Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Panemunėlis“ turinys

Monografijos „Panemunėlis“ turinys

GAMTA

 1. Rimvydas Kunskas. Panemunėlio apylinkių kraštovaizdžio formavimosi bruožai

 2. Daiva Patalauskaitė. Panemunėlio apylinkių augmenija

ISTORIJA

 1. Andra Simniškytė. Panemunėlio krašto senovė

 2. Andra Simniškytė. Turdvario radimvietė ir archeologiniai kasinėjimai joje

 3. Bronius Deksnys. Dvarai, kaimai ir žmonės Nemunėlio aukštupyje XV a. – XIX a. pirmojoje pusėje

 4. Donatas Papaurėlis. Panemunėlio parapijos metrikos knygas pavarčius

 5. Ričardas Čepas. Lietuvos kūrėjai-savanoriai

 6. Aušra Bieliūnienė. Panemunėlio geležinkelio stotis

 7. Kazys Misius. Iš Panemunėlio pašto praeities iki 1940 m

 8. Genovaitė Žukauskienė. Pažangios technikos plitimas Panemunėlio valsčiuje

 9. Vytautas Šukys. Panemunėlio linų fabrikas

 10. Vladas Terleckas. Panemunėlio kredito kooperacijos istorijos bruožai

 11. Birutė Burauskaitė. Panemunėlio valsčiaus gyventojai, 1940–1980 metais nukentėję nuo sovietinio režimo

 12. Valerija Kubiliūtė. Prisiminimai apie Sibiro tremtį

 13. Anastazija Kligienė. Kaip aš iškeliavau iš Tėviškės

 14. Aldona Šakalienė. Prisiminimai apie genocidą ir priverstinę kolektyvizaciją

 15. Donatas Papaurėlis. Pirmasis pokario dešimtmetis

 16. Alma Stanaitytė. Šis tas apie kolūkiečių gyvenimą

Kultūros istorija

 1. Kazys Misius. Iš Panemunėlio bažnyčios praeities

 2. Marija Rupeikienė. Panemunėlio bažnyčios architektūra

 3. Violeta Aleknienė. Rytų Aukštaitijos svieto budintojas – Jonas Katelė

 4. Kazys Misius. Dokumentai ir atsiminimai apie kun. Joną Katelę

 5. Bronius Riauba. Aritmetika ir Panemunėlio klebonas Jonas Katelė

 6. Petras Jakštas. Panemunėlio knygnešiai

 7. Violeta Aleknienė. Slaptieji vaidinimai ir draugijos Panemunėlio parapijoje

 8. Vladas Gasiūnas. Panemunėlio dvaro paveikslai

 9. Juozas Vaičionis. Prisiminimai apie Panemunėlio kunigus

 10. Juozas Pranckūnas. Visuomeninės organizacijos

 11. Violeta Aleknienė. Panemunėlio miestelio mokykla

 12. Juozas Pranckūnas. Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės mokyklos istorija

 13. Libertas Klimka. Menant Panemunėlio progimnaziją

 14. Jadvyga Zelenkauskienė. Iš buvusios moksleivės prisiminimų

 15. Danutė Bružienė. Iš Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės bibliotekos istorijos (1937–2001 metai)

 16. Irena Kubilienė, Dalia Giriūnienė. Prisiminimai apie Panemunėlio miestelio biblioteką

Kaimų ir šeimų istorijos

 1. Danutė Mažeikienė. Jurkupių kaimas

 2. Valerija Bagdonavičienė, Petras Marcijonas. Vilių kaimas

 3. Pranas Palikevičius. Žemė prašo nepamiršti žmonių

 4. Danutė Rutkauskienė (Staskonytė). Šetekšnių kaimas

 5. Birutė Ramelienė. Ramanauskų kaimas

 6. Genė Giriūnienė (Gasiūnaitė), Vytautas Gasiūnas. Balandiškio vienkiemis

 7. Virginija Mikalauskienė. Vieversynės kaimas

 8. Juozas Vaičionis. Prisiminimai

 9. Vytautas Gasiūnas. Kuo įdomus Ažumiškis

 10. Edmundas Kubilius. Prisiminimai apie Joneliškių kaimą

 11. Emilija Šukienė. Apie Panemunių kaimą

 12. Petras Jakštas. Apie Moškėnų kaimą

 13. Kleopas Jurgelionis. Mano senelis

 14. Turdvario Neniškiai. Parengė Ieva Kaušinienė (Neniškytė), Janina Neniškytė-Lyvens, Sigutė Petrauskienė (Smetonaitė), Birutė Ramelienė

 15. Stepas Tunaitis. Tunaičių sodyba Šetekšnių kaime

 16. Birutė Zizienė. Apie Martiniškėnų kaimą

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Aldona Grigaitytė. Bitininkystė

 2. Elvyra Straševičienė. Medžio apdirbimo amatai

 3. Janina Samulionytė. Valgymo įrankiai

 4. Venantas Mačiekus. Papročių teisė

 5. Albina Žebrauskaitė. Darbo papročiai

 6. Stasė Laučiškytė. Kalendorinių švenčių papročiai

 7. Rita Dudėnaitė, Jolanta Skukauskaitė. Vestuvių papročiai

 8. Donata Mitaitė. Laidotuvių papročiai

 9. Vilija Janušauskienė. Tradicinis etiketas

 10. Irena Stonkuvienė. Vaikų ugdymas šeimoje

 11. Nijolė Balvočiūtė, Alma Vaičiulytė. Liaudies medicina

 12. Ona Misiūnaitė. Liaudies veterinarija

 13. Irena Šutinienė. Adaptacija istorinių lūžių sąlygomis: sovietmečio pradžia ir pabaiga Panemunėlio žmonių autobiografiniuose pasakojimuose

KALBA

 1. Kleopas Jurgelionis. Panemunėlio tarmės fonetika

 2. Laima Grumadienė. Panemunėlio šnektos dabartinė situacija

 3. Laimutis Bilkis. Panemunėlio vandenvardžiai

 4. Aurelija Genelytė. Augalų pavadinimai Panemunėlio šnektoje

 5. Donatas Papaurėlis. Dėl vienos retos pavardės

TAUTOSAKA

 1. Povilas Krikščiūnas. Pasakysiu pasakų

 2. Povilas Krikščiūnas. Savo kieme ir gaidys gudrus

 3. Gražina Mališauskienė. Ko nenugirdo mikrofonas

 4. Nijolė Navikaitė. Iš pagalbinių tautosakos užrašų

 5. Nijolė Navikaitė. „Dabar jau galima ir pailsėti...“

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Violeta Aleknienė. Apie Kleopą Jurgelionį

 2. Violeta Aleknienė. Jonas Šarkauskas – žymiausias kunigo Jono Katelės mokinys ir visų darbų talkininkas

 3. Violeta Aleknienė. Juozas Kubilius

 4. Jonas Rudokas. Petras Ruseckas

 5. Jonas Rudokas. Juozas Tūbelis

 6. Marija Mieliauskienė. Jonas Vizbaras

 7. Vytautas Gasiūnas. Nesuklupęs gyvenimo kelyje

 8. Valerija Tininaitė. Juozas Tininis

 9. Venantas Mačiekus. Įžymių žmonių biografijų sąvadas

MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ REZIUMĖ

 

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2001 11 22.

Patikslinta, papildyta:  2002 03 07, 05 10, 05 17, 2008 10 29, 2011 01 19.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt