Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Valkininkai“ turinys

GAMTA

 1. Algirdas Gaigalas. Valkininkų geologinis pamatas

 2. *Talimaa. Taurupio geomorfologinis draustinis]

 3. Spenglos hidrografinis draustinis Lietuvos energetikos institutas

 4. Dr. Milda Kovalenkovienė. Lietuvos upių nuotėkio išteklių ir jų kaitos vertinimas. Cikliniai svyravimai, antropogeninės veiklos įtaka natūraliam hidrologiniam režimui, pokyčiai dėl ūkinės veiklos

 5. Jonas Jablonskis. Lietuvos TSR upių kadastras 
 6. Prof. Habil. dr. B. Gailiušis. Lietuvos TSR upių išteklių naudojimas. Ištirtos vandens išteklių naudojimo sąlygos upių baseinuose, pateiktas vandens ūkio rajonavimas, atsižvelgiant į gamtosaugos reikalavimus. Ištirtos hidrologinės charakteristikos, būtinos stabiliam upių sistemų ir hidrologinių sąlygų modeliavimui. Šalčios hidrografinis draustinis

 7. Regina Morkūnaitė. Merkio baseino atodangos ir kopos Valkininkų valsčiuje

 8. Aldona Baubinienė. Merkio ir jo intakų senvagės

 9. Arvydas Strazdas. Valkininkų miškų urėdijos 2004 metų veiklos analizė

 10. Romualdas Mankus. Apie Valkininkų girios praeitį

 11. Eugenija Strazdienė. Valkininkų miškų urėdijos veikla (nuo 1958 m.) 

 12. Ričardas Kazlauskas. Gelužos ir Merkio smulkioji gyvūnija

 13. Ričardas Kazlauskas. Versekos ichtiologinis draustinis

 14. Ričardas Kazlauskas. Versekos užtvankos

 15. Ričardas Kazlauskas. Valkininkų girių paukščiai

 16. Živilė Lazdauskaitė, Renata Kemzūraitė. Valkininkų augalija

 17. *Gražina Adomonytė. Vaikščiojantys grybai

 18. *Gražina Adomonytė. Upių augalai

 19. Vincas Urbonas. Valkininkų grybai

 20. Vincas Urbonas. Retieji augalai

 21. Vincas Urbonas. Vietiniai ir pralekiantys paukščiai

ISTORIJA

 1. R. Kulikauskienė. Valkininkų pilkapiai

 2. R. Kulikauskienė. Norkūnų piliakalnis

 3. *A. Girininkas. Valkininkų valsčiaus priešistorė

 4. V. Vaitkevičius. Du akmenys su „jaučio pėda

 5. V. Vaitkevičius. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio medžioklės dvarai

 6. Mindaugas Riškus. Nuo baudžiavos panaikinimo iki kolūkio įkūrimo

 7. Mindaugas Pocius. Antisovietinis ginkluotas pasipriešinimas Valkininkų krašte 1944–1949 m.

 8. Dr. Rimantas Zizas. Valkininkų valsčius nacių Vokietijos okupacijos metais (1941–1944)

KAIMAI

 1. *Algirdas Baliulis. Valkininkų miestelio istorija iki XIX a. pr.

 2. *Algirdas Baliulis. 1611 m. Valkininkų dvaro, miestelio ir palivarko inventorius

 3. Algirdas Baliulis. Valkininkų bažnyčios istorija

 4. Valkininkų bažnyčios inventorius sustatytas priemant...

 5. *Vincas Žilėnas. Šaunamųjų ginklų kalykla Valkininkuose XVI a.

 6. Vincas Žilėnas. Valkininkų konfederacija

 7. Vincas Žilėnas. Pranciškonų vienuolynas ir jo likimas

 8. Vincas Žilėnas. Pirmasis cemento fabrikas Lietuvoje

 9. Vincas Žilėnas. Valkininkų valsčiaus gyventojai XX a. pradžioje

 10. *Vytautas Merkys. Valkininkų bažnyčios istorija. Lietuvybės saugotoja

 11. Vytautas Merkys. Valkininkų parapijos lietuvybė 1860–1918 metais

 12. Aldona Prašmantaitė. Valkininkų parapijos konfesinės brolijos XIX a.

 13. Regina Laukaitytė. Valkininkų stačiatikiai

 14. Martinkėnas. Apie kovas dėl lietuvybės (prisiminimai)

 15. Martinkėnas. Švento Kazimiero draugija

 16. Ričardas Čepas. Valkininkų valsčiaus savivaldybė 1939–1940 m. 

ŠVIETIMAS

 1.  Vincas Martinkėnas. „Lietuviškos mokyklos ir skaityklos 1919–1939 m. Valkininkų valsčiuje“

 2. Elena Kačėnienė. Krūminių mokyklos kronika

 3. Valkininkų vaistinė

 4. Rimantas Zizas. Savisaugos būriai ir jų susirėmimai su Armija Krajova

 5. Rimantas Zizas. Rezistencija 1944–1953 m.

 6. Sovietinio režimo aukos

 7. Žemės ūkis 1940–1990 m.

 8. Miškų ūkis 1940–1990 m. Girininkijos: Pamerkių, Pirčiupių, Šalčios, Tiltų, Valkininkų, Versekos, Vėžionių, Žilinų, Žygmantiškių

 9. Valkininkų linų apdirbimo fabrikas

 10. Valkininkų kultūrinis gyvenimas

 11. Valininkų geležinkelio stotis

 12. Sveikatos apsauga 

ISTORIJA. ATSIMINIMAI

 1.  Algimantas Miškinis. Valkininkai – urbanistikos paminklas

 2. Algimantas Miškinis. Valkininkų bažnyčioje XVII–XVIII a. meno dirbiniai

 3. Algimantas Miškinis. Sienų tapyba sanatorijoje „Pušelė“(dail. Birutė Žilytė ir Algirdas Steponavičius)

 4. Algimantas Miškinis. Valkininkų sinagoga

 5. Algimantas Miškinis. Skulptūros – Pirčiupio motina

 6. Alė Počiulpaitė. Mediniai kryžiai

 7. Stanislovas Saulėnas. „Užrašai“ (XX amžiaus prisiminimų užrašai) 

KULTŪRA

 1.  Rita Melinskaitė. Piekurų šeima

 2. Igoris Piekuras – tapytojas

 3. Marija Teresė Rožanskaitė–Piekurienė – instaliacijos Kuršių k. 1998 m., 2001 m., 2003 m. – instaliacija su ausimis

 4. Marijus ir Gediminas Piekurai – skulptūra suolelis miške 

ATGIMIMAS. DABARTIS

 1.  Iš Lietuvos laisvės sąjūdžio istorijos

 2. Nepriklausomybės keliu

 3. Pokyčiai žemės ūkyje 1986–1992 m.

 4. Valkininkų seniūnijos savivalda 1990–2005 m.

 5. Verslai Valkininkų seniūnijoje

 6. Gražiausios seniūnijos sodybos

ETNOLOGIJA

 1. Tadas Kavolis. Ar įmanoma atgaivinti liaudies meną tradicinėje jo aplinkoje?

 2. Inga Nėnienė. Tradicinė tekstilė ir dabartinis žmogus 

 3. Vytautas Galvėnas. Apie tradicinius derliaus nuėmimo, kūlimo įrankius ir malimo įrengimus Valkininkų apylinkėse“

 4. Irena Regina Merkienė. Etninio kultūrinio tapatumo pokyčiai mikroaplinkoje XX amžiuje

 5. Jonas Mardosa. Valkininkų žydai

 6. Aušra Zabielienė. Valkininkų folklorinis ansamblis

 7. Aušra Zabielienė. Dargužių kaimo folklorinis ansamblis

 8. Inga Nenienė. Moterų užsupalai

 9. Elvyda Lazauskaitė. Valkininkų valsčiaus eksponatai Lietuvos nacionaliniame muziejuje

 10. Vingaudas Baltrušaitis. Dzūkų pirkių interjeras

 11. Gražina Žumbakienė . Darželiai ir sodai

 12. Venantas Mačiekus. Paprotinės teisės pokyčiai

 13. Jolita Kančienė. Čižiūnai

 14. Neringa Dičiuvienė. Dargužiai

 15. Ričardas Kazlauskas. Prisiminimai apie gyvenimą Čižiūnuose

 16. Rasa Valatkevičienė. Gyvenimas namie ir marčiose. Šeimos prisiminimai

 17. M. Aleknaitė. Laidotuvės – „pagrabas“

 18. M. Aleknaitė. Vestuvės

 19. Valkininkų kapinės

 20. Kaimų kapinės

KALBA

 1. Aloyzas Vidugiris. Valkininkų šnekta

 2. Aloyzas Vidugiris. Valkininkų apylinkės vietovardžiai

 3. Valkininkų šnektos tekstai

 4. Aloyzas Vidugiris. Dėl Stanislovo Saulėno „XX amžiaus prisiminimų“ kalbos“)

 5. Aloyzas Vidugiris. Šis tas apie Valkininkų elementorių

TAUTOSAKA

 1. Paminkliniai kaimai.

 2. Valkininkų valsčiaus dainos

 3. Sakmės

 4. Pasakos

 5. Patarlės

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Profesorius Petras Jodelė

 2. Ričardas Kazlauskas

 3. Florijonas Feliksas Buckus-Butkevičius. Brolio Prano Buckaus gyvenimą prisiminus 

 4. Eugenija Strazdienė. Valkininkų krašto poetai 

 5. Stasys Vičkačka. Dargužių kaimo šviesuoliai 

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2005 01.

Patikslinta, papildyta 2008 09 26.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt