lankymasis šioje svetainėje

 


Musninkai. Kernavė. Čiobiškis

(114 aut.,161 str., 1304 p., 1000 egz., 2005 m., 13-oji serijos knyga)

Asmenvardžių rodyklė (4691 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V W Z Ž Pavardės rusų k.

 

A
Aarne Antti 1070
Abaka (Abaka) 182
Abaravičius G. 72, 87, 96, 119, 471
Abarius V. 1037, 1039–1042, 1053–1056
Abramavičius Šmerelis 251
Abramavičius Šmuila 251
Abramovičius 1146
Abromavičienė Genovaitė 844
Abromavičius S. 410, 411, 430, 436
Adamkavičius E. 221, 228
Adamkienė Alma 684, 1196
Adamkus Valdas 26, 684, 827, 1196, 1198, 1211
Adamonis Jonas 658
Adamovietis [S. Stakelė] 198
Adenaueris 1120
Adomaičiai Antanas, Liūdas ir Stasė 343
Adomaitienė Marytė 405, 406
Adomaitis (Adamaytis) 182
Adomaitis Liudvikas 303
Adomaitytė J. 64, 66
Adomavičiai Paulina ir Juozas 351
Adomavičienė J. 747
Adomavičius 444
Adomavičius Ignas 291, 292, 520, 525
Adomavičius Ignas-Tauras 420, 442, 447
Adomavičius Stasys 310, 358
Adomavičiūtė Marytė 383
Adomonienė Vida 629, 630, 644, 669, 670
Adomonytė J. 475, 476
Afoninas 1146
Agurkis Vitas 1016
Aidulis Zigmas 707
Aika 516
Akstinavičiūtė Aldona 314
Akstinavičiūtė V. 705
Akunis Vytautas-Voveris 410, 419, 420
Alasevičienė Vanda Leokadija 745, 755, 811, 833, 943, 1232
Albertas Radvila 147
Aldonis Albinas 312, 855
Alekna Algirdas 11, 20, 722, 826, 1226, 1227, 1244
Alekna Viktoras 6, 11, 14, 19, 23, 236, 409–411, 413, 415, 427, 436, 683, 748, 752, 817, 987, 1130, 1134, 1242, 1252, 1258
Aleknavičius Jonas 308
Aleksa Vainis 1197
Aleksandras Vygintas 142, 143
Aleksandravičienė Aldona 527
Aleksandravičienė Marijona 944
Aleksandravičius 165
Aleksandravičius Albertas 505
Aleksandravičius Egidijus 1197
Aleksandravičius Vaitiekus 165
Aleksandravičiūtės Marija ir 
Tecė 341
Aleksandrovičius Mikalojus 188
Aleksejevas Josifas 392
Aleksiejevas Fadiejus 358
Alesius Valdas 60
Algirdas 141, 156, 157
Ališanka 683
Ališauskai 364, 538
Ališauskai Feliksas, Bronius, Mykolas, Aldona ir Sofija 356
Ališauskai Janina ir Balys 356
Ališauskai Jonas, Leokadija, Ona ir Elena 356
Ališauskai Kazys ir Sofija 343, 382
Ališauskai Mykolas ir Jonas 858
Ališauskai Pranas ir Stasys 858
Ališauskai Pranas, Marija, Janina ir Verutė 351
Ališauskai Pranas, Ona ir Leontina 340
Ališauskai Stasys, Konstancija, Genė, Utilė ir Veronika 356
Ališauskaitė Janina 399
Ališauskaitė Rosita 986
Ališauskaitė (Žvirblienė) Veronika 399
Ališauskas 357
Ališauskas Adomas 341
Ališauskas Algis 754
Ališauskas Jonas 312
Ališauskas Juozapas 316
Ališauskas K. 220
Ališauskas M. 754
Ališauskas Pranas 252, 253
Ališauskas Romualdas 1071, 1087
Ališauskas S. 552
Ališauskas Stepas 543
Ališauskienė (Milkevičiūtė) Zofija 1044
Ališauskienė (Vilkelytė) Aldona 538, 978
Ališauskienė Ieva 356
Ališauskienė L. 815
Ališauskienė Vacė 542, 543
Alkovikas Aleksandras 588
Ambraška J. 634, 636, 638
Ambrazaičiai Stasė ir Antanas 237, 635, 644
Ambrazas Vytautas 707, 708, 745, 1244
Ambrazevičius (Brazaitis) Juozas 286, 295, 650, 701
Ambrazienė Regina 713
Andrašiūnas J. 224
Andrijonas Antanas 26
Andrikienė L. 1216
Andriušėnaitė R. 675, 677
Andriuškevičiai 364, 512, 531
Andriuškevičiai Alfonsas, Elena, Leokadija ir Teofilė 356
Andriuškevičius Alfonsas 899, 903
Andriuškevičiūtė Leontina 296
Anysienė Dalia 1194
Aniūkščiai 359, 360, 503, 515, 516
Aniūkštis Antanas 442
Aniūkštis Česlovas 315, 520, 525
Aniūkštis Česlovas-Karvelis 420, 442, 447
Aniūkštis Henrikas 763
Aniūkštis Juozas 359, 438, 441, 519
Aniūkštis Jurgis 521
Aniūkštis Kazys 440, 442
Aniūkštis Motiejus 521
Aniūkštis Saulius 763
Aniūkštis Stasys 521
Aniūkštytė Sigita 763
Antanavičius D. 148, 157–159
Anuliai 503, 504
Anulienė Marijona 359
Anulis Ignas 359, 503
Anulis Juozas 359
Anusevičius 207
Anužienė Elena 764
Anužytė L. 158, 161
Apelevičius (ar 
Aperavičius)-Barzda 392, 434
Aputis Juozas 1224
Aranauskas Ruslanas 57
Arbočiai 485
Arbočiai Janina ir Stasys 834
Arbočiai Pranas ir Pranciškus 485
Arbočius Mykolas 396
d’Argenteau Marie Mercy 190
Aristotelis 1111
Arlauskas Jurgis 572
Arlauskas Simanas 572
Armackai Kazys, Česlava, Enrikas ir Leokadija 343
Armackas Mečislovas 344
Armackas Mikas 361
Armackienė Česlava 843
Asiukevičius (Osiukiewicz) 182
Astikai 143, 150, 548
Astikai Feliksas ir Stefanija 337
Astikaitis Grigas 149, 158, 159
Astikas Grigas 148, 149, 159
Astikas Grigorijus 172
Astikas Kristinas 23, 148, 1250
Astikas Leonas 303
Astikas Leonas, Stasė ir Elytė 339
Astikas Mikalojus 150
Astikas Stanislovas 148
Ašaka 209
Ašaka Braziukas 165
Ašaka Viktoras 240, 357
Ašakaitė Leontyna 317
Atkočiūnas? (Abkuczunas) 182
Audickas (Audycki) 182
Auginiai Vincas, Adelė, Jonas ir Stefa 351
Augonia Petras, Jonas ir Pranas 402
Augonis Jonas 400
Augonis Petras 349
Augulis (Augūnas?) Romualdas 383
Augūnas 233
Augūnas Juozapas 201
Augūnas Juozas 383, 603
Augustas II 167, 168
Augustas Žygimantas 165
Augustinienė Genė 398
Aukštuoliai Kazimiras, Juzefa, Stanislava, Boleslavas ir Monika 407
Aukštuolienė Felicija 407
Autukevičiai 546
Autukevičiai Stasys ir Pranas 363, 539–541, 543, 547
Autukevičienė A. 812
Autukevičius Albertas 577
Autukevičius Jonas 540, 541, 547
Autukevičiūtė Aldona 314
Autukevičiūtė Vlada 674
Avižienis Vladislovas 561, 562
Avlasevičiai Jurgis, Juzė, Vaclovas, Zofija, Aleksas, Laimutė, Verutė, Pranas, Marijona ir Vytautas 387
Avlasevičiai Romualdas, Juzefa, Stefanija ir Janina 343
Avlasevičius Erikas 757
Avlasevičius Romualdas 311
Avlosevičius (Avlasevičius) 269, 1244
Ažubalis Alfonsas 392, 426, 558, 1145, 1146

  

B
Babenskas Evaldas 60
Babravičius Aleksandras 895, 898
Bacevičius Darius 986
Bacevičius V. 1046
Bačiulis J. 1145
Bačiūnas Juozas 1198
Bagačionokas (Bahaczonek) 182
Bagdanavičienė Juzė 1014
Bagdanavičius Jurgis 362
Bagdanavičius Vytautas 1198
Bagdanavičiūtė Julė 927
Bagdonaitė Vladislava 284
Bagdonas Albinas 443
Bagdonas Ignas 363
Bagdonas Stasys 442, 448, 516, 520
Bagdonavičiai 363, 423, 847
Bagdonavičiai Aleksas, Vytautas, Albinas ir Feliksas 400
Bagdonavičiai Feliksas ir Juozas 422
Bagdonavičiai Feliksas ir Vytautas 415, 420, 714
Bagdonavičiai Feliksas, Vytautas, Aleksas ir Albinas 404
Bagdonavičiai Jadvyga, Venonas ir Higina 398
Bagdonavičiai Joana ir Stasys 352
Bagdonavičiai Karolina ir Aleksandras 352
Bagdonavičiai Stanislovas, Anelė, Aldona, Danutė, Ramutė ir Albertas 398
Bagdonavičienė (Ališauskaitė) Rozalija 909–912, 916–929
Bagdonavičienė J. 1020, 1063
Bagdonavičienė Janina 756
Bagdonavičienė Jurgita 1018
Bagdonavičienė Rozalija 351
Bagdonavičius Adolfas 351
Bagdonavičius Albinas 410, 417, 423
Bagdonavičius Albinas-Vingis 424, 1232
Bagdonavičius Almantas 57, 61
Bagdonavičius Antanas 269
Bagdonavičius Feliksas-Barsukas 422, 1232
Bagdonavičius Kazys 521
Bagdonavičius Stasys 363, 405
Bagdonavičius Vytautas-Topolis 422, 1232
Bagdonavičius Vladas 363
Bagdonienė Nijolė 756
Bagdzevičiai 497
Bagdzevičiai Jonas, Stefa, Filomena ir Mykolas 401
Bagdzevičius (Bohdziewicz) 182
Bagdzevičius Jonas 362, 497
Bagdzevičius Petras 292
Bagdzevičiūtės L. ir M. 499
Baginskas Mykolas 151
Bajorukas 178
Bajorukas (Boiaruk) 182
Bajorūnai Jonas, Ermina ir Regimantas 392
Bajorūnas Jonas 627, 648, 649, 667, 668
Bajorūnas Regimantas 648, 668
Bajorūnienė Ermina 648, 649, 667, 668
Bakaitis Brunonas 591, 593
Bakšanskas (Bakszanski) 182
Bakšys Simas 498, 704
Balaišaitė Vanda 341
Balaišienė Karolina 341
Balakirevas M. 189
Balandytė D. 682
Balašas Ilarionas 621
Balčikonis 1158
Balčiūnas J. 126, 472, 473
Balčiūnienė I. 50
Baleišienė Karolina 252
Balinskis Jonas 189
Balinskis Mykolas 189, 586, 588
Balys Jonas 1014, 1070
Baliukevičienė Rasa 840
Baliukonytė O. 683
Baliulis Algirdas 5, 13, 23, 148, 150, 151, 153, 157–159, 161, 172, 1258
Balnys Virgilijus 563
Balsevičiai 362, 486, 1113, 1117
Balsevičiai Adolfas, Marijona, Janina ir Alfonsas 396
Balsevičienė (Dambrauskaitė) Elena 981
Balsevičienė Michalina 487, 495
Balsevičius Adolfas 487, 495
Balsevičius Alfonsas 7, 9, 10, 
15, 18, 19, 24, 26, 260–262, 285, 428–431, 433, 435, 436, 486–494, 851, 944, 956, 959, 981, 1232, 1258
Balsevičius Alfonsas-Štikas 429, 434
Balsevičius Alfonsas-Vamzdis 434
Balsevičius Antanas 362, 487, 494, 495
Balsevičius Bronius-Tigras 396, 434
Balsevičius Dainius 829
Balsevičius Jonas 949, 1114, 1117, 1121, 1124
Balsevičius Juozas 487, 495
Balsevičius Mykolas 487, 495
Balsevičius Zigmas 1114, 1117, 1121, 1124
Balsys B. 1239
Balsys E. 1241
Balsys Vytautas 1193
Baltakis Paulius 1209, 1211
Baltazar Hans Urs 1206
Baltrukonis Leonas 330
Baltrušaitis Vingaudas 10, 18, 24, 899, 1258
Baltušis J. 701
Banaitis V. 1161
Bandzaitienė Sofija 668
Bandzaitis Rimvydas 668
Banevičius Adomas 168
Banionis Kazimieras 603
Banuliauskas 777
Barabanovas Manuilas 359
Barakauskas Jurgis 340
Baranauskas (Baranowski) 182
Baranauskas Antanas 597
Baranauskas Kazys 358
Baranauskas Petras 318
Baras Stasys 1191
Barauskas Artūras 837
Baraznauskaitė Jadvyga 944
Barbaravičienė (Saveikytė) Jadvyga 6, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 548, 550, 560, 590, 744, 745, 755, 759, 817, 818, 821, 822, 828, 843, 844, 846, 847, 1158, 1162, 1165, 1166, 1232, 1235, 1250, 1258
Barbaravičienė Jūratė 750
Barbaravičius J. 747
Barbaravičius Marijonas 5, 13, 26, 39, 42, 1258
Barbora 7, 15, 21, 714, 734, 744
Barcis Pranas 659
Bareika 901
Bareika (Boreiko) 182
Bareika Alfonsas 485
Bareika Antanas 239, 240, 251, 331, 811
Bareika Antanas-Uosis 434
Bareika Benadas 361
Bareika Benediktas 478
Bareika Jonas 11, 20, 243, 244, 252, 281, 287, 293, 295, 297, 299, 300, 306, 307, 309, 313, 316, 
317, 322, 333, 361, 659, 664, 1179–1186, 1189, 1213, 1214, 1232
Bareika Jonas-Vėjelis 434
Bareika Juozas 333, 485, 486
Bareika Kazys 358, 390
Bareika Simonas 1179, 1184
Bareika Vacys 320
Bareikaitė Bronislova 434
Bareikaitė Cecilija-Laputė 434
Bareikaitė E. 1182
Bareikaitė Irena Margarita 11, 20, 313, 314, 333, 578, 685, 815, 818, 819, 1182, 1183, 1185, 1196, 1200, 1212–1214, 1232
Bareikaitė Janina 274
Bareikaitė Marija 313, 314, 333, 1180, 1181, 1184, 1186
Bareikaitė Ona 251
Bareikaitė Vladislova 434
Bareikaitė (Remienė) Marija 818, 819, 839, 1179, 1182, 1183
Bareikienė Eleonora 333, 578, 1180, 1184–1187, 1200
Bareikienė Jadvyga 481
Bareikienė Laima 763
Bareikienė Leokadija 484
Bareikienė Marijona 486, 1015
Bareikienė Ona 331
Bareikienė Stanislava 935, 936, 942, 944
Bareikos 484, 485, 531, 1180, 1182, 1183
Bareikos Antanas, Eleonora ir Jonas 393
Bareikos Antanas, Eleonora, Jadvyga, Vanda ir Cecilija 402
Bareikos Antanas, Justina, Lionginas ir Simas 331
Bareikos Feliksas, Pranė, Valentina ir Feliksas 342, 343
Bareikos Juozas, Teofilė ir Bronius 353, 354
Bareikos Justinas, Veronika, Liodzė ir Henrikas 353
Bareikos Stasė ir Antanas 353, 354
Bareikos Stasys, Stasė ir Pranė 331, 332
Bareiša Bonifacas 174
Barysas Adolfas 980
Barysas? 237
Barišauskas Kazimieras 60
Barišauskienė Danguolė 60
Barkauskai 531, 689, 858
Barkauskai Antanas, Ona, Antanas ir Ona 342
Barkauskaitė 672
Barkauskaitė Violeta 26
Barkauskas Antanas 252
Barkauskas Jonas 355
Barkauskas Juozapas 477, 481
Barkauskas Juozas 240, 282, 300, 361
Barkauskas K. 686
Barkauskas Kazys 363
Barkauskas Marijonas 898
Barkauskas Viktoras 334
Barkauskas Vladas 898
Barkauskienė Zofija 252, 342, 860, 862, 900
Baronai 531
Baronai Antanas, Marija ir Bronė 353
Baronai Ignas, Stasė, Kazys, Ona, Pranas, Jonas, Zofija ir Adelė 342
Baronai Jonas, Rozalija ir Apolinaras 353, 354
Baronai Ramutė ir Saulius 754
Baronaitė Eleonora 1180, 1183
Baronaitė Ona 308
Baronas (Baran) 182
Baronas Antanas 317, 354
Baronas D. 162
Baronas Jonas 236, 238, 252, 312, 314, 688
Baronas Juozas 284
Baronas K. 746
Baronas Kazys 683, 980
Baronas Mykolas 354, 360
Baronas Silvestras 284
Baronienė (Vilkelytė) Filomena 978
Barsukai Juozas ir Michalina 344
Barsukai Juozas, Stasė, Olė, Stasė, Ona ir Zenonas 344
Barsukai Leonas ir Stasė 344
Barsukaitė Aliodija 899, 942, 944
Barsukas (Borsuk) 182
Barsukas Andrius 864, 866, 870, 902
Barsukienė (Bernotaitė) Stasė 1066, 1067, 1092
Barsukienė Pranė 344
Bartaševičius (Bartoszewicz) 182
Bartašis Antanas 363
Bartkai Mykolas ir Ema 337
Bartkevičienė Stanislava 483
Bartkevičius 739
Bartkevičius (Bortkiewicz) 182
Bartkevičius Vytautas 786
Bartkevičiūtė S. 705
Bartkus Eugenijus 1160
Bartkus M. 721
Barutienė Janina 679, 835
Basalykas A. 33
Basanavičius Jonas 1142, 1258, 1259
Batėnas [Bučinskas] Kazys 979
Batoras Steponas 162, 166
Batūra R. 140, 156, 727
Baubinas A. 710
Bauka Antanas-Uosis 434
Baumyla Stasys 1232, 1233
Baumyla Viktoras 1020, 1107, 1108, 1232
Baumilas Vladas 312
Baumilos 360, 510
Baužiai Janina ir Alfonsas 1143
Baužiai Viktorija ir Mykolas 1142
Baužienė Karolina 344, 1142, 1143
Baužys 533
Baužys Alfonsas 1142
Baužys Danielius 600, 1143
Baužys Karolis 600, 714, 890, 1142, 1143, 1164
Baužys Zenonas 169, 272, 307, 317, 344, 346, 390, 426, 476, 586, 588, 599, 600, 625, 661, 701, 715, 889, 1142–1147, 1150, 1244
Baužytė Aleksandra 1142, 1145
Baužytė Jūra Marija 11, 19, 1142, 1144, 1244, 1258
Baužytė Melanija 1142, 1144
Baužytė Stasė 1142, 1145
Baužytė Vilhelmina 1142, 1145
Baužytė (Čepinskienė) Galina 1147
Baužytės Melanija, Stasė, Aleksandra 1143
Beinorienė Zofija 819
Bekešas 499
Bekioniai 449
Bekionis (Bekionis) 182
Bekionis Kazys 361
Bekionis Stasys 361
Beliūnas Pranas 292
Belkevičius (Bielkiewicz) 182
Bell D. 788
Belopetravičiai Juozas, Marija, Jonas ir Stasys 341
Bendorius Jonas 1014
Benediktas XIV 151
Beremygina Natalija 359
Bereznauskai Ona, Jeronimas 
ir Vytautas 389
Bereznauskaitė 672
Bereznauskas 520, 525
Bereznauskas Eugenijus 312
Bereznauskas Jonas 362
Bereznauskas Petras-Liūtas 420, 443, 448
Berezovskis 209
Berkeliai Jonas, Jonė, Sigitas ir Vida 339
Bernickienė Nijolė 708
Bernotai 360, 510, 516, 520–522
Bernotai Antanas ir Petras 447
Bernotai Antanas ir Vytautas 520
Bernotai Impolitas, Aloyzas ir Aniūtė 519
Bernotai Mykolas, Juozas, Ignas 519
Bernotaitė (Mačiulienė) Jūratė 682
Bernotaitė Teklė 441
Bernotas A. 1130, 1161, 1168
Bernotas Aleksandras 544, 545
Bernotas Aleksas 364
Bernotas Alfonsas 440, 443
Bernotas Antanas 6, 14, 23, 260, 437–440, 443, 448, 450, 520, 521, 525, 526, 675, 683, 1240, 1258
Bernotas Feliksas 264, 319, 363, 540
Bernotas Ignas 515
Bernotas Julius 443
Bernotas Juozas 281, 284, 363, 515
Bernotas Karolis 441
Bernotas Kazys 519
Bernotas Marijonas 441
Bernotas Mykolas 515, 521, 525
Bernotas Petras 405, 443, 448, 516, 521
Bernotas Pranas 237
Bernotas Pranciškus Mykolas 198
Bernotas Stasys 743
Bernotas Svajūnas 688
Bernotas Vincas 438
Bernotas Vytautas 405, 520
Bernotas Vytautas-Dagys 443, 448
Bernotienė Kazė 545
Bernotienė Marija 873, 876
Bersokas M. 566
Bertaux D. 788
Berzakas Šlioma 251
Bezobrazovas 194
Bialozorai 168
Bialozorai Matas ir Ona (Oginskaitė) 168
Bialozoras Karolis 167
Bialozoras Kristupas 167
Bičiūnas R. Z. 1240
Bičkauskas Juozas 360
Bieganskis Jonas 167
Bieliauskai 352
Bieliauskai Elena, Juozas, Monika ir Melanija 352, 353
Bieliauskai Jonas, Hortenzija, Stasys, Česlovas, Zbyslavas ir Jadvyga 352
Bieliauskai Jonas, Veronika ir Stanislovas 385
Bieliauskaitė Honorata 384
Bieliauskas (Bielawski) 182
Bieliauskas Juozas 691, 704
Bieliauskas Justas 361
Bieliauskas Vidmantas 42, 833
Bieliauskienė Elena 353
Bielinis Jurgis 201, 1130
Bielinskis M. 177
Bielionis Jonas 1014, 1026, 1027, 1038, 1051, 1060, 1065
Bieliūnas Martynas 1114
Bielopetravičius Juozas 292
Bielskas (Bielski) 182
Bielskis 1011
Bielskus Juozas 362
Bikelytė V. 1017, 1106
Bikulčienė L. 760
Bilevičius 194
Bilevičius Pranciškus 194
Bylinskis Steponas 165
Bilkis Vladas-Velnias 410
Bindokaitė Elena 1124
Bindokienė Danutė 1192, 1197, 1198
Biniukas (Biniuk) 182
Binkevičiai Aleksandras ir Stasė 344
Binkevičiūtė Marytė 314
Binkienė Elena 815
Binkienė S. 319
Binkis Aleksas 385
Binkis Juozas 24, 61, 546, 594, 740–745, 753, 774, 784, 785, 834, 835, 837, 1244
Binkis Kazys 26, 635
Binkis Mykolas 385
Birieta Antanas 361
Birutavičienė 1150
Biržiška M. 694, 720
Bistrajienė 542
Bistrajis 542, 1133
Bistrajis Antanas 238
Bistrajytė Ona 1133
Bistrajūtė Daiva 993
Bitaitis Ignas 201
Bitinas Juozas 344
Bitvinskas T. 50
Blaivinskaitė V. 1031, 1033, 1041, 1042, 1048
Blažaitienė K. 704
Blaževičius (Blažewicz) 182
Blažienė Vida 756, 757, 836, 944
Blinstrubas Vacys 363
Blockai Stasys, Janina, Juozas, Zenonas ir Jonas 391
Bložiai E. ir Vaidotas 819
Blusevičienė Danguolė 683
Blusevičienė Irmgarda 744, 818, 1245
Blusevičiūtė Danutė 688
Bogdanas K. 704
Boguševičiai Eduard ir Stefanija 382
Boguševičius 543
Bohdzievičius Antanas 151, 152
Bojažinskis Kazimieras 588
Bona 149
Boniecki A. 148, 150
Bonikaitienė V. 747
Boreika Antanas 553, 555
Boreika Jonas 167
Boreiša B. 606
Borisevičius (Borysewicz) 182
Borisevičius Liudas 382
Borodinas A. 189
Borsukaitė Ona 314
Borsukaitė Teodora 699
Borsukaitė (Šiaučiūnienė) Teodora 720
Borsukas Andrius 361
Bortkevičienė Marija 332
Bortkevičiūtė Elena 332
Bradauskaitė Lionė 483
Bradauskas Antanas 361
Brandišauskas V. 283
Braneckis 149
Brasiūnai 261, 515, 531
Brasiūnaitė Adelė 260
Brasiūnaitė Bronė 321
Brasiūnaitė Emilija 544
Brasiūnaitė Marytė 977, 1130, 1132
Brasiūnas Ipolitas 903, 977, 979
Brasiūnas Jonas 546
Brasiūnas Juozas 1132
Brasiūnas Leonas 321
Brasiūnas Petras 307, 363, 544
Brasiūnas Stasys 11, 19, 363, 1115, 1130, 1132, 1258
Brasiūnas Vincas 521, 1132
Brasiūnas Vladas 1130, 1132
Brasiūnienė Elžbieta 1130
Brasiūnienė-Bučinskienė Ona 531
Braška Jonas 684
Brazaičiai V. ir J. 818
Brazaitienė S. 636
Brazaitienė Valentina 681, 761, 764
Brazaitis J. 546
Brazaitis Juozas 635, 650
Brazauskai 363
Brazauskas Algirdas 25, 684, 756
Brazauskas Viktoras 11, 20, 1174, 1222–1224
Brazdeikis Aleksandras 346, 654, 658, 659
Brazdžienė Stasė 8, 16, 707, 709, 1258
Brazdžionis Bernardas 1197
Brazdžiūtė Lina 708
Brazdžiuvienė Stasė 941, 943
Brazilevičius (Brozylewicz) 182
Brazys Teodoras 1011
Braziūnas Pranas 550
Bražinskas (Bżezinski) 182
Brėneris Jonas 269
Brensztejn M. E. 607
Brindza Juozapas 316, 1245
Bručienė (Vilkelytė) Eleonora 281, 532, 535, 977, 1018–1021, 1024, 1029, 1046–1048, 1058, 1062, 1063, 1072, 1086, 1105, 1106
Bružaitė A. 705
Bubnas Vaska 159
Bubnys A. 286, 622
Buchaveckas Stanislovas 6–9, 11, 12, 14–18, 20, 23, 25, 26, 231, 260, 266, 280, 285, 288, 303, 319, 320, 327, 548, 585, 590, 601, 621, 623, 672, 701, 705, 734, 737, 740, 761, 808, 835, 846, 1179, 1180, 1226, 1232, 1244, 1250, 1251, 1254, 1255, 1258
Bučinskai 532, 533, 858, 859
Bučinskas (Buczynski) 182
Bučinskas A. 1011–1013
Bučinskas Juozas 322, 1017
Bučinskas Jurgis 980, 1011
Bučinskas K. 533
Bučinskas Leonas 325, 1027, 1105
Bučinskas Viktoras 363
Bučinskas-Batėnas 979
Bučinskienė Onutė 756
Būčys Pranciškus Petras 1191
Budrauskas Petras 297, 341, 558, 661
Budreckas Kipras 588
Budreckienė Marijona 252
Budreika E. 175, 191
Budrevičius Antanas 360
Budrienė Jūratė 1183, 1194, 1209, 1211
Budrys Romualdas 1197
Budzilaitė Ona 625, 640
Būga 1131
Bugeniai Petras, Aldona ir Birutė 1124
Bugenis Gediminas 1114, 1124
Bugenis Motiejus 199, 200, 586, 588, 590
Bugenis Petras 644, 653, 657, 658, 667
Bugenytės Aistė, Gintarė, Vilmantė ir Živilė 1114
Bugenytė (Tautavičienė) Birutė 1114
Buivydaitė (Kybartavičienė) Ona 149
Buivydas Jonas 305
Buivydas Povilas 362
Bukantis A. 68
Bukas (Buk) 182
Bukauskai 503, 504, 506, 507
Bukauskas Fortūnas 404
Bukauskas Jonas 404
Bukauskas Pranas 359, 588
Bukauskas Rapolas 302
Bukauskas Stasys 359
Bukauskas Vytautas 358
Bulaka 182
Bulatovas Antanas 284
Bulota Petras 1245
Bulota Ramutis 1246
Bulotienė Eugenija 1245
Buožienė A. 818
Buožys Balys 362
Buožys Jonas 363
Buračauskas Kazys 311
Buračauskas Stasys 253
Buračiauskai 877, 878, 880
Buračiauskai Stasys, Kotryna ir Marija 338, 339
Buračiauskaitė Regina 878
Buračiauskas Stanislovas 878
Buračiauskienė M. 878–880
Burakovienė Audronė 524, 747, 748, 760
Burauskaitė Birutė 6, 14, 23, 382, 1258
Burba J. 1142
Burbulis Petras 202, 203
Burkšaitienė L. 1017, 1023, 1025, 1031–1034, 1036, 1037, 1039–1045, 1048–1057, 1060
Burokas Antanas 847
Butautas 65, 156
Buteika (ar Buteikis) 
Edvardas-Žėrutis 434
Buteikis Pranas 349
Buteikytė R. 747
Butėnas E. 138
Butėnas Petras 1015
Butigeidis 220
Butkevičienė Aleksandra 395
Butkevičius (Budkiewicz) 182
Butkevičius Izidorius 868, 899, 900
Butkievičius 229
Butkus P. 645
Butkus Vladas 1015
Butvilienė Rita 882
Bžozinskienė Sigutė 683

 

C
Cehak-Holubovič Helena 126
Cesiūnai 25, 534, 857, 974
Cesiūnai Marijona ir Zenonas 387
Cesiūnas Bronius 264
Cesiūnas Feliksas 362
Cesiūnas Jonas-Arklys 429, 434
Cesiūnas Jonas-Ąžuolas 435
Cesiūnas Jurgis 975
Cesiūnas Romaldas 240
Cesiūnas Stasys 401, 435
Cesiūnas Vytautas 708
Cesiūnienė Anastazija 756, 757
Ceciūnienė (Adomavičiūtė) Viktorija 319
Cesiūnienė Marytė 977
Cesiūnienė Stasė 1028, 1030, 1064
Cesiūnienė Viktorija 861
Cesiūnienė Zofija 756
Cesiūnienė (Rasimavičiūtė) Zosė 1033
Ceslevičienė Vanda 542, 543
Cezaris Benjaminas 188
Chačaturianas A. 1239
Chadasevičienė Daiva 838
Chajetienė Golda 252, 253
Chaleckis Lucijanas 564
Cheinas Vulfas 251
Chilkovas 195
Chiminas 417, 419–422, 448, 520
Chmieliauskienė Ona 681
Chodkevičiai 1250
Chodokauskas 1158
Chodzka J. 186
Cholonevska 668
Chovanas Mikas 361
Chovanskis 196
Chrapovickiai 169
Chrizostomas Pilsudskis Jonas 173
Chrzomskis Mikalojus 164
Cybovičius Petras 171, 474, 588
Cicėnaitė Aušra 1192
Ciesiūnai 25, 363, 364
Ciesiūnaitė Dalia 986, 993
Ciesiūnas Aleksas 306
Ciesiūnas Algis 514
Ciesiūnas Bronius 902
Ciesiūnas Ipolitas 363
Ciesiūnas Jokūbas 306, 360
Ciesiūnas Juozas 487, 495
Ciesiūnas Justas 358
Ciesiūnas Pranas 361
Ciesiūnas Stepas 673, 675, 676, 686, 687, 752, 1170, 1172
Ciesiūnas V. 512, 677
Ciesiūnienė (Darvidaitė) Veronika 1105
Ciesiūnienė Anastazija 940, 944
Ciesiūnienė Birutė 940, 944
Ciesiūnienė Veronika 762
Ciesiūnienė Zofija 933, 937, 944
Cijūnaitis Matas 586
Cimbolaičiai Juozas, Stasė ir Algimantas 406, 407, 649
Cimbolaitis 519, 1155
Cimbolaitis Juozas 439, 440, 644, 645, 649, 705
Cinauskas Vytautas 1196, 1213
Cirtautas Gasparas 1125
Civinskis J. 185, 187, 192
Cukuras Vilius 603

 

Č
Čaikauskai 363
Čaikauskas (Czaykowski) 182
Čaikovskis P. 1239
Čaplikas J. 227
Časkis Erazmas Eustachijus 147
Čekuolis A. 811
Čenytė M. 1025, 1076, 1081, 1091
Čepanas K. 1233
Čepas R. 669
Čepas Vytautas 452
Čepėnas P. 217
Čepienė Elena 1016
Čeplinskienė Jadvyga 348
Čeponis Jonas 1198, 1210
Čeponis-Vaidila Jonas 1195
Čepukėnas 1135
Čepukėnas Antanas 236
Čepulienė Paulina 743
Čepulytė V. 646
Čerkasova-Avlasevičienė Zinaida 284, 287
Čerkasovai 508, 510–512
Čerkasovas Vladas 287
Černeckas (Czarnecki) 182
Černeckis V. 1235
Černiauskai Felicija, Tadas, Janina, Vladislava, Stepas 335
Černiauskai Jonas ir Monika 395
Černiauskas (Czerniawski) 182
Černiauskas Vacys 389
Černiškis (Czerniski) 182
Červinskas (Červinskiai) Ona (Ana) ir Jonas (Jan) 334
Červokas Zigmas 603
Česiūnas Stasys 393
Česlevičius Aleksas 363
Čėsna Stasys 278
Česnakauskai Juozas ir Paulina 361
Česnakauskas Fulgentas 311
Česnakauskas Juozas 322, 344
Česnauskas 182
Česnys G. 50
Češkevičiūtė Aldona 706
Četkauskaitė Genovaitė 1016, 1044
Četkauskas Henrikas 417
Četrauskai 659
Četrauskai Jadvyga ir Juozas 348, 651, 653
Četrauskas Adolfas 395
Četrauskas Juozas 659
Četrauskas Teodoras 1233
Čiburienė A. 705
Čiburys Jonas 363
Čičiūnienė Regina 819
Činikas Petras 1191
Čirba L. 747
Čirbuliai 512
Čirbulys Stepas 511
Čirka (Czyrko) 182
Čirvinskaitė B. 706
Čiulevičius 774
Čiurinskas Andrius 1150
Čiurinskas Vincas-Šermukšnis 414
Čiurkinas A. 62
Čiurkinas Rimantas 61
Čiurlionienė Sofija 309, 701, 1144, 1206
Čiurlionis M. K. 680, 1195, 1197, 1227, 1240
Čiurlionytė J. 1014
Čiužas Antanas 9, 17, 24, 778
Čivilius J. 234, 241
Čižai 756
Čyžaitė Elena 348
Čižas Arūnas 757
Čižas Levas 160
Čyžius Juozas 743
Čučunas Steponas 164

 

D
Dabravolskas J. 847
Dabravolskis J. 716
Dabrovolskis Stanislovas 598
Dabužinskai 364
Dačka S. 747
Dagilytė 625
Dailidonis? (Delidzolis) 182
Dainauskas 508
Dalinkevičienė (Jatkauskaitė) Vladislava 7, 8, 15, 16, 26, 543, 545, 546, 601, 642, 644, 646, 706, 708, 710, 756, 775, 779, 781, 786, 811, 835, 935–937, 944, 1233, 1258
Dalinkevičius Vytautas 707, 738
Damalakienė (Ermanaitė) Dalia 7, 8, 15, 16, 515, 523–525, 576, 683, 704, 706, 763, 1161, 1258
Damalakienė (Skebėrytė) 
Stefanija 909, 910, 913, 915, 917, 919–929
Dambrauskai 486, 903
Dambrauskai Simonas ir Grasilda 349
Dambrauskas Aleksas 363
Dambrauskas Antanas 362, 487, 495
Dambrauskas Jonas 714, 830, 1233
Dambrauskas K. 646
Dambrauskas Petras 487, 495
Dambrauskas Stasys 362, 487, 495
Dambrauskienė 555
Dambrauskienė Domicėlė 487, 494, 851, 954
Dambrauskienė Elena 856
Dambrauskienė Gaiva 757
Dambrauskienė Grasilda 
1015–1017, 1036, 1037, 1039, 1044
Dambrauskienė Vida 756, 757, 760, 1018
Damijonaitis J. 628, 636, 638, 641
Damušienė Jadvyga 846, 1198
Dancevičius Petras 443
Danieliai 503, 505, 1153
Danieliai Petriukas ir Henrikas 1153
Danielius Vladas 359
Danilčenko V. 50, 104, 105
Danilevičienė (Bareikaitė) Aldona 260, 978
Danilevičius E. 152, 171, 175
Danilevičius Justinas 317
Danilowicz I. 66
Daniūnas 1135
Daniūnas Petras 236, 238
Daniūnas Pranas 237
Dapkus 1149
Darius ir Girėnas 253
Darius Steponas 21, 666
Darvydienė Stefanija 763
Dasevičienė G. 747
Daškevičius Jonas 387
Daubaraitis Steckus 159
Daubarienė Daiva 576, 684
Daugėla Juozas 344
Daugėla Stasys 892
Daugėlaitė Ramunė 678
Daugelienė Janina 1018
Daugirdas T. 729
Daugnora L. 50
Dauguvietis B. 753
Daukantas Simonas 641
Daukšytė Vaclova 692
Daumantas 118
Daumantas J. 409, 414, 427
Davaina Mikalojus 172
Davainis-Silvestraitis M. 198
Daveika Ignas 362
Daveika Juozas 344
Daveika Stasys 344
Daveikaitė Julija 313
Daveikaitė Zosė 314
Daveikos Ipolitas ir Adomas 356
Daveikos Julija, Juozas ir Leonas 390
Daveikos Marija ir Jonas, Jadvyga ir Teodora 345
Davidonis A. 126
Davuliai Pranas, Teresė ir Julius 392
Delibo L. 1239
Demikis Juozas 588, 589
Demonas Andrius 393
Demontas Šlioma 627, 651
Denisovai Marija, Jokūbas, Elena, Jadvyga, Jonas ir Vladas 338
Denisovaitė Zosė 338
Devečka (Dzieweczko) 182
Deveikis Juozas 272
Deveikytė Gražina 1018, 1106
Develytė D. 677
Didžiakas Aleksas 395
Didžiokaitė Virginija 993
Didžiokas Gasparas 360
Didžiokas Kazys 360
Didžiūnai 516, 542
Didžiūnas Juozas 240, 521
Didžiūnas Pranas 655, 705
Didžiūnas Pranas, Marytė 313
Digrienė D. 694, 721
Digrienė D. 699
Dikčiai Jonas ir Česlovas 541
Dikčiai Jonas, Marijona, Ona, Albinas, 
Henrikas, Leonas ir Stasys 392
Dikčiai Pranas ir Stasys 359
Dikčienė Eglė 681
Dikčius Česlovas 541, 547, 834
Dikčius Domas 238
Dikčius Dominykas 269, 300, 363, 544, 546
Dikčius Ignas 351
Dikčius Kęstutis 834
Dikčius Leonas 445, 448
Dikčiūtė Regina 540, 541
Dykūnas S. 224, 225
Dilys Jonas 507
Diliūnienė Stefanija 482
Dimšauskas (Dymszewski) 182
Dimšienė Apolonija 11, 20, 1228–1231
Dindzila Antanas 1194
Dirgėla P. 1223
Dirmeikis Arvydas 1246
Dirsienė N. 805
Dirsienė Ona 360
Diržienė Janina 659
Diržys Boleslovas 316
Diržys Boleslovas Antanas 317
Diuma A. 519
Długosz J. 141
Dobilas 424
Dobrovolskis Juozas 603
Dockevičiai Laima ir Juozas 840
Dočkus Kostas 1192
Domanskas Rimas 1192
Dovainis-Silvestravičius N. 475
Doveika Ignas 294
Doveika Mykolas 390
Doveiko Janas, Marija, Halina, Jadvyga ir Teodora 390
Doveiko Konstantinas 903
Doveikos 692
Dovydaitis Jurgis 1013–1016, 1018–1022, 1024, 1026–1030, 1038, 1046–1048, 1051, 1058, 1060, 1062–1064, 1066, 1069, 1070, 
1072, 1074, 1077, 1081, 1086–1094, 1106, 1108
Dovydaitis Jurgis 1173
Dovydas 165
Dowmant Siesickaitė Zofija 737
Dowmant Siesickiai 737
Dragunevičius K. 214, 226
Dragūnienė M. 745, 746
Drazdauskas (Drozdowski) 182
Drazdauskas Viktoras 361
Drazdauskienė Genovaitė 835
Drilinga Juozas 986
Dringelis Giedrius 10, 19, 1021, 1258
Driskiuvienė Živilė 26
Drozdauskienė (Bžazauskaitė) Karolina 1105
Drozdovas Semionas 358
Drumsta Bronius 348
Drumsta Vaclovas-Karabinas 1234
Drumstos Frunzina, Adomas, Silvestras ir Vladzė 350
Drumstos Vaclovas, Adomas ir Fruzina 400
Drupaitė Violeta 1194
Druskis Daugvydas 708
Dubetienė (Dubietienė) Veronika 7, 15, 543, 545, 546, 705, 707, 1258
Dubickas Jonas 25, 26
Dubiečiai 515, 527, 533
Dubietienė P. 527
Dubietienė Stefanija 403, 407
Dubietis 253, 360
Dubietis Antanas 521
Dubietis Balys 441
Dubietis Bolius 311
Dubietis Česlovas 386, 445, 448, 520
Dubietis Juozas 10, 19, 24, 308, 1125–1129, 1234
Dubietis Leonas 445, 448, 520, 528
Dubietis Mykolas 521
Dubietis Povilas 528
Dubietis Pranas 443
Dubietis Stasys 448, 520
Dubietis Stasys-Kalnas 443
Dubietis Vincentas 527, 529, 552, 553
Dubietytė Genė 520
Dubietytė Giedrė 763
Dubietytė (Balčiūnienė) Regina 545
Dūda Balys 396
Dūda M. 705
Dūdelė (Dudzialo) 182
Dudulevičius Česlovas 834
Dudulevičius Mikas 364
Dukšta Jonas 162
Dumnas (Dumny) 182
Dundulienė Pranė 1017
Dundulis Kristupas 164
Dundulis Mikalojus 164
Dvareckas V. 32
Dvilevičienė N. 747
Dzedzevičius Tomas 294, 307, 398
Dzieržkus Kristupas 163
Dziubinskaitė Olia 509
Dziubinskas Adomas 509, 511
Dziubinskas Vaclovas 298, 363, 511, 857
Dziubinskas Vaidas 993

  

E
Eidimtas Juozas 1130, 1131
Eimontas Viktoras 362
Eimontienė Aldona 761
Einorienė Adelė 629, 630, 644, 658, 659, 663
Einoris Vytautas 278
Einoris 774
Einseln Alex 1215
Eizenhaueris 1166
Eizikas 292
Elinaitė Estera 319
Elisonas Jurgis 1013
Epimachas A. 149, 150, 161
Epimachas Bogdanas 149, 160, 161
Epšteinas Abromas 252
Erazmas Eustachas 588
Erelis 421, 427, 429
Ertmanas Jonas 702
Esmaitis (S. Matjošaitis) 628, 637, 641, 653
Eustachijus Erazmas 159, 160
Ezopas 1119

  

F
Falcievič 690
Feldmanaitė J. 1093, 1094, 1106
Filipovas 601
Findeizenas Nikolajus 190, 191
Firkovičius R. 148, 158, 159
Fochas F. 216
Fromas-Gužutis A. 1240

  

G
Gaidamavičienė Marija 840
Gaidelis 180
Gaidys 284
Gaigalai 497
Gaigalai Birutė ir Vytautas 1172
Gaigalaitė A. 623
Gaigalaitė Marija 334
Gaigalas Mykolas 401, 1146, 1147
Gaigalienė Birutė 674, 677
Gaigalienė Rozalija 334
Galdikienė Magdalena 1189, 1190, 1206
Galiauskaitė Antanina 659
Galiauskas Motiejus 892
Galinauskas (Galinowski) 182
Galinis Antanas-Juodoji Kaukė 411
Galkus Juozas 726, 728
Galvosaitė Akvilė 678, 743, 
986, 1168
Galvosas Irmantas 1168
Galvosas Jonas 11, 19, 673, 675, 677, 678, 683, 687, 1167–1170, 1246
Galvosas Rimas 1168
Galvosienė (Naraškevičiūtė) Marija 8, 11, 16, 19, 26, 125, 521, 548, 677, 684, 687, 835, 898, 1167, 1168, 1234, 1246, 1258
Gančėrienė Emilija 1015
Ganseckaitė Švykovska Elžbieta 173
Ganseckiai 173
Garbatavičiai 363
Garbatavičiai Alfonsas ir Elena 355
Garbatavičiai Bronius ir Jadvyga 355
Garbatavičiai Jonas ir Dominyka 345
Garbatavičiai Juozas ir Salomėja 344
Garbatavičienė Janina 398
Garbatavičius Antanas 1013
Garbatavičius Jonas 303
Garbatavičius Julius-Šaltis 393, 413, 714, 891
Garbatavičius Kęstutis 757, 840, 1234
Garbatavičius Leonas 313
Garbatavičiūtė (Markun) Gertrūda 763
Garbatavičiūtės Aldona ir Elena 398
Garberis Mendelis 251
Gardziulevičius 688
Garliauskas A. 622
Garlienė Birutė 760
Garmienė 668
Garmus 668
Garsys A. 1215
Garšva S. 546
Gasparavičius Stasys 554
Gaškaitė N. 410, 411, 413, 414
Gatauskaitė Janina 353
Gatelienė V. 1161
Gatelis Alfonsas 363
Gatelis E. 682
Gatelis Juozas 363
Gatelytė Uršulė 1179, 1184
Gaudrimas J. 206
Gaudžiai 978, 979
Gecevičius Leonas 343
Geda Sigitas 1016
Gediminas 22, 66, 118, 142, 143, 156, 585
Gediminskai 11, 20
Gediminskas Donatas 707, 740, 742, 748, 811, 832, 1161, 1227, 1228
Gediminskas Kęstutis 743, 757, 811, 1228
Gediminskienė Aldona 712, 1228
Gedrojc Ivan 193
Gedvilas 707
Gelažauskai Edvardas ir Henrietė 345
Gelažauskai Janina ir Stepas 355
Gelažauskai Jonas ir Anelė 355
Gelažauskai Ona, Česlovas, Stasys ir Leokadija 391
Gelažauskai Teklė ir Kazys 355
Gelažauskai Violeta ir Kęstutis 758
Gelažauskai Vladas ir Paulina 355
Gelažauskai Vladzė ir Balys 355
Gelažauskas 673
Gelažauskas Edvardas 390
Gelažauskas Jonas 291, 292, 344
Gelažauskas Kęstas 61
Gelažauskas Pranas 361
Gelažauskas Stasys 361, 678, 754, 901
Gelažauskas Zigmas 355
Gelažauskienė Anelė 361
Gelažauskienė Katrė 307
Gelažauskienė Liucija 346
Gelažauskienė-Žukauskaitė Aleksandra 482
Gelažiūnaitė Aušra 678
Gelgaudas A. 168
Gelumbauskai 25
Gelumbauskai Adolfas ir Uršulė 345
Gelumbauskas (Golumbauskas) Ignas 262, 310
Gelumbauskas Nikodemas 310
Gelumbė V. 198
Genaitytė Daiva 847
Gerasenis Antanas 364
Gerasimavičiai Frunzina ir Juozas 347
Gerasimavičius Balys 245, 1180
Gerbutavičius Stasys 1115
Gerbutavičiūtė Marija 1115
Gerbutavičiūtės Stefanija ir Karolina 1115
Germanaitė Elė 408
Germanas Jonas 363
Germanas Viktoras 359
Germanavičius Jonas 395
Germantas (Meškauskas) Pranas 650
Gerngross-Ilčenko Marija 185, 186, 190, 191
Gerulaitis K. 646
Giedra Vincas 1223
Giedraitienė Laura 57, 61
Giedraitis Andrius 149
Giedraitis Jonas 193
Giedraitis Mykolas 1141
Giedraitis Motiejus 145
Giedraitis Stanislovas 149, 150
Giedraitytė Dangirutė 1018, 1081, 1083
Gigaškaitė Virginija 8, 17, 763, 764, 1258
Giliūnai Jonas ir Scholastika 333
Giliūnas 182
Giliūnas V. 361
Giliūnas Vacys, Vacė 354
Giliūnienė Johana 298
Giliūnienė Sofija 292
Gimbutas Tadeušas 689
Gimžauskas Silvestras 551, 589, 1115
Gineitienė Benedikta 363
Ginevičius Vidmantas 678
Giniatovičiai 174
Ginvilavičius Mackus 158
Girdenis Aleksas 968
Girėnas Stasys 21, 666
Girininkas 1113
Girininkienė Vida 26
Girlevičius Linas 64, 118, 121, 122
Girnius Kęstutis K. 436, 437
Gladšteinaitė 264, 284
Gladšteinas Gdalius 251
Gladšteinienė Leja 251
Glinskai Bronė ir Juozas 1225
Glinskas Juozas 314
Glinskienė Jadvyga 516
Gobienė V. 705
Goenas Johanas 396
Golombevskiai 25
Golombiauskai-Golombevskiai Ignas, Veronika, Jadvyga, Zofija, Marija, Henrikas, Jonas, Romanas ir Zenonas 404
Golomgas Girša 256
Golubovas Piotras 690
Gopa Ilja 320
Gorskis 193, 1145
Goškievičius I. I. 206, 872
Goštautas 24, 1250
Goštautas Albrechtas 149, 159
Gotartas 160
Govkevičius Bonifacas 195
Grabliauskaitė Jadvyga 393
Grabliauskienė Uršulė 393
Graham Silvy 751, 847
Grainys Bronius 739
Granickas Vytautas 383
Grauželienė Pranė 1014, 1015
Graužinis 1135
Graužiniai Kazys, Stasė ir Aldutė 347
Graužinytė Aldutė 314
Gražiūnas A. 286
Gražulis 503, 504, 506
Gražulis Antanas 359
Greiciūnai Stanislovas, Genovefa, Romualdas ir Vladislovas 396
Grybaitis 673
Gribauskai Aleksandras, Valė ir Irena 332
Grybauskas J. 721
Gribauskiukė Stasė 232
Grybkauskas 527
Gricienė (Mažulytė) Leonora 1032, 1034, 1043, 1051, 1060
Griciuvienė Eglė 59
Gricuto A. 677
Gridziuška Antanas 313
Gridziuška Ignas 357
Gridziuška Julius 743, 751
Gridziuškaitė Elena 314
Gridziuškaitė Zuzana 284, 919, 920, 922, 927, 929
Gridziuškos Antanas, Česlovas 
ir Brigyda 353, 354
Gridziuškos Povilas, Ona ir Benedikta 353
Griežtas 412, 413
Grigai Jonas ir Romas 358
Grigalienė B. 675
Grigaliūnas 673
Grigaliūnas Jokūbas 696, 702, 704
Grigaliūnas Stepas 393
Grigaliūnienė Valerija 697, 702, 704
Grigas Adomas 330
Grigas Egidijus 993
Grigas Juozas 527
Grigas Petras 237, 285, 294, 298, 359, 440, 659
Grigas Robertas 11, 20, 811, 1220, 1249, 1258
Grigas Vladas 358
Grigienė Genovaitė 939, 944
Grigienė Stasė 527
Grigienė Zofija 358
Grigonienė Dalia 9, 17, 54–56, 59, 61, 62, 67, 90, 108, 841, 843, 1258
Grigonis G. 47, 48
Grilich Ela 319
Grincevičiūtė Beatričė 23
Grinevičius 1133
Grinevičius (Hryniewicz) 182
Grinevičius Vaclovas 361
Griniai 359, 360, 364, 504–506, 541, 677
Griniai Jeronimas ir Steponas 503
Grinienė Aleksandra 516
Grinienė Elena 522
Grinys Andrius 516
Grinis Antanas 306, 307, 401, 445, 448, 503, 506, 520, 582, 751, 812, 833
Grinys Bronius 505
Grinys Jonas 516, 521
Grinys Kazys 361
Grinys Leonas 395
Grinys Pranas 445
Grinys Romas 763
Grinys Vytautas 401, 446
Grinytė Gertrūda 763
Grinius Antanas 359
Grinius Jeronimas 359
Grinius Stepas 359
Grinkevičius (Hrynkiewicz) 182
Grišiūtė Jadvyga 590, 591, 1163
Griškevičiai Marijonas ir Stasė 345
Griškevičienė Marcijonė 555
Griškevičius (Hryszkiewicz) 182
Griškevičius Česlovas 333
Griškevičius Mikas 358
Griškevičiūtė Elena 674
Gritažiauskas (Gritażewski) 182
Grižas Gytis 57
Grodeckas (Grodecki) 182
Grubys Mykolas 588
Grubliauskas (Groblewski) 182
Grumadaitės 1015
Grumadas Stasys 349, 383
Grumadienė Genovaitė 349, 1015
Gruodis Juozas 1233
Grušas 159
Grušas Bronius 1233
Grušas J. 1123
Gucevičiai 185
Gucevičienė (Gucewicz) Amelija 191
Gucevičius Laurynas 175, 183, 185, 191
Gucevičius Simonas 185, 190
Gucevičius Stanislovas 184, 190
Gucevičiūtė (Gucewicz) Julija 186, 191
Gučas Rimantas 593
Gudaitis Stasys 1193
Gudašiai Aldona ir Alfonsas 752
Gudavičius Edvardas 5, 13, 22, 23, 118, 140–145, 154, 155, 1254, 1258
Gudavičius Stanislovas 391
Gudavičiūtė Marytė 1145, 1146
Gudavičiūtė (Junevičienė) Marija 393
Gudeika Kazys 395
Gudeika Stanislovas 739
Gudeikis Stepas 395
Gudelis P. 218
Gudelskai Vaclovas, Vaclova, Elvyra, Algirdas, Albinas, Petras ir Monika 390
Gudynas P. 50
Gudoniai Petras ir Viktorija 339, 393
Gudonis 529
Gudonis A. 754
Gudonis Algis 577
Gudonis Kazys 511, 512
Gudonis Petras 311
Gudonis Viktoras 363
Gudonytė Veronika 385
Guiskiai 184, 185
Guiskiai Flora, Cezaris Benjaminas 192
Guiskiai Juozapas, Agota, Ignas 184
Guiskiai Juozapas, Tadas, Baltrus, Mykolas, Jurgis, 184
Guiskienė Agota 185
Guiskis Aleksandras 190
Guiskis Cezaris 184, 190
Guiskis Juozapas 184, 185, 192
Guiskis Napoleonas 186, 192
Guiskytė Amelija 184, 186
Guiskytė-Kiuji Julija 5, 13, 183–186, 188, 190–192
Gumbrevičiai Jonas ir Stefanija 338
Gumbrevičius Antanas 577
Gumbrevičius Jonas 292
Gumbrevičius Stasys 364
Gumbrevičiūtė Elytė 993
Gumickas 1176
Gumowski M. 728
Guobys Petras 1252
Gurauskas J. 1240
Gurčytė Eglė 688
Gurkšniai Pranas, Veronika, Antanas, Aldona ir Eugenija 407
Gurkšnys Albinas-Kernius 415, 421, 426, 1234
Gurkšnys Pranas 362
Gurskai 756
Gurskai Nijolė ir Antanas 847
Gurskas Jonas 689
Gurskas Vladas 358
Gustaitis Rolandas 6, 14, 377, 1258
Guščiai 209
Guščius Alfredas 11, 20, 1224, 1258
Gušienė 696
Gutmanas J. 50
Guževska Juzefa 690
Gvozdienė Marijona 360
Gvozdovičius Kazimieras 603

  

H
Haika Albinas 313
Haika Vytautas-Aušra 443
Hermanas Edvardas 360
Hilderband H. 43
Hipatijus 141
Hirdzejovskis Jeronimas 147
Hiršas Teodoras 65
Hitleris 280, 288, 321, 327, 1120
Hlebavičiai 150
Hlebavičiai Jonas ir Mikalojus 150
Hlebavičienė Kotryna 150
Hlebavičius Jonas 150, 166
Hobecas Eilardas 156
Hoenas Johanas-Jonas 435
Hoidastė Jokūbas 164
Hordziejevskis Kazimieras 167
Horodenskis (Kęsgaila) 195, 196
Horvatt Aleksandra 303
Huvaltas Adomas 193

  

I, Y
Yčas Martynas 1134
Ykamas Vytautas 679
Ikanavičius (Ikanowicz) 182
Ikanevičiai 361
Ikanevičius Kazys 353, 354
Ikanevičius Stasys 237
Ikanevičiūtė Modesta Danutė 317
Ikanevičiūtė Zofija 284
Ikonevičius S. 572, 575
Ilgevičiūtė Kristina 26
Ilgovskiai D. ir G. 665, 694
Imbrasaitė Sigutė 549, 550
Imbrasas F. 810
Imbrasienė Vanda 393
Inčiūra Kazys 1172
Ingelis Abromas 251, 290
Ivanauskaitė Jolanta 748
Ivanauskaitė Vita 1018
Ivanauskienė J. 901, 902
Ivanova 207, 208, 211
Ivanovas Ivanas 358
Ivanovičius Larionas 166
Ivanovičius Laurynas 162
Ivaškevičienė G. 761
Ivaškovičiai Stankus, Margarita, Jurgis 160
Ivaškovičius Stanislovas 158
Ivinskis Z. 156, 157
Izabelis (Izdelis) 292

  

J
Jablonskis 1131
Jackauskas (Jackowski) 182
Jackevičius M. 1240
Jackūnaitė Apolonija 438, 704, 705
Jacunskienė Viktorija 337
Jadzevičiai 520
Jadzevičius Antanas 444, 446, 516
Jadzevičius Feliksas 516, 518
Jadzevičius Mykolas 521
Jadzevičius Motiejus 516
Jadzevičius Petras 521
Jadzevičiūtė Zofija 520, 526
Jadzinevičius Vytautas 435
Jagminas J. 829
Jagminas Virginijus 841
Jagminienė Jolanta 842
Jakiūnaitė Agnė 1018, 1106
Jakiūnaitė Ona 313
Jakiūnas (Jakiunas) 182
Jakiūnas 531
Jakiūnas Bernardas 540, 545, 674
Jakiūnas Feliksas-Tauras 389, 419
Jakiūnas Jonas 391
Jakiūnas Jonas Vytautas 313
Jakiūnas Vladas 363
Jakiūnas Zigmas 234, 235
Jakiūnienė (Jatkauskaitė) Aleksandra 540, 541
Jakiūnienė Marijona 1069
Jaknevičius (Jakniewicz) 182
Jakševičius A. 213
Jakštaitė Aldona 739
Jakštaitė Sofija 346, 633, 651, 654, 656, 657, 659, 701, 721, 1151, 1152
Jakštas Augustas 358
Jakštas Pranas 303
Jakštas S. 658
Jakštas Stasys 1159
Jakštas-Dambrauskas Adomas 1140
Jakštas-Pykuolis Jonas 739
Jakštienė Veronika 336
Jakubauskas Aleksas 311, 322, 337
Jakubauskas Feliksas 1234, 1235
Jakubauskas R. 677, 743
Jakubauskienė Anelė 322, 337
Jakubavičius Steponas 165
Jakubickai 497, 499
Jakubickas Pranas 358
Jakubickas Stepas 319, 1235
Jakubickas Viktoras 357
Jakubickas Vincas 357
Jakubynienė A. 1067
Jakubsonas Gralis 292
Jakubsonas Izraelis 253
Jakubsonas Jankelis 251, 264, 292
Jakubsonas Leiba 253, 292
Jakučiūnas 527, 892
Jakučiūnas A. 895
Jakučiūnas Feliksas 358
Jakučiūnas Stasys 311, 351, 400, 538
Jakutienė Eleonora 1025, 1076, 1081, 1090
Jakutis Audrius 841
Jalbžikovskis R. 1127
Jamontaitis Podbereskis Simonas 159
Jamontaitis Simonas 159
Janauskai 364
Janauskaitė Paulina 674
Janauskaitė Stasė 674
Janauskas Edvinas 777, 780, 782, 783, 837
Janauskas Lionginas 780
Janauskienė 782, 783
Janauskienė Zita 819
Jankauskai 441, 489, 512
Jankauskai Jonas, Zofija, Edvardas, Vladas, Leonardas, Aldona, Mykolas ir Zofija 331
Jankauskaitė Michalina 514
Jankauskas Adolfas 49, 64, 93, 119
Jankauskas Arvydas 819, 1246
Jankauskas Bronius 362
Jankauskas Jonas 303
Jankauskas Juozas 310
Jankauskas Kazimieras 50, 317
Jankauskas Kęstutis 837
Jankauskas Lionginas 1186
Jankauskas Mykolas 508, 511, 512
Jankauskas R. 50, 118
Jankauskas Viktoras 514
Jankauskienė Birutė 9, 17, 24, 577, 755, 812, 817, 835, 837, 839, 840, 1246, 1258
Jankevičienė A. 550, 557, 558, 560
Jankevičienė Karolina 708, 896, 898
Jankevičius Albinas 895, 896, 898
Jankovskienė Ulijana 942, 944
Jankovskis Michailas 526, 527
Jankūnai 360, 479, 515, 516, 518, 522, 525, 858, 933
Jankūnai Antanas, Marija, Vanda, Elena, Vincas, Enrikas ir Marija 347
Jankūnai Mikolajus ir Viktoras 519
Jankūnai Stasys ir Jonas 317
Jankūnaitė Aldona 313, 445, 448
Jankūnaitė Emilija 445, 448
Jankūnaitė Felicija-Viltis 405, 445, 448
Jankūnaitė Michalina 298
Jankūnaitė Ona 313, 445
Jankūnaitė V. 705
Jankūnas 281, 303
Jankūnas Antanas 438
Jankūnas Edmundas 900
Jankūnas Juozas 438, 443, 521
Jankūnas Kazys 358, 441, 1235
Jankūnas Mykolas 405, 437, 443, 521
Jankūnas Petras 521
Jankūnas Pranas 308, 405, 516
Jankūnas Rapolas 516, 521
Jankūnas Stasys 519
Jankūnas Viktoras 440
Jankūnienė (Zašauskaitė) Jadvyga 1152
Jankūnienė Barbora 306
Jankūnienė J. 704
Jankunytė Filimona 555
Jankunytė Stasė 555
Jankutis (Jankuc) 182
Janonis 182
Janonis Antanas 708
Janulevičienė Nijolė 577
Januliai 511
Janulis Mykolas 363
Janušaitis Jurgis 1207
Janušauskai A. ir H. 818
Janušauskai Kazys, Kazė, Michalina ir Enrikas 352
Janušauskai Zigmas, Stasė, Stasys ir Genė 352
Janušauskas Aleksandras 603
Janušauskas Henrikas 577
Janušauskienė Audronė 677, 682, 836
Januškevičius Jonas 410
Jarmalavičius J. 1146
Jarockis R. 50, 83, 115, 116
Jaroševičius Petras 187
Jarulis F. 1239
Jasaitienė Birutė 1192, 1198, 1210
Jasas R. 149, 151, 153, 156, 158
Jaseckaitė Jurga 819
Jasenskis 208
Jasevičius Jonas 392
Jasevičius Zigmas 363
Jasienskis S. 1125
Jasinskai Edvardas ir Marija 345
Jasinskas Edvardas 303, 312, 479
Jasinskiai 209, 736, 973, 979, 980
Jasinskiai Justinas ir Aloizas 193
Jasiukevičius (Jasiukiewicz) 182
Jasiūnaitė E. 1076, 1081, 1090, 1091
Jaskelevičius Jonas 269, 363
Jastremskai Alina ir Valdas 758
Jastremskaitė (Ješčemskaitė) Stefanija 298, 341, 559
Jastremskas Valdemaras 819
Jaščiunskai Ona, Bronius ir Juzė 337
Jašturevičius 892, 898
Jatkauskai 364, 531, 540, 544, 546, 686
Jatkauskaitė Aleksandra 545
Jatkauskaitė Janina 540
Jatkauskaitė Vanda 674
Jatkauskas Antanas 540, 544
Jatkauskas Dainius 815
Jatkauskas Ignas 310, 545, 546
Jatkauskas Jonas 547, 834
Jatkauskas Kazys 363, 541, 544, 545
Jatkauskas Martynas 545
Jatkauskas Mykolas 363
Jatkauskas Stasys 363, 545, 546
Jatkauskas Vytautas 540, 544
Jatkauskienė (Motiejūnaitė) Marijona 1025
Jatkauskienė Elena 545
Jatkauskienė Marijona 545
Jatkauskienė Teodora 545–547
Jatkauskienė Teresė 541
Jatkauskienė Uršulė 317
Jatkauskienė Vanda 541
Jatkauskienė Veronika 545
Jatkauskienė Viktorija 541
Jatulienė Natalija 1235
Jaučius Vincas 701
Jaunius K. 967
Jaunutis 141, 156
Jaura S. 677
Jautokaitė Regina 1194
Jazdovskiai Aleksandras, 
Antanas ir Feliksas 171
Jazdovskis 207
Jazdovskis Ignotas 171
Jazdovskis M. 177
Jazerskai Vygantas ir Andrius 60
Jazminas 414
Jėčius Kęstutis 1198
Jedzevičiūtė Zofija 526
Jēgers B. 972
Jesmanas Aleksandras 193
Jesmanas Liudvikas 193
Jezerskas Vygandas 56
Ježevskis Martynas 166
Jocys Virginijus 26
Jočiai Stasys ir Filomena 388
Jočys A. 746
Jočys Karolis 418
Jočiūnas Povilas 414
Jogaila 22, 66, 141, 142, 157, 585
Jokūbas Masalskis Ignotas 620
Jonas Kazimieras 165
Jonas Paulius II 577, 1209, 1210
Jonynas I. 143, 156, 158
Jonytis Martynas 269, 360
Jonušaitė Simona 26
Jonušas Petras 25, 26
Jotautas (Jatowt) 182
Juchnevičius Kazys 363
Jučas M. 141, 156
Judickienė Ona 316
Juknevičiai 511
Juknevičius Mykolas 311
Juknienė A. 677
Junas Albinas 739, 819, 835
Junienė Regina 739, 819
Juodagalvis Vygandas 57
Juodeikienė N. 76
Juodelienė Vladislava 7, 15, 539, 674, 675, 1259
Juodelis Bronius 1192
Juodis Virginijus 829
Juodvalkė Eglė 1208
Juodvalkis Antanas 1207, 1208
Juodzevičius (Jadzevičius?) Feliksas 405
Juozapavičius Jonas 588
Juras Pranciškus 1207
Jurevičiai Juzefa ir Kazys 346
Jurevičius (Jurewicz) 182
Jurevičius Jonas 147
Jurevičius Petras 261, 360
Jurevičiūtė 705
Jurgaitis Robertas 7, 15, 16, 563, 610, 612, 1259
Jurgelėnaitė Adelė 1119
Jurgienė Petraševičienė 158
Jurgilas Antanas 603, 810
Jurginis J. 144, 156, 157, 727
Jurkevičiai Pranė ir Jonas 329
Jurkevičienė Aldona 935, 938, 939, 944
Jurkevičienė Antanina 300, 361, 481
Jurkevičienė Asta 703
Jurkevičienė Gražina 811
Jurkevičienė Jadvyga 382, 483
Jurkevičius 503, 504
Jurkevičius (Jurkiewicz) 182
Jurkevičius Balys 361
Jurkevičius Boleslovas 481
Jurkevičius Henrikas 126, 587
Jurkevičius Jokūbas 902, 903
Jurkevičius Jonas 364, 1085, 1091, 1105
Jurkevičius Juozas 361, 382, 480, 483
Jurkevičius Kostas 361
Jurkevičius Marijonas 390
Jurkevičius Mečislovas 382, 483
Jurkevičius Mykolas 359
Jurkevičius Stasys 355, 382, 483
Jurkevičiūtė D. 694
Jurkevičiūtė Zita 688
Jurkštas Vytautas Povilas 185, 186, 190, 549
Jurkūnai 281, 360, 515, 516, 520, 578, 671, 683, 705, 1132, 1133, 1159–1161
Jurkūnai Stasys ir Zosė 1159
Jurkūnaitė G. 705
Jurkūnaitė Pranė 1132
Jurkūnaitė Stefa 441
Jurkūnaitė Teofilė 441
Jurkūnaitės Zosė, Ona, Stefa, Teofilė 1158
Jurkūnas Antanas 521, 1132
Jurkūnas Jonas 25, 441, 516,
524, 578, 683, 684, 1158–1162, 1235
Jurkūnas Juozas 405, 443, 449, 516, 521, 1132
Jurkūnas Kazys 516, 521
Jurkūnas Matas 516, 521
Jurkūnas Mikalojus 521, 553
Jurkūnas Mykolas 516
Jurkūnas Pranas 438, 519
Jurkūnas Simas 1132
Jurkūnas Stasys 441, 444, 1158, 1160
Jurkūnas V. 686
Jurkūnas Vincas 240, 521
Jurkūnas Vytautas 516, 526, 1158
Jurkūnas-Šeinius Ignas 977, 1129, 1130, 1133, 1134, 1252
Jurkūnienė (Žemaitytė) 
Vincentina 1160
Jurkūnienė Danutė 707
Jurkūnienė Vincentina 578
Juščiai Genovaitė ir Antanas 527
Juščius Antanas 8, 16, 25, 714, 716, 1259
Juška A. 747
Juškevičienė Emilija 705, 706
Juškevičius 516
Juškevičius (Juszkiewicz) 182
Juškevičius Juozas 334
Juškevičius Jurgis 521
Juškevičius Stasys 444
Jutonas Pinchas 253
 
K
Kačenauskas Marijonas 702, 704
Kačerginskienė Rocha 252, 253
Kačinskai Stepas, Emilija ir Vanda 393
Kačinskas 974
Kačinskas Petras 309, 360
Kačinskas Stepas 250, 262, 309
Kačinskis Vladislovas 737
Kaganaitės 284
Kaganas Laiba 290
Kaganas Peisachas 251, 292
Kairytė Birutė 762
Kakaras G. 811
Kalanavičius A. 1223
Kalesnykai Juozas, Janina ir Regina 330
Kalesnykaitė Vilma 677, 682
Kalesnykas Juozas 318
Kalesnykas P. 747
Kalesnykas Vladas 317
Kalibatas Kazimieras 1020, 1067, 1106–1108
Kalinauskas Juozas 744, 818
Kalinauskienė Teofilė 316
Kaliūkinas Petras 487, 489, 495
Kalninis J. 636, 641
Kalpaitė Jolita 1162
Kalpaitė Kristina 684, 1161, 1162
Kalpas V. 1161
Kalpienė V. 1161
Kamarauskaitė Teofilė 347
Kamarauskas Jonas 347, 603, 661
Kamarauskas-Karijotas Juozas 420
Kamilevičius Kęstutis 677, 681
Kaminskas Petras 233, 234
Kamliauskas Jonas 359
Kanapėnienė Birutė 707
Kanapienytė Jolita 678
Kancevičius Vladas 331
Kancleriai 10, 19, 24, 253, 432, 531, 672, 956, 958, 959, 975, 976, 1111–1115, 1120, 1121, 1123–1125, 1133
Kancleriai Marija ir Ipolitas 1120
Kancleriai Valdas, Donaldas, Vytautas ir Laura 1114
Kancleriai Vilius, Miglė, Martynas ir 
Agnė 1114
Kanclerienė (Kanevičiūtė) Salomėja 954, 959
Kanclerienė (Petkevičiūtė) Ona 1041, 1042
Kanclerienė Filomena 363
Kanclerienė Gražina 524, 763
Kanclerienė Rozalija 555
Kanclerienė Teresė 516
Kanclerienė Veronika 355
Kanclerienė-Drapienė (Jurgelėnaitė) Adelė 1112, 1120
Kanclerienė Teklė 1124
Kancleris Aleksandras 892, 895
Kancleris Aleksas 363
Kancleris Algirdas 10, 19, 230, 1111, 1114, 1121, 1122, 1124, 1236, 1259
Kancleris Antanas 313
Kancleris Ignas 1117
Kancleris Ipolitas 1113, 1114, 1119, 1120
Kancleris Jonas 974
Kancleris Juozapas 235, 262, 282, 293, 319, 362, 531, 552, 553, 978, 1113–1116, 1118, 1130, 1131
Kancleris Jurgis 552
Kancleris Kazimieras 487, 492, 494, 956, 957, 959
Kancleris Kęstutis 1114, 1124
Kancleris Leonas 546, 895, 898
Kancleris Mykolas 363
Kancleris Olesis 1114, 1121, 1124
Kancleris Ričardas 1114, 1121, 1124
Kancleris Stasys (Stanislovas) 1113, 1114, 1117, 1118, 1121, 1124
Kancleris Titas 297
Kancleris Tomas 276, 295
Kancleris Vytautas 317, 1112, 1114, 1121–1124
Kancleris Vladas 1114, 1121, 1124
Kancleris Žilvinas 1114, 1124
Kancleris-Drapas Justas (Justinas) 1112–1114, 1118–1121, 1124, 1235
Kanclerytė Deimantė 763
Kanclerytė Diana 1114, 1124
Kanclerytė Elena 533, 534
Kanclerytė Juzė 1132
Kanclerytė Karolina 1113–1115, 1117, 1119, 1121
Kanclerytė Ona 276
Kanclerytė Rozalija 1131
Kanclerytė Viktorija 959
Kanclerytė (Balsevičienė) Stefanija 1113, 1114, 1116, 1117, 1121
Kanclerytė (Bieliūnienė) Izolda 1114
Kanclerytė (Bugenienė) Aldona 1114, 1121, 1122, 1124
Kanclerytė (Medzevičienė) Dalia 1114, 1124
Kanevičiai 956
Kanevičius Jonas 363
Kanevičius Stanislovas 576
Kanevičiūtė Gertrūda 314
Kanevičiūtė Michalina 298
Kanevičiūtė Salomėja 956, 957
Kanilevičius (Kanilewicz) 182
Kanys Bronius 269, 363
Kanopka Juozas 1122
Kapciukas V. 221
Karablikovas Vladas 898
Karablikovienė S. 745
Karalevičius 508, 511
Karalienė Mikalina 335
Karalytė Stefa 394
Karalius Aleksandras 363, 892, 895
Karalius Gediminas 153, 584
Karanauskas Stasys 742
Karasis Zdislavas 751
Karčelis (Karczelis) 182
Karčiauskai 530
Karčiauskaitė Ieva 317
Karčiauskas (Karczewski) 182
Karčiauskas Alfonsas 385
Karčmeris Bejeras 252
Karčmeris Joška 284
Karčmeris Kalmanas 252, 290
Kardelis Liudvikas 204, 556, 557
Kareckai 362, 486, 494, 954
Kareckai Alfonsas, Ona, Veronika, Zofija ir Bronius 396
Kareckai Jonas, Marijona, Janė 
ir Jokūbas 396
Kareckai Stanislovas ir Antanas 481
Kareckaitė (Vilkelienė) Zita 681
Kareckaitė Salomėja 494
Kareckas Antanas 487, 494
Kareckas Bronius-Bijūnas 386, 435, 954
Kareckas Feliksas-Juodvarnis 435
Kareckas Jokūbas 362, 386, 487, 492, 495
Kareckas Jonas 956, 981
Kareckas Mykolas-Serbentas 410, 436
Kareckienė Felomena 856
Kareckienė Uršulė 396
Kareivaitė (Gintvilavičienė) Ona 147, 148, 158, 169, 590
Karijotas 420
Kariniauskaitė Elena 1158
Karlovskis Tomas 162
Karmazinas I. 1146
Karnatka Gintautas 45, 49, 64, 78, 79, 81, 82, 84–88, 94, 102, 106, 115, 116, 119
Karolaitienė Dalė 487
Karpavičius I. 625, 630, 631, 637, 640, 642
Karpinskis Adomas 173
Karužaitė Daiva 1197
Karužis 361
Karvelienė Veronika 1206
Kasinskienė Danutė 26
Kasnikauskas Česlovas 483
Kasniūnas Vytautas 1198
Kasparavičius Aleksandras 314, 358
Kasperavičius (Kasperowicz) 182
Kasperavičius M.-Audra 414
Kasperavičius Mykolas 408, 891
Kasperavičius Vaclovas 358
Kasperavičiūtė Jadvyga 303
Kasperavičiūtė Stafanija 632, 633, 669–671
Kasvinovas M. 188
Kašauskienė V. 622
Kašėta A. 410
Katinas (Katyn) 182
Katinas Petras 1193, 1203
Katkauskas (Kotkowski) 182
Kaubrys Saulius 622
Kauferas A. 250, 1150
Kaunas Juozas 270
Kaušyla Jonas 588, 1141
Kaušinienė Audronė 716
Kavaliauskaitė (Širvinskienė) Stasė 6, 14, 450
Kavaliauskas 284
Kavaliauskas Edvardas-Klajūnas (Klounas) 410, 411
Kavaliauskas Kazys 383
Kavaliauskas Pranas 383
Kavaliauskienė Birutė 832
Kavaliauskienė Lidija 12, 20, 26, 1259
Kavaliauskienė Stasė 23
Kavaliukai Stasė, Vaclova, Apolonija ir Leonas 382
Kavaliūnas Jonas 1198
Kaveckas Antanas 361
Kazakevičienė Marija 935, 937, 941, 943
Kazakevičius V. 138
Kazimieras 145, 158
Kaziukėnai 363
Kaziukėnai Sofija ir Antanas 357
Kaziukėnai Stefanija, Antanas ir Vanda 357
Kaziukėnas Česlovas 752
Kaziukėnas Feliksas 240
Kaziukėnas Stasys 240, 358
Kaziūnas Virgilijus 1236
Kazlauskai 182, 508, 522, 527
Kazlauskai Elena ir Jonas 344
Kazlauskai Ignas, Pranė, Melanija, Valė, Birutė, Janė ir Jonas 387
Kazlauskai Karolina, Andrius, Stasys, Stefa, Antanina 
ir Motiejus 350
Kazlauskai Stepas ir Feliksas 511
Kazlauskai Zigmas ir Stefanija 345
Kazlauskaitė Elena 387
Kazlauskaitė Janė 555, 708
Kazlauskaitė Marija 322, 337
Kazlauskaitė Stefanija 400, 401
Kazlauskaitė Vladė 313, 675, 677
Kazlauskas A. 432
Kazlauskas Alfonsas 404
Kazlauskas Alvydas 39, 829
Kazlauskas Andrius 400
Kazlauskas Arūnas 603
Kazlauskas Ignas 431, 892, 896–898
Kazlauskas J. 833
Kazlauskas Jonas 269, 311, 602
Kazlauskas Jurgis 562, 603
Kazlauskas Rimas 819
Kazlauskas Stasys 360, 400, 511
Kazlauskas Stepas 363
Kazlauskas Vladas 684
Kazlauskienė Ona 400
Kazlauskienė Rasa 684
Kazlauskienė Zosė 251
Každailis 680
Keblaitė Elena 291, 655
Keleras Julius 1197
Keliuotis 755
Kelmelis 503, 504, 506
Kelmelis Juozas 359
Kelmelis Kazys 240, 269, 363, 401
Kelmelytė 1158
Kensminas Algimantas 56
Kensminienė Aelita 58, 61
Keraitis J. 668
Kerbelis A. 220, 228
Kerbelytė Bronislava 1108
Kernagis Petras 359
Kernius 22, 50, 153, 585, 588
Kernius (Kernauskas) 1124
Kerniūtė (Kanclerienė) Laima 1124
Kęsgailos 1250
Kesiūnaitė Dominika 1185
Kestenis Mečislovas-Serbentas 410
Kestneris Erikas 523
Kęstutis 65, 141, 156
Kiaupa Z. 727, 728
Kiaušas Antanas 484, 794, 825, 838, 1247
Kybartai 303, 362
Kybartas Adomas 308
Kybartas Antanas 262, 297, 310, 407, 715
Kybartas Ignas 238
Kybartas Vaclovas 359
Kybartas Viktoras 314
Kybartavičiūtė Aleksandra 149
Kybartienė Ona 349
Kielaitės Vaiva ir Daiva 688
Kielienė J. 754
Kiemiešaitė Stasė Ona 675, 677, 683
Kilčiauskas Stasys 263, 309
Kilčiauskas Tadas 364
Kilčiauskienė Julė 1141
Kilijonaitė Anelė 297, 303, 625, 627, 653, 659, 672, 761
Kinderevičius Adolfas-Jurginas 411
Kirdulis Juozas 269, 889
Kirkilas Mykolas 1207, 1208
Kirkliauskas (Kirklewski) 182
Kirla Mykolas 362
Kirslys Aleksandras 359
Kiseliovas P. 475, 866
Kisieliauskienė Jadvyga 324, 747
Kisielius Petras 1198, 1207–1209
Kisliak Nijolė 944
Kiška Jonušas 150
Kiška Mikalojus 164
Kiška Stanislovas 150, 151, 548, 1247
Kiškelytė Antanina 654
Kiškos 737, 1247, 1250
Kitkauskas Albertas 659
Kiuji (Cui) Cezaris 185–192
Kiuji Antuanas 185–188, 190–192
Kiuji Flora, Amelija 191
Kiuji Mikalojus 190
Kiuji Napoleonas 190
Kižla 511, 946, 954
Kižla Stasys-Žėrutis 435, 487, 494
Kižlaitė Marytė 856
Kižlos Juzė, Marytė, Aldona, Vytautas, Steponas ir Stanislovas 397
Kličius Kazys 1015
Klimas Bronius 126, 560, 561, 588
Klimašauskas Henrikas 313, 443, 503, 504, 506, 1236
Klimavičius Juozas 307, 360
Klimavičius K. 628
Klimavičius Petras-Uosis 410, 411
Klimienė Violeta 707–709
Klimka Libertas 7, 16, 606–608, 610, 1259
Klimukaitė (Matulevičienė) Felicija 701, 1151, 1152
Kliukaitė Eva 337
Kliukas Feliksas 387
Kmieliauskas Antanas 715, 819, 822, 839, 846, 847
Kmita Edvardas 357
Kmitas Marijonas 707, 708
Kmitienė (Dalinkevičiūtė) Giedrė 545, 708, 1236
Kniprodė Vinrichas 43
Kochanskytė Virginija 1195
Kodytė Rasa 993
Kolontajus Adomas 151
Kolosovas Sergejus 741
Kološka Jonas 238, 251, 264, 1172
Kološkaitės Karolina ir Marytė 252, 332
Kološkos Jonas, Eduarda, Elena ir Jonas 332
Končia Abraomas 164
Končius Juozas 1198, 1199
Kondratas Jonas 200, 475, 586–590, 690
Kondratavičius (Kondratowicz) 182
Kondratavičius-Sirokomlė V. 43, 64
Kondratienė O. 50, 68, 102
Kondratovienė Jekaterina 298
Konstantinas Pavlovičius 187
Kontautienė Gaila 836
Kontrimavičiūtė S. 705
Korablikovas A. 546
Korickas Vladas 292, 360
Korzanas (Korzan) 182
Kosakovskis Andrius 167
Koscialkovskis M. 217
Kosobuckas (Kosobecki) 182
Koščicas (Koszczyc) 182
Kovalevskis Juzefas 397
Kovanaitė Marija 346
Kovzon Rozalija 336
Krameris 196
Krapickas 323
Kr(asauska)s R. 144–146, 148
Krasauskas 503, 504, 506, 1153
Krasauskas Edvardas 359
Krasauskas Romualdas 676
Krasauskas Stasys 363
Krasinskis 141
Kraszewski J. I. 175
Kraujalis Juozapas 201, 602, 603
Kraujelis 668
Kraujelis Juozas 1142
Krėvė Vincas 23
Kriaučiūnaitė (Stašienė) Valentina 393
Kriaučiūnas (Krawczun) 182
Kriaučiūnas Leonas 1207
Kriaučiūnas Stasys 386
Krikščiukaitis Kastytis 603, 810, 811, 832, 1204
Krikščiūnas Povilas 10, 19, 25, 1011, 1022, 1259
Krikštaponienė Ona 706, 763
Krikštaponis Baltrus 516, 521
Krikštopaičiai Konstantinas, Marija, Rimantė, Alvydas ir Daiva 405, 649
Krikštopaičiai Marija ir Konstantinas 624, 644, 645
Kristinaitis 774
Krištopaitė Danutė 11, 20, 1017, 1023, 1025, 1031–1034, 1036, 1037, 1039–1045, 1048–1057, 1060, 1175
Krivaitis Česlovas 11, 19, 24, 169, 588, 590, 592–594, 703, 715, 716, 752, 808, 809, 838, 847, 1142, 1163–1165, 1247
Krivickai 358
Krivickaitė Jadvyga 339
Krivickaitė Ona 402
Krivickas Justas 313
Krivka Adolfas 362, 497
Krivka Boleslovas 7, 15, 24, 26, 264, 265, 340, 496, 739, 746, 1236, 1259
Krivka Leonas 310
Krivka Mykolas 360
Krivka Pranas 362
Krivka Stepas 251, 304
Krivka Vacys 362
Krivka Zigmas 292
Krivkaitė Dangira 678
Krivkaitė E. 499
Krivkaitė V. 499
Krivkos 497
Krivkos Mykolas, Apolonija, Franė, Jadvyga ir Salomėja 401
Krivkos Pranas, Marija ir Eugenijus 407
Krivkos Stepas, Pranė, Antanas, Jonas ir Elena 338
Kryžanauskas Algis 739, 1168
Krogertas Vladas 359, 503, 504, 506, 891, 1158
Kronikaitė Elka 251
Kronikaitės 319
Kronikas 505
Kronikas Rubinas 262, 264, 319
Kronikienė Bliuma 253
Kronkaičiai 1182, 1185, 1214
Kronkaičiai Kazys, Kotryna, Vytautas ir Jonas 330
Kronkaitienė Rūta 1215, 1217–1219
Kronkaitis Jonas 25, 685, 704, 846, 1185, 1196, 1214–1219, 1247
Kronkaitis Jonas Linas 1215
Kronkaitis Kazimieras 302, 318, 322, 1182, 1214
Kronkaitis Vaclovas 1214
Kronkaitis Vytautas 1214
Kronkaitytė Audra Kristina 1215
Krukauskas Jonas 307, 361
Krukovskis 210, 212
Krūminai 503, 504
Krūminaitė A. 705
Krūminas Jurgis 359, 818
Kruopienė Marija 1204
Krupavičius M. 734
Krušinskienė Stasė 707, 708
Krutinienė Vida 577, 754, 812
Krutinis Aleksandras 577, 754, 812
Krutinis Antanas 688
Krutkevičius Apolinaras 896–898
Krutkevičius Jonas 360
Krutulytė Aldona 638, 642
Kubilienė Rasa 838
Kubiliūnas P. 297
Kubilius 1113
Kubilius Vytautas 1225
Kubiliūtė Ramunė 1192
Kuczyński S. M. 157
Kučingis Jonas 1208
Kučinskas A. 65
Kudaba Česlovas 5, 13, 27, 28, 31, 1259
Kudelis Alfonsas 674
Kudelis Edvardas 360
Kudelis Juozas 286, 386
Kudelis Juozas-Dobilas 423, 424
Kudelis Leonas 421, 423
Prielgauskienė (Kudelytė) Apolonija 762
Kudirka Vincas 1172, 1174, 1195
Kudopkos Jonas, Antosė, Paulina, Ona, Verutė 350
Kuisytė J. 1106
Kuklienė Daiva 808, 809
Kukta Juozapas 558, 590, 1139, 1141
Kulakauskas Viktoras 521
Kulikauskai Regina ir Petras 722
Kulikauskas Pranas 44, 45, 52, 64, 69–71, 83–85, 87, 88, 90, 95, 102–104, 106, 110, 154, 474
Kulikauskienė Regina 44, 45, 52, 64, 70–72, 78, 79, 83–85, 87–90, 92, 94–97, 99, 102–107, 111–113, 115, 121, 122, 127, 128, 138, 141, 142, 474
Kulikauskienė Vida 932
Kulvinskis Samuelis 166
Kumpauskas Kazimieras 383, 489, 601, 625, 629–631, 643, 644, 648, 667–672
Kuncytė N. 169, 692, 694, 700
Kunigėlis Jonas 272, 588, 589
Kunkulienė B. 50
Kunskas Rimvydas 5, 13, 27, 29, 1259
Kuodytė D. 410
Kupala Janka 1172
Kupčiūnai 417
Kupčiūnai Jonas, Uršulė, Nastazija ir Albina 382
Kupčiūnaitė Ona 387
Kupčiūnas Bronius 286, 393
Kupčiūnas Jonas 387
Kupčiūnas Juozas 240, 298, 387, 415, 644
Kupčiūnas K. 636, 641
Kupčiūnas Kostas 382
Kupčiūnas Viktoras 382
Kuprieškinas Povilas (Pavlas) 359
Kuprieškinas Tomas 359
Kuprys Vincentas 1193, 1207, 1209
Kuprytė Eugenija 1192
Kurcevskis 602
Kurczewski J. 145, 147
Kurgonai 264
Kurgonai Ksaveras ir Marija 385
Kurgonas Juozas 314, 385
Kurgonas Ksaveras 291
Kurnickis Jonas 162, 166
Kurnickis Povilas 162, 163, 166
Kurovičius Simonas 167
Kursai Violeta ir Kazimieras 754
Kuršius Aleksandras Karolis 1207
Kusinevičius Antanas 363
Kutiščeva Laima 762
Kutraitė Zita 26
Kuzavinis K. 972
Kuzinevičiūtė Rosita 679
Kuziomovas Ivanas 293
Kuzmickas Algis 64, 73
Kuzmina Marija 317
Kuzminskas Kazimieras 1199
Kuznecovas Artiomas 361
Kvainickienė (Dalinkevičiūtė) Vytautė 8, 16, 545, 669, 1259
Kvaravicas Zigmas 360
Kvašienė Emilija 520
Kvašytė (Dubietienė) Stefanija 520
Kvedaravičius Vytautas 337, 651, 653, 656, 657
Kvieska P. 747
Kvieskienė Danutė 169, 171, 722
Kvietka (Kvietkauskas) Simas 287, 1236
Kvietka Saulius 60
Kvietkauskai 531, 533, 1168
Kvietkauskai Antanas, Rozalija, Ona, Simas ir Jonas 332
Kvietkauskai Edvardas, Justina, Eleonora, Honorata, Vladislava ir Vytautas 387
Kvietkauskai Elena ir Stasys 333
Kvietkauskai Pranas ir Antanas 332
Kvietkauskai Pranas, Sofija, Vytautas, Kazys ir Janina 332
Kvietkauskaitė Birutė 313
Kvietkauskaitė Regina 708
Kvietkauskas Algimantas 1237
Kvietkauskas Antanas 240, 251
Kvietkauskas Feliksas 298, 308
Kvietkauskas Jonas 236, 291, 311, 318, 360
Kvietkauskas Liudas 310, 392
Kvietkauskas Pranas 240, 251, 1015
Kvietkauskas Raimundas 678
Kvietkauskas Rapolas 306
Kvietkauskas Romas 708, 755
Kvietkauskas Romualdas 1237
Kvietkauskas Stasys 251
Kvietkauskas Valdas 688
Kvietkauskas Vytautas 251, 263, 677, 682, 683
Kvietkauskienė (Kanclerytė) Ona 911, 918–921, 923, 924, 927, 929
Kvietkauskienė Ona 363
Kvietkauskienė Palmira 837
Kvietkauskienė V. 1161
Kvietkauskienė Valerija 898
Kvietkauskienė Vanda 677, 685, 707
Kvietkovskis 209, 210
Kvietkus [Kvietkauskas] 973, 976, 979
Kviklys Bronius 148, 151, 172, 285, 548, 549, 552, 689
 
L
Labanauskai 193
Labanauskas Ipolitas 193, 194
Labanauskas Kęstutis 561, 734, 736
Labanauskienė E. 747
Labanauskienė Joana 748
Labukas Juozapas 1141
Labūnaitis 719
Ladyga Alvydas 26
Lajauskas Kazimieras 1126
Landsbergis Vytautas 795, 1195, 1216
Laniauskaitė J. 860, 861
Lapajevas (Lopajevas) 281, 284
Lapajevas Grigorijus 610
Lapajevas Maksimas 359
Lapajevas Mikolajus 359
Lapčinskas (Lapcinski) 182
Lapėnaitė Valda 55, 59
Lapinskai 776
Lapinskai Jonas, Elena ir Adomas 349
Lapinskai Kristina ir Stasys, Edvardas 349
Lapinskai Petras, Marcelė, Melanija, Jadvyga ir Bronė 349, 350
Lapinskai Petras, Melanija, Jadvyga ir Vytautas 400
Lapinskai Virginija ir Liucijus 848
Lapinskaitė Meilutė 674
Lapinskas A. 1031, 1048, 1053
Lapinskas A.-Uosis 412
Lapinskas Adolfas 351
Lapinskas Adomas 400
Lapinskas Ignas 349
Lapinskas Lionginas 775, 776, 837
Lapinskienė Genovaitė 351
Lapinskienė Julė 708
Laračiūnas Jonas 498
Lasavickas S. 152, 170
Latvis Henrikas 156
Latvytė Ilona 707
Laucius Giedrius 716
Laukiai Janina ir Pranas 339
Laukiai Stasys, Bogumila, 353
Laukiai Vladislovas, Konstancija, Mečislovas, Albertas 404
Laukienė (Vilkelytė) Aleksandra 353, 908, 910, 912, 914, 917, 919, 920, 922–925, 927–929
Laukienė Elena 353
Laukienė Gražina žr. Zimkuvienė (Laukienė) Gražina
Laukienė Janina 308, 393
Laukienė Pranė 353
Laukys Antanas 353
Laukys Juozas 354
Laukys Kazys 353, 354
Laukys Kostas 353
Laukys Pranas 240, 284, 291, 302, 386, 393, 481
Laukis Stanislovas 353, 361, 1237
Laukys Vytautas 353, 354
Laukys Vladas 361
Laukytė Birutė 391
Laukytė Irena 353
Laukytė Janina 353
Laukytė Vida 993
Laurinavičius J. 720
Laurušonis Juozas 302, 303, 318
Lavuazjė (Lavoisier) J. 187
Lazarevičiai Juozas, Zigmas, Teklė 346
Lazarevičiai Juzė ir Mikas 345
Lazarevičiai Stefanija ir Mikas, Marija, Veronika 346
Lazarevičiai Uršulė ir Juozas 345
Lazarevičiai Zygmuntas, Natalija, Marjanas ir Eugenijus 391
Lazarevičienė (Laukytė) Janina 912, 917, 919
Lazarevičienė Leokadija 345
Lazarevičius 901
Lazarevičius (Lazarewicz) 182
Lazarevičius Adomas 314
Lazarevičius Jonas 256, 345
Lazarevičius Juozas 256
Lazarevičius Mykolas 390
Lazauskienė Edita 819
Lazauskienė M. 1071, 1106
Lazutka S. 149, 158, 159
Lebeckienė Vaidutė 762
Lebedys J. 146, 151, 173
Lebionka Juozas 5, 7, 10, 13, 16, 19, 23, 183, 189, 191, 192, 620, 672, 1125, 1234, 1259
Lednickas 554
Leika 878
Leizarienė 878
Leizerinas Abromas (Jankelis) 269
Leleckai Česlovas, Pranė, Leokadija ir Irena 331
Leleckaitė 536
Leleckas 672
Leleckas Čelovas 296, 303
Leleckas Jonas 359
Leleckas Juozas 239
Leleckienė J. 754
Leleckis Kazimieras 202
Lėlys Juozas 318
Lemtiovas Jonas 357
Lendzina 167
Lendzinas Andrius 167
Leninas 642, 647, 1188
Leonardis Albertas 147
Lernerienė Hinda 251, 253
Lernerienė Sara 251
Lesčius Vytautas 6, 14, 23, 213, 218, 226–229, 231, 1247, 1259
Leseckas Kazys 363
Leskauskai Bronius, Petronėlė, Enrikas ir Kostas 346
Leskauskas Henrikas 291
Leskauskas Kostas 390
Levandauskas V. 170, 172
Levickaitė Inga 9, 18, 877, 1259
Levickas (Lewicki) 182
Levinai Berka, Jankelis ir Chaja 264
Levinaitė Gita 286
Levinsonaitė Haja 290, 291
Levinsonas Šmuila 253
Lezmanas (Lezman) 182
Liachtas Girša 253, 264, 269, 319, 1248
Liaudanskienė A. 719
Lichtzonas Šlioma 251, 252
Lidžiuvienė Kristina 752
Lieonardov Anton 185
Liesevičius Kazimieras 272, 602, 603
Ligeika Jonas 514
Ligeika Pranas 363, 511
Ligeikaitė Genė 514
Ligeikos 513
Likevičiai Natalija ir Vytautas 319
Liktaravičiūtė Danutė 674
Liktoravičius J. 292
Liktoravičius Stasys 363
Liktoravičius Steponas 817, 835, 847
Liktoravičius Zigmas 312
Liktoravičiūtė Danutė Sofija 317
Linartai Donatas, Ona, Kazys ir Irena 398
Linartas Donatas 272, 588, 589, 692
Linčius A. 110
Lindgren Astrida 523
Lionas Patrickas 819, 838
Lipskienė Janina 993, 994
Lipšicas 1150
Lisauskai 363, 364, 486, 490, 513, 531, 677
Lisauskai Adolfas, Ona, Monika ir Antanas 397
Lisauskai Albina ir Juozas 833, 847
Lisauskai Anastazija ir Danutė 346
Lisauskai Emilija, Elena, Ona, Marijona, Stepas, Bronė, Petras ir Juozas 397
Lisauskai Juozas, Elena, Jonas, Bronė, Michalina ir Marija Elena 404
Lisauskai Stasys ir Mikalina 335
Lisauskaitė Audronė 815
Lisauskaitė Felė 403
Lisauskaitė Marijona 348
Lisauskaitė Ona 1011, 1014
Lisauskaitė Pranciška 435
Lisauskaitė Stasė 383
Lisauskas Adolfas 362, 487, 494
Lisauskas Albinas-Putinas 435
Lisauskas Algimantas 414
Lisauskas Boleslovas-Durtuvas 397, 429, 435
Lisauskas Bronius 363, 435
Lisauskas Feliksas 487, 494
Lisauskas Feliksas-Žibutė 435
Lisauskas Jonas 238, 303, 322, 339, 362, 393, 427, 487, 495, 751
Lisauskas Jonas-Katinas 383, 435
Lisauskas Juozas 360, 427, 429, 435, 949
Lisauskas Juozas-Erelis 421, 433, 435, 1238
Lisauskas Kazys 495
Lisauskas Konradas 320
Lisauskas Kostas 362
Lisauskas Petras, Jonas-Perkūnas 421, 429, 435
Lisauskas Pranas 435
Lisauskas Silvestras 399, 435, 1012, 1106
Lisauskas Stasys 252, 349, 363, 487, 495, 709
Lisauskas Stasys-Danyla 397, 429, 435
Lisauskas Steponas-Lapas 435
Lisauskas Viktoras 435
Lisauskas Vincas 349, 399, 403
Lisauskienė (Gelažauskaitė) Antanina 1152
Lisauskienė Albina 762
Lisauskienė Anastazija 495
Lisauskienė Elena 339
Lisauskienė Eleonora 399
Lisauskienė Felicija 677, 681
Lisauskienė Jadvyga 393
Lisauskienė Leonora 403
Lisauskienė Marytė 833
Lisauskienė Zosė 399
Lisauskienė Živilė 683
Lisauskiukė Kotryna 232
Liskauskas Vidmantas 1238
Litvinovas 195
Liubianiec 589
Liuksas Pranas 304, 340
Liuksienė Juzė 340
Liutkai Ingrida ir Giedrius 754
Liutkevičius Gvidonas 1238
Liutkevičius Mikas 362
Liutkevičiūtė Natalija 674
Liutkienė Marytė 835
Lizdeika 157, 585
Lopajevas 669
Lopajevas Sofronijus 1238
Lossowski P. 215, 218
Łowmiański H. 141, 143, 144
Lubaneckiai 169
Lubienė Ona 673, 681, 687, 835
Lubienieckis Jonas Kantas 171
Lubis Kęstas 686
Lubys J. 746
Lubys K. 815, 1168
Lübke A. 609
Luchtanaitė Austėja 56, 57
Luchtanas Aleksas 5, 13, 22, 23, 43–50, 52, 54–56, 62, 64, 66–88, 90–98, 100–123, 140, 142, 144–146, 154, 165, 471, 722, 725, 808, 809, 824, 1259
Luchtanas Vytautas 56
Luchtanienė Daiva 54, 56, 57
Lučinskienė Aldona 1238
Lučiūnai 362, 486, 512, 756
Lučiūnai Ipolitas ir Benadas 857
Lučiūnai Justinas ir Mykolas 511
Lučiūnai Marijona, Aldona, Jadvyga ir Antanas 397
Lučiūnaitė Neringa 993
Lučiūnaitė Palmira 993
Lučiūnaitė Veronika 495
Lučiūnaitė (Karalienė) Vanda 1174
Lučiūnas Adolfas 487, 495, 856
Lučiūnas Antanas 495, 511, 512
Lučiūnas Augustas 487, 494
Lučiūnas B. 42
Lučiūnas Benediktas 363, 511, 512
Lučiūnas Boleslovas 856, 950, 981
Lučiūnas Deimantas 515
Lučiūnas Ipolitas 511
Lučiūnas Feliksas 487, 494
Lučiūnas Jonas 487, 495, 954, 1238
Lučiūnas Juozas 487, 495
Lučiūnas Justas 363
Lučiūnas Karolis 318, 392
Lučiūnas Mykolas 490, 491, 508, 511, 856
Lučiūnas Petras 232, 487, 495
Lučiūnas Romas 511
Lučiūnas Stasys 487, 495
Lučiūnas-Lučinskas Bronius-Žaibas 429, 435
Lučiūnienė Daiva 683
Lučiūnienė Onutė 515
Lučiūnienė Veronika 939, 944
Lučiūnienė Zofija 756
Lukašenka Andrius 56
Lukašenkinas Gavrila 359
Lukaševičienė Sigita 755
Lukaševičius 211
Lukaševičius Mykolas 256
Lukoševičiai Mikalojus ir Jadvyga 346
Lukoševičienė Marija Sigita 707, 1248
Lukoševičienė Paulina 1150
Lukoševičius 503, 504, 1153
Lukoševičius Antanas 705, 833, 1248
Lukoševičius Vacys 359
Lukša Antanas 1193
Lukša-Daumantas Juozas 409, 414
Lukšaitė Antanina 390
Lukšaitis Vincas 384
Lukšienė Danutė 682
Lumbis Pulgentas 671
Luninas Codikas 284
Luninienė Chana 251
Lūžaitė (Grotuzienė) Sigutė 524

  

M
Maceika Antanas 237, 284, 285, 303
Maceikienė Aldona 297
Maceikienė Elena 295, 302
Maceikos Antanas, Elena, Audronė ir Nijolė 335
Maceina Antanas 1206
Mackevičienė Melanija 933, 940–942, 944
Mackevičienė Zofija ir Mikalojus 158
Mackevičius Mikalojus 147, 148, 158, 214
Mackevičius V. 705
Mačiekus Tomas 26
Mačiekus Venantas 26
Mačiulienė Jūratė 576
Mačiulskis 553
Madsas 39
Magūnas (Magun) 182
Mailauskienė Liuda 708
Mainelytė Vaiva 738, 842
Maironis 1138, 1197
Maizingeris Simerka 286
Majerienė Vita 750, 758, 760
Makalskas 357
Makarskai 504, 506
Makarskai Antanas, Juozas ir Augustinas 503
Makarskai Juozas ir Augustinas 506
Makarskas Antanas 359, 507
Makarskas Augustas 407
Makarskas Juozas 407
Makauskas G. 760
Maknytė A. 749
Maksimaitienė O. 168, 195, 196
Maksimavičius Motiejus 187
Maksimovas Kazys Virginijus 317
Maksimovas Virginijus 674
Malakauskaitė Stasė 338
Maldutis Antanas 391, 643, 649, 668, 704
Maleckai Stepas ir Janina 330
Maleckaitė 654
Maleckas S. 283
Maleckis K. 196
Malinauskas I. 634, 636, 642
Malinauskas Povilas 277, 740, 751
Malinauskas Z. 110
Mališevskis Paulius 165
Malūnavičius Darius 577
Manauskas (Manowski) 182
Manvydai 1250
Manvydas 22, 142, 156
Marburgietis Vygandas 141, 971
Marcinauskai 424, 426
Marcinauskai Leonardas, Juzė, Vladas ir Alė 347
Marcinauskaitė Janina 425
Marcinauskaitė (Daniūnienė) Janė 384
Marcinauskas Juozas-Pluta 384, 415, 418, 424, 716, 1239
Marcinauskas Leonardas 424
Marcinauskas Stasys 384, 425
Marcinauskas Vytautas 384
Marcinauskas Vladas 415, 425, 1239
Marcinauskas Vladas-Tauras 1239
Marcinkai 319
Marcinkevičiai Juozas ir Juzė 334
Marcinkevičienė Apolonija 292
Marcinkevičienė Juzė 252
Marcinkevičius Juozas 291, 310, 1123, 1240
Marcinkienė Matilda 1198
Marčionokas (Marczionek) 182
Marčiulionienė Eleonora 1194
Marčiulionytė Ina 26
Mardosa Jonas 860, 862
Mareckaitė G. 1240
Markevičiai Jonas, Vaclava, Janina ir Nijolė 395
Markevičiai Juzė, Eduardas, Feliksas, Janina ir Barbora 332
Markevičiai Ona ir Algirdas 837
Markevičienė Gražina 8, 16, 672, 677, 678, 818, 836, 1259
Markevičius 503, 540
Markevičius (Markiewicz) 182
Markevičius Aleksas 364
Markevičius Bronius 359
Markevičius Gediminas 818, 834
Markevičius Kęstutis 834
Markevičius Stasys 360
Markevičius Teofilius 363
Markevičiūtė Bronė 394
Markuckis Leonas (Levas) 
237, 248, 268, 272, 317, 341, 
558–560, 571, 572, 625, 1172, 1180, 1248
Markulis Jonas-Vaiduoklis 410, 418, 425, 716
Markūnas Stasys 360
Markūnienė Domicelė 359
Maršalka 526
Maršalkos Rūta ir Feliksas 524
Martinėlienė (Kačinskienė) Albina 384
Martinėlis Antanas 759
Martinka 503
Masaitis Albinas 6, 12, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 409, 427, 437, 453, 585, 1232, 1259
Masalskas J. 722
Masalskiai 172
Masalskienė (Naruševičiūtė) Mirabelė 172
Masalskis 601, 602
Masalskis Ignotas 151, 173, 184, 620
Masalskis Stanislovas 172
Masionis A. 1223
Masiukas (Masiuk) 182
Masiulis K. 889
Maskolinis Motiejus 147
Maskoliūnas Leonas 1210
Maslauskas 182
Maslinskas (Maslinski) 183
Maslinskas Vacys 361
Maslinskas Vladas 361
Mašiotas P. 641
Matačas Juozas 283
Matačiūnas A. 712
Matačiūnas Adomas-Diemedis 424
Matačiūnas Dominykas-Jazminas 414
Matejūnaitė Marytė 406
Matejūnas Romualdas 395
Matukaitė Elena 674
Matukienė Rima 524, 706, 763
Matulaitis Juozapas 7, 15, 563, 575, 599, 600, 683, 688, 817, 846, 1127, 1164, 1214, 1221, 1222
Matulaitis Jurgis 1126, 1127, 1141, 1206
Matulevičius 1150
Matuliauskas Jonas 588
Matulienė Marytė 763
Matulionienė I. 62
Matulionienė P. 1154
Matulionis Teofilis 558, 1163
Matulis Jonas 358
Matusevičius J. 622
Matuzienė Kristina 524
Mazaliauskas Ramojus 1193
Mazarakijus 209
Mažeika Antanas 588
Mažeika Pranas 291
Mažeikienė Jadvyga 763
Mažeikienė Janina 743
Mažeikienė Leonora 395
Mažrimai Regina ir Stepas 707
Mažrimas Regimantas 757
Mažrimas Steponas 708, 757, 811, 829, 832, 1248
Mažuliai (Mažiuliai) 364, 444
Mažulis Jonas 305, 308
Mažulis Vacys 307
Mažulytė Veronika 360
Mažvydas M. 59, 684, 728
Mednikienė Liba 265
Medveckas 417
Medzevičius Rokas 1114
Medzianskas 480
Meidutė (Baužienė) Karolina 1142
Meilus E. 151
Mejeris Ignotas 176, 603
Mejerovičius Geršonas 167
Mekas Tauras 61
Mekienė Alma 61
Meldutis Antanas 645
Melnikovas A. 50
Mercy-Argenteau Marie Clotilde E. 191
Merkevičius 303
Merkevičius A. 112
Merkienė Irena Regina 9, 18, 24, 26, 864, 866, 868–869, 871, 875, 1256, 1259
Merkys Vytautas 5, 14, 23, 197, 552, 1250, 1254, 1259
Merkytė I. 72, 87, 96, 119, 471
Meškauskas Juozas 311, 1198
Meškauskas-Germantas P. 650
Meškelytė Leonida 652, 654
Meškrevičius Stasys 386
Mezmalis Andrejs 1215
Michailovas Vasilijus 661
Michalka 437
Michalkevičius Kazimieras 199, 203, 204, 262, 551, 553, 554, 556, 1126
Michelbertas M. 119
Micka Antanas 364
Micka Zigmantas 363
Mickevičius Ipolitas 364
Mičiūnas Romas 129
Midleraitė 292
Midlerienė Ita 253
Miglinas S. 170, 172
Mikailaitė Ona 1192
Mikalajūnai Ignas, Eleonora ir Antanas 406
Mikalajūnas 183, 529
Mikalajūnas Antanas 358, 444
Mikalajūnas Ignas 444, 520
Mikalajūnas Jonas 358
Mikalajūnienė Juzefa 835
Mikalauskaitė Genovaitė 291, 655, 658
Mikalauskas Antanas 292, 322, 331
Mikalauskas Jonas 26
Mikalauskas Zigmas 364
Mikalojaitis Radvila Jurgis 172
Mikalojaitis Stanislovas 149
Mikalojienė Mackevičienė Zofija 158
Mikalojienė Sologubovičienė Ona 149
Mikalojus Radvila 971
Miklušis Edvardas-Jurgis 397, 435
Miknevičius Raimondas 728
Miknevičius Stasys 896
Miknevičius Vaclovas 1150, 1151
Mykolaitis 148
Mykolienė 537
Mikšytė Teofilė 324, 348
Mikučioniai 542, 1105
Mikučioniai Antanas ir Juozas 389
Mikučionis Alfonsas 389
Mikučionis Stasys-Lakūnas 435
Mikučionytė Jadvyga 1155
Mikulevičienė Jelena 840
Mikulevičiūtė I. 1032, 1034, 1043, 1044, 1051, 1060
Mikulevičiūtė Veronika 349
Mikuličius Ivanas 164
Mikutavičius 505
Milašiūnienė Vladislava 360
Mileris 195
Milevskiai Mykolas ir Kotryna 168
Miliukai 364
Miliukaitė Irena 385
Miliukas Jonas 362
Milius Vacys 6, 9, 10, 15, 18, 24, 25, 89, 101, 864, 867, 882–885, 919, 929, 1259
Miliuvienė Marija 932
Milkevičiai 303, 363, 527
Milkevičienė Cirilė 1105
Milkevičienė Nijolė 707, 1161
Milkevičius Justinas-Krūmas 419, 481
Milkevičius Leonas 810
Milkevičiūtė Jūratė 684, 1161, 1162
Mimavičius B. 475
Mimowczius V. 198
Mindaugas 22, 140, 141, 156, 585, 1206
Minderiai 424, 515
Minderiai Juozas, Sofija, Stasys 
ir Anelė 396
Minderis Juozas 521
Minderis Justinas 6, 15, 1260
Minderis Raimondas 1239
Minderis Romas-Žirnis 444
Minevičius Rolandas 61
Mingailaitė Marija 335
Minginas Feliksas 588
Minkevičius J. 154
Minkevičius Viktoras 358
Minskis Albertas (Albertus) 196
Mirmanienė Sara 251
Miselis (Misiel) 183
Misevičius 209
Misevičius Juozas 577
Misiukas (Masiukas?) Mykolas 403
Misiūnas Hiliaras 603
Misiūnas Jonas-Žaliasis Velnias 24, 325, 387, 409–431, 437, 442, 446, 450–453, 493, 506, 644, 739, 1176, 1220, 1225, 1236, 1238, 1239, 1242, 1248, 1250
Misiūnienė Ona 388, 420, 431, 446, 450–453, 714
Misiūra (Misiura) 183
Misiūra Domininkas 298, 313
Misiūra Stasys 357
Misiūrai 511
Misiūraitė Jonė 314
Misiūrienė Jadvyga 938, 944
Misiūros Bronius, Ona, Sofija ir Jonas 404
Misius Kazys 6, 11, 14, 19, 23, 26, 169, 272, 275, 317, 548, 607, 1137, 1140, 1141, 1251, 1260
Miškinis A. 126
Miškinis Viktoras 169, 198, 200, 475, 588
Miškinis Vincentas 198
Mitkaitis Jonas 149
Mitkutė Janė 764
Mlečka Aleksandras 480
Mlečkaitė Genė 333
Mlinskai Bronius, Konstancija, Vaclovas ir Apolonija 344
Mlinskaitė A. 704
Mlinskaitė Leokadija 313
Mlinskas B. 690
Mogelnickas Mykolas 358
Mogenytė Stefanija 348, 653, 656–658
Molda Felicijonas 161
Molytė Malvina 644
Momkus Vaclovas 1192, 1198
Mončiunskaitė J. 705
Mončiunskienė (Šalkauskaitė) Irena 1151
Moniuška Stanislovas 188
Monka Kazys 269, 889
Montvila 211
Morkūnai 542, 1154, 1155, 1158
Morkūnai Emilija, Jonas ir Jeronimas 407
Morkūnai Jonas, Julius ir Stasys 388
Morkūnai Vincas 307
Morkūnas Alfonsas-Plienas 410
Morkūnas Kazys 10, 18, 19, 24, 25, 966, 981, 993, 1016, 1260
Morkūnas Petras 417
Morkūnas Stasys 307, 308, 415, 417, 418, 450
Morkūnas Zigmas 1239
Morkūnienė Adelė 389
Morkūnienė Meilutė 523, 759
Morozovas V. 282
Motekaitis Manigirdas 1194
Motiejūnai 261, 364, 515, 544, 858
Motiejūnai Juozas ir Jadvyga 389
Motiejūnai Petras ir Stasys 545, 546
Motiejūnaitė Marija 445, 448
Motiejūnas Antanas 260, 363
Motiejūnas Domininkas 363
Motiejūnas Edvardas 389
Motiejūnas Ignas 545, 547
Motiejūnas J. 975
Motiejūnas Jonas 240
Motiejūnas Juozas 544
Motiejūnas Jurgis 202, 979, 980
Motiejūnas Kazys 313
Motiejūnas Leonas 260, 261, 274, 285
Motiejūnas Rapolas 363
Motiejūnas Stasys 544, 546, 547
Motiejūnas Vacys 360
Motiejūnienė 907
Motiejūnienė (Lisauskaitė) Albina 911, 917–919, 938, 940, 944
Motiejūnienė (Lučiūnaitė) Stasė 907, 916, 917, 919, 920, 923, 925, 929
Motiejūnienė (Sabaliauskaitė) Rozalija 1052
Motiejūnienė (Vilkelytė) Bronislava 978
Motiejūnienė Melanija 545
Motuzas 284
Motūzienė Kristina 763
Muleronka Julius 892, 896–898
Muleronka Vladas 358
Muleronkaitė Aldona 406
Muleronkaitė Jadvyga 396
Muleronkos Jonas, Zofija, Zenonas ir Vanda 343
Munčiunskai Stasys, Bronė, Zofija, Janina, Antanas ir Vilhelmas 341
Munčiunskienė J. 704
Muraliai 237, 277
Muraliai Leonas, Vanda ir Rimgaudas 335
Muralis Leonas 284, 303
Muralis Lionginas 277
Muralis Rimgaudas 762
Murka Kazys 269, 889
Murmeličiai Kristupas ir Čepukas 165
Murnikovas Jefremas 359
Musnickis 147
Musorgskis M. 189
Musteikis Vytautas 1011

  

N
Nabažas J. 206
Naborovskis Jeronimas 167
Nagevičius V. 189
Nagevičiūtė Jadvyga 303, 335
Nagys Henrikas 1196
Naidzinavičius Vytautas 394
Naina Edvardas 399
Nakienė A. 1067
Napoleonas 185, 525
Naraškevičiai 360, 515, 520, 521, 675
Naraškevičiai Elena, Teodoras, Petras ir Vytautas 406
Naraškevičiai Juozas, Uršulė, Povilas, Valė ir Teodoras 336
Naraškevičiai Leonas, Vladislava, Algirdas, Apolonija, Elena, 
Genė, Liutgarda ir Veronika 398, 520
Naraškevičienė Anelė 360
Naraškevičienė Brigita 316
Naraškevičienė Ona 519, 520, 525, 526, 933, 935–938, 941, 944, 968, 1067
Naraškevičienė Regina 755
Naraškevičienė Uršulė 1225
Naraškevičienė V. 705
Naraškevičius Adolfas 406, 441, 444, 763, 1240
Naraškevičius Aleksas 359
Naraškevičius Andrius 516
Naraškevičius Antanas 516, 521, 1239, 1240
Naraškevičius Bronius 406
Naraškevičius Edvardas 438, 519
Naraškevičius Henrikas 1225
Naraškevičius J. 705
Naraškevičius Jeroslavas 521
Naraškevičius Juozas 406, 516, 520, 521, 525, 1225
Naraškevičius Juozas-Šarūnas 446
Naraškevičius Juozas-Šernas 415, 420, 438, 440, 442, 444, 447, 1240
Naraškevičius Kaziulis 521
Naraškevičius Leonas 438
Naraškevičius Motiejus 516, 521
Naraškevičius Petras 11, 20, 308, 336, 359, 525, 526, 1117, 1224–1226
Naraškevičius Povilas-Drąsutis 444, 525, 1225
Naraškevičius S. 705
Naraškevičius Simas 521
Naraškevičius Stasys 406, 420, 441, 444, 446, 447, 521
Naraškevičius Vaclovas 444
Naraškevičius Vilius 525
Naraškevičius Vincas 359
Naraškevičius Vytautas 314, 336
Naraškevičius Vladas 516, 521
Naraškevičiūtė Jonė 314
Naraškevičiūtė Vladislava 520
Narbutas Vaitiekus 160
Narbutienė P. 1153
Narbutytė 696
Narimantas 153
Narkevičius (Narkiewicz) 183
Narkevičius Ignacas 550, 1248
Naruševičius Aleksandras 172
Naruševičius Ferdinandas 172
Naruševičius Stanislovas 406
Narušienė Regina 846
Naruškevičius Bronius 318
Narutis Pilypas 283, 1198
Nastopka S. 221
Naudžius Viktoras 1199
Naujalis J. 1233
Naujokaitis P. 634
Navadauskaitė-Lambert Elena 1131
Navadauskas 1131
Navakas 323
Navalinskas Pranas 749
Navalinskienė O. 747
Navasaitis Jonas 61, 63
Navickaitė J. 932
Navickaitė (Matulionienė) Palmyra 11, 19, 1153, 1249
Navickas Edmundas 11, 19, 359, 503–507, 655, 1153, 1154, 1249
Navickas Jonas 1116, 1127
Navickas K. 90
Navickas R. 412, 417, 419, 425, 427
Nedzinevičius 522
Nedzveckaitė Genovaitė 344
Nedzveckas Stasys 363, 540, 541, 920, 929
Nedzveckienė (Petkevičiūtė) Bronė 540, 834, 920, 921, 925, 926, 929
Nedzveckienė Kamilė 316
Neimalovskis Tadas 187
Nemickas Rimgaudas 1207, 1208
Nenartavičiūtė Alina 336
Nenartavičiūtė Erika 9, 18, 860, 1260
Nėnienė Inga 10, 18, 24, 932, 1257, 1260
Nėris Salomėja 1139
Neumas 305
Nevčesauskienė N. 146, 147, 151, 176
Neviera Aleksandas 643
Niekiai 756
Niekis Virginijus 9, 17, 24, 716, 757, 829, 832, 1249, 1260
Nikanevičienė Genė 863
Nikolajevas Ivanas 293
Nikžentaitis A. 118
Noreikaitė J. 705
Noreikaitė M. 313
Norkus 1169
Norkus Juozas-Kerštas 393, 410, 411, 419, 420, 427, 429, 442, 450, 628, 650, 651, 653, 659, 714, 891, 1238, 1249
Norkutė Antanina 303
Norušienė Stanislava 7, 10, 11, 15, 18, 20, 538, 541, 959, 1227, 1228, 1260
Norvilas Algis 1198
Novickis Bogumilas 550
Novickis Juozapas 187

  

O
Oborskis Petras 161
Ochmanskis J. 145–147, 158
Ochmistraitis Motiejus 149
Okuličius (Okulicz) 183
Oleškevičius F. 1146
Olinda Vacys 355
Olis Antanas 1198
Olšauskas Antanas 354
Olšauskas Jurgis 555
Olšauskas Lionginas 354
Olšauskas Pranas 304
Olšauskas Rimvydas 815
Olšauskas Romas 354
Olšauskas Stasys 386
Olšauskienė E. 739, 841, 842
Onaitienė Aurelija 625, 698, 701, 1152
Onaitis Vytautas 720
Oršulienė 555
Ostanovkos Vaclovas ir Viktorija 346
Ostašenkovienė Virginija 57
Ostonaukienė (Chovanaitė) Honorata 1151
Oškinis Liudvikas 751
Ožešiūnas (Ozaszunas) 183

  

P
Pabedinskas Jonas 1198, 1199
Pacaitė Hilana 165
Pacevičienė Marijona 353
Pacevičius Julijonas 151, 575
Pachatnas Motiejus 550
Pac-Pomarnacka Halina 217
Pac-Pomarnacka Janina 390
Padbereckas 974, 975
Pagužinskaitė Barbora 627, 628
Pakalnienė Emilija 758, 841, 842
Pakalnis (Pakalnis) 183
Pakalnis Juozas 355, 867
Pakalnytė Vaida 9, 17, 841, 1260
Palaimos Justas, Apolonija ir Petras 391
Paleckis J. 643
Palemonas 22, 153
Palevičiai Vladas, Vilhelmina, Zenonas ir Regina Danutė 331
Palevičius 290
Palevičius Zenonas 891, 1143
Palidauskai 531
Paliokas Algirdas 1206
Palionienė A. 100
Palionienė Zina 677, 679
Palionis (Palonis) 183
Palionis Pranas 240
Palionis Zenonas 739
Palionytė Teodora 314
Palionytė Verutė 314
Paliūnai Veronika ir Kazimieras 848
Paliušys Petras 290
Paliušis Stasys 362
Palkevičius Stasys 357
Palkevičius Vladas 310, 364, 677
Paltarokas Kazimieras 603, 1138, 1140, 1166
Pamarneckienė 668
Panfilovas 282
Papickas Mykolas 282
Papovas 284
Paprockis Adomas 162
Parnarauskienė Birutė 684
Parulskis S. 683
Paškauskaitė Veronika 343
Paškauskas Česlovas 302
Paškevičiai 1176
Paškevičiai Justina, Felicija, Antanas ir Viktoras 399
Paškevičienė (Penkauskaitė) Felicija 1023, 1034, 1040, 1045, 1050, 1054–1057, 1175–1179
Paškevičienė B. 1175
Paškevičius (Paszkiewicz) 183
Paškevičius Antanas 1176
Paškevičius Antanas-Don Žuanas 436
Paškevičius Balys 436
Paškevičius Boleslovas 1175–1177
Paškevičius Jonas 292
Paškevičius Justinas 305, 363, 1176
Paškevičius Stasys 251
Paškevičius Viktoras 1176
Paškevičius Viktoras  Vytautas-Samana 436
Pašuta V. 141, 156
Paulauskai 361, 451, 452
Paulauskai Janina ir Jonas 848
Paulauskai Regina ir Algis 515
Paulauskaitė Elena 402
Paulauskas Jonas 481, 994
Paulauskas Juozas 357
Paulauskas Stasys 232, 238, 295, 360, 388, 402
Paulauskas Viktoras 357
Paulauskienė Aldona 786
Paulauskienė Filomena 313
Paulauskienė Regina 743
Paulauskienė Vacė 755
Paulauskienė Veronika 864, 866, 868, 870, 873–875
Paulavičiai Bronius, Marijona ir Jonas 401
Paulavičius Antanas 1193
Paulavičiūtė Aldona 386
Pauliukonis Gintaras 750, 759, 760
Pauliukonis J. 747
Pauliukonis P. 704
Paupliai Petras ir Liucija 339
Paužuolis Antanas 1210
Pavasariai 503, 504, 506, 508
Pavasariai Juozas, Aleksandras, Genovaitė ir Jadvyga 330
Pavasariai Motiejus, Elena ir Henrikas 388
Pavasariai Stefanija, Stefa, Ona, Stasys ir Juozas 404
Pavasarienė Elena 351
Pavasarienė Marijona 891
Pavasaris 1153, 1155, 1157
Pavasaris Česlovas 348
Pavasaris Henrikas-Karvelis 436
Pavasaris Jonas 349
Pavasaris Jonas-Jurginas 388, 436
Pavasaris Juozas 322, 349, 393
Pavasaris Motiejus 891
Pavasaris Viktoras 362
Pavasaris Vytas 359
Pavasarytė Stefanija 349, 891, 937, 944
Pavasariukė Alena 232
Pavydis J. 675
Pavilionis Rolandas 784
Pavlovskienė 866, 873–875
Pavlovskis 211
Pavlovskis Zigmas 864, 866, 873–875
Pažūsiai Elena, Jonas ir Marija 340
Pažusis Vidas 684, 1161, 1162
Pažūsytė Aldona 1240
Peckus B. 1233
Pečiukaitienė Zosė 1048
Pečiukaitis Viktoras 240
Pečiuliai 946
Pečiulienė (Zareckaitė) Karolina 1063
Pečiulis (Pieczulis) 183
Pečiulis Aleksas 856
Pečiulis Antanas 360
Pečiulis Gintas 688
Pečiulis Henrikas 522, 527, 675, 683, 1169, 1249
Pečiulis Zigmas 310, 360
Pečiulytė Vida 739, 1240
Pečukonis Tomulis 164
Peldžius Antanas 393
Peleckai 365
Peleckas Alfonsas 361
Peleckas Vaclovas 361
Pelutis Kazimieras 272, 557, 588
Penkauskai Antanas, Melanija, Janina, Valerija ir Regina 383
Penkauskai Edvardas, Marija, Ona ir Kazys 383
Penkauskai Katrė ir Feliksas 349
Penkauskai Mykolas ir Leonora 351
Penkauskaitė Albina 313
Penkauskaitė Aldona 536
Penkauskas Algirdas 708, 830, 1241
Penkauskas Feliksas 313
Penkauskas Henrikas 322
Penkauskas Steponas 489
Penkauskas Vytautas 383
Penkauskas Vladas 383
Penkauskienė 451
Penkauskienė E. 833
Penkauskienė Katrė 764
Perceva 673
Perkauskai 531, 858
Perkauskas (Perkovskis) Leonas 551
Perkauskas Česlovas 284, 531, 1241
Perkauskas Stepas 311
Perkūnas 429
Perminas S. 646
Persianova U. 677
Pervaneckas (Perwanecki) 183
Petkelis S. 219
Petkevičaitė-Bitė G. 1240
Petkevičienė (Ikanevičiūtė) Modesta 1140
Petkevičienė (Stravinskaitė) Janina 1151
Petkevičienė J. 704
Petkevičienė Ona 1041, 1042, 1053
Petkevičius 362, 516
Petkevičius P. 541
Petkevičius Petras 363
Petkevičius Petras-Dramblys 411
Petkevičius Pranas-Kariūnas 411
Petkevičiūtė Genė 540
Petkevičiūtė Ona 540
Petkuvienė Vincė 645
Petraitis Jonas 269
Petrašiūnas Aloyzas 26, 40, 41, 514, 557, 558, 562, 579–584, 587, 588, 591, 593–597, 599, 600, 604–606, 685, 733, 736, 740, 741, 812–816, 820, 821, 824, 829–833, 840, 1142, 1260
Petrauskai 516, 520–522
Petrauskai Jonas, Mikalina ir Kazys 340
Petrauskai Juozas, Marija, Donatas, Henrikas 342
Petrauskaitė Marytė 1220
Petrauskaitė (Vanderstoep) Laima 1194
Petrauskas Juozas 304, 1220
Petrauskas Kipras 602
Petrauskas Mikas 204, 240, 358
Petrauskas Petras 252
Petrauskas Stasys 406, 444, 449, 520
Petrauskas V. 1158
Petrauskienė Eleonora 519, 526
Petrauskienė J. 50
Petravičius J. 573
Petrienė Ona 160
Petrikas Kostantas 588
Petrykovskis Kristupas 167
Petrokas R. 684
Petronis Pranas 742
Petrulis Alfonsas 202, 253, 272, 339, 557, 558, 680, 714, 890, 1249
Petrusevičius Kazys 269, 360
Petruščikienė Elena 864, 866, 874
Petruševičienė 542
Petuchovas 690
Petuškienė P. 747
Pieciukonytė Neringa 678
Pielutis Kazimieras 890
Piešina Aloyzas 755
Pietkiewicz‘ius Krzyszofas 148, 158, 159, 172
Pijus X 588
Pileckas (Pilecki) 183
Pileckas Vaclovas 1086, 1093, 1094, 1105
Pileckienė Uršulė 316
Piličiauskienė Giedrė 125
Pilipavičiai Jadvyga ir Henrikas 847
Pilipavičienė Marija 555
Pilypavičius Mykolas 896, 898
Pilipavičius Raimondas 743
Pilypėlis (Filipelis) 183
Pilkionienė Rimgailė 26
Pylkova D. 747
Pilsudski Jozef 215
Pilsudskiai 174, 208–210, 486, 508, 601, 602, 906, 971
Pilsudskis J. 173, 184, 215, 220
Pilsudskis Jonas Krizostomas 173, 174, 176, 184, 601, 606
Pilsudskis Juozas 601
Pilsudskis Krizostomas 732
Pindusas Jutanas 264
Pipirai 531
Pirtinas Adomas 316, 357
Pirtinas Antanas 357
Piškinaitė Aldona 317
Piškinas Almantas 746, 747, 811, 832
Piškinas Jonas 238, 641, 642, 659, 661
Pivariūnas Kazimieras 169
Pivorai Vidmantas, Nerijus, Renatas ir Jonas 739
Pivoras Jonas 8, 17, 738, 739, 1165, 1240, 1260
Pivoriūnas Kazimieras 588
Plasčiauskienė Genovaitė 811, 941, 943
Plašauskaitės Juzė, Olia ir Zosė 400
Plaščiauskai Juozas, Marija, Marija, Jonas ir Henrikas 348
Platonas 807
Platūkis Sigitas 600, 605, 724, 742, 776, 779, 782, 785
Plechavičius Povilas 322, 325, 409, 1122
Plentas 1153
Pliateris 207, 209, 211
Pliateris Adomas 43, 64, 199
Pliukšta Mykolas 361
Pliuraitė N. 1017
Pociūnaitė I. 705
Pociūnas Leonas 8, 16, 681, 683, 686–688, 743, 811, 1161, 1260
Pociūnas Mykolas 312, 690, 692
Pociūnienė Albina 683
Pociūnienė Liudvika 817
Pocius Antanas 640, 642, 644, 651
Pociūtė Stasė 348
Pociutė Virginija 26
Podbereskiai (Podbereckiai) 152, 263, 474, 475, 533, 557, 737, 1249
Podbereskis Aleksandras Jonas 150
Podbereskis Ksaveras 152
Podbereskis Mykolas 151, 152, 550, 583, 1249
Podbereskis Simonas 145, 159
Podbereskis Stanislovas 
Podbereskis Stanislovas 737, 1249
Podbereskytė Zofija 737
Podberezskis 208, 209
Podgurskis Mykolas 174, 606
Podoskis Vaitiekus 163
Pokieturas Stanislovas 163
Polikaitis Juozas 1198
Poniatovskis Danielius 162, 163
Ponomariova 1146
Popikaitė A. 648
Popikaitė Viktorija 384, 631, 645, 648, 667, 668, 670
Popovas Ivanas 293
Pošiūnas A. 214, 226, 1153
Povilaitis Pranas 1198
Povilavičiūtė Aldona 423
Povilionienė Loreta 1183, 1200
Prailgauskas (Prielgauskas) Stasys 363
Pranckevičius (Frąckiewicz) 183
Preikšas Juozapas 592
Preilgauskas H. 126
Prelgauskas Jonas 775
Prialgauskienė Angelė 834
Prielgauskas Stasys 269
Prielgauskienė Apolonija 762
Prieniai Juozas, Vaniranda, Janina ir Veronika 394
Prochaska A. 142
Prontnickis 210, 211
Protnickas Adolfas 358
Protnickas Nikodemas 362
Prudnikovaitė Lida 710
Prudnikovas Vladimiras 26
Prunskienė Albina 25, 1192
Prunskienė Kazimiera 847
Prunskis Juozas 1208
Pšeciševskis 194
Pšitulskas Jonas 358
Pucelevičius Jokūbas 66
Puchalska Stefanija 690
Puchalskis Mikalojus 690
Puciata Aleksandras 167
Puikauninkaitė Aleksandra 669
Pukaitė Dominyka 899, 903
Pūkienė Zofija 354
Pulkauninkai Bronius, Zosė, Kazys ir Vytautas 348
Pulkauninkas Bronius 253, 278
Pulkauninkienė 708
Punjo Č. 1239
Puodžiukas Vytautas 678
Pūrai 503, 504
Purvaneckai Jonas, Sofija ir Vytautas 356
Purvaneckai Nikodemas ir Zofija 355
Purvaneckai Pranas, Sofija, Janina, Ona ir Regina 356
Purvaneckaitė Viktorija 1241
Purvaneckas 791
Purvaneckas Apolinaras 308, 361
Purvaneckas Jonas 703, 822, 1165, 1241
Purvaneckas Julius 361, 1108
Purvaneckas Kostas 361
Purvaneckas Stasys 361
Purvaneckienė J. 483, 722, 808, 809
Puteikienė Zofija 1019
Puzelevičius Jokūbas 162, 165
Puzinai 169, 361
Puzinai Vida ir Jonas 754
Puzinaitė Chominskienė Marija Palmira 171
Puzinaitė Ona 171
Puzinaitė Römerienė Aleksandra 171
Puzinaitė Steputė 314
Puzinaitė Virginija 170, 171
Puzinas A. 483
Puzinas Jonas 317
Puzinas Stanislovas 171
Puzinas Vincas 248, 260, 285, 1138
Puzinas Vytukas 314
Puzinienė Vida 545
Puzonai 511, 513, 1220
Puzonaitė Monika 1220
Puzonaitė Viktorija 1221
Puzonaitės Onutė ir Viktorija 1220
Puzonas Juozas 659, 1220, 1221
Puzonas Liudvikas 317, 384, 426, 452, 603, 610, 1145–1147, 1220
Puzonas Pijus 1220
Puzonas Rokas 7, 15, 26, 524, 562, 563, 575, 577, 579, 590, 603, 683, 684, 716, 811, 815, 817, 835, 846, 1161, 1199, 1207, 1209, 1220–1222, 1249
Puzonas Stasys 1220

 

R
Rabė Engelhartas 66
Racevičius Aleksas 200, 203, 551, 602, 603
Rachuba A. 150, 167, 172
Račickas A. 673
Račinskas A. 705
Račinskas J. 889
Račinskienė Danutė 755
Račius 1113
Račkas Augustinas 162
Račkauskas Jonas 1198
Račkus Augustinas 162
Radavičius Juozapas 550
Radeckis Vincentas 173
Radionovas Valdas 844
Radvila Albertas 158
Radvila Jonas 150
Radvila Jonušas 1216
Radvila Jurgis 1250
Radvila Mikalojus 23, 24, 148, 150, 162
Radvila Mikalojus Kristupas 150
Radvila Rudasis Mikalojus 548, 1250
Radvilaitė Barbora 24, 152, 153, 548, 584, 741, 836, 971, 1250
Radvilaitė Elžbieta 150
Radvilos 23, 24, 148, 548, 575, 737, 741, 1249, 1250
Radvilos Jurgis ir Stanislovas 148
Radzevičius Bronius 1223, 1224
Radzevičius Vytas 1105
Radzivanai Bronislovas, Vaclovas ir Antolytė 668
Radzivanaitės Birutė ir Nijolė 667
Radzivanienė Antanina 667
Radžiūnai 497, 498
Radžiūnai Andrius, Marija ir Adomas 341
Radžiūnai Mykolas ir Elena 334
Radžiūnai Vladas ir Valė 313
Radžiūnaitė Valerija 313
Radžiūnas Andrius 292
Radžiūnas Juozas 265, 357, 896, 897
Radžiūnas Kazys 357
Radžiūnas Leopoldas 1241
Radžiūnas Petras 305, 362
Radžiūnas Stasys 362
Radžiūnas Viktoras 357
Radžiūnas Vytautas 298
Radžiūnas Vladas 357
Radžiūnienė (Vilkelytė) Vanda 978
Radžiūnienė Monika 285
Radžiūnienė Uršulė 316
Ragauskai 514
Ragauskaitė Danutė 674
Ragauskas Jonas-Leopardas 386, 429, 436
Ragauskas Stasys 487, 495
Ragauskienė 1156
Ragauskienė E. 747
Ragauskienė J. 493
Ragelskai Aldona ir Gediminas 754
Ragelskienė Aldona 683
Ragienė Praurimė 1196
Ragulskienė E. 206
Rainys J. 217, 218
Rakauskai 497
Rakauskaitė T. 499
Rakauskaitės S. ir A. 499
Rakauskas Julius 362
Rakuckis Vladas 742
Ramanauskai Raimonda ir Vytautas 60
Ramanauskai Veronika ir Jonas 482
Ramanauskas Kazimieras 557
Ramanauskas Simas 269, 360
Ramanauskas Viktoras 361
Ramanauskienė 668
Ramaneckaitė Daiva 26
Ramonas 774
Ramoška Vladas 363
Ramoškaitė Irena 677, 681
Ramoškienė Irena 679
Ramukai 512
Rannitas A. 1161
Ranoniai Kristina ir Jaunius 744
Ranonis Jaunius 819
Rapackis Filonas 163
Rapolai 518
Rasburgas Ernestas 43, 156
Raskevičius (Rastavičius) Jonas 353, 393
Rašinskas J. 270
Raštikis S. 1217
Raštutis Pranas 1126
Ratkevičienė Valentina 9, 17, 24, 765, 1256, 1260
Ratkevičienė Vasarė 50, 59
Raudeliūnaitė Valerija 702
Raudeliūnas 898
Raudeliūnas Adomas 363
Raudeliūnas Andrius 737
Raudeliūnas Stasys 363
Raudeliūnas V. 150, 730, 731
Raudeliūnas Viktoras 559, 560, 568
Ravelis M. 1239
Razauskas (Razowski) 183
Razma Antanas 1191, 1210
Razmukaitė Marija 10, 18, 970, 1260
Ražanauskas Stasys 360
Ražanauskas Stasys ir Ona 351
Ražanauskienė Marija 291
Ražanskienė (Daugelytė) Marijona 1105
Ražauskai Kazys ir Filiomena 354
Ražauskaitė Danutė 678
Ražauskaitė Sofija 10, 18, 959, 960
Ražauskas Jonas 354, 361
Ražauskienė Stefanija 354
Ražiauskas (Rażewski) 178, 183
Ražinskai 531
Ražinskaitė (Jakiūnienė) Felė 1132, 1133
Reinys M. 1112, 1128, 1129
R(e)kl(aitis) P. 146
Rėklaitis V. 221
Rėklaitytė I. 145
Remienė (Bareikaitė) Marija 11, 20, 24, 25, 236, 241–245, 247, 249, 268, 270, 274, 333, 562, 577, 578, 685, 716, 815, 846, 1180–1213, 1222, 1241, 1249, 1260
Renkauskai Stasys, Veronika, Vytautas ir Stasys 339
Renkauskas Henrikas 339
Renkauskas Stasys 311
Rentelnas Adrianas 286, 659
Repinas I. E. 189
Repšys Ričardas 846
Riauba Antanas 1105
Riaubaitė Danutė 1150
Ribikauskas Kazimieras 272, 603
Richtlingas Orelis 251
Rickevičius Antanas 361
Rickevičius Jonas 314
Rickevičius Stanislovas 819
Rimanai 265, 512, 536, 537
Rimanas Chanelis 252
Rimanas Elizejus 264, 265, 282, 284, 289
Rimanas Olegas 288
Rimantienė R. 124
Rimdžiūnai 1204
Ryminska Marijona 167
Ryminskis Mikalojus 162, 163, 165, 166
Rimkevičienė Rozalija 638, 640, 642
Rimkevičius V. 1240
Rymskis Mykalojus 66
Rimskis-Korsakovas N. 189, 1239
Rimša A. 811
Rimša Edmundas 727–729
Rimšaitė Rozalija Liucina 324, 348, 631, 644, 651, 653
Rimšelis Viktoras 1191, 1210
Rymut K. 971
Rinkevičienė Danutė 764
Rinkevičius 522
Rinkevičius Juozas 394
Rinkevičius Vytautas 394
Rinkevičiūtė Lionė 394
Rinkevičiūtė Zonė 394
Riškus Jurgis 1192
Rogalskis Kazimieras Mykolas 146, 169
Roizijus Petras 148
Rokai 527
Rokas Kazys 526
Rokas Kęstas 524
Roliai Antanas, Aleksandra ir Genovaitė 342
Roliai Kazys, Barbora ir Jonas 342
Rolienė Valė 815
Rolis Alvydas 683
Romanovskaja Vilma 748
Romanovskis 211
Romanovskytė I. 684
Römeriai (Rėmeriai, Riomeriai) 169, 170, 587, 590, 591, 714, 716
Römeris Stanislovas 170, 171
Römerytė (Riomerytė; Chrapovickienė) Marija 171
Ropackis Filonas 163
Ropas 551
Ropus Eduardas (Eduard von Ropp) 202
Rosada Stefanas 385
Rössler Mechtild 26
Rovelas S. C. (Rowell S. C.) 156, 157
Rožanskienė (Pileckaitė) A. 1046
Rožinskas Petras 551
Rubanik V. 1025, 1033, 1036, 1049, 1052, 1054–1056
Rubašenko J. 746
Ručiai Marytė ir Andrius 511
Ručinskas (Ruczynski) 183
Ručinskas Henrikas-Lakštingala 436
Ručinskas Mykolas 388
Ručinskas Mykolas-Žirnis 436
Ručynskis Mykolas 174, 606
Ručys 671
Ručys K. 511
Ručys Viktoras 360
Ručytė Marijona 394
Rudamina Dusetiškis Kristupas 150, 1250
Rudaminos 737
Rudys Motiejus 414
Rudokai 449
Rudokas R. 751
Rudokas Viktoras 389
Rudzinskas Jonas 293, 659, 701, 721, 746, 747, 808, 809, 823, 1143, 1144
Rudzinskienė Stasė 659, 695, 701, 702
Rudžionis Steponas 418, 1146
Rukša A. 214, 220
Rukšėnas K. 623
Rulinskienė 668
Rupeikienė M. 153
Ruseckas (Rusiecki) 183, 208, 210
Ruseckas P. 214
Rutėnas Stanislovas 394
Rutys Kazys 307
Rutkauskaitė E. 705
Rutkauskas Mykolas 903
Rutkevičius Jonas 306
Rzevuskiai 171, 212
Rzevuskis Eustachas 715

  

S
Sabolius Juozas 1131
Sabulytė 677
Sadūnaitė N. 811
Safranavičius Jonas 360
Saja K. 755, 1240
Sakalauskai 531
Sakalauskai Petras ir Domicelė 351
Sakalauskaitė Aldona 659
Sakalauskaitė Leokadija 341
Sakalauskas (Sokolowski) 183
Sakalauskas Juozas 310
Sakalauskas Petras 310
Sakalauskas Zenonas 715, 716, 1165
Sakalauskienė 419, 427
Sakalauskienė Zosė 391
Sakavickaitė Sonata 675
Sakavickienė Aldona 576, 577, 677, 682, 684
Salatkaitė Audronė 59
Salatkienė Birutė 55, 57, 115
Salaveičikas 1150
Salis A. 967
Salka (Szolko) 183
Salomėja Kanclerienė 958
Saloveičikas Faibišas 252
Saltanavičiai 359, 705, 1158
Saltanavičiai Elena, Janina, Saulė, Juzė, Ričardas ir Lionginas 386
Saltanavičienė Joana 402
Saltanavičius Juozas 358
Saltanavičius Justas 358
Saltanavičiūtė Jonė 313
Saltykovas-Ščedrinas M. 185
Samosionokas (Samosionek) 183
Samuelis Johanas 607
Samulionytė Janina 10, 18, 919, 1260
Sangušks Koširskis Grigorijus 150
Santeckas (Santocki) 183
Sapitavičiai Danutė ir Alvydas 754
Sapitavičienė Virginija 756
Sapitavičius Rimas 743
Sapožnikai Gabrielis ir Marija 336
Sapožnikas Gabrielis 311
Sapranavičiai Jonas, Stefanija, Janina, Kazys, Elena ir Vanda 396
Sapranavičius Jonas 261
Sarafinas H. 728
Sarokinaitė Veronika 418
(Sarvilai) Malvina 1155
Satkevičienė Marija 256, 346
Saulevičius Antanas 385
Saveika Andrius 360
Saveika Stasys 292, 355
Saveikaitė Veronika 356
Saveikiai Uršulė, Stasys ir Leontina 333
Saveikiai Vacys ir Julija 340
Saveikis Stasys 338
Savickaitė Jadvyga-Nania, Rūta 436
Savickaitė Vilma 688
Savickas Kazys 358
Savickas Rolandas 757–759
Savickas Romas 363
Savickienė Albina 1018
Savickienė Bronė 1105
Savickienė Jadvyga 898, 919
Savickis Aleksandras 165
Savickis J. V. 174
Savickis Merkelis 149
Savickis V. 606
Savickis Vincentas 174
Sazonovas J. 71
Scukevičius Celestinas 603
Sčepa Bazilis 162
Secaržas Saulius 251
Sedzevičiai 507
Seikalis Antanas 1213
Seklickis Povilas 150
Selicka 209
Selikauskas 903
Semaška (Siemiaszko) 183
Semaška Petras 359, 593
Semėnienė S. 1183, 1191
Semėnienė Stasė 1183
Semionovas Konstantinas 902
Semionovienė (Jurkevičiūtė) Jadvyga 476, 477, 479, 482, 486
Semkowicz W. 143
Senberis (Szanber) 183
Senkauskas (Senkowski) 183
Senkevičius (Sienkiewicz) 183
Senkevičius Anupras 193
Senkevičius H. 1235
Senkus J. 1016
Senn A. E. 216
Serapinas Petras 424
Sereika Bronius 542, 543
Sereikaitė Stasė 543
Sereikienė Janė 542
Sereikos Stasys, Leonora, 
Stasė ir Juzė 389
Seryj 1146
Sesickaitė 557
Sėsiūnienė (Bekeniūtė) Kazė 1093
Setkauskas? (Sieczkowski) 183
Sezemanas V. 807
Sieniavskis Jeronimas 150
Siesickiai 183, 262, 715
Siesickis Leonardas 737
Sikorskis V. 220
Siliūnas Bronius 1198
Simanaitis Edmundas 11, 20, 1214, 1260
Simanavičius Ipolitas 358
Simanavičius Peliksas 553, 555
Simaška E. 313
Simonaitis E. 1247
Simonavičius Kasperas 164
Sinica Liudas 357
Sinkevičius 357, 417
Sinkevičius Česlovas 314
Sinkevičius K. 761
Sipavičiai Justas, Juzė, Leokadija, Antanas ir Juzė 402
Sipavičius 269
Sipavičius Jonas 236, 279
Sipavičius Justas 239
Sipavičius Stasys 279, 284, 363, 401
Sipavičius Vytautas 436
Sipavičiūtė Aldona 302
Sipavičiūtė Valerija 313
Sipavičiūtė (Gavarskienė) Cecilija 403
Syrokomla W. 43
Sirputis 1250
Sirulevičius Adomas 355
Sirvydis Giedrius 60
Sirvydytė P. 676, 677
Sirvydytė Palmira 11, 19, 1171–1174
Sivickas (Siwicki) 183
Syžanovičius S. 1146
Skarbkas Važinskis Juozapas 168
Skarbkas Važinskis Mykolas 168
Skebėra Kazimieras 1130
Skeberiai 497, 531
Skeberis Balys 357
Skeberys Juozas 310
Skeberys Matas 310, 360
Skeirytė Milda 860, 862
Skeirytė Ona 246, 639
Skyckis Jonas 162
Skilalis Tomas 165
Skinderis 508
Skinderis Feliksas 363
Skinderis Vladas 511
Skirgaila 22
Skladaitis Bronius 709
Skliutauskas J. 1240
Skorubskai Juozas ir Stasė 394
Skorulska Rapolienė 167
Skorulskiai 166
Skorulskienė Marijona 166
Skorulskis Jonas 167
Skorulskis Rapolas Zigmantas 165, 166
Skorupskas 1153, 1156, 1158
Skorupskas Juozas 436
Skorupskas Vytautas 388
Skorupskas Zenonas 305
Skrebutėnas A. 673
Skridlauskas Vladas 237
Skridliauskas 1135
Skripka V. 1223
Skruodis Jonas 1137
Skrupskelis Kęstutis 265
Skučienė A. 88, 111
Skučienė Nijolė 1215
Skuobienė Rozalija 305, 307, 311
Skvireckas Juozapas 1138
Sladkevičius Vincentas 514, 592, 1221
Slavinskaitė Irena 1195
Slaviūnas Zenonas 1013, 1014
Sleževičius M. 618
Sliesoriūnas F. 168
Sližauskas Romualdas 5, 13, 35–37, 1260
Smailys Vytautas 674
Smalinskas Leonas 11, 19, 559, 560, 562, 575, 680, 682, 811, 890, 1136, 1166, 1167, 1250
Smetona A. 531, 622, 646, 776, 1122, 1133
Smikai 510, 513
Smikas Romas 511
Smilgevičius 1146
Smilgienė (Smilgis) Zofija 262, 309, 310
Smilgys Aleksandras 310, 394, 737
Snamenskis Leonas 1144
Sologubas Egidijus 751
Sologubovičienė Ona 150
Soloveičikas L. 250
Solženycinas 1236
Sorokinaitė Veronika 384
Sosnovskas 1146
Spaičys Juozas 277
Sparnaitis 1135
Sperskai Edvardas ir Alfreda 402
Sperskai Juozas ir Edvardas 358
Sperskas Alfredas 307
Sperskis (Sperski) 183
Sruoga B. 1240
Sruogaitė Dalia 1198
Stabinskis J. 219
Stakauskas Juozapas 1141
Stakelė Stanislovas 198
Stalinas 280, 325, 426, 622, 642, 643, 647, 702, 1117, 1166, 1182
Stanaitis Algirdas 6, 14, 367, 1260
Stančiauskas Zigmas 603
Stančionokas (Stanczonek) 183
Stanevičiūtė (Onaitienė) Aurelija 698, 720, 1151, 1161
Stanislovaitis Astikas Grigas 172
Stanislovaitis Juozas 284, 399
Stanislovas Augustas 168, 727
Staniukovičius A. 50
Staniūnas Tadas 892, 898
Stankai Martynas ir Mindaugas 61
Stankevičiai 364
Stankevičiai A. ir K. 818
Stankevičiai Juozas ir Stasys 305
Stankevičiai Juozas, Apolonija, Petras ir Vladas 336
Stankevičienė A. 336, 815
Stankevičienė Adolfina 577
Stankevičienė Aldona Vanda 702, 703
Stankevičienė J. 634
Stankevičienė Zofija 362
Stankevičius 179, 506, 520, 529, 1176
Stankevičius (Stankiewicz) 183
Stankevičius Česlovas 776, 785, 787, 1216, 1217
Stankevičius H. 483
Stankevičius Jonas 8, 16, 633, 689, 690, 692, 693, 695–700, 703, 1260
Stankevičius Juozas 318, 361, 362
Stankevičius Kazimieras 555, 577
Stankevičius P. 1236
Stankevičius Petras 322, 420, 431, 446, 449
Stankevičius Povilas 603
Stankevičius Valdas 684, 1161, 1162
Stankevičiūtė Jūratė 684, 1161, 1162
Stankevičiūtė Magdalena 348, 631, 642, 651, 653, 659
Stankus Algis 61
Stankus J. 111
Staponavičius Steponas 165
Starkevičienė Regina 707
Starkus Algis 26
Stasevičius-Stasiūnas Laurynas 151, 550, 551, 1250
Stasiukaitienė Elena 702
Stasiūnas Br. 219
Stasiūnas Juozas 603
Stasovas Vladimiras 188, 190, 191
Statkovskis Ferdinandas 187
Steckaitis Šimkus 158
Steckavičius Simonas 147
Steikūnai Mykolas ir Antanas 253
Steikūnas Mykolas 311
Stelionytė J. 677
Stelmokovičius Pranas 363
Stempkauskas (Stempkowski) 183
Steponaitienė Jolita 59
Steponaitis Valdas 59, 216
Steponavičienė D. 88, 111
Steponavičius Benediktas-Milžinas 411
Stepšienė Barbora 1013, 1074, 1077
Stepšys Jurgis 1013, 1093
Stipinas L. 692
Stipinienė 673
Stokovskis Kristupas 162
Stolypinas Piotras 203, 734
Stolovas 1120
Stoma Saulius 8, 16, 176, 603, 732, 1260
Stonienė Zina 523, 750
Storpirštytė 889
Straševičienė Elvyra 10, 18, 
892–895, 1260
Stravinskai 364, 483
Stravinskai Ignas ir Leonas 310
Stravinskai Ignas, Algimantas ir Valerija 336
Stravinskai Juozas, Teklė, Genė, Ona, Pranas ir Lionė 382
Stravinskai Juozas, Teklė, Onutė ir Pranciškus 483
Stravinskaitė Janina 659
Stravinskaitė Zofija 317
Stravinskas Antanas 240, 300, 303, 315, 361, 481, 483
Stravinskas Jonas 291
Stravinskas Juozas 300, 322, 361
Stravinskas Leonas 901
Stravinskas Marijonas 674
Stravinskas Melchioras 392
Stravinskas Pranas 484
Stravinskas Vytautas 486
Stravinskienė Janina 7, 12, 15, 20, 508, 513, 514, 743, 762, 835, 1232, 1260
Strazdai Vacys, Sabina, Donatas Gediminas ir Nijolė 335
Strazdas 269
Strazdas Antanas 403
Strazdas Feliksas 335
Strazdas Jonas 743
Strazdas Stasys 398
Strazdienė Marijona 398
Strioga Kazys 277
Striško Eugenijus 688
Strockiai Juozas, Malvina, Laimutė ir Rūtelė 398
Strockis Juozas 237
Stuckaitė (Okunienė) Ona 1152
Stuckaitė Jadzė 314
Stuckus Antanas 345
Stuckus Bolius 1078, 1080, 1084, 1105
Stuckuvienė (Kapačiauskaitė) Emilija 1087, 1089, 1105
Stuckuvienė Zofija 346
Stūglys Silvestras 269, 363
Stundžia Jonas 418
Stundžia V. 829
Stungys Antanas 1175
Stungys Viktoras 278
Stuoka-Gucevičius Laurynas 175, 601, 602, 606, 682, 750–752, 971, 1260
Stura (Sztura) 183
Subačiai Juozas, Marijona, Stasys, Mikalina ir Valerija 335
Subačius Stasys 322
Suchodimcevas Vasilijus 358
Sudmintas Jurgis 550
Surgailis Gintautas 6, 14, 23, 225, 231, 1260
Surmilavičius Kazys-Klevelis 411, 412
Survila Kazys 359, 505, 1156
Survila Stepas 359
Survilaitė Neringa 689
Survilaitė Polcė 1158
Survylienė Meilė 754
Survilos 503, 504, 705
Suslavičius A. 799, 803
Sužiedėlis Bernardas 603
Sužiedėlis S. 144
Svarinskas Alfonsas 847, 1220
Svetkauskienė Zita 843
Svietlikauskienė (Ikanevičiūtė) Apolonija 1094, 1105
Svilai Benediktas, Bronislova ir Jurgis 407, 408
Svilai Eugenijus ir Henrikas 421
Svilas Benediktas 262
Svilas Eugenijus-Slyva 415, 418, 424, 1250
Szajnocha K. 157

  

Š
Šadreika 1152
Šaduikis Česlovas 533, 534, 654, 659, 673, 975, 980
Šaduikytė Danutė Angelina 317
Šadzevičius Boleslovas 362
Šaipūnas Antanas 357
Šaipūnas Stasys 353
Šalavėjus J. 25 
Šalčius M. 218
Šaliamoras Bronislavas 728, 729
Šaliamoras Romanas 729
Šalkauskai 365
Šalkauskai Adomas, Katrė, Edvardas, Ona, Aldona, Renė, Kazys, Bronius, Jonas ir Albinas 350
Šalkauskai Algis, Kęstas, Felicija 515
Šalkauskai Bronė ir Leonas 352
Šalkauskai Kazys, Uršulė, Bronius, Vytautas ir Vanda 352
Šalkauskai Stasys ir Janina 352
Šalkauskai Vladislava, Albina, Janina, Verutė, Mečislovas ir Vladas 352
Šalkauskas (Szolkowski) 183
Šalkauskas Adomas 896, 897
Šalkauskas Bronius 868
Šalkauskas Edvardas 896, 898
Šalkauskas Feliksas 235, 1070, 1086–1093
Šalkauskas Juozas 358
Šalkauskas Petras 345
Šalkauskas Pranas 305
Šalkauskienė Marijona 898
Šalkauskienė Vandutė 1070, 1081, 1088, 1089
Šalučka Povilas 644, 645, 648, 666–670
Šalučkaitė Marija Laimutė 648, 669
Šalučkaitė Regina Vida 648, 669
Šalučkienė (Marozaitė) Ona 8, 16, 644, 645, 648, 650, 666, 667, 669, 670, 1260
Šalučkos Povilas, Ona, Regina Vida ir Marija Laimutė 384
Šalūga R. 171
Šapaitė Audronė 57
Šapalas Juozas 652, 659
Šapiras Girša 251
Šapkauskienė 974
Šapolienė J. 811
Šarka 1181
Šarka Vincas 652
Šarkaitė 673
Šarkaitė Zofija (Sofija) 339, 653
Šarkienė A. 747
Šarkienė V. 673
Šarlauskienė Angelė 11, 20, 1226, 1244, 1260
Šarmavičiūtė Rozalija 349
Šatai Antanas, Sofija, Juozas, Marija ir Veronika 395
Šatas 284, 522, 540
Šatas Antanas 363
Šatas Leonardas 637, 652, 655, 659, 705
Šatas Stasys 298
Šatas Titas 300, 314, 331
Šaulys V. 175
Šavelis Rimantas 1223, 1224
Šavinienė M. 677, 685
Šavinis A. 563
Šavinytė Audronė 1162
Ščiuckai Romas, Jonas ir Chasijonas 341
Ščiuckai Romualdas ir Elmira 341
Ščiuckas Romas 311
Šeduikiai Česlovas, Nijolė ir Danutė 313
Šefleris 477, 539
Šefleris Julius 282, 311
Šeiniai Ana Liza ir Irvis 1131, 1132
Šeinius 1129, 1131, 1133
Šeinius (Jurkūnas) Ignas 11, 19, 25, 515, 678, 681, 688, 741, 742, 751, 970, 977, 1115–1117, 1129–1132, 1250
Šeinius A. L. 1132
Šeinius Irvis 681, 751, 1131
Šeipūnaitė Regina 993
Šekspyras V. 1123
Šėmis B. (Biržiška M.) 1127
Šenberis 179
Šepelskis Juzefas 348
Šeputis 1158
Šerėnas 704
Šermukšnis 414
Šernas 442, 446
Šeškevičius Juozas 233, 1203
Šešplaukis Alfonsas-Tyruolis 1203
Šeštokas I. 50
Šetkauskas Vladas-Lazdynas 424
Šėza Kazimieras 592, 1163
Šiaučiūnai Juozas, Teodora, Eugenijus ir Emilija Pajauta 390, 391
Šiaučiūnaitė (Garbonienė) Emilija Pajauta 11, 19, 254–256, 649, 699, 705, 720, 823, 1148, 1150, 1152, 1217, 1251, 1260
Šiaučiūnaitė S. 745
Šiaučiūnas Juozapas Eugenijus 649, 699, 720, 1148, 1150, 1152
Šiaučiūnas Juozas 8, 11, 16, 19, 64, 234, 243, 248, 271, 272, 278, 279, 476, 633, 634, 649, 665, 694–699, 701–704, 715, 717–721, 758, 823, 838, 1014, 1046, 1070, 1078, 1080, 1084, 1087, 1089, 1106, 1139, 1140, 1148, 1150, 1152, 1251
Šiaučiūnienė Teodora 279, 649, 699, 1148, 1150
Šidagiai Stasys, Marijona, Edita ir Zenonas 342
Šidagienė Stanislava 9, 17, 24, 810, 832, 1251, 1260
Šidagys Stasys 311
Šidiškis T. 127
Šidlauskaitės Stefanija ir Ona 693
Šidlauskas A. 144, 157
Šidlauskas S. 705
Šidlovskis Stanislovas 162
Šilagis Z. 572
Šilainytė L. 1025, 1076, 1081, 1091
Šileikaitė Albina 658
Šileikytė-Hood Laima 1194
Šilingas K. 720
Šilkinis Albinas 560
Šimaitė Elena 335
Šimaitienė Zenona 61
Šimanskienė Felicija 298, 343
Šimanskienė Snieguolė 8, 17, 764, 1261
Šimeliai Jonas ir Melanija 354
Šimeliai Pranas ir Eleonora 354
Šimelienė Bronislava 756, 936, 939, 944, 1081, 1083
Šimelis Dominykas 903
Šimelis Pranas 1105
Šimelytė Daiva 986, 993
Šiminkevičius (Szyminkiewicz) 183
Šimkevičiūtė L. 1245
Šimkūnaitė E. 50
Šimkūnas Juozapas 201–203, 205, 551, 557, 1251
Šimkūnas R. 548
Šimkūnienė Sigrida 21, 26, 251, 521
Šimoliūnas 676
Šimonėlienė Virginija 747, 750, 752, 759, 760
Šimonėlis Vytas 9, 17, 21, 24, 590, 716, 749, 752, 754, 760, 837, 844, 846, 847, 1165, 1200, 1261
Šimonienė Nijolė 829
Šinkūnas P. 628
Šinkūnas R. 169, 607
Širka Vytautas 523
Širvinskas Juozas 302, 1241
Širvinskas Kazys 339
Širvinskienė (Kavaliauskaitė) Stasė 453, 1261
Širvinskienė Elena 659
Širvys Paulius 1223
Šiškauskai Elena ir Aleksas 350
Šiucas K. 142
Šiugžda Edvardas 1183
Škėma A. 1240
Škirpa K. 214, 215
Škiudaitė Audronė 1200
Šlamas Stanislovas 200, 201, 602, 603
Šležauskas Antanas 272, 312, 603, 610
Šliavas V. 705
Šlimienė N. 149, 159
Šliogeris Bronius 1242
Šliūpai J. ir R. 720
Šmaukšta P. 286
Šmaukštas 1176
Šmaukštienė Otilija 1242
Šmaukštos 364, 1176
Šmigelskis (Szmigelski) 183
Šmitas 323
Šmuilovičius Marko 174, 606
Šmulkštienė Aldona 1183, 1189, 1193
Šniras Stanislovas 303, 316
Šniukšta P. 217
Šniukšta Vladas 1193
Šoliūnas Vladas 1198
Šopara Ignotas 272, 588, 589
Šovinienė (Gudonytė) Marytė 514
Špokaitė Juzė Gabrielė 303
Špokauskai Kazys ir Marija 351
Špokauskai Kazys, Marijona, Mykolas ir Alfonsas 401
Šprincaitė Chana 253
Šprincas Berelis 253
Šramy (Szramy) 183
Štankelienė E. 675
Štankelis 441
Štankelis Algis 752
Šterenšas Šmuila 256, 265, 292
Šterenšteinas Šmuila 252
Šuila (Šula) Andrius 261, 486
Šulaitis E. 1197
Šulga A. 1017, 1106
Šulijos Juozas, Vladislava ir Regina 353
Šumskas Kazys 362
Šumskas Tadas 847
Šupikovas 282
Šutinys (Szutynis) 183
Švedai Laima ir Jonas 524
Švedavičiai 355, 690
Švedavičiai Balys ir Petrė 355
Švedavičiai Česlovas, Tadas ir Genė 347
Švedavičiai Edmundas ir Jadvyga 355
Švedavičiai Edvardas ir Marija 355
Švedavičiai Elena ir Vytautas 354
Švedavičiai Genovaitė ir Marijona 354
Švedavičiai Stepas ir Mikalina 354
Švedavičiai Vacys ir Vladislava 355
Švedavičiai Vladas, Genovaitė (Genoefa) ir Antanina 355
Švedavičiai Zigmas ir Agota 355
Švedavičienė Zofija 347, 354
Švedavičius (Szwedowicz) 183
Švedavičius Feliksas 354
Švedavičius Jonas 61
Švedavičius Julius 361
Švedavičius Leonas 355
Švedavičius Stasys 334, 361
Švedavičius Vladas 252
Švedavičiūtė Donata 307
Švedavičiūtė Juzė 298
Švedavičiūtė Lionė 356
Švedavičiūtė Vlada 674
Švedienė Laima 763
Šveikauskai Ona, Petrė ir Gertrūda 340
Švenčionis Augustinas-Rytas 414
Švikauskiai 601, 602
Švykauskienė (Švykovska) Elžbieta 173, 606
Švykovskis Steponas 173
Švoba Jonas 505, 506
Švobienė Regina 7, 11, 15, 19, 24, 502, 503, 523, 526, 684, 1169, 1242, 1246, 1261
Švogžliai Julė ir Matas 1137
Švogžlys Martynas 1137
Švogžlys-Milžinas Nikodemas 7, 11, 16, 19, 24, 64, 169, 202, 203, 212, 234, 248, 272, 274, 317, 475, 476, 548–551, 556, 557, 559–563, 585, 586, 588, 592–594, 601, 602, 689–692, 696–698, 715, 718, 729, 737, 838, 890, 1137–1141, 1150–1152, 1164, 1251
Švogžlys Silvestras 1137
Švogžlys Viktoras 1137
Švogžlytė Marija 1137
Švogžlytė Silva 1137
Švogžlytė Uršulė 1137

 

T
Taicaitė 265
Taicas Icikas 286
Taicas Izraelis 252
Talačka Česlovas 58, 59
Talačka Ščasnas (Feliksas) 162
Talalytė Uršulė 334
Tallat-Kelpša Juozas 6, 14, 204–206, 1244
Talmantas J. 628, 634, 637, 642
Tamašauskai 362
Tamašauskai Mikas, Stasė, Adelė ir Juozas 343
Tamašauskas Petras 239
Tamašauskas Rytas 6, 10, 14, 18, 24, 26, 204, 260, 262, 264, 282, 293, 319, 973, 977, 978, 1017, 1082, 1084, 1106, 1261
Tamašauskienė (Vaicekauskaitė) Valentina Aldona 7, 9, 15, 18, 24, 260, 530, 857, 977, 1017, 1082, 1084, 1106, 1261
Tamašauskienė Elena 363
Tamaševičienė (Vercinkevičiūtė) Viktorija 909, 915, 919, 944
Tamaševičienė Bronė 395
Tamaševičienė L. 249
Tamaševičienė Rozalija 395
Tamaševičius Antanas 909, 915, 919
Tamaševičius Juozas 311
Tamaševičius L. 267
Tamaševičius Simeonas 919
Tamaševičiūtė Valerija 395
Tamaševičiūtė Veronika 1012
Tamašiūnai (Tamošiūnai) 357, 497
Tamašiūnas Stepas 487, 495
Tambakevičius (Tombakiewicz) 183
Tamkevičius (Tomkiewicz) 183
Tamoševičiai (Tamaševičiai) 25
Tamoševičiai Jadvyga, Jonas, Simonas ir Zenonas 340
Tamoševičiai Leonas ir Stasė 339
Tamoševičiai Petras, Stefanija, Stasė ir Leokadija 357
Tamoševičiai Stasys, Mikalina ir Enrikas 338
Tamoševičiai Zigmas ir Sofija 333
Tamoševičiai Zigmas, Juozas ir Petras 252
Tamoševičiais Vladas, Bronė, Danutė ir Honorata 339
Tamoševičienė Felicija 333
Tamoševičienė Jadvyga 252
Tamoševičienė Stafanija 336
Tamoševičius (Tamaševičius) 895, 898, 907
Tamoševičius Antanas 336
Tamoševičius Ignas 302, 335
Tamoševičius Juozas 333
Tamoševičius Stasys 351
Tamoševičiūtė Lionė 336
Tamoševičiūtė Marijona 878
Tamoševičiūtės Marija ir Ona 340
Tamošiūnai Alfonsas ir Evaldas 313
Tamošiūnaitė Felicija 914
Tamošiūnas Česlovas 353
Tamošiūnas Juozas 362
Tamošiūnas Steponas 857
Tamošiūnas Teodoras 836, 1242
Tamošiūnas Vincas 292, 881
Tamošiūnas Zenonas 313
Tamošiūnas-Arštikas Stasys 436
Tamošiūnienė (Buračiauskaitė) Regina 877, 880–882, 910, 911, 916, 919–922, 924–926, 929, 940, 944
Tamošiūnienė Janina 836
Tamošiūnienė S. 760
Tamošius Mykolas 946
Tamutytė J. 1017
Taparauskas Jonas 363
Taparauskas Stasys-Karžygys 1242
Taparauskienė Dalia 7, 8, 15, 17, 515, 517, 526, 527, 529, 762, 763, 1261
Tarabilda Arūnas 726
Tarabilda Rimtas 8, 16, 582, 584, 586, 588, 598, 726, 729–732, 735, 826, 1261
Tarabildienė R. 583
Tarabildienė V. 562, 589, 591
Taradzevičiai Kazys, Jadvyga ir Henrikas 404
Tarasenka Petras 64, 472, 473, 729
Tarasevičius K. 361
Targonskienė Elena 755, 811
Targonskis Vytautas 706, 712
Tarnauskaitė V. 1204
Tarvydienė 533
Tatariūnienė (Jurkevičiūtė) Irena 864, 870, 871, 874–876
Tatarunaitė Janina 755
Tatoliai I. ir R. 747
Tauras A. 737
Tautavičiai Paulius ir Dalia 1114
Tautavičius Adolfas 64, 137, 154, 472
Terleckas Antanas 847
Thompson Stith 1070
Tyla Antanas 26, 817
Tilindis Juozas 291
Tiškevičius (Tyszkiewicz) 183
Tiškevičius Eustachijus 43, 64, 175
Tiškevičius Konstantinas 43, 64, 158, 175
Tomkaitis Jonas 149
Torčinskaitė Agota, Ignas, Julija, Uršulė, Marija 184
Tovažinskis Kazimieras 146, 147
Tovianskis T. 177
Traidenis 22, 43, 65, 118, 140–143, 155, 156, 585, 717, 1142
Trakimas Benediktas-Genelis 410, 414
Trakimavičienė Elzė 577, 679
Trakimavičius Vladas 8, 16, 26, 673, 677–679, 682, 683, 835, 1161, 1169, 1200, 1261
Tramal Helena 293
Trečiokas Algirdas 753
Treideris Juozas 349
Treideris Vytautas 424
Treniota 141, 585
Trepikienė Nijolė 707, 764
Tryčiūtė Agota 184
Trimakas Kęstutis 1193
Trimonienė R. 412–414, 417–420, 422, 424, 425, 427, 429, 435, 443, 449, 452
Trinkūnas Jonas 6, 15, 24, 628, 636, 641, 1261
Trizna Mykolas Gedeonas 166
Trockis J. 270
Trufenovas Piotras 293
Truika Jonas 291
Trumpickas 686
Trumpickas Danielius 679, 1168
Trumpickas Virkantas 9, 17, 398, 592, 675, 677, 689, 708, 737, 738, 743, 746–748, 751, 753, 754, 760, 809, 816, 818, 823, 824, 827, 828, 839, 846, 847, 1131, 1161, 1169, 1214, 1218–1220, 1261
Truska Liudas 5, 13, 23, 168, 176, 474, 622, 1261
Tuba Juozas 363
Tugovas 1146
Tuika Enrikas 361
Tuika Jonas 481, 482
Tuika Stasys 356
Tuikienė 482
Tuikienė Paulina 356, 391
Tulpevičius (Tulpiewicz) 183
Tumėnas 1167
Tunaitis Juozapas 592
Turba Adolfas 363
Turba Edvardas 577
Turba Juozas 362, 496
Turbos 497
Turgušas Vladas 359, 503, 505
Turgušienė Elena 763
Turlinskas Boleslovas 362
Tuškevičius Jonas 834
Tveraga Česlovas-Vilkas 415, 422, 423, 1242
Tveraga J. 811
Tveraga Mykolas 418, 424
Tveragaitė Regina 764
Tveragos (Tviragos) 25
Tverietis Vaska 159
Tviraga Jonas 251
Tviraga Mykolas-Aras 716
Tviragaitė Stefa 352
Tviragienė Elena 352, 1014
Tviragienė Julija 352
Tviragienė Morta 1013, 1014, 1026, 1027
Tviragienė Ona 1051
Tviragienė Regina 756
Tviragienė Stasė 363
Tviragos Adolfas, Karusė, Jonas, Stasys, Bronius ir Jaroslavas 350
Tviragos Jonas, Alvydas, Rimas ir Vygintas 708
Tviragos Jonas, Ona, Marijona, Mykolas, Juozas, Onutė ir Marytė 338, 394
Tviragos Julija, Mikas ir Ona 350
Tviragos Motiejus ir Sofija 388
Tviragos Ona, Juozas ir Marija 351
Tviragos Pranas, Adelė, Bronė ir Jadvyga 350
Tviragos Stasys, Janina ir Laimutė 384
Tvirbutatė R. 677

  

U, Ū
Uginčius Bronius 1019, 1028–1030, 1046, 1047, 1062, 1064, 1066, 1106
Ūkelis Gediminas 1158
Ulevičius B. 410
Urbanavičius Aloyzas 588, 589
Urbanavičius Vladas 359
Urbanavičiūtė Marija 347
Urbanovičiai 207, 209
Urbanovičius A. 475
Urbonai Giedrė ir Virginijus 758
Urbonaitė V. 1017
Urbonas Jonas 11, 19, 1163, 1247, 1251, 1261
Urbonas Jonas Algimantas 822
Urbonas Virginijus 9, 17, 24, 819, 822, 1251, 1261
Urbonavičienė Aušra 681
Urbonavičienė Elena 753, 811
Urbonavičienė Snieguolė 677, 683
Urbonavičius (Hurbanowicz) 183
Urbonavičius G. 42
Urbonavičius Petras 501, 710, 755
Ūsaitė D. 1032, 1034, 1043, 1044, 1051, 1060
Usavičiai Katrė ir Pranas 664
Usavičius Stasys 8, 16, 361, 625, 640, 641, 651, 656, 659, 664–666, 692, 694
Usavičiūtė Janina 8, 16, 267, 625, 626, 640, 664, 1261
Usavičiūtė Jonė 314
Ušackienė Sidona 750, 758
Ušyla (Uszyłło) Jonas 1138
Ušinskas Vytautas 64, 723
Utenkova Natalija 840
Užkurniai Karolina, Elena ir Pranas 388
Užkurnienė 510
Užkurnienė R. 747
Užkurnys 857
Užkurnys Henrikas 489
Užkurnys Ipolitas 678, 742, 748, 1130, 1131
Užkurnys Jonas 363, 511, 681, 898
Užkurnys Motiejus 363
Užkurnys Vytautas-Gulbė 436
Užpolevičius Mykolas 310

  

V
Vabalas V. [Smetona A.] 198
Vaclovas Binkis 386
Vadišienė Gražina 55, 60
Vadišis Saulius 26, 56, 62, 63, 716, 723, 835, 1251
Vagnorius 795
Vagonis Stanislovas 558
Vagonis Stasys 253, 290
Vagonytė Marija 394, 658, 659
Vagonytė Stasė 308
Vaicekauskas (Woyciechowski) 183
Vaicekauskas Audrius 754
Vaicekauskas Julius 284, 360
Vaicekauskas Leonas 281–284, 286, 287, 319, 320, 837
Vaicekauskas Lionginas 26, 262, 269, 274, 706, 977
Vaicekauskas Vytautas 754, 906, 913, 919
Vaicekauskas Z. 126, 746
Vaicekauskienė (Buteikaitė) Marijona 675, 902, 908, 909, 911, 912, 914, 916, 919–929, 937, 938, 940, 944, 1172
Vaicekauskienė E. 675
Vaicekauskienė Filomena 11, 19, 24, 25, 263–265, 269, 319, 577, 677, 681, 743, 772, 818, 835, 836, 943, 986, 993, 1017, 1021, 1106, 1129, 1175, 1252, 1261
Vaicekauskienė H. 837
Vaicekauskienė Marijona 9, 17, 677, 682, 746, 753, 754, 760, 818, 836, 1261
Vaičekauskas Povilas 1197
Vaičiūnas G. 410, 412, 414
Vaičiūnas P. 634, 701
Vaičiūnienė Dalia 48, 55, 56, 61, 62, 64, 73, 74, 77, 78, 81, 84–88, 90, 92–95, 97, 99, 101–106, 108, 112, 115, 116, 119
Vaina Abraomas 165
Vaina Jasieneckis Konstantinas 172
Vaineckas (Woynecki) 183
Vaineris 284
Vaineris Berelis 1152
Vaineris Joselis 256, 292
Vainyla Antanas 238
Vainilaitė Elena 313
Vainilaitis V. 50
Vainilauskas Antanas 262, 281
Vainilauskas-Vainyla Antanas 237
Vainilauskienė Zofija 237
Vaišelga 156
Vaišnorienė Valentina 1162
Vaišvila A. 623
Vaišvilkas 585
Vaitekūnaitė Stasė 333
Vaitekūnas Antanas 238
Vaitiekaitis Mikalojus 149
Vaitiekaitis Sologubovičius Povilas 149
Vaitiekūnai Vladas, Aleksandra 399
Vaitiekūnaitė Milda 394
Vaitiekūnaitė S. 302
Vaitiekūnas Edvardas 295, 296, 394
Vaitiekūnas Juozapas 316
Vaitiekūnas Vladas 358
Vaitiekūnienė Aldona 1132
Vaitkevičiai 531, 979
Vaitkevičienė Vita 55, 57, 58
Vaitkevičius (Woytkiewicz) 183
Vaitkevičius Adolfas 637, 644, 651, 653, 658, 704, 705
Vaitkevičius Adomas 188
Vaitkevičius B. 214
Vaitkevičius Jaroslavas 307, 363
Vaitkevičius Narimantas 1243
Vaitkevičius Sebastijonas 149
Vaitkevičiūtė Aldona 674
Vaitkūnai Antanas, Veronika ir Mykolas 382
Vaitkūnai Zigmas, Genovaitė, Violeta, Vanda ir Gediminas 388
Vaitkunskienė L. 112
Vaitkus Mary 1192
Vaivadienė A. 751
Vaizgenytė Stasė 296
Vakarė D. 1191
Vakarinienė Audronė 1108
Valaika Stasys 359
Valaiša Ignas 360
Valaiša Vaclovas 360
Valaitytė Irena 590, 739
Valančienė Ona 757
Valančius 253
Valančius Albinas 761
Valančius Antanas 284, 287, 610
Valančiūtė B. 721
Valantavičiai Pranas, Zofija ir Vladislava 341
Valantavičiai Stasys, Elena, Jadvyga, Aleksandra ir Elena 341
Valantinas Kazimieras 603
Valasinavičiūtė Inga 763
Valatka (Wołocko) 183
Valatka Petras 558, 1145, 1146
Valavičiai Viktorija ir Antanas 1207, 1208
Valavičius Eustachijus 162
Valavičius Vincentas 203, 204, 551–556
Valentinavičius I. 171
Valentinavičius Stanislovas 317
Valikonytė I. 149, 158, 159
Valiukaitė Lina 10, 19, 1070, 1261
Valiūnas Stasys 1146
Vanagaitienė Lilija 1198
Vanagaitis Antanas 1198
Vanagas Aleksandras 10, 18, 153, 470, 478, 1261, 971
Vancevičienė Anelė 363
Vancevičienė Valerija 757
Vancevičius Jonas 555
Vancevičius Liudikas 363
Vankovičius 207
Vansevičiai Jonas ir Ona 356
Vansevičiai Valė ir Česlovas 837
Vansevičienė Valė 514
Vansevičius (Wąsiewicz) 183
Vansevičius Anupras 364
Varakauskas R. 156
Varanavičius (Woronowicz) 183
Vareikis 510
Variakojis J. 214, 221, 226
Vartbergė Hermanas 43, 65, 156, 717
Vasaitis Alvydas 1196
Vasikevičienė Stefanija 362
Vasilevičiai Petras, Marija 
ir Vytautas 337
Vasiliauskaitė Marija 658
Vasiliauskas 502, 503, 1154, 1155
Vasiliauskas Aleksandras 739
Vasiliauskas Juozas 358, 739, 744, 752
Vasiliauskas Kazimieras 1176
Vasiliauskas Kostas 250, 311
Vasiliauskas M.-Gerutis 637
Vasiliauskienė Aldona 11, 20, 1183, 1197, 1241, 1261
Vasiljeva Ana 293
Vasiljevas Ivanas 293
Vasiukevičius Juozapas 317
Vaskela G. 1017
Vaščyla (Woszczylo) 183
Vaškevičiai Jonas, Ona ir Jonas 334
Vaškevičiai K. ir J. 686
Vaškevičienė Veronika 298, 330
Vaškevičienė Vilma 683, 1162
Vaškevičius (Waszkiewicz) 183
Vaškevičius Jonas 501
Vaškevičius Kazys 1243
Vaškevičius Valentas 61
Vaškevičiūtė I. 126, 472, 473
Vaza Vladislovas 159, 163, 165
Vaza Zigmantas 163
Vazgirdas Aleksandras 173
Vaznelis Jonas 1198, 1199
Važnevičienė Stanislava 486
Važnevičius Mykolas 361, 479
Vėbra 418
Vėbraitė Vaiva 703
Vėbrienė (Garbatavičiūtė) Stanislava 1243
Večerinskas Vytautas 39, 41, 708
Vedrickienė L. 50
Vėgelienė Ona 399
Veicekauskas Vytautas 834
Veikša Rimantas 577, 679, 683, 811, 1161
Veikšis Jonas 269
Veinšteinas Mauša 311
Veleckytė Linda 1196
Velykis M. 229
Vėlius Gintautas 5, 13, 23, 43, 48, 55, 56, 64, 83, 84, 86, 88–100, 107, 108, 113, 118–123, 154, 1261
Vėlius Norbertas 1017, 1067, 1070, 1085, 1086, 1092, 1093, 1108
Venclauskienė Loreta 1194
Venclova A. 643
Venclovaitytė Ona 303
Vėneriai 607
Vėneris Boleslavas 607
Vėneris Danielis 607
Vėneris J. S. 607, 608
Venskevičius J. 101
Venzlauskas Antanas 281–283
Venzlauskas Balys 284
Verbickai 756
Verbickas Kazys 351
Verbickas Stasys 269
Verbyliai Aleksandras, Elena, Janina ir Ona 333
Verbylius Aleksas 318
Verbus Kazys 279
Vercinkevičiai 504
Vercinkevičius Jeronimas 503, 506
Vercinkevičius Julius 359, 503, 507
Vercinkevičius Juozas 11, 19, 26, 452, 526, 781, 819, 837, 1171, 1174, 1183, 1227, 1243, 1261
Vercinkevičius Pranas 359
Vercinkevičius Stasys 310, 503, 505, 506
Vercinkevičiūtė 1158
Verikaitė Daiva 986, 993
Verikaitė Zofija Milda 317
Verikas Algirdas 834, 898
Verikas Antanas 316
Verikas Kazys 238, 269, 360
Verikas Stasys 269, 360
Verikas Vidmantas 9, 17, 834, 835, 837, 843, 844, 1243, 1261
Verikienė Daiva 773, 780, 784, 787, 835
Verkauskai Stepas ir Emilija 343
Verkauskaitė Rita 708, 1243
Veselka 1154
Vėtra 417
Vyčinas Evaldas 59
Vyčinienė Daiva 10, 19, 25, 59, 1021, 1024, 1025, 1027, 1048, 1058, 1062, 1063, 1069, 1076, 1106
Vičiukė Alena 232
Vičiūtė Ieva 351
Vidmantas E. 965
Vidugiris Aloyzas 10, 18, 24, 961, 962, 965, 969, 993, 1016, 1261
Vidugiris J. 224
Vidūnas Alis 703
Vidzevičius (Widziewicz) 183
Vienažindis A. 1056
Vienuolis A. 753, 755
Viesulas 436
Vietrinai E. ir A. 747
Vygandas Marburgietis 142, 144, 157, 158
Vijeikis Vladas 1198
Vijūnaitė L. 705
Vikšemskis S. G. 185
Vilas J. 253
Vilas Jonas 270, 889
Vilčiūra (Wilczura) 183
Vildžiūnai 503–505, 507
Vildžiūnai Kostas, Pranė, Julius ir Apolonija 408
Vildžiūnaitė Apolonija 505
Vildžiūnas Kazys 308
Vildžiūnas Kostas 359
Vilkas (Wolk) 183
Vilkeliai 363, 364, 533, 974
Vilkeliai Juozas, Alfonsas, Mykolas ir Pranas 532
Vilkelienė Marė 1031
Vilkelienė Stefanija 979, 980
Vilkelis (Wilkialis) 183
Vilkelis A. 1168
Vilkelis Albinas 577, 817, 978
Vilkelis Alfonsas 303
Vilkelis Balys 360
Vilkelis Grigalius 861–863
Vilkelis Jonas 284
Vilkelis Julius 363
Vilkelis Leonas 358
Vilkelis Pranas 232, 362, 511, 512, 533
Vilkelis Stasys 238, 306, 511, 512, 976, 977, 1017
Vilkelis Stasys-Jurgis 436
Vilkelis Stepas 314
Vilkelis Vacys 974
Vilkelis Vytautas 674
Vilkelis Vladas 686
Vilkelytė Aldona 537
Vilkelytė Bronė 534
Vilkelytė Valentina 313
Vilkelytė Vlada 533
Vilkelytė (Laukienė) Aleksandra 919
Vilkelytė (Maksimovienė) Vladislava 317
Vilkevičiai 334, 359, 363, 503, 504, 715, 979
Vilkevičiai Ieva ir Mikas 343
Vilkevičiai Jonas, Stasys ir Zofija 334
Vilkevičiai Stasys ir Paulina 338
Vilkevičiai Uršulė ir Juozas 334
Vilkevičiai Vladas ir Stefanija 334
Vilkevičienė Aleksandra 251, 336
Vilkevičienė D. 812
Vilkevičienė Emilija 252
Vilkevičienė Julija 351
Vilkevičienė Rozalija 343
Vilkevičienė Uršulė 252
Vilkevičienė Zofija 252, 1016, 1017, 1044
Vilkevičienė (Žukauskienė) (Naruškevičiūtė) Ieva 1106
Vilkevičius (Wilkiewicz) 183
Vilkevičius A. 686
Vilkevičius Algirdas 1243
Vilkevičius Algis 743
Vilkevičius Bronius 284
Vilkevičius J. 712
Vilkevičius Jonas 298
Vilkevičius Julius 361
Vilkevičius Juozas 354, 361
Vilkevičius Jurgis 359
Vilkevičius Justinas 1244
Vilkevičius Pranas 252
Vilkevičius Stanislovas 251, 252, 276, 315, 316
Vilkevičius Vytautas 338
Vilkevičius Zenonas 834
Vilkevičiūtė Aleksandra 336
Vilkevičiūtė Danguolė 678, 688, 708
Vilkevičiūtė Jadvyga 343
Vilkevičiūtė Ona 284
Vingis 422
Vinkus J. 847
Vinskus Pranas 236
Vinslovienė R. 815
Virbalius Aleksas 318
Visackas Kazys 844
Viskaitis V. 484
Vislouchas F. 195, 196
Visockai Stasys ir Jadvyga 346
Visockai Vladas, Veronika, Elvyra ir Henrikas 348
Visockaitė (Mogilnickienė) Genutė 295, 1151, 1152
Visockas 511
Visockas (Wysocki) 183
Visockas A. 1164
Visockas Antanas 256
Visockas Ferdinandas 593, 1152
Visockas Mataušas 689, 690
Visockas Vladas 311
Visockienė Ona 345
Visockis Andriejus 867
Višackas Vladas 303
Viščinis Petras 1207
Viškeliai Jokūbas ir Vaclava 385
Viškeliai Romualdas, Jadvyga ir Mykolas 385
Vyšniauskaitė Angelė 860, 861
Vyšniauskas Kazys 346
Vyšniauskas Vaidotas 1192
Vyšniauskienė Ona 363
Vytautas Didysis 22, 66, 125, 143–145, 156–158, 169, 474, 585–590, 719, 966, 1227
Vytautienė Ona 1206
Vytenis 22, 156, 585
Vitkauskas Viktoras 219, 331
Vitkūnai Kazimieras, Stefanija ir Ona 357
Vitkūnai Vladas ir Bronė 317
Vitkūnai Vladas, Elena ir Leontina 334
Vitkūnaitė (Audėjienė) Valė 880
Vitkūnaitė Ona 659, 1013
Vitkūnaitė Stanislava Birutė 317
Vitkūnaitė Valė 334
Vitkūnas Jonas 5, 7, 8, 13, 15, 16, 23, 26, 52, 53, 62, 144, 470, 476–478, 480, 482, 484, 485, 561, 585, 717–720, 724, 725, 808, 809, 823, 824, 827, 835, 1170, 1217, 1244, 1261
Vitkūnas Juozas 300, 361, 477, 479, 481–485, 920, 923, 924, 929
Vitkūnas Justas 1012
Vitkūnas Justinas 317
Vitkūnas Justinas Algirdas 317
Vitkūnas Kazys 235
Vitkūnas Manvydas 5, 7, 13, 15, 23, 61, 63, 124, 470, 688, 1253, 1261
Vitkūnas Mykolas 300, 481
Vitkūnas Vladas 252, 290, 298
Vitkūnienė (Laurinavičiūtė) Stanislava 317
Vitkūnienė (Ramanauskaitė) Vanda 482, 922, 927, 929
Vitkūnienė Danutė 763
Vitkūnienė J. 920
Vitkūnienė Klementina 334
Vitkūnienė Konstancija 483
Vitkūnienė Ona 252, 286
Vitkūnienė Petronėlė 478, 483
Vitkūnienė Regina 677, 682, 685, 743
Vitkūnienė S. 1013
Vitkūnienė Stepanija 554, 555
Vladislovas IV 166
Vlochovičius 165
Voldemaras Augustinas 213, 225, 226
Volynecas 620
Volskis Aloyzas 1206
Volskis M. 177
Volteris E. 729
Voropanovas Andrius 1162
Vosyliai Tomas ir Tadas 57
Vosylytė K. B. 994
Vosyliūtė Anelė 9, 17, 24, 788, 805, 1256, 1261
Vosyliūtė Marta 882
Voveris Juozapas 317, 558, 559
Voverytė (Rainienė) Marcelė 558
Vrublevskis Jonas 398
Vrubliauskai 364
Vrubliauskai Feliksas, Stefanija, Stasė ir Vilhelmas 337
Vrubliauskai Veronika ir Aleksas 343
Vrubliauskas (Wroblewski) 183
Vrubliauskas Alfonsas 361
Vrubliauskas Juozas 739
Vrubliauskas Kazys 361
Vrubliauskas Liudas 238
Vrubliauskas Stasys 240, 311
Vrubliauskas Stepas 361, 1015
Vrubliauskas Vladas 355
Vrubliauskienė Marytė 484

 

W
Wasilewski L. 215 Wojtkowiak Z. 145

  

Z

Zabarauskas (Zaborowski) 183
Zabarauskas J. 62
Zabarauskienė Marijona 361
Zabiegalovas Vladimiras 689
Zabiela Gintautas 5, 13, 23, 78, 85, 87, 88, 101, 104, 111, 119, 126, 127, 137, 139, 1261
Zablackas B. 42
Zablackas V. 42
Zablackas Vidmantas 515
Zablockis Adomas 162
Zablockis Vaitiekus 162
Zacharevskaja 675
Zagaras Konstantinas 159
Zagarunai 690
Zagarunas Peisachas, Sara 690
Zaikauskienė Dalia 1094, 1262
Zajančkauskienė Stefanija 346
Zajančkovskis Jokūbas 164
Zakas Šolomas 251
Zalatorius Albertas 1132
Zaleckis 1146
Zaleskis Arnolfas 167
Zaluskis K. 195
Zapareckaitė M. 721
Zapolskaitė Puzinienė Ona 171
Zaranka V. 722
Zaremba Antanas 235, 236, 759
Zaremba Leonas 1206
Zašauskai 248
Zašauskai Kostas ir Valerija 345
Zašauskaitė Jadvyga 279
Zašauskas Dominykas 693
Zašauskas I. 704
Zašauskas Stasys 345
Zavadzkiai 209
Zavadzkis Pranciškus 1125, 1128, 1129
Zavadzkis Tadas 1128, 1129
Zavalskis Antanas 603
Zavirylinas 1146
Zdanauskas 490, 901
Zdanauskas Jonas 487, 494, 856
Zdanauskas Juozas 429, 489, 490, 856
Zdanauskienė S. 262
Zdanavičiai Vaclovas, Stefanija, Marytė ir Leokadija 391
Zdanavičius (Zdanowicz) 183
Zdebskis Juozas 1209, 1222
Zemblauskas Jonas 302
Zepkus Aleksas-Piliakalnis 410, 423
Zeve Chaimas 319
Zeventauskas Jurgis 737
Zeventauskas Valentinas 737, 738
Zevuskis F. 177
Zibalai Liudvikas, Marija, Juozas, Jadvyga ir Juzefa 385
Zibalai Zenonas, Marijona, Marija, Olga ir Janina 395
Zibalas Janas 690
Zienovičius Jonas 165, 166
Zigmantas II 147
Zimkai 263, 1135, 1136
Zimkai Povilas, Sofija, Jonas ir Vytautas Kazimieras 405
Zimkienė Kotryna 291, 358
Zimkienė Zofija 237
Zimkus Jonas 1135, 1136
Zimkus Jurgis 1134, 1135
Zimkus Povilas 11, 19, 236–238, 263, 267, 269, 281, 310, 1134–1136, 1252
Zimkus Vytautas 1135, 1136
Zimkutė Aldona 1135, 1136
Zimkuvienė (Laukienė) Gražina 11, 19, 236–238, 270, 1134, 1252, 1259
Zimkuvienė Zofija 238, 1136
Zinkevičienė Joana 750
Zinkevičius Zigmas 703, 705, 965, 968, 970, 1198
Zizas R. 320
Zmuidzinavičienė 1150
Zobarskas S. 634, 636, 638
Zonas V. 153, 584
Zubovai Danutė ir Vladas 319
Zubovas Rokas 1195
Zubryckis 690
Zubrys 284
Zvierovičius Steponas 198

  

Ž
Žaba Bogdanas 159
Žaba J. 160
Žaba Jonas, Mikalojus, Stanislovas 160, 161
Žaba Simonas 159
Žadeika Gediminas 11, 12, 20, 1222–1224, 1232, 1262
Žalnora R. 712
Žamblauskai Filiomena, Ona ir Jonas 336
Žamblauskai Ona ir Jonas 337
Žamblauskas Vytautas 337
Žameje-Žemaitis Jonas 586, 588, 589
Žamiec J. 475
Žandaravičius Gintaras 829
Žąsinas Jonas 201
Žąsinas S. 201
Žaveckas Stasys 311
Žebrauskai Povilas, Sofija, Jonas ir Henrikas 329
Žebrauskas Aleksas 284
Žebrauskas Bronius 655, 659, 705
Žebrauskas Jonas 896, 897
Žebrauskienė Jadvyga 898
Žedaveiniai Vaclovas ir Monika 390
Žėkaitė Janina 1115, 1132
Žekonis Tamošius 183
Žekonytė Kotryna 183, 184
Železovskis 210, 212
Želigovskis L. 220, 221, 223, 225, 228, 229, 1126, 1127
Žemaitė 1172, 1240
Žemaitienė (Tviragaitė) Malvina 1036
Žemaitienė Stefanija 384, 388
Žemaitienė Veronika 1060
Žemaitis 418, 522
Žemaitis Jonas 272, 307, 590, 1217
Žemaitis Stasys 306, 384
Žemaitis Viktoras 363, 1036, 1049
Žemaitis Z. 694, 720
Žemaitytė 625
Žemaitytė Adelė 384, 388
Žerebovas Aleksandras 577
Žeromskytė A. 737
Žiburkus 1157
Žičius Pranas-Vėjas 410
Žičkienė Aušra 1018, 1081, 1083, 1106
Žičkus 183
Žiedonis A. 361
Žygaitė A. 1093, 1094, 1106
Žygas Juozas 1194
Žygelis Ričardas 743
Žygimantas Augustas 150, 164, 166, 168, 836, 971
Žygimantas Bronius 515
Žygimantas Senasis 66, 148, 149, 158–160, 163
Žygimantienė Augustienė 24
Žygis Petras 487, 495
Žilevičius Leonidas 726
Žilinskai 362
Žilinskas Juozas 903
Žilinskas Pranas 363, 540
Žilinskienė Sonata 684
Žilinskienė Zofija 540
Žilinskis Petras 198
Žilys Saulius 6, 14, 206, 1262
Žingelytė V. 499
Žinienė Marijona 317
Žinys A. 512
Žinys Donatas 678
Žintelis Felecijonas 201, 603
Žirius Petras 357
Žitkevičius Virginijus 819
Žiugžda J. 643
Žiūra Valentinas 810
Žižiūnas Algimantas 1197
Žižnevskiai 185
Žukauskai Marija, Jonas ir Emilija 338
Žukauskai Stanislovas, Anelė ir Rozalija 406
Žukauskai Vytautas, Marijona, Aldona, Veronika ir Jonas 406
Žukauskas 522
Žukauskas Jonas 239
Žukauskas S. 215, 218
Žukauskas Stanislovas 318, 444, 445, 521
Žukauskas Vaclovas 521
Žukauskas Vytautas 445
Žukauskienė Rožė 313
Žulienė Liuda 891
Žulys Jonas 891
Žumbakienė Gražina 10, 18, 906, 1262
Žvinys Jonas 272, 559, 602, 603, 1252
Žvirbliai Aleksandras, Janina, Stefanija ir Vaclovas 403
Žvirblis (Żwirblis) 183
Žvirblis Aleksas 349
Žvirblis Ipolitas 290, 291, 349
Žvironas 1157

 

Pavardės rusų kalba
Арциховский А. В. 115
Бальчиконис Й. 971
Гордеева Е. М. 191
Даркевич В. П. 120
Любавский М. 145
Петрулис П. В. 28
Тихомиров М. Н. 115

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt