lankymasis šioje svetainėje

 

 

„Papilė“ II dalis

Vyriausioji redaktorė

Vida Girininkienė

Sudarytojai

Vida Girininkienė, 
Rita Trimonienė (Šiauliai), Leopoldas Rozga (Akmenė), 
Povilas Krikščiūnas (tautosaka)

 

Rėmėjai

Akmenės r. Papilės seniūnijos rėmimo fondas, Petras Jonušas, Papilės miestelio bendruomenė, Akmenės r. savivaldybės administracija Papilės seniūnija, Papilės kultūros ir laisvalaikio centras, UAB „Magnolija“, Aldona Rutkauskas-Šležaitė, Valerija Põllupüü, Aleksandras Sakas

Anotacija

„Versmės“ leidykla rengia ir 2005 m. numato išleisti monografiją „Papilė“ (II dalis) – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui ir Lietuvos tarptautinio pripažinimo (karaliaus Mindaugo karūnavimo) 750 metų ir Papilės 665 m. (2004) jubiliejams.

Papilė – nedidelis Akmenės rajono miestelis prie Ventos, žinomas geologiniais ir istoriniais paminklais. Rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1339 m. XVI a. jau minimas dvaras ir miestelis, iki 1842 m. priklausę Žemaitijos vyskupui. XIV a. pab. – XV a. pr. ir 1862–1950 m. – valsčiaus centras, dabar – seniūnijos centras. Kairiajame Ventos krante esančiame piliakalnyje yra Simono Daukanto kapas, o miestelio centre – jo atminimą įamžinantis skulptoriaus Vinco Grybo paminklas.

Siekiant surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos „Versmės“ leidykla 2002 m. liepos 8–17 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Papilę ir jos apylinkes buvusio Papilės valsčiaus teritorijoje. 

Monografijos „Papilė“ (I dalis) išleista 2004 09 10.

Antroje monografijos dalyje bus šie skyriai: Istorija (Atsiminimai), Kalba, Etninė kultūra, Tautosaka, Įžymūs žmonės, Papildymai. Pridedami žemėlapiai, abiejų knygos dalių vietovardžių rodyklės, asmenvardžių rodyklė, straipsnių apie Papilę bibliografija (žr. Knygos straipsnių planas).

Skyriaus „Etninė kultūra“ autoriai yra Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Vilniaus ir Kauno universitetų dėstytojai, magistrantai, Papilės mokytojai ir muziejininkai. Šį skyrių numatoma papildyti 2002 m. liepos mėn. „Versmės“ leidyklos organizuotos ekspedicijos metu surinkta medžiaga, Jono Sinkevičiaus tarpukario nuotraukomis, Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugoma dokumentine ir vaizdine medžiaga.

Skyrių „Kalba“ ir „Tautosaka“ pagrindinė medžiaga yra „Aušros“ muziejaus ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno fonduose. Šių skyrių sudarytojai ir autoriai yra Šiaulių universiteto doc. dr. Juozas Pabrėža, dr. Stasys Tumėnas, tautosakininkas Povilas Krikščiūnas.

Skyriuje „Įžymūs žmonės“ spausdinami straipsniai apie filologus Antaną Mockų, Chackelį Lemcheną, rašytojus Lazdynų Pelėdą ir Stasių Būdavą, JAV gyvenusius ir gyvenančius papilėniškius (Agnę Paškevičienę, Kazį Narščių ir kt.). Išsamiame „Biografijų sąvade“ pateikiama per 100 papilėniškių biografijų su nuotraukomis.

Skyriaus „Istorija“ tęsinyje (posk. „Atsiminimai“) spausdinami daraktorės Aleksandros Balkevičienės, kraštotyrininkės Mikalinos Glemžaitės atsiminimai apie Papilę iki Pirmojo pasaulinio karo. Ypač vertingi Antano Daunio atsiminimai apie papročius Papilėje tarpukario laikotarpyje.

Skyriuje „Papildymai“ spausdinami vėluojantys arba dar rengiami, bet labai reikalingi straipsniai, dėl įvairių priežasčių nepatekę į knygos „Papilė“ pirmąją dalį (apie Nikodemą Ivanauską, Auksučių kaimą ir kt.).

Rengimo darbų etapai ir faktinė monografijos parengimo būklė (2004 11 06)

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2001 11 08.

Knygos straipsnių planas parengtas 2001 11 22.

Iš viso numatyta parašyti 100 str., faktiškai parašyti ir perduoti leidyklai 95 str. (95%).

Surinkta medžiaga iliustracijoms.

Knyga pradėta maketuoti (2002 12 30, Kalbos sk.).

Sumaketuoti 3 skyriai: Kalba (14 p.), Etninė kultūra (138 p.), Tautosaka (90 p.).

Maketuojami šie skyriai: Įžymūs žmonės, Istorija, Papildymai.

Knygos maketo parengimo terminas 2006 m.

Išleidimo terminas 2006 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Knygos finansavimo būklės suvestinė (2006 08 28)

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 93.000,00

2. Faktiškai gautos lėšos

67.116,79

2.1. Akmenės r. Papilės seniūnijos rėmimo fondas

36.000,00

2.2. Petras Jonušas

10.000,00

2.3. Papilės miestelio bendruomenė

8.000,00

2.4 Akmenės r. sav. adm. Papilės seniūnija

7.000,00

2.5. Papilės kultūros ir laisvalaikio centras

5.000,00

2.6. Aldona Rutkauskas-Šležaitė (200 USD)

535,00

2.7. Aleksandras Sakas

200,00

2.8. Valerija Põllupüü-Šležaitė (70 USD, 200 Lt)

381,79

3. Negautos lėšos*

25.883,21

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

22.700,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Papilė“ 2 dalis (po išleidimo)

10.000,00

3.1.2. UAB „Magnolija“

10.000,00

3.1.3. AB „Lietuvos paštas“

2.700,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

3.183,21

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir visą leidinio sąmatinę sumą, t.y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame finansiškai remti knygos išleidimą - be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į VšĮ „Versmės“ leidykla, įmonės kodas 2273263, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB Parex banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Papilė“ (II dalis).

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, LT-02100 Vilnius, 
telefonas faksas (8-5) 213 06 23

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
leidyklos interneto svetainė www.versme.lt 

Parengta 2004 09 13

Patikslinta, papildyta: 2004 12 03, 2005 02 17, 2006 01 06, 07 04, 13, 08 25, 08 28

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt