lankymasis šioje svetainėje

 


Seredžius

9-oji serijos monografija: 81 autorius, 100 straipsnių, 1238 puslapiai, 1000 egzempliorių.
2003 m.
Elektroniniu formatu monografija išleista 2014 m. liepos 15 d.

Rengėjai ir rėmėjai
Pratarmė
Turinys
Contents
Straipsnių autoriai
Asmenvardžių rodyklė

 

Kas į knygą nesudėta

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

lietuvos valstybės ir karaliaus mindaugo karūnavimo 750 metų sukakčiai 1253–2003

SEREDŽIAUS 710-OSIOMS METINĖMS 1293–2003

Seredžiaus apylinkėse žmonės gyveno jau akmens amžiuje. Ant piliakalnio prie Pieštvės upelio buvo pastatyta pilis, turėjusi didelės reikšmės Lietuvos kovose su kryžiuočiais. 1293 m. liepos 25 d. Pieštvės pilis paminėta Petro Dusburgiečio „Prūsijos žemės kronikoje“. XV a. pradžioje Dubysos ir Nemuno santakoje galėjo stovėti ir Vokiečių ordino Dubysos pilis. 

XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje Dubysos ir Nemuno santakoje susiformavo gyvenvietė, buvo pastatytos katalikų ir rutėnų (protestantų) bažnyčios. 1635 m. Mykolas Sapiega bažnyčiai suteikė fundaciją, kuria buvo įsteigta ir parapinė mokykla. Po 1829 m. kovo 19 d. Nemuno potvynio, nušlavusio senąjį Seredžių, gyventojai ėmė kurtis toliau nuo upės aukštesnėse vietose. XIX a. viduryje Kletas Burba Belvederyje įkūrė reprezentacinį dvarą, kuriame buvo biblioteka, archyvas, vyko kultūros renginiai. XIX a. antrojoje pusėje Seredžius buvo valsčiaus centras, nuo 1877 m. veikė vandens matavimo stotis, nuo 1889 m. – vaistinė, 1907 m. buvo pastatyta nauja bažnyčia. 1957 m. pradėta statyti Klausučių gyvenvietė.

Šiuo metu Seredžius yra seniūnijos centras.

Ši, 9-oji, „Lietuvos valsčių“ serijos monografija yra pirmasis bandymas apžvelgti Seredžiaus apylinkių istoriją nuo seniausių laikų. Joje pirmą kartą skelbiami mokslo darbai, aprobuoti serijos Mokslo darbų komisijos, pateikiama originali medžiaga apie Seredžiaus romus, gausu nuotraukų, piešinių.

Rengėjai ir rėmėjai

Vyriausioji redaktorė
Vida Girininkienė  

Sudarytojai
Vida Girininkienė, Margarita Baršauskienė, Povilas Krikščiūnas

Redaktoriai
Petras Jonušas, Povilas Krikščiūnas, Vacys Milius, Kazys Morkūnas, Daiva Vyčinienė

Kalbos redaktorius
Albinas Masaitis

Korektorė
Rasa Kašėtienė

Dailininkas
Alvydas Ladyga

Maketuotoja
Violeta Barkauskaitė

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas (gamta), dr. Artūras Judžentis (kalba), prof. habil. dr. Vytautas Kubilius (kultūrologija), prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė (etnologija, komisijos pirmininkė), prof. habil. dr. Stasys Skrodenis (tautosaka), akad. Antanas Tyla (istorija), dr. Gintautas Zabiela (archeologija)

Užsakovas
Jurbarko rajono savivaldybės Seredžiaus seniūnija

Rėmėjai
Petras Jonušas, UAB „Magnolija“, VĮ „Lietuvos paštas“, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Joseph Ambrozaitis ir Gertrude Ambrozaitis

Knyga išleista 2003 07 04

Pratarmė

Nuostabi panemunė – graži ir žiemą, ir vasarą. Važiuojantįjį keliu nuo Vilkijos iki pat Jurbarko lydi gražuolis Nemunas čia priartėdamas, čia šiek tiek nutoldamas, tačiau vis toks pat platus ir didingas, kad nė akių nuo jo atplėšt negali. Palei Nemuną, dešiniajame ir kairiajame krantuose, sutūpę didesni ar mažesni kaimai ir miesteliai, visi savaip gražūs ir vaizdingi. Daugelyje panemunės vietų prie Nemuno stovėjo pilys, XIII–XIV amžiuje vyko lietuvių kovos su kryžiuočiais, ne kartą sprendusios jaunos Lietuvos valstybės likimą. Didi ir garbinga praeitis, graži, ne vieno poeto apdainuota gamta – tai, ko reikia praeities tyrėjui. Ir viskas vienoje vietoje. Bet istorikui – tai kampelis, pilnas netikėtumų, mįslių ir atradimų. Ir viena monografija, aišku, visų taškų nesudėsi.

„Versmės“ leidykla, 2000-aisiais metais pradėjusi rengti knygą „Veliuona“, buvo viena pirmųjų, užsibrėžusių giliau ir išsamiau pateikti vienos panemunės seniūnijos (seniau – valsčiaus) istorinę praeitį ir dabartį. 2001 metų liepą Magdeburgo teisės suteikimo Veliuonai 500 metų jubiliejui skirta knyga pasiekė skaitytoją. Jau tuomet, rengiant knygą, kaupėsi medžiaga ir apie Veliuonos artimiausią kaimyną – Seredžių, kuriuos skiria tik apie 10 km. Knyga apie Seredžių rengta nepilnus dvejus metus: pradėta 2001 m. rugsėjį ir baigta 2003 m. birželį. Pradžioje atrodė, kad Seredžius – mažesnis ir ne toks reikšmingas kaip Veliuona ar Vilkija, tad ir knygą sudaryti bus paprasčiau ir lengviau. Deja, realybė „apvylė“ (aišku, juokauju). Atsiskleidė šio miestelio ir jo apylinkių sudėtinga ir savita istorija, ir ne viską šioje knygoje pavyko atskleisti.

Seredžiuje taip pat būta pilių – ir lietuvių, ir vokiečių, būta dvarų ir dvarelių. Tačiau yra ir skirtumų. Gamtiniu požiūriu Seredžiaus apylinkės yra įdomesnės už Veliuonos, nes jos yra dviejų upių – Nemuno ir Dubysos – santakoje. Prie Dubysos nuo pat seniausių laikų būta malūnų.

Įspūdingas Seredžiaus piliakalnis – ir forma, ir dydžiu. Iš kiekvienos pusės jis vis kitoks – tai aiškiai matome ir šioje knygoje pateiktose nuotraukose.

Šalia piliakalnio, abiejose Pieštvės upelio pusėse, sprendžiant iš kapinynų archeologinių tyrimų, V–VI a. buvo gyvenvietės. Anot šios knygos straipsnio „Seredžius archeologijos šaltinių duomenimis“ autoriaus Lino Kvizikevičiaus, XIII–XIV a. gyventojai susitelkė vienoje gyvenvietėje prie piliakalnio – aukštoje kalvoje. Ant piliakalnio buvusi Pieštvės pilis 1185–1435 m. vaidino svarbų vaidmenį Lietuvos gynybiniame kare su Kryžiuočių ordinu. Anot istoriko dr. Romo Batūros, ji tapo Veliuoną stiprinančiu užnugariu agresijai iš vakarų atremti (R. Batūros str. „Pieštvės pilis Lietuvos gynyboje. Legendinė Lietuvos pradžios pilis“). Pieštvės pilį pirmą kartą pamini Ordino kunigas Petras iš Duisburgo 1326 m., savo užbaigtoje kronikoje aprašydamas 1293 m. liepos 25 d. įvykius: „Tais pačiais metais, švento Jokūbo apaštalo dieną, brolis Meinhardas, magistras, kurio nei vargai nepalaužė, nei mirtis nepalauš, kuris nei žūti nebijojo, nei gyventi neatsižadėjo, subūrė galybę raitelių ir smarkiai užpuolė abi lietuvių pilis, būtent: Junigedą (Veliuoną – V. G.) ir Pieštvę; kai abi šalys patyrė nuostolių užmuštaisiais ir sužeistaisiais, jie iki pamatų sudegino abiejų pilių papilius, nes nieko daugiau nestengė padaryti“.

Seredžiaus piliakalniui istorinė tradicija teikia išskirtinės reikšmės – jis siejamas su išeivio iš Romos imperijos kunigaikščio Palemono vardu. Tai galėjo įvykti Romos imperatoriaus Nerono valdymo (I a.) arba Didžiojo tautų kraustymosi laikotarpiu (V a. vid. – VI a. pr.). Anot Platesniojo Lietuvos metraščių sąvado, vadinamo „Lietuvos Žemaičių Didžiosios Kunigaikštystės kronika“ (mokslinėje literatūroje ši dalis vadinama legendine), ant šio piliakalnio įsikūrė gyventi iš Romos imperijos pabėgęs kunigaikštis Palemonas su 500 Romos didikų. Jie, išplaukę Viduržemio jūra, pasiėmė su savimi astronomą, nusivokiantį apie žvaigždes. Plaukę jūra laivais, aplenkę Prancūziją, Angliją, Danijos karalystėje įplaukę į Baltijos jūrą, o iš ten į Klaipėdos sąsiaurį ir Kuršių mariomis – į Nemuną. Plaukdami Nemunu aukštyn, pasiekę Dubysos upę ir į ją įplaukę. Ten pamatę aukštus kalnus, o „už tų kalnų – plačias lygumas ir vešlius ąžuolynus, lūžtančius nuo gausybės visokių žvėrių, visų pirma taurų, stumbrų, briedžių, elnių, stirnų, lūšių, kiaunių, lapių, voverių, šermuonėlių ir įvairių kitų, o čia pat upėse aibę nepaprastų žuvų“. Atvykėliams čia patikę, ir jie čia apsigyvenę. Palemono sūnūs ir vaikaičiai valdę dideles sritis ir įkūrę miestus. Vaikaitis Kernius išsirinko vietovę tolėliau nuo Seredžiaus – dešiniajame Neries krante – ir ją pavadino Kernave. Čia žmonės buvo muzikalūs: „Jie grodavo vamzdžiais, ir Kernius savo italų kalba vadino krantą, kuriame žmonių vis daugėjo, lotyniškai litus, o vamzdžius, kuriais grojo – tuba, ir, sujungę krantą su vamzdžiu, tuos savo žmones ėmė lotyniškai vadinti Litusbania. O prasti žmonės nemokėjo lotyniškai ir ėmė vadinti tiesiog Lietuva. Ir nuo to laiko valstybė ėmė vadintis Lietuva ir ėmė plėstis nuo Žemaičių“. Galimas dalykas, kad visa tai buvo sukurta XVI a. pirmajame ketvirtyje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanclerio Alberto Goštauto (apie 1480–1539 m.) ir su juo susijusių asmenų, rengusių pirmąjį Lietuvos statutą, aplinkoje. Tačiau ir ši kūryba galėjo turėti realų istorinį pagrindą. Apie tai išsamiai dėstoma minėtame dr. R. Batūros straipsnyje.

Iki šiol nebuvo bandoma atsekti, nuo kada vietiniai gyventojai (serediškiai) Seredžiaus piliakalnį pradėjo vadinti Palemono kalnu. Paprastai šio kalno pavadinimas būdavo siejamas su Teodoro Narbuto istoriniais kūriniais, parašytais XIX a. pirmojoje pusėje. Jau baigiant knygos rengimo darbus, Lietuvos literatūros ir meno archyve saugomame Jono Mačiulio fonde buvo atidžiai peržiūrėti Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo bažnyčios inventoriai. 1779 m. gegužės 30 d. inventoriuje, nurodant klebonijos žemės ribas, randame įrašą, jog Palemono kalno apačioje („na placu pod gorą Pallamońską“ – lenk.) gyvena batsiuvys Jonas Poplavskis. Nuo 1825 m. Seredžiaus bažnyčios ir dvaro valdų dokumentuose piliakalnis vadinamas Palemono kalnu. Menotyrininkas Povilas Spurgevičius rado 1814 m. Seredžiaus miestelio (prie pat Nemuno) inventorių, kuriame nurodytos 2 gatvės: Veliuonos ir Palemono (kelio dabartinio plento vietoje tuo metu nebuvo).

Atskiros knygos būtų verta Seredžiaus bažnyčios istorija. 1579 m. vyskupo Merkelio Giedraičio kvietimu atvykęs popiežiaus legatas įvertino Žemaičių vyskupijos bažnyčių padėtį. Rugsėjo 21 d. vizitacijoje rašoma, jog Seredžiaus miestelyje yra dvi bažnyčios: viena – katalikų, o kita rutėnų (protestantų). 1635 m. liepos 10 d. Naugarduko vaivada Mykolas Sapiega suteikė katalikų bažnyčiai fundaciją, kuria įsteigė ir parapinę mokyklą. Mokykla glaudėsi špitolėje. Seredžiaus valdytojų dvaras tuo metu buvo XV a. pr. buvusios Ordino Dubysos pilies vietoje (apie tai knygoje yra išsamus dr. Vytenio Almonaičio straipsnis „Vokiečių Ordino Dubysos pilis“) – Dubysos ir Nemuno santakoje griova atskirtose kalvose – Palocėlyje. Miestelis, Nemuno slėnyje apėmęs teritoriją iki Pieštvės upelio ir už jo, egzistavo iki 1829 m. kovo 19 d. potvynio. Potvynis nušlavė šlaitą ir bažnyčią. Po šio įvykio nuo nuolatinių Nemuno „išdaigų“ pervargę gyventojai ėmė kurtis aukštesnėse vietose, toliau nuo upės.

Šie duomenys pateikiami pirmą kartą vienoje vietoje. Tai senojo Seredžiaus istorija, skirianti jį nuo kitų panemunės miestelių.

Šios knygos straipsniuose pateikiami XIX a. viduryje Kleto Kazimiero Burbos įkurto reprezentacinio dvaro Belvederyje architektūros aprašymai. Bronius Švitra išsamiai pateikė Klausučių sodininkystės ūkio istoriją. Pirmą kartą skelbiami rašytojo Jono Mačiulio laiškai Eugenijai Šimanskytei, politinei tremtinei, 10 metų kalėjusiai Sibiro lageriuose. Didelis dėmesys skirtas Prano Virako rašytiniam palikimui – skelbiami jo atsiminimai (sk. „Etninė kultūra“), tautosakos, kalbos pavyzdžiai. Pirmą kartą skelbiami tyrimai apie Seredžiaus romus (čigonus), kuriuos atliko Vilniaus universiteto doktorantė Aušra Simoniukštytė. Klausučių pagrindinės mokyklos mokytojas Rimantas Slavikas išsamiai išnagrinėjo Seredžiaus sporto istoriją, suteikė duomenų apie iš čia kilusius žymius sportininkus.

Knygą rengė 80 autorių, kurie parašė 99 straipsnius. Knygoje pirmą kartą spausdinama 15 „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos Mokslo darbų komisijos aprobuotų straipsnių, kurie turinyje ir knygoje prie pavadinimų pažymėti žvaigždute. Nuoširdus ačiū komisijos pirmininkei prof. habil. dr. Irenai Reginai Merkienei ir visiems komisijos nariams.

Monografijoje „Seredžius“ yra 7 skyriai. Sk. „Gamta“ sudarė ir redagavo Vida Girininkienė; sk. „Istorija“ sudarė V. Girininkienė ir Margarita Baršauskienė, redagavo V. Girininkienė; sk. „Atgimimas. Dabartis“ sudarė V. Girininkienė ir M. Baršauskienė, redagavo V. Girininkienė; sk. „Etninė kultūra“ sudarė V. Girininkienė, redagavo prof. habil. dr. Vacys Milius; sk. „Kalba“ sudarė V. Girininkienė, redagavo dr. Kazys Morkūnas; sk. „Tautosaka“ sudarė ir redagavo Povilas Krikščiūnas, muzikos redaktorė J. Basanavičiaus valstybinės premijos laureatė doc. dr. Daiva Vyčinienė; sk. „Įžymūs žmonės“ sudarė ir redagavo V. Girininkienė.

Knygos gale pateikiama asmenvardžių rodyklė (5122 vnt.).

Nuoširdžiai dėkoju leidinio rengimą ir leidimą parėmusiai Jurbarko rajono savivaldybei (meras Aloyzas Zairys) ir Seredžiaus seniūnijai, iš anksto užsisakiusioms dalį knygos tiražo (už 35 tūkstančius litų), uždarajai akcinei bendrovei „Magnolija“ (direktorius Jonas Dubickas), suteikusiai paramą darbais ir paslaugomis (daugiau kaip už 15 tūkst. Lt), valstybės įmonei „Lietuvos paštas“ (generalinis direktorius Jonas Šalavėjus), užsakiusiai straipsnį apie Seredžiaus paštą (už 3 tūkst. Lt), Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, nemokamai atlikusiai ir perdavusiai leidyklai Prano Virako rankraščių kopijas (už 1000 Lt), serediškiams ir JAV piliečiams Joseph ir Gertrude Ambrozaitis, suteikusiems asmeninę 160 JAV dolerių (565 Lt) finansinę paramą. Ypač dėkoju „Versmės“ leidyklos vadovui, pagrindiniam visos „Lietuvos valsčių“ serijos ir šios knygos rėmėjui Petrui Jonušui, „gelbėjusiam“ knygos išleidimą ir skyrusiam „Seredžiui“ asmeninę finansinę paramą – pusę visų knygai parengti ir išleisti reikalingų lėšų (knygos sąmatinė vertė viršijo 110 tūkst. Lt) bei gerai organizavusiam leidybos darbą.

Rengiant knygą, susibūrė žmonės – serediškiai, vilniečiai, kauniečiai, kuriems norėčiau atskirai padėkoti.

„Versmės“ leidyklos knygos autorių lauko tyrimų ekspediciją 2002 m. birželį rengti padėjo serediškiai mokytojai Margarita ir Petras Baršauskai. Seredžiaus pagrindinėje mokykloje, kurios direktorius yra P. Baršauskas, buvo sudarytos dalyviams reikalingos gyvenimo sąlygos, pasirūpinta transportu. Seniūnijoje buvo suteiktos darbui reikalingos patalpos. Ir seniūnas Jonas Pikoraitis, ir jo pavaduotoja Vilhelmina Bandzienė globojo ekspedicijos dalyvius, o vėliau autorius, atvykusius atskirai (prof. Ričardą Kazlauską, menotyrininką P. Spurgevičių ir kitus), suteikė jų darbui reikalingas sąlygas, transportą. Ypač esu dėkinga Pranui Šimanskiui ir jo seseriai Eugenijai Mačiulienei už pastogę 2002 metų vasarą daugeliui ekspedicijos dalyvių Pieštvėnų kaime. P. Šimanskio sodyboje prabėgo pačios nuostabiausios ekspedicijos darbo valandos. Daugiausia nuotraukų sušifravo ir šiam leidiniui pateikė ilgametė Seredžiaus seniūnijos (seniau – apylinkės) vadovaujanti darbuotoja, šiuo metu Kultūros namų direktorė Jadvyga Sutranavičienė. Ji ir jos artimieji ne kartą padėjo ekspedicijos dalyviams ir straipsnių autoriams, taip pat ir šios knygos vyr. redaktorei. Dėkoju ir serediškių Marijos ir Broniaus Skridlų šeimai bei Elenai Paulauskienei.

Dėkinga Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. Vyteniui Almonaičiui, maloniai leidusiam pasinaudoti studentų surinkta lauko tyrimų medžiaga, parengusiam lankytinų gamtos, istorijos ir kultūros objektų žemėlapį (žr. knygos gale). Dėkinga vilniečiams Arimetai Vojevodskaitei, Kaziui Kęstučiui Šiaulyčiui, Linui Kvizikevičiui, Rytui Narvydui, Reginai Kopelevič, Antaninai Mikulskienei, Vidai Griciūnienei (Jarušaitytei), Aleksandrui Puidokui, Jurgiui ir Vyčiui Ramanauskams, kauniečiams Leonui Jonaičiui, Dainai Kazlauskienei už knygai paskolintas nuotraukas.

Dėkoju visiems „Versmės“ leidyklos darbuotojams, be kurių pastangų ši knyga nebūtų išėjusi: pagrindiniam leidyklos ir šios knygos kalbos redaktoriui Albinui Masaičiui, o ypač „juodojo“ naktinio darbo komandai – maketuotojai Violetai Barkauskaitei, atlikusiai ir techninės redaktorės pareigas, bei tekstų rinkėjai Virginijai Pociutei. Dėkoju bendradarbiams Sigridai Šimkūnienei, Kristinai Ilgevičiūtei, Simonai Jonušaitei, Virginijui Jociui, Jonui Dubickui, Jonui Mikalauskui, Živilei Driskiuvienei, Rimgailei Pilkionienei, Danutei Kasinskienei, Daivai Ramaneckaitei ir kitiems, čia nepaminėtiems.

Šių bendrų pastangų dėka prieš Jus – gal kiek ir storoka knyga (nors dalies neinformatyvių straipsnių ir nuotraukų atsisakėme), kurios tolesnis likimas jau skaitytojų rankose. Seredžių mes pamatėme ne menkesnį už kitus panemunės miestelius ir jį pamilome. Tikimės, kad ir Jūs, važiuodami pro šalį, sustosite prie Palemono kalno, panorėsite į jį užkopti ir nusilenkti prieš Jus atsivėrusiai gamtos ir žmogaus Didybei.

Vida Girininkienė

Turinys

15

Pratarmė

 

GAMTA

 

19

*

Algirdas Gaigalas. Seredžiaus geologinis pagrindas

35

Virginijus Gerulaitis. Seredžiaus apylinkių gamta

43

Ričardas Kazlauskas. Dubysos ir mažų upelių prie Seredžiaus smulkioji gyvūnija

48

Ričardas Kazlauskas. Seredžiaus ir jo apylinkių paukščiai, stebėti 2002 metais

52

*

Ričardas Kazlauskas. Seredžiaus apylinkių drugiai

64

Živilė Lazdauskaitė, Renata Kemzūraitė. Seredžiaus apylinkių augmenija

69

Renata Kemzūraitė. Dekoratyviniai darželių ir kapinių augalai Seredžiuje

 

ISTORIJA

 

73

Vytautas Urbanavičius. Senosios Seredžiaus laidojimo vietos

87

*

Romas Batūra. Pieštvės pilis Lietuvos gynyboje. Legendinės Lietuvos pradžios pilis

102

*

Vytenis Almonaitis. Vokiečių ordino Dubysos pilis

114

Ingrida Veliutė. Belvederio bastioninis įtvirtinimas

117

*

Linas Kvizikevičius. Seredžius archeologijos šaltinių duomenimis

124

*

Vykintas Vaitkevičius. Dubysos žemupio šventvietės

140

*

Povilas Spurgevičius. Seredžiaus bažnyčios istorija

158

Ričardas Čepas. Seredžiaus valsčiaus savivaldybė 1918–1940 metais

182

Jonas Milius. Seredžiaus valsčiaus kaimo ūkis 1930 metais

187

Kazys Misius. Iš Seredžiaus pašto praeities

192

Rytas Narvydas. Kariuomenės įgula Seredžiuje

197

Albinas Masaitis, Rolandas Rulevičius. Rezistencija Seredžiaus apylinkėse 1944–1953 metais

208

Seredžiaus valsčiaus gyventojai, nukentėję nuo sovietinio režimo 1941–1952 metais. Parengė Birutė Burauskaitė

224

Vytautas Skebas. Seredžiaus valsčiaus žemės ūkis (1940–1990)

240

Petras Baršauskas, Vytautas Pečiukėnas. Seredžiaus mašinų-traktorių stotis

244

Algirdas Binkis, Laimutė Filipsons. Seredžiaus medikai

249

Ričardas Čepas. Seredžiaus vaistinė

ISTORIJA. KLAUSUČIAI

251

Bronius Švitra. Klausučių sodininkystės ūkio istorija (1957–1991)

286

Vilma Baltutienė. Klausučių mokykla

299

Aldona Stumbrienė. Klausučių kultūros namai

ISTORIJA. ŠVIETIMAS

314

Vida Girininkienė. Seredžiaus parapinė mokykla

316

Ričardas Čepas. Seredžiaus valsčiaus mokyklos 1919–1940 metais

337

Antanas Visackas. Belvederio pienininkystės technikumas

342

Gertrūda Ambraziūnienė. Seredžiaus vaikų darželis

347

Margarita Baršauskienė. Seredžiaus mokyklos istorija

372

Veronika Ambrazaitienė. Armeniškių mokykla (1952–2002)

ISTORIJA. MIESTELIS IR APLINKINIAI KAIMAI

379

Povilas Spurgevičius. Seredžiaus dvaras ir miestelis XIX amžiuje

393

Margarita Baršauskienė. Motiškių kaimas

414

Aldona Kemzūrienė. Armeniškių kaimo istorija

424

Roma Masaitytė. Padubysys ir aplinkiniai kaimai

429

Violeta Puzinienė. Šilaitynės kaimas

438

Aleksandras Puidokas. Vozbutų kaimas istorija. Atsiminimai. laiškai

443

Seredžiaus ir jo apylinkių gyventojų prisiminimai apie Antrąjį pasaulinį karą. Parengė Olga Voronova

451

Zenonas Šimanskis. Tokia mano jaunystė

464

Stasys Santvaras. Laiškai bendraminčiams. Parengė Aldona Ruseckaitė

482

Jono Mačiulio laiškai Eugenijai Šimanskytei. Parengė Vida Girininkienė

istorija. iš kultūros gyvenimo

514

Vladas Gasiūnas. Seredžiaus kraštas dailės kūriniuose

517

Povilas Spurgevičius. Belvederio rūmai

523

Nijolė Masiulienė. Seredžiaus krašto viešosios bibliotekos

531

Daina Kazlauskienė. Stasys Santvaras grįžo namo…

540

Klemensas Šovys. Seredžiaus parapijos bažnyčios kunigai nuo jos įkūrimo iki 1944 metų. Parengė Vida Girininkienė

542

Margarita Baršauskienė. Seredžiaus parapijos istorija (XIX–XX a.)

557

Vida Girininkienė, Vytautas Skebas. Šauliai ir kitos visuomeninės organizacijos

562

Jadvyga Sutranavičienė. Kultūrinis gyvenimas 1918–2002 metais

595

Rimantas Slavikas. Seredžiaus sporto istorija

609

Informacijos

609

Vida Girininkienė. Palemono kalno pavadinimas XVIII a. antrosios pusės – XIX a. pradžios dokumentuose

610

Dalia Grimalauskaitė, Linas Kvizikevičius. Seredžiaus lobis

 

ATGIMIMAS. DABARTIS

 

611

Romas Batūra. Trispalvės virš Pieštvės–Seredžiaus piliakalnio – Lietuvos atgimimo ir Nepriklausomybės šaukliai

613

Margarita Baršauskienė. Atgimimo link. Pirmieji Lietuvos nepriklausomybės metai

623

Kun. Gintautas Jankauskas. Mūsų Antanina

626

Margarita Baršauskienė. Pokyčiai žemės ūkyje 1986–1992 metais

630

Jonas Pikoraitis. Savivalda 1990–2002 metais

637

Vilhelmina Bandzienė. Stambesnės Seredžiaus seniūnijos įmonės

643

Vida Girininkienė. Senelių globos namai

648

Jonas Pikoraitis. Pavyzdingai tvarkomos Seredžiaus seniūnijos sodybos

 

ETNINĖ KULTŪRA

 

655

*

Irena Regina Merkienė. Asmeniškai išgyventas etninis kultūrinis tapatumas naratyve: Pranas Virakas apie Seredžiaus apylinkes (XIX a. pabaiga – XX a. 6-asis dešimtmetis)

665

Prano Virako atsiminimai apie Seredžių. Tekstą parengė Irena Regina Merkienė. Rankraščių kalbą parengė Kazys Morkūnas

668

Pranas Virakas. Seredžius, jo apielinkės, papročiai pabaigoje devynioliktojo šimtmečio

757

*

Laura Piškinaitė-Kazlauskienė. Žvejyba Nemune tarp Kauno ir Smalininkų

801

Eglė Baršauskaitė. Pynimas iš žilvičių

805

Živilė Straukienė. XIX a. pabaigos – XXI a. pradžios Seredžiaus baldai

822

*

Inga Nėnienė. Seredžiaus krašto moterų drobulės ir skepetos

837

Eglė Baršauskaitė. Mano namai

847

Jonas Mardosa. Elgetos ir elgetavimas XX a. pirmojoje pusėje

856

*

Dovilė Kulakauskienė. Kaip Seredžiaus krašto vaikai naudoja elementariąją magiją

861

*

Aušra Simoniukštytė. Seredžiaus romai

889

*

Eligijus Juvencijus Morkūnas. Vandens malūnai

905

Vida Girininkienė. Senosios Seredžiaus kapinės

909

Vaidas Banys. Seredžiaus kapinių paminklai

 

KALBA

 

925

Kazys Morkūnas. Seredžiaus šnekta

929

Marija Razmukaitė. Seredžiaus apylinkių gyvenamųjų vietų vardai

931

Dainius Babilas. Seredžiaus apylinkių vietovardžiai

943

Kazys Morkūnas. Seredžiaus šnektos atspindžiai Prano Virako rankraščiuose

951

Žiupsnelis Prano Virako kalbos pavyzdžių. Parengė Kazys Morkūnas

953

Margarita Baršauskienė. Mokinių vardai

956

Seredžiaus šnektos tekstai. Parengė Danguolė Mikulėnienė

 

TAUTOSAKA

 

959

Povilas Krikščiūnas. Rankraščiai byloja

964

Seredžiaus apylinkių dainos. Parengė Giedrė Šmitienė. Melodijas parengė Audronė Vakarinienė

1020

Seredžiaus krašto pasakojamoji tautosaka. Parengė Lina Valiukaitė

1055

*

Lietuviškos pasakos, 1885 m. užrašytos Jurgio Mačiulio. Tekstą parengė Kazys Morkūnas. Įvadą parašė Vida Girininkienė

1075

Smulkioji tautosaka. Parengė Dalia Zaikauskienė

 

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 

1095

Albinas Vaičiūnas. Antropologas profesorius Julijonas Grincevičius

1098

Vida Girininkienė. Pranas Virakas

1106

Sid Leiman, Regina Kopilevič. Elas Džolsonas – muzikinio pasaulio žvaigždė iš Seredžiaus

1109

Dana Palionytė-Banevičienė. Stasio Šimkaus keliais

1121

Antanas Gintautas Bružas. Antanas Bružas ir laikraštis „Mūsų rytojus“

1128

*

Vytautas Kubilius. Stasys Santvaras

1138

Vytautas Kutkevičius. Jono Virako gyvenimo kelias

1142

Guoda Šulcienė. Belvederio sūrininkas Jonas Jarušaitis

1149

Ona Narbutienė. Juozas Indra

1160

Rimantas Slavikas. Stalo teniso propaguotojas Alfonsas Minkus

1162

Stanislovas Žvirgždas. Girdintys gamtos tylą (Apie Alfonsą Budvytį ir Rimutę Mačiulytę)

1168

Biografijų sąvadas. Parengė Vida Girininkienė, Albinas Masaitis, Rimantas Slavikas, Bronius Švitra

1168

Gimę Seredžiaus valsčiuje

1177

Gyvenę arba gyvenantys Seredžiaus seniūnijoje

 

1183

Straipsnių, aprobuotų „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

1193

Straipsnių autoriai

1197

Santrumpos ir sutrumpinimai

1201

Asmenvardžių rodyklė

1229

Buvusio Seredžiaus valsčiaus žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

1230

Svarbiausi gamtos, istorijos, kultūros paminklai bei kitos lankytinos vietos Seredžiaus apylinkėse. Sudarė Vytenis Almonaitis

1232

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Seredžiaus valsčiaus teritorijoje. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

1234

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

1236

Leidėjo žodis

1237

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

 

Spalvotos iliustracijos 577–592, 673–688 p.

 *Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, aprobuoti monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos (žr. p. 4). Straipsnių santraukos anglų kalba p. 1183–1192. 

Contents

15

Foreword

 

NATURE

 

19

*

Algirdas Gaigalas. The geological foundation of Seredžius

35

Virginijus Gerulaitis. The nature of Seredžius’ environs

43

Ričardas Kazlauskas. The small fauna of the Dubysa river and other little rivers at Seredžius

48

Ričardas Kazlauskas. The birds of Seredžius’ environs observed in 2002

52

*

Ričardas Kazlauskas. The butterflies of Seredžius’ environs

64

Živilė Lazdauskaitė, Renata Kemzūraitė. The flora of Seredžius’ environs

69

Renata Kemzūraitė. The decorative flower gardens and cemetery vegetation in Seredžius

 

HISTORY

 

73

Vytautas Urbanavičius. The ancient burial places of Seredžius

87

*

Romas Batūra. The castle of Pieštvė in the defense of Lithuania. A castle of legendary Lithuania’s beginning

102

*

Vytenis Almonaitis. The German Order castle Dubysa

114

Ingrida Veliutė. The bastion fortification of Belvederis

117

*

Linas Kvizikevičius. Seredžius according to the data of archaeological scources

124

*

Vykintas Vaitkevičius. The sacred sites of the Dubysa lower reaches

140

*

Povilas Spurgevičius. The history of Seredžius’ church

158

Ričardas Čepas. Seredžius’ self-governing district (valsčius) in 1918–1940

182

Jonas Milius. Seredžius district’s agriculture in 1930

187

Kazys Misius. From the past of Seredžius’ post office

192

Rytas Narvydas. The army garrison in Seredžius

197

Albinas Masaitis, Rolanas Rulevičius. The resistance movement in the surroundings of Seredžius in 1944–1953

208

The people of the district of Seredžius that suffered from the Soviet regime in 1941–1952. Prepared by Birutė Burauskaitė

224

Vytautas Skebas. The agriculture in the district of Seredžius (1940–1990)

240

Petras Baršauskas, Vytautas Pečiukėnas. The machine-tractor station of Seredžius

244

Algirdas Binkis, Laimutė Filipson. The medical people of Seredžius

249

Ričardas Čepas. The chemist’s shop of Seredžius

HISTORY. KLAUSUČIAI

251

Bronius  Švitra. The history of Klausučiai horticulture (1957–1991)

286

Vilma Baltutienė. The school of Klausučiai

299

Aldona Stumbrienė. The House of Culture of Klausučiai

HISTORY. EDUCATION

314

Vida Girininkienė. The parish school of Seredžius

316

Ričardas Čepas. The schools of Seredžius’ district in 1919–1940

337

Antanas Visackas. The high dairy-husbandry school in Belvederis

342

Gertrūda Ambraziūnienė. The kindergarten of Seredžius

347

Margarita Baršauskienė. The history of Seredžius’ school

372

Veronika Ambrazaitienė. The school of Armeniškiai (1952–2002)

HISTORY. THE TOWN AND THE SURROUNDING VILLAGES

379

Povilas Spurgevičius. Seredžius manor and town in the 19th cent.

393

Margarita Baršauskienė. The village of Motiškiai

414

Aldona Kemzūrienė. The history of Armeniškiai village

424

Roma Masaitytė. The Padubysys and surrounding villages

429

Violeta Puzinienė. The village of Šilaitynė

438

Aleksandras Puidokas. The village of Vozbutai

HISTORY. REMINISCENCES. LETTERS

443

The reminiscences of Seredžius and its environs’ inhabitants about World War II. Prepared by Olga Voronova

451

Zenonas  Šimanskis. Such was my youth

464

Stasys Santvaras. Letters to like-minded people. Prepared by Aldona Ruseckaitė

482

Jonas Mačiulis’ letters to Eugenija Šimanskytė. Prepared by Vida Girininkienė

HISTORY. FROM CULTURE LIFE

514

Vladas Gasiūnas. The country of Seredžius in the works of art

517

Povilas Spurgevičius. The palace of Belvederis

523

Nijolė Masiulienė. The public libraries of Seredžius’ country

531

Daina Kazlauskienė. Stasys Santvaras has returned home

540

Klemensas  Šovys. The priests of Seredžius parish church since its foundation till 1944. Prepared by Vida Girininkienė

542

Margarita Baršauskienė. The history of Seredžius’ parish (the 19th–20th cents.-s)

557

Vida Girininkienė, Vytautas Skebas. The home-guard unit „ Šauliai“ and other social organizations

562

Jadvyga Sutranavičienė. The cultural life in Seredžius in 1918–2002

595

Rimantas Slavikas. The sport history of Seredžius

609

Information

609

Vida Girininkienė. Palemonas mountain’s name in the documents of the second half of the 18th and the beginning of the 19th cents.-s

610

Dalia Grimalauskaitė, Linas Kvizikevičius. The treasure of Seredžius

 

REVIVAL. THE PRESENCE

 

611

Romas Batūra. The tri-colours over the mound of Pieštvė– Seredžius–the heralds of Lithuania’s revival and independence

613

Margarita Baršauskienė. Towards the revival. The first years of Lithuania’s Independence

623

Rev. Gintautas Jankauskas. Our Antanina

626

Margarita Baršauskienė. The changes in agriculture in 1986–1992

630

Jonas Pikoraitis. The local administration in 1990–2002

637

Vilhelmina Bandzienė. Some major enterprises of Seredžius’ minor self-governing district

643

Vida Girininkienė. The home of old people wardship

648

Jonas Pikoraitis. Examplery managed farmsteads of Seredžius seniūnija (a minor self-governing district)

 

ETHNIC CULTURE

 

655

*

Irena Regina Merkienė. The indivudual experience of ethnic-cultural identy in the narration: Pranas Virakas about the environs of Seredžius (the end of the 19th cent.– the 6th decade of the 20th cent.)

665

Pranas Virakas’ reminiscences of Seredžius. The text was prepared by Irena Regina Merkienė. The language of manuscripts was prepared by Kazys Morkūnas

668

Pranas Virakas. Seredžius, its environs, customs in the end of the 19th cent.

757

*

Laura Piškinaitė-Kazlauskienė. Fishing in the Nemunas river between Kaunas and Smalininkai

801

Eglė Baršauskaitė. The wattling out of willows

805

Živilė Straukienė. The furniture of Seredžius of the end of the 19th–the beginning of the 21th cent.

822

*

Inga Nėnienė. Seredžius country women’s linen cloths and herchiefs

837

Elgė Baršauskaitė. My home

847

Jonas Mardosa. The beggars and begging in the 1st half of the 20th cent.

856

*

Dovilė Kulakauskienė. How the children of Seredžius’ country used the elementary magic art

861

*

Aušra Simoniukštytė. The Roma people of Seredžius

889

*

Eligijus Juvencijus Morkūnas. Water mills

905

Vida Girininkienė. The ancient Seredžius’ cemetery

909

Vaidas Banys. The monuments in Seredžius’ cemetery

 

LANGUAGE

 

925

Kazys Morkūnas. The dialect of Seredžius

929

Marija Razmukaitė. The names of Seredžius environs’ settlements

931

Dainius Babilas. The names of Seredžius’ country-side sites

943

Kazys Morkūnas. The reflections of Seredžius’ dialect in Pranas Virakas’ manuscripts

951

A pinch of Pranas Virakas’ speech examples. Prepared by Kazys Morkūnas

953

Margarita Baršauskienė. The names of schoolchildren

956

The texts of Seredžius’ dialect. Prepared by Danguolė Mikulėnienė

 

FOLK-LORE

 

959

Povilas Krikščiūnas. The manuscripts tell us the stories

964

The songs of Seredžius’ environs. Prepared by Giedrė Šmitienė. Audronė Vakarinienė prepared the melodies

1020

The narrative folk-lore of Seredžius’ country. Prepared by Lina Valiukaitė

1055

*

The Lithuanian tales written by Jurgis Mačiulis in 1885. The text was prepared by Kazys Morkūnas. The introduction was written by Vida Girininkienė

1075

The small-scale folk-lore. Prepared by Dalia Zaikauskienė

 

FAMOUS PEOPLE

 

1095

Albinas Vaičiūnas. Antrophologist professor Julijonas Grincevičius

1098

Vida Girininkienė. Pranas Virakas

1106

Sid Leiman, Regina Kopilevič. Al Jolson, a music world star from Seredžius

1109

Dana Palionytė. Along the roads of Stasys  Šimkus

1121

Antanas Gintautas Bružas. Antanas Bružas and the newspaper „Mūsų rytojus“ (“Our Tomorrow”)

1128

*

Vytautas Kubilius. Stasys Santvaras

1138

Vytautas Kutkevičius. Jonas Virakas’ life road

1142

Guoda Šulcienė. Jonas Jurašaitis, a cheese-maker from Belvederis

1149

Ona Narbutienė. Juozas Indra

1160

Rimantas Slavikas. Alfonsas Minkus, a table-tennis propagator

1162

Stanislovas Žvirgždas. Hearing the silence of nature (About Alfonsas Budvytis and Rimutė Mačiulytė)

1168

The summary of biographies. Prepared by Vida Girininkienė, Albinas Masaitis, Rimantas Slavikas, Bronius Švitra

1168

Born in Seredžius’ valsčius (the small self-governing district)

1177

Having lived or living in Seredžius’ seniūnija (a minor self-governing district)

 

1183

The summaries of scientific papers approved by the „Lietuvos valsčiai“ monograph series Scientific Works Commission

1193

The authors of the papers

1197

Abbreviations and shortenings

1201

The index of personal names

1229

A map of former Seredžius’ valsčius. Made up by Lidija Kavaliauskienė

1230

The most important natural, historical, cultural monuments and sites to be seen in the environs of Seredžius. Prepared by Vytenis Almonaitis

1232

The present cartographic and demographic situation in the former territory of Seredžius’ valsčius. Made up by Lidija Kavaliauskienė

1234

A map of former Lithuania’s valsčiai

1236

Publishers’ afterword

1237

About the series „Lietuvos valsčiai“

 

Some coloured illustrations p. p. 577–592, 673–688

 *The asterisk in the contents marks the papers approved by the mono-graph series „Lietuvos valsčiai“ Scientific Works Commission (see p. 4). The papers’ summaries in English are given on p. p. 1183–1192.

 

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt