lankymasis šioje svetainėje

 


Monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ straipsnių planas

GAMTA

 1. Česlovas Kudaba, Rimvydas Kunskas. Kernavės ir Musninkų apylinkių paviršius ir kraštovaizdis

 2. Romualdas Sližauskas. Musninkų valsčiaus flora ir fauna

 3. Marijonas Barbaravičius. Daug gali vienas žmogus

ISTORIJA

ARCHEOLOGIJA

 1. Aleksas Luchtanas, Gintautas Vėlius. Archeologinių tyrinėjimų Kernavėje istorija

 2. Jonas Vitkūnas. „Gyvoji archeologija“ Valstybiniame Kernavės kultūriniame rezervate

 3. Manvydas Vitkūnas. Kernavės miestas XIII–XIV a. Gyventojų buitis ir verslai

 4. Manvydas Vitkūnas. Musninkų apylinkių senovė

 5. Gintautas Zabiela. Čiobiškio ir Rusių Rago pilkapynų tyrinėjimai 1963–1964 m.

  ISTORIJA. IKI XX A. PRADŽIOS

 6. Edvardas Gudavičius. Kernavės žemė ir valsčius iki 1564–1566 m. administracinės reformos

 7. Algirdas Baliulis. Iš Musninkų praeities

 8. Algirdas Baliulis. Iš Kernavės praeities

 9. Algirdas Baliulis. Iš Čiobiškio praeities

 10. Liudas Truska. Kernavės apylinkių gyventojai XVIII a. pabaigoje

 11. Juozas Lebionka. Čiobiškietė bajoraitė – trijų talentų motina (Julija Guiskytė-Kiuji)

 12. Juozas Lebionka. XIX a. sukilimų aidai Musninkų krašte

 13. Vytautas Merkys. Lietuvių kalbos vartojimo bažnyčioje ir lietuviškos spaudos plitimo sąsajos 1870–1914 m.

 14. Rytas Tamašauskas. Muziko Juozo Tallat Kelpšos viešnagės

 15. Saulius Žilys. Žvilgsnis į 1905 m. Musninkų valsčiaus vietoves

 16. Vytautas Lesčius. Musninkų kraštas nepriklausomybės kovų sūkuryje 1919–1920 metais

 17. Gintautas Surgailis. 1919–1920 m. Nepriklausomybės kovų aidai Čiobiškio, Kernavės ir Musninkų apylinkėse

  ISTORIJA. 1920–1940

 18. Stanislovas Buchaveckas. Musninkų valsčius 1920–1940 m.: kai kurie faktai ir žmonės

 19. Kazys Misius. Musninkų valsčiaus pašto įstaigos iki 1940 m.

  ISTORIJA. 1940–1944.

 20. Stanislovas Buchaveckas. Musninkų valsčius nacių okupacijos metais

  ISTORIJA. 1942 M. GYVENTOJŲ SURAŠYMAS

 21. Stanislovas Buchaveckas. Musninkų valsčiaus gyventojai 1942 metais

  ISTORIJA. XX A. DEMOGRAFINIAI POKYČIAI

 22. Algirdas Stanaitis. Musninkų valsčiaus kaimų ir jų gyventojų kaita 1923–2000 metais

 23. Rolanas Gustaitis. Čiobiškio, Kernavės ir Musninkų parapijų gyventojų 1928–1944 metų statistiniai duomenys

  ISTORIJA. SOVIETŲ GENOCIDAS

 24. Birutė Burauskaitė. Musninkų valsčiaus gyventojai, nukentėję nuo sovietų okupacijos 1940–1952 metais

  ISTORIJA. REZISTENCIJA

 25. Albinas Masaitis. Didžioji kova

 26. Viktoras Alekna. Didžiosios kovos apygardos veikla Musninkų valsčiuje

 27. Albinas Masaitis. Erelio būrio partizanai iš Pamusių

 28. Antanas Bernotas. Straipsnį spaudai parengė Albinas Masaitis. Laisvės kovotojai iš senųjų Vindeikių

 29. Stasė Kavaliauskaitė-Širvinskienė. Ją priglaudė Čiobiškio žemė

  ISTORIJA. NUO 1944 METŲ (SOVIETMETIS)

 30. Jadvyga Barbaravičienė. Virvyčių kolūkio istoriją prisiminus

 31. Justinas Minderis. Čiobiškio paštas

 32. Jonas Trinkūnas. Romuvių judėjimo pradžia – Kernavėje

 33. Vacys Milius. 1969 metų Kernavės ekspediciją prisiminus

  ISTORIJA. IŠ KAIMŲ PRAEITIES

 34. Jonas Vitkūnas, Manvydas Vitkūnas. Ardiškio kaimas: nuo viduriniojo geležies amžiaus iki mūsų dienų

 35. Alfonsas Balsevičius. Prisiminimai apie Pamusių kaimą

 36. Boleslovas Krivka. Skėterių kaimo gyvavimo raida

 37. Regina Švobienė. Kaimas prie vinkšnų brastos

 38. Janina Stravinskienė. Lapelės

 39. Dalia Taparauskienė, Dalia Damalakienė. Vindeikių kaimas

 40. Dalia Taparauskienė. Prienų kaimas

 41. Dalia Taparauskienė. Dubių kaimas

 42. Dalia Taparauskienė. Vebronių kaimas

 43. Valentina Aldona Tamašauskienė. Prisiminimai apie Minčiukų kaimą

 44. Stanislova Narušienė. Peklynė

 45. Vladislava Juodelienė. Ten, kur Šafarnė ir Narvydiškis

 46. Stanislava Norušienė. Juodonių kaimas

 47. Vladislava Dalinkevičienė, Veronika Dubetienė. Paberžės kaimo istorija

  ISTORIJA. BAŽNYČIOS

 48. Stanislovas Buchaveckas. Iš Musninkų švč. Trejybės bažnyčios ir parapijos istorijos

 49. Robertas Jurgaitis. Musninkų bažnyčios archyvas

 50. Musninkų Švč. Trejybės parapijos klebono R. Puzono raportas vyskupo J. Matulaičio vizitacijos proga (2001 06 17)

 51. Musninkų bažnyčia, varpinė ir Barboros koplytėlė

 52. Iš Kernavės bažnyčios istorijos

 53. Iš Kernavės bažnyčios inventorizacijos knygos. Parengė Stanislovas Buchaveckas

 54. Čiobiškis, jo bažnyčios ir kunigai

 55. Saulius Stoma. Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ansamblis

 56. Libertas Klimka. Čiobiškio varpai ir laikrodis

 57. Robertas Jurgaitis. Čiobiškio bažnyčios archyvas

  ISTORIJA. MOKYKLOS

 58. Juozas Lebionka. Musninkų valsčiaus mokyklos XX a. pradžioje

 59. Stanislovas Buchaveckas. Musninkų valsčiaus mokyklos 1939–1944 m.

 60. Janinos Usavičiūtės atsiminimai apie tėvą Stasį Usavičių

 61. Onos Šalučkienės atsiminimai (fragmentas)

 62. Vytautė Dalinkevičiūtė-Kvainickienė. Čiobiškio mokytojai

 63. Gražina Markevičienė. Musninkų mokyklos istorijos faktai ir skaičiai

 64. Vladas Trakimavičius. Musninkų vidurinė mokykla 1987–2002 metais

 65. Leonas Pociūnas. Darbinis mokymas ir darbo pavyzdys

 66. Marija Galvosienė. Apie Musninkų vidurinės mokyklos muziejų

 67. Jonas Stankevičius. Kernavės mokyklos istorija

 68. Dalia Taparauskienė. Vindeikių mokyklos istorija

 69. Vladislava Dalinkevičienė. Čiobiškio mokykloje

 70. Stasė Brazdžienė. Čiobiškio mokykla: auklėtojos ir mokytojos atsiminimai

 71. Čiobiškio specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namai

  ISTORIJA. IŠ KULTŪROS PALIKIMO

 72. Antanas Juščius. Paminklotvarka ir kultūros vertybių saugojimas

 73. Jonas Vitkūnas. Nuo J. Šiaučiūno muziejaus iki Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato

 74. Rimtas Tarabilda. Kernavės herbo atkūrimas

 75. Rimtas Tarabilda. Būtina išsaugoti

 76. Saulius Stoma. Čiobiškio dvaro sodyba

 77. Stanislovas Buchaveckas. Skirtingi dvarų likimai

 78. Stanislovas Buchaveckas. Čiobiškio keltas – technikos paminklas

 79. Privatus Jono Pivoro muziejus „Armonika“. Informaciją parengė Jonas Pivoras

 80. Stanislovas Buchaveckas. Keli štrichai apie tautodailininkus

  ISTORIJA. KULTŪRA

 81. Jadvyga Barbaravičienė. Krašto kultūros puoselėjimas ir ugdymas

  ISTORIJA. BIBLIOTEKOS

 82. Stanislovas Buchaveckas. Viešosios bibliotekos

 83. Dalia Taparauskienė. Vindeikių bibliotekos istorija

 84. Virginija Gigaškaitė. Vileikiškių biblioteka

 85. Snieguolė Šimanskienė. Čiobiškio biblioteka

  ISTORIJA. ATGIMIMAS. NEPRIKLAUSOMYBĖS METAI

 86. Stanislovas Buchaveckas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vėliava Kernavėje 1988 m.

 87. Stanislava Šidagienė. Palikti pėdsakai

 88. Birutė Jankauskienė. Musninkų seniūnija XX a. pabaigoje XXI a. pradžioje

 89. Virginijus Urbonas. Kernavės seniūnija XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje

 90. Valentina Ratkevičienė. Ūkininkų gyvenimo ir veiklos sąlygos

 91. Antanas Čiužas. Musninkiečių požiūris į šių dienų jaunimą ir savo krašto ateitį

 92. Anelė Vosyliūtė. Kaimo žmonės: gyvensenos skirtumai

 93. Virginijus Niekis. Čiobiškis XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje

 94. Vidmantas Verikas. Musninkų ūkininkų bendrija

 95. Stanislovas Buchaveckas. „Versmės“ leidyklos ekspedicija

 96. Marijona Vaicekauskienė. Kraštiečių šventė Musninkuose

 97. Vytas Šimonėlis. Kraštas, turintis didelę perspektyvą

 98. Virkantas Trumpickas. Naujas Musninkų akcentas

 99. Birutė Jankauskienė. Vileikiškių kaimo bendruomenės darbai ir viltys

 100. Vaida Pakalnytė, Dalia Grigonienė. Apie visuomeninę organizaciją „Kernavės bendruomenė“

 101. Jadvyga Barbaravičienė. Politinė situacija nepasikeitė

 102. Stanislovas Buchaveckas. Kai kurie 2003 metų įvykiai

ETNINĖ KULTŪRA (ETNOGRAFIJA)

 1. Alfonsas Balsevičius. Darbai

 2. Valentina Aldona Tamašauskienė. Atsiminimai

 3. Erika Nenartavičiūtė. Linų auginimas ir pluošto tvarkymas XX a. trečiajame–penktajame dešimtmečiais

 4. Irena Regina Merkienė. Gyvulių ūkis. Lokalinės kultūros universalumas ir savitumas

 5. Inga Levickaitė. „Visą gyvenimą mama siuvo ir aš siuvau, siuvau...“

 6. Vacys Milius. Musninkų, Kernavės ir Čiobiškio kapinės

 7. Elvyra Straševičienė. Musninkų apylinkių trobesiai ir jų statytojai

 8. Vingaudas Baltrušaitis. Gyvenamųjų namų interjerai

 9. Gražina Žumbakienė. Sodybų želdiniai Čiobiškio ir Musninkų apylinkėse

 10. Janina Samulionytė. Stalo indai ir įrankiai

 11. Vacys Milius. Mitybos tradicijos ir naujovės

 12. Inga Nėnienė. Skaros ir skarelės moterų gyvenime (XX amžius)

 13. Alfonsas Balsevičius. Šventės ir papročiai Pamūsių kaime

 14. Alfonsas Balsevičius. Vestuvių aprašymas

 15. Stanislava Norušienė. Žolelės daug ką gydo (Apie žolininkę Sofiją Ražanauskaitę)

KALBA

 1. Aloyzas Vidugiris. Dėl Musninkų apylinkių kalbinės padėties ir jos raidos

 2. Kazys Morkūnas. Kaip musninkiečiai ir jų kaimynai šneka

 3. Marija Razmukaitė. Čiobiškio ir Musninkų vardai

 4. Aleksandras Vanagas. Miestelio ir upės vardas Kernavė

 5. Kelių Čiobiškio ir Musninkų apylinkių kaimų vietovardžiai. Parengė Rytas Tamašauskas

 6. Adolfas Balsevičius. Pamusių kaimo tikriniai vardai

 7. Musninkų apylinkės žmonių vardai

 8. Musninkų apylinkės gyvulių vardai

 9. Musninkų apylinkių frazeologizmai. Parengė Kazys Morkūnas

TAUTOSAKA

 1. Povilas Krikščiūnas. Iš archyvų ir knygų atminties

 2. Dainos nuo Musninkų, Kernavės ir Čiobiškio. Tekstus parengė Giedrius Dringelis. Melodijas parengė Daiva Vyčinienė

 3. Pasakojamoji tautosaka. Parengė Lina Valiukaitė

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Algirdas Kancleris. Kanclerių giminės raida

 2. Juozas Lebionka. Musninkietis, paskyręs savo gyvenimą Vilnijai. Kun. Juozas Dubietis

 3. Filomena Vaicekauskienė. Šeinius Musninkų padangėj

 4. Stasys Brasiūnas. Atsiminimai apie Igną Šeinių

 5. Viktoras Alekna, Gražina Laukienė. Povilas Zimkus – Musninkų valsčiaus viršaitis 1930–1940 metais

 6. Kazys Misius. Kraštotyrininkas publicistas kun. Nikodemas Švogžlys-Milžinas

 7. Jūra Marija Baužytė. Užmaršties smėlis neužpustė jų pėdsakų

 8. Emilija Šiaučiūnaitė. Apie mokytoją Juozą Šiaučiūną

 9. Palmyra Navickaitė-Matulionienė. Atsiminimai apie tėvą Edmundą Navicką

 10. Jadvyga Barbaravičienė. Daug pasiekęs, bet nepamiršęs gimtojo krašto

 11. Jonas Urbonas. Monsinjoro Česlovo Krivaičio darbai Kernavėje

 12. Jadvyga Barbaravičienė. Kunigo Leono Smalinsko kryžiaus kelias

 13. Marija Galvosienė. Jonas Galvosas (1929–1998)

 14. Regina Švobienė. Mūsų Auklėtojas buvo Jonas Galvosas

 15. Juozas Vercinkevičius. Linkiu tylaus džiaugsmo... Keletas žodžių apie Musninkų vidurinės mokyklos literatų būrelio vadovę Palmirą Sirvydytę

 16. Danutė Krištopaitė. Kernavės krašto dainininkė

 17. Stanislovas Buchaveckas. Jonas Bareika

 18. Aldona Vasiliauskienė. Apie Mariją Remienę

 19. Apie seserį Ireną Margaritą Bareikaitę. Keletas minčių jos vienuoliškojo pašaukimo 50-mečio proga

 20. Edmundas Simanaitis. Tėvynės trauka pažadino pareigos jausmą

 21. Kun. Robertas Grigas. Kunigystė Lietuvoje: kova už laisvę ir dvasią

 22. Marija Remienė. Kunigas bažnyčios ir tėvynės gerovei

 23. Gediminas Žadeika. Viktoras Brazauskas

 24. Alfredas Guščius. Žvilgsnis į Viktoro Brazausko kūrybą

 25. Gediminas Žadeika. Šiek tiek apie Petrą Naraškevičių

 26. Angelė Šarlauskienė, Stanislovas Buchaveckas. Algirdas Alekna – architektas, menininkas, filosofas ir paslapčių kolekcionierius

 27. Stanislava Norušienė. Gediminskų grožio salelėje

 28. Stanislava Norušienė. Dailininkės Apolonijos Dimšienės gyvenimo vingiai

Biografijų sąvadas. Parengė Stanislovas Buchaveckas, Albinas Masaitis, Jadvyga Barbaravičienė, Gediminas Žadeika, Janina Stravinskienė

Gimę Musninkų valsčiuje

Gyvenę arba gyvenantys Musninkų krašte

Straipsnių, aprobuotų „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

APIE AUTORIUS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2001 02 06

Patikslinta, papildyta: 2001 11 22, 2002 03 13, 03 15, 05 10, 05 17, 2005 04 28

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt