Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Pašvitinys“ turinys

GAMTA

 1. Rimvydas Kunskas. Žiemgalos lygumos Pašvitinio apylinkėse struktūra, kilmė ir kaita

 2. Daiva Patalauskaitė. Pašvitinio apylinkių augmenija

 3. Kęstutis Labanauskas. Pašvitinio dvarų ir parkų išlikimas bei apibūdinimas

ISTORIJA

Paveldas. Bažnyčia. Parapija

 1. Ernestas Vasiliauskas. Pašvitinio apylinkės archeologijos duomenys

 2. Kazys Misius. Pašvitinio miestelio ir dvaro praeitis iki 1944 m.

 3. Robertas Jurgaitis. Kur stovėjo žiemgalių pilis Šiurpė? 

 4. Jonas Drungilas. Pašvitinio dvaro inventorius - 1637 m. 

 5. Kazys Misius. Pašvitinio miestelio istorija

 6. Kazys Misius. 1872 m. Pašvitinio valsčiaus aprašymas

 7. Stanislovas Šimaitis. Senieji Pašvitinio šv. Trejybės bažnyčios vizitacijos aktai

 8. Robertas Jurgaitis. Pašvitinio bažnyčios archyvo suformavimas ir struktūra

 9. Povilas Spurgevičius. Pašvitinio šv. Trejybės bažnyčios istorija

 10. Povilas Spurgevičius. Pašvitinio šv. Trejybės bažnyčios meninis vaizdas

 11. Danutė Povilionienė. Pašvitinio parapijos kunigai parapijiečių prisiminimuose

Švietimas. Kultūra

 1. Kazys Misius. Draudžiamos lietuviškos spaudos platinimas Pašvitinio apylinkėse 1864–1904 metais.

 2. Jūra Mockūnienė. Pašvitinio mokyklos istorija

 3. Aldona Valiulytė Rakickienė. Pašvitinio mokykla 1834–1841; 1936–1941 metais

 4. Stanislovas Buchaveckas. Pašvitinio mokyklos nacmečiu. Pašvitinio valsčiaus m-los 1940–1944 m. 

 5. Rima Leimontienė. Grikpėdžių mokyklos istorija

 6. Jonas Gleveckas. Voronių mokykla

 7. Janina Gegeckienė. Pamūšio mokykla

 8. Donata Mockūnienė. Iš Pašvitinio mokyklos kultūrinio gyvenimo

 9. Vida Stalmačenkienė. Pašvitinio mokyklos etnografinio būrelio veikla

 10. Nijolė Šešplaukienė. Kultūrinio gyvenimo Pašvitinio seniūnijoje

 11. Janina Guobužienė. Iš Pašvitinio apylinkės ekonominio kultūrinio gyvenimo sovietmečiu

 12. Danutė Povilionienė. Pašvitinio bibliotekos istorija

 13. Janina Gegeckienė. Pamūšio jaunieji samariečiai

 14. Valentina Alekseriūnaitė. Pašvitinio istorijos ir kultūros paminklai

 Kaimų istorijos

 1. Vytautas Rapolas Kriaučiūnas. Pelaniškių kaimo istorija

 2. Vladas Lašinis. Sodeliškiai

 3. Jonas Gleveckas. Voronių kaimas

 4. Jonas Mačiulis. Kivilių kaimas

 5. Romas Indriulis. Binėnų kaimas

 6. Irena Rudzinskienė. Tremtinių kaimas

 7. Feliksas Klupšas. Pro memoriam Bačgalių kaimui

 8. Lionė Lapinskienė. Peluodžių kaimas 

 9. Vygandas Šidlauskas. Arimonių kaimas 

 10. Leonas Braziulis. Laiko girnų suluošintas kaimas

 11. Vytautas Pinkevičius. Iš Čičikų ir Višeikių kaimų praeities

 12. Leonas Braziulis. Iš Naujapamūšio kaimo praeities. Laimės paukštė skrido pro šalį

 13. Rima Žemrietaitė. Apie dvarų ir kaimų praeitį

 14. Rima Žemrietaitė. Mikniūnų karčiama ir kalvė

 Žemėvalda. Įstaigos

 1. Jonas Milius. Pašvitinio valsčiaus kaimų ūkis ir kraštovaizdis XX a. permainų verpetuose

 2.  Vytautas Skebas. Pašvitiniečių žemės ūkio produktų prievolės ir mokesčiai 1940–1941 metais

 3. Kazys Misius. Pašvitimo paštas iki 1940 m.

 Tarpukaris

 1. Juozas Mockūnas. Iš Pašvitiniogyvenimo1918–1940 metais. Buitis ir darbai

 2. Vytautas Rapolas Kriaučiūnas. Pašvitino šauliai ir visuomeninės organizacijos

 3. Vytautas Rapolas Kriaučiūnas. Pašvitinio savanoriai 

 4. Juozas Mockūnas. Pašvitinio miestelio gyventojai apie 1938 metus

 5. Jonas Mačiulis. Pašvitinio žydai

 Sovietmetis

 1. Vytautas Rapolas Kriaučiūnas. Pasipriešinimas ir netektys

 2. Juozas Mockūnas. Pašvitinio apylinkės tremtinių sąrašas

 3. Juozas Mockūnas. Pašvitinio apylinkėse1941–1952 m. žuvusių Lietuvos partizanų sąrašas kovoje prieš sovietų okupantus

 4. Juozas Mockūnas. 1944–1945 m. į sovietinę kariuomenę paimtų ir į frontą išsiųstų Pašvitinio valsčiaus gyventojų sąrašas

 5. Birutė Burauskaitė. Juozas Mockūnas. Pašvitinio valsčiaus gyventojai, nukentėję nuo sovietinių okupantų 1940–1985 metais

 6. Algirdas Jokubaitis. Kolūkių kūrimosi metai

 7. Aldona Mikšytė-Karklienė. Kur ir kada buvo „Žemdirbio“ kolūkis?

 8. Juozas Kazlauskas. Iš kolūkio į bendrovę

 Atkūrus nepriklausomybę

 1. Juozas Mockūnas. Pašvitinys sąjūdžio metais

 2. Asta Jasiūnienė. Pašvitinio seniūnija atgavus nepriklausomybę

 3. Rima Krištopaitienė. Naujieji ūkininkai ir verslininkai 

 4. Alfredas Šimkus. Pašvitinio herbas.

 5. Rima Žemrietaitė. Apie Mikniūnų ir Pamūšio kaimų bendruomenes

 6. Alfredas Šimkus. Pokario Pašvitinio kultūrinis gyvenimas.

 7. Zita Kapučinskienė. Pamūšio kaimo kultūrinis gyvenimas.

 8. Juozas Grigaliūnas. Sportas Pašvitinyje

 9. Vaidas Bikulčius. Pašvitinio parapijos gyvenimas atkūrus nepriklausomybę

 Atsiminimai

 1. Vytautas Pinkevičius. Pranciuko zababonai arba Višeikių kaimo gyventojo pasakojimai apie 1863 m. sukilimą ir Pelaniškių kalną

 2. Skirmantas Valiulis. Pašvitinys prieš šimtą metų arba XX a. pradžioje – lietuvių spaudoje

 3. Pranė Kvedarienė. Įkvėpti gali ir tėviškės grumstas

 4. Kazimieras Kalibatas. Dūdorių ir siuvėją Juozą Žygą prisiminus

 5. Jonas Voronavičius. Neišdildomas gyvenimo tarpsnis

 6. Julija Laimutė Vasiljevienė. Žiupsnelis vaikystės prisiminimų

 7. Marijona Šimoliūnienė. Iš Henriko Šimoliūno gyvenimo ir veiklos

 8. Julija Laimutė Vasiljevienė. Apie brolį Romą

 9. Jonas Voronavičius. Sugrįžimas

 10. Stanislava Lovčikaitė. Marijos žemė

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Irena Regina Merkienė. Pašvitiniečių papročiai

 2. Venantas Mačiekus. Papročių teisės reliktai XX a. pirmoje pusėje

 3. Libertas Klimka. Mėnulio magija kalendoriniuose papročiuose

 4. Kazimieras Kalibatas. Namines talkas

 5. Janina Samulionytė. Pašvitinio apylinkės valgiai, gėrimai. Indauja

 6. Aušra Rukienė. Lininkystės papročiai Pašvitinio apylinkėse

 7. Dalia Bieliauskienė. Audiniai. Drabužiai

 8. Inga Levickaitė. Pašvitinio siuvėjai

 9. Genovaitė Žukauskienė. Tarpukario technikos istorija

 10. Eligijus Juvencijus Morkūnas. Pašvitinio malūnai

 11. Žydrūnė Petrauskaitė. Medinių namų puošyba

 12. Gražina Žumbakienė. Sodai, darželiai, želdiniai

 13. Skaidrė Urbonienė. Kryždirbystė Pašvitinio apylinkėse. Mediniai kryžiai

 14. Rima Žemrietaitė. Dievdirbys iš Trivalakių - Jonas Remeika

 15. Danutė Povilionienė. Pašvitinio tautodailininkai

 16. Vytenis Rimkus. Pašvitinio apylinkių senoji liaudies skulptūra Šiaulių „Aušros“ muziejuje

 17. Marija Rupeikienė. Pašvitinio miestelio Pamūšio dvaro architektūra

KALBA

 1. Kazimieras Garšva. Pašvitinio apylinkių šnekta

 2. Renata Endzelytė. Pašvitinio apylinkių vietovių vardai

 3. Juozas Šliavas. Apie kelis Miciūnų kaimo vietovardžius

TAUTOSAKA

 1. Kazimieras Garšva. Lina Valiukaitė. Pašvitinio apylinkių pasakojamoji tautosaka 

 2. Daiva Vyčinienė. Pašvitinio apylinkių dainos 

 3. Asta Višinskaitė. Pašvitinio smulkioji tautosaka

 4. Kazimieras Kalibatas. Žaidimai, rateliai. Šokiai

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1.  Aldona Gaigalaitė. Mokslininkas ir visuomenės veikėjas Vincas Čepinskis.

 2. Vytautas Merkys. Kazimieras Aleksandravičius - vyskupo Valančiaus laikų kunigas.

 3. Aldona Gaigalaitė. Veterinarijos gydytojas Domininkas Aleksandravičius.

 4. Aldona Gaigalaitė. Selekcininkas, mokytojas ir ūkvedys Domas Aleksandravičius.

 5. Zofija Aleksandravičiūtė - Navickienė. Vaistininkas Vincentas Aleksandravičius.

 6. Ingrida Korsakaitė. Šaknys Šiaurės Lietuvoje: Kosto Korsako biografijos metmenys.

 7. Aldona Gaigalaitė. Lietuvos kariuomenės brigados generolas Klemensas Popelučka.

 8. Juozas Radžvilas. Julius Indrišiūnas – Lietuvos finansų ministras

 9. Jonas Algirdas Antanaitis. Jonas Antanaitis - pažangus ūkininkas ir ilgametis valsčiaus viršaitis.

 10. Aldona Gaigalaitė. Docentas Jonas Čepinskis.

 11. Venantas Mačiekus. Vilniaus universiteto rektorius, ekonomistas Jonas Bučas.

 12. Audronė Viktorija Škiudaitė. Talentinga Užgirių šeima ir Žvirblinių

 13. Teodora Morkūnienė. Vytautas Užgiris

 14. Audronė Viktorija Škiudaitė. Mano širdis ir siela buvo lietuvių bendruomenėje – Bronius Nainys.

 15. Audronė Viktorija Škiudaitė. Domas Adomaitis ir jo atradimai tolimoje Amerikoje

 16. Kazimieras Garšva. Kalbininkas Juozas Bilevičius

 17. Margarita Dvarionaitė. Nepamirštamasis kolega Stanislovas Čepinskis.

 18. Jonas Voronavičius. Lietuvos karo lakūnas Vytautas Varanavičius

 19. Vytenis Rimkus. Ingrida Korsakaitė ir Pašvitinys.

 20. Jonas Voronavičius. Dr. Juozas Urmonas

 21. Mindaugas Tamošaitis. Inžinierius, visuomenininkas, signataras Jonas Algirdas Antanaitis

 22. Jonas Voronavičius. Lietuvą kūrėme su užsidegimu. Jonas Jokubaitis

 23. Alfredas Šimkus. Pelnęs pagarbą ir pripažinimą.

 24. Stanislava Vičaitė. Pašvitinio krašto istorijos saugotojas.

 25. Leonas Braziulis. Širdis troško atsilyginti Tėvynei. Juozas Mielius

 26. Genė Juodytė. Žymių Pašvitinio žmonių sąvadas.

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFIJŲ SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buvusio valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2004 06 08

Patikslinta, papildyta: 2005 06 10, 2008 10 29

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt