Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Rumšiškės“ turinys

GAMTA

 1. Vidmantas Malinauskas. Apylinkių gamta: reljefas, vandenys, dirvožemiai, miškai, augalija, gyvūnija

ISTORIJA

 1. Vytautas Urbonavičius. Rumšiškės archeologiniais laikais

 2. Egidijus Šatavičius. Archeologiniai paminklai ir radiniai valsčiaus apylinkėse

 3. Romas Batūra. Istoriniai duomenys apie Rumšiškes

 4. Edmundas Rimša. Rumšiškių herbo klausimu

 5. Antanas Miškinis. Apie senąjį Rumšiškių miestelį

 6. Vytautas Aleksandras Markevičius. Prie senųjų Rumšiškių maketo

 7. Olijardas Lukoševičius. Rumšiškių parapija

 8. Rolandas Gustaitis. Rumšiškių valsčiaus kaimai (istorinė apžvalga)

 9. Rolandas Gustaitis. 1831 m., 1863 m. sukilimai

 10. Stasys Abromavičius. Rumšiškių raštininkų mokykla

 11. Vida Girininkienė. Rumšiškių krašto daraktoriai

 12. Aistė Morkūnaitė-Lazauskienė. Savivaldos formavimasis Rumšiškėse

 13. Neringa Latvytė. Žydai Rumšiškėse tarpukario laikotarpiu

 14. Neringa Latvytė. Žydų genocidas

 15. Stanislovas Buchaveckas. Valsčius vokiečių okupacijos metais

 16. Gediminas Lieponis. Pravieniškių tragedija

 17. Valsčius sovietmečiu

 18. Pravieniškių kalėjimas

 19. Stanislovas Abramavičius. Apie partizanų kovas ir tremtį. Tremtinių sąrašai

 20. Kazys Misius. Pašto ir telegrafo (telefono) skyrių istorija

 21. Nijolė Pliūraitė–Andrejevienė. Kultūrinis Rumšiškių gyvenimas

 22. Stasė Lapinskienė. Rumšiškių mokyklos istorija

 23. Stančiauskienė. Apie Pravieniškių S. Tijūnaičio pagrindinę mokyklą

 24. Audronė Glosienė. Bibliotekos

 25. Vytautas Stanikūnas. Lietuvos liaudies buities muziejaus kūrimasis

 26. Vingaudas Baltrušaitis. Apie Sąjūdžio veiklą Rumšiškėse

 27. Audronė Skarbaliūtė. Leonas Glinskis – Sąjūdžio metraštininkas

 28. Žaliųjų suvažiavimas Rumšiškėse ir Žaliųjų veikla

 29. Elvyra Straševičienė. Kraštotyra Rumšiškių vidurinėje mokykloje

 30. Stasys Petrauskas. Rumšiškių visuomeninio centro architektūra

 31. Rita Janušaitytė. Rumšiškių seniūnijos kultūrinis gyvenimas (šių laikų)

 32. Anelė Vosyliūtė. Rumšiškėnai – kas Jie? Kraštas sociologiniu aspektu

 33. Danutė Gelažienė. Dabartiniai rumšiškiečių verslai

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Stasys Gutautas. Darbo papročiai

 2. Zenonas Žumbakis. Apie medžioklę Rumšiškių apylinkėse

 3. Stasys Gutautas. Apie liaudies architektūrą

 4. Rasa Bertašiūtė. Pievelių ir kitų kaimų architektūrinė apžvalga

 5. Stasys Daunys. Pirtys

 6. Eligijus Juvencijus Morkūnas. Malūnai

 7. Eligijus Juvencijus Morkūnas. Vandens transportas

 8. Vingaudas Baltrušaitis. Gyvenamųjų patalpų interjerai

 9. Vingaudas Baltrušaitis. Apšvietimo priemonės

 10. Vingaudas Baltrušaitis. Šildymo – virimo įrenginiai

 11. Janina Samulionytė. Indai ir įrankiai. Tradiciniai valgiai ir gėrimai

 12. Erika Nenartavičiūtė. Verpimas ir audimas

 13. Erika Nenartavičiūtė. Interjerinė tekstilė

 14. Gražina Žumbakienė. Sodybų želdiniai ir gėlių darželiai

 15. Eligijus Juvencijus Morkūnas. Iš miestelio verslų

 16. Elvyra Straševičienė. Medžio meistrai ir medžio apdirbimas

 17. Inga Levickaitė. Batsiuviai ir siuvėjai

 18. Janina Morkūnienė. Odininkai

 19. Janina Morkūnienė. Kinkomasis transportas

 20. Eligijus Juvencijus Morkūnas. Turgūs, mugės

 21. Irena Stonkuvienė. Liaudies pedagogika

 22. Jonas Vaiškūnas. Liaudies astrologija

 23. Rita Balkutė. Dvasinė ir kūniškoji žmogaus sandara, ligos, gydymo būdai ir priemonės

 24. Lina Žižliauskaitė. Krikštynos. Vestuvės

 25. Audronė Kiršinaitė. Laidotuvių papročiai  

 26. Nijolė Pliūraitė–Andrejevienė. Vaikų žaislai ir žaidimai

 27. Diana Tomkuvienė. Velykiniai margučiai

 28. Vita Daunytė–Braziulienė. Rumšiškių liaudies muzikantai

 29. Vita Daunytė–Braziulienė. Jaunimo pasilinksminimai tarpukaryje

 30. Venantas Mačiekus. Paprotinė teisė

 31. Libertas Klimka. Mėnulio kalendoriaus reliktai Rumšiškių apylinkėse

 32. Arūnas Vaicekauskas. Žiemos švenčių papročiai

 33. Pranciškus Mikalauskas – Skietelė. Senosiose Rumšiškėse

 34. Algė Jankevičienė. Rumšiškių bažnyčios architektūriniai ir meniniai ypatumai

 35. Vacys Milius. Kapinės

 36. Alė Počiulpaitė. Kryžiai ir koplytstulpiai

KALBA

 1. Kazys Morkūnas. Tarmė ir kalbos ypatybės

 2. Rimutė Aranauskienė. Pravardės ir labiausiai paplitusios pavardės

 3. Stasys Daunys. Rumšiškių pavadinimas ir jo kitimas

TAUTOSAKA

Tautosakos skyriaus planas tikslinamas

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Ona Gylytė. Antanas Baranauskas ir Rumšiškės

 2. Gražina Meilutienė. Kalbininkas, vertėjas Viktoras Kamantauskas

 3. Gražina Meilutienė. Leidėjas, vertėjas Simonas Zareckas.

 4. Vytautas Kubilius. Lietuvių lyrikos klasikas Jonas Aistis

 5. Stasys Abromavičius. Kunigas Vaclovas Zakarauskas

 6. Zenonas Žumbakis. Jonas Žemaitis – Rumšiškių klebonas

 7. Gražina Meilutienė Jadvyga Vilčinskaitė

 8. Stasys Abromavičius. Pranciškus Mikalauskas–Skietelė

 9. Gražina Meilutienė. Apie liaudies buities muziejaus kūrėjus

 10. Živilė Ambrazevičienė. Vaidotas Daunys

 11. Alė Počiulpaitė. Elena Kniūkštaitė

 12. Gražina Meilutienė. Dailininkė tekstilininkė Lina Jonikienė

 13. Ona Janulevičienė. Dailininkai Vladas ir Barbora Didžiokai

 14. Gražina Meilutienė. Dailininkas Antanas Mikalauskas

 15. Ona Gylytė. Rumšiškių seniūnijos menininkai (Jonas Laucė, Stasys Daunys, Stasė Karčiauskienė, Algirdas Šalkauskas, Audronė Skarbaliūtė, Leonas Glinskis, Stasys Glinskis, Eugenijus Jankauskas).

 16. Gražina Meilutienė. Kiti žymūs žmonės

 17. Senųjų gyventojų genealoginiai medžiai

 18. Biografijų sąvadas

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2000 11 08

Patikslinta, papildyta: 2002 02 01, 03 07, 03 25, 05 17, 06 24

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt