Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausioji redaktorė
Živilė Driskiuvienė
tel. 85 2130623, el. paštas zivile@versme.lt

Sudarytoja
Živilė Driskiuvienė

Redaktoriai
Živilė Driskiuvienė, Artūras Judžentis, Venantas Mačiekus, Irena Regina Merkienė, Kazys Misius

Kalbos redaktorės
Neringa Balčiūnaitė, Vida Kasparavičienė, Zita Kutraitė

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
Aloyzas Pranas Knabikas

Korektorė
Rasa Kašėtienė

Viršelio dailininkė, meninė redaktorė
Ona Liugailienė

Principinio maketo dailininkas
Alvydas Ladyga

Kartografės
Aira Dubikaltienė (UAB „Žemėlapių artelė“), Lidija Kavaliauskienė

Fotografas
Klaudijus Driskius

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2009 m. lapkričio rengia ir 2015 m. numato išleist monografiją „Onuškis“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018),  Onuškio 510 metų sukakčiai (2015), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas atsispausdinti

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

Siekiant surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos „Versmės“ leidykla 2010 m. birželio 7–16 d.  ir 2011 m. birželio 13–19 d. surengė dvi tiriamąsias monografijos autorių ekspedicijas į Onuškį ir jo apylinkes buvusio Onuškio valsčiaus ribose.

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2009 11 03.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2011 03 01.

Paskutinių knygos straipsnių rašymo užbaigimo terminas – 2014 11 01. 

Knygos maketo parengimo terminas – 2016 m.

Išleidimo terminas – 2016 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2017 06 22

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Eur 27 491,00

2. Faktiškai gautos lėšos

 

15 816,96

2.1. UAB KONVERSITA ( 2017 06 07 )

 

6 000,00

2.2. LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas (2010 06 01,
2017 03 30 )

4 000,00 Lt
 

1 158,48
3 000,00

2.3. UAB „Oksata“ (2016 10 28)

2 000,00

2.4. UAB  Vilniaus lokomotyvų remonto depas (generalinis direktorius p. Valentas Stadalnykas) (2014 12 23, 2015 12 09)

3 000,00 Lt

868,86

1 000,00

2.5.Trakų r. savivaldybės administracija (2016 12 23)

1000,00

2.6. Rasa Stravinskaitė (2016 03 30, 2016 04 15)

300,00

2.7. A. J. Naudžiūno inžinerinė konsultacinė firma (2013 10 11)

1 000,00 Lt

289,62

2.8. Aldona Žilionytė (2016 09 20)

100,00

2.9. Vilius Šuminas (2017 06 19)

100,00

3. Negautos lėšos*

  11 674,04

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

 

 

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Onuškis“ (po išleidimo)

 

3.000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

 

8 674,04

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Nuoširdžiai dėkojame Kaišiadorių vyskupijos vyskupui  J. E. doc. dr. Jonui Ivanauskui, vyskupui emeritui J. E. Juozapui Matulaičiui,  mons. teol. dr. Algirdui Jurevičiui, kun. bažn. t. lic. Gediminui Tamošiūnui už pagalbą rengiant monografiją „Onuškis“,  leidimą nemokamai naudotis vyskupijos fondais, nemokamą vyskupijos fonduose saugomų nuotraukų nuskenavimą ir atsiuntimą.

Nuoširdžiai dėkojame Nacionaliniam M.K. Čiurlionio dailės muziejui (direktorius p. Osvaldas Daugelis, Liaudies meno skyriaus rinkinių saugotoja p. Monika Gineikienė) už nemokamą muziejaus fonduose saugomų nuotraukų nuskenavimą ir atsiuntimą.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui (direktorė p. Regina Lopienė) už nemokamą muziejaus fonduose saugomų nuotraukų nuskenavimą ir atsiuntimą.

Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą A. J. Naudžiūno inžinerinei konsultacinei firmai (vadovas p. Algimantas Jonas Naudžiūnas).

Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depui (generalinis direktorius p. Valentas Stadalnykas).

Nuoširdžiai dėkojame monografijos autoriams p. Eugenijui Cibarauskui, p. Vytautui Krupoviesui, p. Kaziui Misiui, p. Zofijai Sinkevičienei, p. Algimantui Jonui Naudžiūnui, atsisakiusiems autorinio atlyginimo-honoraro ir tokiu būdu remiančiais knygos išleidimą.

Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą, rengiant mokslines ekspedicijas į Onuškio kraštą, – LR Seimo narei p. Dangutei Mikutienei ir Trakų rajono savivaldybės vicemerei p. Nijolei Ramoškienei.

Nuoširdžiai dėkojame Onuškio vidurinės mokyklos direktorei p. Rimai Blikertienei už ekspedicijos dalyvių apgyvendinimą Onuškio vidurinėje mokykloje ir visapusišką pagalbą ekspedicijos metu.

Nuoširdžiai dėkojame monografijos informaciniams rėmėjams – Trakų krašto laikraščiams „Trakų žemė“ (vyr. redaktorius p. Juozas Vercinkevičius) ir „Galvė“ (direktorė p. Ugnė Mateikaitė).

Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą p. Rasai Stravinskaitei.

Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą p. Aldonai Žilionytei.

Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą UAB „Oksata“ (Direktorius p. Gintautas Černiauskas).
Nuoširdžiai dėkojame už paramą  p. Broniui Vaičiulioniui.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Onuškis“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

GAMTA

Aleksandras Šliaupa, Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza. Onuškio apylinkių Žemės gelmių sandara ir raida, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

Nijolė Marija Mickevičienė. Kunigui Juozui Voveriui – 100, Trakų žemė, Nr. 42 (729), 2012 10 19; Nr. 43 (730), 2012 10 26

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Atskiri veikalai

A. Laurinavičius, Jonas. Onuškio bažnyčia : [istorijos bruožai] / Jonas Laurinavičius. – Kaišiadorys : "Kaišiadorių aidai" red., 1999 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 71, [1] p. : iliustr. – ISBN 9986-832-10-1

B. Onuškio miestelio bibliotekos istorijos puslapiai, 1937–1997 : [bibliotekos 60-mečiui] / [sudarė: Daiva Žilionienė, Jadvyga Kulikienė]. – Trakai : Trakų viešoji b-ka, 1998. – 15, [1] p. : iliustr. – Antr. p. viršuje: Trakų rajono savivaldybė, Trakų viešoji biblioteka

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2010 03 20, patikslinta, papildyta 2010  04 09, 06 04, 08 11, 2013 10 11, 2014 10 14, 12 30, 2015 03 24, 12 10, 2016 03 30, 04 12, 04 20, 09 21, 11 02, 11 15, 12 27, 2017 04 04, 06 09, 06 22.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt