lankymasis šioje svetainėje

 


Monografijos „Tauragnai“ straipsnių planas

GAMTA

 

 1. Algirdas Gaigalas. Tauragnų žemės gelmės

 2. Rimvydas Kunskas. Tauragnų kraštovės sandara ir raida

 3. Česlovas Kudaba, Romualdas Survila. Tauragnų apylinkių kraštovaizdžio kilmė ir apgyvendinimo dėsningumai

 4. Kęstutis Kilkus. Apie Tauragną ir jo vandenis

 5. Dalia Savickaitė. Tauragnų apylinkių miškai.

 6. Živilė Lazdauskaitė. Tauragnų krašto augmenijos bruožai

 7. Darius Norkūnas. Tauragnų apylinkių gyvūnija

 8. Kazys Misius. Gamtos stebėjimai Tauragnuose 1937 m.

 9. Genovaitė Šnurova. Ekologinė stotis

 10. Jonas Milius, Jolita Lukštaitė. Tauragnų apylinkių žemėvaldos ir žemėnaudos kaita XX a

 11. Genovaitė Šnurova. Varniškių gamtos paminklai

ISTORIJA

 

 1. Gintautas Zabiela. Atkasta Tauragnų apylinkių praeitis

 2. Adolfas Tautavičius. Taurapilio „kunigaikščio“ kapas

 3. Dalius Ribokas. Tauragnų lobis

 4. Rimvydas Laužikas. Tauragnų šv. Jurgio bažnyčios XIV–XX amžiuje

 5. Tadas Šidiškis. Tauragnų krašto alkvietės ir kitos mitologinės vietos

 6. Algirdas Baliulis. Iš Tauragnų praeities

 7. Kazys Misius. 1863 metų sukilimo Tauragnų apylinkėse dokumentai

 8. Algirdas Kulys. Atsiminimai apie 1863 m. sukilimą Minčios apylinkėse

 9. Kazys Misius. Priešinimasis nutautinimo užmačioms Tauragnų parapijoje XIX a. antroje pusėje

 10. Grigorijus Potašenko. Tauragnų apylinkių sentikiai

 11. Verl Kagan. Tauragnų miestelio žydų istorija

 12. Balys Jauniškis. Tauragnų parapijos XIX a. gimimų ir mirimų statistika

 13. Autorius nežinomas. Daunorių bažnyčios monografija

 14. Aistė Lazauskienė. Dokumentai apie Tauragnų valsčiaus komiteto rinkimus 1918 m.

 15. Ričardas Čepas. Tauragnų valsčiaus savivaldybė 1918–1940 metais

 16. Ričardas Čepas. Tauragnų valsčiaus mokyklos 1918–1940 metais

 17. Kazys Misius. Tauragnų paštas iki 1940 m.

 18. Lidija Vanagaitė, Vidmantas Lopeta. Visuomeninės ir bažnytinės organizacijos

 19. Stanislovas Buchaveckas. Tauragnų valsčius 1941-1944 m.: kai kurie 1941 m. birželio sukilimo ir nacmečio įvykiai bei reiškiniai

 20. Stanislovas Buchaveckas. 1942 m. gyventojų surašymo duomenys

 21. Stanislovas Buchaveckas. Tauragnų valsčiaus mokyklos nacių okupacijos metais

 22. Jonas Belopetravičius. Trumpa pokario metų mokyklos istorija

 23. Balys Juodzevičius. Tauragnų partizanai

 24. Alfonsas Daunys. Rezistencijos pradžia

 25. Birutė Burauskaitė. Tauragnų valsčiaus gyventojai, nukentėję sovietinės okupacijos metais

 26. Kun. Bronius Šlapelis. Tauragnų bažnyčios vargai sovietiniais metais

 27. Vytautas Skebas. Tauragnų krašto žemės ūkio raida (1940–2000 m.)

 28. Nijolė Šuminienė. Tauragnų bibliotekos istorija

 29. Vygandas Varneckas. Tauragnų kultūros namų veiklos kronika

 30. Danutė Marcinkevičienė. Vaidinimai Tauragnų apylinkėse

 31. Janina Augulytė. Prisiminimai apie chorą

 32. Janina Augulytė. Prisiminimai apie „meninę agitbrigadą“

 33. Jonas Andriusevičius. „Pergalės“ diena nebuvo mano kaimo šventė

 34. Juozas Bitkevičius. Atsiminimai apie Tauragnų krašto partizanus

 35. Jonas Andriusevičius. Didžiojo pasninko pradžia

 36. Jonas Andriusevičius. Žuvę pokario metu

 37. Živilė Driskiuvienė. Partizano Balio Grašio atsiminimai

 38. Elvyra Grauslienė. Čia mano žemė ir dalia

 39. Antanas Kunigėlis. Ruzgų šeimos likimai

 40. Pulgis Andriušis. Memuariniai autobiografiniai apmatai

 41. Ema Mikulėnaitė. „Ainam Tauragnuos“

 42. Algimantas Šinkūnas. Šinkūnų kaimas

 43. Janina Mačerauskaitė. Iš vaikystės prisiminimų

 44. Apie Gineičių giminę

 45. Danutė Marcinkevičienė–Kunigėlytė. Istorijos vėjų pagairėse (Vladas Kunigėlis)

 46. Algirdas Grašys. Grašių kaimas

 47. Boleslovas Jauniškis. Šeduikių kaimas. Trumpa istorija, prisiminimai, pasakojimai

 48. Birutė Rozancevienė- Bitkevičiūtė. Stuglius atsimenant

 49. Rūta Čiplienė–Krugiškytė. Šokį ir Tauragnus pamilau visam gyvenimui

 50.  Bronislava Juknevičienė. Tauragnų mokyklos muziejus

 51. Genovaitė Šnurova. Tauragnų medžiotojų klubas

 52. Jonas Belopetravičius. Persitvarkymo vėjai Tauragnuose

 53. Genovaitė Šnurova. Medininkų tragedija palietė ir Tauragnus

 54. Juozas Kazlauskas. Nerimo laukas

 55. Genovaitė Šnurova. Pirmoji kaimo turizmo sodyba Tauragnų krašte

ETNINĖ KULTŪRA

 

 1. Jonas Mardosa. Žemdirbystės bruožai XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje

 2. Alė Počiulpaitė. Liaudies mažoji architektūra

 3. Vacys Milius. Tauragnų apylinkių kapinės

 4. Vingaudas Baltrušaitis. Gyvenamųjų namų interjerai XIX a. pab. – XX a. pirmojoje pusėje

 5. Gražina Žumbakienė. Sodybų želdiniai žmonių gyvenime

 6. Elvyra Straševičienė. Medžio apdirbimo meistrai

 7. Elvyra Straševičienė. Darbai miške

 8. Elvyra Straševičienė. Prekyba ir verslai

 9. Vacys Milius. Malimas girnomis XX a. pirmojoje pusėje

 10. Inga Nėnienė. Didžiosios skaros lokalinėje tradicijoje

 11. Valentina Dagienė. Tradicinis valstiečių maistas

 12. Alma Petrauskienė. Valstiečių maistas XX a. 8-ajame dešimtmetyje

 13. Viktoras Dagys. Tradiciniai gėrimai

 14. Antanas Stravinskas. Kalviai greta kitų amatininkų

 15. Venantas Mačiekus. Papročių teisė

 16. Jonas Andriusevičius. Gaidžių kaimo sueigos

 17. Danutė Daleckaitė. Kalendorinių švenčių papročiai

 18. Aldona Neidzenavičiūtė. Senieji tauragniškių vestuvių papročiai

 19. Živilė Driskiuvienė. Tradicinė liaudies pedagogika

 20. Diana Strakšaitė, Liubov Furceva. Liaudies sportiniai žaidimai XX a. pirmojoje pusėje

 21. Nijolė Balvočiūtė. Liaudies medicina XIX a. pab. – XX a. pr.

 22. Valentina Dagienė. Liaudies meteorologija

 23. Audronė Kiršinaitė. Ir nežinai niekuomet: nei kur, nei kaip numirsi (mirties priežastys ir laidojimo papročiai)

 24. Eugenija Šimkūnaitė. Iš tauragniškių buities

 25. Anelė Vosyliūtė. Tauragnų apylinkių žmonių gyvenimo istorijos

 26. Žilvytis Šaknys. Jaunimo gyvenimo erdvė

 27. Anelė Vosyliūtė. Kaimo bendruomenė: gyvensenos skirtumai

KALBA

 

 1. Bonifacas Stundžia. Tradicinės tauragniškių šnektos ypatybės

 2. Laimutis Bilkis. Tauragnų vandenvardžiai

 3. Vidas Garliauskas. Kai kurie Tauragnų valsčiaus ežerų ir upių vardai istorijos šaltiniuose

 4. Vidas Garliauskas. Tauragnų valsčiaus kaimų vardai

 5. Vytautas Kardelis. Tauragniškių šnektos tekstai

 6. Laima Grumadienė. Tauragnų apylinkių gyventojų pavardės

 7. Ona Aleknavičienė. Tauragnų valsčiaus pravardės

 8. Tauragniškių šnektos tekstai. Parengė Vytautas Kardelis

TAUTOSAKA

 1. Gražina Mališauskienė-Meilutytė. Etiudai apie pateikėjus

 2. Lilija Kudirkienė. Tauragniškių smulkioji tautosaka

 3. Povilas Krikščiūnas. Tauragniškių smulkioji tautosaka

 4. Dainos nuo Tauragnų. Parengė Žemyna Trinkūnaitė ir Aušra Žičkienė

 5. Rateliai. Parengė Žemyna Trinkūnaitė ir Aušra Žičkienė

 6. Tauragniškių poringės. Parengė Povilas Krikščiūnas

 7. Mįslės, patarlės, priežodžiai ir kita. Parengė Lilija Kudirkienė

 8. Tauragniškių tautosakos rankraščių ir garso įrašų bibliografija. Sudarė Povilas Krikščiūnas

ŽYMŪS TAURAGNIŠKIAI

 1.  Antanas Gasperaitis. Erškėčių sūnus (Margalis)

 2. Jonas Andriusevičius. Prisiminimai apie Pulgį Andriušį

 3. Antanas Gasperaitis. Čiauškutis Dievo paukštelis iš Gaidžių kaimo (Pulgis Andriušis)

 4. Aldona Vasiliauskienė. Tauragnų bažnyčios klebonas kanauninkas Bronius Šlapelis

 5. Kazys Misius. Poetas kun. Jurgis Tilvytis – A. Žalvarnis iš Gaidžių

 6. Kazys Misius. Kunigas Vincentas Grašis iš Taurapilio

 7. Jonas Andriusevičius. Atsiminimai apie poetą Teofilį Tilvytį

 8. Danutė Marcinkevičienė-Kunigėlytė. Tiesa apie Silvestrą Toleikį–„Baužį“

 9. Antanas Ivanauskas. Dievdirbys Adolfas Ivanauskas

 10. Regina Žukienė. Eugenija Šimkūnaitė

 11. Jonas Rudokas. Daktaras, laimėjęs kovą su milžinu (Pulkininkas dr. Domas Steponaitis)

 12. Genovaitė Šnurova. Knygnešio M. Balčiūno palikuonys

 13. Mindaugas Stundžia. Karininkas Juozas Gineitis

 14. Antanas Gasperaitis. Skrydis į šviesius kalnus

 15. Antanas Gasperaitis. Lietuviškosios scenos pagairėje

 16. Genovaitė Šnurova. Profesorius Antanas Sviklius

 17. Jonas Belopetravičius. Matematikas iš Balčių

 18. Garsiosios Lietuvos žiniuonės jaunystės dienų prisiminimai

 19. Genovaitė Šnurova. Liaudies talentai

 20. Genovaitė Šnurova. Garsioji Tauragnų krašto muzikantė Konstancija Maciulevičienė

 21. Genovaitė Šnurova. Tautodailininkė Genovaitė Babrauskienė

 22. Genovaitė Šnurova. Įdomus laisvalaikio užsiėmimas (apie Antaną Budvytį)

 23. Biografijų sąvadas.

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2000 08 15

Patikslinta, papildyta: 2002 01 31, 02 26, 03 07, 05 10, 05 16, 06 24, 10 17,  2005 03 18, 05 17

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt