ona Lukošienė (2018 10 22)

 

150,00

2.7. Jonas Rimeikis (2008 07 15)

500,00 Lt

144,81

2.8. Arūnas Trilikauskas (2014 10 21)

500,00 Lt

144,81

2.9. Stefanija Burbienė

 

100,00

2.10. Dalia Bagdonienė (2017 01 23, 2% pajamų mokesčio sumos už 2013, 2014, 2015 m. )

 

92,47

2.11. Alvydas Lukošius (2017 01 19,
2% pajamų mokesčio sumos už 2012 m.,
2% pajamų mokesčio sumos už 2013 m.,
2% pajamų mokesčio sumos už 2015 m.)

 

22,81
29,87
30,12

2.12. Juozas Bytautas (2015 06 30)

 

70,00

2.13. Vladislovas Bartkus (2017 06 13, 2017 07 12)

 

60,00

2.14. Ligita Teresiūtė (2014 09 30)

200,00 Lt

57,92

2.15. Petras Tomkus (2017 04 18,
2% pajamų mokesčio sumos už 2016 m.)

 

50,66

2.16. Danutė Lapinskienė (2017 07 11 )

 

50,00

2.17. Joana Miliauskienė
2016 12 31, 2% pajamų mokesčio sumos už 2015 m.
2018 01 02, 2% pajamų mokesčio sumos už 2016 m.

 

33,86
32,24

2.18. Petras Tomkus (2018 01 07, 2% pajamų mokesčio sumos už 2017 m.)

 

52,12

   

3. Negautos lėšos*

  24 473,52

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

  3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Vaiguva“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

 
21 473,52

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Vaiguva“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Iki 2010 m. gegužės 17 d., kada paskutinį kartą atnaujinta ši informacija, nepavyko rasti žinių nei apie vieną išleistą leidinį.

Čia skelbiama informacija, parengta 2008 08 01, patikslinta, papildyta 2010 08 10, 2011 01 17, 2013 11 08, 2014 04 25, 09 24, 09 30, 10 27, 2015 05 05, 06 30, 2016 11 21, 2017 01 02, 01 20, 01 25, 04 04, 06 09, 06 22, 07 13, 07 20, 2018 01 04, 01 16, 04 19, 10 01, 10 22, 2019 01 14.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla