Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Plokščiai“ turinys

Vidas Sutkus. Pratarmė 

Albinas Vaičiūnas. Plokščių herbas 

Ilona Krikštolaitienė. Plokščių himnas 

Antanas Andrijonas. Paminklas Plokščių savanoriams 

GAMTA

 1. Rimvydas Kunskas. Vietovaizdžio sandara ir raida

 2. Aidas Mozūraitis. Plokščių girios

 3. Vitas Stanevičius. Paukščių populiacija

 4. Aidas Mozūraitis. Plokščių valsčius – Panemunių regioninio parko dalis

 5. Vidas Sutkus. Medžioklė ir medžiotojai

ISTORIJA

 1. Tomas Baranauskas. Kryžiuočių sostinės pėdsakais

 2. Vytautas Žeimantas. Plokščiai rašytiniuose šaltiniuose (spaudos bibliografija)

 3. Vidas Sutkus. Valsčiaus piliakalniai

 4. Genovaitė Totoraitienė. Valsčiaus ekonominės peripetijos

 5. Algirdas Evaristas. Totoraitis.Vaiguviškių kaimo istorija

 6. Petronėlė Latvienė. Atsiminimai apie Vaiguviškių kaimą

 7. Povilas Spurgevičius. Plokščių bažnyčia, jos meninis sprendimas

 8. Albinas Vaičiūnas. Parapijos kunigai

 9. Jonas Bosas. Pradžios mokyklos Plokščių valsčiuje 1918–1940 m.

 10. Jonas Bosas. Plokščių pradžios mokykla XIX–XX amžiuose

 11. Algirdas Evaristas Totoraitis. Iš Plokščių mokyklos istorijos

 12. Baltstogės dokumentai

 13. Gražina Kazarjan. Iš Plokščių mokyklos istorijos

 14. Stanislovas Buchaveckas. Mokykla vokiečių okupacijos metais

 15. Nijolė Bitinienė. Plokščių mokykla 1957–2008 m.

 16. Ona Linkevičienė. Mes – pirmoji laida

 17. Vidas Sutkus. Tautinio atgimimo Suvalkijoje tėvas Petras Kriaučiūnas

 18. Violeta Kundrotienė. Plokščiai Mailos Talvio akimis

 19. Taisto Talvonenas. Suomija, Lietuva, Plokščiai – kultūriniai ryšiai

 20. Steponas Gaižiūnas. O. Benediktsenas–Maeris ir Plokščiai

 21. Virginijus Jocys. Plokščių dvaro matmenys

 22. Danguolė Skulsčiūtė. Iš Plokščių valsčiaus praeities

 23. Vingaudas Baltrušaitis. Klasikinė Plokščių pradžios mokykla – Rumšiškių etnografijos muziejuje

 24. Giedrimė Didžpetrienė. Iš Plokščių bendrovės istorijos ir dabarties

 25. Giedrimė Didžpetrienė. Iš Voniškių bendrovės istorijos ir dabarties

 26. Giedrimė Didžpetrienė. Iš Kubilių bendrovės istorijos ir dabarties

 27. Virginijus Jocys. Plokščių dvaro matmenys

 28. Albinas Vaičiūnas. Paveliuonos dvaras

 29. Gražina Kazarjan. Šileravos kaimo istorija

 30. Gražina Kazarjan. Kazlavitai Šileravoje. Gintutis ir jo šeima

 31. Marytė Vaitiekaitienė. Šilvėnų kaimo istorija

 32. Stanislava Baltrušaitienė. Atsiliepimai apie Kubilių kaimą

 33. Albinas Masaitis. Rezistencija Plokščių valsčiuje

 34. Antanas Andrijonas. Savanoriai, karininkai, šauliai

 35. Antanas Janulaitis. Šaulių veiklos bruožai

 36. Adolfas Kasperavičius. Krašto savanorių pėdsakais

 37. Bernardas Aleknavičius.Vyčio Kryžiaus kavalieriai

 38. Sigitas Matusa.Valsčiaus pašto istorija

 39. Bronislavas Kiela. Iš Paveliuonos tarybinio ūkio istorijos

 40. Vytautas Vaitkus. Iš sportinio gyvenimo

 41. Ilona Krikštolaitienė. Plokščių kultūros namai

 42. Ilona Krikštolaitienė. Miestelio biblioteka

 43. Vilma Gudienė. Plokščių vaistinė

 44. Stefanija Valuntienė. Plokščių ambulatorija,stomatologijos skyrius

 45. Stefanija Valuntienė. Ligoninės istorija,gimdymo namai

 46. Vytautas Balčius. Valsčiaus keliai ir vieškeliai

 47. Neringa Pilypaitienė. Plokščių žydų istorija

 48. Vidas Sutkus.Nemunas maitintojas – kapitonai, žvejai, keltininkai

 49. Aidas Mozūraitis. Sieliai ir sielininkai

 50. Laimutė Miliūnienė. Savivalda Plokščiuose

 51. Laimutė Miliūnienė. Dingę kaimai

 52. Gražina Kazarjan. Plokščių mokyklos muziejus

 53. Algirdas Jokūbaitis. Visuomeninės organizacijos Plokščių valsčiuje

 54. Romas Bacevičius. Plokščių valsčiaus kalviai

KALBA 

 1. Rima Bacevičiūtė. Plokščių šnekta

 2. Gražina Kazarjan. Pravardės, tarmybės, posakiai

 3. Laimutė Miliūnienė. Valsčiaus gyvenamųjų vietų vardai, vandenvardžiai

TAUTOSAKA

 1. Danutė Šilinytė–Šilinienė. Sakytinės tautosakos įvairovė

 2. Gražina Kazarjan. Pasakoja Plokščių gyventojai

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Gražina Kazarjan. Senkapiai, prūskapinės, kaimo kapinaitės

 2. Gražina Kazarjan. Mažoji architektūra Plokščių kapinėse

 3. Vidas Sutkus. Plokščių dainos, šokiai, padavimai

 4. Rimantė Tamoliūnaitė. Janinos Šilingienės etnologijos muziejus

 5. Gražina Kazarjan. Audimo raštai

 6. Irena Duobienė. Etnografinis ansamblis „Vaiguva“

 7. Aušra Valuntaitė. Kryždirbystė Plokščių krašte

 8. Donatas Perkauskas. Valsčius senose fotografijose

 9. Vidas Sutkus. Technika,verslai,amatai ir jų išnykimo tendencijos

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Vida Girininkienė. Istorikas Jonas Matusa

 2. Vidas Sutkus. Kraštotyrininkas ir pedagogas Tomas Glodas

 3. Jadvyga Žemaitienė. Iš atsiminimų apie Tomą Glodą

 4. Stefanija Valuntienė. Pedagogas ir visuomeninkas Vytautas Valunta

 5. Antanas Andrijonas. Prof. Andrius Valuckas

 6. Jonas Jurevičius. Plokščių žymieji: Konstantinas Bajerčius, Antanas Gudaitis, Pranas Gudaitis, Jonas Švedas, Antanas Venys, Pranas Gluodas

 7. Tomas Augūnas. Žymesnieji krašto žmonės

 8. Algirdas Jokūbaitis. Žymieji Plokščių valsčiaus žmonės

 9. Bejaminas Kondratas. Plokščių valsčiaus kūrėjų takais

JIE GYVENO PLOKŠČIUOSE

 1. Vidas Sutkus. Čekų kalbininkas Vaclovas Machekas

 2. Stasys Skrodenis. M. Talvio ir J. Mikola Plokščiuose

 3. Benjaminas Kondratas. Įžymių žmonių pėdsakai Plokščiuose

 4. Jadvyga Žemaitienė. Fotografai Sigitas Žemaitis, Antanas Juodaitis, Anicetas Karalius

 Straipsnių, aprobuotų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

Straipsnių autoriai (jų sąrašas su nuorodomis)

Santrumpos ir sutrumpinimai

Bibliografinis sąvadas

 

Asmenvardžių rodyklė

 

Vietovardžių rodyklė

Leidinio rėmėjai

Buvusio Plokščių valsčiaus žemėlapis

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

Apie monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2005 11 15

Patikslinta, papildyta: 2008 02 25

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt