Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

Vyriausiasis redaktorius

Venantas Mačiekus

Sudarytojai

Venantas Mačiekus, Povilas Krikščiūnas (tautosaka)

Leidybos partneris

Rokiškio rajono savivaldybė

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2001 m. rengia ir 2012 m. numato išleisti monografiją „Panemunėlis“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009 – 2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253 – 2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918 – 2018), Panemunėlio 485 metų sukakčiai (1918 – 2015). Monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas Venantas Mačiekus yra valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatas.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Monografiją „Panemunėlis“ sudaro 72 autorių parašyti 84 straipsniai, suskirstyti į šešis skyrius. Pirmajame gamtai skirtame skyriuje fizinių mokslų daktaras Rimvydas Kunskas nagrinėja Panemunėlio apylinkių kraštovaizdį, atskleisdamas kai kurias jo formavimosi paslaptis, biomedicinos mokslų daktarė Daiva Patalauskaitė aprašo augalų bendrijas, rastus retus ir retesnius augalus.

Didžiausią istorijos skyrių pradeda humanitarinių mokslų daktarė Andra Simniškytė supažindindama su Panemunėlio krašto archeologiniais paminklais ir radiniais. Finougriškas Jaros ežero ir upės pavadinimas byloja apie prieš pora tūkstantmečių ar daugiau metų čia žvejojusius ir medžiojusius lyvių ar estų protėvius, iš šiaurės atplaukusius, tikėtina, Nemunėliu, kuris senaisiais laikais buvo vandeningesnis ir tinkamesnis laivybai. Galima kelti hipotezę apie senovėje buvusį vandens kelią, siejusį Lielupės upės baseiną su Nemuno, nes ties Panemunėlio miesteliu Nemunėlio ir Šetekšnos (Jaros) upes teskiria du trys kilometrai ir per šią vandenskyrą valtis ar luotus buvo įmanoma sausuma pertempti.

Dvarų ir kaimų kūrimąsi Nemunėlio aukštupyje ir tolimesnę jų raidą iki baudžiavos panaikinimo išsamioje studijoje nagrinėja Bronius Deksnys. Ją duomenimis iš Panemunėlio parapijos knygų papildo Donatas Papaurėlis. Kilusi iš geležinkeliečių šeimos Aušra Bieliūnienė išsamiai aprašo Panemunėlio geležinkelio stoties istoriją nuo Daugpilio – Šiaulių geležinkelio nutiesimo metų iki mūsų dienų. Šiaulių „Aušros“ muziejaus skyriaus vedėja Genovaitė Žukauskienė pasakoja apie naujos technikos plitimą Panemunėlio apylinkėse, Vytautas Šukys – apie beveik 70 metų veikusį Panemunėlio linų fabriką, Kazys Misius – apie Panemunėlio paštą. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro direktorė Birutė Burauskaitė pateikia išsamią informaciją apie nuo sovietinio režimo nukentėjusius panemunėliečius.

Panemunėlio kultūros istorijos panoramoje kaip uola iškyla kunigas Jonas Katelė. Jo švietėjiškai veiklai skiriami net trys straipsniai. Su J. Katelės vardu siejami ir pirmieji Lietuvoje slapti vaidinimai, apie kuriuos rašo Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė. Panemunėlio dabartinės bažnyčios architektūrą aptaria humanitarinių mokslų daktarė Marija Rupeikienė, Panemunėlio vidurinės mokyklos istoriją nagrinėja buvęs ilgametis šios mokyklos direktorius Juozas Pranckūnas, apie bibliotekas rašo Danutė Bružienė, Irena Kubilienė ir Dalia Giriūnienė.

Daug dėmesio monografijoje skiriama kaimų istorijoms. Išsamią vieno didžiausių Jurkupių kaimo istoriją parašė Danutė Mažeikienė. Taip pat rašoma apie Ažumiškio, Joneliškių, Moškėnų, Ramanauskų, Rukšių, Šetekšnių, Vilių ir kt. kaimus ir vienkiemius. Atskira studija skiriama Turdvario dvaro lietuviškajam tarpsniui (Neniškių giminei).

Etninės kultūros skyriuje pasakojama apie bitininkystę, medžio apdirbimo amatus, papročių teisę, darbo, kalendorinius ir šeimos papročius, tradicinį žinyną (mediciną, veterinariją, pedagogiką) ir kt.

Kalbos skyriuje humanitarinių mokslų habil. daktarė Laima Grumadienė apibūdina Panemunėlio šnektos dabartinę situaciją, pristato iš lenkų kalbos išverstą Kleopo Jurgelionio studiją apie Panemunėlio tarmės fonetiką, humanitarinių mokslų daktaras Laimutis Bilkis nagrinėja vandenvardžių kilmę, humanitarinių mokslų daktarė Aurelija Genelytė aptaria augalų pavadinimus, Donatas Papaurėlis bando įminti savo pavardės kilmės mįslę..

Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojo Povilo Krikščiūno parengtame tautosakos skyriuje spausdinami būdingesni Panemunėlio apylinkių tautosakos pavyzdžiai, pasakojama apie iškilesnius tautosakos žinovus.

Panemunėlio parapija yra davusi daug visoje Lietuvoje žinomų žmonių: politiką Juozą Tūbelį, visuomenės veikėją Juozą Kubilių, kultūros darbuotoją Petrą Rusecką, rašytoją Juozą Tininį ir kt. Jų veikla ir biografiniai duomenys skelbiami įžymių žmonių skyriuje.

Siekiant surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos „Versmės“ leidykla 2001 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 8 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Panemunėlį (Rokiškio raj.) ir jo apylinkes buvusio Panemunėlio valsčiaus ribose.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2000 09 12.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2001 11 22.

Paskutinių monografijos straipsnių rašymo užbaigimas – 2011 m.

Knygos maketo parengimo terminas – 2012 m.

Išleidimo terminas – 2012 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2011 08 18

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 141.631,00

2. Faktiškai gautos lėšos

46.820,00

2.1. Rokiškio rajono savivaldybė(2002 09 11, 2011 03 01)

22.000,00

2.2. Petras Jonušas

10.000,00

2.3. Rėmėjai**, paaukoję lėšas 2011 01 22 Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ metiniame susirinkime

2.720,00

2.4. Sigita Petrauskienė (2008 12 15)

500,00

2.5. Kęstutis Zizas (2008 12 08)

300,00

2.6. Rimvydas Adomavičius (2011 02 22)

250,00

2.7. Janina Neniškytė Lyvens (2008 12 03)

200,00

2.8. Ieva Kaušinienė (Neniškytė) (2008 12 12)

200,00

2.9. Dalia Balsienė (2010 12 20)

200,00

2.10. Ilona Sapinska Kliučinskaitė (2011 08 04)

200,00

2.11. Andriejus Edvardas Ancuta (2011 08 18)

200,00

2.12. Jonas Jukna (2011 11 18)

200,00

2.13. Vanda Kuprienė (2010 04 30)

100,00

2.14. Petras Zizas (2010 07 08)

100,00

2.15. Bernadeta Juzė Guogienė (2008 11 16)

50,00

2.16. Emilija Juškevičienė (2008 11 16)

50,00

2.17. Juozas Juškevičius (2008 11 16)

50,00

 

3. Negautos lėšos*

94.811,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

20.000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Panemunėlis“ (po išleidimo)

10.000,00

3.1.2. UAB „Magnolija“

10.000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

74.811,00

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

** Edmundas Rimša 1000 Lt, Monika Žilienė (Mulvinaitė) 600 Lt, Algis Narutis 100 Lt, Antanas Lungys 100 Lt, Kristina Šmagoriūtė 56 Lt, Antanas Lungys 50 Lt, Kęstutis Zaborskas 50 Lt, Algimantas Kliauga 47 Lt, Danutė Deksnienė 30 Lt, Algimantas Bučys 30 Lt, Vilius Kazanavičius 30 Lt, Donatas Papaurėlis 30 Lt, Borisas Nikonovas 25 Lt, Birutė Bučienė 22 Lt, Antanas Nemeikšis 20 Lt, Dalė Šliužienė Karazijaitė 20 Lt, Algirdas Meilus 20 Lt, Julius Sabaliauskas 20 Lt, Vilius Kazanavičius 20 Lt, Algimantas Bučius 20 Lt, Nijolė Šniokienė 20 Lt, Almantas Blažys 20 Lt, Aloyzas Jočys 20 Lt, Venantas Mačiekus 20 Lt, Eugenijus Driskius 20 Lt, Bronius Deksnys 20 Lt, Anicetas Bytautas 20 Lt, Algis Pekeliūnas 10 Lt, Aldona baronienė 10 Lt, Juozapas Trumpickas 10 Lt, Bronius Aleksejūnas 10 Lt, Vitalis Purlys 10 Lt, Lidija Kavaliauskienė 10 Lt, Stasė Šešelgienė 10 Lt, Aldona Gaulienė (Lungytė) 10 Lt, Juozas Kiškis 10 Lt, Leonarda Vaitulionienė 10 Lt, Vytautas Žukas 10 Lt, Valentina Račkauskienė 10 Lt, Elena Nikovienė 10 Lt, Borisas Nikonovas 10 Lt, Kazimieras Šešelgis 10 Lt, Aldona Valiulienė 10 Lt, Bronius Riauba 10 Lt, Valentinas Deksnys 10 Lt, Algimantas Matiukas 10 Lt, Algimantas Kliauga 10 Lt, Petras Peldžius 10 Lt, Vytas Areška 10 Lt, Algis Narutis 10 Lt, Jevlampijus Laškovas 10 Lt, Jonas Stankūnas 10 Lt, Antanas Puriuškis 10 Lt, Alicija Matiukienė 10 Lt, Vytautas Ragelis 10 Lt, Juozas Audickas 10 Lt.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Panemunėlis“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Atskiri veikalai

A. Jurgelionis, Kleopas. Panemunėlio tarmės fonetika : medžiaga lietuvių kalbos fonetikai / Kl. Jurgelionis. – Chicago, Ill. : spauda "Lietuvos", [1911]. – 16 p. – Atsp. iš „Laisvosios minties“, 1911, Nr. 13.

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2001 02 07, patikslinta, papildyta 2002 03 07, 05 10, 05 17, 11 06, 11 12, 2003 02 13, 03 13, 11 03, 2008 10 29, 12 09, 12 18, 12 29, 2009 01 26, 11 17, 12 10, 2010 05 05, 07 22, 08 10, 12 22, 2011 03 22, 08 04, 08 19.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt