lankymasis šioje svetainėje

 


Monografijos „Šilalė“ straipsnių planas

GAMTA

 1. Antanas Brazauskas. Žvilgsnis į Šilalės valsčiaus apylinkių gelmes

 2. Rimantas Kunskas. Šilalės apylinkių kraštovės sandara ir raida

 3. Gediminas Isokas. Gamtos paminklai

ISTORIJA

 

Archeologija

 1. Vytautas Kazakevičius. Žąsino bendruomenė Vikingų laikotarpyje

 2. Jonas Stankus. Pailgočio senovė

 3. Vladas Statkevičius, Vladas Statkevičius. Kupstis

  Patriarchalinis-feodalinis laikotarpis

 4.  Kazys Misius. Šilalės miesto istorija

 5. Kazys Misius. Šilalės bažnyčios ir parapijos istorija

 6. Zinaida Vėlavičienė. Paskarbiškių koplyčia

 7. Jurgis Juozupaitis. Evangelikų liuteronų bažnyčios istorija

 8. Girėnas Povilionis. Šilalės valsčiaus bažnyčių vargonai

 9. Povilas Šverebas. Šilalės valsčiaus bažnyčių varpai

 10. Edvardas Vidmantas. Iš Pajūrio valsčiaus ir apskrities istorijos

 11. Virginijus Jocys. Šilalės valsčiaus dvarų istorijos

 12.  J. Mickevičius. Pūtvės pilis XIV amžiuje

 13. Kazys Misius. Šilalės apylinkių kaimų istorinė apžvalga

 14. Kazys Misius. Balsiai iki XIX a.

 15. Gabrielius Josas. Balsiai

 16. Edvardas Urbonas. Knygnešys Vincas Birbalas

 17. Edvardas Vidmantas. Mokyklų raida Šilalės valsčiuje

  Nepriklausomybės metai (1918–1940)

 18. Vytautas Šiaudvytis. Šilalės valsčiaus savivaldybė

 19. Kazys Misius. Šilalės paštas

 20. Pranciškus Brinkis. Pajūrio seniūnai

 21. Vytautas Šiaudvytis. Šilalės valsčiaus pradžios mokyklos

 22. Vytautas Šiaudvytis. Šilalės progimnazija (1921–1940)

 23. Donata Litvinienė. Šilalės viešoji valstybinė biblioteka

 24. Albinas Batavičius. Orkestrai Šilalės valsčiuje

 25. Stefa Statkevičienė. Šilalės valsčiaus armonikėliai

 26. Edvardas Vidmantas. Visuomeninių organizacijų veikla

  Okupacijos laikotarpis

 27. Stanislovas Buchaveckas. Švietimas Šilalės valsčiuje 1941–1944

 28. Kazimieras Šatkus. Raudonieji partizanai vokiečių nacių okupacijos metais

 29. Teresė Ūksienė. Vienos šeimos iš Vaičių kaimo partizanai

 30. Kun. Jonas Baginskis. Pajūrio parapija ir bažnyčia pokario laikotarpiu

 31. Kun. Jonas Baginskis. Pajūrio bažnyčios vargonininkai

 32. Gintautas Tilmanas. Pogrindžio leidiniai Šilalėje

 33. Benisė Girkontienė. Šilalės meno mokykla

 34. Stefa Statkevičienė. Šilalės vidurinė mokykla pokario metais

 35. Teresė Gečienė. Pajūrio vidurinė mokykla

 36. Danutė Danaitienė. Žemės ūkio mokykla

 37.  Laima Žiauberienė. Laikraštis „Šilalės artojas“

 38. Donata Litvinienė. Šilalės valsčiaus bibliotekos

  Atgimimas ir dabartis

 39. Bijūnas Paulius. Sąjūdis Šilalėje

 40. Zita Lazdauskienė. Šilalės rajono savivaldybės taryba 1990–2000 m.

 41. Teresė Ūksienė. Politinių kalinių ir tremtinių Šilalės skyrius

 42. Eugenija Aušrienė, Stasys Radavičius. Laikraštis „Šilalės naujienos“

 43. Bijūnas Paulius. Simono Gaudėšiaus gimnazija

 44. Antanas Kazlauskas. Šilalės kultūros centras

 45. Edmundas Rimša. Šilalės herbas

 46. Janina Janulevičienė. Žemės reforma Šilalės krašte

 47. Kazimieras Gedvilas. Agronomų sąjungos Šilalės skyriaus veikla

 48. Stefa Statkevičienė. Kultūros centro ansamblis „Kuplė“

 49.  Aldona Gedvilienė. Šilalės valsčiaus kultūros paminklai

  

ETNINĖ KULTŪRA

  

 1. Petras Kalnius. Paribio žemaičių tapatumo raiškos ypatumai

 2. Auksuolė Čepaitienė. Tautiškumas ir socialinis solidarumas, giminystė

 3. Rasa Paukštytė-Šaknienė. Krikštynos

 4. Žilvytis Šaknys. Jaunimo papročiai

 5. Regina Merkienė. Kaimo tekstilė šeimos ir bendruomenės papročiuose

 6. Vida Savoniakaitė. Lokali kultūra

 7. Ilona Burinskaitė. Smulkioji sakralinė architektūra

 8. Vacys Milius. Kapinės

 9. Aušra Zabielienė. Folkloriniai ansambliai

 10. Aušra Zabielienė. Liaudies muzikos instrumentai

 11. Stefa Statkevičienė, Vladas Statkevičius. Girnos

 

TAUTOSAKA

 

 1. Povilas Krikščiūnas. Šilalės valsčiaus tautosaka Lietuvos tautosakos rankraštyne

Dainuojamoji tautosaka

Pasakojamoji tautosaka

Smulkioji tautosaka

Instrumentinė muzika

  

KALBA

  

 1. Vytautas Vitkauskas. Šilalės valsčiaus tarmės ypatybės

 2. Marytė Razmukaitė. Šilalės valsčiaus vietovardžiai

 3. Laimutis Bilkis. Šilalės valsčiaus vandenvardžiai

 4. Alma Ragauskaitė. Šilalės valsčiaus pavardės

 5. Ona Kažukauskaitė. Kai kurie Šilalės leksikos dalykai

  

ĮŽYMŪS KRAŠTIEČIAI

  

 1. Edvardas Vidmantas. Švietėjas, pirmasis lietuviškų kalendorių sudarytojas Laurynas Ivinskis

 2. Jūratė Grickienė. Zenonas Paulauskas – dabartinės vokalo pedagogikos tėvas

 3. Irena Aleksaitė. Scenų charakterio meistras

 4. Ona Narbutienė. Kompozitorius Vytautas Jurgutis

 5. Nijolė Tumėnienė. Dailininkė Marija Giedrė Žumbatienė (Jankonytė)

 6. Edvardas Vidmantas. Susisiekimo vairininkas

 7. Stefa Statkevičienė. Vaistininkas, visuomenės veikėjas Simonas Gaudėšius

 8. Juozas Gridzijauskas. Rezistentas, visuomenės veikėjas Albinas Kentra

 9. Pedagogas, kraštotyrininkas Vladas Statkevičius

 10. Kazys Misius. Kun. Mykolas Juodokas

 11. Edvardas Vidmantas. Profesorius Albinas Bagdonas

 12. F. Münch. Apie Fietovskį

 13. Stepas Galkinas, Stefa Statkevičienė, Edvardas Vidmantas. Biografijų sąvadas

  

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buvusio valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2002 10 29

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt