Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Žarėnai

42-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 95 autoriai, 192 straipsniai, 1420 puslapių, 300 egzempliorių.
ISBN 978-609-486-020-1
 

Rengėjai

Finansuotojai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Apie „Lietuvos valsčiai“

About the „Lietuvos valsčiai“ series

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Lietuvos savanoriai

Kas į knygą nesudėta... 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

LIETUVOS VALSTYBĖS – KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO 750 METŲ JUBILIEJUI 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO TRISDEŠIMTMEČIUI 1990–2020

ŽARĖNŲ 775 METŲ SUKAKČIAI 1253–2028

Žarėnai – 42-oji Lietuvos valsčių serijos monografija, skiriama Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui (1990–2020), Žarėnų 775-osioms metinėms (1253–2028).

192–juose monografijos straipsniuose, pasakojimuose, atsiminimuose 95 autoriai aprašo Žarėnų, Medingėnų, Lauko Sodos, Laurynaičių, Keturakių, Smilgių, Vilkaičių, Saušilio, Klaišių, Ariškės, Akmenskinės, Gedikėnų, Girkantiškės, Klibės, Krėpštų ir jų aplinkinių kaimų gamtą, istoriją, žmonių veiklą, amatus, etninę kultūrą, švietimą, tarmę, tautosaką nuo seniausių laikų iki dabarties. Leidinys gausiai iliustruotas istorinėmis ir dabarties nuotraukomis, brėžiniais, žemėlapiais.

Knygos gale pateikiama asmenvardžių rodyklė, kurioje paminėta 7760 asmenų.

Rengėjai

Vyriausiasis redaktorius sudarytojas
JUOZAS GIRDVAINIS

Atsakingoji redaktorė
ŽIVILĖ DRISKIUVIENĖ

Kalbos redaktoriai
TERESĖ GUŽAUSKIENĖ, VIDA KASPARAVIČIENĖ, GRAŽINA NAVALINSKIENĖ

Korektorės
VIDA KASPARAVIČIENĖ, RASA KAŠĖTIENĖ, DANGUOLĖ TUNKEVIČIENĖ

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
ALOYZAS PRANAS KNABIKAS

Viršelio dailininkė
ONA LIUGAILIENĖ

Principinio maketo dailininkas
ALVYDAS LADYGA

Kartografė
AIRA DUBIKALTIENĖ (UA B „Žemėlapių artelė“)

Maketuotoja
SIGRIDA JUOZAPAITYTĖ

Kompiuterių informacinių sistemų specialistė
RIMGAILĖ PILKIONIENĖ

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. ROMUALDAS APANAVIČIUS (etnologija), prof. habil. dr. VALENTINAS BALTRŪNAS (geologija), prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIENĖ (kalbotyra), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), dr. RASA BUTVILAI TĖ (menotyra), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. A LGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS (kalbotyra), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. DARIUS STONČIUS (biologija), dr. ŽILVYTIS ŠAKN YS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija)

Rengėjas ir leidėjas
VšĮ „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas PETRAS JONUŠAS)

Pagrindiniai finansuotojai ir rėmėjai
Lietuvos kultūros taryba, UAB „Magnolija“, UAB „Paper fantasies“, Stefanija Kryževičienė, Zigmas Juškevičius, Stasė Juškevičiūtė-Sabaliauskienė

Viršelio aplankale ir priešlapiuose
2021 m. Žarėnai. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

Knyga išleista 2021

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

 

Pratarmė

Didelė pareiga ir atsakomybė, meilė savo kraštui įpareigojo mus įamžinti ir išsaugoti nuostabių Žarėnų, Medingėnų, Lauko Sodõs, Ketùrakių, Smilgių, Vílkaičių ir aplinkinių kaimų žmonių veiklos palikimą – dalelę istorijos, per amžius išlikusias praeities ir dabarties žmonių kūrybines vertybes, gyvenimo būdą, tradicijas, papročius, kultūrą, amatus, liaudies meną, aprašyti žmonių likimus karo, okupacijos, komunistų valdžios
prievartinių veiksmų, trėmimų į skurdžiausias ir atšiauriausias Rusijos vietoves padarinius – kraupios istorijos verpetuose.

Siekėme visa tai įamžinti ir žmonių atminties ženklus paskleisti po Lietuvą ir į kitas šalis ne iš gero gyvenimo pasitraukusiems lietuviams, išsaugoti dabarties bei ateities kartoms.

Dėkoju visiems, padėjusiems rinkti ir kaupti duomenis apie kadaise platų Žarėnų valsčių, apėmusį 72 kaimus. Po karo Žarėnų valsčius buvo padalytas ir dabar valdomas
4 rajonų savivaldybių: Telšių, Plùngės, Rietavo ir Varnių.

Labai svarbu mums buvo monografijoje atkurti gyventojų darbo veiklą,
kultūrą, žodinę ir meninę kūrybą, tradicijas, apibūdinti valsčiaus žmones, garsinusius ir garsinančius Žarėnų kraštą, tapusius Lietuvos šviesuoliais, įžymybėmis.

Vyriausiojo redaktoriaus kūrybinės paieškos 2005–2015 metais Lietuvos archyvuose, kraštotyros ekspedicijos, pasitelkus senosios kartos Žarėnų, Medingėnų, Lauko Sodos
žmonių atmintį, sudarė sąlygas parengti išsamią monografiją, kurios straipsniai, prisiminimai, nuotraukos vos tilpo į gausiai iliustruotą knygą.

Monografijoje apibūdinama Žarėnų, Medingėnų, Lauko Sodos, Laurynãičių, Keturakių, Smilgių, Vilkaičių, Saušilio, Klaišiÿ, Ariškės, Akmenskínės, Gìdikėnų, Girkantiškės, Klibių,
Krėpštų ir aplinkinių kaimų gamta, atskleidžiama istorija, žmonių veikla, amatai, etninė kultūra, švietimas, tarmė, tautosaka nuo seniausių laikų iki dabarties.

1861 m. panaikinus baudžiavą Lietuvoje, buvo įgyvendintas valdymas per valsčius. Žarėnų valsčiaus veiklos ypatybės reikšmingos Lietuvai. Žarėnų krašto žmonių tautinis
sąmonėjimas, krašto miestelių kultūrinė veikla XX a. pradžioje ir vėliau praskynė kelią ateities kartoms.

Monografijoje apžvelgiamas ir kaimų skirstymas į vienkiemius.

Daug dėmesio skiriama Žarėnų valsčiaus sudėtingai istorijai bolševikinės Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos okupacijos sąlygomis, rezistencijai ir genocidui, pateikiami išsamesni tremtinių, žuvusių partizanų, politinių kalinių veiklos aprašymai, jų sąrašai, pasakojama apie žūtbūtines partizanų kovas, kai sovietų valdžia iš žmonių atėmė žemę, turtą, laisvę.

Monografijoje pasakojama apie žmonių gyvenimą ir veiklą nepriklausomoje Lietuvoje, apžvelgiama, kaip plėtojama seniūnijos ir seniūnaitijų veikla, atsikuriantis žemės ūkis, verslas, aktyvi kultūrinė veikla. Iš viso „Žarėnų“ monografiją sudaro 192 straipsniai, kuriuos parašė 95 autoriai.

Monografijos rengimo – straipsnių rašymo, redagavimo, maketavimo ir kiti leidybos darbai, prasidėję 2010 m., truko 11 metų. Nuoširdžiai dėkoju visiems, padėjusiems, prisidėjusiems savo straipsniais, įžvalgomis, taip pat mūsų ekspedicijose po Žarėnų krašto kaimus.

Juozas Girdvainis

 

 

Turinys

 

21

 

Pratarmė

 

 

 

GAMTA

 

 

 

23

*

Aleksandras Šliaupa. Žarėnų apylinkių Žemės gelmių sandara

33

*

Andrius Kuliešis. Žarėnų krašto miškai

68

 

Algirdas Brukas. Vešlūs Medingėnų ir Milašaičių miškai

70

 

Algimantas Patašius. Gamtos ir žmogaus bendras paveldas

75

 

Juozas Girdvainis. Lenkaičių ąžuolas – Žemaitijos miškų galiūnas

79

 

Česlovas Gedvilas. Žarėnų girininkijos veikla

101

 

Žarėnų miškininkų dabartis ir jų veikla. Parengė Juozas Girdvainis

111

 

Juozas Girdvainis. Ar būta naftos tarp Medingėnų ir Žarėnų?

112

 

Vidas Bagdonas. Inkilų kėlimo šventė Žarėnų girininkijoje

 

 

 

ISTORIJA

 

 

 

101

 

Gintautas Zabiela. Įvadas į Žarėnų proistorę

129

 

Žemaitija ir žemaičiai. Parengė Juozas Girdvainis

132

 

Kazys Misius. Seniausios Žarėnų valsčiaus gyvenvietės

145

 

Žemaitijos istorijos fragmentai. Parengė Juozas Girdvainis

153

 

Telšių apskrities istorijos puslapiai. Parengė Juozas Girdvainis

155

 

Juozas Girdvainis. Žarėnų praeities kronika

159

 

Paplienijos piliakalnis. Parengė Juozas Girdvainis

162

 

Juozas Girdvainis. Medingėnų istorinės praeities apžvalga

167

 

Juozas Girdvainis. Medingėnų krašto gyventojai 1253–2013 metais

171

 

Pirmieji rasti 1794 ir 1797 m. rašytiniai kalbos paminklai lotynų kalba Žarėnų ir Medingėnų kraštuose. Parengė Juozas Girdvainis

175

 

Juozas Girdvainis. Paštų agentūros Telšių apskrityje

 

 

 

ISTORIJA. DVARAI. VALSČIAUS SAVIVALDYBĖ

 

 

 

179

 

Juozas Girdvainis. Žarėnų valsčiaus kūrimosi istorinės aplinkybės 1918–1930 metais

190

 

Buvę Žarėnų valsčiaus (30 iš 72) miesteliai, dvarai, kaimai ir vienkiemiai 1923 metais. Parengė Juozas Girdvainis

193

 

Juozas Girdvainis. Žarėnai ir aplinkiniai giminių dvarai 1918–1940 metais

227

 

Žarėnų valsčiaus dvarai vykdant žemės reformą. Parengė Kazys Misius

238

 

Juozas Girdvainis. Žarėnų valsčiaus savivaldybės veikla

245

 

Juozas Girdvainis. Žarėnų Underavičių dvaras 1554–1944 metais

250

 

Juozas Girdvainis. Keturakių dvarininkas Vaclovas Kazimieras Gorskis

252

 

Stefanija Kryževičienė. Tarvydų dvaras ir jo žmonių likimai

256

 

Juozas Girdvainis. Medingėnų krašto ūkininkai 1933–1940 metais

 

 

 

ISTORIJA. ANTRASIS PASAULINIS KARAS IR SOVIETŲ OKUPACIJA

 

 

 

259

 

Juozas Girdvainis. Žarėnų valsčiaus gyventojai 1941 metais

291

 

Juozas Girdvainis. Bolševikų okupantų vykdytas genocidas Žemaitijoje 1940–1949 metais

301

 

Pranas Rumbutis. 1941 metų Žarėnų tragedija

307

 

Juozas Girdvainis. 1941 metų spauda – komunistų idėjų propaguotoja

311

 

Ieva Stankutė. Karas Medingėnų krašte 1941 m. birželio 24–27 d. ir vėliau

317

 

Juozas Girdvainis. Žemė, gyvuliai Telšių krašte 1945 metais

319

 

Juozas Girdvainis. Pirmieji kolchozai Žarėnų valsčiuje

326

 

Ieva Stankutė. Tvėrė kolchozą Medingėnų pradinėje mokykloje

329

 

Regina Žukienė. Gyvenimas ir karas Žarėnuose

337

 

Pranas Rumbutis. Karas Kerpauskų sodyboje

340

 

Prasigyvenę, bet sovietų okupacinės valdžios pasmerkti mirti badu. Parengė Juozas Girdvainis

351

 

Rimantas Mėčius. Plauskinių tragedija

 

 

 

ISTORIJA. KOVOS UŽ LAISVĘ. TREMTYS

 

 

 

362

 

Juozas Girdvainis. Telšių šaulių rinktinė

365

 

Juozas Girdvainis. Žarėnų valsčiaus savanoriai

373

 

Romualdas Jonušas. Žarėnų krašto partizanai

386

 

Danutė Pilipavičienė (Dauginytė). Žarėnų krašto inteligentų likimas

392

 

Gintaras Šidlauskas. Kas Žarėnų partizanų žudikai?

395

 

Ona Voverienė. Laisvė nemirė... žuvo karžygiai. Partizanė Irena Petkutė – poetė Neringa ir Vilnelė

400

 

Kalba Rusijos Sibiro tremtiniai. Parengė Juozas Girdvainis

417

 

Algimantas Juozaitis. Darbu siekėme geresnio gyvenimo Lietuvai

435

 

Juozas Girdvainis. Vlado Gečo būrio partizanų likimas

436

 

Aldona Vareikienė. Visada šventai tikėjau, kad atgausime Lietuvos Nepriklausomybę

 

 

 

ISTORIJA. BAŽNYČIŲ ISTORIJA

 

 

 

439

 

Vyskupo Pranciškaus Karevičiaus vizitacijos Žarėnuose, Lauko Sodoje ir Medingėnuose. Parengė Kazys Misius

447

 

Mindaugas Paknys. Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčios istorija

451

 

Povilas Šverebas. Žarėnų parapijos bažnyčių varpinės ir varpai

472

 

Vytautas Rutkauskas, Milda Višteinaitė, Donata Vitkienė. Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčia, vargonai ir vargonininkai

477

 

Juozas Girdvainis. Žarėnų ir Medingėnų bažnyčių kultūros paveldas 1948 metais

 

 

 

ISTORIJA. ARCHITEKTŪRA

 

 

 

480

*

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Žarėnų valsčiaus sakralinių pastatų ir parapijų trobesių architektūra

 

 

 

ISTORIJA. KULTŪRA. ŠVIETIMAS

 

 

 

523

 

Kazys Misius. Draudžiamos lietuvių spaudos bylos buvusiame Žarėnų valsčiuje

543

 

Juozas Girdvainis. Pradinių mokyklų plėtotė mieste ir kaime

554

 

Juozas Girdvainis. Švietimo raida Žarėnų krašte Nepriklausomybės metais

562

 

Juozas Girdvainis. Pavasarininkų kuopų veikla

565

 

Juozas Girdvainis. Švietimo raida Medingėnuose 1919–1940 metais

578

 

Juozas Girdvainis. Lankomiausios vietos Telšių krašte 1937 metais

582

 

Juozas Girdvainis. „Telšių Pliumpio“ byla

585

 

Juozas Girdvainis. Mokyklų sovietinimas ir mokytojų trėmimai 1941 metais

599

 

Juozas Girdvainis. Mokslai Žarėnuose 1941–1972 metais

603

 

Juozas Girdvainis. Pokario mokslo metai Žarėnų valsčiaus mokyklose

611

 

Pranas Rumbutis. 1946–1949 metai Žarėnų progimnazijoje

624

 

Bronius Dobrovolskis. Žarėnų progimnazijos pirmoji laida

629

 

Birutė Viršilienė (Skučaitė). Žarėnų mokykla 1950–1960 metais

634

 

Bronius Riška. Mokytojavau Žarėnų vidurinėje devyniolika metų

642

 

Antanas Kalvaitis. Gyvenimas Onos ir Jono Underavičių dvare Žarėnuose

645

 

Bronė Lakačauskienė. Medingėnų mokykla sovietmečiu (1950–1990)

651

 

Zenaida Jasiukėnienė (Urbonaitė). Medingėnai mano, kaip mokytojos, gyvenime

657

 

Alma Čirvinskienė. Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos veikla 1990–2013 metais

692

 

Alma Čirvinskienė. Žarėnų pagrindinės „Minijos“ mokyklos veikla 2014–2018 metais

737

 

Marijona Petkevičienė. Žarėnų mokyklos muziejus

739

 

Irena Valančienė. Medingėnų mokyklos veikla 2012–2016 metais

742

 

Medingėnų mokyklos vadovai. Parengė Juozas Girdvainis

743

 

Medingėnų mokyklą baigė arba mokėsi. Parengė Juozas Girdvainis

745

 

Juozas Girdvainis. Lauko Sodos miestelio gyvenimas

751

 

Juozas Girdvainis. Tarvydų pradinė mokykla 1940–1969 metais

752

 

Mokykla – šviesiausias gyvenimo prisiminimas. Parengė Juozas Girdvainis

755

 

Aistė Gintalaitė. E su laiminga, kad mokiausi Medingėnų mokykloje

756

 

Rita Stančiukienė. Ilgametis direktorius atsisveikino su mokykla

758

 

Kazys Sivickis. „Aš vėl menu savo Žarėnus...

763

 

 Teresė Bagdonienė. Miško bičiulių „Oazė“ Žarėnuose

769

 

Danutė Statkienė. Žarėnų bibliotekos veikla

780

 

Juozas Girdvainis. Medingėnų bibliotekos įsteigimas 1919 metais

781

 

Virginija Žadeikienė. Medingėnų bibliotekos veikla 1954–2013 metais

783

 

Virginija Lukošienė. Knyga mokinių ugdymo procese

786

 

Jadvyga Mickevičienė (Pleškytė). Kultūrinis gyvenimas Medingėnuose 1956–1966 metais

793

 

Vaclovas Viršilas. Pirmoji Joninių šventė Žarėnuose 1959 metais prie Paplienijos piliakalnio

798

 

Laima Jurkuvienė. Kultūra ir pramogos Žarėnuose sovietmečiu

802

 

Juozas Girdvainis. Antano Baranausko paveikslas Lauko Sodoje

804

 

Damijonas Šniukas. Kai daug armonikų prabyla...

807

 

Žarėnų liaudies muzikos kapela „Žara“ pasitiko trisdešimtmetį. Parengė Juozas Girdvainis

809

 

Rita Stančiukienė. Liaudies muzikos ansambliui „Medinga“ – 15 metų

812

 

Juozas Girdvainis. Įsteikime Medingėnų pažangios minties muziejų „Žemaitiška troba“ istorinėje mokslo šventovėje

814

 

Kūrybos puslapiai

814

 

Irenos Petkutės-Vilnelės kūryba

817

 

Prano Lukošiaus eilėraščiai

821

 

Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos 50-osios abiturientų laidos moksleivių dailės meno kūriniai 2004–2005 mokslo metais. Vadovė mokytoja Paulina Jankauskienė

 

 

 

ISTORIJA. MEDICININIS APTARNAVIMAS

 

 

 

824

 

Marijona Petkevičienė. Medicininis aptarnavimas Žarėnų krašte

826

 

Juozas Girdvainis. Sveikatos būklė Telšių krašte pokario metais

828

 

Juozas Girdvainis. Žarėnų krašto žolininkas ir daktaras Povilas Girdvainis

834

 

Juozas Girdvainis. Žarėnų vaistininkai

840

 

Regina Žukienė. Vaistininkas Pranciškus Juškevičius

 

 

 

ISTORIJA. KAIMŲ, ŠEIM Ų ISTORIJOS

 

 

 

843

 

Pranas Rumbutis. Smilgių kaimo ūkininkai

892

 

Sigutė Žeimaitienė. Keturakių kaimas – praeitis ir nūdiena

895

 

Elena Nijolė Bukelienė (Lapinskaitė). Juškų ir Valančių giminės šaknys

900

 

Zigmas Juškevičius. Žarėnų valsčiaus viršaičio Felikso Juškevičiaus ir jo giminaičių tragiškas likimas sovietų okupacijos metais

909

 

Vincas Girdvainis. Mano gyvenimas ir ūkinė veikla Medingėnuose

915

 

Česlovas Gedvilas. Buvusio gyvenimo ženklas

923

 

Pranas Rumbutis. Kaip atsirado elektra Žarėnuose

924

 

Marija Kliučininkienė (Krolytė). Žarėnai mūsų gyvenime

936

 

Danutė Baltutienė (Butkevičiūtė). Kaip tėvų žemę prikėliau antram gyvenimui Smilgiuose

956

 

Ginta Liaugminienė (Damanskytė). Daug ko išmokau iš Žarėnų žmonių

959

 

Almis Grybauskas. Žarėnai – tai žaros, variniai saulėlydžių rėmai...

963

 

Algimantas Juozaitis. Augau ir mokiausi Medingėnuose

973

 

Skaistė Sadonytė. Amerikoje gimusios Onos Pociūtės veikla Žarėnuose

977

 

Jolanta Skurdauskienė. Končių giminė sugrįžo į Purvaičius – Igno Končiaus gimtinę

978

 

Zita Paulauskaitė. Vilkaičių Vagnoriai

986

 

Leonas Žalys. Ačiū, Jums, Lietuvos žmonės

 

 

 

ISTORIJA. SENIŪNIJOS

 

 

 

991

 

Vida Ciunienė. Žarėnai – kaip tylus ir nepailstantis Minijos tekėjimas

995

 

Pranas Lukošius. Žarėnų seniūnija 1995–2012 metais

1003

 

Juozas Girdvainis. Žarėnų bendruomenė nuolat gyvina gyvenimą

1004

 

Pranas Lukošius. Žarėnų valsčiaus kaimų ir žmonių likimai

1031

 

Pranas Lukošius. Žarėnai kasdien gražėja

1037

 

Stasys Stropus. Medingėnų seniūnijos kaimų gyventojai

1059

 

Salomėja Čiesnienė. Medingėnai vis atsinaujina

1062

 

Roma Mėčienė. Iš Rusijos sostinės – į Medingėnus

1064

 

Juozas Girdvainis. Pradėjome kurti ūkį turėdami tik dovanotą ožką

 

 

 

ETNINĖ KULTŪRA

 

 

 

1067

 

Juozas Girdvainis. Malūnai, pažaboję vandenį ir vėją

1075

 

Alė Počiulpaitė. Kryždirbystė Žarėnuose

1102

 

1957-ųjų metų Vinco Žilėno ekspedicija. Parengė Juozas Girdvainis

1109

 

Vitas Valatka. Klumpės (klumpiai, klumpė) ir jiems padaryti naudojami darbo įrankiai

1112

 

Linų auginimo ir apdirbimo papročiai XX amžiaus pradžioje. Užrašė Vitas Valatka

1123

 

Juozas Girdvainis. Medingėnų kapinės, koplyčia ir bažnyčia

1130

 

Loreta Bugvilienė. Mokykimės kurti karpinių meną

 

 

 

KALBA

 

 

 

1133

*

 Juozas Pabrėža. Žarėnų šnektos fonetinės ypatybės

 

 

 

TAUTOSAKA

 

 

 

1137

 

Edita Korzonaitė. Neskelbta ir skelbta Žarėnų valsčiaus tautosaka

1150

 

Ignas Končius. Papročiai

1155

 

Juozas Girdvainis. Ką tarpukario metais Žarėnuose, Medingėnuose dainavo

1160

 

Juozas Girdvainis. Kaip žmonės kalbėjo sovietmečiu Žarėnų krašte

 

 

 

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 

 

 

1163

 

Juozas Girdvainis. Šatrijos Raganos kelio pradžia

1168

 

Juozas Girdvainis. Kas ji – Šatrijos Ragana Medingėnams?

1185

 

Vacys Milius. Etnografas, pedagogas profesorius Ignas Končius

1188

 

Algirdas Končius. Mūsų tėvas Ignas Končius

1193

 

Juozas Girdvainis. Vyskupas Abraomas Vainius (Voina)

1196

 

Juozas Girdvainis. Rašytojas kunigas Benediktas Andriuška

1199

 

Adolfina Varnelienė (Kerpauskaitė). Kunigas Juozapas Gasiūnas

1210

 

Juozas Girdvainis. Žemaitijos kunigai šviesuoliai

1218

 

Kazys Misius. Archeologas ir kraštotyrininkas kunigas Juozapas Žiogas

1228

 

Kazys Misius. Monsinjoras Vytautas Kazys Sudavičius

1230

 

Juozas Girdvainis. Kalbininkas Jonas Juška ir tautosakininkas kunigas Antanas Juška

1231

 

Žilvinas Rinkšelis. Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus Vilkijoje

1232

 

Dalia Karalienė. Vitas Valatka – muziejininkas, archeologas, visuomenės veikėjas

1237

 

Juozas Girdvainis. Esperantininkas, pedagogas Vladas Butkus-Butkevičius

1240

 

Meilė Jasienė. Vilniaus universiteto profesorius Stasys Uosis

1244

 

Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signataras Gediminas Vagnorius. Parengė Juozas Girdvainis

1245

 

Lietuvos edukologas daktaras Leonas Jovaiša. Parengė Juozas Girdvainis

1246

 

Juozas Girdvainis. Nenuilstantis pedagogas Bronius Dobrovolskis

1252

 

Juozas Girdvainis. Socialinių mokslų daktaras Pranas Rumbutis

1255

 

Juozas Girdvainis. Operos solistė Vlada Kubilienė (Griguolaitė)

1259

 

Juozas Girdvainis. Rašytoja Marytė Kontrimaitė

1261

 

Irena Šeškevičienė. Geroji Janina – Marytės Kontrimaitės sesuo

1264

 

Irena Giedraitienė. Medingėnų mokytoja, partizanė Irena Petkutė-Neringa, Vilnelė

1266

 

Juozas Girdvainis. Hidrotechnikas daktaras Kazys Sivickis

1267

 

Alfonsas Tekorius. Įdomiausias gyvenime darbas

1269

 

Juozas Girdvainis. Pedagogas Zigmas Juozas Elijošius

1271

 

Juozas Girdvainis. Mokytoja Adolfina Gedvilienė (Eidimtaitė)

1283

 

Juozas Girdvainis. Pedagogė Janina Elijošienė (Atkočiūnaitė)

1285

 

Stasė Semenavičienė. Rožės – garbiai pedagogei

1287

 

Vytenis Rimkus. Dailininkė keramikė Aldona Visockienė (Krolytė)

1291

 

Juozas Girdvainis. Dailininkas grafikas Valerijonas Galdikas

1292

 

Algirdas Budrys. Bendradarbiavimas su R omu Balčiūnu ir jo kūrybinės veiklos apžvalga

1301

 

Kristina Kleinienė (Untulytė). Ilgametė Medingėnų mokytoja Julija Saukienė (Adomaitytė)

1304

 

Petras Bražėnas. Literatūros tyrinėtoja ir kritikė Elena Nijolė Bukelienė (Lapinskaitė)

1306

 

Loreta Lukoševičienė. Kultūros gaivintoja Justina Kirnienė (Girdvainytė)

1313

 

Juozas Girdvainis. Nagingieji Knystautai Medingėnų krašte

1323

 

Jurga Čekatauskaitė. Charizmatiškosios Rasos Rapalytės kūrybinės veiklos vertinimas

1323

 

Virginija Kavaliauskienė. Teatro sezono sensacija – Rasos Rapalytės Edita Piaf

1324

 

Vlada Kalpokaitė. Teatro scena prisimins nepamirštamą Judy Garland

1325

 

Juozas Girdvainis. Tautodailininkė Marytė Matelienė. Prakalbinusi rugio stiebą

1331

 

Stasys Dužinskas. Tautodailininkas Stasys Dužinskas: mano veikla Žarėnų apylinkėje

1332

 

Danutė Jackutė. Prasmingas Jono Godeliausko gyvenimas

1335

 

Juozas Girdvainis. Keli žodžiai apie žarėniškį Vitą Klimą

1336

 

Juozas Girdvainis. Žurnalistas Algirdas Linkus

1337

 

Juozas Girdvainis. Kapitonas Jonas Pleškys

1339

 

Juozas Girdvainis. Daugiavaikės motinos Telšių apskrityje

1340

 

Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos įžymesni žmonės, mokęsi ar ją baigę. Parengė Juozas Girdvainis

1343

 

Aleksandras Jonušas. Apie Vilkaičių Jonušus ir Akmenskinės Žilevičius. Parengė Petras Jonušas, Jonas Jonušas, Remigijus Jonušas

1349

 

Apie autorius

1354

 

Straipsnių, įvertintų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

1357

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

1361

 

Žarėnų gyvenvietės žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1362

 

Buvusio Žarėnų valsčiaus (pagal 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis) demografinis žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1364

 

Žarėnų valsčiaus žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1366

 

uvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Tamsiau išskirtas Žarėnų valsčius. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1368

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

1372

 

Rengiamų serijos „Lietuvos valsčiai“ monografijų bei monografijų, išleistų iki 2020 m. pabaigos, žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1374

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)

1376

 

Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas

1378

 

Asmenvardžių rodyklė

 

 

 

Spalvotų iliustracijų puslapių intarpas p. 49–60. Parengė Juozas Girdvainis

* Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, įvertinti monografijų serijos Lietuvos valsčiai Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos. Knygos gale anglų kalba pateikiamos
šių straipsnių santraukos.

Contents

 

21

 

Introduction

 

 

 

NATURE

 

 

 

23

*

Aleksandras Šliaupa. Land subsurface setup in Žarėnai area

33

*

Andrius Kuliešis. Forests in the area of Žarėnai

68

 

Algirdas Brukas. E xuberant forests of Medingėnai and Milašaičiai

70

 

Algimantas Patašius. Common heritage of the nature and the man

75

 

Juozas Girdvainis. The oak of Lenkaičiai is a giant of Žemaitija forests

79

 

Česlovas Gedvilas. The activities of the Žarėnai Forestry

101

 

Juozas Girdvainis. The present-day of Žarėnai foresters and their activities

111

 

Juozas Girdvainis. Did oil occur between Medingėnai and Žarėnai?

112

 

 Vidas Bagdonas. Lifting nesting boxes in Žarėnai Forestry

 

 

 

HISTORY

 

 

 

101

 

Gintautas Zabiela. Introduction into the prehistory of Žarėnai

129

 

Samogitia and Samogitians. Prepared by Juozas Girdvainis

132

 

Kazys Misius. The oldest settlements in the area of Žarėnai

145

 

Historic fragments of Samogitia. Prepared by Juozas Girdvainis

153

 

History pages of Telšiai C ounty. Prepared by Juozas Girdvainis

155

 

Juozas Girdvainis. The Žarėnai past chronicles

159

 

Paplienija Mound. Prepared by Juozas Girdvainis

162

 

Juozas Girdvainis. A review of Medingėnai historical past

167

 

Juozas Girdvainis. The Medingėnai land population in 1253–2013

171

 

The first written language monuments in Latin found in the areas of Žarėnai and Medingėnai in 1794 and 1797. Prepared by Juozas Girdvainis

175

 

Juozas Girdvainis. Postal agencies in the Telšiai County

 

 

 

HISTORY. MANOR S. DISTRICT MUN ICIPALITY

 

 

 

179

 

Juozas Girdvainis. H istorical circumstances of the formation of the Žarėnai Valsčius in 1918–1930

190

 

Former towns, manors, villages and farmsteads of the Žarėnai Valsčius (30 out of 72) in 1923. Prepared by Juozas Girdvainis

193

 

Juozas Girdvainis. Žarėnai and surrounding family estates in 1918–1940

227

 

The Žarėnai district manors during land reform. Prepared by Kazys Misius

238

 

Juozas Girdvainis. The activities of the Žarėnai district municipality

245

 

Juozas Girdvainis. The manor of U nderavičiai in Žarėnai in 1554–1944

250

 

Juozas Girdvainis. Vaclovas Kazimieras Gorskis, the landlord of Keturakiai

252

 

Stefanija Kryževičienė. The manor of Tarvydai and fate of its people

256

 

Juozas Girdvainis. The farmers of Medingėnai land in 1933–1940

 

 

 

HISTORY. WORLD WAR II AND SOVIET OCCUPATION

 

 

 

259

 

Juozas Girdvainis. Population in Žarėnai district in 1941

291

 

Juozas Girdvainis. The genocide perpetrated by the B olshevik occupants in Samogitia in 1940–1949

301

 

Pranas Rumbutis. The Žarėnai tragedy in 1941

307

 

Juozas Girdvainis. The press of 1941 promoting communist ideas 1941

311

 

Ieva Stankutė. War in the area of Medingėnai June 24–27, 1941, and later

317

 

Juozas Girdvainis. Land and animals in Telšiai region in 1945

319

 

Juozas Girdvainis. The start of kolkhozes in the Žarėnai district

326

 

Ieva Stankutė. H ow the kolkhoz was declared in the Medingėnai primary school

329

 

Regina Žukienė. Life and war in Žarėnai

337

 

Pranas Rumbutis. War in the homestead of Kerpauskai

340

 

Gotten richer but condemned to starvation by the Soviet occupant authorities. Prepared by Juozas Girdvainis

351

 

Rimantas Mėčius. The Plauskiniai tragedy

 

 

 

HISTORY. FREEDOM FIGHTS. DEPORTATIONS

 

 

 

362

 

Juozas Girdvainis. Telšiai Riflemen Regiment

365

 

Juozas Girdvainis. The volunteers of Žarėnai Valsčius

373

 

Romualdas Jonušas. The guerrillas of Žarėnai land

386

 

Danutė Pilipavičienė (Dauginytė). The fate of the Žarėnai intellectuals

392

 

Gintaras Šidlauskas. Who are the killers of Žarėnai guerrillas?

395

 

Ona Voverienė. Freedom did not die ... those killed were warriors. A partisan and poet Irena Petkutė, alias Neringa and Vilnelė

400

 

Deportees to R ussia’s Siberia are speaking. Prepared by Juozas Girdvainis

417

 

Algimantas Juozaitis. Through work, we sought a better life for Lithuania

435

 

Juozas Girdvainis. The fate of Vladas Gečas guerrilla squad

436

 

Aldona Vareikienė. I have always sacredly believed that we will regain Lithuania‘s independente

 

 

 

HISTORY. CHURCHES

 

 

 

439

 

Visitations by B ishop Pranciškus Karevičius in Žarėnai, Lauko Soda and Medingėnai. Prepared by Kazys Misius

447

 

Mindaugas Paknys. H istory of the H oly Trinity C hurch of Medingėnai

451

 

Povilas Šverebas. The belfries and bells of the churches in Žarėnai Parish

472

 

Vytautas Rutkauskas, Milda Višteinaitė, Donata Vitkienė. The Holy Trinity Church in Medingėnai, organs and organists

477

 

Juozas Girdvainis. The cultural heritage of the Žarėnai and Medingėnai churches in 1948

 

 

 

HISTORY. ARCHITECTURE

 

 

 

480

*

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. The architecture of sacral buildings and parish houses in the area of Žarėnai

 

 

 

HISTORY. CULTURE. EDUCATION 

 

 

 

523

 

 Kazys Misius. The trials of prohibited Lithuanian press in the former district of Žarėnai

543

 

Juozas Girdvainis. Development of primary schools in the towns and villages

554

 

Juozas Girdvainis. Development of education in the area of Žarėnai during the Independence Period

562

 

Juozas Girdvainis. The activities of the Pavasaris youth organisation

565

 

Juozas Girdvainis. Development of education in Medingėnai in 1919–1940

578

 

Juozas Girdvainis. The most visited places in Telšiai region in 1937

582

 

Juozas Girdvainis. The case of Telšiai Pliumpis weekly

585

 

Juozas Girdvainis. The Sovietisation of schools and deportation of teachers in 1941

599

 

Juozas Girdvainis. Education in Žarėnai in 1941–1972

603

 

Juozas Girdvainis. The post-war school years in the district of Žarėnai

611

 

Pranas Rumbutis. The 1946–1949 period in Žarėnai progymnasium

624

 

Bronius Dobrovolskis. The first graduates of the Žarėnai progymnasium

629

 

Birutė Viršilienė (Skučaitė). The Žarėnai School in 1950–1960

634

 

Bronius Riška. I taught in Žarėnai secondary school for nineteen years

642

 

Antanas Kalvaitis. Life in the manor of Ona and Jonas Underavičiai in Žarėnai

645

 

Bronė Lakačauskienė. The Medingėnai School in Soviet period (1950–1990)

651

 

Zenaida Jasiukėnienė (Urbonaitė). Medingėnai in my life as a teacher

657

 

Alma Čirvinskienė. The activities of Minija Secondary School in Žarėnai in 1990–2013

692

 

Alma Čirvinskienė. The activities of Minija B asic School in Žarėnai in 2014–2018

737

 

Marijona Petkevičienė. The museum in the Žarėnai School

739

 

Irena Valančienė. The activities of Medingėnai School in 2012–2016

742

 

The heads of the Medingėnai School. Prepared by Juozas Girdvainis

743

 

Those who finished Medingėnai School or studied there. Prepared by Juozas Girdvainis

745

 

Juozas Girdvainis. Life in the settlement of Lauko Soda

751

 

Juozas Girdvainis. The Tarvydai Primary School in 1940–1969

752

 

School is the brightest memory of life. Prepared by Juozas Girdvainis

755

 

Aistė Gintalaitė. I am happy that I studied at the Medingėnai School

756

 

Rita Stančiukienė. The long-time principal said goodbye to the school

758

 

Kazys Sivickis. “I do recall my Žarėnai again...”

763

 

Teresė Bagdonienė. The Oasis of forest friends in Žarėnai

769

 

Danutė Statkienė. The activities of the Žarėnai Library

780

 

Juozas Girdvainis. The foundation of the Medingėnai Library in 1919

781

 

Virginija Žadeikienė. The activities of the Medingėnai library in 1954–2013

783

 

Virginija Lukošienė. The role of a book in the student education process

786

 

Jadvyga Mickevičienė (Pleškytė). The cultural life in Medingėnai in 1956–1966

793

 

Vaclovas Viršilas. The first celebration of Saint J ohn‘s Day in Žarėnai in 1959 at the Paplienija mound

798

 

Laima Jurkuvienė. C ulture and entertainment in Žarėnai during the Soviet period

802

 

Juozas Girdvainis. The painted image of Antanas Baranauskas in Lauko Soda

804

 

Damijonas Šniukas. When many bandoneons strike up…

807

 

The Žara folk music band in Žarėnai celebrated its thirtieth anniversary. Prepared by Juozas Girdvainis

809

 

Rita Stančiukienė. 15 years of the Medinga Folk E nsemble

812

 

Juozas Girdvainis. Let‘s establish the Medingėnai Museum of Intelligent Thought “The Samogitian House” in the historical science shrine

814

 

The creative pages

814

 

Creations by Irena Petkutė-Vilnelė

817

 

Verses by Pranas Lukošius

821

 

The artworks by students of the 50th graduation of the Minija Secondary School in Žarėnai in the 2004-2005 school year. Head teacher Paulina Jankauskienė

 

 

 

HISTORY. MEDICAL SERVICE

 

 

 

824

 

Marijona Petkevičienė. Medical service in the area of Žarėnai

826

 

Juozas Girdvainis. Health status in Telšiai region during the post-war period

828

 

Juozas Girdvainis. Herbalist and doctor of Žarėnai region Povilas Girdvainis

833

 

Juozas Girdvainis. The pharmacists of Žarėnai

839

 

Regina Žukienė. The pharmacist Pranciškus Juškevičius

 

 

 

HISTORY. STORIES OF VILLAGE FAMILIES

 

 

 

843

 

Pranas Rumbutis. The Smilgiai Village farmers

892

 

Sigutė Žeimaitienė. The village of Keturakiai in the past and today

895

 

Elena Nijolė Bukelienė (Lapinskaitė). The Juškos and Valančiai kinship roots

900

 

Zigmas Juškevičius. The tragic fate of Feliksas Juškevičius, the Žarėnai district chief, and his relatives during the Soviet occupation

909

 

Vincas Girdvainis. My life and farming in Medingėnai

915

 

Česlovas Gedvilas. A sign of the former life

923

 

Pranas Rumbutis. H ow did electricity occur in Žarėnai

924

 

Marija Kliučininkienė (Krolytė). Žarėnai in our life

936

 

Danutė Baltutienė (Butkevičiūtė). H ow I resurrected the land of my parents for a second life in Smilgiai

956

 

Ginta Liaugminienė (Damanskytė). I learned a lot from the people of Žarėnai

959

 

Almis Grybauskas. Žarėnai are the glows and copper frazes of sunsets...

963

 

Algimantas Juozaitis. I grew up and went to school in Medingėnai

973

 

Skaistė Sadonytė. The activity of America-born O na Pociūtė in Žarėnai

977

 

Jolanta Skurdauskienė. The Končiai family returned to Purvaičiai, the birthplace of Ignas Končius

978

 

Zita Paulauskaitė. The Vagnoriai of Vilkaičiai settlement

986

 

Leonas Žalys. Thank you, Lithuanian people

 

 

 

HISTORY. ELDERSHIPS

 

 

 

991

 

Vida Ciunienė. Žarėnai resemble a quiet and relentless flow of the Minija R iver

995

 

Pranas Lukošius. Žarėnai E ldership in 1995–2012

1003

 

Juozas Girdvainis. Žarėnai community is constantly activating life

1004

 

Pranas Lukošius. The fates of the villages and people of the Žarėnai district

1031

 

Pranas Lukošius. Žarėnai is getting better every day

1037

 

Stasys Stropus. R ural population in the Medingėnai E ldership

1059

 

Salomėja Čiesnienė. Medingėnai is constantly renewing

1062

 

Roma Mėčienė. From R ussian capital to Medingėnai

1064

 

Juozas Girdvainis. We started farming with only a donated goat

 

 

 

ETHNIC CULTURE

 

 

 

1067

 

Juozas Girdvainis. The mills that harnessed water and wind

1075

 

Alė Počiulpaitė. The cross-making in Žarėnai

1102

 

The expedition by Vincas Žilėnas in 1957. Prepared by Juozas Girdvainis

1109

 

Vitas Valatka. Clogs (klumpiai, klumpē) and tools used to make them

1112

 

Flax cultivation and processing customs in the early twentieth century. Recorded Vitas Valatka

1123

 

Juozas Girdvainis. The cemetery, chapel and church in Medingėnai

1130

 

Loreta Bugvilienė. Let’s learn to create the art of paper cut

 

 

 

LANGUAGE

 

 

 

1133

*

Juozas Pabrėža. Phonetic features of the Žarėnai speech

 

 

 

FOLKLORE

 

 

 

1137

 

Edita Korzonaitė. Unpublished and published folklore of the Žarėnai district

1150

 

Ignas Končius. The customs

1155

 

Juozas Girdvainis. What people sung in Žarėnai and Medingėnai during the interwar period

1160

 

Juozas Girdvainis. H ow people spoke during the Soviet era in Žarėnai region

 

 

 

CELEBRITIES

 

 

 

1163

 

Juozas Girdvainis. How Šatrijos Ragana started out her way

1168

 

Juozas Girdvainis. Who is she, Šatrijos Ragana, for Medingėnai?

1185

 

Vacys Milius. Ethnographer and educator Prof. Ignas Končius

1188

 

Algirdas Končius. Our father Ignas Končius

1193

 

Juozas Girdvainis. Bishop Abraomas Vainius (Voina)

1196

 

Juozas Girdvainis. Writer and priest B enediktas Andriuška

1199

 

Adolfina Varnelienė (Kerpauskaitė). Rev. Juozapas Gasiūnas

1210

 

Juozas Girdvainis. Samogitian priests enlighteners

1218

 

Kazys Misius. Archaeologist and ethnographer Rev. Juozapas Žiogas

1228

 

Kazys Misius. Monsignor Vytautas Kazys Sudavičius

1230

 

uozas Girdvainis. Linguist Jonas Juška and folklorist Rev. Antanas Juška

1231

 

Žilvinas Rinkšelis. Antanas and Jonas Juškos ethnic culture museum in Vilkija

1232

 

Dalia Karalienė. Vitas Valatka, museologist, archaeologist and public figure

1237

 

Juozas Girdvainis. Esperantist and educator Vladas Butkus-Butkevičius

1240

 

Meilė Jasienė. Vilnius University Professor Stasys Uosis

1244

 

Gediminas Vagnorius, the signatory of the Act on the Restoration of the Independent State of Lithuania. Prepared by Juozas Girdvainis

1245

 

Lithuanian educologist Dr. Leonas Jovaiša. Prepared by Juozas Girdvainis

1246

 

Juozas Girdvainis. Tireless educator Bronius Dobrovolskis

1252

 

Juozas Girdvainis. Doctor of Social Sciences Pranas Rumbutis

1255

 

Juozas Girdvainis. Opera soloist Vlada Kubilienė (Griguolaitė)

1259

 

Juozas Girdvainis. Writer Marytė Kontrimaitė

1261

 

Irena Šeškevičienė. Kind-hearted Janina, a sister of Marytė Kontrimaitė

1264

 

Irena Giedraitienė. Irena Petkutė alias Neringa, Vilnelė, a teacher and partisan of Medingėnai

1266

 

Juozas Girdvainis. Doctor of Hydraulic Engineering Kazys Sivickis

1267

 

Alfonsas Tekorius. The most interesting work in life

1269

 

Juozas Girdvainis. E ducator Zigmas Juozas Elijošius

1271

 

Juozas Girdvainis. Teacher Adolfina Gedvilienė (Eidimtaitė)

1283

 

Juozas Girdvainis. Educator Janina Elijošienė (Atkočiūnaitė)

1285

 

Stasė Semenavičienė. Roses for a honourable teacher

1287

 

Vytenis Rimkus. The ceramic artist Aldona Visockienė (Krolytė)

1291

 

Juozas Girdvainis. The graphic artist Valerijonas Galdikas

1292

 

Algirdas Budrys. Collaboration with Romas Balčiūnas and an overview of his creative activities

1301

 

Kristina Kleinienė (Untulytė). A long-term teacher of Medingėnai Julija Saukienė (Adomaitytė)

1304

 

Petras Bražėnas. Literature researcher and critic Elena Nijolė Bukelienė (Lapinskaitė)

1306

 

Loreta Lukoševičienė. Cultural revitaliser Justina Kirnienė (Girdvainytė)

1313

 

Juozas Girdvainis. Skilled Knystautai in Medingėnai region

1323

 

Jurga Čekatauskaitė. Evaluation of the creative activity of the charismatic Rasa Rapalytė

1323

 

Virginija Kavaliauskienė. Rasa Rapalytė as Edith Piaf made the sensation of the theatre season

1324

 

Vlada Kalpokaitė. The theatre scene will remember the unforgettable Judy Garland

1325

 

Juozas Girdvainis. Folk artist Marytė Matelienė, who made the rye stalk to speak

1331

 

Stasys Dužinskas. Folk artist Stasys Dužinskas: my activities in the neighbourhood of Žarėnai

1332

 

Danutė Jackutė. The meaningful life of Jonas Godeliauskas

1335

 

Juozas Girdvainis. A few words about Vitas Klimas from Žarėnai

1336

 

Juozas Girdvainis. The journalist Algirdas Linkus

1337

 

Juozas Girdvainis. Captain Jonas Pleškys

1339

 

Juozas Girdvainis. Mothers with many children in the Telšiai County

1340

 

More famous people who studied or graduated from the Minija Secondary School in Žarėnai. Prepared by Juozas Girdvainis

1343

 

Aleksandras Jonušas. On Jonušai from Vilkaičiai and Žilevičiai from Akmenskinė. Prepared by Petras Jonušas, Jonas Jonušas, Remigijus Jonušas

1349

 

About the authors

1354

 

Summaries of scientific research papers

1357

 

Abbreviations

1361

 

The map of Žarėnai Settlement. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelėcartographer Aira Dubikaltienė

1362

 

The demographic map of former Žarėnai Valsčius (after the Lithuanian Census of 1923). Compiled by UAB “Žemėlapių Artelėcartographer Aira Dubikaltienė

1364

 

The map of former Žarėnai. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelėcartographer Aira Dubikaltienė

1366

 

The map of former Lithuanian rural districts called Valsčiai. Žarėnai Valsčius shown darker. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelėcartographer Aira Dubikaltienė

1368

 

About the „Lietuvos valsčiai“ series

1372

 

he map of „Lietuvos valsčiai“ series monographs to be published and those published before the end of 2020. Compiled by UAB “Žemėlapių Artelėcartographer Aira Dubikaltienė

1374

 

About the „Lietuvos valsčiai“ series (in English)

1376

 

Alphabetical list of the former Lithuanian rural districts

1378

 

The index of personal names

 

 

 

The insert of colour illustrations pp. 49–60. Prepared by Juozas Girdvainis


* The asterisk marks the articles approved by the Lietuvos valsčiai Monograph Series Commission for Scientific Works. Summaries in English are given at the end of the book.

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

2021 12 17

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt