Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos


 

 

Vyriausiasis redaktorius 

Jonas Šedys

Sudarytojai 

Jonas Šedys

Venantas Mačiekus, Edita Korzonaitė

Anotacija

„Versmės“ leidykla 2002 m. pradėjo ir 2009 m. baigė rengti monografiją  „Juodupė. Onuškis“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), Juodupės 110 metų sukakčiai (2017), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims

 

Šiai 2 tomų monografijai straipsnius parašė daugiau kaip 90 autorių. Ji parengta kaip savotiška enciklopedija, stengiantis aprėpti visas gyvenimo puses.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašė didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

Šis kraštas nuo seno apgyventas žmonių. Tai rodo daug atsitiktinai rastų akmeninių kirvių, Alksnių, Bryzgių piliakalniai. Teritorija nėra detaliai ištyrinėta, tad dar ne vienas kalnelis gali pasirodyti esąs piliakalnis. Gausūs pelkynai ir šaltiniuoti upių ir upelių aukštupiai patikimai gynė nuo priešų šio krašto gyventojus – sėlius. Tad ir istorijoje šis kraštas pirmą kartą paminėtas labai vėlai – tik 1499 metais – Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Aleksandro I privilegijoje Grigaliui Astikui., tai yra tada, kai iki tol buvę laisvi krašto žmonės buvo atiduoti ponui.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas

Teritorijos šiaurės rytų kampo žemės gelmėse tęsiasi garsioji Tumasonių-Garsenės magnetinė anomalija – gausus turtingos geležies rūdos klodas. Apie tai rašo Antanas Ražinskas ir Jevlampijus Laškovas. Apie krašto gamtą, jos vystymąsi ir naudojimą rašo kiti autoriai.

Apie seniausią praeitį rašo archeologas dr. Gintautas Zabiela. Buvęs Juodupės valsčius – žemės ūkio kraštas, todėl knygoje aprašomi beveik visi kaimai ir jų žmonės. Keli straipsniai skirti čia bei visoje Lietuvoje ir už jos ribų garsėjusiam vilnonių audinių fabrikui „Nemunas“.

Gana plačiai rašoma apie skaudų valsčiaus žmonėms ir visai Lietuvai laikotarpį – Antrojo pasaulinio karo ir pokario metus. Tai išsamūs politinių kalinių ir tremtinių sąrašai, 1941–1949 metais žuvusių valsčiaus gyventojų sąrašas, partizanų – Paduolio mūšio dalyvių, jų artimųjų, politinių kalinių, tremtinių, asmenų, išvežtų priverstiniams darbams Vokietijon, prisiminimai. 

Keli straipsniai skirti tautinėms mažumoms – žydams bei rusams-sentikiams.

Knygoje rašoma apie esamų ir buvusių mokyklų kūrimąsi, vystymosi istoriją, apie bibliotekas. Kalbos skyrelyje rašoma apie vietinę tarmę, jos vartojimą, vietovardžius, įskaitant mažiausių darinių pavadinimus, kurių daugelis jau pamiršti arba baigiami pamiršti.

Etninės kultūros ir tautosakos skyriuose straipsniai apie papročius, tradicijas, jų puoselėtojus – saviveiklininkus, apie amatus, tautodailininkus.

Kraštas išaugino nemažai įžymių žmonių, iš kurių ne vienas žinomas ne tik visoje Lietuvoje ir toli už jos ribų, tad keliolika straipsnių skirti jiems.

Atskiras skyrelis skirtas kraštiečių kūrybai – jų įvairiu metu parašytiems eilėraščiams.

Siekdama surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos, „Versmės“ leidykla 2004 m. rugpjūčio 16–25 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Juodupę, Onuškį  ir jų apylinkes buvusio Juodupės valsčiaus teritorijoje.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

Darbų etapai  

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2002 11 28.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2003 10 01.

Paskutinių monografijos straipsnių rašymo užbaigimas – 2005 10 01.

Monografija visiškai parengta spaudai, neišleidžiama dėl lėšų stokos.

 

Leidinio finansavimas, 2012 12 20

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 141 631,00

2. Faktiškai gautos lėšos

68 140,14

2.1. Rokiškio rajono savivaldybės administracija

20 000,00

2.2. LR Kultūros ministerija (2012 10 18)

20 000,00

2.3. Petras Jonušas

10 000,00

2.4. Vera Šedienė (2012 12 19)

10 000,00

2.5. Zenonas Garška

2 000,00

2.6. Jonas Šedys

2 000,00

2.7. UAB "Inžinieriniai tyrinėjimai" filialas "Inžinierinė geodezija"

1 000,00

2.8. 2% pajamų mokesčio paramos davėjai**

908,14

2.9. Gervydas Dienys

800,00

2.10. Juodupėnai***

552,00

2.11. Vincentas Dienys

500,00

2.12. Elena Blažienė

100,00

2.13. Pranas Žagarys (2009 06 17)

100,00

2.14. Lilija Zelma Krova (2011 05 26)

100,00

2.15. Elena Bulovienė

40,00

2.16. Janina Kirstukienė

40,00

3. Negautos lėšos*

73 490,86

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

20 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Juodupė. Onuškis“ (po išleidimo)

10 000,00

3.1.2. UAB „Magnolija“

10 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

53 490,86

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

 

** Rėmėjai, skyrę savo 2004 m. pajamų mokesčio paramą: Bernardas Aloyzas Bliudžius, Liucija Bliūdžiuvienė, Dalė Gargažinienė, Ramūnas Kirstukas, Marija Kirstukienė, Kęstutis Kubilius, Rita Liaudanskienė, Danutė Malcienė, Gediminas Orlonas, Zita Sabataitė, Antanas Stūronas, Vera Šedienė, Narimantas Šedys, Vidas Šedys.

 

*** Rėmėjai juodupėnai: Zita Pupelienė (30 Lt), Nerijus Pupelis (20 Lt), Edita Bruverė (50 Lt), Linas Geidonas (12 Lt), Bronė Juodelienė (20 Lt), Juozas Milaknis (20 Lt), Aušra Geidonienė (20 Lt), Asta Kazlauskienė (20 Lt), Eleonora Griškienė (10 Lt), Jonas Šeškauskas (20 Lt), Bronislava Kancevičienė (30 Lt), Irena Čeičienė (40 Lt), Vidas Šedys (20 Lt), Romanas Pupelis (20 Lt), Alfonsas Vabalis (40 Lt), Bronė Vilčinskaitė (20 Lt), Kristina Trukšienė (20 Lt), Janis Čypas (30 Lt), Bronė Milaknienė (30 Lt), Aldona Šinkūnienė (20 Lt), Vanda Šedienė (30 Lt), Gailutė Čeičytė ir Laima Gabrinienė (50 Lt).

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Juodupė. Onuškis“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Smulkieji spaudiniai (žemėlapiai, lankstiniai, lapeliai ir kt.)

· Juodupės vidurinė mokykla [Rokiškio raj.]. – [Juodupė, (Rokiškio raj.) : Juodupės vidurinė mokykla], 1997. – 1 lap., sulankst. į [6] p. : iliustr., portr. – Priešantr.: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

  

Čia skelbiama informacija, parengta 2004 12 08, patikslinta, papildyta 2005 01 07, 01 27, 09 27, 11 23, 2006 01 10, 04 28, 06 28, 09 13, 10 16, 10 23, 11 21, 11 28, 2007 03 02, 2008 02 08, 04 17, 11 18, 2009 06 23, 08 10, 12 09, 2011 05 30, 2012 10 25, 12 20.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt