lankymasis šioje svetainėje

 


Veliuona

7-oji serijos monografija: 70 autorių, 95 straipsniai, 1176 puslapiai, 1200 egzempliorių. 2001 m.
Elektroniniu formatu monografija išleista 2013 m. gruodžio 10 d.

Rengėjai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents 

Apie autorius

Asmenvardžių rodyklė

 

Kas į knygą nesudėta

 

 

Knyga skiriama

LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

LIETUVOS TARPTAUTINIO PRIPAŽINIMO 750-OSIOMS METINĖMS 1253–2003

MAGDEBURGO TEISĖS SUTEIKIMO VELIUONAI 500 METŲ JUBILIEJUI

Veliuonos apylinkėse, dešiniajame Nemuno krante, jau akmens amžiuje gyveno žmonės. Jie kūrėsi ir Veliuonos piliakalnio papėdėje. 1291 m. Veliuonos (Junigedos) pilis paminėta Petro Dusburgiečio kronikoje. XIII–XV a. pirmajame ketvirtyje čia vyko svarbios Lietuvai gynybinės kovos, turėjusios įtakos valstybės likimui. Veliuonoje lankėsi, kovojo ir, anot metraščių, žuvo Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas. 1412 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Veliuonoje pastatė pilį, vėliau čia organizavo diplomatines derybas su Ordinu, 1421 m. fundavo bažnyčią ir įsteigė parapiją. 1501–1506 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro privilegija Veliuonai suteikta Magdeburgo teisė. XVII–XVIII a. Veliuona – didelės srities centras, XIX–XX a. – valsčiaus, seniūnijos centras.

Ši lokalinė monografija – pirmasis bandymas apžvelgti Veliuonos apylinkių istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų. Didelis dėmesys skiriamas gamtai, tautosakai, kultūrai, šio krašto žmonėms. Knyga gausiai iliustruota pirmą kartą skelbiamomis tarpukario ir kitų laikotarpių nuotraukomis, piešiniais. Publikuojamos į lietuvių kalbą išverstos Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių privilegijos Veliuonai, kiti dokumentai.

Rengėjai ir rėmėjai

Vyriausioji redaktorė

Vida Girininkienė

Sudarytojai

Vida Girininkienė, Povilas Krikščiūnas, Irena Seliukaitė

Redaktoriai

Petras Jonušas, Artūras Judžentis, Povilas Krikščiūnas, Albinas Masaitis, Vacys Milius, Kazys Misius, Asta Žernienė, Aušra Žičkienė

Rėmėjai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Jurbarko rajono savivaldybė, Lietuvos paštas, UAB „Magnolija“, Petras Jonušas, Olga Vakselytė-Švartz, Anton Balnis, Leonidas Venckus

Pratarmė

Prie Lietuvos upių tėvo Nemuno intakėlių – Veliuonos, vietinių žmonių vadinamos Veliuonėle, bei Skruzdupio – įsikūrusi Veliuona jau seniai traukia istorikų dėmesį. Ji pirmą kartą paminėta Kryžiuočių ordino kunigo Petro iš Dusburgo (Petro Dusburgiečio) 1326 m. parašytoje „Prūsijos žemės kronikoje“, aprašant 1291 m. įvykius: „Tais pačiais metais (1291 – V. G.) per Velykas lietuviai pastatė Junigedos valsčiuje pilį, kurią pavadino tuo pačiu vardu. Minėtas brolis Bertoldas, šitai sužinojęs, atžygiavo su tūkstančiu Sembos vyrų ir pabandė sutrukdyti statybai, bet neįstengė, nes netikėliai (tai yra lietuviai – V. G.) stipriai priešinosi“. Istorikai nustatė, kad Junigeda (Junigėda) yra Veliuona. 1315 m. „Sembos kanauninko“ kronikoje, aprašant tų metų politinius įvykius, pirmą kartą paminėtas ir Veliuonos (Wilhun) pilies vardas. Anot senųjų metraščių, Veliuonoje, puldamas kryžiuočių pastatytą Bajerburgo pilį, žuvo Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas. XVII a. pirmosios pusės istorikas Albertas Vijūkas-Kojelavičius išsamiai pateikia šio įvykio aprašymą: „…lietuviai čia patyrė smarkų pralaimėjimą, nes buvo pavartoti ligi tol neregėti ginklai…“ – geležiniai vamzdžiai, užtaisyti paraku ir sviediniais. „Šitokiu ginklu ir buvo pašautas Gediminas kaip tik tuo metu, kai uoliai rūpinosi apsiaustimi, norėdamas kuo greičiausiai užimti abi pilis; jis krito be dvasios kovos rikiuotėje. Bemaž visi kariai sudarė laidotuvių eiseną; vieni raudodami gedėjo dėl šitokios pragaištingos valstybei mirties, kiti, karines dainas dainuodami, aukštino kunigaikščio žygius ir pergales. Po to kariuomenė palydėjo savo vadą, nelyginant paskutinę pergalę švenčiantį, į Vilnių, kur buvo iškilmingai pašarvotas ir Šventaragio slėnyje sudegintas“. Ir Veliuonoje, ir Vilniuje yra kalnas, vadinamas Gedimino kapo vardu. Vienas jų galėjo žymėti žūties, kitas – palaidojimo vietą.

Čia neanalizuosime minėtų faktų istoriškumo (paminėti įvykiai atsispindi dr. R. Batūros, habil. dr. A. Tautavičiaus straipsniuose), tačiau šie gražūs pasakojimai, perduodami iš lūpų į lūpas, turėjo įtakos veliuoniečių pasaulėjautai, savimonei, pilietiškumui. O kaipgi – juk jie gyvena Gedimino žūties, kapo, o gal ir jo gimimo vietoje! Tai tokia „šventa tiesa“, kurios nepaneigs ir šimtas knygų. Ši tiesa atsispindi A. Masaičio ir kitų autorių apmąstymuose bei A. Mickaus tarpukario nuotraukose – atidžiai įsižiūrėkime į dvasingus žmonių veidus prie Gedimino ar Vytauto paminklų. Veliuonos didybę mena ir piliakalnių su papiliais grandinė, primenanti senojo Vilniaus kalvas. Beje, Veliuonos ir Vilniaus ne tik istorinė praeitis, bet ir vardų skambesys bei kilmė analogiški: pirmojo – nuo Veliuonos (dešiniojo Nemuno intako), o antrojo – nuo Vilnios (kairiojo Neries intako) pavadinimų. O kur dar Vytauto gadynė! Didysis Vytautas Veliuonoje pastatė pilį, bažnyčią, įsteigė parapiją, vedė derybas su Ordinu. Bažnyčiai, kaip reta kuriai Lietuvoje, buvo paskirtos ne vieno karaliaus dotacijos. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro 1501–1506 m. privilegija Veliuonai suteikta Magdeburgo teisė. Veliuona visada buvo didesnės ar mažesnės teritorijos centras. Ji minima daugelyje įvairiomis kalbomis parašytų knygų, jos istorinei bibliografijai pateikti prireiktų kelių didelių tomų, tačiau apie Veliuoną iki šiol nebuvo išleista atskira knyga. Tad „Versmės“ leidykla šio darbo ėmėsi labai atsakingai.

Knyga pradėta rengti 2000 m. sausį, panaudojant 1994 m. kraštotyros ekspedicijos metu (vadovė Irena Seliukaitė) surinktą medžiagą: kai kurias nuotraukas, piešinius, ekspedicijos dalyvių straipsnius. Tačiau vietovės istoriškumas, daugeliu atvejų giliau neišanalizuoti ar neapibendrinti įvykiai skatino kreiptis į kvalifikuotus istorikus, tapusius mūsų knygos autoriais. Žinoma, ir šioje knygoje nėra absoliutaus „visko“ apie Veliuoną – ne bėda, bus darbo ir kitų knygų autoriams.

Rengiant knygą buvo peržiūrėtos Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios muziejaus rankraštinės knygos, Vilniaus archyvų fondai. Šiame leidinyje pirmą kartą publikuojamos Jurgio Mačiulio XX a. pradžios Veliuonos nuotraukos, Gamtai pagražinti draugijos Veliuonos skyriaus dokumentai. Ypač vertingos žinomo tarpukario fotografo Antano Mickaus nuotraukos, kurių pirmuosius egzempliorius ir stiklo negatyvus išsaugojo sūnus Kazys Vytautas Mickus. Šios nuotraukos ne tik gražiai iliustravo įvairių autorių straipsnius, giliau atskleidė jų esmę, bet ir skatino imtis naujų temų. Joms iššifruoti prireikė daug laiko ir pastangų. Žinoma, daugiausia padėjo K. V. Mickus, bet talkino ir vietos gyventojai, kurie išsaugojo A. Mickaus nuotraukų: Guoda Jarušaitytė-Šulcienė, Bronė Žilaitytė, Stasys ir Marytė Liutvinavičiai, Stasys Mikšta, Ona Ardinavičiūtė, Kazimiera Adomaitienė, Ada Girdauskaitė-Urbelienė, Kazimieras Banys, Danutė Kalkauskaitė-Daugirtienė, Juozas Batūra, Gediminas Klangauskas. Vertingų patarimų, pasiūlymų, papildomos informacijos ir nuotraukų pateikė Vilniuje gyvenantys veliuoniškiai Joana Danutė Žilaitytė-Juškaitienė ir Jonas Juškaitis, Romas ir Petras Kuncos, Vidmantas Daugirdas, Julija Jociūtė, Algis ir Domininkas Veličkos, Romas Masteika, o ypač Albinas Masaitis, aktyviausias talkininkas paskutinėmis šios knygos rengimo savaitėmis. Veliuonos vaizdų ir žmonių nuotraukų pateikė Ona Pajėdaitė. Petro Veličkos nuotraukomis (pateikė Domininkas Velička) iliustravome ne vieną šios knygos straipsnį. Galima būtų išvardinti daugybę talkininkų, skambinusių į „Versmę“ arba knygos vyriausiajai redaktorei į namus, pateikusių papildomos informacijos, patarusių ką ir kaip rašyti apie vieną ar kitą asmenį arba įvykį. Į visa tai pagal galimybes buvo atsižvelgta.

Šioje monografijoje, kaip ir kitose „Lietuvos valsčių“ serijos knygose, yra skyriai „Gamta“ (sudarė V. Girininkienė, parengti padėjo dr. Filomena Kavoliutė), „Praeitis“ (sudarė ir redagavo V. Girininkienė), „Atkūrus Nepriklausomybę“ (sudarė ir redagavo V. Girininkienė, parengti padėjo Veliuonos seniūnas Mindaugas Šlepševičius), „Etninė kultūra“ (sudarė Irena Seliukaitė, redagavo habil. dr. prof. Vacys Milius), „Tautosaka“ (sudarė ir redagavo Povilas Krikščiūnas), „Kalba“ (sudarė I. Seliukaitė ir dr. Artūras Judžentis, redagavo A. Judžentis), „Įžymūs žmonės“ (sudarė ir redagavo V. Girininkienė). Papildomai pridedamas Biografijų sąvadas, kartografės Lidijos Kavaliauskienės sudaryti buvusio Veliuonos valsčiaus (pagal 1923 m. duomenis), Veliuonos seniūnijos žemėlapiai, Veliuonos miestelio planas (pagal M. Šlepševičiaus pateiktus duomenis). Etninės kultūros ir kt. skyrių straipsniai papuošti Kęstučio ir Bartenio Šiaulyčių piešiniais. Knygos turinį į anglų kalbą išvertė Algis Starkus. Iš viso knygoje yra 95 straipsniai, juos parašė 70-ies autorių kolektyvas. Siekdami pagerbti Antano Mockaus atminimą ir jo nuopelnus Veliuonai, perspausdinome straipsnį „Antanas Juška Veliuonoje“. Norėdami palengvinti skaitytojui susirasti kurį nors asmenį, sudarėme asmenvardžių (3624 vnt.) rodyklę. Pateiktas ir santrumpų bei sutrumpinimų sąrašas. Knygos kalbą redagavo Asta Žernienė.

Knyga pradėta rengti veliuoniečių sambūrio „Junigeda“, užsisakiusio dalį tiražo (už 34 tūkst. Lt) bei atlikusio kai kuriuos pagalbinius knygos rengimo darbus, iniciatyva, ruošiantis 2001 m. liepos 6–7 d. iškilmingai paminėti Magdeburgo teisės suteikimo Veliuonai 500-ąsias metines. Pagrindinis iniciatorius ir pagalbininkas, rengiant šį leidinį, buvo Veliuonos seniūnas Mindaugas Šlepševičius. „Junigedą“ parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (34 tūkst. Lt), Jurbarko rajono savivaldybė (4 tūkst. Lt), kraštiečiai Olga Vakselytė-Švartz (500 Lt), Anton Balnis (500 Lt), Leonidas Venckus (400 Lt). Knygos rengimo ir išleidimo finansavimą užtikrino pagrindinis knygos rėmėjas „Lietuvos valsčių“ serijos leidėjas, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, apmokėjęs einamąsias išlaidas bei didžiąją dalį visų sąnaudų (leidinio sąmatinė vertė viršijo 112 tūkst. Lt). Dėkojame valstybės įmonei „Lietuvos paštas“ (generalinis direktorius Jonas Šalavėjus), užsisakiusiai straipsnį apie pašto istoriją (3600 Lt), UAB „Magnolija“, leidusiai nemokamai naudotis patalpomis, kompiuteriais ir kitomis paslaugomis (4700 Lt), bei kitiems čia nepaminėtiems talkininkams.

Knygos rengėjai ir leidėjai nuoširdžiai dėkoja visiems autoriams, mus maloniai priėmusiems veliuoniečiams ir kitiems bendradarbiams, padėjusiems per tokį trumpą laiką parengti šią monografiją. Be jų visų pastangų knyga nebūtų tokia išsami ir tokia… stora, nes iki pat jos rengimo pabaigos vis gaudavome vertingų straipsnių. Šios, pirmosios, knygos apie Veliuoną apimtį sąlygojo ir turtinga istorinė praeitis bei vietovės išskirtinumas, ir tautosakos gausumas, ir retų nuotraukų galybė, ir išsamiai parengti straipsniai apie šio krašto žymiuosius žmones. Visą šią gausią medžiagą rengėjai ir sudarytojai norėjo panaudoti, tiesiog nekilo ranka ką nors vertingesnio atmesti, nes gal greitai nebus kitos tokios galimybės įamžinti Veliuonos kraštą ir jo žmones. Atsiprašome, kad nebegalėjome sutalpinti visų parengtų atsiminimų – patiems veliuoniškiams teks pasirūpinti antruoju šios knygos tomu arba kita knyga. Tikimės, kad skaitytojai atleis paliktus netikslumus, geranoriškai išsakys savo pastabas.

Rengdami šį leidinį, geriau pažinome Veliuoną, pamilome ją ir šiuos jausmus sudėjome į knygos lapus. Tikimės, kad ir Jūs, mieli mūsų Skaitytojai, juos sklaidydami, dar labiau pamilsite šį nuostabų Lietuvos kampelį ir jo žmones.

Vida Girininkienė

 

Turinys

 

15 

Pratarmė

GAMTA

19 

Filomena Kavoliutė. Veliuonos apylinkių gamta

26 

Egidijus Bukelskis. Veliuonos apylinkių Nemuno žuvys

29 

Kęstutis Labanauskas. Veliuonos dvaro ir parko apybraiža: iš Veliuonos parko žvelgiant

PRAEITIS

49 

Vykintas Vaitkevičius. Veliuonos apylinkių šventvietės

63 

Adolfas Tautavičius. Seniausia praeitis

78 

Romas Batūra. Veliuona – Lietuvos gynybos skydas kare su Kryžiuočių ordinu (XIII a. pabaiga – XV a. pirmasis ketvirtis)

111 

Linas Kvizikevičius. Veliuonos ištakos ir urbanistinės raidos bruožai XV–XVIII a. archeologinių šaltinių duomenimis

117 

Algirdas Baliulis. Apie Veliuonos miesto privilegijas

125 

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių XVI–XVIII a. privilegijos Veliuonai. Vertė Aivas Ragauskas

129 

Edmundas Rima. Karpis su vilko dantimis Veliuonos heraldikoje

139 

Kazys Misius. Spaudos draudimo metai Veliuonos valsčiuje

145 

Kazys Misius. Veliuonos patas iki 1940 m.

155 

Ričardas Čepas. Veliuonos valsčiaus savivaldybė 1918–1940 m.

155 

Valsčiaus savivaldybės struktūra. Darbuotojai

164 

Valsčiaus savivaldybės biudžetas

167 

Savivaldybės veikla švietimo srityje

Pradinės mokyklos

194 

Savivaldybės veikla socialinėje, sveikatos apsaugos, susisiekimo ir kitose sferose

201 

Lietuvos žemės ūkio draugijos Veliuonos skyrius. Parengė Ričardas Čepas

202 

Veliuonos įstaigos, įmonės ir parduotuvės 1925–1940 m. (schema). Sudarė Kazys Vytautas Mickus

205 

Ričardas Čepas. Veliuonos vaistinė

207 

Danutė Kazlauskaitė. Šveicariški sūriai Veliuonoje

209 

Spalvotos iliustracijos

225 

Veliuona Antano Mickaus nuotraukose (1925–1939). Parengė Vida Girininkienė, Kazys Vytautas Mickus

241 

Stanislovas Buchaveckas. Veliuonos valsčiaus mokyklos 1941– 1944 m. (nacmečiu)

264 

Alfredas Rukšėnas. Veliuonos žydų genocidas 1941 m.

270 

Birutė Burauskaitė. Kruvini pėdsakai Veliuonos žemėje. (Burbinės miškų tragedija)

286 

Alfredas Rukšėnas. Veliuonos puolimas 1945 m. lapkričio 23 d.

287 

Veliuonos valsčiaus gyventojai, nukentėję nuo sovietų režimo (sąrašas). Parengė Birutė Burauskaitė

294 

Jonas Milius. Veliuonos valsčiaus ūkių žemėvalda ir žemėnauda XX a.

305 

Eligijus Juvencijus Morkūnas. Nemuno keltai

312 

Rūta Plaušinytė. Veliuonos medikai

314 

Veliuonos mokykla pokario metais. Lentelę parengė Stasys Liutvinavičius

317 

Vida Girininkienė, Danutė Kazlauskaitė. Veliuonos kapinės

KAIMŲ ISTORIJOS

331 

Domininkas Velička, Matas Velička. Fotokelionė į senuosius Dubinskius

336 

Danutė Kalkauskaitė-Daugirtienė. Graužėnų kaimas

351 

Gediminas Klangauskas. Tamošių ir aplinkinių kaimų istorija

IŠ KULTŪROS GYVENIMO

373 

Živilė Ramoškaitė. Iš Antano Juškos užrašytų liaudies melodijų publikavimo istorijos

382 

Linas Kvizikevičius. XVI–XVIII a. koklių radiniai Veliuonoje

386 

Vladas Gasiūnas. Veliuona dailės kūriniuose

389 

1884 m. kovo 23 d. Antano Zaleskio laikas Mykolui Elvyrui Andrioliui. Parengė Vida Girininkienė

390 

Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyriaus veikla. Parengė Vida Girininkienė

398 

Regina Kliukienė. Kučinskų sodyba, arba odė gamtai

401 

Nijolė Masiulienė. Veliuonos krašto bibliotekos

406 

Stasys Liutvinavičius. Veliuonos krato istorijos muziejus

408 

Magdalena Danutė Maskolaitytė. Literatūros vakarai Klangiuose ir Veliuonoje

415 

Vida Girininkienė, Regina Ivanauskaitė-Mačiulaitienė. Veliuonos kultūros kasdienybė

426 

Albinas Masaitis. 1930-ieji metai Veliuonoje

431 

Povilas Spurgevičius. Veliuonos bažnyčia

453 

Vida Girininkienė. Veliuonos bažnyčios muziejus

ATSIMINIMAI

456 

Kazimieras Banys. Kaip Žalia Rūta gelbėjo Veliuonos pirmosios laidos abiturientus

461 

Jonas Žilaitis. Mirtininkų kameroje

470 

Albinas Masaitis. Kelio pradžia – Veliuona

ATKŪRUS NEPRIKLAUSOMYBĘ

491 

Regina Kliukienė, Stasys Liutvinavičius. Atgimimo kelyje

495 

Mindaugas Šlepševičius. Savivalda Veliuonoje paskutiniame XX amžiaus dešimtmetyje

503 

Mindaugas Šlepševičius. Žemės ūkio pertvarka atgavus Nepriklausomybę

513 

Algimantas Brazaitis. Pirmieji mano ūkininkavimo metai

516 

Mindaugas Šlepševičius. Socialinė Veliuonos gyventojų padėtis

517 

Mindaugas Šlepševičius. Sveikatos apsauga XX a. pabaigoje

520 

Mindaugas Šlepševičius. Gražiausios Veliuonos krašto gyvenvietės ir sodybos

527 

Veliuonos seniūnijos įstaigų, įmonių ir organizacijų sąrašas (2000 m. liepos 1 d. duomenys)

530 

Mindaugas Šlepševičius. Veliuoniškių sambūris „Junigeda“

531 

Algimantas Armanavičius. Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos reformos 1990–2000 m.

536 

Danutė Stakauskienė. Veliuonos vaikų lopšelis-darželis

ETNINĖ KULTŪRA

539 

Venantas Mačiekus. Papročių teisė

551 

Irena Seliukaitė, Libertas Klimka. Kasdienio gyvenimo ritmu. (Kalendoriniai papročiai Veliuonoje)

554 

Marijona Čilvinaitė. Vestuvių kvieslių oracijos

557 

Gražina Žumbakienė. Sodybų želdiniai

570 

Antanas Stravinskas. Žemdirbystė, kalvystė ir kiti verslai

584 

Irena Seliukaitė, Libertas Klimka. Sieliai Nemune ties Veliuona

589 

Irena Regina Merkienė. Kultūrinio teritorinio tapatumo išraiška ir tradicijų pavidalai kaimo gyvenime (XIX a. antroji – XX a. pirmoji pusė)

593 

Žmonių santykis su aplinka

601 

Santuoka ir šeimos santykiai

611 

Kaimai ir sodybos

631 

Prasigyvenimas ir nusigyvenimas

645 

Techninio patyrimo tapatumas: linų pluošto paruošimas ir panaudojimas

657 

Moterų kūrybos tradicija: buitinės tekstilės formos ir funkcijos

667 

Kultūrinių realijų kitimas ir simbolikos tradicija: drabužiai ir apavas

676 

Vienarūšių vyriškų ir moteriškų drabužių skirtumai

678 

Drabužiai ir grupinis kultūrinis tapatumas

696 

Išvada

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

703 

Antanas Mockus. Antanas Juka Veliuonoje

709 

Janas Boduenas de Kurtenė. Lietuvių mokslininkas Jonas Juškevičius. Išvertė ir paaiškinimus parengė Artūras Judžentis

719 

Arūnas Sniečkus. Sugrįžimas praeitin. (Apie brolių Antano ir Jono Juškų palaikų perlaidojimą)

728 

Antanas Stravinskas. Knygnešys, vargonininkas ir chorvedys Jonas Kumetis

733 

Vaclovas Aliulis. Nukentėjęs už pagalbą Žemaitijos ir Dzūkijos kovotojams. (Apie kunigą Vladislovą Polonskį)

737 

Judita Grigienė. Mano tėvas Kostas Cibulskas

752 

Jonas Juškaitis. Pavasarininkas Antanas Valaitis Veliuonos mokykloje

763 

Vytautas Kutkevičius. Naujo sceninio žanro kūrėjas Gasparas Velička

769 

Jonas Trinkūnas. Leonida Batūraitė-Matusevičienė lietuvybės sąjūdžio gretose

775 

Rimantas Skeivys. Kaip šviesūs laivai… (Tėviškė Petro Cvirkos kūryboje)

795 

Arūnas Abromaitis. Veverskių šeima

806 

Vytautas Kutkevičius. Kunigas Pranas Garšva

809 

Janina Žiemytė. Rašytojas Jonas Mačiulis

818 

Elena Jurkšaitienė. Mokytojas Stasys Liutvinavičius

825 

Antanas Stravinskas. Išradėjai iš Veliuonos – Antanas ir Kazys Vytautas Mickai

837 

Jonas Juškaitis. Tyli šviesa. (Apie rašytoją Joaną Danutę Žilaitytę)

845 

Vida Girininkienė. Keturių vandenų žuvis: dailininkas Romualdas Kunca

854 

Regina Violeta Šimulynienė. Šarūnas Šimulynas

864 

Daiva Puzaitė. Smuikininko, pedagogo Petro Kuncos kūrybinės biografijos bruožai

878 

Vida Girininkienė. Gydytojas, poetas, žmogus – Gasparas Aleksa

893 

Romas Batūra. Nemuno upeiviai ir Lietuvos karininkai – Veliuonos Batūros

897 

Biografijų sąvadas. Parengė Vida Girininkienė, Stasys Liutvinavičius

897 

I. Gimę Veliuonos valsčiuje

908 

II. Gyvenę arba gyvenantys Veliuonos krašte

KALBA

915 

Jurgita Kaltonienė. Veliuoniškių šnekta

916 

Birutė Janušauskaitė-Simanavičienė. Veliuoniškių šnektos prozodija

924 

Marija Razmukaitė. Veliuonos apylinkių gyvenamųjų vietų vardai

925 

Vincentas Drotvinas. Jono Jablonskio Veliuonoje rinkti žodžiai

TAUTOSAKA

959 

Povilas Krikščiūnas. Iš archyvų lentynų

966 

Kazys Grigas. Veliuoniškių patirtis, išmintis, sąmojis

974 

Veliuoniškių dainos po Antano Juškos. Parengė Giedrė Šmitienė, Eligija Garšvienė

1051 

Veliuoniškių porinimai. Parengė Povilas Krikščiūnas

1085 

Pasakoja veliuoniškė Elvyra Čelkonienė. Parengė Vykintas Vaitkevičius

1112 

Smulkioji tautosaka, etnografijos mažmožiai. Parengė Kazys Grigas

  

1131 

Apie autorius

1139 

Santrumpos

1141 

Asmenvardžių rodyklė

1164 

Buvusio Veliuonos valsčiaus žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

1166 

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Veliuonos valsčiaus ribose. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

1168 

Veliuonos seniūnijos žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

1170 

Veliuonos miestelio planas. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

1172 

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

1174 

Serija „Lietuvos valsčiai“

  
Contents

  

15

Preface

NATURE

19

Filomena Kavoliutė. Veliuona environment’s nature

26

Egidijus Bukelskis. The river Nemunas’ fishes of Veliuona environments

29

Kęstutis Labanauskas. An outline of Veliuona’s manor and park: a view from the park of Veliuona

THE PAST

49

Vykintas Vaitkevičius. Veliuona environment’s sanctuaries

63

Adolfas Tautavičius. The most ancient past

78

Romas Batūra. Veliuona – Lithuania’s defence shield in the war against the Teutonic Order (the end of the 13th cent. – the first quarter of the 15th cent.)

111

Linas Kvizikevičius. Veliuona’s origin and urban development features on the basis of the 15th–18th cent archaeological sources data

117

Algirdas Baliulis. About the privileges of Veliuona town

125

Lithuanian Grand Dukes and Polish Kings’ privileges to Veliuona in the 16th–18th cent. Translated by Aivas Ragauskas

129

Edmundas Rima. A carp with wolf teeth in Veliuona’s heraldry

139

Kazys Misius. The years of Lithuanian press ban in Veliuona valsčius (a former small self-governing district)

145

Kazys Misius. The post office in Veliuona until 1940

155

Ričardas Čepas. The local administration institution in Veliuona valsčius in 1918–1940

155

The structure of valsčius administration. The executives

164

The budget of local administration

167

The activities of local administration in the field of education

The primary schools

194

The activities of local administration in the fields of social and health care, communication and other spheres

201

Veliuona Branch of the Lithuanian Agriculture Society. Prepared by Ričardas Čepas

202

Veliuona’s offices, enterprises and shops in 1925–1940 (a scheme). Made up by Kazys Vytautas Mickus

205

Ričardas Čepas. Veliuona chemist’s shop

207

Danutė Kazlauskaitė. Swiss cheeses in Veliuona

209

Coloured illustrations

225

Veliuona in photoes of Antanas Mickus (1925–1939). Prepared by Vida Girininkienė, Kazys Vytautas Mickus

241

Stanislovas Buchaveckas. The schools of Veliuona valsčius in 1941–1944 (during the Nazi period)

264

Alfredas Rukšėnas. The genocide of Veliuona jews in 1941

270

Birutė Burauskaitė. Bloody traces in the land of Veliuona. (The tragedy in the forests of Burbinė)

286

Alfredas Rukšėnas. The assault on Veliuona in November 23, 1945

287

The inhabitants of Veliuona valsčius having suffered from the soviet regime (a list). Prepared by Birutė Burauskaitė

294

Jonas Milius. The land-ownership and land-tenure of Veliuona valsčius farms in the 20th cent.

305

Eligijus Juvencijus Morkūnas. The ferry-boats of the Nemunas river

312

Rūta Plaušinytė. The medical people of Veliuona

314

Veliuona school in the post-war years. The table prepared by Stasys Liutvinavičius

317

Vida Girininkienė, Danutė Kazlauskaitė. The cemetery of Veliuona

VILLAGE HISTORIES

331

Domininkas Velička, Matas Velička. A photo-journey to ancient Dubinskiai

336

Danutė Kalkauskaitė-Daugirtienė. The village of Graužėnai

351

Gediminas Klangauskas. The history of Tamoiai and nearby villages

FROM CULTURE LIFE

373

Živilė Ramoškaitė. From the publication history of folk melodies written by Antanas Juka

382

Linas Kvizikevičius. The finds of tiles of the 16th–18th cent. in Veliuona

386

Vladas Gasiūnas. Veliuona in the works of art

389

The letter of Antanas Zaleskis of March 23, 1884, to Mykolas Elvyras Andriolis. Prepared by Vida Girininkienė

390

The activities of Veliuona Branch of the Nature Beautifying Society. Prepared by Vida Girininkienė

398

Regina Kliukienė. The farm-stead of Kučinskai

401

Nijolė Masiulienė. The libraries of Veliuona

406

Stasys Liutvinavičius. The museum of Veliuona land

408

Magdalena Danutė Maskolaitytė. Literary evenings in Klangiai and Veliuona

415

Vida Girininkienė, Regina Ivanauskaitė-Mačiulaitienė. Veliuona culture’s everyday life

426

Albinas Masaitis. The 1930th in Veliuona

431

Povilas Spurgevičius. The church of Veliuona

453

Vida Girininkienė. The museum of Veliuona church

REMINISCENCES

456

Kazimieras Banys. How Žalia Rūta (Green Rue) saved the first graduation school pupils of Veliuona

461

Jonas Žilaitis.  In a cell of prisoners sentenced to death

470

Albinas Masaitis. Veliuona – the beginning of the road

AFTER REGAINING INDEPENDENCE

491

Regina Kliukienė, Stasys Liutvinavičius. On the road of rebirth

495

Mindaugas Šlepevičius. The self-government in Veliuona in the last decade of the 20th cent.

503

Mindaugas Šlepevičius. The agriculture reorganisation after regaining Independence

513

Algimantas Brazaitis. My first farming years

516

Mindaugas Šlepevičius. The social situation of Veliuona’s inhabitants

517

Mindaugas Šlepevičius. The public health care in the end of the 20th cent.

520

Mindaugas Šlepevičius. The most beautiful settlements and farmsteads of Veliuona land

527

The list of offices, enterprises and organisations of Veliuona se- niūnija (a present smallest self-governing district), the data of July 1, 2000

530

Mindaugas Šlepevičius. The gathering of Veliuona people “Junigeda“

531

Algimantas Armanavičius. The middle school named after Antanas and Jonas Jukos’ reforms in 1990–2000

536

Danutė Stakauskienė. The creche-kindergarten of Veliuona

ETHNIC CULTURE

539

Venantas Mačiekus. Customary law

551

Irena Seliukaitė, Libertas Klimka. In the rhythm of everyday life. (The calendar customs in Veliuona)

554

Marijona Čilvinaitė. The orations of wedding inviters

557

Gražina Žumbakienė. The green plantations of farmsteads

570

Antanas Stravinskas. Agriculture, blacksmith’s work and other trades

584

Irena Seliukaitė, Libertas Klimka. The rafts of logs in the Nemunas river at Veliuona

589

Irena Regina Merkienė. The expression of cultural territorial identy and shapes of traditions in rural life (the second half of the 19th cent. – the first half of the 20th cent.)

593

People’s relation with environment

601

Marriage and family relations

611

Villages and farm-steads

631

Getting rich and impoverishment

645

The identy of technical experience: flax-fibre preparation and application

657

Female creation tradition: forms and functions of everyday life textile

667

The change of cultural realities and symbolics tradition: clothes and foot-wear

676

Differences of one kind male and female clothes

678

Clothes and group cultural identify

696

The conclusion

OUTSTANDING PEOPLE

703

Antanas Mockus. Antanas Juka in Veliuona

709

Jan Baudouin de Courtenay. Lithuanian scholar Jonas Jukevičius. Translated and explanations produced by Artūras Judžentis

719

Arūnas Sniečkus. Return to the past. (About the re-burying of the remains of brothers Antanas and Jonas Jukos)

728

Antanas Stravinskas. Book-carrier, organist and leader of a chorus Jonas Kumetis

733

Vaclovas Aliulis. Suffered for the help to the freedom fighters of Žemaitija (Samogitia) and Dzūkija. (About priest Vladislovas Polonskis)

737

Judita Grigienė. My father Kostas Cibulskas

752

Jonas Jukaitis. „Pavasarininkas“ (a member of a catholic organisation) Antanas Valaitis at the school of Veliuona

763

Vytautas Kutkevičius. Gasparas Velička, a creator of a new stage genre

769

Jonas Trinkūnas. Leonida Batūraitė-Matusevičienė in the ranks of the Lithuanism movement

775

Rimantas Skeivys. Like bright ships… (Native land in Petras Cvirka’s literary works)

795

Arūnas Abromaitis. The Veverskiai family

806

Vytautas Kutkevičius. Priest Pranas Garva

809

Janina Žiemytė. Writer Jonas Mačiulis

818

Elena Jurkšaitienė. Teacher Stasys Liutvinavičius

825

Antanas Stravinskas. Inventors from Veliuona – Antanas and Kazys Vytautas Mickai

837

Jonas Jukaitis. A silent light. (About woman-writer Joana Danutė Žilaitytė)

845

Vida Girininkienė. A fish of four waters: painter Romualdas Kunca

854

Regina Violeta Šimulynienė. Šarūnas Šimulynas

864

Daiva Puzaitė. Some biographical creative features of violinist and pedagogue Petras Kunca

878

Vida Girininkienė. Gasparas Aleksa, a physician, a poet, a man

893

Romas Batūra. The Batūras of Veliuona, river-transport workers and Lithuanian officers

897

The summary of biographies. Prepared by Vida Girininkienė, Stasys Liutvinavičius

897

Born in Veliuona valsčius

908

Having lived or living in the land of Veliuona

LANGUAGE

915

Jurgita Kaltonienė. The dialect of Veliuona people

916

Birutė Janušauskaitė-Simanavičienė. The prosody of Veliuona people dialect

924

Marija Razmukaitė. The names of Veliuona environments settlements

925

Vincentas Drotvinas. The words gathered in Veliuona by Jonas Jablonskis

FOLK-LORE

959

Povilas Krikščiūnas. From the shelves of archives

966

Kazys Grigas. The experience, wisdom and wittiness of Veliuona people. Petty folk-lore, ethnographical trifles

974

The songs of Veliuona people after the life of Antanas Juka. Prepared by Giedrė Šmitienė, Eligija Garšvienė

1051

The recountings of Veliuona people. Prepared by Povilas Krikščiūnas

1085

Elvyra Čelkonienė, a woman from Veliuona, retells. Prepared by Vykintas Vaitkevičius

1112

Petty folk-lore, ethnographical trifles. Prepared by Kazys Grigas

  

1131

About the authors

1139

Abbreviations

1141

The index of personal names

1164

The map of Veliuona seniūnija. Made up by Lidija Kavaliauskienė

1166

The plan of Veliuona town. Made up by Lidija Kavaliauskienė

1168

The present cartographical and demographical situation within the limits of former Veliuona valsčius. Made up by Lidija Kavaliauskienė

1170

The map of former Veliuona valsčius. Made up by Lidija Kavaliauskienė

1172

A map of the former Lithuanian valsčiai (the small self-governing districts)

1174

The series „Lietuvos valsčiai“

  

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt