lankymasis šioje svetainėje

 
 


Laukuva II dalis

(51 aut.,  71 str.,  952 p.,  1000 egz., 2008 m., 14-oji serijos knyga)

Monografijos „Laukuva“  finansuotojai ir rėmėjai

Papildomas knygos finansavimas, gautas po „Laukuvos“ I dalies išleidimo: 

Šilalės rajono savivaldybė, Laukuvos seniūnija – 20 000 Lt, UAB „Magnolija“ (direktorius Jonas Dubickas) – 10 000 Lt, Petras Jonušas –  10 000 Lt, AB „Lietuvos paštas“ (generalinis direktorius Ernestas Vaidelys) – 3 000 Lt, Kazys Misius – 2 200 Lt, Zigmas Juškevičius 1 600 Lt, Aldona Navikienė-Juškevičiūtė – 100 Lt, Rimvydas Stropus – 100 Lt, Šilalės kraštiečių draugija: Stefanija Purlienė – 20 Lt, Antanas Lingis – 20 Lt, Edvardas Vidmantas – 20 Lt. Iš viso papildomai gauta 47 060 Lt.

 

Didžiausi „Laukuvos“ abiejų dalių finansuotojai ir rėmėjai:

Finansuotojas, rėmėjas 

 Suma, Lt

Šilalės rajono savivaldybė, 
Laukuvos seniūnija, Kvėdarnos seniūnija

94 460

UAB „Magnolija“ (direktorius Jonas Dubickas) 

30 000

Petras Jonušas

20 000

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

10 000

VĮ „Lietuvos paštas“ (gen. direktorius Ernestas Vaidelys) 

6 000

Šilalės kraštiečių draugija (pirm. Antanas Lingis)

  4 740

Zigmas Juškevičius 

2 600

Kazys Misius

2 200

Vida Krištolaitytė (500 JAV dolerių)

1 500

Dalia Tallat-Kelpšaitė

1 000

Iš viso

172 500

Kiti „Laukuvos“ rėmėjai:

Stasys ir Zina Melnikavičiai (500 Lt), Virgilijus Ačas (300 Lt), Liuda ir Raimundas Šukiai (100 JAV dolerių (300 Lt), Aleksas Karalavičius (200 Lt), Vacys Rociūnas (Rocevičius) (50 JAV dolerių (161 Lt), Estera Alšėnienė (Vaitkutė) (50 JAV dolerių (161 Lt), Juozefina Rinkūnienė (50 Kanados dolerių (110 Lt), Aida Pičiuginienė (Juškevičiūtė) (100 Lt), Jolanta Iždonienė (Juškevičiūtė) (100 Lt), Edmundas Stanys (80 Lt), Juozapas Straukas (50 Lt), Kęstutis Straukas (50 Lt), Vacys Milius (50 Lt), Šilalės kraštiečių draugija: Albinas Ežerskis (50 Lt), Jonas Biržiškis (50 Lt), Edmundas Montrimas (25 Lt), Edvardas Vidmantas (25 Lt), Vladas Račinskas (20 Lt), Mečislovas Vitkus (20 Lt), Stefanija Purlienė (20 Lt), Vytautas Jurgutis (15 Lt), Albinas Bagdonas (10 Lt), Zigmas Juškevičius (10 Lt), Angelina Narušienė (10 Lt), Antanas Girčys (10 Lt), Vytautas Gečas (5 Lt), Elena Baltrušaitienė (5 Lt), Elena Kubilienė (5 Lt). Iš viso 2 442 Lt.

„Versmės“ leidyklos ir Šilalės kraštiečių draugijos 2003–2005 m. rengtos akcijos „XXI a. knygnešiai platintojai“ dalyviai, įsigiję didesnį kiekį „Šilalės krašto“ ir „Lietuvos valsčių“ serijų knygų ir taip parėmę „Laukuvos“ monografijos I dalies išleidimą:

Zina ir Stasys Melnikavičiai (įsigijo knygų už 1 000 Lt), Pranas ir Bro-nislava Šuopiai (330 Lt), Aleksandra Paldavičienė, Laukuvos seniūnija (200 Lt), Danutė (Bartašiūtė) ir Česlovas Srėbaliai (100 Lt), Aleksandra ir Albinas Jonikai (100 Lt), Albina (Bartašiūtė) ir Kęstas Barauskai (100 Lt), Albina ir Vincas Jurgaičiai (100 Lt), Virginija ir Stasys Plyniai (100 Lt), Kęstutis Auškalnis (100 Lt), Dalytė ir Romas Bukauskai (100 Lt), Snieguolė Einikytė (100 Lt), Kęstutis Beržinis (100 Lt), Zenonas Levickis (100 Lt), Adelė Irena Bražauskienė (Narbutaitė) (100 Lt), Ina Stankevičienė (Kaulakytė) (100 Lt), Agota Sriubienė (Milkintaitė) (100 Lt), Vacys J. Jocys (100 Lt). Iš viso 2 930 Lt. 

Iš viso „Laukuvos“ monografijai parengti ir išleisti surinkta 178 132 Lt. 

Rėmėjai, skyrę „Lietuvos valsčių“ serijai  2 proc. savo pajamų mokesčio* 

2004 metais
„Versmės“ leidyklos bendradarbiai Vingaudas Baltrušaitis, Violeta Barkauskaitė (1 proc.), Vida Girininkienė, Birutė Jasiūnaitė, Henrikas Jasiūnas, Robertas Jurgaitis, Lidija Kavaliauskienė (1 proc.), Zita Kutraitė, Petras Venantas Mačiekus, Sigita Vaidelytė, „Lietuvos valsčių“ serijos autoriai Nijolė Andrejevienė, Audronė Kiršinaitė, Erika Nenartavičiūtė, Povilas Spurgevičius, Elvyra Elena Straševičienė, Jolanta Stupelytė, Gražina Žumbakienė, Zenonas Žumbakys, kiti rėmėjai: Zita Andrijonienė, Bernardas Aloyzas Bliūdžius, Liucija Bliūdžiuvienė, Dalė Gargažinienė, Ramūnas Kirstukas, Marita Kirstukienė, Kęstutis Kubilius, Vilija Kučinskienė, Rita Liaudanskienė, Danutė Malcienė, Edita Miliūnaitė, Gediminas Orlonas, Zita Sabataitienė, Antanas Stūronas, Jonas Šalavėjus, Vera Šedienė, Narimantas Šedys, Vidas Šedys, Jonas Šiaulys, Vitolda Verikaitė. Iš viso 5 329,43 Lt.

2005 metais
„Versmės“ leidyklos bendradarbiai Vilija Aleksandravičienė, Antanas Andrijonas, Violeta Barkauskaitė (1 proc.), Vida Girininkienė, Henrikas Jasiūnas, Rasa Kašėtienė, Petras Venantas Mačiekus, Kazys Misius, Romaldas Samavičius, serijos autoriai Nijolė Andrejevienė, Algirdas Antanas Baliulis, Agnė Jasinskaitė, Ona Kažukauskaitė, Audronė Kiršinaitė, Lilija Kudirkienė, Zigmantas Saulis Michnevičius, Marija Rupeikienė, Povilas Spurgevičius, kiti rėmėjai: Zita Andrijonienė, Raimundas Bačėnas, Gražina Drėmaitė, Jurgis Garška, Zenonas Garška, Rita Garškaitė, Juozas Jundulas, Jurgis Pakalka, Vilija Joana Pakalkienė, Diana Spučytė, Vera Šedienė, Jonas Šiaulys, Rita Šniukienė, Roza Vaičiulytė, Ernestas Vasiliauskas, Vitolda Verikaitė. Iš viso 6 096,56 Lt.

2006 metais
„Versmės“ leidyklos bendradarbiai Antanas Andrijonas, Violeta Barkauskaitė (1 proc.), Stanislovas Buchaveckas, Vida Girininkienė, Henrikas Jasiūnas, Virginijus Jocys, Petras Jonušas (1 proc.), Rasa Kašėtienė, Audronė Kiršinaitė, Petras Venantas Mačiekus, serijos autoriai Algirdas Antanas Baliulis, Ona Kažukauskaitė, Marija Rupeikienė, Povilas Kazimieras Spurgevičius, kiti rėmėjai: Zita Andrijonienė, Zenonas Garška, Edita Miliūnaitė, Vera Šedienė, Jonas Šiaulys, Roza Vaičiulytė, Ernestas Vasiliauskas, Vitolda Verikaitė. Iš viso 4 319,95 Lt.

2007 metais
„Versmės“ leidyklos bendradarbiai Vingaudas Baltrušaitis, Violeta Barkauskaitė (1%), Stanislovas Buchaveckas, Gabija Juščiūtė, Rasa Kašėtienė, Aloyzas Pranas Knabikas, Zita Kutraitė, Petras Venantas Mačiekus, Aloyzas Petrašiūnas, Daiva Ramaneckaitė, Donatas Rinkevičius, Vidas Sutkus, „Lietuvos valsčių“ serijos autoriai Nijolė Andrejevienė, Algirdas Baliulis, Nerija Bartkutė, Rasa Bertašiūtė, Renata Endzelytė, Zenonas Garška, Rita Garškaitė, Ona Kažukauskaitė, Audronė Kiršinaitė, Lilija Kudirkienė, Virginija Kvasaitė, Aurelija Malinauskaitė, Elona Mikučiauskaitė, Bronius Puzinavičius, Zosė Radžiuvienė, Antanas Rupeika, Marija Rupeikienė, Povilas Spurgevičius, Asta Steikūnienė (1%), Janina Stuokaitė, Jonas Šedbaras, Airina Šulskienė, Dana Tomkutė, Albinas Vaitonis, Ernestas Vasiliauskas, Saulius Žilinskas, Brigita Žuromskaitė (1%), kiti rėmėjai: Evaldas Bernotas, Irmantas Bernotas, Rimutė Bernotienė, Gražina Drėmaitė, Aniceta Garšvienė, Juozas Jundulas, Margarita Kazakevičiūtė, Gintaras Lansbergas, Edita Lansbergienė, Jurgis Pakalka, Livija Joana Pakalkienė, Jūratė Rinkevičienė, Goda Rupeikaitė, Gerda Sutkuvienė, Jonas Šiaulys, Regina Vaitkevičienė, Vitolda Verikaitė. 

„Versmės“ leidyklos raštai su prašymu skirti iki 2 proc. savo 2007 m. pajamų mokesčio „Lietuvos valsčių“ serijai buvo išsiųsti iš viso 555 asmenims, šios paramos prašymas išplatintas Krašto apsaugos ministerijos vidinio naudojimo intranete. Leidykla dėl šios asmeninės paramos „Lietuvos valsčių“ serijai raštu kreipėsi į visus LR Seimo narius, LR Ministrą Pirmininką, visus LR Vyriausybės narius, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos darbuotojus, įvairių susijusių valstybinių institucijų, įstaigų vadovus, samdomą darbą dirbančius „Lietuvos valsčių“ serijos knygų redaktorius, serijos knygų autorius, kt. Kartu su paramos prašymais buvo siunčiamos parengtos pildyti paramos pervedimo prašymo formos, apmokėto atgalinio siuntimo vokai, „Vers-mės“ leidyklos veiklos dešimtmečio informaciniai bukletai, kita informacija apie „Lietuvos valsčių“ seriją ir „Versmės“ leidyklą.

Šios 2007 metų paramos suma knygos išleidimo metu yra dar negauta ir nežinoma, nes praėjusių kalendorinių metų paramos sumą Valstybinė mokesčių inspekcija perveda paramos gavėjui tik iki kitų metų lapkričio 15 d. Daugiau informacijos apie „Lietuvos valsčių“ serijos rėmėjus – „Vers-mės“ leidyklos interneto svetainėje www.versme.lt.

Visų „Lietuvos valsčių“ serijos kūrėjų ir skaitytojų vardu – nuoširdus ačiū Jums, Mielieji!

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt