lankymasis šioje svetainėje

 
 


Musninkai. Kernavė. Čiobiškis

(114 aut.,161 str., 1304 p., 1000 egz., 2005 m., 13-oji serijos knyga)

Straipsnių autoriai

Alekna Viktoras – filologas, publicistas, nacionalinės J. Basanavičiaus premijos laureatas.

Baliulis Algirdas – istorikas, humanit. m. daktaras, Lietuvos istorijos instituto mokslo vyresnysis darbuotojas.

Baltrušaitis Vingaudas – istorikas, Lietuvos liaudies buities muziejaus vyr. muziejininkas.

Barbaravičienė (Saveikytė) Jadvyga – Širvintų savivaldybės vyr. specialistė informacijai ir turizmui, viena iš monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ sudarytojų.

Barbaravičius Marijonas – laikraščio „Širvinta“ vyr. redaktorius.

Balsevičius Alfonsas – medikas, kraštotyrininkas.

Baužytė Jūra Marija – žurnalistė.

Bernotas Antanas – buvęs DKA partizanas.

Brasiūnas Stasys – Širvintų rajono gyventojas.

Brazdžienė Stasė – mokytoja, Čiobiškio bažnyčios vargonininkė.

Buchaveckas Stanislovas – istorikas, monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ „Istorijos“ skyriaus straipsnių redaktorius, monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Burauskaitė Birutė – sociologė, LGGRTC Genocido ir rezistencijos departamento Archyvinio vardynų skyriaus vadovė.

Čiužas Antanas – sociologas, socialinių m. daktaras, Socialinių tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

Dalinkevičienė Vladislava – Širvintų rajono gyventoja (buvusi Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktorė).

Damalakienė (Ermanaitė) Dalia – Vindeikių pradinės mokyklos mokytoja.

Dringelis Giedrius – filologas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas.

Dubetienė (Jatkauskaitė) Veronika – Širvintų rajono gyventoja, buv. mokytoja.

Galvosienė Marija – geografė, mokytoja, kraštotyrininkė.

Gigaškaitė Virginija – Vileikiškių bibliotekos vedėja

Grigas Robertas – kunigas.

Grigonienė Dalia – Širvintų rajono gyventoja.

Gudavičius Edvardas – istorikas, humanit. m. habil. daktaras, Lietuvos MA narys korespondentas, Vilniaus universiteto profesorius.

Gusčius Alfredas – literatūrologas.

Gustaitis Rolandas – Kaišiadorių kraštotyros muziejaus darbuotojas.

Jankauskienė Birutė – Musninkų seniūnė.

Juodelienė Vladislava – Gedimino technikos universiteto darbuotoja.

Jurgaitis Robertas – istorikas, Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvos istorijos katedros dėstytojas, monografijos „Lygumai. Stačiūnai“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Juščius Antanas – Širvintų savivaldybės vyriausiasis paminklotvarkininkas.

Kancleris Algirdas – bibliotekininkystės ir informatikos mokslų specialistas.

Kavaliauskienė Lidija – geografė, kartografė, Vilniaus universiteto mokslo darbuotoja, „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų žemėlapių parengėja.

Krikščiūnas Povilas – filologas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas, vienas iš monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ sudarytojų.

Klimka Libertas – etnologas, kraštotyrininkas, fizinių m. daktaras, Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto prodekanas, profesorius.

Krivka Boleslovas – Širvintų rajono gyventojas.

Kudaba Česlovas – geografas, gamtos m. habil daktaras, profesorius, mirė 1993 m.

Kunskas Rimvydas – geografas, nacionalinės J. Basanavičiaus premijos laureatas.

Kvainickienė (Dalinkevičiūtė) Vytautė – Širvintų r. Zibalų pagrindinės mokyklos mokytoja.

Laukienė Gražina – Širvintų rajono gyventoja.

Lebionka Juozas – literatūrologas, kraštotyrininkas, humanit. m. daktaras, mirė 2005 m. balandžio 23 d.

Levickaitė Inga – Lietuvos liaudies buities muziejaus muziejininkė.

Lesčius Vytautas – istorikas, humanit. m. daktaras, Vilniaus universiteto Naujosios istorijos katedros docentas.

Luchtanas Aleksas – archeologas, humanit. m. daktaras, Vilniaus universiteto profesorius ir Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato mokslinių tyrimų skyriaus vedėjas.

Markevičienė Gražina – istorikė, Musninkų vidurinės mokyklos mokytoja.

Masaitis Albinas – filologas, „Versmės“ leidyklos kalbos redaktorius.

Merkienė Regina – etnologė, humanit. m. habil. daktarė, profesorė, Lietuvos istorijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja.

Merkys Vytautas – istorikas, humanit. m. habil. daktaras, profesorius, Lietuvos MA tikrasis narys.

Milius Vacys – etnologas, humanit. m. habil. daktaras, profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas, monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ etnologijos straipsnių redaktorius.

Minderis Justinas – buvęs Čiobiškio pašto viršininkas, Širvintų rajono gyventojas.

Misius Kazys – kraštotyrininkas, istorikas, Kultūros paveldo centro Informacijos skyriaus vyr. specialistas, monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ „Istorijos“ skyriaus straipsnių redaktorius, monografijos „Kvėdarna“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Morkūnas Kazys – filologas, humanit. m. daktaras, monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ „Kalbos“ skyriaus straipsnių redaktorius.

Nenartavičiūtė Erika – istorikė, Lietuvos liaudies buities muziejaus vyr. muziejininkė.

Nenienė Inga – etnologė, humanit. m. daktarė.

Niekis Virginijus – Čiobiškio seniūnas.

Norušienė Stanislava – VĮ „Širvintų rajono turizmo ir informacijos centras“ direktorė.

Pakalnytė Vaida – Širvintų rajono gyventoja.

Petrašiūnas Aloyzas – istorikas, fotografas, Kultūros paveldo centro darbuotojas.

Pivoras Jonas – Širvintų rajono gyventojas.

Pociūnas Leonas – mokytojas, tautodailininkas, mirė 2002 m.

Ratkevičiene Valentina – socialinių m. daktarė, Vilniaus pedagoginio universiteto docentė.

Razmukaitė Marija – filologė, humanit. m. daktarė, Lietuvių kalbos instituto mokslo vyr. darbuotoja.

Remienė Marija – lietuvių išeivijos JAV veikėja.

Samulionytė Janina – istorikė, Lietuvos liaudies buities muziejaus Buities, amatų ir verslų skyriaus vedėja.

Simanaitis Edmundas – žurnalistas, buv. Lietuvos krašto apsaugos viceministras, Jonavos rajono gyventojas.

Sližauskas Romualdas – Aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūros viršininkas.

Stanaitis Algirdas – geografas, Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius.

Stankevičius Jonas – Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus vidurinės mokyklos istorijos mokytojas.

Straševičienė Elvyra – Lietuvos buities muziejaus muziejininkė.

Stravinskienė Janina – Širvintų r. Lapelių viešosios bibliotekos vedėja.

Stoma Saulius – žurnalistas.

Surgailis Gintautas – istorikas, humanit. m. daktaras.

Šalučkienė Ona – buv. mokytoja.

Šarlauskienė Angelė – humanit. m. daktarė.

Šiaučiūnaitė (Garbonienė) Emilija – matematikė-informatikė, Gedimino technikos universiteto dėstytoja.

Šidagienė Stanislava – Širvintų rajono gyventoja.

Šimanskienė Snieguolė – Čiobiškio viešosios bibliotekos vedėja.

Šimonėlis Vytas – Širvintų rajono meras.

Širvinskienė (Kavaliauskaitė) Stasė – Širvintų rajono gyventoja.

Švobienė Regina – biologė, biologijos m. daktarė, fondo „Kaimo vaikai“ vadovė.

Tamašauskas Rytas – Akademijos (Kėdainių r.) vidurinės mokyklos mokytojas.

Tamašauskienė Valentina Aldona – Širvintų rajono gyventoja.

Taparauskienė (Petkevičiūtė) Dalia – Vindeikių bibliotekos vedėja.

Tarabilda Rimtas – dailininkas.

Trakimavičius Vladas – fizikas, Musninkų vidurinės mokyklos direktorius.

Trinkūnas Jonas – lituanistas, etnologas, baltų religinės bendruomenės „Ramuva“ krivis (vadovas).

Trumpickas Virkantas – laikraščio „Širvinta“ fotokorespondentas.

Truska Liudas – istorikas, humanit. m. habil. daktaras, Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius.

Urbonas Jonas – dailininkas, istorikas, mirė 2000 m.

Urbonas Virginijus – inžinierius, Kernavės seniūnas.

Usavičiūtė Janina – mokytoja.

Vaicekauskienė Filomena – mokytoja, kraštotyrininkė.

Vaicekauskienė Marijona – Širvintų rajono gyventoja.

Vanagas Aleksandras – filologas, filologijos m. habil. daktaras, mirė 1995.

Valiukaitė Lina – filologė, humanit. m. daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja.

Vasiliauskienė Aldona – istorikė, humanit. m. daktarė, Lietuvos katalikų mokslų akademijos mokslo darbuotoja.

Vercinkevičius Juozas – žurnalistas, leidėjas, „Vorutos“ leidyklos vadovas.

Verikas Vidmantas – Širvintų rajono gyventojas.

Vėlius Gintautas – archeologas, humanit. m. daktaras, Vilniaus universiteto dėstytojas ir Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato mokslinių tyrimų skyriaus darbuotojas.

Vidugiris Aloyzas – filologas, humanit. m. daktaras.

Vitkūnas Jonas – istorikas, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos ryšių su visuomene ir švietimo programų skyriaus vedėjas.

Vitkūnas Manvydas – archeologas, Vilniaus universiteto doktorantas.

Vosyliūtė Anelė – sociologė, socialinių m. daktarė, Socialinių tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja.

Zabiela Gintautas – archeologas, humanit. m. daktaras, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas.

Zaikauskaitė Dalia – filologė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja.

Žadeika Gediminas – žurnalistas.

Žilys Saulius – istorikas, Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos Rankraščių skyriaus archyvaras.

Žumbakienė Gražina – Lietuvos liaudies buities muziejaus vyr. muziejininkė.

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt