Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Pandėlys“ turinys

Pandėlio herbas, vėliava ir himnas

GAMTA

 1. Teritorijos geografinė medžiaga

 2. Pandėlio apylinkių gamta ir kraštovaizdis

 3. Ekosistemos sandara ir kilmė

 4. Flora ir fauna

ISTORIJA

 1. Žodžio „Pandėlys“ kilmė ir Pandėlio istorinė praeitis

 2. 1831 m. sukilimas

 3. 1863 m. sukilimas

 4. 1905 m. Rusijos revoliucijos atgarsiai Pandėlyje

 5. Rusų kolonizacija po 1905 metų įvykių

 6. Pirmasis pasaulinis karas ir vokiečių okupacija

 7. 1918–1940 metų įvykiai Pandėlyje 

 8. 1914–1945 metai. Antrasis pasaulinis karas

 9. Rezistencinė kova Pandėlyje ir jo apylinkėse pokario metais

 10. Jono Baltušio partizanų būrys

 11. Pokaris Pandėlio progimnazija

 12. Tremtinių tragedija

 13. Ūkis ir gyventojai

 14. Mokyklos Pandėlyje

 15. Lietuviškos knygos kelias Pandėlio apylinkėse

 16. Rokiškio r. sav. Viešosios bibliotekos Pandėlio miesto filialas 1996–2003 m.

 17. Medicininis aptarnavimas ir sveikatos apsaugos įstaigos

 18. Archeologiniai paminklai Pandėlio apylinkėse

 19. Mūšos–Nemunėlio lyguma

 20. Vietinės reikšmės dailės paminklai

 21. Garbingas jubiliejus – Pandėliui 400 metų

 22. Įžymūs žmonės, kilę iš Pandėlio ir jo apylinkių arba gyvenę bei dirbę Pandėlyje

 23. Danutė Blažytė-Baužienė. Pandėlio valsčiaus savivaldybė

 24. Danutė Blažytė-Baužienė. Pandėlio valsčiaus mokyklos 1918–1940 m.

 25. Vilma Bukaitė. Poetas Paulius Širvys Pandėlyje

 26. Vilma Bukaitė. Siaurasis geležinkelis Pandėlyje

 27. Eglė Glemžienė. Pandėlio Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios istorija

 28. Eglė Glemžienė. Kazliškio bažnyčios ir parapijos istorija

 29. Eglė Glemžienė. Kitų tikybų maldos namai: kirkė, sinagoga, liuteronų bažnyčia

 30. Albinas Jasiūnas. Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios bokštų atstatymas 2004–2006 m.

 31. Vladas Gasiūnas. Pandėlio valsčiaus dvarų ir kaimų istorijos XVII–XIX a.

 32. Virginijus Jocys. Pandėlio dvaro istorinė–urbanistinė raida

 33. Vladas Gasiūnas. Pandėlio valsčiaus seniūnijų ir vienuolynų valdos XVIII–XIX a. vid.

 34. Vladas Gasiūnas. 1863 m. balandžio 23 d. įvykiai Pandėlyje

 35. Jonas Šedys. Pandėlys ir aplinkiniai kaimai XIX a. pabaigoje

 36. Eglė Glemžienė. Pandėlio ligoninės istorija ir ryškų pėdsaką pandėliečių atmintyje palikę gydytojai

 37. Lietuvos žmonių tragedija pradžia (Albino Jasiūno vaikystės prisiminimai)

 38. Okupantų ir jų talkininkų – stribų siautėjimas (Albino Jasiūno vaikystės prisiminimai)

 39. Pandėliečių prisiminimai, išsakyti spaudoje

 40. Danutė Gaškaitė. 1941 m. birželio įvykiai Pandėlio krašte:

 41. Iš Pandėlio krašto kilusių kariškių likimas

 42. Pandėliečių genocidas, trėmimų vykdytojai ir tremties sąlygos

 43. Danutė Gaškaitė. Sąjūdis Pandėlyje

 44. Pandėlio žydai 

 45. Vytautas Skebas. Pandėlio valsčiaus ūkininkų mokesčiai ir žemės ūkio produkcijos prievolės 1940–1944 m.

 46. Vytautas Skebas. Darbas žemės ūkyje – pagrindinis pandėliečių pragyvenimo šaltinis

 47. Romas Kaunietis. Partizaninis judėjimas Pandėlio valsčiuje

 48. Romas Kaunietis. Pandėlio miesto ir apylinkių istorija

 49. Teroras ir žmonių tremtys į Sibirą bolševikinei Rusijai antrąkart okupavus Lietuvą

 50. Valstiečių varymas į kolchozus, kaimų ir vienkiemių naikinimas 

 51. Paulina Kiaulėnaitė. Pandėliečių likimai okupantų valdomoje Lietuvoje

 52. Paulina Kiaulėnaitė. Pandėliečiai, išblaškyti po visą pasaulį

 53. Leonas Juozonis. Išnykę apylinkės kaimai

 54. Leonas Juozonis. Mano tėviškės partizanai

 55. Leonas Juozonis. Prisiminimai apie Lionginą Šepką

 56. M. Mieliauskienė. Liongino Šepkos kūrybos stebuklas

 57. Vanda Misiūnaitė-Bujokienė. Nartaikių kaimas 

 58. Alfonsas Gaška. Senieji pandėliečių papročiai 

 59. Alfonsas Gaška. Senų žmonių pasakojimai 

 60. Stanislovas Liučvaitis. Šventės ir papročiai Pandėlyje ir apylinkėse

 61. Pandėliečių kalba ir tarmė

 62. Venantas Mačiekus. Lietuvių papročių teisė

 63. Nijolė Liugailienė. Pandėlio valsčiaus veikiančios ir neveikiančios kapinės

 64. Gražina Žumbakienė. Sodybų želdiniai

 65. Zenonas Žumbakys. Medžioklės papročiai, senų medžiotojų prisiminimai

ETNOLOGIJA

KALBA

TAUTOSAKA

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Gimę Pandėlyje ir jo apylinkėse. Žmonės gyvenę ir dirbę Pandėlyje

 2. Vytautas Gasiūnas. Pandėliečiai – literatai

 3. Žymūs kultūros veikėjai, kilę iš Pandėlio krašto

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2009 01 15.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt