lankymasis šioje svetainėje

 


Monografijos „Laukuva“ II dalis straipsnių planas

ISTORIJA. APLINKINIAI DVARAI IR KAIMAI

 1. Vanda Apulskienė. Apvaršuvos kaimo istorija
 2. Jonas Šedbaras. Kaimo gyventojų įamžinimas
 3. Teresė Ūksienė. Buvo kaimas – Bučiai
 4. Virginijus Jocys. Sarviečių kaimas, palivarkas, seniūnija
 5. Gita Kanišauskaitė, Jonas Drungilas. 1863 m. įvykiai Laukuvos apylinkėse
 6. Virginijus Jocys. Laukuvos apylinkių dvarai
 7. Tallat-Kelpšų genealogija. Vertė Arimeta Vojevodskaitė

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Nijolė Letukienė (Jašinskytė). Vestuvių papročiai Šilalės, Padievyčio, Laukuvos ir kitose apylinkėse XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje
 2. Marija Letukaitė. Žemdirbystės papročiai Laukuvos ir kitose Šilalės rajono apylinkėse XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje
 3. * Danguolė Svidinskaitė. Religinės tapatybės formavimas: atvejis Laukuvos parapijoje

 4. Vacys Milius. Laukuvos ir Požerės kapinės
 5. Jonas Šedbaras. Atgimę ir nauji paminklai
 6. Vanda Beniulytė-Apulskienė. Kalvystė Apvaršuvos kaime
 7. Nijolė Letukienė (Jašinskytė). Kraitiniai audiniai. Parengė Inga Nėnienė
 8. Gražina Žumbakienė. Šiek tiek apie sodybų želdinius
 9. Inga Levickaitė. Apie Laukuvos siuvėjus
 10. Elvyra Straševičienė. Medinė statyba Laukuvos apylinkėse
 11. Janina Samulionytė. Elvyros Racevičienės pasakojimai apie valgius
 12. Teresė Ūksienė. Bučių kaimo papročiai: šventės ir šiokiadieniai
 13. Teresė Ūksienė. Medkopis Bučiuose ir Lapkalnyje
 14. Elvyra Straševičienė. Nešiojome klumpes
 15. Kazimieras Kėdaitis-Kėdavičius. Vaikų ir piemenų bausmės
 16. Kazimieras Kėdaitis-Kėdavičius. Užgavėnės
 17. Žemaičių papročių teisės normos XX a. pradžios dokumentuose. Parengė Venantas Mačiekus
 18. Jonas Šedbaras. Laukuvos miestelio „Draugystės“ gatvės tradicijos
 19. Jonas Šedbaras. „Medvėgalio“ medžiotojų būrelio tradicijos
 20. Agota Sriubienė. Etnografinės smulkmenos
 21. Virginijus Jocys. Kryžiai pakelėse

KALBA

 1. Albina Auksoriūtė. Laukuvos seniūnijos gyventojų pavardės 

 2. Marija Razmukaitė. Laukuvos apylinkių gyvenamųjų vietų vardai (Darybos ir kilmės aspektu) 

 3. Irena Smetonienė. Laukuvos šnektos ypatumai 

TAUTOSAKA

 1. Povilas Krikščiūnas. Įžangos žodis
 2. Povilas Krikščiūnas. Iš rinkėjų užrašų
 3. Laukuviškių dainos. Tekstus parengė Vita Ivanauskaitė. Melodijas parengė Živilė Ramoškaitė
 4. Pasakojamoji tautosaka. Parengė Jūratė Šlekonytė
 5. Iš smulkiosios laukuviškių tautosakos. Parengė Regina Dringelienė
 6. Virginijus Jocys. Laukuvos apylinkių muzikantai ir jų repertuaras. Melodijas parengė Jurgita Zvonkutė
 7. Snieguolė Einikytė. Šokio keliu
 8. Alfonsas Motuzas. Laukuviškių katalikiškos apeigos ir giesmės
 9. Živilė Ramoškaitė. Dainos

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Ričardas Čepas. Generolas Kazys Tallat-Kelpša
 2. Valdonė Šaulienė. Apie vieną gyvenimą (Apie teatrologą Petrą Bielskį)
 3. Stefa Rimkevičiūtė. Stanislovas Jurgutis, 1897–1969 metai
 4. Ričardas Čepas. Gydytojas Jonas Ukrinas
 5. Aldona Šulskytė. Laukuvos gydytoja Dalia Grinkevičiūtė
 6. Senelis Jurgis Tauroza. Iš spaudos parengė Kazys Budginas
 7. Rimvydas Stropus. Prisiminimai apie Kajetoną Stropų
 8. Zigmas Juškevičius. Aleksandra ir Pranas Juškevičiai
 9. Ričardas Čepas. Matininkas Apolinaras Jaras ir jo šeima
 10. Stasys Skrodenis. Savas baltiškųjų dievų pasaulyje (Apie profesorių Norbertą Vėlių)
 11. Antanas Rubšys. Lietuvis – popiežiaus mokytojas (Apie prelatą Stasį Žilį)
 12. Vincentas Drotvinas. Dialektologijos profesorius Vladas Grinaveckas
 13. Onos (Tallat-Kelpšaitės) ir Alfonso Jurskių šeima. Parengė Virginijus Jocys
 14. Petras Lukošius. Toje pačioje šiaudinėje pastogėje
 15. Egidija Kaulakytė. Selvestrų Kaulakiai
 16. Ričardas Čepas. Visuomenininkas advokatas Antanas Sugintas
 17. Ričardas Čepas. Laukuvos šviesuoliai dr. Bronislovas Tallat-Kelpša ir Marija Tallat-Kelpšienė (Sisickaitė)
 18. Irena Feldmanaitė. Povilo ir Kazimieros (Petkaitės) Mušinskių šeima iš Padievyčio
 19. Valentinas Girčys. Onos ir Stanislovo Girčių šeima
 20. Regina Greviškienė (Jucevičiūtė). Konstantinas ir Aleksandra (Šedbaraitė) Jucevičiai
 21. Kelionė į Jeruzalę ir atgal (Apie prelatą Antaną Rubšį). Parengė Virginijus Jocys
 22. * Gita Kanišauskaitė, Jonas Drungilas. Prelatas Antanas Skinderis iš Požerės

 23. Gita Kanišauskaitė, Jonas Drungilas. Zaleskių giminė
 24. Žvilgsnis, akimirka, įvykis (Apie Vaclovą Strauką ir kitus fotomenininkus). Parengė Virginijus Jocys
 25. Ričardas Čepas. Laukuviškiai savanoriai, kariai
 26. Virginijus Jocys. Kūrėjai iš Laukuvos
 27. Biografijų sąvadas. Parengė Virginijus Jocys, Agota Sriubienė

Straipsnių, aprobuotų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos, santraukos anglų kalba

Apie straipsnių autorius

Santrumpos ir sutrumpinimai

Leidinio rėmėjai

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Buvusio Laukuvos valsčiaus žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

Svarbiausi Laukuvos apylinkių gamtos, istorijos, kultūros paminklai bei kitos lankytinos vietos. Sudarė Vytenis Almonaitis

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Laukuvos valsčiaus teritorijoje. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

Spalvotos iliustracijos

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2005 07 18

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt