lankymasis šioje svetainėje

 

  

Obeliai. Kriaunos

Obeliai. Kriaunos (1-oji laida)

2-oji serijos monografija, 2-oji papildyta laida: 72 autoriai, 101 straipsnis, 1224 puslapiai, 900 egzempliorių. 2009 m.
Elektroniniu formatu monografija išleista 2014 m. balandžio 17 d.
ISBN 978-9955-589-15-0

Rengėjai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About „Lietuvos valsčiai“ series

Finansavimas

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Kas į knygą nesudėta

 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

lietuvos valstybės – karaliaus mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejui 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

OBELIŲ 500 METŲ JUBILIEJUI 1509–2009

KRIAUNŲ 500 METŲ JUBILIEJUI 1505–2005
 

Papildyta ir naujai išleista prieš 11 metų dienos šviesą išvydusi 2-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija Obeliai. Kriaunos, kaip ir visa serija, dedikuojama Lietuvos Tūkstantmečiui ir tais pačiais metais sukankančiam Obelių 500 metų jubiliejui bei tokiai pačiai gražiai gretimų Kriaunų sukakčiai: Obelių dvaras kūrėsi maždaug tuo pačiu metu kaip ir Rokiškio bei Čedasų dvarai, o Kriaunos rašytiniuose šaltiniuose pirmąsyk minimos net kiek anksčiau (1505) negu Obeliai (1509).

2-oji monografijos laida palyginti su ankstesne kuklia 1998-ųjų laidos mažesnio formato knyga yra keliskart didesnės apimties bei per keliolika leidybos metų susiformavusio dabartinio Lietuvos valsčių serijos knygų pavidalo. Naujais straipsniais pasipildė monografijos gamtos, etninės kultūros ir kalbos skyriai. Istorijos skyrių išplėtė straipsniai apie pobaudžiavinį kaimą, Bajorų ir Baršėnų kaimų istorijos, taip pat naujas kultūros istorijos poskyris, kuriame pateikiama Obelių, Aleksandravėlės, Kriaunų bažnyčių istorija, Obelių kultūrinio gyvenimo istorija, mokyklų ir bibliotekų istorijos. 

Rengėjai ir rėmėjai

Vyriausiasis redaktorius sudarytojas
Venantas Mačiekus

Redaktoriai
Petras Jonušas, Artūras Judžentis, Povilas Krikščiūnas, Vacys Milius, Kazys Misius

Kalbos redaktorės
Vincenta Velžytė, Margarita Mačiekienė

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
Aloyzas Pranas Knabikas

Korektorė
Rasa Kašėtienė

Viršelio dailininkė
Ona Liugailienė

Leidinio principinio maketo dailininkas
Alvydas Ladyga

Maketuotoja
Sigrida Juozapaitytė

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisija
Dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ BAUŽIENĖ (XX a. istorija), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), akad. prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIGALAS (gamta), akad. prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), Lietuvos MA narys korespondentas, prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (istorija), 
dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS (kalba), dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), akad. prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. dr. AIVAS RAGAUSKAS (istorija, komisijos pirmininkas), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), akad. prof. habil. dr. ANTANAS TYLA (istorija), dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija, senoji istorija)

Rengėjas ir leidėjas
Viešoji įstaiga „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas Petras Jonušas)

Finansuotojai ir rėmėjai 
Petras Jonušas, UAB „Magnolija“, Lašų žemės ūkio bendrovė

Serijos „Lietuvos valsčiai“ knygos rengiamos bendradarbiaujant su
Lietuvių kalbos institutu, Lietuvos žemės ūkio universitetu, Lietuvos liaudies buities muziejumi, Vilniaus universiteto Filologijos ir Istorijos fakultetais, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Vilniaus pedagoginiu universitetu, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos valstybės istorijos archyvu, Lietuvos centriniu valstybės archyvu, LMA biblioteka, Rokiškio krašto muziejumi, Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešąja biblioteka

Viršelio aplankale ir priešlapiuose 
Obeliai. 2009 m. Kosto Šukevičiaus panoraminė nuotr.

Knyga išleista 2009 09 12

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

Pratarmė

Po karų su Livonijos ordinu miškais apaugusi Sėlos dykra pradėta gana intensyviai apgyvendinti. Buvo kertami miškai, plečiami ariamos žemės plotai, kūrėsi dvarai. XV a. pab. rašytiniuose šaltiniuose jau minimi Čedasų ir Rokiškio dvarai. Obelių dvaras yra kiek jaunesnis pirmųjų šio krašto dvarų brolis. Rašytiniai šaltiniai patvirtina, kad 1519 m. jau buvo Obelių miestelis. Ir, matyt, ne vienerius metus. Dėl pirmojo Obelių paminėjimo 1509 m. istorikai ginčijasi: vieni mano, kad dokumente minimi Lietuvoje esantys Obeliai, kiti kalba apie panašaus pavadinimo miestelį dabartinėje Baltarusijoje. Kol istorikai ginčuose ieško tiesos, obeliečiai gali visai pelnytai atšvęsti savo miesto 500 metų jubiliejų. Tuo labiau, kad 1529 m., t. y. prieš 480 metų, jau minimas pasienio Obelių valsčius. Vadinasi, tuometiniai Obeliai buvo tapę didesnės teritorijos administraciniu centru. XVI a. viduryje, po šimto su trupučiu metų nuo Vytauto Didžiojo mirties, Obeliuose jau būta koplyčios. Obeliai auga, konkuruoja su Rokiškiu. Daug dešimtmečių Obeliai buvo ir viso regiono dvasinis centras: Obelių klebonas kartu buvo ir dekanas, t. y. vyresnis iš aplinkinių parapijų kunigų. 

Ši knyga yra skirta turtingai Obelių ir Kriaunų, kurios pirmąsyk paminėtos 1505 m., krašto istorijai, ūkio ir švietimo raidai, čia gyvenusių žmonių medžiaginei ir dvasinei kultūrai atskleisti. Nuo pirmosios Obeliams ir Kriaunoms skirtos monografijos, išleistos 1998 m., pastaroji skiriasi gerokai išplėstu pusaštunto šimto puslapių istorijos skyriumi ir visiškai nauju tautosakos skyriumi. Iš pirmosios monografijos perkeltas visas etninės kultūros skyrius, kurio straipsniai buvo parašyti remiantis per 1980 m. Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos klubo ekspediciją surinkta medžiaga. Bet ir šis papildytas keliais originaliais straipsniais. Atnaujinti gamtos ir kalbos skyriai.

Istorijos skyrių praplečia žinomo istoriko dr. Algirdo Baliulio straipsnis apie senąją Obelių istoriją, dr. Jono Šedžio straipsniai apie pobaudžiavinę žemėtvarką ir 1895 m. gyventojų surašymą, Kovo 11-osios Akto signataro dr. Vlado Terlecko straipsnis apie kredito kooperacijos raidą, dr. Grigorijaus Potašenko straipsniai apie seniausią Lietuvos teritorijoje Bobriškio rusų sentikių bendruomenę bei Butkūnų sentikius, Lietuvos žydų istorijos žinovo Berl’o Kagan’o straipsnis apie Obelių žydus, nauji Andriaus Dručkaus straipsniai apie partizanų kovas Obelių ir Kriaunų krašte, Seimo nario Algio Kazulėno straipsnis apie bendras lietuvių ir latvių partizanų kovas, Albino Eigmino Obelių ir Kriaunų krašto pramonės vystymosi studija. 

Trys didelės apimties straipsniai (Kazio Misiaus, dr. J. Šedžio ir Stanislovo Buchavecko) išsamiai pasakoja apie švietimo plėtotę šiame krašte nuo pirmųjų mokyklų atsiradimo iki antrosios sovietinės okupacijos. Tolimesnė švietimo eiga atsiskleidžia per Obelių gimnazijos, Kriaunų pagrindinės mokyklos ir Obelių vaikų globos namų istorijas. Apie kultūrinį gyvenimą pirmaisiais pokario metais rašo tautodailininkė Aldona Varnienė. Mokytoja Eleonora Šilinienė pateikia plačią Obelių kultūrinio gyvenimo panoramą iki šių dienų. Net penki kultūrinio gyvenimo židiniai – penkios bibliotekos pasakoja apie savo veiklą per pastaruosius 60 metų. 

Išsamiai Obelių ir Kriaunų apylinkių sakralinių pastatų kompleksų architektūrą nagrinėja dr. Marija Rupeikienė. Meno istorikas Povilas Spurgevičius gilinasi į Obelių, Kriaunų ir Aleksandravėlės bažnyčių istoriją ir jų meninius aspektus. 

Idėja parengti naują, išsamesnę monografiją apie Obelius ir Kriaunas prieš keletą metų kilo „Versmės“ leidyklos vadovui, kultūros mecenatui Petrui Jonušui. Tuo tikslu 2007 m. buvo organizuota tiriamoji ekspedicija, kurioje dirbo 21 mokslininkas ir kraštotyrininkas. Ačiū obelietei visuomenininkei Dianai Kančienei, padėjusiai apgyvendinti šios ekspedicijos dalyvius. 

Rengdamas monografiją „Obeliai. Kriaunos“ spaudai, jos sudarytojas ir vyr. redaktorius susilaukė daugelio žmonių geranoriškos pagalbos. Iš Bajorų kaimo kilęs ekonomistas A. Eigminas surinko gausybę ikonografinės medžiagos, surado naujų autorių. Ne kartą konsultacijas teikė Obelių istorijos muziejaus direktorius Andrius Dručkus, mokytojos Eleonora Šilinienė, Ermina Kesylienė ir Vera Kišūnienė, bibliotekininkės – Gražina Deksnienė, Laima Navadničėnienė, Ritė Gernienė, Alma Mekšėnienė, Onytė Krivilevičienė, Danutė Vainauskienė, Obelių seniūno pavaduotoja Aldona Žėkienė, daug savo nuotraukų pateikė žymus fotografas Klaudijus Driskius. Kad monografija galėjo suskubti pasirodyti Obelių 500 metų jubiliejaus iškilmingo minėjimo dienai (2009 m. rugsėjo 12 d.), monografijos sudarytojas taria nuoširdų ačiū darbo valandų neskaičiavusiems leidyklos vadovui Petrui Jonušui, kalbos redaktorėms Vincentai Velžytei ir Margaritai Mačiekienei, maketuotojai Sigridai Juozapaitytei, ikonografinės medžiagos parengimo spaudai specialistei Violetai Barkauskaitei, tekstų rinkėjoms ir rodyklių sudarytojoms Gabijai Bruzgytei ir Jūratei Baradinskienei, korektorei Rasai Senkutei, vadybininkėms Gabijai Juščiūtei ir Aušrai Jonušienei bei leidyklos kalbos redaktorių „cecho“ vadovui Albinui Masaičiui.\

Venantas Mačiekus

 

Turinys

 

10 Turinys anglų kalba
17 Pratarmė

GAMTA

19 Rimvydas Kunskas. Keletas Obelių vietovaizdžio sandaros ir raidos bruožų
26 * Daiva Patalauskaitė. Obelių ir Kriaunų krašto augmenija
35 Kęstutis Skvarnavičius. Miško keliu į pažinimą

ISTORIJA

39 * Gintautas Zabiela. Atkasta Kriaunų–Obelių apylinkių senovė
58 Gytis Gruzdas, Vykintas Vaitkevičius. Obelių–Kriaunų krašto senosios šventvietės
86 Algirdas Baliulis. Obelių praeities fragmentai
97 Kazys Misius. Trumpai apie Kriaunas
99 Jonas Šedys. Kaimų žemių atskyrimas nuo dvarų Obelių valsčiuje
115 Jonas Šedys. Iš 1895 m. gyventojų surašymo duomenų apie Obelių valsčių
126 Kazys Misius. 1905 m. kovos dėl laisvės Obelių valsčiuje
138 Aloyzas Petrašiūnas. Kovos dėl nepriklausomos Lietuvos. Sunki kūrimosi pradžia
149 Aloyzas Petrašiūnas. Obelių ir Kriaunų valsčių gyventojai
153 Aloyzas Petrašiūnas. Tarpukario metų organizacijos
160 Aloyzas Petrašiūnas. Obelių muitinė
161 Kazys Misius. Iš Obelių pašto praeities iki 1940 metų
173 Vladas Terleckas. Kredito kooperacijos raidos (1877–1949) bruožai
184 Berl Kagan. Obelių žydai
187 Grigorijus Potašenko. Bobriškio sentikių bendruomenė
193 Grigorijus Potašenko. Butkūnų sentikių bendruomenė
198 Salos sentikių pasakojimai. Užrašė Stanislava Novikova
206 Vincas Kazanavičius. Kriaunų išlaisvinimas iš sovietų valdžios
207 Andrius Dručkus. Kautynės Obelių šile
211 Andrius Dručkus. Vytauto apygardos partizanų vadovybės žūtis
213 Andrius Dručkus. Obelių krašto partizanai – laisvės kovos dalyviai
223 Algis Kazulėnas. Lietuvos partizanų kovos Latvijoje
233 Andrius Dručkus. Lietuvos partizanų kovos prasmė ir pasekmės
235 Bronius Tupalskis. Prisiminimai apie tremtį
238 Vincas Kazanavičius. Prekybininko Vinco Ruzgaus likimas
241 Albinas Eigminas. Obelių krašto pramonė
275 Valentinas Kirstukas. Žvilgsnis į praeitį
282 Ona Ališauskienė. Apie Baršėnus
302 Albinas Eigminas. Bajorų kaimo gyventojai
378 Vincas Kazanavičius. Bajorų seniūnai
380 Bajorų kaimo senolių pasakojimai
380

Pasakojo Elena Krasauskienė. Užrašė Aloyzas Petrašiūnas

384

Pasakojo Juozas Eigminas. Užrašė Aloyzas Petrašiūnas

389

Pasakojo Aleksandra Eigminienė. Užrašė Albinas Eigminas

390

Pasakojo Ona Krasnobajavienė ir Birutė Stanislava Marozienė. Užrašė Albinas Eigminas

391

Pasakojo Alma Putrimienė. Užrašė Albinas Eigminas

391

Anastazija Adamonienė. Pradinės mokyklos mokytojos duona

392

Pasakojo Vytautas Jonas Adamonis. Užrašė Albinas Eigminas

395 Zofija Vanagienė. Aktyviausi Sąjūdžio dalyviai
396 Aldona Žėkienė. Obelių kraštas
401 Saulius Petras Stanišauskas. Apie „Pakriauną“
404 Arvydas Rudinskas. Kriaunų seniūnijos veikla
415 Ramunė Širvinskienė. Kriaunų kaimo bendruomenės veikla

ISTORIJA. ŠVIETIMAS, KULTŪRINIS GYVENIMAS

419 Kazys Misius. Obelių apylinkių švietimo ir kultūrinio gyvenimo bruožai (iki 1915 m.)
430 Jonas Šedys. Pradžios mokyklos Obelių valsčiuje 1919–1939 metais
478 Stanislovas Buchaveckas. Obelių valsčiaus pradžios mokyklos pirmosios sovietų ir nacių okupacijos metais (1940–1944)
513 Vincas Kazanavičius. Kriaunų mokytojai
514 Vincas Kazanavičius. Mokytojas Stasys Jarmala
516 Liumina Šlėvienė. Obelių gimnazija
546 Stasė Idienė. Kriaunų pagrindinė mokykla
551 Valdas Nauburaitis. Obelių vaikų globos namai
561 Aldona Varnienė. Iš Obelių kultūrinio gyvenimo istorijos
566 Eleonora Šilinienė. Kai kurie Obelių kultūrinės veiklos momentai
596 Jonas Kavoliūnas. Obelių teatras
604 Gražina Deksnienė. Obelių miesto bibliotekos istorija
638 Alma Mekšėnienė. Aleksandravėlės bibliotekos istorija
652 Ritė Gernienė. Antanašės biblioteka
665 Onytė Krivilevičienė. Pakriaunių biblioteka
678 Danutė Vainauskienė. Kriaunų biblioteka
682 Elena Kazlauskaitė. Obelių istorijos muziejus
688 Algimanta Raugienė. Kriaunų muziejaus atsiradimas

ISTORIJA. BAŽNYČIOS

694 Marija Rupeikienė. Obelių ir Kriaunų apylinkių sakralinių pastatų kompleksų architektūra
731 * Povilas Spurgevičius. Obelių šv. Onos bažnyčia: istorija ir menas
751 Povilas Spurgevičius. Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčia
767 Povilas Spurgevičius. Aleksandravėlės šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia
774 Svetlana Poligienė. Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios liturginės tekstilės rinkinys
782 Asta Giniūnienė. Aleksandravėlės šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčios Kryžiaus kelio stotys

ETNINĖ KULTŪRA

787 Dana Vainauskienė. Sėjos ir derliaus nuėmimo darbai
797 Živilė Driskiuvienė. Talkos ir jų papročiai
804 Rasa Kašėtienė. Gyvulių ganymas, šėrimas ir priežiūra
808 Klaudijus Driskius. Žvejyba Sartų ežere ir kituose Obelių– Kriaunų krašto vandenyse
831 Algimanta Raugienė. Keli žodžiai apie Kriaunų bitininkus
833 Gražina Balčiūnienė. Tradiciniai sodybų želdiniai
841 Rita Garškaitė. Kapinės
871 Birutė Žalalienė. Petrešiūnų kaimo kryžiai
873 Vingaudas Baltrušaitis. Gyvenamųjų namų šildymas, apdaila ir baldai
884 Rūta Matuliauskienė. Interjero audiniai
886 Vilija Grėbliauskaitė. Nėriniai
890 Algimanta Raugienė. Apie Kriaunų muziejaus audinius
895 Venantas Mačiekus. Gyvenimas pagal paprotinės teisės normas
913 Danutė Kodienė, Stasė Blazarėnienė. Kalendorinių švenčių papročiai
922 Klaudijus Driskius. Joninių papročiai
933 Algimanta Raugienė. Atlaidai
940 Rita Ramanauskienė, Jolanta Skukauskaitė. Vestuvių papročiai
949 Birutė Imbrasienė. Krikštynų papročiai
955 Birutė Imbrasienė. Laidotuvių papročiai
963 Živilė Driskiuvienė. Vardinės
968 Ona Vaičiulytė. Rusų sentikių šeimos papročiai
975 Alma Vaičiulytė. Liaudies medicina
990 Vytautas Navickas, Algimantė Piliponytė. Moterų paslaptys
998 Ona Misiūnaitė. Liaudies veterinarija
1005 Viktoras Dagys. Liaudies meteorologija
1011 Vilija Janušauskienė. Liaudies etiketas
1018 Asta Driskiuvienė. Žaidimai
1023 Dana Vainauskienė. Senovės tikėjimų liekanos
1027 Monika Balikienė. Bloga akis
1036 Vincas Kazanavičius. Narvydiškio palivarkas
1049 Vincas Kazanavičius. Pakriaunio dvaras
1057 Vincas Kazanavičius. Amatininkai
1064 Vincas Kazanavičius. Žiemos kelias Dusetos–Obeliai
1065 Vincas Kazanavičius. Pavargėliai

KALBA

1067 Kazimieras Eigminas, Marytė Razmukaitė. Kai kurie Obelių ir Kriaunų apylinkių asmenvardiniai vietovardžiai
1074 Jonas Šedys. Sėlos krašto pavardės Obelių katalikų bažnyčios metrikų knygose 1651–1914 metais

TAUTOSAKA

1109 Obeliškių tautosaka: faktai, pasamprotavimai, tekstai. Parengė ir komentarus parašė Povilas Krikščiūnas
 
1155 Žymesni obeliečiai ir kriauniškiai. Parengė Venantas Mačiekus
 
1159 Straipsnių, aprobuotų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba
1162 Santrumpos ir sutrumpinimai
1166 Apie straipsnių autorius
1169 Petras Jonušas. Monografijų finansavimas
1173 Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Gabija Bruzgytė, Venantas Mačiekus
1197 Vietovardžių rodyklė. Sudarė Gabija Bruzgytė, Venantas Mačiekus
1204 Buvusio Obelių valsčiaus žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė
1206 Obelių seniūnijos žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė
1208 Buvusio Kriaunų valsčiaus žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė
1210 Kriaunų seniūnijos žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė
1212 Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis
1214 Buvusių „Lietuvos valsčių“ abėcėlinis sąrašas
1216 Buvusių „Lietuvos valsčių“ teritorinis sąrašas
1218 Apie seriją „Lietuvos valsčiai“
1220 Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)
1223 Po spausdinimo pastebėtų klaidų ir netikslumų taisymas
  
Spalvotos iliustracijos – p. 497–512. Parengė Venantas Mačiekus

* Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, aprobuoti monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos. Knygos gale anglų kalba pateikiamos šių straipsnių santraukos.

 

Contents

 

17 Preface

NATURE

19 Rimvydas Kunskas. Some features of structure and development of landscapes in Obeliai
26 * Daiva Patalauskaitė. The vegetation in Obeliai and Kriaunos area
35 Kęstutis Skvarnavičius. Along the forest path towards the knowledge

HISTORY

39 * Gintautas Zabiela. The unearthed past of Kriaunos and Obeliai environs
58 Gytis Gruzdas, Vykintas Vaitkevičius. The olden sacral sites of the Obeliai and Kriaunos land
86 Algirdas Baliulis. The fragments from the Obeliai past
97 Kazys Misius. Briefly about Kriaunos
99 Jonas Šedys. Separation of village landed property from the manors in Obeliai Valsčius
115 Jonas Šedys. From the 1895 general census data about Obeliai Valsčius
126 Kazys Misius. The 1905 freedom fights in Obeliai Valsčius
138 Aloyzas Petrašiūnas. The battles for Lithuania’s independence. A difficult start of establishment
149 Aloyzas Petrašiūnas. The population of Obeliai and Kriaunos rural districts (valsčiai)
153 Aloyzas Petrašiūnas. The interwar organisations
160 Aloyzas Petrašiūnas. The Obeliai Customs
161 Kazys Misius. From the past of the Obeliai Post by 1940
173 Vladas Terleckas. Development features of the credit cooperation (1877–1949)
184 Berl Kagan. The Jews in Obeliai
187 Grigorijus Potašenko. The community of olden Russian Orthodox believers in Bobriškis
193 Grigorijus Potašenko. The community of olden Russian Orthodox believers in Butkūnai
198 Narrations by the Salos Russian Orthodox Old believers. Recorded by Stanislava Novikova
206 Vincas Kazanavičius. The liberation of Kriaunos from the Soviet regime
207 Andrius Dručkus. The battle in the pinewood of Obeliai
211 Andrius Dručkus. The killing of the Vytautas partisan district leaders
213 Andrius Dručkus. The Obeliai partisans–freedom fighters
223 Algis Kazulėnas. The fighting of Lithuanian partisans in Latvia
233 Andrius Dručkus. The significance of the Lithuanian partisan fight and its results
235 Bronius Tupalskis. The reminiscences about the exile
238 Vincas Kazanavičius. The fate of a merchant Vincas Ruzgus
241 Albinas Eigminas. The industry in the Obeliai land
275 Valentinas Kirstukas. A look at the past
282 Ona Ališauskienė. About Baršėnai
302 Albinas Eigminas. Bajorai village people
378 Vincas Kazanavičius. The elders of Bajorai
380 The reminiscences narrated by old people of the Bajorai Village:
380

Elena Krasauskienė. Recorded by Aloyzas Petrašiūnas

384

Juozas Eigminas. Recorded by Aloyzas Petrašiūnas

389

Aleksandra Eigminienė. Recorded by Albinas Eigminas

390

Ona Krasnobajavienė and Birutė Stanislava Marozienė. Recorded by Albinas Eigminas

391

Alma Putrimienė. Recorded by Albinas Eigminas

391

Anastazija Adamonienė. The bread of a primary school teacher

392

Narrated by Vytautas Jonas Adamonis. Recorded by Albinas Eigminas

395 Zofija Vanagienė. The Sąjūdis Movement activists
396 Aldona Žėkienė. The land of Obeliai
401 Saulius Petras Stanišauskas. About the “Pakriauna”
404 Arvydas Rudinskas. The activities of Kriaunos Neighbourhood
415 Ramunė Širvinskienė. The activities of Kriaunos Village community

HISTORY. EDUCATION, CULTURAL LIFE

419 Kazys Misius. The features of education and culture life in the environs of Obeliai (by 1915)
430 Jonas Šedys. Primary schools in the Obeliai Valsčius in 1919–1939
478 Stanislovas Buchaveckas. Primary schools in the Obeliai Valsčius during two occupation periods–the first Soviet and the Nazi (1940–1944)
513 Vincas Kazanavičius. Teachers in Kriaunos
514 Vincas Kazanavičius. The teacher Stasys Jarmala
516 Liumina Šlėvienė. Obeliai gymnasium
546 Stasė Idienė. Kriaunos basic school
551 Valdas Nauburaitis. Obeliai children foster home
561 Aldona Varnienė. From the history of culture life in Obeliai
566 Eleonora Šilinienė. Some moments in Obeliai culture life
596 Jonas Kavoliūnas. Obeliai theatre
604 Gražina Deksnienė. The history of Obeliai town library
638 Alma Mekšėnienė. The history of Aleksandravėlė library
652 Ritė Gernienė. Antanašė library
665 Onytė Krivilevičienė. Pakriaunos library
678 Danutė Vainauskienė. Kriaunos library
682 Algimanta Raugienė. The establishment of Kriaunos museum
688 Elena Kazlauskaitė. The museum of Obeliai history

HISTORY. CHURCHES

694 Marija Rupeikienė. The architecture of sacral building complexes in the area of Obeliai and Kriaunos
731 * Povilas Spurgevičius. The St. Ann Church in Obeliai: history and art
751 Povilas Spurgevičius. The Providence Church in Kriaunos
767 Povilas Spurgevičius. The St. Francis Seraphic Church in Aleksandravėlė
774 Svetlana Poligienė. A set of liturgical textile in the Providence Church in Kriaunos
782 Asta Giniūnienė. The Way of the Cross stations at the St. Francis Seraphic Church in Aleksandravėlė

ETHNICAL CULTURE

787 Dana Vainauskienė. Sowing and harvesting works
797 Živilė Driskiuvienė. Collective work Talka and related customs
804 Rasa Kašėtienė. Pasturage, feeding and tending of animals
808 Klaudijus Driskius. Fishing in Lake Sartai and other water bodies in the area of Obeliai and Kriaunos
831 Algimanta Raugienė. Some words about the beekeepers of Kriaunos
833 Gražina Balčiūnienė. Traditional greenery of homesteads
841 Rita Garškaitė. The cemeteries
871 Birutė Žalalienė. The crosses of the Petrešiūnai Village
873 Vingaudas Baltrušaitis. House heating, decoration and furniture
884 Rūta Matuliauskienė. The interior cloths
886 Vilija Grėbliauskaitė. The laces
890 Algimanta Raugienė. About the cloths in the museum of Kriaunos
895 Venantas Mačiekus. The life according to the custom law standards
913 Danutė Kodienė, Stasė Blazarėnienė. The customs of calendar festivals
922 Klaudijus Driskius. The customs of St. John’s festival
933 Algimanta Raugienė. Church festivals
940 Rita Ramanauskienė, Jolanta Skukauskaitė. The wedding customs
949 Birutė Imbrasienė. The baptism customs
955 Birutė Imbrasienė. The burial customs
963 Živilė Driskiuvienė. Patron Saint’s days
968 Ona Vaičiulytė. The customs of the Russian Orthodox Old Believers family
975 Alma Vaičiulytė. Folk medicine
990 Vytautas Navickas, Algimantė Piliponytė. The secrets of ladies
998 Ona Misiūnaitė. Folk veterinary
1005 Viktoras Dagys. Folk meteorology
1011 Vilija Janušauskienė. Folk etiquette
1018 Asta Driskiuvienė. The games
1023 Dana Vainauskienė. Elements of the olden beliefs survived
1027 Monika Balikienė. The evil eye
1036 Vincas Kazanavičius. Narvydiškis folwark
1049 Vincas Kazanavičius. Pakriaunys manor
1057 Vincas Kazanavičius. Craftsmen
1064 Vincas Kazanavičius. Winter road from Dusetos to Obeliai
1065 Vincas Kazanavičius. The poor

LANGUAGE

1067 Kazimieras Eigminas, Marytė Razmukaitė. Some personal place names in the area of Obeliai and Kriaunos
1074 Jonas Šedys. The surnames of Sėla land in the Obeliai Catholic church register books in 1651–1914

FOLKLORE

1109 The folklore of the Obeliai people: facts, considerations and texts. Prepared and commented by Povilas Krikščiūnas
 
1155 Some notable people of Obeliai and Kriaunos. Prepared by Venantas Mačiekus
 
1159 English summaries of the papers approved by the “Lietuvos Valsčiai” Monograph Series Commission for Scientific Works
1162 Abbreviations
1166 The authors of the papers
1169 Petras Jonušas. The funding of the monographs
1173 The index of personal names. Compiled by Gabija Bruzgytė and Venantas Mačiekus
1197 The index of personal names. Compiled by Gabija Bruzgytė and Venantas Mačiekus
1204 The map of the former Obeliai Valsčius. Compiled by Lidija Kavaliauskienė
1206 The map of the Obeliai Neighbourhood. Compiled by Lidija Kavaliauskienė
1208 The map of the former Kriaunos Valsčius. Compiled by Lidija Kavaliauskienė
1210 The map of the Kriaunos Neighbourhood. Compiled by Lidija Kavaliauskienė
1212 The map of former Lithuania’s rural districts–Valsčiai
1214 The alphabetic list of Lithuanian Valsčiai
1216 The territorial list of Lithuanian Valsčiai
1218 About the “Lietuvos Valsčiai” series
1220 About the “Lietuvos Valsčiai” series (in English)
1223 Correction of errors and inaccuracies spotted after the printing
 
Colour illustrations pp. 497–512. Prepared by Venantas Mačiekus

* The asterisk marks papers approved by the “Lietuvos Valsčiai” Monograph Series Commission for Scientific Works. English summaries of the papers are given at the end of the book. 

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

▲2009 09 11, 2010 03 26

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt