Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Stanislovas Balčiūnas

Sudarytojas

Stanislovas Balčiūnas

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2009 m. rengia monografiją „Užpaliai“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), Užpalių 780 metų sukakčiai (2013), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Remdamasis Užpalių valsčiaus žmonių atsiminimais, vietos kraštotyrininkų ir ekspedicijų, lauko tyrimo, archeologų ir gamtos specialistų sukaupta medžiaga, archyvų dokumentais, mokslinėmis studijomis, anksčiau knygoje „Užpaliai – mūsų svajonių kraštas“ (1999) spausdintomis publikacijomis, spaudoje skelbtais straipsniais, žymių to krašto žmonių asmeniniais archyvais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi, daugiausiai iš Užpalių krašto kilę, mokslininkai, istorikai, etnologai, gamtininkai, muzikologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, ekonomistai, muziejininkai, žurnalistai, pedagogai, bibliotekininkai ir kiti.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Kreipimasis

Lankstinukas atsispausdinti

Užpalių kraštas, pagal aptiktus pilkapius, buvo apgyvendintas IV–VI amžiais. Archeologas P. Vilčinskas 1845 m. šiose apylinkėse rado žalvarinių apyrankių, žiedų, kabučių, peilių, kirvių, o kai 1897 m. Ūdrokšlio upelis paplovė krantą, atsivėrė senos įkapės, kuriose rasta apyrankių, antkaklių, smeigtukų, kurie irgi galėjo būti išlikę nuo IV amžiaus. Tačiau pasak užpalėno archeologo Antano Namiko, Užpalių pilies ištakos galėtų siekti I a. pr. Kr. ar pirmuosius mūsų eros amžius. Ir kaip teigė norvegų metraštininkas Vulfstanas, gyvenęsVIII a., tai sietina su visa gynybinių pilių grandine, kurią turėjo besiformuojanti lietuvių tauta ar bent tautos šaknys, kurias sudarė ir tokios žymios gentys, kurios gyveno kaip tik ties Užpaliais. Manoma, kad Užpalių krašto žmonės yra seniausio lietuvių tautos kamieno palikuonys. Bene pirmą kartą Užpalių vardas rašytiniuose šaltiniuose minimas 1261 m. Mindaugo dokumente, kuriame Livonijos ordinui nurodomos Sėlijos – seniausios lietuvių sėlių genties – žemių ribos, esančios kaip tik ties Užpaliais.

Istorikas T. Narbutas, minėdamas dar senesnę Užpalių egzistavimo datą, teigia, kad 1233 m. ties Užpaliais vyko kautynės tarp Livonijos ordino ir kunigaikščio Rimgaudo pulkų. Laimėjo lietuviai. Bet tai buvo ne vienintelis susidūrimas su kalavijuočių antpuoliu. Užpalių pilis, įsikūrusi ant vieno įspūdingiausių Lietuvoje Šeimyniškių piliakalnio, buvo užpulta dar ne kartą. Metraštininkas M. Vartbergė Livonijos ordino kronikoje rašė, kad 1373 m. pavasarį 350 vyrų kariuomenė naktį puolė Užpalių pilį, užėmė priešpilį, degino trobas, žudė žmones, pagrobė 70 arklių, bet pilies užimti nepajėgė.

1435 m. pro Užpalius vėl brovėsi Livonijos pulkai. Beje, užpalėnams savo kraštą teko ginti ir nuo „barzdotų vyrų iš jūrų“ – švedų. Tačiau niekas taip ir neįveikė Užpalių pilies. Deja, ji buvo sunaikinta 1433 m. tarpusavio kunigaikščių vaidų metu, kovose dėl didžiojo kunigaikščio sosto. Kurį laiką Užpalių kunigaikščiu buvęs Daumantas, kuris vėliau tapo Pskovo kunigaikščiu ir satčiatikių buvo paskelbtas šventuoju.

Nuo XIII a. pabaigos iki 1442 m. Užpalius valdė Kristupas Astikas, kuriuo labai pasitikėjo Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir kuris Vytauto laikais aktyviai dalyvavo Lietuvos politiniame gyvenime. Buvo Salyno (1398), Torūnės (1411), Horodlės (1413) susitarimų, Melno taikos sutarties (1422), Gardino (1432) sutarčių sudarymo dalyvis, o Užpalių pilis iki XVII a. dar turėjo savo vėliavą ir karo atveju su ja vesdavo bajorus į mūšius.

Užpalių pilies valdovai turėję nemažus turtus. Jiems priklausė žemės beveik iki Dusetų, taip pat už Anykščių, netoli Kavarsko, Penionių dvaras ir net Sudervė su jos apylinkėmis netoli Vilniaus.

Kaip teigia A. Namikas, XV a. Užpaliuose buvęs tarptautinis teismas, kur teisė ne tik kitų valstybių nusikaltėlius, bet ir lietuvius, skriaudusius kitus asmenis.

Dabartinis Užpalių miestelis kūrėsi XIV a. šalia prekybinio kelio Vilnius–Ryga ir prie karališkojo dvaro. Tai matyti iš 1338 m. Gedimino sutarties su Livonijos ordinu.

Užpaliai ypač suklestėjo po 1792 m., kai miesteliui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Užpaliai priklauso prie tų nedaugelio Lietuvos miestų , kurių privilegijose nurodyti herbo simbolikos parinkimo motyvai. Linininkystė ir prekyba linų pluoštu čia buvo vienas svarbiausių verslų. 1988 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Heraldikos komisija prie LR Prezidento oficialiai atkūrė Užpalių herbą pagal etaloną.

XX a. Užpaliai Lietuvai išugdė daugybę žymių žmonių, tokių kaip profesoriai A. Žvironas, K. Pakštas, P. Juodelė. Ir nenuostabu, kad atkūrus Nepriklausomybę iš tuo metu buvusių 11 aukštųjų mokyklų, net 3 rektoriai buvo profesoriai užpalėnai – B. Vaškelis, A. Kusta, A. Vyžintas.

Rengiant monografiją „Užpaliai“, jau sukaupta daug istorinės, kraštotyrinės medžiagos. Tačiau, kad knyga būtų išsamesnė, visapusiškai atspindinti Užpalių valsčiaus praeitį ir dabartį 2010 m.  birželio 28–liepos 7 d.  surengta tiriamoji ekspedicija kultūros ir ekonomikos raidai Užpalių krašte geriau pažinti ir įvertinti.

Maloniai kviečiame prisidėti prie Užpalių krašto įamžinimo: rašyti straipsnius, pateikti vertingas nuotraukas (jas nuskenuosime ir nedelsiant grąžinsime), pagal išgales remti, finansuoti rengiamą leidinį. 

Jei turite klausimų, pasiūlymų dėl „Užpalių“ monografijos, maloniai prašome kreiptis į jos vyr. redaktorių Stanislovą Balčiūną namų tel. 85 2417219, mob. tel. 8 699 82161, el. paštu l.svyturys@gmail.com.

Tikimės, kad užpalėnų, jų ir visų Lietuvos bičiulių dėka greitai išvysime 1000 puslapių viršijančią gražią ir įdomią monografiją „Užpaliai“ – rašto paminklą šio krašto istorijai, kultūrai, jį kūrusiems ir gyvenusiems žmonėms.

Monografijoje bus pateikta daug įdomios medžiagos apie Užpalius ir jų apylinkes buvusio Užpalių valsčiaus ribose.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2009 12 15.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2010 03 15.

Paskutinių monografijos straipsnių rašymo užbaigimas – 2011 03 01. 

Knygos maketo parengimo terminas – 2012–2013 m.

Išleidimo terminas – 2013 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

Leidinio finansavimas, 2014 04 28

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 141 631,00

2. Faktiškai gautos lėšos

84 679,32

2.1. Utenos rajono savivaldybės administracija (2013 08 20, 2013 12 20, 2014 04 25)

70 000,00

2.2. Stepono Kairio fondas (2013 10 04)

5 000,00

2.3. Utenos rajono Užpalėnų bendrija (2011 11 04)

4 879,22

2.4. Vytas Jurka (2012 09 13)

800,10

2.5. Jonas Heraklis Dovydaitis (2010 10 01)

300,00

2.6. Emilija Sakadolskienė (2010 07 05)

300,00

2.7. Algimantas Čerškus (2011 06 30)

300,00

2.8. Valdemaras Beržinskis (2010 03 10)

200,00

2.9. Marija Dovydaitienė (2010 09)

200,00

2.10. Egidijus Vanagas (2010 08)

200,00

2.11. Antanas Stasiškis (2010 09)

200,00

2.12. Jeronimas Galvydis (2011 01 29)

200,00

2.13. Dobilas Kirvelis (2011 01 29)

200,00

2.14. Albinas Kusta (2012 03 15)

200,00

2.15. Laima Stanevičienė (2013 08 27)

200,00

2.16. Jonas Puodžius (2013 06 06)

150,00

2.17. Valensas Puodžius (2013 06 05)

150,00

2.18. Gerardas Jovaras (2013 06 05)

150,00

2.19. Leokadija Tarvydienė (2010 07 05)

100,00

2.20. Albinas Vanagas (2010 08)

100,00

2.21. Kęstutis Vanagas (2010 08)

100,00

2.22. Aleksandras Sakas (2010 12 02)

100,00

2.23. Zofija Savulionienė (2010 12 23)

100,00

2.24. Benjaminas Sukuliauskas (2011 01 29)

100,00

2.25. Vytautas Merkys (2011 01 29)

100,00

2.26. Regina Narbutienė (2011 01 29)

100,00

2.27. Danutė Babkaitytė (2011 01 29)

100,00

2.28. Vytautas Mikučionis (2011 01 29)

100,00

2.29. Nijolė Rimkevičienė (2011 01 29)

100,00

2.30. Irena Stanislauskienė (2013 06 11)

100,00

2.31. Vilius Merkys (2011 01 29)

50,00

3. Negautos lėšos*

56 951,68

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

10 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Užpaliai“ (po išleidimo)

10 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

46 951,68

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Užpaliai“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

ARCHEOLOGIJA

Andra Simniškytė. Užpalių apylinkių pilkapynai: nauji atradimai, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt

GAMTA

Regina Morkūnaitė. Užpalių apylinkių reljefo pagrindiniai bruožai, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt
Aldona Baubinienė. Užpalių apylinkių vandenys ir jų hidrografiniai ypatumai, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt
Ieva Baužienė. Užpalių valsčiaus dirvožemių ypatybės žemdirbystės raidos kontekste, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt
Mindaugas Ilčiukas. Žinduolių, paukščių, roplių, varliagyvių bei vabzdžių įvairovė Užpalių apylinkėse, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt

ETNOLOGIJA

Jolanta Zabulytė. Užpalių kryždirbystės paminklai, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt
Rolandas Petkevičius. Nerviniai sutrikimai ir jų gydymas Užpalių apylinkių XX–XXI a. tradicinėje medicinoje, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Kraštotyros sintezės

1. Užpaliai ir užpaliečiai : informacinis leidinys / Užpalių apyl. LDT VK. – Užpaliai : Užpalių apyl. VK, 1989. – [1] lap. sulankst. į 8 p. : iliustr.

Čia skelbiama informacija, parengta 2010 03 19, patikslinta, papildyta 2010 04 02, 10 20, 12 06, 2011 01 17, 03 22, 10 12, 11 05, 2012 03 15, 09 25, 2013 07 02, 08 26, 08 27, 10 15, 12 22, 2014 04 25.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt