lankymasis šioje svetainėje

 


Monografijos „Papilė“ (II dalis) straipsnių planas

 

Istorija. Atsiminimai

Antano Daunio atsiminimai. Parengė Jonas Daunys

Stasys Daunys. Medžiai praauga žmones. Tėviškę prisiminus

Aleksandra Balkevičienė. Mano jaunystės metai. Parengė Vida Girininkienė

Mikalina Glemžaitė Papilėje. Parengė Genovaitė Putinaitė

Juozas Šiuša. Atsiminimai. Parengė Leopoldas Rozga

 

ETNINĖ KULTŪRA

 

Venantas Mačiekus. Papročių teisės likučiai papilėniškių gyvenime

Žemės teisė

Šeimos ir paveldėjimo teisė

Samdos sutartys

Tomas Puidokas. Verbų sekmadienis ir verbų panaudojimas

Antanas Gricius. XX a. pradžios žaidimai Kušleikių kaime

Stasys Daunys. Vaikų auklėjimo papročiai

Lina Kriaučionytė. Maistas ir mitybos tradicijos

Veronika Gribauskaitė. Liaudies medicinos bruožai

Stasys Daunys. Senovės gyvulių ūkis

Juozas Šiuša. Linamynis

Stasys Daunys. Keliaujantys kaimo žydeliai

*Julius Vainorius. Papilės krašto vandens malūnai

Tyrinėjimų apžvalga

Malūnai Papilės apylinkėse

Malūnų savininkai ir malūnininkai

Malūnų sodybos

Vandens malūnų įrengimas

Malūnininkai ir klientai

Pagalbiniai malūnų verslai

Papilės krašto malūnai šiandien

*Asta Venskienė. Moteriško grožio idealas ir jo kūrimas

*Rasa Račiūnaitė. XIX a. pabaigos – XXI a. pradžios gyvenimo ciklo papročiai

Gimtuvių papročiai

Vaikų ir jaunimo socializacija

Vestuvių papročiai

šeimyninis gyvenimas

XX a. devintojo dešimtmečio pabaigos – XXI a. pradžios šeimos papročių ir jaunimo moralinių vertybių transformacija

Daiva Česnauskytė, Laura Venclovaitė. Gimtuvės

Audronė Kiršinaitė. Gimė žmogus, gyveno žmogus, mirė žmogus...

*Virginija Jurėnienė. Papilės apylinkės kapinės

Rita Masiulienė. Apžadų kapeliai

 

KALBA

 

Juozas Pabrėža. Papilės apylinkių kalba

Marija Razmukaitė. Papilės apylinkių gyvenamųjų vietų vardai

Stasys Tumėnas, Erika Mitkutė. Papilės ir jos apylinkių pravardžių vartojimo tendencijos

Giedrė Čepaitienė, Andrius Senkus. Papilės seniūnijos naminių gyvulių vardai

 

TAUTOSAKA

 

Povilas Krikščiūnas. Keletas įvadinių pastabų

Dainuojamoji Papilės apylinkių tautosaka. Tekstus parengė Edmunda Janavičienė, melodijas – Dalia Vaicenavičienė

Papilėniškiai pasakoja. Parengė Dangirutė Giedraitytė

Papilės apylinkės smulkioji tautosaka. Parengė Aelita Kensminienė 

Papilės apylinkių tautosakos rankraščių ir garso įrašų bibliografija. Parengė Povilas Krikščiūnas

 

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 

Leopoldas Rozga. Lazdynų Pelėda Paragiuose

Rita Masiulienė. Vladas Sirutavičius ir Kairiškiai

Stasys Daunys. Kaimo švietėjas Albertas Gedaminas

Ignas Valantis. Lėktuvų konstruktorius Vaclovas Tomkevičius

*Izraelis Lempertas. Kalbininkas, žodynininkas Chackelis Lemchenas

Vytautas Kubilius, Vida Girininkienė. Stasius Būdavas

Leopoldas Rozga, Danutė Jadvyga Veisienė. Trejetas iš papilėniškių Sakų šeimos

Valerija Mockienė. Antanas Mockus

Vida Girininkienė. Muziejininkas ir poetas Stasys Daunys

Ignas Valantis. Kanados lietuvių mokytoja ir dainininkė Agnė Paškevičienė

Valerija Mockienė. Gydytojas Kazys Narščius

Edvardas Mažeikis. Mano gyvenimo kelias

Vida Girininkienė, Leopoldas Rozga. Žymių žmonių biografijų sąvadas

Leopoldas Rozga. Leidinių ir straipsnių apie Papilę bibliografija

 

Straipsnių, aprobuotų „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

Straipsnių autoriai

Santrumpos ir sutrumpinimai

Leidinio rėmėjai

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė (pirmos ir antros dalių)

Buvusio Papilės valsčiaus žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Papilės valsčiaus teritorijoje. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

Leidėjo žodis

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

Spalvotos iliustracijos

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2004 09 01

Patikslinta, papildyta: 2002 01 24, 01 30, 02 27, 03 07, 05 10, 05 17, 05 21, 11 26, 2003 02 11, 11 06, 2004 09 14

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt