lankymasis šioje svetainėje

 
 


Seredžius

(81 aut., 100 str., 1238 p., 1000 egz., 2003 m., 9-oji serijos knyga)

Straipsnių autoriai

Almonaitis Vytenis – istorikas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas, humanit. m. daktaras.

Ambrazaitienė Veronika – Armeniškių pagrindinės mokyklos mokytoja.

Ambraziūnienė (dabar – Ambrozaitis) Gertrūda (Gertrude) – tautodailininkė. Su vyru Joseph Ambrozaitis yra šios knygos leidybos rėmėjai.

Babilas Dainius – istorikas, Vytauto Didžiojo universiteto magistras.

Baltutienė Vilma – Klausučių pagrindinės mokyklos mokytoja.

Bandzienė Vilhelmina – Seredžiaus seniūnijos seniūno pavaduotoja.

Banys Vaidas – istorikas, Kauno technologijos universiteto magistras.

Baršauskaitė Eglė – Jurbarko Antano Giedriaus-Giedraičio gimnazijos abiturientė.

Baršauskas Petras – fizikas, Seredžiaus pagrindinės mokyklos direktorius.

Baršauskienė Margarita – Seredžiaus pagrindinės mokyklos lietuvių k. mokytoja, viena iš monografijos „Seredžius“ sudarytojų.

Batūra Romas – istorikas, Vilniaus pedagoginio universiteto docentas, humanit. m. daktaras.

Binkis Algirdas – Seredžiaus, vėliau Veliuonos, gydytojas.

Bružas Antanas Gintautas – inžinierius.

Burauskaitė Birutė – sociologė, LGGRTC Genocido ir rezistencijos departamento Archyvinio vardynų skyriaus vadovė.

Čepas Ričardas – istorikas, docentas, humanit. m. daktaras.

Filipsons (Korsakaitė) Laimutė – medikė, Seredžiaus ambulatorijos felčerė.

Gaigalas Algirdas – geologas, Vilniaus universiteto profesorius, fizinių m. habil. daktaras.

Gasiūnas Vladas – menotyrininkas.

Gerulaitis Virginijus – geografas, Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas, fizinių m. daktaras.

Girininkienė Vida – istorikė, „Versmės“ leidyklos monografijų „Veliuona“ (2001), „Seredžius“ (2003), „Papilė“, „Gelvonai“ vyr. redaktorė.

Grimalauskienė Dalia – Lietuvos nacionalinio muziejaus Numizmatikos skyriaus vedėja.

Jankauskas Gintaras – kunigas, nuo 1988 m. Seredžiaus šv. Jono Krikštytojo bažnyčios parapijos klebonas; 2002 05 perkeltas į Ariogalą.

Kazlauskas Ričardas – gamtininkas, Vilniaus universiteto profesorius, biomedicinos m. habil. daktaras.

Kazlauskienė Daina – Kauno apskr. viešosios bibliotekos darbuotoja.

Kemzūraitė Renata – botanikė, Vilniaus pedagoginio universiteto magistrantė.

Kemzūrienė Aldona – Armeniškių bibliotekos vedėja.

Kopilevič Regina – Jeruzalės hebrajų universiteto žydų istorijos spec. studentė.

Krikščiūnas Povilas – filologas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas, „Versmės“ leidyklos redaktorius.

Kubilius Vytautas – filologas, profesorius, humanit. m. habil. daktaras.

Kulakauskienė Dovilė – etnologė, Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė.

Kavaliauskienė Lidija – geografė, kartografė, „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų žemėlapių parengėja.

Kutkevičius Vytautas – lituanistas, rašytojas, gyvena Jurbarke.

Kvizikevičius Linas – archeologas, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas.

Lazdauskaitė Živilė – botanikė, Vilniaus pedagoginio universiteto docentė, gamtos m. daktarė.

Leiman Sid – Niujorko Ješivos universiteto profesorius.

Mardosa Jonas – etnologas, Vilniaus pedagoginio instituto docentas, humanit. m. daktaras.

Masaitis Albinas – filologas, „Versmės“ leidyklos kalbos redaktorius.

Masaitytė Roma – Seredžiaus pagrindinės mokyklos lietuvių k. mokytoja.

Masiulienė Nijolė – Jurbarko r. savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė.

Merkienė Irena Regina – etnologė, profesorė, humanit. m. habil. daktarė, Lietuvos istorijos instituto vyr. mokslo darbuotoja.

Mikulėnienė Danguolė – filologė, docentė, humanit. m. daktarė, Lietu-vių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vadovė.

Milius Jonas – žemėtvarkininkas, Vilniaus universiteto docentas, ž. ū. m. daktaras.

Misius Kazys – istorikas, Kultūros paveldo centro Informacijos skyriaus vyr. specialistas.

Morkūnas Eligijus Juvencijus – istorikas, humanit. m. daktaras, Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotojas.

Morkūnas Kazys – filologas, humanit. m. daktaras.

Narbutienė Ona – muzikologė, Lietuvos muzikos akademijos docentė, humanit. m. daktarė, Nacionalinės premijos laureatė.

Narvydas Rytas – istorikas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Istorinių tyrimų skyriaus vadovas.

Nėnienė Inga – etnologė, Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė.

Palionytė-Banevičienė Dana – muzikologė, Lietuvos muzikos akademijos docentė, humanit. m. daktarė.

Pečiukėnas Vytautas – inžinierius hidromelioratorius.

Pikoraitis Jonas – Seredžiaus seniūnijos seniūnas.

Piškinaitė-Kazlauskienė Laura – etnologė, humanit. m. daktarė, Lietuvos istorijos instituto vyr. mokslinė bendradarbė. Nužudyta 2001 05.

Puidokas Aleksandras – ilgametis kultūros darbuotojas.

Puzinienė Violeta – Klausučių bibliotekos vedėja.

Razmukaitė Marija – filologė, humanit. m. daktarė, Lietuvių kalbos instituto vardyno skyriaus vyr. mokslo darbuotoja.

Rulevičius Rolanas – istorikas, Seredžiaus pagrindinės mokyklos mokytojas.

Ruseckaitė Aldona – Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė.

Simoniukštytė Aušra – etnologė, Vilniaus universiteto Kultūrinių bendrųjų studijų centro dėstytoja, doktorantė.

Slavikas Rimantas – Klausučių pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojas, sporto meistras.

Skebas Vytautas – istorikas, humanit. m. daktaras.

Spurgevičius Povilas – menotyrininkas, Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas.

Straukienė Živilė – menotyrininkė.

Stumbrienė Aldona – ilgametė Klausučių kultūros namų direktorė.

Sutranavičienė Jadvyga – ilgametė Seredžiaus seniūnijos (seniau – apylinkės) vadovaujanti darbuotoja, Seredžiaus kultūros namų direktorė.

Šimanskis Zenonas – Lietuvos laisvės armijos narys, politinis kalinys, atsiminimų autorius.

Šmitienė Giedrė – filologė, Vilniaus universiteto doktorantė.

Šovys Klemensas – Seredžiaus bažnyčios kun. klebonas 1922–1944 metais.

Šulcienė Guoda – fizikė.

Švitra Bronius – agronomas, ž. ū. m. daktaras, Klausučių žemės ūkio bendrovės v-bos pirmininkas.

Urbanavičius Vytautas – archeologas, prof., humanit. m. habil. daktaras.

Vaičiūnas Albinas – kultūros istorikas.

Vaitkevičius Vykintas – archeologas, humanit. m. daktaras, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas.

Vakarienė Audronė – Lietuvos liaudies kultūros centro darbuotoja.

Valiukaitė Lina – filologė, humanit. m. daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja.

Veliutė Ingrida – istorikė, Vytauto Didžiojo universiteto magistrė.

Virakas Pranas – tautosakos rinkėjas, spaudos darbuotojas, atsiminimų autorius.

Visackas Antanas – pienininkas, buvęs žrn. „Pienininkystė“ redaktorius.

Voronova Olga – istorikė, Vytauto Didžiojo universiteto magistrantė.

Zaikauskienė Dalia – filologė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja.

Žvirgždas Stanislovas – publicistas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos valdybos narys, nusipelnęs fotografas menininkas (EFIAP), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordino kavalierius.

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt