Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Tipinė leidinio sąmata „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms

 

Leidėjas         

Viešoji įstaiga „Versmės“ leidykla 
Kodas 122732630
Adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius

Telefonai 8698 09077, (85) 2330140 (buhalterija), 8698 20707 (leidyklos vadovo)

El. paštas leidykla@versme.lt

Interneto svetainė www.versme.lt 

Leidinio autorius  Laikinasis 60-120 autorių kolektyvas, vadovaujamas monografijos vyr. redaktoriaus sudarytojo
Leidinio pavadinimas „Lietuvos valsčių“ serijos lokalinė monografija

Numatomas parašymo ir parengimo spaudai terminas

3–7 metai (išimtinais atvejais – iki 15 m.)

 

I. DUOMENYS APIE LEIDINĮ

 

1.     Formatas 168 x 260 mm
2.   Tiražas  600 egz.
3.   Apimtis autoriniais lankais 65 a. l.
4.   Apimtis knygos puslapiais 1500 puslapių
5.   Įrišimo būdas lankais, įrišimo audiniu (drobele) trauktais kietais viršeliais su aplankalu (superviršeliu)
6.   Spalvų skaičius  lankai 1+1, 4+4, aplankalas 4+0
7.   Spalvotų lankų (puslapių) skaičius 3 (48 psl.)
8.   Iliustracijų skaičius ir tipas apie 600–800 iliustracijų (nuotraukų, piešinių, brėžinių, žemėlapių, faksimilių, kt.)

 

II. PARENGIMO SPAUDAI IŠLAIDOS

Paskaičiavimas

Suma, Eur

1.     Autorinis atlyginimas,

15 200,00

- honoraras už sudarymą ir straipsnių parengimą spaudai

65 a. l. po 80,00 Eur/a. l. 5 200,00

- honoraras už originalų tekstą

65 a. l. po 120,00 Eur/a. l. 7 800,00

- honoraras už vertimą

10 a. l. po 200,00 Eur/a. l. 2 200,00
2.   Redagavimas, 3 200,00

- originalus tekstas (kalbos ir dalykinis redagavimas)

65 a. l. po 40,00 Eur/a. l. 2 600,00

- vertimo tekstas

10 a. l. po 60,00 Eur/a. l. 600,00
3.   Korektūra 65 a. l. po 30,00 Eur/a. l. 1 950,00
4.   Rodyklių sudarymas Asmenvardžių rodyklė 700,00
5.   Techninis redagavimas 65 a. l. po 10,00 Eur/a. l. 650,00
6.   Rinkimas ir maketavimas, 6 496,00

- rinkimas

už raidinio teksto rinkimą 50 a. l. po 30,00 Eur/a.l.

už natų rinkimą: 200 penklinių eilučių po 2,00 Eur/vnt.

1 500,00

 

400,00

- maketavimas

po 3,00 Eur už nespalvotus 1452 psl.

po 5,00 Eur už spalvotus 48 psl.

4 356,00

240,00

7.   Meninis apipavidalinimas Viršelio sukūrimas, maketo meninis redagavimas ir autorinė priežiūra 1 000,00
8.   Iliustracijų parengimas, 1 600,00

(skenavimas, perfotografavimas)

už 600 iliustracijų:

už 500 nespalvotų nuotraukų, piešinių ir brėžinių (skenavimas, redagavimas) po 2,00 Eur/vnt.

1 000,00
už 100 spalvotų nuotraukų (skenavimas, redagavimas) po 6,00 Eur/vnt. 600,00
9.   Printfailų parengimas 1500 psl. po 0,80 Eur 1 200,00
10. Honorarai iliustracijų autoriams 100 vnt. po 5,00 Eur 500,00
11. Kitos išlaidos 4 900,00
  - žemėlapių sukūrimas 6 vnt. po 150,00 Eur 900,00
- ekspedicijos, komandiruotės į aprašomas vietas 4 000,00

 Iš viso parengimo spaudai išlaidos       37 396,00 Eur

 

 

III. TIRAŽO GAMYBOS IŠLAIDOS

1. Tiražo spausdinimas, įrišimas, įrišimo audinys (drobelė), pakavimas po 1 egz. į termoplėvelę, pristatymas į leidyklą

10 000,00

 Iš viso tiražo gamybos išlaidos       10 000,00 Eur

 

IV. BENDRALEIDYKLINĖS IŠLAIDOS, TENKANČIOS V IENAI MONOGRAFIJAI (per visą 3-7 metų monografijos rengimo laikotarpį)

1.   Leidyklos patalpų nuoma 500,00
2.   Komunalinės paslaugos   200,00
3.   Telefono ryšio paslaugos 200,00
4.   Raštų kopijavimo, spausdinimo paslaugos  150,00
5.   Administravimo išlaidos 500,00
6.   Leidyklos interneto svetainės priežiūra, reklamos išlaidos  100,00
7.   Atskaitymai turto nusidėvėjimui (amortizacijai)    300,00
8.   Popierius, eksploatacinės medžiagos, kanceliarinės prekės, reklamos išlaidos, pašto išlaidos, leidinio pristatymų visuomenei išlaidos, kt. 300,00

   Iš viso bendraleidyklinės išlaidos      2 250,00 Eur

 

  

VISA BENDRA SĄMATOS SUMA

49 646,00 Eur

 

Vieno knygos egzemplioriaus savikaina  82,74 Eur

 

Pastabos:

  1. Mokesčiai bei socialinio draudimo įmokos atskirai neišskiriami, jie yra įskaityti į atitinkamas sąmatos eilutes.

  2. Faktinė leidinio ir atskirų jo elementų apimtis, o taip pat įkainiai (dėl infliacijos ir kitų priežasčių) leidinio parengimo metu gali kisti. Faktinių konkrečios monografijos išlaidų sąmata (suvestinė) apskaičiuojama pagal faktinius įkainius ir apimtis.

  3. „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos yra nekomerciniai Lietuvos istorijos ir tradicinės kultūros leidiniai, pati „Versmės“ leidykla yra pelno nesiekianti viešoji įstaiga, jai yra suteiktas paramos gavėjo statusas (2004 04 07).

  4. Tipinė leidinio finansavimo struktūra: leidinio užsakovo ir jo pasitelktų rėmėjų finansavimas – 75 % leidinio sąmatinės vertės, leidyklos ir jos pasitelktų rėmėjų finansavimas – 25 % leidinio sąmatinės vertės.

  

2015 01 01 Lietuvoje įvedus eurus, 2015 02 17 buvo parengta ši patikslinta sąmata, vėliau papildomai patikslinta ir papildyta (nedidinant bendros sąmatos sumos):
2015 05 28, 2017 07 20.
Ankstesnė sąmata litais (141 631 Lt; perskaičiavus į eurus – 41 019 Eur) buvo parengta 2003 11 28 ir nekeičiant bendros sąmatinės sumos galiojo daugiau kaip 10 metų
– iki šios monografijos tipinės sąmatos eurais parengimo.

Patikslinta naujoji sąmata eurais yra 20% didesnė negu ankstesnė sąmata litais.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla Mums rašykite leidykla@versme.lt