lankymasis šioje svetainėje

 


Obeliai. Kriaunos

Obeliai. Kriaunos (2-oji papildyta laida)

2-oji serijos monografija: 45 autoriai,  65 straipsniai, 864 puslapiai, 2500 egzempliorių. 1998 m.

 

Rengėjai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

 

Knyga skiriama

LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009-2009

OBELIŲ 480 METŲ JUBILIEJUI 1519-1999

Obelių ir Kriaunų apylinkėse kažkada gyveno istorijos verpetuose išnykusi sėlių gentis. Pasibaigus karams su Livonija, šis kraštas atsigavo kūrėsi kaimai, plėtėsi ariamos žemės plotai. Obelių ir Kriaunų apylinkių ūkininkai aktyviai dalyvavo prieš Lietuvos rusifikavimą nukreiptoje 1905 m. revoliucijoje. Tais ir vėlesniais metais šiame krašte aktyvūs buvo socialdemokratai. Tačiau Obelių ir Kriaunų kraštas niekada nebuvo „raudonas“, bet visada - pilietiškai aktyvus.

Remiantis žmonių atsiminimais, liudijimais bei rašytiniais šaltiniais gausiai iliustruotoje monografijoje aprašoma Obelių ir Kriaunų apylinkių kraštovaizdžio raida, apibūdinama šio krašto istorija nuo seniausių laikų iki Antrojo pasaulinio karo, rašoma apie partizaninį judėjimą pokario metais, spausdinama atsiminimų apie prof. M. Reimerį, aprašomos tradicinės žiemos žirgų lenktynės ant Sartų ežero ir kt. Tradicinės kultūros dalyje rašoma apie verslus (žemdirbystę, gyvulininkystę, žvejybą, bitininkystę), gyvenamuosius namus ir jų interjerą, audinius, paprotinę teisę, kalendorinius ir šeimos (krikštynų, vestuvių ir laidotuvių) papročius, kapines, liaudies žinyną (mediciną, veterinariją, meteorologiją, etiketą), taip pat apie vietinių rusų sentikių papročius ir kt. Kalbos dalyje aptariamos vietos šnektos, skelbiami vietovardžiai ir pavardės. Spausdinama kraštotyros ekspedicijos metu užrašyta tautosaka, aprašomi liaudies muzikantai, skelbiami jų kūriniai. 

Rengėjai ir rėmėjai

Redaktoriai

Venantas Mačiekus (pirmininkas), Vacys Milius, Kazys Misius, Klaudijus Driskius, Margarita Kazakevičiūtė, Povilas Krikščiūnas, Aloyzas Petrašiūnas

Rėmėjai

AB „Obelių aliejus“, AB „Vilniaus degtinė“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Rokiškio mašinų gamykla“, UAB „Daivida“, UAB „Magnolija“, Petras Jonušas, UAB „Pe-Kaunas“

Knyga išleista

Rokiškio rajono savivaldybės užsakymu 

Pratarmė

Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva (toliau - VUKR) Obelių ir Kriaunų apylinkes tyrinėjo prieš 18 metų - 1980 m. rugpjūčio mėn. pirmąsias tris savaites. Tai buvo 11-oji VUKR vasaros ekspedicija (vadovas - Venantas Mačiekus), ilgiausiai užsitęsusi ir viena didžiausių dalyvių skaičiumi (joje dalyvavo 138 kraštotyrininkai).

Kraštotyrininkai dirbo susiskirstę į 5 darbo grupes: etnografų, tautosakininkų, kalbininkų, istorikų ir sociologų.

Didžiausiajai - 66 etnografų grupei, kurią sudarė 41 etninės kultūros faktų tyrinėtojas ir jiems talkininkavę 25 dailininkai, vadovavo Istorijos instituto Etnografijos skyriaus vyr. mokslinis bendradarbis, daktaras (dabar jau habilituotas) Vacys Milius. Dailininkus konsultavo Liaudies buities muziejaus mokslinis bendradarbis Vingaudas Baltrušaitis. Etnografai parašė 547 aprašus (947 mašinraščio puslapius). Dailininkai nupiešė apie 700 medžiaginę lietuvių kultūrą atspindinčių piešinių. Etnografų aprašai yra laikomi Istorijos instituto Etnografijos skyriuje, Vilniaus universiteto Mokslinės bibliotekos rankraštyne (čia laikomi ir ranka rašyti egzemplioriai), Liaudies buities ir Rokiškio krašto muziejuose. Piešinius iš dailininkų įsigijo Liaudies buities muziejus.

Tautosaką rinko 32 kraštotyrininkai. Jiems vadovavo aktyvi VUKR dalyvė, mokytoja lituanistė Gražina Meilutytė. Jie užrašė 1656 dainuojamosios, 757 pasakojamosios, 1330 smulkiosios ir 414 kitokios tautosakos kūrinių. Iš viso - 4157 vienetus. Surinkta tautosaka atiduota Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos rankraštynui.

Kalbininkų grupei (14 žmonių) vadovavo irgi ramuviškis, kalbininkas Bonifacas Stundžia (dabar - hab. daktaras, profesorius). Kalbininkų surinkta medžiaga (1450 žodžių su sakiniais, 2343 vietovardžiai, 674 pravardės, 1173 gyvulių var-dai ir 977 atsakymai į dialektologinių anketų klausimus) perduota Lietuvių kalbos institutui.

Dėl griežtų tuometinių ideologinių apribojimų sunkiausia ekspedicijoje dirbti buvo istorikams (jų vadovas - kriauniškis, iš Bajõrų k. kilęs Aloyzas Petrašiūnas). Istorinės medžiagos rinkėjai turėjo laviruoti: stengtis užfiksuoti kuo daugiau objektyvios tikrovės faktų, bet neperžengti tam tikros ribos, kad nebūtų užkirstas kelias kitoms VUKR ekspedicijoms. 12-os istorikų surinkti atsiminimai (304 mašinraščio puslapiai) atiduoti Vilniaus universiteto Mokslinės bibliotekos rankraštynui, Istorijos institutui ir Rokiškio krašto muziejui.

Sociologų grupė (vadovė - ramuviškė Vincenta Smolenskaitė) tyrė jaunimo, vidutinio amžiaus žmonių ir pensininkų socialinio ir kultūrinio gyvenimo, darbo klausimus.

Du kraštotyrininkai tyrinėjo Obelių ir Kriaunų apylinkių gamtinius ypatumus.

Obelių ekspedicijos dalyviai surinko ir Lietuvos nacionaliniam muziejui padovanojo 77, o Liaudies buities muziejui - net apie 1500 eksponatų. Vilniaus universiteto Mokslinei bibliotekai buvo perduota 290 senų dokumentų ir nuotraukų.

VUKR organizuojamų ekspedicijų tikslas buvo kaupti lietuvių etninės kultūros faktus ir, juos papildžius archyvine medžiaga, rengti ir leisti tyrinėtų vietovių monografijas. „Obelių” monografija buvo pradėta rengti dar sovietmečiu, bet dėl ideologinių suvaržymų knygos išleisti nepavyko. Antrąsyk bandyta ką tik atgavus Nepriklausomybę, bet neatsirado pinigų. Knygą parengti ir išleisti pavyko, gavus lėšų iš Rokiškio savivaldybės (ačiū merui Vytautui Masiuliui) ir pavienių aukotojų. Į paskutiniojo knygos varianto rengimą aktyviai įsijungė iš Ažubrasčio k. (Kriaunų seniūn.) kilęs Obelių ekspedicijos dalyvis žurnalistas Klaudijus Driskius, kuris ne tik pats parengė 4 straipsnius, bet ir surado iš Kriaunų ir Obelių seniūnijų kilusių ar kaip nors kitaip su šiuo kraštu susijusių autorių.

Monografijoje plačiausiai aprašyta tradicinė lietuvių kultūra ir senoji šio krašto praeitis. Sovietinės okupacijos laikotarpis tik iš dalies atsispindi A. Dručkaus straipsnyje ir partizanų dokumentuose, K. Driskiaus ir V. Juknaitės atsiminimuose, J. Mardosos sociologiniame etiude. Norint išsamiau ir objektyviau įvertinti sudėtingą ir prieštaringą sovietinę tikrovę, reikalingi išsamesni tyrimai ir didesnis laiko atstumas. Turime vilties, kad tas darbas ateityje bus atliktas. Dabartinės kartos uždavinys yra sukaupti kuo daugiau faktų apie tautos genocido aukas ir genocido vykdytojus ypač pirmaisiais pokario metais, nes iki 1945 birželio 1 d. vietiniai naikintojų būriai (stribai) ir kareiviai turėjo teisę šaudyti jiems nepatikusius žmones be jokio teismo. Štai tik vienas šiurpus faktas. 1945 m. gegužės 31 d. buvo nušautas Agurkiškio k. ūkininkas Ignas Kazanavičius (g. 1898 m.), ėjęs pažiūrėti lauke pririštų arklių, kad tie nepasibaidytų pasigirdusių šūvių. Nušautas ne atsitiktinai, o kiek pasivarius toliau, sprogstamosiomis kulkomis į nugarą. Tos pačios dienos rytą kulkosvaidžio šūvių serija buvo nužudytas į lauką aveles išvedęs gretimo Budriškio k. ūkininkas Vladas Siniauskas (g. apie 1900 m.). I. Kazanavičiaus duktė Eleonora Kazanavičiūtė-Vaitiekienė mano, kad jos tėvą ir kaimyną V. Siniauską nušovė ne kareiviai, o Obelių stribai. Jų šeimą per giminaitį pasiekusios žinios apie Obelių stribų pokalbį prieš žudynes: „Kazanavičių ir Siniauską reikia šauti vietoje, nes jie remia partizanus”. Be to, į gedulingus pietus įsibrovę iš gretimo Špulių k. kilę stribai - vietiniai rusai visokiais būdais gąsdinę ir net kankinę velionio I. Kazanavičiaus žmoną, reikalaudami visiems pasakoti, kad jos vyrą nušovę rusų kareiviai.

O kiek tokių aukų visame Obelių valsčiuje? Jų pavardės net į KGB archyvus nepakliuvusios. Mūsų kartos pareiga tas pavardes ištraukti iš laiko ūkanų, pagerbti jas turėjusius žmones, nes jie buvo Lietuvos patriotai, jie buvo už Lietuvą.

Ekspedicijos dalyviai prieš 18 metų apvaikščiojo visus dabartinių Obelių ir Kriaunų seniūnijų kaimus, apsilankė daugelyje šeimų, prakalbino kiekvieną sutiktą vyresnio amžiaus žmogų. Kraštotyrininkų vardu noriu padėkoti visiems, kurie padėjo mums, pateikė kokių nors žinių, padainavo dainų ar pasekė pasakų, pasakė vietovardžių, vienaip ar kitaip bendravo su mumis.

Knygą atiduodame skaitytojų teismui. Šioje vietoje tiktų romėnų posakis: „Feci, quod potui, faciant meliora potentes” - kiek perfrazuotai: padarėm, ką galėjom, kas gali, tepadaro geriau.

 Venantas Mačiekus

Turinys

11

Pratarmė

 

GAMTA

15

Rimvydas Kunskas. Keli Obelių vietovaizdžio sandaros ir raidos bruožai

24

Daiva Patalauskaitė. Pastebėtų retesniųjų augalų sąrašas

 

PRAEITIS

26

Gintautas Zabiela. Obelių-Kriaunų apylinkių senovė

51

Gytis Gruzdas, Vykintas Vaitkevičius. Obelių-Kriaunų krašto senosios šventvietės

80

Kazys Misius. Iš Obelių ir jų apylinkių praeities (iki 1915 m.)

101

Kazys Misius. 1905 m. kovos už laisvę Obelių valsčiuje.....

112

Kazys Misius. Obelių apylinkių švietimo ir kultūrinio gyvenimo bruožai (iki 1915 m.)

133

Aloyzas Petrašiūnas. Obelių kraštas tarpukario metais

168

Bronislovas Tupalskis. Kraštų dvaras

171

Klaudijus Driskius. Pakriaunio dvaro savininkų Augaičių šeimos likimas

182

Prisiminimai apie prof. M. Remerį. Užrašė Jolanta Varapnickaitė

194

Jonas Trinkūnas. Sartų krašto Romuva

203

Andrius Dručkus. Aukštaitijos partizanų likimai

217

Partizanų dokumentai

217

Partizano testamentas

221

Saugokitės provokatorių!

222

Lietuviai!

224

Broliui, klaidingu keliu nuėjusiam

226

Balio Vaičėno-Pavasario laiškas

228

Petras Dručkus. Kaip jie mane tardė

231

Zofija Vilytė. Tradicinės žirgų lenktynės ant Sartų ežero (nuo seniausių laikų iki 1976 m.)

258

Klaudijus Driskius. Iš nesenos praeities

270

Vanda Juknaitė. Vieškelis į niekur....

281

Bernardas Trimonis. Akcinė bendrovė „Obelių aliejus“

 

Sociologinis etiudas

284 

Jonas Mardosa. Gyventojų kasdieniai rūpesčiai

TRADICINĖ KULTŪRA

302

Dana Vainauskienė. Sėjos ir derliaus nuėmimo darbai, papročiai ir įrankiai

313

Živilė Driskiuvienė. Talkos ir jų papročiai....

325

Rasa Kašėtienė-Senkutė. Gyvulių ganymas, šėrimas ir priežiūra

331

Klaudijus Driskius. Žvejyba Sartų ežere ir kituose Obelių-Kriaunų vandenyse

369

Algimanta Raugienė. Keli žodžiai apie Kriaunų bitininkus

372

Vacys Milius. Kaimų ir miestelių kapinės

381

Birutė Žalalienė-Driskiūtė. Petrešiūnų kaimo kryžiai

383

Vingaudas Baltrušaitis. Gyvenamųjų namų šildymas, apdaila ir baldai

401

Rūta Matuliauskienė-Svirskaitė. Interjero audiniai

405

Vilija Grėbliauskaitė. Nėriniai

410

Algimanta Raugienė. Apie Kriaunų muziejaus audinius

418

Venantas Mačiekus. Gyvenimas pagal paprotinės teisės normas

448

Danutė Kodienė-Daleckaitė, Stasė Blazarėnienė-Laučiškytė. Kalendoriniai papročiai

460

Algimanta Raugienė. Atlaidai

470

Klaudijus Driskius. Joninių papročiai

487

Birutė Imbrasienė. Krikštynų papročiai

497

Rita Ramanauskienė-Dūdėnaitė, Jolanta Skukauskaitė. Vestuvių papročiai

510

Birutė Imbrasienė. Laidotuvių papročiai

521

Živilė Driskiuvienė. Vardinės

527

Ona Vaičiulytė. Apie rusų sentikių papročius

538

Alma Vaičiulytė. Liaudies medicina

562

Ona Misiūnaitė. Liaudies veterinarija

573

Viktoras Dagys. Liaudies meteorologija

582

Vilija Janušauskienė. Liaudies etiketas

592

Asta Driskiuvienė. Tradiciniai žaidimai.....

599

Dana Vainauskienė. Senovės tikėjimų liekanos...

606

Uršulė Driskienė-Vaicekauskaitė. Šis tas iš Petrešiūnų kaimo praeities

 

Kalbos turtai

610

Bonifacas Stundžia. Po Obelių, Kriaunų ir Panemunėlio šnektas pasižvalgius

618

Kazimieras Eigminas, Marytė Razmukaitė. Kai kurie Kriaunų ir Obelių apylinkių asmenvardiniai vietovardžiai

628

Algimanta Raugienė. Kriauniečių pravardės

 

Tautosaka

637

Evaldas Vyčinas. Obelių krašto muzikantai

657

Liudvikas Giedraitis. Po rugpjūčio žvaigždėm

669

Edita Meškuotienė. Senosios Obelių krašto dainos atgimsta naujam gyvenimui

Tautosakos tekstai

689

Dainuojamoji tautosaka

732

Pasakojamoji tautosaka

770

Smulkioji tautosaka

778

Rateliai, žaidimai

779

Instrumentinė muzika

836

Paaiškinimai, pastabos

 

854

Iš ekspedicijos dienoraščio

 

861 

Lidija Kavaliauskienė. Kriaunų valsčiaus žemėlapis

862

Lidija Kavaliauskienė. Obelių valsčiaus žemėlapis

  

Contents

  

11

Introduction

 

 Nature

15

Rimvydas Kunskas. Some features of structure and development of Obeliai landscape

24

Daiva Patalauskaitė. The list of some rare discovered plants.

 

 THE PAST

26

Gintautas Zabiela. The old times of Obeliai-Kriaunos environs

51

Gytis Gruzdas, Vykintas Vaitkevičius. The Holy places of Obeliai and Kriaunos district

80

Kazys Misius. From the past of Obeliai and its environs (untill 1915)

101

Kazys Misius. Struggle for freedom in Obeliai rural district in 1905

112

Kazys Misius. The features of education and cultural life of Obeliai environs (untill 1915)

133

Aloyzas Petrašiūnas. Obeliai district in between the wars (1918-1941)

168

Bronislovas Tupalskis. The estate of Kraštai....

171

Klaudijus Driskius. The fate of Augaitis family, the owners of Pakriaunis estate

182

Recollections about prof. M. Remeris recorded by Jolanta Varapnickaitė.

194

Jonas Trinkūnas. Romuva of Sartai land

203

Andrius Dručkus. The fate of Aukštaitija partisans

217

The partisans’ documents

217

The partisan’s testament

221

Beware of provocateurs!

222

The Lithuanians!

224

To the brother in the wrong

226

The letter of Balys Vaičėnas-Pavasaris (Spring)

228

Petras Dručkus. The way they interrogated me

231

 Zofija Vilytė. Traditional horse race on Lake Sartai (since the ancient times up to 1976)

258

Klaudijus Driskius. From the recent past

270

Vanda Juknaitė. The road to nowhere

281

Bernardas Trimonis. Joint stock company “Obelių aliejus”

 

 Sociological sketch

284

Jonas Mardosa. Everyday life and its worries

 

 Traditional culture

302

Dana Vainauskienė. Sowing and harvesting, customs and tools

313

Živilė Driskiuvienė. Collective assistance and its customs

325

Rasa Kašėtienė-Senkutė. Pasturage of live-stock, foddering and care

331

Klaudijus Driskius. Fishing in Lake Sartai and in other waters of Obeliai-Kriaunos district

369

Algimanta Raugienė. Several words about beekeepers of Kriaunos

372

Vacys Milius. The cemetery of villages and towns

381

Birutė Žalalienė-Driskiūtė. The crosses of Petrešiūnai village

383

Vingaudas Baltrušaitis. Heating, interior trim and furniture of dwelling-houses

401

Rūta Matuliauskienė-Svirskaitė. Interior cloth

405

Vilija Grėbliauskaitė. Lace

410

Algimanta Raugienė. The cloth in the Kriaunos museum

418

Venantas Mačiekus. Life in compliance with the standarts of customary law

448

Danutė Kodienė-Daleckaitė, Stasė Blazarėnienė-Laučiškytė. Calendar customs

460

Algimanta Raugienė. Church festivals

470

Klaudijus Driskius. St. John’s customs (Midsummer day customs)

487

Birutė Imbrasienė. Christening customs

497

Rita Ramanauskienė-Dūdėnaitė, Jolanta Skukauskaitė. Wedding customs

510

Birutė Imbrasienė. Funeral customs

521

Živilė Driskiuvienė. St. Patron’s Days (name days)

527

Ona Vaičiulytė. Russian Old Believers customs

538

Alma Vaičiulytė. Folk medicine

562

 Ona Misiūnaitė. Folk veterinary

573

Viktoras Dagys. Folk meteorology

582

Vilija Janušauskienė. Folk etiquette

592

Asta Driskiuvienė. Traditional games

599

Dana Vainauskienė. Survivals of ancient beliefs

606

Uršulė Driskienė-Vaicekauskaitė. This and that from the past of Petrešiūnai village

 

 The Riches of the Language

610

Bonifacas Stundžia. A look at Obeliai, Kriaunos and Panemunėlis local dialects

618

 Kazimieras Eigminas, Marytė Razmukaitė. The names of a pla-ce based on the person’s proper name of Obeliai and Kriaunos environs

628

Algimanta Raugienė. The nicknames of Kriaunos village people

 

 Folk-lore

637

Evaldas Vyčinas. The Obeliai district musicians

657

Liudvikas Giedraitis. Under the stars of August

669

Edita Meškuotienė. The revival of the old songs of Obeliai district

 

 Folk-lore texts

689

Folk songs....

732

Folk tales.....

770

Minor folk-lore...

778

Roundelays, games.....

779

Instrumental music.....

836

Explanations, remarks....

 

  

854

Extracts from the diary of the expedition...

 

  

861

The map of Kriaunos district by Lidija Kavaliauskienė

862

The map of Obeliai district by Lidija Kavaliauskienė

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt