lankymasis šioje svetainėje

 


Tauragnai

12-oji serijos monografija: 96 autoriai, 131  straipsnis, 1364 puslapiai, 1000 egzempliorių. 2005 m.
Elektroniniu formatu monografija išleista 2014 m. lapkričio 24 d.
ISBN 9955-589-
04-3
 

Rengėjai ir rėmėjai
Pratarmė
Turinys
Contents
Apie straipsnių autorius
Asmenvardžių rodyklė
Vietovardžių rodyklė

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Kas į knygą nesudėta

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

TAURAGNŲ 750 METŲ JUBILIEJUI 1255–2005

Tauragnai (Therake, Theuraxe, Thowraggen, Towragen) pirmąsyk rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1255 m. spalio mėn. ir 1261 m. rugpjūčio mėn. Ant Taurapilio stovėjusi pilis buvo Lietuvos atsparos punktas kovojant su Livonijos ordinu. 1387 m., steigdamas Vilniaus vyskupiją, Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila jai užrašė Tauragnų pilį ir apylinkes. Tauragniškiai dalyvavo 1863 m. sukilime, priešinosi nutautinimo užmačioms. Ekonomiškai Tauragnų kraštas pakilo po nepriklausomos Lietuvos įvykdytos žemės reformos. Tauragnų valsčius, kaip ir visa Lietuva, priešinosi sovietiniams okupantams: vien partizanų gretose savo galvas paguldė 120 tauragniškių.

Monografijoje aprašoma reto grožio Tauragnų apylinkių gamta, apžvelgiama praeitis nuo seniausių laikų iki šių dienų, medžiaginė ir dvasinė tauragniškių kultūra, tarmė, analizuojamas vardynas (vandenvardžiai, vietovardžiai, pavardės, pravardės), skelbiamas pluoštas Tauragnų kraštui būdingos tautosakos, pateikiamos įžymesnių tauragniškių biografijos.

Rengėjai ir rėmėjai

Vyriausiasis redaktorius
Venantas Mačiekus 

Sudarytojai
Venantas Mačiekus, Povilas Krikščiūnas

Redaktoriai
Stanislovas Buchaveckas, Petras Jonušas, Povilas Krikščiūnas, Rimvydas Kunskas,
Vacys Milius, Kazys Misius, Bonifacas Stundžia

Kalbos redaktorius
Zita Kutraitė

Korektorė
Rasa Kašėtienė

Dailininkas
Alvydas Ladyga

Maketuotoja
Sigrida Šimkūnienė

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisija
Akad. Algirdas Gaigalas (Gamta), dr. Artūras Judžentis (Kalba), prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė (Etnologija, Komisijos Pirmininkė), prof. habil. dr. Stasys Skrodenis (Tautosaka), akad. Antanas Tyla (Istorija), dr. Gintautas Zabiela (Archeologija)

Pagrindinis rėmėjas
Utenos rajono savivaldybė

Rėmėjai
Lietuvos kultūros ministerija, UAB „Magnolija“, AB „Utenos trikotažas“, VĮ „Lietuvos paštas“, Petras Jonušas, Nijolė Dumbliauskienė, Algimantas Matulevičius (VšĮ „Vilties amžius“), A. Driuko individuali įmonė ir kt.

Knyga išleista 2005 07 01

Pratarmė

Tauragnų kraštas turtingas nepakartojamo gamtos grožio ir istorinių įvykių. Čia, išsitiesęs visu savo 9,5 km ilgiu, tarp kalvų ir piliakalnių tyvuliuoja giliausias Lietuvos ežeras Tauragnas, kiek tolėliau nuo jo į padebesius kopia kitas rekordininkas – Piliakalnio ežeras, kurio paviršius yra aukščiausiai Lietuvoje – beveik 200 m aukščiau jūros lygio. Kraštovaizdis raižytas, patrauklus akiai, anot poeto: krūmai, ežerai, kalnai – gražūs mano Tauragnai.

Prie žuvingų ežerų poledynmečiu kūrėsi žmonės, plėtėsi jų gyvenvietės. Apie tai pasakoja gausūs po Tauragnų apylinkes išbarstyti pilkapiai. Ant Taurapilio stovėjusi pilis buvo Lietuvos atsparos punktas kovojant su Livonijos ordinu. 1387 m., steigdamas Vilniaus vyskupiją, Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila jai užrašė Tauragnų pilį ir apylinkes. Vyskupai Tauragnus savo rankose išlaikė iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žlugimo. Tauragniškiai dalyvavo 1863 m. sukilime, priešinosi nutautinimo užmačioms. Ekonomiškai kraštas pa-kilo po nepriklausomos Lietuvos įvykdytos žemės reformos. Sovietinė okupacija sutrukdė savaiminei Tauragnų krašto ekonominei ir kultūrinei raidai, sunaikino daug iškilių šio krašto žmonių. Vien partizanų gretose savo galvas paguldė 120 tauragniškių.

Šios knygos medžiagos rinkimo pradžia galima laikyti 1977 m., kada Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva, vadovaujama šių eilučių autoriaus, surengė kompleksinę tiriamąją ekspediciją į Tauragnų apylinkes. Vietą ekspedicijai parinkti padėjo iš Tauragnų seniūnijos Daunõrių k. kilęs lituanistas, dabar Vilniaus universiteto profesorius habil. dr. Bonifacas Stundžia. Ekspedicijoje Tauragnų apylinkes tyrinėjo net 131 mokslininkas ir kraštotyrininkas. 28 tautosakos rinkėjai, vadovaujami Gražinos Mališauskienės (Meilutytės), užrašė 1737 kūrinius (957 dainas su melodijomis, 500 pasakojamosios tautosakos, 118 smulkiosios ir 162 kitokios tautosakos kūrinius). Nemenkas 26 kalbos medžiagos rinkėjų (vadovas B. Stundžia) derlius: 2460 žodžių su sakiniais, 2700 vietovardžių, po 600 pravardžių ir zoonimų, 580 atsakymų į dialektologines anketas. 28 etnografai parašė per 1000 mašinraščio puslapių etnografinių aprašų, 10 dailininkų nupiešė per 300 etnografinių objektų piešinių. Buvo surinkta atsiminimų, eksponatų muziejams, užpildytas pluoštas sociologinių anketų. Šiek tiek ekspedicijoje surinktos etnografinės ir sociologinės medžiagos, smulkiosios tautosakos buvo paskelbta žurnaluose „Kraštotyra 13“ ir „Kraštotyra 24“. Galimybė skelbti politiškai nekupiūruotą ekspedicijų medžiagą atsirado tik atgavus nepriklausomybę.

Istorijos pavyzdžiai sako, kad dažnai vienokią ar kitokią įvykių raidą lemia asmenybės. Tai tinka ir „Versmės“ leidyklos bei monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ atsiradimui. Lokalinių monografijų rengimo ir leidimo 1994 m. pabaigoje ėmėsi buvęs Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos ekspedicijų dalyvis, patriotiškai nusiteikęs verslininkas Petras Jonušas. Jau rengiant pirmąją monografiją, kilo mintis būsimąsias knygas jungti į „Lietuvos valsčių“ seriją. „Tauragnai“ yra 12-oji šios serijos knyga.

„Tauragnai“ pradėti rengti 2000 m. 1977 m. ekspedicijoje surinktai medžiagai papildyti „Versmės“ leidykla 2000 m. liepą organizavo papildomą monografijos autorių ekspediciją, kurioje gamtos, etnografinę ir kalbos medžiagą, tautosaką rinko 17 mokslininkų ir kraštotyrininkų.

Monografija „Tauragnai“ susideda iš 6 skyrių. Tautosakos skyrių sudarė ir redagavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas Povilas Krikščiūnas. Kitiems skyriams medžiagą daugiausia surinko Venantas Mačiekus, o redagavo specialistai: dr. Rimvydas Kunskas – gamtos skyrių, Kazys Misius ir Stanislovas Buchaveckas – istorijos ir įžymių žmonių skyrius, prof. habil. dr. Vacys Milius – etninės kultūros skyrių, prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia – kalbos skyrių (iš dalies šį skyrių profesorius ir sudarė).

Prie knygos rengimo prisidėjo daug „Versmės“ darbuotojų. Tai nuolat „Tauragnais“ rūpinęsis leidyklos vadovas Petras Jonušas, kalbos redaktorė Zita Kutraitė, korektorė Rasa Kašėtienė, tekstų rinkėjos Kristina Ilgevičiūtė, Agnė Mačiekutė, Simona Jonušaitė, Aušra Jonušienė, maketuotoja Sigrida Šimkūnienė, fotografas Aloyzas Petrašiūnas, nuotraukų skenuotoja ir maketuotoja Violeta Barkauskaitė, informatikė Rimgailė Pilkionienė, vadybininkė administratorė Živilė Driskiuvienė, vadybininkas Jonas Mikalauskas, ūkio reikalų tvarkytojas Jonas Dubickas. Jiems visiems nuoširdžiai tariu ačiū.

Rengiant „Tauragnus“ dešinioji vyriausiojo redaktoriaus ranka buvo ilgametis Tauragnų seniūnas Alvydas Danauskas. Jam nuoširdi padėka už visokeriopą pagalbą. Ačiū monografijai talkinusiems, vertingų nuotraukų paskolinusiems tauragniškiams: Janinai Augulytei, Valerijai ir Juozui Danauskams, Irenai Didžiulienei, Elvyrai Grauslienei (Meškauskaitei), Bronislavai Juknevičienei, Alfonsui Jurgelevičiui, Algirdui Kuliui, Eugenijai Kamarauskienei, Janinai Mačerauskaitei, Vidmantui Mačerauskui, Apolonijai Marčiulionienei, Romualdui Palskiui, Pumpučiams (iš Gaidžių k.), Janinai Puodžiukienei, Broniui Šlapeliui, Nijolei Šuminienei, Akvilinai Talaikytei, Vygantui Varneckui.

Nuoširdžiai dėkoju Utenos kraštotyros muziejaus darbuotojai Rolandai Gudynienei, iš muziejaus fondų atrinkusiai šūsnis ikonografinės medžiagos „Tauragnams“ iliustruoti. Dėkingas esu vilniečiui – meninės fotografijos meistrui Klaudijui Driskiui už monografijai pasiūlytas nuotraukas.

Pagrindiniai monografijos rėmėjai, be kurių knyga nebūtų pasiekusi skaitytojo, yra Utenos rajono savivaldybė (meras Alvydas Katinas, 50 tūkst. Lt), Lietuvos kultūros ministerija per Lietuvos kraštotyros draugiją (10 tūkst. Lt), UAB „Magnolija“ (10 tūkst. Lt), AB „Utenos trikotažas“ (gen. direktorė Nijolė Dumbliauskienė, 10 tūkst. Lt), Petras Jonušas (10 tūkst. Lt), „Lietuvos paštas“ (gen. direktorius Jonas Šalavėjus, 3 tūkst. Lt), Nijolė Dumbliauskienė
(3 tūkst. Lt), Algimantas Matulevičius (VšĮ „Vilties amžius“, 3 tūkst. Lt), A. Driuko individuali įmonė (500 Lt).

Išleisdami „Tauragnus“ į savarankišką gyvenimą, viliamės geranoriško skaitytojų požiūrio į pastebėtas klaidas ir netikslumus.

 Venantas Mačiekus 

Turinys

 

17

 

 Pratarmė

 

 

 

 

 

GAMTA

 

 

19

 *

Algirdas Gaigalas. Tauragnų žemės gelmės

29

 

Rimvydas Kunskas. Tauragnų kraštovės sandara

56

 

Kęstutis Kilkus. Apie Tauragną ir jo vandenis

61

 

Česlovas Kudaba, Romualdas Survila. Tauragnų apylinkių kraštovaizdžio kilmė ir apgyvendinimo dėsningumai

66

 

Dalia Savickaitė. Aukštaitijos nacionalinio parko miškai

68

 *

Živilė Lazdauskaitė. Tauragnų krašto augmenijos ypatumai

79

 

Darius Norkūnas. Tauragnų apylinkių gyvūnija

83

 

Kazys Misius. Gamtos stebėjimai Tauragnuose 1937 metais

87

 

Genovaitė Šnurova. Ekologinio monitoringo stotis

92

 *

Jonas Milius, Jolita Lukštaitė. Tauragnų apylinkių žemėvaldos ir žemėnaudos kaita XX amžiuje

103

 

Varniškių gamtos paminklai. Pasakojo Genė Elena Kriugiškienė. Užrašė Genovaitė Šnurova

 

 

 

 

 

 ISTORIJA

 

 

105

 

Gintautas Zabiela. Atkasta Tauragnų apylinkių praeitis

121

 

Adolfas Tautavičius. Taurapilio „kunigaikščio“ kapas

152

 

Tadas Šidiškis. Tauragnų krašto alkvietės ir kitos mitologinės vietos

174

 

Algirdas Baliulis. Iš Tauragnų praeities

189

 

1 priedas. Tauragnų raktas, esantis Breslaujos paviete, suinventorintas paskutinėmis (1731 m.) liepos ir pirmosiomis rugpjūčio dienomis. Iš lenkų kalbos išvertė Algirdas Baliulis

207

 

2 priedas. 1792 m. balandžio 23 d. Tauragnų dvaro inventorius. Iš lenkų kalbos išvertė Algirdas Baliulis

232

 

Atsiminimai apie 1863 metų sukilimą Minčios apylinkėse. Užrašė ir parengė Algirdas Kulys

235

 

1863 metų sukilimo Tauragnų apylinkėse dokumentai. Parengė Kazys Misius

245

 

Kazys Misius. Priešinimasis nutautinimo užmačioms Tauragnų parapijoje XIX amžiaus antrojoje pusėje

257

 

Genovaitė Šnurova. Strazdų kaimo klojimas, kuriame buvo slepiamos lietuviškos knygos

259

 

Tauragnų parapijos XIX amžiaus gimimų ir mirimų statistika. Parengė Balys Jauniškis

260

 

Dokumentai apie Tauragnų valsčiaus komiteto rinkimus 1918 metais. Parengė Aistė Lazauskienė

269

 

Ričardas Čepas. Tauragnų valsčiaus savivaldybė 1918–1940 metais

308

 

Vladas Terleckas. Kredito kooperacija Tauragnuose nepriklausomybės metais

317

 

Kazys Misius. Tauragnų paštas iki 1940 metų

324

 

Sigita Pakulnevičiūtė, Grigorijus Potašenko. Tauragnų valsčiaus sentikiai

334

 

Joseph Rosin. Taragin (Tauragnai)

336

 

Romualdas Šimkūnas. Apie Baltelės žydus

337

 

Stanislovas Buchaveckas. Tauragnų valsčius 1941–1944 metais: kai kurie 1941 metų Birželio sukilimo ir nacmečio įvykiai bei reiškiniai

352

 

Stanislovas Buchaveckas. Žvilgsnis į Tauragnų valsčiaus 1942 metų gyventojų surašymo duomenis

376

 

Vytautas Skebas. Tauragniškių žemės ūkis 1940–2001 metais

389

 

Janina Mačerauskaitė. Iš vaikystės prisiminimų

 

ISTORIJA. GENOCIDAS IR PASIPRIEŠINIMAS

396

 

Balys Juodzevičius. Trumpai apie pokario metų kovas dėl laisvės ir valdžios represijas

412

 

Andrius Dručkus. Partizanų kovos Tauragnų krašte

430

 

Tauragnų valsčiaus gyventojai, nukentėję sovietų okupacijos metais. Parengė Birutė Burauskaitė

453

 

Alfonsas Daunys. Prisiminimai apie pirmuosius partizaninio karo metus

457

 

Partizano Balio Grašio atsiminimai. Užrašė ir parengė Živilė Driskiuvienė

471

 

Juozas Bitkevičius. Partizano atsiminimai

472

 

Jonas Andriusevičius. „Pergalės“ diena nebuvo mano kaimo šventė

474

 

Jonas Andriusevičius. Didžiojo pasninko pradžia

476

 

Justas Mačerauskas. Tremtis

 

ISTORIJA. BAŽNYČIOS

482

 

Rimvydas Laužikas. Tauragnų Šv. Jurgio bažnyčios XIV–XX amžiuje

491

 

Genovaitė Mikulėnienė. Iš Tauragnų parapijos istorijos

498

 

Kun. Bronius Šlapelis. Tauragnų bažnyčios vargai sovietiniais metais

512

 

Kun. Bronius Šlapelis. Daunorių bažnyčia

 

 ISTORIJA. KULTŪRA

516

 

Stanislovas Buchaveckas. Apie Tauragnų valsčiaus mokyklas iki 1918 metų

520

 

Danutė Marcinkevičienė. Vaidinimai Tauragnų apylinkėse

521

 

Ričardas Čepas. Tauragnų valsčiaus mokyklos 1919–1940 metais

546

 

Stanislovas Buchaveckas. Tauragnų valsčiaus mokyklos nacių okupacijos metais

585

 

Jonas Belopetravičius. Trumpa pokario metų mokyklos istorija

607

 

Nijolė Šuminienė. Tauragnų bibliotekos istorija

614

 

Vygantas Varneckas. Tauragnų kultūros namų veiklos kronika

631

 

Prisiminimai apie meno saviveiklą Tauragnuose. Užrašė Janina Augulytė

638

 

Janina Augulytė. Prisiminimai apie „meninę agitbrigadą“

 

ISTORIJA. KAIMŲ IR ŠEIMŲ ISTORIJOS

643

 

Alfonsas Daunys. Atsiminimų apie Tauragnus fragmentai

649

 

Balys Jauniškis. Kryžkelėje, prie ežero (Šeduikių kaimas: trumpa istorija, prisiminimai, pasakojimai)

672

 

Stūglius prisimenant. Pasakojo Jonas Bitkevičius ir Aldona Liutvinienė (Linkaitė). Užrašė Birutė Rozancevienė (Bitkevičiūtė)

687

 

Ema Mikulėnaitė. Ainam Tauragnuos!

694

 

Algirdas Grašys. Grašių kaimas

696

 

Algimantas Šinkūnas. Šimkūnų kaimas

698

 

Kazimieras Malaiška. Priepalės kaimas ir jo šviesuoliai

699

 

Natalija Strazdienė (Dicevičiūtė). Sėlės kaimo kultūrininkai

701

 

Bronislovas Strazdas. Ketverios Varniškės

703

 

Danutė Marcinkevičienė (Kunigėlytė). Istorijos vėjų pagairėje

707

 

Antanas Kunigėlis. Ruzgų šeimos likimai

708

 

Elvyra Grauslienė (Meškauskaitė). Gyvenimas tarp vėjų

718

 

Čia mano žemė ir dalia. Pasakojo Apolonija Meškauskienė. Užrašė Elvyra Grauslienė (Meškauskaitė)

724

 

Rūta Krugiškytė-Čiplienė. Šokį ir Tauragnus pamilau visam gyvenimui

 

ISTORIJA. ATGAVUS NEPRIKLAUSOMYBĘ

730

 

Jonas Belopetravičius. Pirmieji nepriklausomos Lietuvos žingsniai Tauragnuose

732

 

Genovaitė Šnurova. Medininkų tragedija palietė ir Tauragnus

732

 

Juozas Kazlauskas. Pirmasis ūkininkas

735

 

Genovaitė Šnurova. Pirmoji kaimo turizmo sodyba Tauragnų krašte

738

 

Bronislava Juknevičienė. Tauragnų mokyklos muziejus

741

 

Jonas Belopetravičius, Romualdas Šimkūnas. Pasidairykime ir pasižmonėkime Tauragnuose ir jų apylinkėse

745

 

Alvydas Danauskas. Tauragnų seniūnija šiandien

 

 

 

 

 

 ETNINĖ KULTŪRA

 

 

749

 

Jonas Mardosa. Žemdirbystės bruožai XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje

760

 

Algirdas Kulys. Šienapjūtė Minčios kaime

763

 

Jonas Andriusevičius. Žvejyba Sylio ežere

769

 

Elvyra Straševičienė. Darbai miške

776

 

Izidorius Butkevičius. Aukštaitiška sodyba

780

 

Algirdas Kulys. Minčiakampio vienkiemis

786

 

Alė Počiulpaitė. Tauragnų kryžiai

804

 

Antanas Gasperaitis. Pilkenių stogastulpis

806

 

Gražina Žumbakienė. Sodybų želdiniai žmonių gyvenime

827

 

Vingaudas Baltrušaitis. Gyvenamųjų namų interjerai XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje

854

 

Elvyra Straševičienė. Medžio darbų meistrai

866

 

Antanas Stravinskas. Kalviai greta kitų amatininkų (Tauragnų krašto kalviai XVIII a. – XX a. viduryje)

872

 

Inga Levickaitė. Buvau Palangos Juzė (Apie siuvėją Bronę Mačiulienę (Mažeikaitę)

880

 

Elvyra Straševičienė. Prekyba ir verslai

883

 

Algirdas Kulys. Minčios malūnas

890

 

Jonas Buzas. Milo vėlykla Minčios malūne

894

 

Jonas Ivonis. Kuo raistiniškiai važiuodavo

898

 

Algirdas Kulys. Tradiciniai Tauragnų apylinkių vyrų ir moterų drabužiai XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje

903

*

Inga Nėnienė. Didžiosios skaros lokalinėje tradicijoje

916

 

Vacys Milius. Malimas girnomis XX a. pirmojoje pusėje

918

 

Valentina Dagienė. Tradicinis valstiečių maistas XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje

924

 

Alma Petrauskienė. Valstiečių maistas XX a. aštuntąjį dešimtmetį

926

 

Viktoras Dagys. Tradiciniai gėrimai

928

 

Danutė Daleckaitė. Kalendorinių švenčių papročiai

935

 

Algirdas Kulys. Rugelis metų laikais

942

 

Algirdas Kulys. Kūčių papročiai Minčiakampio vienkiemyje

945

 

Žilvytis Šaknys. Jaunimo gyvenimo erdvė: dviejų moterų patirtis

949

 

Aldona Neidzenavičiūtė. Senieji tauragniškių vestuvių papročiai

954

 

Audronė Kiršinaitė. Ir nežinai niekuomet: nei kur, nei kaip numirsi (Mirties priežastys ir laidojimo papročiai)

961

 

Algirdas Kulys. Laidotuvių papročiai Minčios apylinkėse

964

 

Nijolė Balvočiūtė. Liaudies medicina Tauragnų apylinkėje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje

968

 

Algirdas Kulys. Liaudies medicina Minčios apylinkėse

975

 

Valentina Dagienė. Liaudies meteorologija

979

 

Diana Strakšaitė, Liubovė Fursova. Liaudies sportiniai žaidimai XX a. 3–10 dešimtmetyje

989

 

Eugenija Šimkūnaitė. Iš tauragniškių buities

1004

 

Eugenijos Šimkūnaitės „žadėjimų“ pavyzdžiai. Parengė Daiva Vaitkevičienė

1009

 

Eugenija Šimkūnaitė pasakoja apie Tauragnus. Parengė Irena Regina Merkienė

1011

 

Tauragniškių gyvenimo vaizdai. Parengė Venantas Mačiekus

 

 

 

 

 

KALBA

 

 

1025

 

Bonifacas Stundžia. Tauragniškių šnektos eskizai

1029

 

Laimutis Bilkis. Tauragnų vandenvardžiai

1036

 

Vidas Garliauskas. Kai kurie Tauragnų valsčiaus ežerų ir upių vardai istorijos šaltiniuose

1041

 

Vidas Garliauskas. Tauragnų valsčiaus kaimų vardai istorijos šaltiniuose

1063

 

Laima Grumadienė. Tauragnų apylinkių gyventojų pavardės

1113

 

Ona Aleknavičienė. Tauragnų valsčiaus pravardės

1131

 

Tauragnų šnektos tekstai

 

 

 

 

 

TAUTOSAKA

 

 

1143

 

Gražina Mališauskienė (Meilutytė). Etiudai apie pateikėjus

1146

 

Lilija Kudirkienė. Tauragniškių smulkioji tautosaka

1150

 

Povilas Krikščiūnas. Tautosakos tekstai. Apie kūrinių atrankos ir redagavimo principus

1151

 

Dainos nuo Tauragnų. Parengė Žemyna Trinkūnaitė ir Aušra Žičkienė

1205

 

Rateliai. Parengė Žemyna Trinkūnaitė ir Aušra Žičkienė

1211

 

Tauragniškių poringės. Parengė Povilas Krikščiūnas

1235

 

Tautosakos tekstai. Mįslės, patarlės, priežodžiai ir kita. Parengė Lilija Kudirkienė

1247

 

Tauragniškių tautosakos rankraščių ir garso įrašų bibliografija. Parengė Povilas Krikščiūnas

 

 

 

 

 

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 

 

1257

 

Gimę Tauragnų valsčiuje

1298

 

Gyvenę ar gyvenantys Tauragnų valsčiuje

 

 

 

 

1307

 

Straipsnių, aprobuotų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“  Mokslo darbų komisijos, santraukos anglų kalba

1310

 

Apie straipsnių autorius

1314

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

1317

 

Asmenvardžių rodyklė

1342

 

Vietovardžių rodyklė

1356

 

Buvusio Tauragnų valsčiaus žemėlapis. Parengė Lidija Kavaliauskienė

1358

 

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Tauragnų valsčiaus teritorijoje. Parengė Lidija Kavaliauskienė

1360

 

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

1362

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

 

 

 

 

 

Spalvotos iliustracijos 561–576 p.

*Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, aprobuoti monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos (žr. p. 4). Straipsnių santraukos anglų kalba p. 1307–1309. 

Contents

17

 

Foreword

 

 

NATURE

 

 

19

 *

Algirdas Gaigalas. Tauragnai land entrails

29

 

Rimvydas Kunskas. Tauragnai land structure

56

 

Kęstutis Kilkus. About the Tauragnas lake and its waters

61

 

Česlovas Kudaba, Romualdas Survila. Tauragnai environs landscape origin and settlement regularities

66

 

Dalia Savickaitė. Aukštaitija (East Lithuania) national park forests

68

 *

Živilė Lazdauskaitė. Tauragnai land flora peculiarities

79

 

Darius Norkūnas. Tauragnai environs fauna

83

 

Kazys Misius. Nature observations in Tauragnai in 1937

87

 

Genovaitė Šnurova. Ecological monitoring station

92

 *

Jonas Milius, Jolita Lukštaitė. Tauragnai environs land-ownership and land-cultivation change in the 20th century

103

 

Varniškiai nature monuments. Retold by Genė Elena Kriugiškienė. Written down by Genovaitė Šnurova

 

 

 

 

 

HISTORY

 

105

 

Gintautas Zabiela. The revived past of Tauragnai environs

121

 

Adolfas Tautavičius. Taurapilis “duke’s” tomb

152

 

Tadas Šidiškis. Tauragnai land sacred pagan temples and mythological sites

174

 

Algirdas Baliulis. From the past of Tauragnai

189

 

The 1st addendum. Tauragnai estate in Breslauja pavietas (an administrative unit) was stock taken in the last July and the first August days of 1731. Translated from the Polish language by Algirdas Baliulis

207

 

The 2st addendum. Tauragnai estate inventory on April 23, 1792. Translated from the Polish language by Algirdas Baliulis

232

 

The remininscences of 1863 uprising in Minčia environs. Written down and prepared by Algirdas Kulys

235

 

Some documents about 1863 uprising in Tauragnai environs. Prepared by Kazys Misius

245

 

Kazys Misius. Resistance against assimilation intents in Tauragnai parish in the second half of the 19th century

257

 

Genovaitė Šnurova. The barn in Strazdai village in which the Lithuanian books were being hidden

259

 

Tauragnai parish 19th century births and deaths statistics. Prepared by Balys Jauniškis

260

 

The documents about Tauragnai valsčius (a small selfgoverning district) committee elections in 1918. Prepared by Aistė Lazauskienė

269

 

Ričardas Čepas. Tauragnai valsčius local administration in 1918–1940

308

 

Vladas Terleckas. Credit cooperation in Tauragnai in the years of independence

317

 

Kazys Misius. Tauragnai post office till 1940

324

 

Sigita Pakulnevičiūtė, Grigorijus Potašenko. Tauragnai valsčius old orthodoxy believers

334

 

Joseph Rosin. Taragin (Tauragnai)

336

 

Romualdas Šimkūnas. About Baltelė Jews

337

 

Stanislovas Buchaveckas. Tauragnai valsčius in 1941–1944: some 1941 June uprising and nazi period events and phenomena

352

 

Stanislovas Buchaveckas. A glance at Tauragnai valsčius 1942 population census data

376

 

Vytautas Skebas. Tauragnai people agriculture in 1940–2001

389

 

Janina Mačerauskaitė. From the childhood memories

 

HISTORY. GENOCIDE AND RESISTANCE

396

 

Balys Juodzevičius. About postwar period battles for freedom and governmental repressions in short

412

 

Andrius Dručkus. Partisan battles in Tauragnai region

430

 

Tauragnai valsčius inhabitants that suffered during the soviet occupation. Prepared by Birutė Burauskaitė

453

 

Alfonsas Daunys. Reminiscences of the first partisan war years

457

 

Partisan Balys Grašys’ memoirs. Written down and prepared by Živilė Driskiuvienė

471

 

Juozas Bitkevičius. Partisan memoirs

472

 

Jonas Andriusevičius. “Victory” day wasn’t my village festival

474

 

Jonas Andriusevičius. The beginning of Great Lent

476

 

Justas Mačerauskas. Deportation

 

HISTORY. CHURCHES

482

 

Rimvydas Laužikas. Tauragnai St. George’s churches in the 14th–20th centuries

491

 

Genovaitė Mikulėnienė. From the history of Tauragnai parish

498

 

Rev. Bronius Šlapelis. Tauragnai church hardships during the soviet years

512

 

Rev. Bronius Šlapelis. Daunoriai church

 

HISTORY. CULTURE

516

 

Stanislovas Buchaveckas. Schools till World War I

520

 

Danutė Marcinkevičienė. Performances in Tauragnai environs

521

 

Ričardas Čepas. Tauragnai valsčius schools in 1919–1940

546

 

Stanislovas Buchaveckas. Tauragnai valsčius schools under the nazi occupation

585

 

Jonas Belopetravičius. A short history of post-war period schools

607

 

Nijolė Šuminienė. Tauragnai library history

614

 

Vygantas Varneckas. The chronicle of Tauragnai culture house activities

631

 

Remembrances of amateur art activities in Tauragnai. Written down by Janina Augulytė

638

 

Janina Augulytė. Reminiscences of “artistic propaganda team”

 

HISTORY. VILLAGES AND FAMILIES’ HISTORIES

643

 

Alfonsas Daunys. Fragments of Tauragnai reminiscences

649

 

Balys Jauniškis. In the crossroad at the lake (Šeduikiai village: a short history, remembrances, retellings)

672

 

In memory of the Stūgliai. Retold by Jonas Bitkevičius and Aldona Liutvinienė (Linkaitė). Written down by Birutė Rozancevienė (Bitkevičiūtė)

687

 

Ema Mikulėnaitė. Let’s go to Tauragnai!

694

 

Algirdas Grašys. Grašiai village

696

 

Algimantas Šinkūnas. Šimkūnai village

698

 

Kazimieras Malaiška. Priepalė village and its enlightened prominent people

699

 

Natalija Strazdienė (Dicevičiūtė). Sėlė village culture activists

701

 

Bronislovas Strazdas. Four Varniškės (villages)

703

 

Danutė Marcinkevičienė (Kunigėlytė). At the windward side of history

707

 

Antanas Kunigėlis. The fate of the Ruzgai family

708

 

Elvyra Grauslienė (Meškauskaitė). Life in a windy place

718

 

Here is my land and my destiny. Retold by Apolonija Meškauskienė. Written down by Elvyra Grauslienė (Meškauskaitė)

724

 

Rūta Krugiškytė-Čiplienė. I fell in love with dance and Tauragnai forever

 

HISTORY. AFTER REGAINING INDEPENDENCE

730

 

Jonas Belopetravičius. The first steps of Independent Lithuania in Tauragnai

732

 

Genovaitė Šnurova. Medininkai tragedy touched Tauragnai, too

732

 

Juozas Kazlauskas. The first farmer

735

 

Genovaitė Šnurova. The first country tourism farm-stead in Tauragnai land

738

 

Bronislava Juknevičienė. Tauragnai school museum

741

 

Jonas Belopetravičius, Romualdas Šimkūnas. Let’s look around and communicate with the people in Tauragnai environs

745

 

Alvydas Danauskas. Tauragnai seniūnija (a minor administrative district) today

 

 

ETHNIC CULTURE

 

749

 

Jonas Mardosa. Agriculture features in the end of the 19th century–the first half of the 20th century

760

 

Algirdas Kulys. Hay making in Minčia village

763

 

Jonas Andriusevičius. Fishing in the Sylis lake

769

 

Elvyra Straševičienė. Works in forest

776

 

Izidorius Butkevičius. “Aukštaitiška” (East Lithuanian) farm-stead

780

 

Algirdas Kulys. Minčiakampis farm-stead

786

 

Alė Počiulpaitė. Tauragnai crosses

804

 

Antanas Gasperaitis. Pilkeniai roadside pole with a statuette of a saint (carved of wood)

806

 

Gražina Žumbakienė. Green farm-stead plantations in people’s life

827

 

Vingaudas Baltrušaitis. The interiors of living houses in the end of the 19th century–the first half of the 20th century

854

 

Elvyra Straševičienė. Wood master’s works

866

 

Antanas Stravinskas. Blacksmiths beside other artisans (Tauragnai land blacksmiths in the 18th century–the middle of the 20th century)

872

 

Inga Levickaitė. I was Palangos Juzė (About dress-makerBronė Mačiulienė (Mažeikaitė)

880

 

Elvyra Straševičienė. Commerce and trades

883

 

Algirdas Kulys. Minčia water-mill

890

 

Jonas Buzas. A rough cloth fulling plant at the mill of Minčia

894

 

Jonas Ivonis. When Raistiniai people used to go

898

 

Algirdas Kulys. Tradicional Tauragnai environs male and female clothes in the end of the 19th century–the beginning of the 20th century

903

 *

Inga Nėnienė. Large shawls in local tradition

916

 

Vacys Milius. Grinding with grind-stones in the first half of the 20th century

918

 

Valentina Dagienė. Traditional peasant’s food in the end of the 19th century–the first half of the 20th century

924

 

Alma Petrauskienė. Peasant’s food in the eighth decade of the 20th century

926

 

Viktoras Dagys. Traditional drinks

928

 

Danutė Daleckaitė. The customs of calendar holidays

935

 

Algirdas Kulys. A ryelet during different seasons

942

 

Algirdas Kulys. Christmas Eve customs in Minčiakampis farm-stead

945

 

Žilvytis Šaknys. Youth life space: the experience of two women

949

 

Aldona Neidzenavičiūtė. Old wedding customs of Tauragnai people

954

 

Audronė Kiršinaitė. You never know either where or how you will die (Death reasons and burial customs)

961

 

Algirdas Kulys. Burial customs in Minčia environs

964

 

Nijolė Balvočiūtė. Folk medicine in Tauragnai environs in the end of the 19th century–the beginning of the 20th century

968

 

Algirdas Kulys. Folk medicine in Minčia environs

975

 

Valentina Dagienė. Folk meteorology

979

 

Diana Strakšaitė, Liubovė Fursova. Folk sport games in the 3rd–10th decades of the 20th century

989

 

Eugenija Šimkūnaitė. From the everyday life of Tauragnai people

1004

 

Eugenija Šimkūnaitė promises’ examples. Prepared by Daiva Vaitkevičiūtė

1009

 

Eugenija Šimkūnaitė tells the people about Tauragnai. Prepared by Irena Regina Merkienė

1011

 

Tauragnai people life views. Prepared by Venantas Mačiekus

 

 

 LANGUAGE

 

1025

 

Bonifacas Stundžia. Sketches of Tauragnai people dialect

1029

 

Laimutis Bilkis. Tauragnai hydronims

1036

 

Vidas Garliauskas. Some Tauragnai valsčius lakes and rivers’ names in historical sources

1041

 

Vidas Garliauskas. Tauragnai valsčius villages’ names in historical sources

1063

 

Laima Grumadienė. Tauragnai environs inhabitants’ names

1113

 

Ona Aleknavičienė. Tauragnai valsčius nicknames

1131

 

Tauragnai dialect texts

 

 

FOLK-LORE

 

1143

 

Gražina Mališauskienė (Meilutytė). Studies about presenters

1146

 

Lilija Kudirkienė. Tauragnai people small scale folk-lore

1150

 

Povilas Krikščiūnas. About works selection and editing principles

1151

 

Songs from Tauragnai. Prepared by Žemyna Trinkūnaitė and Aušra Žičkienė

1205

 

Roundelays. Prepared by Žemyna Trinkūnaitė and Aušra Žičkienė

1211

 

Tauragnai people retellings. Prepared by Povilas Krikščiūnas

1235

 

Riddles, proverbs, sayings, etc. Prepared by Lilija Kudirkienė

1247

 

Tauragnai people manuscripts and sound records’ bibliography. Prepared by Povilas Krikščiūnas

 

 

 

FAMOUS PEOPLE

 

1257

 

Born in Tauragnai valsčius

1298

 

Having lived or living in Tauragnai valsčius

 

 

1307

 

The summaries of scientific papers approved by the “Lietuvos valsčiai” monograph series scientific works commission in the English language

1310

 

About the authors of the papers

1314

 

Abbreviations and abridgements

1317

 

The index of personal names

1342

 

The index of place names

1356

 

A map of former Tauragnai valsčius. Made up by Lidija Kavaliauskienė

1358

 

The present cartographic and demographic situation in the former territory of Tauragnai valsčius. Made up by Lidija Kavaliauskienė

1360

 

A map of former Liathuania’s valsčiai

1362

 

About the series “Lietuvos valsčiai”

 

 

 

Colored illustrations p. p. 561–576

*The asterisk in the contents marks the papers approved by the mono-graph series „Lietuvos valsčiai“ Scientific Works Commission (see p. 4). The papers’ summaries in English are given on p. p. 1307–1309.

 

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt