Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Žemaičių Naumiestis“ turinys

GAMTA

 1. Romualdas Ambrulaitis. Valsčiaus fiziniai-geografiniai rajonai (reljefas, dirvožemis, vandenys, klimatas) 

 2. Zigmas Malinauskas. Valsčiaus žemės gelmės 

 3. Valsčiaus gamta (miškai, augalija, gyvūnija) 

 4. Kęstutis Labanauskas. Žemaičių Naumiesčio parkų raida 

ISTORIJA

Proistorė

 1. Algirdas Girininkas, Gintautas Zabiela. Valsčiaus archeologiniai paminklai

  Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (1236–1569) ir
  Lenkijos–Lietuvos jungtinėje (Žečpospolitos) valstybėje (1569–1795)

 2. Alvydas Nikžentaitis. Vanagių gynybinė sistema Karšuvos valsčiuje, Pagraudės teritorijoje XIII–XIV a.

 3. Alvydas Nikžentaitis. Kryžiuočių karo keliai per Žemaičių Naumiesčio valsčiaus teritoriją

 4. Zigmas Malinauskas. Valsčiaus apgyvendinimo bruožai po Melno taikos

 5. Valsčiaus gyvenviečių genezė ir raida

 6. Zigmas Malinauskas. Valsčiaus teritorijos administracinės priklausomybės kaita

 7. Algirdas Baliulis. Valsčiaus teritorijoje buvusių dvarų istorinė apžvalga.

 8. Gintautas Ereminas. Grafai Rionikeriai

 9. Edmundas Rimša. Žemaičių Naumiesčio ir Degučių herbai

 10. Gintautas Ereminas. Žemaičių Naumiesčio žydai iki 1915 m.

 11. Švietimas XVI-XVIII amžiais

  Carinės Rusijos valdžioje (1795–1915)

 12. Kazys Misius. 1830–1831, 1863–1864 m. sukilimas valsčiaus teritorijoje

 13. Kazys Misius. Lietuvių spaudos draudimo metai Žemaičių Naumiesčio valsčiuje

 14. Kazys Misius. Žemaičių Naumiesčio paštas ir telegrafas

 15. Zigmas Malinauskas. Naumiesčio valstybinis dvaras ir jo gyventojai pagal 1850 m. liustracijos inventorių

 16. Benediktas Orentas. Kiti XIX a. – 1918 m. istoriniai įvykiai valsčiuje

 17. Benediktas Orentas. Švietimas nuo XVIII a. iki 1918 m.

  Valsčius Pirmojo pasaulinio karo metais (1914–1918)

 18. Anatolijus Žibaitis. Gardamas Pirmojo pasaulinio karo metu

  Valsčius Nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje (1918 02 16 – 1940 06 15)

 19. Benediktas Orentas. Žemaičių Naumiesčio savanoriai

 20. Ričardas Čepas. Valsčiaus savivaldybė

 21. Albertas Juška. Lietuvių ir vokiečių santykiai Žemaičių Naumiestyje tarpukaryje

 22. Zigmas Malinauskas. Žemaičių Naumiesčio dūdų orkestras

 23. Stasys Mėlinauskas. Gyvenimas prie Prūsijos sienos

  Lietuva okupantų valdžioje (1940 06 15 – 1990 03 11)

 24. Benediktas Orentas. Valsčius vokiečių okupacijos metais

 25. Alfredas Rukšėnas. Holokaustas valsčiuje

 26. Stanislovas Buchaveckas. Švietimas valsčiuje 1941–1944 m.

 27. Vytautas Skebas. Bolševikų valdžios agrariniai pertvarkymai 1940–1941 ir 1944–1951 metais

 28. Juozas Starkauskas. Stribai Žemaičių Naumiestyje

 29. Kazys Misius. Pokario metų represijos ir pasipriešinimo kovos valsčiuje

 30. Birutė Burauskaitė. Rezistencijos judėjimas ir nukentėjusieji nuo sovietinės okupacijos: asmenys ir likimai

 31. Roza Šikšnienė, Benediktas Orentas. Žemaičių Naumiesčio muziejaus raida

 32. Apie Gardamo ir Degučių miestelių istoriją

  Atkurtoje Nepriklausomoje Lietuvoje

 33. Adelė Jankienė. Atgimimas Žemaičių Naumiestyje

 34. Benediktas Orentas. Visuomeninės organizacijos

 35. Benediktas Orentas. Buvusio valsčiaus dabartinių seniūnijų gyvenimo apžvalga

   RELIGINĖS BENDRUOMENĖS IR BAŽNYČIOS

 36.  Liudas Jovaiša. Valsčiaus katalikų bendruomenė XVII–XVIII a.

 37. Albertas Juška. Valsčiaus evangelikų-liuteronų bendruomenė

 38. Regina Laukaitytė. Stačiatikių bendruomenė

 39. Skirmantė Žeimienė. Gardamo bažnyčia

 40. Aleksandra Aleksandravičiūtė. Degučių bažnyčia

 41. Regimantė Stankevičienė, Dalia Vasiliūnienė. Ž. Naumiesčio bažnyčia

 42. Dalia Vasiliūnienė. Ž. Naumiesčio liuteronų bažnyčia

  KAIMAI

 43.  Zigmas Malinauskas. Valsčiaus kaimų istorinė apžvalga

 44. Anatolijus Žibaitis. Pypliškės kaimas istorijos vėjų pagairėje

 45. Marta Juškaitė. Rimženčių kaimas – paribio kaimas 

 46. Darius Valančius. Venckai

 47. Vida Auškalnytė. Vidgirė 

  ATSIMINIMAI

 48.  Jonas Agintas-Kirvaitis. Laiškai

 49. Viktoras Baltutis. Išsinešiau tik ilgesį (Apie Žemaičių Naumiestį)

 50. Vytautas J. Černius. Menant Žemaičių kunigaikščio Butigeidžio bataliono 7 pėstininkų pulko dienas Ž.Naumiestyje

 51. Adelė Jankienė. Mokytojo darbas sovietiniais laikais

 52. Gordonas. Tarp dviejų pasaulių (Prisiminimai apie Žemaičių Naumiestį)

 53. Antanas Razma. Atsiminimai praėjusių ir dabartinių laikų

 54. Antanas Razma. Istorinių įvykių atspindžiai Gardamo apylinkėje

 55. Antanas Razma. Gardamo bažnyčios istorijos fragmentai

 56. Martynas Petraitis. Praėjusių dienų puslapiai (1939–1945 m. dienoraščių fragmentai)

ETNINĖ KULTŪRA

 1.  Venantas Mačiekus. Kaimo gyvenimas pagal papročių teisę

 2. Jolanta Stupelytė. Įvairių bendruomenių sambūvis

 3. Janina Janavičienė. Lietuvininkų papročiai

 4. Giedrė Kasnauskaitė. Kai kurie kalendoriniai papročiai

 5. Antanas Razma. Vestuvių papročiai

 6. Antanas Razma. Pypliškės kaimo papročiai

 7. Asta Venckienė. Moters grožio idealas

 8. Skaidrė Urbonienė. Kryžiai. Stogastulpiai. Koplytėlės

 9. Rasa Bertašiūtė. Liaudies architektūra

 10. Genovaitė Žukauskienė. Technikos raida

 11. Dalia Aleknienė. Audiniai ir drabužiai

 12. Zina Misevičienė. Katalikų laidojimo papročiai

 13. Ona Reikartienė ir Ona Neimantienė. Evangelikų liuteronų laidojimo papročiai

 14. Vacys Milius. Kapinės

 15. Vytautas Tamašauskas. Evangelikų liuteronų kapinės Žemaičių Naumiestyje

 16. Giedrė Kasnauskaitė. Tradicinė sodyba Meškinės kaime

 17. Sigita Kasperavičiūtė. Kalvystė

 18. Benediktas Orentas. Malūnai

 19. Benediktas Orentas. Amatai ir amatininkai

 20. Benediktas Orentas. Liaudies medicina: gydymas vaistažolėmis

 21. Domicelė Razmaitė. Rekrūtas

 22. Regina Merkienė. Valsčiaus ūkio ypatybės XVI–XX a.

 23. Elvyra Straševičienė. Staliai ir jų dirbiniai

 24. Janina Samulionytė. Namų apyvokos daiktai

 25. Gražina Žumbakienė. Sodybų želdiniai ir darželiai

KALBA

 1. Janina Janavičienė. Žemaičių Naumiesčio šnekta

 2. Tarminiai tekstai

 3. Janina Janavičienė. Lietuviški elementai Rytprūsių ir Klaipėdos krašto vokiečių tarmėse

 4. Janina Janavičienė. Vokiški žodžiai Žemaičių Naumiesčio tarmėje

TAUTOSAKA

 1. Edita Korzonaitė. Apie Žemaičių Naumiesčio krašto tautosakos pateikėjus

 2. Edita Korzonaitė, Daiva Vyčinienė. Dainuojamoji tautosaka

 3. Jurgita Bonda. Pasakojamoji tautosaka

 4. Povilas Kriščiūnas. Žuodis yr brangesnis už pyningus ( smulkioji tautosaka)

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1.  Zigmas Malinauskas. Vladas Nausėdas – Lietuvos Radiofono redaktorius, politinis kalinys, poetas, vertėjas, istorikas, pedagogas

 2. Benediktas Orentas. Kiti įžymūs žmonės

PRIEDAI. Parengė Zigmas Malinauskas

 1. Iš Pajūrio seniūnijos 1561 m. inventoriaus

 2. Iš Pajūrio seniūnijos 1640 m. inventoriaus

 3. Iš Pajūrio seniūnijos 1738 m. inventoriaus

 4. Iš Pajūrio seniūnijos 1755 m. inventoriaus

 5. Iš Naumiesčio valstybinio dvaro 1850 m. inventoriaus

 APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buvusio valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2001 06 15

Patikslinta, papildyta: 2001 12 12, 12 21; 2002 01 31, 02 27, 03 07, 04 22, 05 10, 05 17, 06 18, 10 10, 10 17, 10 29, 11 06, 12 20, 2004 02 10, 08 09, 2005 03 18, 07 21, 2007 06 28

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt