lankymasis šioje svetainėje

 

Širvintos

5-oji serijos monografija: 39 autoriai, 99 straipsniai, 776 puslapiai, 2100 egzempliorių. 2000 m.
Elektroniniu formatu monografija išleista 2014 m. kovo 19 d.


Čia  galite pasigrožėti fotografo Kosto Šukevičiaus įamžintais nepakartojamais monografijoje aprašomų vietų vaizdais

 

 

Rengėjai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents 

Apie autorius

 

Kas į knygą nesudėta

 

Knyga skiriama

LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

ŠIRVINTŲ 525 METŲ JUBILIEJUI 1475–2000

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DEŠIMTMEČIUI 1990–2000

 

 

Širvintos kiekvieno susipratusio lietuvio sąmonėje asocijuojasi su žūtbūtinėmis 1920 m. kovomis už Lietuvos Nepriklausomybę, su prigimtinių lietuvių kalvos teisių gynimu nuo svetimos šalies agresorių. Ši kraštotyros monografija - tai pirmasis  bandymas apžvelgti Širvintų miesto ir valsčiaus istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų. Monografijos skaitytojas suras daug medžiagos apie pirmųjų šio krašto gyventojų įsikūrimą ir plėtimąsi, bažnyčių statybas, mokyklų kūrimąsi ir augimą, širvintiškių priešinimąsi okupantams, pirmąjį antrąsyk atgautos Nepriklausomybės dešimtmetį, įžymius šio krašto žmones. Knygoje taip pat aprašoma šio krašto medžiaginė ir dvasinė kultūra, skelbiama nemažas pluoštas tautosakos.

Rengėjai ir rėmėjai

Redaktoriai

Venantas Mačiekus (pirmininkas), Kazys Misius, Vacys Milius, Povilas Krikščiūnas, Stanislovas Buchaveckas, Margarita Kazakevičiūtė, Marytė Slušinskaitė, Asta Žernienė, Daiva Bendinskienė, Živilė Driskiuvienė, Petras Jonušas

Rėmėjai

Lietuvos paštas, Petras Jonušas

Knyga išleista

Širvintų rajono savivaldybės užsakymu

Pratarmė

2000-aisiais metais sukanka 525 metai nuo pirmojo Širvintų paminėjimo. Širvintos turtingos ne tik savo senosios istorijos įvykių. Jos į Lietuvos istoriją yra įėjusios kaip jaunos Lietuvos kariuomenės žūtbūtinių kovų vieta, kur 1920 m. rudenį buvo apginta gležna Lietuvos Nepriklausomybė nuo unijinėmis tradicijomis besivadovaujančio agresoriaus iš pietų. Kartu tai ir riba, ties kuria buvo sustabdytas XIX a. antrojoje pusėje ir XX a. pradžioje pietryčių Lietuvoje sparčiai vykęs lietuvių kalbos išstūmimo, nutautėjimo procesas.

Kraštotyros monografijoje „Širvintos“ bandoma atspindėti turtingą ir sudėtingą buvusiojo Širvintų valsčiaus istoriją. Simboliška yra tai, kad monografija pasirodo dešimtųjų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinių išvakarėse.

Monografija susideda iš septynių dalių.

Pirmojoje dalyje žinomas geografas ir kraštotyrininkas dr. Rimvydas Kunskas nagrinėja Širvintų apylinkių vietovaizdžių formavimąsi ir raidą.

Didžiausia monografijos dalis yra skirta šio krašto istorijai nuo seniausiųjų laikų, apie kuriuos byloja archeologų radiniai, iki šių dienų. Straipsnių autoriai – Lietuvos Metrikos tyrinėtojas ir skelbėjas dr. Algirdas Baliulis, Lietuvos istorijos instituto mokslinis bendradarbis Stanislovas Buchaveckas, nuo Šešuolėlių kilęs literatūros tyrinėtojas ir istorikas Juozas Lebionka, kultūrologas, literatūros mokslininkas ir kalbininkas, kelių knygų autorius Viktoras Alekna, istorikas kraštotyrininkas Kazys Misius, dvarų tyrinėtojai Arimeta Vojevodskaitė ir Virginijus Jocys, širvintiškiai kraštotyrininkai Jadvyga Barbaravičienė, Alfonsas Balsevičius, Aldona Bareckienė ir kt.

Etninei kultūrai skirtoje dalyje aprašoma tradicinis širvintiškių gyvenimo būdas ir papročiai: papročių teisė, žemdirbystės ir vestuvių papročiai, kapinės, liaudies žinynas (medicina, pedagogika, meteorologija) ir kt. Įdomios medžiagos apie tradicinę lietuvių kultūrą skaitytojas ras prof. hab. dr. Sofijos Kanopkaitės ir istoriko Stanislovo Dačkos prisiminimuose apie gimtuosius Alionių ir Širvintų kaimus, etnologo prof. hab. dr. Vacio Miliaus, kraštotyrininkės Laimutės Bikulčienės ir kt. straipsniuose.

Nuo Gelvonų kilęs kalbininkas hab. dr. Kazys Morkūnas glaustai apibūdina širvintiškių tarmę.

Monografijoje skelbiamas Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto mokslinių bendradarbių Povilo Krikščiūno ir Živilės Ramoškaitės iš instituto rankraštyno atrinktas šiam kraštui būdingesnių tautosakos kūrinių pluoštas.

Atskiras monografijos skyrius skirtas įžymesnių širvintiškių nuveiktiems darbams ir likimams aprašyti.

Nemaža dalis monografijos straipsnių parašyta laikantis mokslinių straipsnių reikalavimų (su šaltinių nuorodomis ir kt.).

Monografijai iliustruoti panaudotos nuotraukos iš Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyvo, muziejų fondų, asmeninių albumų.

Monografijoje sukirčiuoti tik tie vietovardžiai, kurių kirčiavimas yra sunormintas.

Kraštotyros monografija išleista Širvintų rajono savivaldybės užsakymu. „Versmės“ leidykla dėkoja Širvintų rajono merui Vytui Šimonėliui, Širvintų savivaldybės atstovei spaudai Jadvygai Barbaravičienei, kitiems širvintiškiams už suteiktą paramą organizuojant kraštotyros ekspediciją 1999 m. liepos mėn. ir už rengiamai knygai išsakytas pastabas.

Turinys

13 

Pratarmė

Gamta

15 

Rimvydas Kunskas. Keli Širvintų lygumos vietovaizdžių bruožai

Praeitis

31 

Gintautas Zabiela. Širvintų apylinkių senovė

33 

Tadas Šidiškis. Širvintų krašto alkvietės ir kitos mitologinės vietos

49 

Algirdas Baliulis. Iš Širvintų praeities

55 

Kazys Misius. Įvairios žinios apie Širvintas 1880–1940 metais

67 

Juozas Lebionka. Širvintos prie 235 metus

69 

Juozas Lebionka. Širvintų parapijos gyventojų socialinė padėtis 1795 metais

76

1775 metų Širvintų parapijos dūmų surašymas. Parengė Kazys Misius.

79 

Juozas Lebionka. Šešuolėliai II prieš 190 metų

82 

Arimeta Vojevodskaitė. Staškūniškio dvaro istorija

87 

Virginijus Jocys. Buvusio Paširvinčio I dvaro sodyba

101

1872 metų Širvintų valsčiaus aprašymas. Parengė Kazys Misius

109 

Juozas Lebionka. Polonizacijos procesas Širvintų valsčiuje XIX a. antrojoje pusėje

120 

Viktoras Alekna. Širvintų bažnyčia

126 

Juozas Lebionka. Šešuolėlių bažnyčios istorija

137 

Juozas Lebionka. Iš Alionių parapijos ir bažnyčios istorijos

142 

Kazys Misius. Šis tas apie Zibalus

152 

Kazys Misius. Iš Širvintų pašto istorijos iki 1940 metų

169 

Stanislovas Buchaveckas. 1920 metais Širvintų–Giedraičių mūšyje apginta Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė

175 

Kapitono Teodoro Balno veiksmai prieš lenkus 1920 metais. Parengė Bronius Kašelionis

181 

Kazys Misius. Teodoro Balno baudžiamoji byla

187

Atsiminimai apie 1920 metų kovas ties Širvintomis. Parengė Kazys Misius

198 

Juozas Lebionka. Širvintos neutraliosios zonos metais

209 

Viktoras Alekna. Švietimas

227 

Juozas Lebionka. Širvintų valsčiaus mokyklos XX amžiaus pradžioje

229 

Viktoras Alekna. Širvintų vidurinė mokykla

249 

Juozas Eidukevičius. Apie savo gyvenimą ir darbą Širvintose (Fragmentas iš knygos „Praeities atsiminimai“)

254 

Česlovas Leleckas. Žiemos žemės ūkio mokykla

255 

Stanislovas Buchaveckas. Širvintos ir Širvintų valsčius 1941–1944 metais

274 

Stanislovas Buchaveckas. Nacmečio mokykla – grįžimo prie lietuvių kalbos ir kultūros veiksnys nutautėjusiame krašte

292 

Jonas Stankevičius. Iš Širvintų miesto mokyklų istorijos

294 

Dalia Mulevičienė. Iš Širvintų parapijos religinio gyvenimo kronikos

301

Iš prisiminimų apie pafrontės kaimus. Užrašė Elena Mažulienė

303 

Stanislovas Dačka. Širvintų miestelis prieš Antrąjį pasaulinį karą ir pirmaisiais okupacijos metais (Atsiminimai)

308 

Juozas Lebionka. „Brandžiojo socializmo“ sunaikintas kaimas

310 

Viktoras Alekna. Kantrimiškio kaimas

321 

Viktoras Alekna. Naikinimas ir priešinimasis

326  

1941–1952 metų Širvintų valsčiaus tremtiniai. Parengė Kazys Misius

340 

Stanislovas Buchaveckas. Keli tremtinių likimų štrichai

343 

Sigita Mažuolienė. Širvintų bibliotekos istorija

353 

Alfonsas Balsevičius. I medicininio aptarnavimo istorijos

360 

Aldona Bareckienė. Rajono laikraščio istorija

374 

Laimutė Bikulčienė. Družų plytinė

376 

Boleslovas Krivka. Iš Šešuolėlių sovietinio valstybinio ūkio istorijos

383 

Alfonsas Balsevičius. Apie ką ošia Paširvinčio parko medžiai

Iš nesenos praeities

389 

Viktoras Alekna. Sąjūdis Širvintose

400 

Vytautas Zaremba, Dalia Mulevičienė. Paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę

403 

Alfonsas Gudais. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos kūrimas Širvintų rajone nuo 1990 metų

406 

Viktoras Alekna. Organizacijos

410 

Viktoras Alekna. Sovietinės okupacijos tremtinių ir politinių kalinių veikla

412 

Jadvyga Barbaravičienė. Širvintų savivaldybė pirmąjį Nepriklausomybės dešimtmetį

436 

Jonas Stankevičius. Širvintose – dvi vidurinės mokyklos

439 

Steponas Liktoravičius. Apie Širvintų krašto ūkininkus

450 

Boleslovas Krivka. Lietuvos neįgaliųjų draugijos Širvintų rajono skyriaus klubo „Viltis“ ansamblis

454 

Algimantas Kmitas, Borisas Sockis. Sportinis gyvenimas 1960–1999 metais

458  

Širvintos miesto senbuvio akimis

etninė kultūra

463 

Sofija Kanopkaitė. Alionių kaimas

472 

Stanislovas Dačka. Širvintų kaimas: tradicijos ir papročiai

484  

Venantas Mačiekus. Kaimo gyvenimas pagal papročių teisę

492 

Algirdas Černiauskas. Žemdirbystės papročiai

494 

Gražina Žumbakienė. Jasiškių kaimo sodybos želdiniai

498 

Vacys Milius. Širvintiškių kapinės

507  

Laimutė Bikulčienė. Tautodailininkai

512 

Laimutė Bikulčienė. Siūlų dažymas

514 

Laimutė Bikulčienė. Vaikų auginimas

518 

Živilė Driskiuvienė. Šeima. Vaikų auklėjimas

531 

Alfonsas Balsevičius. Vestuvių aprašymas

537 

Ramūnas Trimakas. Liaudies medicinos tradicijos

542 

Laimutė Bikulčienė. I liaudies medicinos

544 

Laimutė Bikulčienė. Kaip nuspėjamas lietus

546 

Anelė Vosyliūtė. Širvintų apylinkių žmonės:

patyrimai ir išgyvenimai (Iš gyvenimo istorijų)

Kalba

593 

Kazys Morkūnas. Širvintiškių tarmė

Tautosaka

599 

Povilas Krikščiūnas, Živilė Ramoškaitė. Širvintų apylinkių tautosaka Lietuvių tautosakos rankraštyne

602  

Dainuojamoji tautosaka

630  

Pasakojamoji tautosaka

637  

Smulkioji tautosaka

Įžymūs žmonės

639 

Juozas Lebionka. Laurynas Gucevičius (Masiulis) Širvintų Lauruose

643 

Juozas Lebionka. Pirmasis širvintiškis profesorius Antanas Kitkevičius

645 

Juozas Lebionka. Karo vadas, ūkininkas verslininkas (Jonas Variakojis)

649 

Juozas Lebionka. Grafaitė, neiškeitusi Lietuvos į Paryžių

653 

Viktoras Alekna. Drąsa – laimėjimo pagrindas (Pulkininkas Vladas Skorupskas)

661 

Emilija Ivaškevičienė-Plentaitė. Mano atsiminimai apie tėvelį pulkininką Juozą Plentą

663 

Juozas Lebionka. Kunigas Kazimieras Lajauskas – patriotas ir kankinys

666 

Juozas Lebionka. Širvintų klebonas Jonas Navickas – Nepriklausomos Lietuvos kūrėjas

672 

Juozas Lebionka. Kai Tėvynės meilė stipresnė už mirties baimę (Kun. Juozapas Mincevičius)

674 

Kazys Misius. Širvintų krašto kunigas Matas Lajauskas

679 

Viktoras Alekna. Kunigas Romualdas Šalčiūnas

680 

Vanda Paulauskienė. Žurnalistas Jonas Rudzinskas

684 

Stanislovas Buchaveckas. Dailininkas Zenonas Kolba

686 

Antanas Vengris. Aktorius, dramaturgas, režisierius Juozas Kanopka

690 

Algimantas Lebionka. Pirmoji mokslininkė iš Širvintų krašto (Sofija Kanopkaitė)

692 

Sofija Kanopkaitė. Žmogaus tapsmo kelias (Docentas Eduardas Kanopka) 

694 

Kazys Misius. Kunigo Česlovo Kavaliausko baudžiamoji byla

703 

Kazys Misius. Literatūros tyrinėtojas ir istorikas Juozas Lebionka

708 

Kazys Misius. Medžiaga Juozo Lebionkos 1954–1999 metų bibliografijai

720 

Stanislovas Buchaveckas. Mokytojas, politkalinys, kultūrologas ir visuomenininkas Viktoras Alekna

724 

Henrikas Zabulis. Ne visada laimingas laimingasis

730 

Vladas Rajeckas. Kilnią asmenybę malonu prisiminti

734

Prisiminimai apie profesorių Feliksą Mažulį. Užrašė Elena Mažulienė

735 

Viktoras Alekna. Rukos

739 

Laimutė Bikulčienė. Muzikantas Antanas Zaremba

740 

Viktoras Alekna, Jadvyga Barbaravičienė, Kazys Misius, Vanda Paulauskienė. Įžymių širvintiškių biografijų sąvadas

  

761  

Apie autorius

770 

Lidija Kavaliauskienė. Širvintų valsčiaus žemėlapis

772  

Lietuvos valsčių žemėlapis

774

Serija „Lietuvos valsčiai“

 

Contents

 

13 

Foreword

Nature

15 

R. Kunskas. Some Širvintos plain landscape features

The past

31 

G. Zabiela. The Širvintos environs in ancient times

33 

T. Šidiškis. The Lithuanian pagan sanctuaries (alkai) and other mythological places in Širvintos country-side

49 

A. Baliulis. From the past of Širvintos

55 

K. Misius. Miscellanea of Širvintos from 1880–1940

67 

J. Lebionka. Širvintos 235 years ago

69 

J. Lebionka. The social situation of Širvintos parish inhabitants in 1795

76 

The census of Širvintos parish dumas (councils) in 1795. Prepared by K. Misius.

79 

J. Lebionka. Šešuolėliai II 190 years ago

82 

A. Vojevodskaitė. The history of Staškūniškis manor

87

 V. Jocys. The farm-stead of former Paširvintis I estate

101 

The description of 1872 Širvintos valsčius (a minor local administrative unit). Prepared by K. Misius

109 

J. Lebionka. The polonisation process in Širvintos valsčius in the second half of the 19th century

120 

V. Alekna. The church of Širvintos

126 

J. Lebionka. The history of Šešuolėliai church

137 

J. Lebionka. From the history of Alioniai parish and church

142 

K. Misius. Something on Zibalai

152 

K. Misius. From the history of Širvintos post office till 1940

169 

S. Buchaveckas. Lithuania’s freedom and independence was defended in the battle of Širvintos–Giedraičiai in 1920

175 

Captain Teodoras Balnas’ actions against the Poles in 1920. Prepared by B. Kašelionis

181 

K. Misius. Teodoras Balnas’ criminal case

187 

Reminiscences of 1920 battles at Širvintos. Prepared by K. Misius

198 

J. Lebionka. Širvintos during the neutral zone years

209 

V. Alekna. Education

227 

J. Lebionka. The schools of Širvintos valsčius in the beginning of the 20th century

229 

V. Alekna. The middle school of Širvintos

249 

J. Eidukevičius. On his own life and work in Širvintos (A fragment from the book “Reminiscences from the past”)

254 

Č. Leleckas. The winter agriculture school

255 

S. Buchaveckas. Širvintos and Širvintos valsčius in 1941–1944

274 

S. Buchaveckas. The Nazi period school – a factor of the Lithuanian language and culture return in the assimilated land

292 

J. Stankevičius. From the history of Širvintos town schools

294  D. Mulevičienė. From the chronicle of Širvintos parish religious life
301 

From the reminiscences on the front-line villages. Recorded by E. Mažulienė

303 

S. Dačka. Širvintos township befor the Second World War and during the first years of occupation (Reminiscences)

308 

J. Lebionka. Village destroyed by “mature socialism“

310 

V. Alekna. Kantrimiškis village

321 

V. Alekna. Annihilation and resistance

326 

1941–1952 Širvintos valsčius deportees. Prepared by K. Misius

340 

S. Buchaveckas. Some features of deportees’ fate

343 

S. Mažuolienė. The history of Širvintos library

353 

A. Balsevičius. From the history of medical service

360 

A. Bareckienė. The district newspaper history

374 

L. Bikulčienė. The brickwork of Družai

376 

B. Krivka. From the history of Šešuolėliai soviet state farm

383 

A. Balsevičius. What the Pairvintis park trees murmur

From the recent past

389 

V. Alekna. The liberation movement Sąjūdis in Širvintos

400 

V. Zaremba, D. Mulevičienė. A monument to those who fell in action for Lithuania’s independence

403 

A. Gudais. The organizing of the Lithuanian Republic country defence system in Širvintos district since 1990

406 

V. Alekna. Organizations

410 

V. Alekna. The activities of the Soviet occupation deportees and political prisoners

412 

J. Barbaravičienė. Širvintos’ institution of local administration during the first decade of Independence

436 

J. Stankevičius. Two middle schools in Širvintos

439 

S. Liktoravičius. At the farmers of Širvintos’ land

450 

B. Krivka. The Širvintos section of the Lithuanian invalids society club’s “Viltis” (“Hope”) ensemble

454 

A. Kmitas, B. Sockis. Sporting life in 1960–1999

458 

Širvintos as town old resident sees it

ethnical Culture

463 

S. Kanopkaitė. The village of Alioniai

472 

S. Dačka. Širvintos country side traditions and customs

484 

V. Mačiekus. The village life in accordance with customary law

492 

A. Černiauskas. Agricultural traditions

494 

G. Žumbakienė. The green plantations of Jasiškiai farm-stead

498 

V. Milius. The cemetery of the people of Širvintos

507 

L. Bikulčienė. Folk artists

512 

L. Bikulčienė. Thread dyeing

514 

L. Bikulčienė. Growing of children

518 

Ž. Driskiuvienė. Family. Children’s bringing up

531 

A. Balsevičius. Wedding description

537 

R. Trimakas. Popular people’s medicine traditions

542 

L. Bikulčienė. From people’s medicine

544 

L. Bikulčienė. How rain is foreseen

546 

A. Vosyliūtė. The people of Širvintos environs:

their experiences and life stories (From life stories)

Language

593 

K. Morkūnas. The Širvintos’ people dialect

Folk-lore

599 

The folk-lore of Širvintos environs in the Lithuanian folk- lore manuscript depository. Prepared by P. Kriščiūnas, Ž. Ramoškaitė

602 

The folk-lore being sung

630 

The folk-lore being told

637 

The small folk-lore

Distinguished people

639 

J. Lebionka. Laurynas Gucevičius (Masiulis) in Širvintos Laurai

643 

J. Lebionka. The first professor from Širvintos Antanas Kitkevičius

645 

J. Lebionka. A military leader, a farmer tradesman (Jonas Variakojis)

649 

J. Lebionka. The count-girl who did not substitute Lithuania for Paris

653 

V. Alekna. Courage is the basis of victory (Colonel Vladas Skorupskas)

661 

E. Ivaškevičienė-Plentaitė. My reminiscences of my father colonel Juozas Plenta

663 

J. Lebionka. Priest Kazimieras Lajauskas – a patriot and a martyr

666 

J. Lebionka. Širvintos dean Jonas Navickas – a builder of Independent Lithuania

672 

J. Lebionka. When love for Fatherland is stronger than death fear (Priest Juozapas Mincevičius)

674 

K. Misius. Širvintos land priest Matas Lajauskas

679 

V. Alekna. Priest Romualdas Šalčiūnas

680 

V. Paulauskienė. Journalist Jonas Rudzinskas

684 

S. Buchaveckas. Painter Zenonas Kolba

686 

A. Vengris. Actor, playwright, producer Juozas Kanopka

690 

A. Lebionka. The first woman-scientist from Širvintos land (Sofija Kanopkaitė)

692 

S. Kanopkaitė. The road of human development (Associated professor Eduardas Kanopka)

694 

K. Misius. The criminal case of priest Česlovas Kavaliauskas

703 

K. Misius. Literature researcher and historian Juozas Lebionka

708 

K. Misius. The material for Juozas Lebionka’s 1954–1999 bibliography

720 

S. Buchaveckas. Teacher, political prisoner, culture and social worker Viktoras Alekna

724 

H. Zabulis. Not always a happy one is happy

730 

V. Rajeckas. It is pleasant to remember a personality

734 

Reminiscences of professor Feliksas Mažulis. Recorded by E. Mažulienė.

735 

V. Alekna. The Rukos

739 

L. Bikulčienė. Musician Antanas Zaremba

740 

V. Alekna, J. Barbaravičienė, K. Misius, V. Paulauskienė. The summary of distinguished Širvintos people biographies

  

761 

About the authors

770 

L. Kavaliauskienė. A map of Širvintos minor administrative unit (valsčius)

772 

A map of Lithuanian minor administrative units (valsčiai)

774 

Series „Lietuvos valsčiai“

 

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

 

 

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt