lankymasis šioje svetainėje

 


Laukuva II dalis

14-oji serijos monografija, II dalis: 51 autorius, 71 straipsnis, 950 puslapių, 1000 egzempliorių. 2008 m.
Elektroniniu formatu monografija išleista 2014 m. gruodžio 2 d.

ISBN 978-9955-589-08-2

Rengėjai ir rėmėjai
Pratarmė
Turinys
Contents
Apie straipsnių autorius
Asmenvardžių rodyklė
Vietovardžių rodyklė 
Finansavimas

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Kas į knygą nesudėta

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

lietuvos valstybės – karaliaus mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejui 1253–2003

laukuvos 750 metų jubiliejui 1253–2003

Rašytinė LAUKUVOS istorija prasideda 1253-iaisiais, Karaliaus Mindaugo karūnavimo metais. Laukuvos apylinkėse stūksantys Treigių, Bilionių (Švedkalnio), Burbiškių (Paršpilio), Medvėgalio piliakalniai bei mitologinis Padievyčio kompleksas liudija šio krašto kovą dėl savo laisvės, kalbos, būdo. 

Antrojoje monografijos „Laukuva“ dalyje (pirmoji dalis išleista 2005 m.) yra Etninės kultūros, Kalbos, Tautosakos, Įžymių žmonių skyriai ir Istorijos skyriaus poskyris „Aplinkiniai dvarai ir kaimai“, gausiai iliustruotas žemėlapiais ir nuotraukomis.

Plačiai pristatomi XIX a. pabaigos ir XX a. vidurio vestuvių, žemdirbystės, amatininkystės ir kt. papročiai. Kalbos skyriuje aptariami gyvenamųjų vietų vardai, gyventojų pavardės, šnektos ypatumai. Tautosakos skyriuje pateikiamas didelis pluoštas dainų ir pasakojamosios tautosakos, užrašytos Gulbių kaime gimusio ir augusio žymaus etnologo prof. Norberto Vėliaus (1938 01 01 – 1996 06 23) ir kitų rinkėjų.

Laukuviškis prelatas Antanas Rubšys (1923 11 05 – 2002 08 27), apkeliavęs ir pažinęs didelę dalį pasaulio tautų, apie tautiškumą ir lietuvybę kalbėjo taip: „Ką reiškia tapti lietuviu? Kaip reikia tapti lietuviu? Perimant savo tautos religinį ir tautinį kraitį – religinis kraitis puoselėja žmogaus visuotinumą, o tautinis duoda savitumą – „stuburkaulį“ asmeniui... Vargas ir kančia mūsų tautos istorijoje subūrė tautą ateičiai...“

Pasinaudojus „Versmės“ leidyklos sukaupta duomenų baze, archyvine, ikonografine ir kita medžiaga, pirmą kartą plačiai pristatomi laukuviškiai – 1918–1920 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai ir kariai. Knygą praturtina plačiai nušviesta šio krašto fotografijos istorija. Skaitytojas ras žinių apie žmones, gimusius, gyvenusius, dirbusius ir kūrusius Laukuvoje ir už jos ribų.

Rengėjai ir rėmėjai

Vyriausiasis redaktorius
V
irginijus Jocys 

Sudarytojai
Virginijus Jocys, Povilas Krikščiūnas

Redaktoriai

Vacys Milius, 

Virginijus Jocys, Petras Jonušas, Filomena Kavoliutė, Povilas Krikščiūnas,

Kazys Morkūnas,

Daiva Vyčinienė

Kalbos redaktorius
Agota Sriubienė

Korektorė
Rasa Kašėtienė

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisija
Akad. Algirdas Gaigalas (gamta), Lietuvos MA narys korespondentas, 
prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), dr. Artūras Judžentis (kalba), 
prof. habil. dr. Irena Regina merkienė (etnologija, komisijos pirmininkė), 
prof. habil. dr. Stasys Skrodenis (tautosaka), akad. Antanas Tyla (istorija), 
dr. Gintautas Zabiela (archeologija)

Maketuotojos
Sigrida Rostovcevienė, Vilija Aleksandravičienė, Violeta Barkauskaitė

Rengėjas ir leidėjas

VšĮ „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas Petras Jonušas)

Leidybos partneris

Šilalės kraštiečių draugija

Pagrindiniai finansuotojai ir rėmėjai
Šilalės rajono savivaldybė, Laukuvos seniūnija, Kvėdarnos seniūnija

Finansuotojai ir rėmėjai
UAB „Magnolija“, Petras Jonušas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, AB „Lietuvos paštas“, Šilalės kraštiečių draugija, Zigmas Juškevičius, Kazys Misius,  Vida Krištolaitytė, Dalia Tallat-Kelpšaitė ir kt. 

Knyga išleista 2008 07 19

Pratarmė

Rašytinė Laũkuvos žemės istorija prasideda 1253-iaisiais – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo metais. Laukuvos apylinkėse stūksantys Treigių, Biliónių (Švẽdkalnio), Bùrbiškių (Paršpilio), Medvėgalio piliakalniai bei mitologinis Pãdievyčio kompleksas liudija dau-gelį amžių trukusią šio krašto kovą dėl savo laisvės, kalbos, būdo. 

Skaitytojui, pirmiau į rankas paėmusiam „Laukuvos“ antrąją dalį, norėtume trumpai priminti šios monografijos rengimo ir su tuo susijusio visuomeninio bei kultūrinio Laukuvos bendruomenės susitelkimo etapus.

2001 m. rugpjūčio 13 d. prasidėjo monografijai rengti skirta „Versmės“ leidyklos organizuota tiriamoji knygos autorių ekspedicija. Artinosi 2003-ieji – Laukuvos 750 metų jubiliejus. Ta proga buvo sukurtas miestelio herbas, pastatyti paminklai, suorganizuoti kiti įsimintini renginiai. Pirmą kartą Šilãlės krašte 2003 m. birželio 21–22 d. prie Treigių piliakalnio įvyko gyvosios archeologijos dienos, organizuotos „Pajáutos“ klubo. 

Po poros metų – 2005-ųjų liepos 18 d. – Laũkuvoje per Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidus, o vėliau ir Vilniuje, visuomenei buvo pristatyta lauktosios „Laukuvos“ monografijos I dalis.  

Kaip rašoma knygos pirmosios dalies pratarmėje, dėl vertingos medžiagos gausos knygos rengimo metu nenumatytai padidėjo jos apimtis, todėl teko suformuoti dviejų dalių knygą. Nors kartu su knygos apimtimi pailgėjo ir jos parengimo bei išleidimo terminas, rankose išdidžiai laikome jau ir šią II išties monumentalios knygos dalį, kurią, kaip ir visas „Lietuvos valsčių“ serijos knygas, skiriame Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Laukuvos 750 metų jubiliejams (1253–2003). Šioje antrojoje dalyje spausdinamas 51 autoriaus parašytas 71 straipsnis (2 iš jų – moksliniai), o abiejose knygos dalyse, kurių bendra apimtis 1 876 puslapių, skelbiami net 99 autorių parašyti 137 straipsniai (12 iš jų – moksliniai)!

Kūrybiškai išnaudojus pailgėjusius leidybos terminus, kai kurie antrosios dalies straipsniai buvo papildyti naujais šaltiniais, nuotraukomis, brėžiniais. Naujai parašyti Istorijos poskyrio straipsniai apie Selvẽstrų ir Juodáinių kaimus. Šiame poskyryje taip pat aprašomi Apvaršuvõs, Bučių, Sárviečių kaimai, jų gyventojų džiaugsmai ir rūpesčiai. Laukuvos apylinkių atskirų dvarų sodybų istoriniai tyrimai, gausiai iliustruoti žemėlapiais ir nuotraukomis, teikia plačią XVIII–XX a. pradžios dvarų kultūros panoramą su kai kurių šeimų istorijomis ir likimais.

Knygos Etninės kultūros skyrių sudaro 21 įvairių temų straipsnis. Jų apimtis –apie 200 puslapių. Labai išsamūs straipsniai apie XIX a. pab. – XX a. vid. vestuvių (aut. Nijolė Letukienė (Jašinskytė), žemdirbystės (aut. Marytė Letukaitė) papročius bei tradicijas. Rengiant šiuos straipsnius tyrimo teritorija aprėpė buvusio Laukuvos valsčiaus ir gretimas (dab. Šilalės r.) vietoves. Šviesios atminties etnologijos prof. Vaciui Miliui, redagavusiam šį skyrių, pasiūlius, iš prieškarinės spaudos perspausdinti laukuviškio Kazio Kėdaičio-Kėdavičiaus straipsniai apie Užgavėnes, vaikų ir piemenų bausmes.

Kalbos skyriuje aptariami gyvenamųjų vietų vardai, pavardės, šnektõs ypatumai.

2008-aisiais, „Laukuvos“ II dalies išleidimo metais, minime ir dviejų iškilių laukuviškių jubiliejus: prelato Antano Rubšio (1923 11 05 – 2002 08 27) 85-ąsias ir mitologo Norberto Vėliaus (1938 01 01 – 1996 06 23) 70-ąsias gimimo metines. Tad knygoje juos pristatėme plačiau. Tautosakos skyriuje pateikiamas didelis pluoštas pasakojamosios tautosakos ir dainų, užrašytų Norberto Vėliaus (1958, 1959, 1988) iš savo močiutės Juzefos Jakienės, mamos Stanislavos Vėlienės, sesers Stanislavos Turauskienės (Vėliutės) ir kitų pateikėjų. Dėkojame Ramunei Vėliuvienei už galimybę pasinaudoti šiais įrašais ir pateikti juos skaitytojams. Skyrių sudarė ir redagavo Povilas Krikščiūnas, melodijas – doc. dr. Daiva Vyčinienė.

Kaip minėta, 2008 metais sukanka 85 metai, kai gimė visų mūsų pasididžiavimas – Šventojo Rašto vertėjas į lietuvių kalbą prelatas Antanas Rubšys. Šis iškilus žemaitis laukuviškis plačiau pristatytas skaitytojams Įžymių žmonių skyriuje. Čia pateiktos kai kurios jo mintys, filosofinės įžvalgos, sentencijos, palyginimai. Dėkoju dr. Saulei Matulevičienei už dalykines pastabas rengiant šį straipsnį.

Skyrius pradedamas iškilia Laukuvos kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo asmenybe – vargonininku Stanislovu Jurgučiu (1897–1969). 2008 metais sukanka 111 m. nuo jo gimimo. Šių skaičių simbolinė išraiška gražiai sutampa su jo teatrališka bei charizmatiška prigimtimi. Šiame skyriuje – daug straipsnių apie įžymių laukuviškių šeimas. Pirmą kartą, pasinaudojant leidyklos sukaupta duomenų baze, kita archyvine ir ikonografine medžiaga, plačiai pristatomi laukuviškiai – 1918–1920 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai ir kariai. Dalį laukuviškių ar su Laukuva susijusių žmonių pristatome straipsnyje „Kūrėjai iš Laukuvos“. Jų kūriniai ir gyvenimiška patirtis skirtingi, jų filosofinės pažiūros į juos supantį pasaulį taip pat skiriasi, bet daugumą jų vienija grožio, harmonijos ir emocinės įtaigos siekis. Taip pat atskirai pristatomi iš Laukuvos kilę ar joje dirbę fotomenininkai, mėgėjai, jų darbai, plačiau aptariama fotografijos raida. Laũkuva gali didžiuotis savo senosios ir naujosios kartos gydytojais, dainininkais, teatralais, muzikais, pedagogais, įvairių mokslo sričių mokslininkais, literatais, žurnalistais ir kt. Apie juos glaustai – Biografijų sąvade.

Nuoširdžiai dėkoju visam gausiam „Versmės“ leidyklos kolektyvui. Už visapusišką paramą dėkoju Šilalės kraštiečių draugijai ir jos pirmininkui Antanui Lingiui. Ačiū autoriams ir laukuviškiams už kantrybę laukiant monografijos darbų pabaigos. Už galimybę išleisti šią knygą, už supratimą ir palaikymą tariu nuoširdų ačiū visiems knygos finansuotojams ir rėmėjams, Šilalės rajono tarybai, jos nariams: merui Albinui Ežerskiui, vicemerui Jonui Gudauskui, administratorei Zitai Lazdauskienei.

 Virginijus Jocys

Turinys

 

Antros dalies turinys
 
 

19

Pratarmė

 
 

ISTORIJA. APLINKINIAI DVARAI IR KAIMAI

21

Vanda Apulskienė (Beniulytė). Apvaršuvos kaimo istorija

32

Jonas Šedbaras. Išnykusių ir nykstančių kaimų atminimo  įamžinimas 

37

Teresė Rubšytė-Ūksienė. Buvo kaimas Bučiai

48

Elena Norkienė (Pronckutė). Selvestrų kaimas

66

Leokadija Baltrušaitienė (Narvydaitė). Juodainių kaimas

79

Virginijus Jocys. Sarviečių kaimas, palivarkas, seniūnija

118

1863–1864 metų įvykiai Laukuvos apylinkėse.  Parengė Gita Kanišauskaitė, Jonas Drungilas

120

Virginijus Jocys. Laukuvos apylinkių dvarai

173

Tallat-Kelpšų genealogija. Vertė Arimeta Vojevodskaitė

 
 

ETNINĖ KULTŪRA

 

183

Nijolė Letukienė. Vestuvių papročiai Padievyčio, Laukuvos  ir kitose Šilalės rajono apylinkėse XIX a. pabaigoje –  XX a. pradžioje

228

Marytė Letukaitė. Žemdirbystės papročiai Laukuvos ir kitose  Šilalės rajono apylinkėse XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje

252

*

Danguolė Svidinskaitė. Religinės tapatybės formavimas:  atvejis Laukuvos parapijoje

270

Vacys Milius. Laukuvos ir Požerės kapinės

278

Jonas Šedbaras. Atgimę ir nauji paminklai

284

Vanda Apulskienė (Beniulytė). Kalvystė Apvaršuvos kaime

289

Elvyra Straševičienė. Medinė Laukuvos statyba

298

Elvyra Straševičienė. Nešiojome klumpes

302

Gražina Žumbakienė. Šiek tiek apie sodybų želdinius

315

Žemaičių papročių teisės normos XX a. pradžios  dokumentuose. Parengė Venantas Mačiekus

320

Jonas Šedbaras. „Medvėgalio“ medžiotojų būrelio tradicijos

327

Jonas Šedbaras. „Draugystės“ gatvės tradicijos

330

Kazys Kėdaitis-Kėdavičius. Vaikų ir piemenų bausmės

332

Kazys Kėdaitis-Kėdavičius. Užgavėnės

336

Inga Levickaitė. Prisiminimai apie Laukuvos siuvėjus

343

Iš Elvyros Racevičienės pasakojimų apie valgius.  Užrašė Janina Samulionytė

352

Eligijus Juvencijus Morkūnas. Ką laukuviškiai atsimena  apie malūnus

358

Agota Sriubienė (Milkintaitė). Padvarninkų kaimo darbai  ir įvairios etnografinės smulkmenos

371

Nijolė Letukienė. Kraitiniai audiniai. Parengė Inga Nenienė

375

Teresė Rubšytė-Ūksienė. Medkopis Bučiuose ir Lapkalnyje

380

Kryžiai ir koplytėlės pakelėse. Parengė Virginijus Jocys

 
 

KALBA

 

389

Albina Auksoriūtė. Laukuvos seniūnijos gyventojų pavardės

395

Marija Razmukaitė. Laukuvos apylinkių gyvenamųjų vietų  vardai (darybos ir kilmės aspektu)

398

Irena Smetonienė (Meištininkaitė). Laukuvos šnektos ypatumai

 
 

TAUTOSAKA

 

405

Povilas Krikščiūnas. Įžangos žodis

406

Iš rinkėjų užrašų. Parinko Povilas Krikščiūnas

411

Laukuviškių dainos. Tekstus parengė Vita Ivanauskaitė.  Melodijas parengė Živilė Ramoškaitė

461

Pasakojamoji tautosaka. Parengė Jūratė Šlekonytė

494

Iš smulkiosios laukuviškių tautosakos.  Parengė Regina Dringelienė

513

Virginijus Jocys. Laukuvos apylinkių muzikantai  ir jų repertuaras. Melodijas parengė Jurgita Zvonkutė

522

Snieguolė Einikytė. Šokio keliu

526

Alfonsas Motuzas. Laukuviškių katalikiškos apeigos ir giesmės

 
 

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 

545

Stefa Rimkevičiūtė. Stanislovas Jurgutis, 1897–1969 metai

558

Antanas Rubšys. Lietuvis – popiežiaus mokytojas  (Apie prelatą Stasį Žilį)

563

Vincentas Drotvinas. Dialektologijos profesorius  Vladas Grinaveckis

565

Stasys Skrodenis. Savas baltiškųjų dievų pasaulyje  (Apie profesorių Norbertą Vėlių)

573

Valdonė Šaulienė. Apie vieną gyvenimą (Apie teatrologą  Petrą Bielskį)

596

Egidija Kaulakytė. Selvestrų Kaulakiai

605

Aldona Šulskytė. Laukuvos gydytoja Dalia Grinkevičiūtė

615

Ričardas Čepas. Brigados generolas Kazys Tallat-Kelpša

618

Ričardas Čepas. Visuomenininkas, advokatas Antanas Sugintas

620

Rimvydas Stropus. Prisiminimai apie Kajetoną Stropų

622

Gita Kanišauskaitė, Jonas Drungilas. Zaleskių giminė

625

Valentinas Girčys. Onos ir Stanislovo Girčių šeima

630

Zigmas Juškevičius. Aleksandra ir Pranas Juškevičiai

635

Petras Lukošius. Toje pačioje šiaudinėje pastogėje

641

Ričardas Čepas. Laukuvos šviesuoliai daktaras Bronislovas  Tallat-Kelpša ir Marija Tallat-Kelpšienė (Sickaitė)

647

*

Gita Kanišauskaitė, Jonas Drungilas. Prelatas Antanas Kaributas  Skinderis iš Požerės

659

Irena Feldmanaitė. Povilo ir Kazimieros (Petkaitės) Mušinskių  šeima iš Padievyčio

666

Regina Greviškienė (Jucevičiūtė). Konstantino ir Aleksandros  (Šedbaraitės) Jucevičių šeima

670

Vytautas Vaičekauskas. Profesorius Rimvydas Stropus:  „Pirmiausia žmogui reikia duoti, o po to pareikalauti...“

675

Senelį, knygnešį Jurgį Taurozą prisiminus.  Iš spaudos parengė Kazys Budginas

678

Edmundas Jaras. Apolinaro ir Elenos (Jacevičiūtės) Jarų  šeimos „kelionė“ į Sibirą

681

Teisininkas, politikas, visuomenininkas Jonas Gudauskis  1890–1980 metais. Parengė Virginijus Jocys

687

Kelionė į Jeruzalę ir atgal (Apie prelatą Antaną Rubšį).  Parengė Virginijus Jocys

713

Skaudi mūsų mokytojų lemtis. Parengė Antanas Girčys,  Zigmas Juškevičius, Agota Sriubienė (Milkintaitė)

725

Snieguolė Jurskytė. Onos (Tallat-Kelpšaitės) ir Alfonso  Jurskių šeima

738

Aldona Ruseckaitė. „Kas padaryta kultūrai, sugrįš į Lietuvą...“ (Juozui Almiui Jūragiui – 90)

747

Virginijus Jocys. Laukuviškiai savanoriai ir kiti kariai

784

Žvilgsnis, akimirka, įvykis (Apie Vaclovą Strauką  ir kitus fotomenininkus). Parengė Virginijus Jocys

857

Kūrėjai iš Laukuvos. Parengė Virginijus Jocys

890

Biografijų sąvadas. Parengė Agota Sriubienė, Virginijus Jocys

 
 

906

Straipsnių, aprobuotų „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos  Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

908

Apie straipsnių autorius

911

Santrumpos ir sutrumpinimai

915

Monografijos „Laukuva“ finansuotojai ir rėmėjai 

918

Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė,  Agota Sriubienė

934

Vietovardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė,  Agota Sriubienė

941

Buvusio Laukuvos valsčiaus žemėlapis.  Sudarė Lidija Kavaliauskienė

942

Svarbiausi Laukuvos apylinkių gamtos, istorijos,  kultūros paminklai bei kitos lankytinos vietos.  Sudarė Vytenis Almonaitis

944

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio  Laukuvos valsčiaus teritorijoje. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

946

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

948

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

 
 
 
Pirmos dalies turinys
 

19

Pratarmė

 
 

GAMTA

 

23

Filomena Kavoliutė. Graži Laukuvos žemė

26

Zigmas Malinauskas. Laukuvos žemės gelmių sandara ir raida

33

*

Filomena Kavoliutė. Laukuvos apylinkių kultūrinio  kraštovaizdžio raida

49

Benas Jankauskas. Žemaičių aukštumos dirvožemių erozija  ir žemės ūkio veiklos ypatybės juose

71

Kazys Praeras. Laukuvos apylinkių gamtos ir kultūros  vertybės Varnių regioniniame parke

90

Jonas Šedbaras. Kelpšaičių (Laukuvos) parko įkūrimo idėja  ir jos realizavimas

107

Filomena Kavoliutė, Audronė Evčenkienė. Laukuvos  meteorologijos stotis

 
 

ISTORIJA

 

113

Valdemaras Šimėnas. Archeologinė Laukuvos apylinkių praeitis

140

*

Vykintas Vaitkevičius. Laukuvos šventvietės

171

*

Vytenis Almonaitis. Laukuvos apylinkės kryžiuočių karo kelių  aprašymų duomenimis

183

*

Romas Batūra. Laukuvos žemė Medvėgalio prieigų gynyboje  XIV amžiuje

189

*

Jonas Drungilas. Laukuvos apylinkių bajorija XVI–XVIII amžiuje

200

Jonas Drungilas. Šiauduvos tijūnai XVI–XVII amžiuje

ISTORIJA. KULTŪROS PAVELDAS

203

Olegas Fediajevas. Archeologiniai Laukuvos bažnyčios  šventoriaus kasinėjimai 2002–2003 metais

205

Povilas Spurgevičius. Senosios ir naujosios Laukuvos bažnyčių  statybų istorijos fragmentai

210

Kazys Misius. Laukuvos ir Požerės dvasininkai – bažnytinio  meno kūrėjai ir saugotojai

215

*

Dalia Klajumienė. Laukuvos ir Požerės bažnyčių interjerų  dekoro paveldas

227

Girėnas Povilionis. Laukuvos ir Požerės bažnyčių vargonai

231

Povilas Šverebas. Laukuvos ir Požerės bažnyčių varpai

238

*

Vilma Karvelytė-Balbierienė. Laukuvos miestelio ir Juodainių  gyvenvietės architektūros kultūrologiniai tyrimai

ISTORIJA. TARPUKARIS. 1918–1940 METAI

279

Ričardas Čepas. Iš Laukuvos valsčiaus savivaldybės  1918–1940 metų istorijos

299

Kazys Misius. Iš Laukuvos pašto praeities (Iki 1940 metų)

306

Zigmas Juškevičius. Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos (LKJS)  „Pavasaris“ Laukuvos kuopa 1918–1940 metais

322

Zigmas Juškevičius. Lietuvių tautininkų sąjungos Laukuvos  skyrius-apylinkė 1927–1940 metais

339

Zigmas Juškevičius. Laukuvos šaulių būrys 1920–1940 metais

390

1918–1940 m. Laukuvos valsčiaus draugijos, sąjungos ir kitos  visuomeninės organizacijos. Sudarė Zigmas Juškevičius

ISTORIJA. ŠVIETIMAS

396

Kazys Misius. Draudžiamos lietuvių spaudos platinimas  Laukuvos apylinkėse 1868–1904 metais

400

Genovaitė Vičiauskienė (Verbliugevičiūtė). Daraktorinė Laukuvos  parapijos Selvestrų kaimo mokykla

401

Zigmas Juškevičius. Laukuvos valsčiaus pradžios mokyklos  1918–1940 metais

446

Stanislovas Buchaveckas. Laukuvos valsčiaus pradžios mokyklos  ir jų mokytojai 1940–1944 metais

461

Viktoras Alekna. Laukuvos gimnazija 1943–1944 metais  (Atsiminimai)

472

*

Stanislovas Buchaveckas. Laukuvos gimnazija 1943–1944 metais

486

Aiva Aleksandravičiūtė. Mokykla ir teatras

504

Zigmas Juškevičius. Laukuvos ir jos apylinkių mokyklos  1944–1987 metais

516

Olga Macienė. Iš Požerės mokyklos istorijos

530

Padievyčio (Šiauduvos) mokyklos kūrimosi istorija  ir dabartinė veikla. Parengė Irena Darčienė

535

Norbertas Vėlius ir Laukuvos gimnazija. Parengė  Aurelija Bitinienė

558

*

Antanas Čiužas. Laukuvos gimnazija: vertybių paieškos  sociologiniu požiūriu

ISTORIJA. IŠ KULTŪROS GYVENIMO

606

Iš laukuviškių pasipriešinimo kovų kūrybos 1950–1953 metais.  Parengė Kazys Misius

629

Petras Bielskis. Laukuvos bendruomenės teatrinė savimonė

645

Pranas Žakevičius. Laukuvos kultūrinis gyvenimas  1955–2002 metais

652

Saulius Macas. Laukuvos stalo teniso sekcijos metraštis  1984–2002 metais

658

Aleksandras Šidlauskas. Laukuvos kultūrinio gyvenimo epizodai  1972–1979 metais

661

Anatolija Bruškytė. Laukuvos vidurinės mokyklos-gimnazijos  muziejaus istorija (1964–2000 m.)

676

Angelė Petkuvienė. Laukuvos biblioteka

679

Virgilijus Ačas. Laukuvos poetai

686

Virginijus Jocys. Kodėl žemaičiai mėgsta aukštį?

ISTORIJA. ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIS

697

Vytautas Skebas. Žemės ūkis 1940–2002 matais

716

Jūratė Balčiūtė. Arklys Laukuvos apylinkėse

735

Jonas Šedbaras. Laukuvos apylinkės miškai ir ūkinė veikla juose

743

Edmundas Stankus. Žemės reforma Laukuvoje  ir jos apylinkėse 1991–2003 metais

746

*

Valentina Ratkevičienė. Laukuvos ūkininkų gyvenimo ir veiklos  sąlygos

ISTORIJA. ĮMONĖS. ĮSTAIGOS

767

Rimantas Keliuotis. Laukuvos pieninė

777

Zigmas Michnevičius. Kauno–Klaipėdos greitkelis

783

Žemaičių plentas. Parengė Virginijus Jocys

793

Ričardas Čepas. Laukuvos vaistinė, ambulatorija ir ligoninė

799

Virginijus Jocys. Pastatų iš degto ir nedegto molio statybos  Lietuvoje ir Laukuvoje apžvalga

808

Jonas Budreckas. Iš Laukuvos apylinkių elektros  ir radiotechnikos objektų istorijos

 
 

ATGIMIMAS. DABARTIS

 

813

Interviu su Šilalės rajono meru Valdemaru Jasevičiumi.  Kalbino Virginijus Jocys

839

Bronislava Jurgaitienė. Prisiminimai apie Lietuvos  persitvarkymo sąjūdžio (LPS) iniciatyvinės grupės kūrimąsi  Laukuvos miestelyje

845

Anatolija Bruškytė. Spaudo kalnas – gamtos ir kultūros  paminklas

851

Jonas Šedbaras. Tremtinių kryžiai Laukuvoje

853

Darius Peckus. Didžiojo Medvėgalio Krivūlė (Skiriama  Palangos pirmojo viešo lietuviško vaidinimo šimtmečiui)

865

Eglė Vertelkaitė. Laukuvos herbo kūrimas

869

Aleksandra Paldavičienė. Laukuvos seniūnija

874

Zenonas Levickis. Bilionių seniūnija

 
 

875

Straipsnių, aprobuotų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“  Mokslo darbų komisijos, santraukos anglų kalba

882

Apie straipsnių autorius

885

Santrumpos ir sutrumpinimai

888

Leidinio rėmėjai

889

Asmenvardžių rodyklė

908

Vietovardžių rodyklė

915

Buvusio Laukuvos valsčiaus žemėlapis.  Sudarė Lidija Kavaliauskienė

916

Svarbiausi Laukuvos apylinkių gamtos, istorijos, kultūros  paminklai bei kitos lankytinos vietos. Sudarė Vytenis Almonaitis

918

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio  Laukuvos valsčiaus teritorijoje. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

920

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

922

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

 
 

Spalvotos iliustracijos 577–592, 817–832 p.

*Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, aprobuoti monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos. Straipsnių santraukos anglų kalba p. 875–881.

Contents

  

19

Preface

 

 

 

HISTORY. MANORS AND VILLAGES IN THE SURROUNDING AREA

21

Vanda Apulskienė (Beniulytė). The history of Apvaršuva Village

32

Jonas Šedbaras. The perpetuation of vanishing and vanished villages

37

Teresė Rubšytė Ūksienė. There was a village–the Bučiai

48

Elena Norkienė (Pronckutė). The Selvestrai Village

66

Leokadija Baltrušaitienė (Narvydaitė). The Juodainiai Village

79

Virginijus Jocys. The Sarviečiai Village, a minor manor and Seniūnija (a neigbourhood)

118

The events of 1863 in Laukuva area. Prepared Gita Kanišauskaitė and Jonas Drungilas

120

Virginijus Jocys. The manors of Laukuva area

173

The Tallat-Kelpšos genealogy. Translated by Arimeta Vojevodskaitė

 

ETHNIC CULTURE

 

183

Nijolė Letukienė (Jašinskytė). The wedding customs in the area of Šilalė, Padievytis, Laukuva and other areas from the end of the 19th c. to the beginning of the 20th c.

228

Marytė Letukaitė. The agricultural customs in Laukuva and other areas of Šilalė District from the end of the 19th c. to the beginning of the 20th c.

252

*

Danguolė Svidinskaitė. The formation of religious identity: the Laukuva parish case

270

Vacys Milius. The cemeteries of Laukuva and Požerė

278

Jonas Šedbaras. The revived and new monuments

284

Vanda Apulskienė (Beniulytė). Blacksmith’s work in the Apvaršuva village

289

Elvyra Straševičienė. The timbering in Laukuva area

298

Elvyra Straševičienė. We used to wear klumpės (wooden shoes, clogs)

302

Gražina Žumbakienė. A bit about the farmstead greenery

315

The Samogitian common law norms in the documents from the beginning of the 20th c. Prepared by Venantas Mačiekus

320

Jonas Šedbaras. The traditions of Medvėgalis hunters’ circle

327

Jonas Šedbaras. The traditions of Draugystės Street

330

Kazys Kėdaitis-Kėdavičius. The punishments for children and shepherds

332

Kazys Kėdaitis-Kėdavičius. The Shrovetide

336

Inga Levickaitė. About Laukuva tailors and dressmakers

343

The retellings of Elvyra Racevičienė about dishes and meals. Recorded Janina Samulionytė

352

Eligijus Juvencijus Morkūnas. What do Laukuva dwellers recollect about the mills

358

Agota Sriubienė (Milkintaitė). Padvarninkai village works and ethnographical miscellany

371

Nijolė Letukienė. Dowry cloths. Prepared by Inga Nenienė

375

Teresė Rubšytė-Ūksienė. Harvesting honey from beehives in Bučiai and Lapkalnis villages

380

Crosses at the roadsides. Prepared Virginijus Jocys

 

 

LANGUAGE

 

389

Albina Auksoriūtė. The surnames of Laukuva Neighbourhood dwellers

395

Marija Razmukaitė. The names of living places of Laukuva environs (From the point of view of their formation and origin)

398

Irena Smetonienė (Meištininkaitė). The peculiarities of Laukuva dialect

 

 

FOLK-LORE

 

405

Povilas Krikščiūnas. The opening remarks

406

From the collectors’ notes. Selected by Povilas Krikščiūnas

411

The songs of Laukuva dwellers. The texts were prepared by Vita Ivanauskaitė. The melodies were prepared by Živilė Ramoškaitė

461

The narrative folk-lore. Prepared by Jūratė Šlekonytė

494

From the small-form folklore of Laukuva dwellers. Prepared by Regina Dringelienė

513

Virginijus Jocys. The musicians of Laukuva area and their repertoire. The melodies were prepared by Jurgita Zvonkutė

522

Snieguolė Einikytė. Along the road of dance

526

Alfonsas Motuzas. The Catholic rituals and cantos of Laukuva people

 

 

OUTSTANDING PEOPLE

 

545

Stefa Rimkevičiūtė. Stanislovas Jurgutis, 1897–1969

558

Antanas Rubšys. A Lithuanian–the Pope’s teacher (About Prelate Stasys Žilys)

563

Vincentas Drotvinas. Professor of dialectology Vladas Grinaveckis

565

Stasys Skrodenis. At home in the world of the Baltic gods (About Professor Norbertas Vėlius)

573

Valdonė Šaulienė. About one life (About theatrologist Petras Bielskis)

596

Egidija Kaulakytė. The Kaulakiai from Selvestros

605

Aldona Šulskytė. Laukuva physician Dalia Grinkevičiūtė

615

Ričardas Čepas. General Kazys Tallat-Kelpša

618

Ričardas Čepas. Public-spirited man–lawyer Antanas Sugintas

620

Rimvydas Stropus. Reminiscences about Kajetonas Stropus

622

Gita Kanišauskaitė, Jonas Drungilas. The kinsfolk of the Zaleskiai

625

Valentinas Girčys. The family of Ona and Stanislovas Girčiai

630

Zigmas Juškevičius. Aleksandra and Pranas Juškevičiai

635

Petras Lukošius. Under the same straw-thatched shelter

641

Ričardas Čepas. Enlightened people of Laukuva–Dr. Bronislovas Tallat-Kelpša and Marija Tallat-Kelpšienė (Sickaitė)

647

*

Gita Kanišauskaitė, Jonas Drungilas. Prelate Antanas Kaributas Skinderis from Požerė

659

Irena Feldmanaitė. The family of Povilas and Kazimiera (Petkaitė) Mušinskai from Padievytis

666

Regina Greviškienė (Jucevičiūtė). Konstantinas and Aleksandra (Šedbaraitė) Jucevičiai

670

Vytautas Vaičekauskas. Professor Rimvydas Stropus: “First of all, the man should be given, only then he should be called to account…”

675

Old man Jurgis Tauroza. Prepared from the press by Kazys Budginas

678

Edmundas Jaras. A “journey” of Apolinaras and Elena (Jacevičiūtė) Jarai family to Siberia

681

A lawyer, politician and public-spirited man Jonas Gudauskis in 1890–1980. Prepared by Virginijus Jocys

687

A journey to Jerusalem and back (About Prelate Antanas Rubšys). Prepared by Virginijus Jocys

713

A painful destiny of our teachers. Prepared by Antanas Girčys, Zigmas Juškevičius and Agota Sriubienė (Milkintaitė)

725

Snieguolė Jurskytė. The family of Ona (Tallat-Kelpšaitė) and Alfonsas Jurskiai

738

Aldona Ruseckaitė. “What has been done for culture will come back to Lithuania…” (Juozas Almis Jūragis is 90)

747

Virginijus Jocys. Laukuva volunteers and soldiers

784

A glance, a moment and, an event (About Vaclovas Straukas and other photography artists). Prepared by Virginijus Jocys

857

Creators from Laukuva. Prepared by Virginijus Jocys

890

The index of biographies. Prepared by Virginijus Jocys and Agota Sriubienė

 

 

906

The English summaries of the papers approved by the “Lietuvos valsčiai” Monograph Series Commission for Scientific Works

908

About the authors

911

Abbreviations

915

Contributors and sponsors of the monograph “Laukuva”

918

The index of personal names. Compiled by Jūratė Baradinskienė and Agota Sriubienė

934

The index of place names. Compiled by Jūratė Baradinskienė and Agota Sriubienė

941

The map of former Laukuva Valsčius. Compiled up by Lidija Kavaliauskienė

942

The main monuments of nature, history and culture, as well as other sight-worthy sites in the environs of Laukuva. Compiled by Vytenis Almonaitis

944

The present cartographic and demographic situation in the territory of the former Laukuva Valsčius. Compiled by Lidija Kavaliauskienė

946

The map of former Lithuania’s valsčiai

948

About the series “Lietuvos valsčiai”

 

 

 

Contents of the first part

 

19

Preface

 

 

NATURE

 

23

Filomena Kavoliutė. The beautiful land of Laukuva

26

Zigmas Malinauskas. The structure and development of the earth entrails of Laukuva

33

*

Filomena Kavoliutė. The development of cultural landscape of Laukuva surroundings

49

Benas Jankauskas. The soil erosion of the Samogitian hills and the peculiarities of agricultural activities in them

71

Kazys Praeras. Laukuva environs nature and culture values in the regional park of Varniai

90

Jonas Šedbaras. The idea of Kelpšaičiai (Laukuva) park establishment and its realization

107

Filomena Kavoliutė, Audronė Evčenkienė. The meteorological station of Laukuva

 

 

HISTORY

 

113

Valdemaras Šimėnas. The archaeological past of Laukuva environs

140

*

Vykintas Vaitkevičius. The sacred sites of Laukuva

171

*

Vytenis Almonaitis. Laukuva environs by the crusaders’ war roads descriptions data

183

*

Romas Batūra. Laukuva land in the Medvėgalis’ approaches defense in the 14th cent.

189

*

Jonas Drungilas. The nobility of Laukuva environs in the 16th–18th cent.-s

200

Jonas Drungilas. The stewards of Šiauduva in the 16th–18th cent.-s

HISTORY. CULTURAL HERITAGE

203

Olegas Fediajevas. The archaeological excavations of Laukuva church-yard in 2002–2003

205

Povilas Spurgevičius. The fragments of the old and new Laukuva churches building history

210

Kazys Misius. The priests of Laukuva and Požerė–the church art creators and preservers

215

*

Dalia Klajumienė. The décor heritage of Laukuva and Požerė churches interiors

227

Girėnas Povilionis. The organs of Laukuva and Požerė churches

231

Povilas Šverebas. The bells of Laukuva and Požerė churches

238

*

Vilma Karvelytė-Balbierienė. The cultorological research of Laukuva town and Juodainiai settlement architecture

HISTORY. INTERWAR PERIOD

279

Ričardas Čepas. From the local administration 1918–1942 history of Laukuva district

299

Kazys Misius. From the past of Laukuva post office (Till 1940)

306

Zigmas Juškevičius. The Laukuva branch of the Lithuanian Catholic Youth Union “Pavasaris” (“Spring”) in 1918–1940

322

Zigmas Juškevičius. The Laukuva branch of the Lithuanian National Union in 1927–1940

339

Zigmas Juškevičius. The home-guard (“šauliai”) unit of Laukuva in 1920–1940

390

Zigmas Juškevičius. The societies, unions and other social organizations of Laukuva district in 1918–1940

HISTORY. EDUCATION

396

Kazys Misius. The spread of banned Lithuanian press circulation in Laukuva environs in 1868–1904

400

Genovaitė (Vičiauskienė) Verbliugevičiūtė. The secret (“daraktorinė”) Laukuva parish Selvestrai village school

401

Zigmas Juškevičius. The primary schools of Laukuva district in 1918–1940

446

Stanislovas Buchaveckas. The primary schools of Laukuva district and their teachers in 1940–1944

461

Viktoras Alekna. The gymnasium of Laukuva in 1943–1944 (Reminiscences)

472

*

Stanislovas Buchaveckas. The gymnasium of Laukuva in 1943–1944

486

Aiva Aleksandravičiūtė. School and theatre

504

Zigmas Juškevičius. The schools of Laukuva district and town environs in 1944–1987

516

Olga Macienė. From the history of Požerė school

530

The establishment history and present activities of Padievytis (Šiauduva) school. Prepared by Irena Darčienė

535

Norbertas Vėlius and Laukuva gymnasium. Prepared by Aurelija Bitinienė

558

*

Antanas Čiužas. The gymnasium of Laukuva: the search for values from sociological viewpoint

HISTORY. FROM CULTURAL LIFE

606

From the resistance movement creative works of Laukuva people in 1950–1953. Prepared by Kazys Misius

629

Petras Bielskis. The theatrical self-consciousness of Laukuva community

645

Pranas Žakevičius. Laukuva cultural life in 1955–2002

652

Saulius Macas. The manuscript of Laukuva table tennis section in 1984–2002

658

Aleksandras Šidlauskas. The episodes of Laukuva cultural life in 1972–1979

661

Anatolija Bruškytė. The museum history of Laukuva middle-school gymnasium (1964–2000)

676

Angelė Petkuvienė. The library of Laukuva

679

Virgilijus Ačas. The poets of Laukuva

686

Virginijus Jocys. Why do the Samogitians like altitude?

HISTORY. AGRICULTURE AND FORESTRY

697

Vytautas Skebas. Agriculture (1940–2002)

716

Jūratė Balčiūtė. The horse in Laukuva environs

735

Jonas Šedbaras. The forests of Laukuva environs and economic activities in them

743

Edmundas Stankus. The agricultural reform in Laukuva and in its environs in 1991–2003

746

Valentina Ratkevičienė. The conditions of Laukuva farmers life and activities

HISTORY. ENTERPRISES. OFFICES

767

Rimantas Keliuotis. The dairy of Laukuva

777

Zigmas Michnevičius. The turnpike of Kaunas–Klaipėda

783

The Samogition highway. Prepared by Virginijus Jocys

793

Ričardas Čepas. The chemist’s shop, out-patients’ clinic and hospital of Laukuva

799

Virginijus Jocys. The review of construction of buildings out of burnt and unburnt clay in Lietuva and Laukuva

808

Jonas Budreckas. From the history of Laukuva environs electric and radio technology objects

 

 

REVIVAL. THE PRESENT

 

813

An interview with Valdemaras Jasevičius, the mayor of Šilalė district. Interviewed by Virginijus Jocys

839

Bronislava Jurgaitienė. Reminiscences of the Lithuanian Revival Movement (LRM) initiative group formation in Laukuva town

845

Anatolija Bruškytė. The mountain of Spaudas–a monument of nature and culture

851

Jonas Šedbaras. The crosses of the deported in Laukuva

853

Darius Peckus. The “People’s” Assemble on the hill of Medvėgalis (Devoted to the centenary of the first public Lithuanian theatre performance in Palanga)

865

Eglė Vertelkaitė. The creation of Laukuva coat-of-arms

869

Aleksandra Paldavičienė. The seniūnija (a minor district) of Laukuva

874

Zenonas Levickis. The minor district of Bilioniai

 

 

875

The summaries in English of the papers approved by the “Lietuvos valsčiai” monograph series Scientific Works Commission

882

About the authors of the papers

885

Abbreviations

888

Sponsors of the publication

889

The index of personal names

908

The index of place names

915

The map of former Laukuva valsčius. Made up by Lidija Kavaliauskienė

916

The most important Laukuva environs nature, history and culture monuments and other visitable places. Made up by Vytenis Almonaitis

918

The present cartographic and demographic situation in the territory of former Laukuva valsčius (the minor administrative unit). Made up by Lidija Kavaliauskienė

920

The map of former “Lithuania’s valsčiai”

922

About the series “Lietuvos valsčiai”

 

 

Colored illustrations p. p. 577–592, 817–832

 

 

*The asterisk in the contents marks the papers approved by the monograph series „Lietuvos valsčiai“ Scientific Works Commission.  The papers’ summaries in English are given on p. p. 875–881.

 

Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt