Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasisi redaktorius

Venantas Mačiekus

 

Sudarytojai

Venantas Mačiekus,  Anelė Vosyliūtė 

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2000 m. rengia monografiją „Kazlų Rūda“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), Kazlų Rūdos 275 metų sukakčiai (2012), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas

Siekdama surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos, „Versmės“ leidykla 2000 m. rugpjūčio 4–20 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Kazlų Rūdą ir jos apylinkes buvusio Kazlų Rūdos valsčiaus teritorijoje.

Leidinyje istorikai, sociologai, etnografai, kalbininkai ir kt. kartu su vietos kraštotyrininkais pateikia įvairių savivaldybės teritorijoje esančių bažnytkaimių (Višakio Rūdos, Ąžuolų Būdos, Bagotojos), Kazlų Rūdos miesto ir kaimų istorinę apžvalgą, istoriniu požiūriu analizuoja gyventojų socialinę ir demografinę situaciją. Knygoje atskleidžiami savivaldybės švietimo, kultūros bei kito tipo įstaigų, pramonės ir verslo įmonių istorijos ir dabarties bruožai. Sociologai savo straipsniuose nagrinėja žmonių gyvenimo ir veiklos sąlygas, visuomeninį jų aktyvumą, jaunimo požiūrius. Etnografai aprašo įvairius šių apylinkių žmonių amatus, sodybų želdinius, namų interjero bruožus, pateikia kapinių kryžių ypatumų tyrinėjimus. Leidinyje atsispindi šiam kraštui būdingos miško kultūros specifika. Knygoje pristatomi vietos tautodailininkų darbai ir poetų kūryba, supažindinama su iš šio krašto kilusių dailininkų asmenybėmis, įžymiais žemiečiais.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2000 05 17.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2000 09 12.

Maketavimo pabaiga – 2018 m.

Išleidimo terminas – 2019 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2022 09 29

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Eur 49 646,00

2. Faktiškai gautos lėšos

6 477,06

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

5 000,00

Petras Jonušas (2000 Lt)

579,24

Anoniminė parama (1000 Lt)

289,62

Anelė Vosyliūtė (1600 Lt)

463,39

ura ir Albertas Drukteiniai (200 USD, 2010 10 11)

144,81

3. Negautos lėšos*

43 168,94

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Kazlų Rūda“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

40 168,94

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Kazlų Rūda“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Atskiri veikalai

A. Kazlų Rūdos krašto kryžiai ir kryždirbiai / [sudarytoja Vitalija Kavaliūnaitė–Filipova]. – Kaunas : Aušra, [2006] (Kaunas : Aušra). – 96 p. : iliustr., portr. ; 15 x 21 cm. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955-532-72-6

B. Kazlų Rūdos krašto tradiciniai valgiai / [sudarytoja Vitalija Kavaliūnaitė-Filipova]. – Marijampolė : Piko valanda, 2005. – 114, [2] p. : iliustr. ; 21 cm. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-642-17-3

C. Kazlų Rūdos savivaldybė : [informacinis leidinys]. – [Kaunas : V3 studija, 2004] ([Kaunas] : Dimera). – 48, [2] p., įsk. virš. : iliustr., žml. ; 21 cm. – Antr. iš virš. – Kiti leidimai: Kazlų Rūda Selbstverwaltung. [Kaunas, 2004] ; Казлу-Рудское самоуправление. [Kaunas, 2004]. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955-9704-1-3

D. Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai ir būstai : [Lietuvos Respublikos gyventojų ir būstų 2001 m. visuotinio surašymo rezultatai] / Statistikos departamentas [prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės]. – Vilnius : Statistikos departamentas, 2004 (Vilnius : Statistikos centras). – 57, [1] p. ; 30 cm. – Tiražas 45 egz. – ISBN 9955-588-23-3

E. Pupkis, Aldonas. Kazlų Rūdos šnektos žodynas / Aldonas Pupkis ; Lietuvių kalbos institutas. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, [2008–2009]. – 2 t. : žml. ; 25 cm. – Virš. aut. nenurodytas. – ISBN 978-9955-704-69-0. – ISBN 978-9955-704-69-3 (klaidingas) (įr.)

F. Vilčinskas, Jonas. Medynų tipai Kazlų Rūdos miškuose / J. Vilčinskas. – Kaunas : [s.n.], 1934. – 20 p. : iliustr. – Atsp. iš: Mūsų girių, 1934 m., nr. 4. – Teksto santr. pranc.

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2000 09 12, patikslinta, papildyta 2002 01 09, 02 21, 03 07, 05 10, 05 17, 06 18, 11 05, 2003 02 13, 03 13, 03 17, 03 19, 11 03, 11 17, 2006 01 03, 2008 01 30, 2010 06 08, 08 10, 10 11, 12 09, 2016 11 15, 2017 07 21, 2022 09 29.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla