lankymasis šioje svetainėje

 


Laukuva II dalis

(51 aut.,  71 str.,  952 p.,  1000 egz., 2008 m., 14-oji serijos knyga)

Vietovardžių rodyklė (780 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V W Z Ž

 

A
Abestinų laũkas, drv.  31
Adakãvas, par. ir bažn.  649
Ãfrika, pas. d.  613
Ageláičiai, k.  343
Agluonėnai, k.  581, 582
Agrà (Agra) (Indija), mst.  625
Akmenà, up.  322
Akmenýtė, vnk.  727, 729, 731, 736
Akmẽnė, mstl.  859
Akmòlinskas (Rusija), sr.  633, 634
Akulšètas (Rusija), gyv.  717, 719
Alahabãdas (Indija), mst.  624
Alytùs, mst.  327, 329, 616, 636, 679, 680, 749; r.  666, 749
Alkuopis, k.  752
Alma Atà (Kazachija), mst.  887
Álpės, kln.  562, 604
Alsėdžiai, mstl.  900
Altãjus (Rusija), kr.  900
Ãma (Kanada), mst.  562
Amèrika, pas. d. (čia vartojama JAV valstybės prasme)  41, 51, 53, 54, 65, 66, 319, 339, 74–77, 409, 545, 554, 557, 596, 597, 600, 616, 619, 654, 664, 666, 676, 685, 697, 703, 727, 736, 739, 869
Ãmos vyskupijà (Kvebèke, Kanadoje)  560
Ámsterdamas (Nyderlandai), mst.  743, 746
Ánčia, up.  322
Ánglija, valst. (neofic.)  617, 624, 727, 728, 902
Anykščiaĩ, mst.  345
Antiòchija (Indija), mst.  624, 625
Apvaršuvà (Apvaršuva), k.  5, 12, 19, 21–23, 25–34, 78, 155, 284, 285, 287–289, 389, 397, 512, 883, 892
Archángelskas (Rusija), mst., sr.  646, 727
Argentinà, valst.  88
Ariógala, r.  678
Árkties vandenynas  614
Artimieji Rytaĩ, pas. d.  688
Asių kálnas  32
Atlánto vandenynas  695, 899
Áugsburgas (Vokietija), mst.  733, 734, 896
Aukštagìrė, k.  297, 358, 363, 365, 366, 369, 407, 420, 423, 442, 445, 713, 715, 716, 720, 752, 756, 859, 896
Aukštagìris, Aukštagìrės kln.  677, 720, 943; mitol. akmuo  943
Aukštaitijà, etn. sr.  859, 868
Aukštóji Panemùnė, mstl.  731
Austrãlija, pas. d., valst.  55, 56, 64, 99, 738, 739, 741–747
Áustrija, valst.  617, 653, 728, 891
Aušrõs Vartai (Vilnius)  872
Avẽlės kálnas  31
Ąžuolijà, k.  722

 

B
Bãbas, klv.  31
Bãbtai, mstl.  899
Bačkónys, k.  602
Bad Salzuhgenas (Vokietija), mst. Tiuringijoje  682
Bagdõnas, k.  389
Bagdõniškės, k.  622
Balčkìnės, krm.  31
Balsiaĩ, bžnk.  334; k.  636; sen.  529
Balstogė (Lenkija), mst. 639
Baltarùsija, valst.  171, 568, 635
Báltdvaris, dv.  630
Baltgudijà (Baltarusija)  181
Báltijos jūra  327
Báltkalnis, k.  80, 94, 95, 312, 389, 397, 738, 893; plvk.  83
Bangalòras (Indija), mst.  624
Baravỹkai, k.  720
Bardžiaĩ, k.  659
Barsėkalnis, klv.  31
Bartãšiškė, k.  40, 756
Batáičiai, dv.  174
Batakiaĩ, mstl.  616, 648
Baubliaĩ, k.  21, 22, 28, 29, 81, 147, 357, 382, 384, 389, 396, 512, 755, 890
Baublių karčemà  163
Baublỹs (muziejus)  565
Bavãrija (Vokietija), sr.  344, 733, 734
Bazilióniai, k.  894
Belgija, valst.  617, 728
Bengãlija (Pietų Azija), ist. sr.  624
Berlýnas (Vokietija), mst.  598, 614, 624, 891
Béržė, k.  356, 396, 754
Béržėnai, vls.  623
Betýgala, mstl.  343
Bijõtai, k.  860, 899
Bilióniai, Biliónys, k.  94, 112, 282, 358, 368, 370, 396, 407, 410, 411, 420, 429, 438, 442, 445, 449–451, 453, 455, 456, 458, 474, 475, 478, 483, 488, 489, 494, 514, 516, 540, 636, 716, 755, 858, 859, 861, 862, 864, 894, 897; plkln.  943
Biriusà, up.  717
Bìrštonas, mst.  723
Bìržai, pilis  121
Býtlaukis, k.  395
Bóbų kálnas (Bóbkalnis, Mergkalnis), kln.  21
Bonà (Vokietija), mst.  860
Bòstonas (JAV), mst.  602, 617, 624, 641, 646
Briùselis (Belgija), mst.  658
Brònksas (Bronx) (JAV), Niujorko mst. d.  704
Brùklinas (Brooklyn) (JAV), Niujorko mst. d.  614
Bùciškė, k.  389, 396, 731
Bùciškė (Béržė), dv.  122, 156, 166
Bučiaĩ, k.  5, 6, 12, 13, 19, 37–40, 43–45, 203, 208, 375, 377, 389, 396, 482, 687, 708, 753, 754, 891, 896; kap.  943
Budapèštas (Vengrija), mst.  892
Bùgas, up.  639
Bukovinà, regionas Karpatuose  615
Bulgãrija, valst.  326
Bùrbiškiai (Bùrbiškė), k.  21, 22, 25, 28, 29, 34, 94, 389, 396, 492; plkln.  19, 22, 943; plvrk.  122
Buriãtija, valst. Rusijoje  642
Burkėnai, k.  39
Burkãlė (Burkãlis), ež.  636, 637

 

C
Ceilònas (dab. Šri Lanka), valst.  625
Celinogrãdas (Akmòlinskas, dab. Astanà), mst.  634
Chalbury (Anglija), mstl.  615
Chersònas (Ukraina), sr.  641
Ciùrichas (Šveicarija), mst.  602

 

Č
Čečėnija, valst.  613
Čèkija, valst.  565
Čekoslovãkija, valst.  728
Čepáičiai, k.  21, 23, 27, 29; dv.  138; plvrk.  122
Čikagà (JAV), mst.  32, 87, 127, 129, 144, 161, 252, 303, 557, 597, 599, 600, 614, 619, 623, 648, 655, 662, 665, 682, 685, 686, 737, 749, 750, 871, 874, 887, 890–893, 897–899, 901
Čiòrnaja Pãdina (Rusija, Saratovo sr.), k.  568

 

D
Daglėnai, k.  598
Dáiniškė, k.  81, 280, 389, 396, 512, 755
Dalgaĩ, k.  147
Dãlinas, sala  598
Dãnė, up.  582
Dãnija, valst.  51, 898
Danilavà, k.  601
Dargãliai, dv.  147; k.  389, 396, 559, 687, 899, 943; kap.  943; plvrk.  122
Dárgiai, k.  135, 137, 389, 396, 407, 487, 488, 770
Dárgiškė, k.  754
Daũgpilis (Latvija), mst.  878
Dẽgliškė, k.  147, 295, 298, 304, 314, 389, 396, 407, 409, 484, 491, 512, 544
Degùčiai, k.  53, 150, 302, 396, 527, 755
Degùčiai I, k.  389, 396
Degùčiai II, k.  389
Degutãliai, k.  63, 147, 228, 230, 250, 389, 396
Didieji Vankiaĩ, k.  389, 761, 894
Didžióji Britãnija, valst.  860
Dievẽniškės, mstl.  567
Diẽvytis, Dỹvytis, ež.  125, 139, 142, 145, 146, 396, 464, 490, 554, 559, 561, 597, 619, 659, 660, 665, 683, 684, 697, 702, 703, 705, 726, 735, 866, 869, 872, 874; apyl.  665; kln.  702, 729, 867, 869, 893, 901, 943
Dokšiaĩ, mstl.  180
Dotnuvà, mst.  51, 52, 600, 678, 898; ur.  321
Drobūkščiai, k.  23, 25, 340, 341
Drozdovaĩ, vls.  178
Drukteĩniai, k.  37, 521; dv.  37; plvrk.  38; vnk.   378
Drūktẽniai (sen. Drukteĩniai), k.  396
Drùpstas, k.  55
Drùskininkai, mst.  638, 868, 874, 875, 877, 878
Dubingiai, mstl.  567
Dubìčiai, k.  568
Dubýsa, up.  343, 707
Dùlkių Laũkas, bjrk.  123; k.  317, 395, 397
Dulkupis, upl.  702
Dvárviečiai, k.  280, 281, 289, 310, 389, 753; vns.  141
Dzūkijà, etn. sr.  253, 567, 568, 859
Džiáugėnai, k.  175

 

E
Eĩchštetas (Vokietija), mst.  559, 688, 692
Egìptas, valst.  624
Eidininkai, k.  74, 123
Eitvydáičiai (Atvydáičiai), k.  123, 156, 353, 355, 356, 389, 396, 512, 668, 943
Endriejãvas, mstl.  859; vls.  596
Endrikãvas, grnk.  359; k.  389
Eržiškės, dv.  623
Èstija, valst.  617, 728, 757
Etiòpija, valst.  891
Europà, pas. d.  170, 171, 551, 594, 600, 614, 664, 665, 743, 860, 864, 871, 872

 

F
Filadelfija (JAV), mst.  685, 736, 737
Fiùsenas (Vokietija), mst.  733
Florencija (Italija), mst.  624
Floridà (JAV), valstija  600, 887
Fuldà (Vokietija), mst.  899

 

G
Gabrielìnė, mšk.  22, 31
Gadūnãvas, mstl.  64
Gaidė, k.  567
Gaidžiókalnis, kln.  66
Gáinai (Rusija), r.  679, 680; (lãgeris) gyvénvietė  612
Gaižiūnai, k.  617, 769, 770
Gandų kalnẽlis  726
Gárduva (Gárdena), upl.  22, 32
Gargždaĩ, mst.  859
Garliavà, mst.  680
Gasčiūnai, mstl.  888
Gataũtiškė (Gataũtiškiai), k.  27, 98, 125, 162, 163, 389, 396, 658, 729, 943; dv.  122, 126, 127, 135–138
Gaũrė, mstl.  898; vls.  64
Gedaudìškiai–Blauzdžiaĩ, dv.  175
Gedvilų Gùzikas, kln.  66
Gelžýčiai, dv.  175; k.  21
Gerùliškis, Gerùliškė, k.  623
Gervėčiai, k.  568, 569
Giedráičiai, mstl.  750, 760
Gimãliai, dv.  118
Girčio (Stasiùlio), mškl.  111
Girdiškė, k.  860
Girčių pélkė  85
Girėnai, k.  669
Girgždūtis (Girgždūtės, plkln.)  677
Gìrininkai, k.  81, 314, 396, 752
Giriónys, k.  358
Gìrkalnis (Gìrnakalnis), klv.  32
Gìrvainiai, k.  141, 144, 159–161, 165, 166, 222, 354, 356, 367–369, 374, 389, 396, 409, 490, 631, 641, 731, 748, 754–756, 897
Glãzgas (Škotija), mst.  653
Golgotà, kln.  535
Gomãliai, k.  409
Gòrkis (Rusija), sr.  900
Graĩkija, valst.  688, 864
Griùnbergas (Vokietija), mst.  732
Gryžų pélkė, drp.  24, 32
Gruzdžiaĩ, mstl.  660
Gūbriaĩ, k.  185, 199, 211, 239, 373, 374; sen.  527, 528
Gudijà (Baltarusija), valst.  781
Gulbės, k.  159–163, 166, 185–187, 190, 218, 302, 317, 358, 366–370, 396, 405, 407–409, 411, 413–415, 417–419, 421, 425, 426, 428, 430–437, 439, 440, 443, 444, 448, 457, 460, 461, 466, 468, 471, 472, 479, 480–483, 485, 487, 491, 493, 512, 513, 565, 566, 636, 637, 732, 752, 754–756, 761, 762, 896, 899, 943; dv.  122, 123, 159, 161, 167; plvrk.  161
Gumbìnės tiltas  79, 81, 111
Guželiai, k.  622

 

H
Hanau (Vokietija), mst.  682, 685, 734 Hátfordas (Anglija), k.  874

 

I, Y
Igárka (Rusija), mst.  670; r.  622
Ignalinà, kr.  567
Ylakiaĩ, mstl.  282
Ilinõjus (Illinois) (JAV), valstija  252, 623, 871, 890, 891
Indija, valst.  624, 625
Ìngolštatas (Vokietija), mst.  733
Irkùtskas (Rusija), mst.  720; sr.  28, 73, 664, 717, 719
Ispãnija, valst.  624, 892
Itãlija, valst.  559, 687, 688, 860, 874, 891
Ivõniškiai (Ievõniškiai) dv.  80, 83, 122, 125, 127, 150–152, 623; plvrk.  80, 100, 122; k.  81, 90, 111, 166, 240, 352, 381, 396, 623, 659, 754, 755, 895
Izraèlis, valst.  690
Ižèvskas (Rusija), mst.  580
Ỹžnė, up.  356, 559, 683, 684

 

J
Jakáičiai, k.  529
Jakšiaĩ, k.  678
Jakštìnė, kln.  66
Jakùtija (Rusija), geogr. sr.  606, 609, 614, 900
Jakùtijos Šiáurė  900
Jakùtskas, mst.  900
Jankáičiai, dv.  175, 178, 725, 726; k.  37, 54, 396, 729, 878, 904
Janušónys, k.  622
Japònija, valst.  159, 860
Jauniaĩ, k.  753
Jaunódava, k.  755, 891, 896
JAV (Jungtìnės Amèrikos Valstìjos), valst.  31, 42, 144, 356, 556, 597, 599, 600, 602, 617, 619, 646, 662, 671, 682, 683, 690, 691, 703, 704, 731, 734, 738, 766, 781, 783, 870, 874, 883, 884, 887, 890–893, 896–899, 901, 902
Jelizavetgrãdas (Ukraina), mst.  641
Jerùzalė (Izraelis), mst.  7, 14, 687, 697, 699, 712
Jiẽznas, mst.  749
Jogmìniškės, k.  755
Jonavà, mst.  901
Joneláičiai, bjrk.  137
Jõneliai, k.  721, 903
Jonìko kalvà  32
Jõniškis, mst.  343, 544, 900; r.  662
Jonùčiai, k.  680
Jósūdiškė, k.  389, 396
Jugoslãvija, buv. valst.  613
Juodáiniai, apyl.  77; k.  5, 9, 12, 16, 19, 21, 22, 25, 27, 63, 64, 66–70, 73–79, 91, 99, 112, 147, 294, 298, 300–304, 322, 330, 333–335, 367, 389, 396
Júodės kálnas  66
Júodkalnis, mšk.  22, 32
Júodkrantė, Neringos mst. d.  592
Júodpurvės, krm., mšk., plk.  32
Jūra, up.  79
Jùrbarkas, mst.  583, 598; r.  40

 

K

Kãdarės, k.  37, 40, 41, 44, 45, 518
Kaišiadórys, mst.  601; r.  358, 597, 602
Kalifòrnija (JAV), valstija  891
Kaliningrãdas, sr.  635
Kalkutà (Indija), mst.  625, 868
Kálmaras (Švedija), mst.  878
Kálnėnai, k.  389
Kálniškės, k.  753
Kálniškiai, k.  246
Kaltinėnai, mstl.  9, 158, 180, 281, 320, 323, 332, 358, 395, 398, 480, 487, 565, 566, 641, 717, 718, 725, 726, 885, 894; grnk. 281; vls.  122, 138, 666, 713, 753–756; apyl.  878
Kalugà (Rusija), r.  598
Kalvarijà, vls.  755
Kamà, up.  612
Kanadà, valst.  558, 560, 562, 605, 615, 887
Kándy (Šri Lanka), mst.  624, 625
Kantautai, k.  389, 396
Kantautãliai, k.  389, 396
Kapùkalnis, kln.  559
Karagandà, sr.  633
Karaliáučius (dab. Kaliningradas, Rusija), mst.  354, 582, 781
Karóblos kálnas, klv.  66, 69
Karóblos kapùkai  488
Karštẽniai, k.  631, 900
Kartenà, mstl.  644
Kártuvių kálnas  358, 491
Karūžiškė, k.  125, 140–142, 156–159, 166, 169, 182, 485, 726, 729–732, 734, 736, 943; dv.  122, 124–126, 305, 345, 726
Karūžiškė I, k.  389, 396; II k.  389
Kasčiùkiškės, k.  622
Kaštaunãliai, k.  389, 396, 891; bjrk.  123; dv.  175, 178;
Kaũnas, mst.  28, 43, 50–54, 56, 87, 109, 119, 120, 126, 135, 149, 152, 167, 170, 173, 176, 177, 252, 346, 358, 546, 548, 557, 582, 589, 596–605, 609, 610, 614–616, 619, 621, 622, 624, 627–629, 631, 632, 638, 643, 644, 647, 651, 653–656, 663, 665–667, 669–671, 681, 682, 687, 690, 697, 709, 722, 725–728, 731, 736, 738, 748, 751, 758, 760, 765, 769–771, 872, 878, 890, 891, 893, 895, 897, 899–905; gub.  22, 122, 123, 135, 151, 159; r.  358
Kazãchija, valst.  634, 887
Kazachstãnas, valst.  39
Kebérkščiai, k.  175
Kėdáiniai, mst.  170, 557, 622; apskr.  678, 749
Kelmė, mst.  180, 181, 641, 901
Kelpšàičiai, k.  81, 125, 166, 352, 353, 356, 389, 396, 516, 880, 882, 897, 898; dv.  121, 126, 151–153, 173, 175, 178, 180, 943; vns.  641, 643; prk.  8, 15, 101
Kelpšáičiai–Mažeĩkiškės, dv.  173
Kepùrpjaunis, pv.  32
Kermušė, k.  24
Kernavė, mstl.  568
Kérpaičiai, k.  40
Kiaukaĩ, k. ir sen.  529
Kìjevas (Ukraina), mst.  641, 726, 901
Kikóniai k.  63, 105–107, 220, 221, 253, 255, 314, 342, 389, 396, 512
Kinkalnis, klv.  32
Kintaĩ, mstl.  890
Kìpras, valst.  688
Kirminės pélkės  32
Kivỹliai, k.  756
Klaĩpėda, mst.  10, 17, 28, 35, 39, 40, 43, 54, 74, 94, 97, 98, 152, 190, 320, 341, 378, 513, 523, 545–552, 554, 555, 573, 574, 576–578, 581–584, 587–596, 599, 600, 628, 649, 667, 675, 676, 717, 720–752, 763, 766, 768, 771, 776, 781, 870, 878, 888, 890, 893, 895–897, 900; kr.  677, 720, 763; apskr.  22
Klìkniškiai, k.  529
Kliošiaĩ, prk.  890
Klìvlendas (Cleveland) (JAV), mst.  617, 874, 896, 902
Kolòmbas (Šri Lanka), mst.  624
Kòmija (RF respublika)  365, 589, 622, 632, 645, 670, 680, 894, 904
Kontautaĩ–Kelpšáičiai, dv.  175
Kontautãliai, k.  666
Kontautėliai, k.  106
Korėjaus kálnas, klv.  32
Kortkerosas, r.  646
Kòsovas (Serbija), sr.  872
Krasnojárskas (Rusija), kr.  50, 601, 670; lag.  622, 632, 633
Krãžiai, bžnk., mstl.  54, 165, 623, 648, 653–655, 657; vls.  630, 646, 722, 902
Krekenavà, mstl.  660, 661, 895
Kremenčiùgas (Ukraina), mst.  898
Kretingà, mst.  527, 670, 903–905; apskr.  678
Kretuonà, ež.  592
Kriaunaĩ, par.  395
Kriukaĩ, mstl.  544
Krỹžių kálnas  696, 704
Kròkuva (Lenkija), mst.  649
Kūdáičiai (Kuodáičiai), k.  37, 44–46, 49; dar žr. Kuodaičiai (Kūdaičiai)
Kuitaĩniai, k.  21, 22, 26, 34, 36, 81, 284, 389
Kuliaĩ, vls.  620, 903
Kùmelio pėdà, ak.  77, 79
Kuodáičiai (Kūdáičiai), k.  195, 202, 356, 374, 513, 528, 902
Kùpiškis, mst.  663
Kuršėnai, mst.  358; vls.  717, 754
Kùršiškių užus.  119, 138
Kuzminskių mìškas, mškl.  69
Kvebèko provincija (Kanada)  560
Kvėdarna, mstl.  79, 101, 121, 150, 151, 322, 336, 341, 358, 381, 382, 488, 575, 681, 732, 869, 887, 900; sen.  155; vls.  490, 643, 904; apyl.  240, 394, 397, 623, 722

 

L
Labanóras, mstl.  170
Labardžiaĩ, grnk,  282; k.  75, 753
Labãtmedis, k.  763
Lahoras (Pakistanas), mst.  625
Láisvės alėja (Kaunas)  610
Lãkščiai, klv.  32
Lampertheimas (Vokietija), mst.  614
Lãpių Pãlokystis, k.  80
Lãpkalnis, k.  6, 13, 37, 38, 375–377; kln.  41, 42
Lãplėgiai, k.  648, 657
Lãptevų jūra  605, 606, 609, 612–615, 888
Lãtvija, valst.  127, 565, 601, 617, 635, 728, 757, 764, 864
Laũciškė, k.  356
Laũkas, k.  397
Lau(k)dvariaĩ, plvrk.  122
Laukdvariaĩ, k.  186, 389, 397, 729
Laukesà, k.  902
Laũko Sodà, k.  648, 658
Laũksodis, k.  648, 657
Laukùčiai, k.  754
Laũkuva, mstl.  21, 23, 26–30, 32, 35–38, 40–42, 47–50, 52–54, 58–62, 64–66, 68–72, 76, 77, 79–81, 87, 89, 94, 98, 101, 107–109, 111, 112, 119, 121–123, 125–127, 129, 130, 133, 137, 138, 142, 144, 149, 151–153, 158, 161, 163–165, 178, 180, 183, 185, 198, 220, 223, 228, 247, 251, 253–255, 262, 265, 267–270, 272, 274–277, 279–286, 289, 294–301, 303, 306–308, 311–314, 316, 320, 322–325, 327–330, 332, 334–348, 351–358, 362–371, 374–376, 379, 380, 383, 385, 387, 389, 393, 395, 396, 398, 399, 405, 410–412, 416, 422, 425, 431, 441, 446, 447, 453, 462, 470, 486–492, 494, 512, 513, 519, 521, 525–527, 538, 539, 545–547, 550, 552, 554–558, 563, 565, 566, 572, 573, 575, 576, 591, 596, 597, 600, 602, 605, 610, 611, 614, 615, 620–623, 625–637, 639–643, 646, 648, 659, 665, 666, 668, 669, 671, 675, 678–680, 686, 687, 697–702, 706–709, 713–718, 720–722, 725, 729, 731, 738, 739, 749–755, 762–766, 857, 859, 860, 869, 874–880, 882, 883, 885–889, 891–905, 941–947; apyl.  22, 111, 118, 120, 125, 133, 149, 155, 165–167, 169, 170, 228, 229, 231, 233, 240–242, 248, 249, 281, 291, 299, 321, 377, 381, 382, 385, 386, 395, 397, 405, 411, 461, 462, 464, 467, 513, 516, 523, 524, 527, 605, 623, 675, 748, 750, 753, 756, 765; kap.  76, 111, 270–282, 387, 622, 639, 660, 670, 897; par.  22, 39, 75, 95, 106, 252, 253, 283, 407, 409, 544, 549, 623, 681, 748, 752, 756, 882, 893, 895, 901, 902; vls.  22, 24, 29, 37, 68, 81, 84, 95, 284, 315, 317, 333, 336, 374, 386, 395, 528, 529, 584, 615, 618, 630, 640, 644, 645, 647, 659, 666, 668, 676, 681, 687, 714, 734, 738, 748, 752–756, 759, 762, 764, 890–899, 905, 941–947; vnk.  298; sen.  107, 389–391, 393–395; bžnk.  513, 551, 554, 659; prk.  119
Laumenaĩ, k.  713, 719, 721, 897
Lenà, up.  606
Lendrupãlis, upl.  79
Leningrãdas (dab. Sankt Pèterburgas, Rusija)  892
Lénkija, valst.  169, 171, 173, 179, 181, 356, 565, 625, 637–639, 654, 750, 760, 761, 894
Lénkviečiai, k.  137
Lentìnė, k.  396
Lẽviškiai, k.  40, 236
Liepkalnis, k.  527; klv.  396
Liepója (Latvija), mst.  618
Lietuvà, valst.  7–9, 11, 14, 15, 18–20, 28, 33, 35, 42, 51–54, 69, 73, 75, 80, 87, 88, 94, 95, 99–101, 108, 112, 118, 120, 121, 125, 129, 151, 158, 167, 170, 171, 177, 181, 214, 228, 252, 273, 278, 280, 284, 297, 306, 335, 345, 346, 348, 351–353, 357, 363, 371, 380, 381, 391, 406, 407, 409, 462–466, 468, 470–472, 474, 482, 483, 487, 523, 526, 527, 544, 546–549, 551, 552, 554, 557, 558, 560, 565, 567, 570, 572–577, 579, 582, 583, 586, 589–591, 593–604, 609, 611, 613–623, 625, 628–630, 632–635, 637–647, 650, 651, 653–656, 658, 659, 662–666, 670, 671, 675–678, 681, 682, 686, 689, 691–697, 698–702, 704, 705, 707, 713, 717, 720, 722, 725–731, 736, 739, 741, 744–747, 749–751, 753, 756–758, 760–766, 768–780, 783, 857, 859, 860, 868, 870, 872, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 886, 887, 889–894, 896–904, 948
Lygumų pieva  79
Lygùsis dirvónas  32
Lýgumos, pv.  154
Lìngiškės, k.  200
Linksmãdvaris (Kaunas)  604
Lioliaĩ, mstl.  641, 765
Lìvas, up.  639
Lìverpulis (Anglija), mst.  727
Lìžė, pv.  32
Lòdzė (Lenkija), mst.  638, 639
Lokystà, up.  38, 48, 52, 53, 79, 81, 125, 147, 149, 151, 154, 167, 396, 604
Lòndonas (London) (Didžioji Britanija), mst.  353, 729, 730, 860, 902
Los Ándželas (Los Angeles) (JAV), mst.  557, 704, 887
Lūkstas, ež.  27, 28, 31, 138, 320
Luõkė, mstl.  170, 750, 901

 

M
Mãciškė, Martiškė, užus.  138, 139, 141, 144, 145
Mačiūkiai, k.  902
Magnitogòrskas (Rusija), mst.  633, 634
Majãmis (JAV), mst.  600
Malavėnai, k.  52, 81, 147, 150, 389, 396, 512
Maldavãnija (Moldòva), valst.  481
Málta, valst.  688
Manhàtanas (JAV), Niujorko mst. d.  688, 690, 695
Marciškė, Mãciškė k.  730–732; dar žr. Mãciškė
Mankiškė (Momkiškė) k.  286, 315, 389, 396, 512
Mardasãvas, k.  569
Márgionys, apyl.  868
Marijámpolė, apskr.  755
Markiai, k.  638
Maskvà (Rusija), mst.  52, 568, 577, 598, 630, 667, 672, 685, 879, 880, 882, 883, 887, 892, 893
Maũdė, plk.  32
Mazòvija (Lenkija), geogr. sr.  170
Mažeĩkiai, buv. apskr.  647; mst.  375, 704; vls.  900
Mažeĩkiškiai, dv.  173
Mažieji Vankiaĩ, k.  397
Mažóji Lietuvà, istor. sr.  70, 170, 675, 676, 890, 891
Mažõnai, k.  869
Mažrìmai, k.  196
Mėčiaĩ (Miečiaĩ), k.  63, 73, 125, 389, 396, 397, 409, 573, 584, 592, 596, 752, 753, 890
Medingėnai (Medìniai), k.  154; vls.  177
Medsėdžiai, k.  101
Mẽdininkai, Mẽdnikai, istor. sr.  623;  dv.  177, 178
Medvėgalis, kln.  22, 126, 133, 142, 320, 322, 464, 489, 490, 576, 582, 589, 590, 668, 676, 677, 683, 702, 705, 713, 731, 734, 735, 885, 943; plkln.  9, 11, 16, 18, 19, 122; kap.  677; kpn.  158; plkln.  156, 943
Mergkalnis  21; dar žr. Bõbų kàlnas, Panų kálnas
Merkìnė, mstl.  567
Meškùičiai, mstl.  900
Mėčių kapinės  943
Mickáičiai, plvrk.  122
Mikūlės, k.  81, 101, 397
Milašáičiai, dv.  623
Mìnskas (Baltarusija), mst.  180, 878
Mintaujà (Latvija), mst.  727, 898
Miùnchenas (Vokietija), mst.  619, 733
Miùnsteris (Vokietija), mst.  548
Molỹnės dirvõnas, pv.  32
Mòlotovas (dab. Pérmė, Rusija), sr.  680
Monkiškė, k.  21, 22, 31, 34, 81, 163; plvrk.  122
Monreãlis (Kanada), mst.  703
Montvìdžiai, dv.  173, 174
Montvilų pélkė  85
Mordòvija (RF respublika)  664
Mósėdis, mstl.  303

 

N
Nagpuras (Indija), mst.  625
Nãtiškiai, k.  727
Naũmiestis, mstl.  732
Nemãkščiai, k.  641, 643, 648, 904
Nẽmunas, up.  707, 737, 738, 609
Nevarėnai, k.  599
Nèvelskaja (Rusija), lageris  664
Nevõčiai, k.  37, 147, 378, 528, 623, 708, 732, 896
Nidà, Neringos mst. d.  353, 592
Nìdzas (Rusija), sr.  646
Niẽžinas (Nèžinas) (Rusija), mstl.  620, 903
Niujòrkas (New York) (JAV), mst.  42, 688, 690, 695, 703, 704, 709, 872, 874, 896, 902
Niùrtingenas (Vokietija), mst.  734
Norkiškės, klv.  32
Norvaĩšiai, k.  389, 397
Norvègija, valst.  899
Novorosìjskas (Rusija), mst.  615

 

O
Oberammergau (Vokietija), mst. 734
Odesà (Ukraina), mst.  616
Òksfordas (Anglija), mst.  615
Olándija (Nyderlandai), valst.  728
Olšanà (Ukraina), mst.  726
Òmskas (Rusija), mst.  659, 895, 900
Orienbùrgas (Rusija), mst.  722
Osvencimas (Lenkija), mst.  653
Ožekšẽlio kalnas  154
Ožkabaliaĩ, k.  590
Óžkalnis, klv.  32

 

P
Pabaltijỹs, geogr. sr.  576
Pabradė, mst.  601
Pãbremenė, k.  682
Pãdievytis, Pãdyvytis, k.  5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 29, 37, 42, 59, 156, 158, 167, 168, 182, 183, 228, 615, 633, 659, 661, 662, 665, 685, 725, 726, 728–732, 736, 749, 765, 766, 780; 867, 869, 872, 892, 943; apyl.  186, 188, 189, 191, 201, 203, 223, 228, 229, 527, 558, 899, 901; k.  188, 200, 203, 223, 242, 249, 250, 389, 396, 398, 490, 527, 752, 895; dv.  121, 125, 126, 138, 139, 143, 144; vns.  140–142, 144, 892, 898 k.  752; vnk.  683
Pãdievytis (Diẽvytis, Dỹvytis), ež.  464, 490, 491
Padvárninkai, k.  235, 358, 359, 363, 366, 368, 369, 388, 397, 405, 407, 479, 720, 752, 755, 896
Pãežerė (Póžerė, Skaudvilės vls. Upynos sen.), dv.  126
Paežeriaĩ (Tauragės apskr. Laũkuvos vls.), dv.  128
Pagėgiai, mst.  679
Pãgrįžuvis, k.  663
Payžnỹs, k.  41, 94, 118, 119, 163, 183, 184, 186, 189, 194, 204–207, 223, 341, 357, 369, 372–374, 389, 527
Pajūris, mstl.  898; apyl.  228, 231, 240, 243, 248, 251; par.  675, 676, 901, 905; vls.  623
Pãjemontis, plvrk.  122
Pajūrãlis, mstl.  869
Pajūrėlis, mstl.  869
Pãkarnupis (Pãkerupis ?), mstl.  899
Pãkretuonė, ež.  592
Pakrúojis, vls.  895
Pakvišnà, dv.  623
Palangà, mst.  11, 18, 179, 330, 546, 548, 590, 591, 622, 671, 898
Pãlaukuvis, k.  72, 81, 385, 389, 396
Palestinà, valst.  697
Paliepis (Palýpis, Pãliepkalnis), k.  529
Pãliepkalnis, k.  396
Pãlygumis, k.  81, 389, 512
Palýpis (Paliepis), kap.  153, 270; vns.  753
Pãlokysčio karčema  165
Palokystãlis, k.  80, 81, 94, 98–100, 229, 374, 389, 396
Pãlokystis, k.  40, 79, 83, 106, 121, 123, 150, 196, 210, 229, 242, 237, 311, 314, 317, 318, 396, 521, 527, 713, 901; plvrk.  122, 151
Palómenė, k.  622
Palūkstis, k.  363; dv.  163, 463, 483
Pamaskvio Ostròvas (Rusija), gyv.  883
Pãmedvėgalis, k.  731
Pãmelnyčia, k.  630
Panemùnė, k.  163
Panevėžỹs, mst.  475, 478, 628, 681, 875–898, 900; apskr.  598
Panų kálnas  21, 22, 32; dar žr. Bóbų kálnas
Papartėliai, k.  622
Papìlė, mstl.  727
Parỹžius (Prancūzija), mst.  171, 602, 616, 624, 727, 868, 871
Paršežeris (Póžerės), ež.  22, 28, 31, 36, 125–128, 133, 135, 320, 464, 491
Paršpilis, plkln.  19, 943
Parškalnis, klv.  21, 943
Paršas, ež.  137, 138
Paskarbìškiai, k.  178
Pašaltuonỹs, k.  40
Pãšeikis, k.  30
Pãšilė, k.  175
Pãšlynis, Pãšlynė, k.  722, 943
Pãvandenė, vls.  659
Pãvolgis (Rusija), geogr. sr.  568
Pažáislis, Kauno mst. d.  661
Penzà (Rusija), sr.  598
Pérmė (Rusija), sr.  680
Pernaravà, vls.  678
Pėsčianlãgas (Kazachstanas), Karagandos sr.  633
Pesiaĩ, dv.  175
Peterbùrgas (Sankt Peterbùrgas, Rusija), mst.  74, 75, 554, 667, 681, 878, 892
Petrainiškės, dv.  623
Petrãpilis (Sankt Peterbùrgas, Rusija), mst.  618, 727, 901
Petrašiūnai, Kauno mst. d.  604; kap.  665, 895
Petrogrãdas (Sankt Peterbùrgas, Rusija), mst.  598, 618, 620, 903
Petropávlovskas (Rusija), mst.  722
Petrõšiškės, k.  622
Pietų Žemaitijà, geogr. sr.  897, 901
Pykáičiai, Pikáičiai, k.  139, 141, 186, 197, 202, 236, 314, 333, 356, 372, 385, 389, 396, 397, 528, 562, 631, 725, 752, 753, 892; dv.  144, 163, 164; plvrk.  122, užus.  138
Pykaitãliai, k.  389, 528
Pìliakalnis, apyl.  228, 229, 234, 235, 241, 247, 251
Pinciškė, k.  396
Pypliaĩ, k.  622
Pjauniaĩ (Pjaũnės), plk.  77, 79
Plauskìniai, k.  288
Plìkšiliai, k.  21, 32; kap.  23
Plùngė, mst.  64, 118, 739, 740, 891, 905; r.  79
Plunksnės, k.  885
Póežerė, Pãežerė, Pãežeris, (dab. Póžerė), bžnk. 7, 10, 14, 17, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 137, 138; k.  130, 131; dv.  122–131, 133–138, 759; plvrk.  122
Pòznanė (Lenkija), mst.  624, 637, 639
Póžerė (Pãežeris), k.  158, 163, 169, 389, 396, 407, 480, 491, 492, 527, 529, 623, 630, 632, 648, 651, 656, 754, 885, 897; bžnk.  5, 9, 12, 16, 21, 55, 56, 61, 94, 98, 112, 240, 275, 276, 278, 358, 367, 370, 385, 462, 492, 544, 701, 713, 729, 732, 765, 943; dv.  758; kap.  270, 274–278
Prancūzijà, valst.  21, 616, 728
Prãpymas, k.  121, 591, 722, 901, 943
Pravienìškės, k.  358
Priekulė, mstl.  675, 890
Prozãriškės, k.  622
Prūsija, buv. valst.  119, 675, 677, 898
Pùmpėnai, mstl.  728
Pùnskas (Lenkija), mst.  638
Pupìniai, k.  56
Purvìnė, k.  749
Pustélnikas (Lenkija), mstl.  638
Pùšalotas, vls.  598
Pušų pélkė (Pùšpelkė) 32
R
Rãdvietis, k.  723
Radvìliškis, mst.  599, 723, 750, 894
Raĩner (JAV), kln.  703
Ramýgala, mst.  649, 663
Ránči (Indija), mst.  625
Raséiniai, mst.  174–176, 618, 623, 641, 645, 678, 707; apskr.  122, 138, 141, 147, 149, 154, 155, 181, 646, 681, 901; r.  899
Raũdis, upl.  356
Razmaĩ, k.  755
Ražõnė (Ražuõnė), plk., pv.  32
Règensburgas, apyl.  733
Réistrai, k.  135–137, 389, 397
Rėkýva, elektrinė  603
Ręsčiaĩ (Rensčiaĩ), k.  63, 74, 355, 385, 386, 389, 397, 891, 943
Rešketėnai, k.  630
Rešõtai (Rusija), lag.  601, 632, 633, 670
Riešketai, k.  21, 22, 281, 283, 332, 334, 381, 385, 389, 397, 407, 465, 468, 481, 483, 484, 486, 492, 625
Rietãvas, mst.  27, 41, 50, 52, 54, 56, 67, 68, 76, 79, 87, 149–151, 555, 574, 596, 600, 602, 633, 645, 874, 893, 894, 898, 899; dv.  80; r.  22, 30, 51, 576; vls.  55, 68, 84, 147, 669, 752, 753
Rygà (Latvija), mst.  602, 644, 660, 705, 878, 895, 904
Rimšė, k.  567
Rytų Europà, geogr. sr.  876
Rytų Indija, geogr. sr.  624, 625
Rõjaus kálnas, klv.  32
Rõkantiškės, kap.  629
Rõkiškis, mst.  748, 877
Romà (Italija), mst.  42, 181, 395, 558–562, 623–625, 653, 688, 696, 697, 703, 725, 775; Romos imp.  170
Romáiniai, kap.  899
Rubikaĩ, k.  900
Rùdiškė, k.  396
Rugienos (Rugýnas), k.  336, 337
Ru§šiškės, mstl.  298
Rumùnija, valst.  615, 748
Rungỹs, upl.  636
Rùsija, valst.  39, 65, 75, 119, 129, 167, 169–171, 173, 343, 577, 596, 598, 615, 618, 620, 630, 674, 679, 681, 720, 747, 760, 766, 864, 870, 892, 903
Ruskiaĩ, bjrk.  150, 154; k.  81, 99, 152, 356, 397, 512, 513, 596, 678, 679, 754; plvrk.  678
Rùsnė, mst.  763, 766

 

S
Sãdriškė, k.  397
Samkòvas (Rusija), geogr. sr.  680
Samoškãliai, k.  396
San Francìskas (JAV), mst.  545
Sánta Mònika (JAV), mst.  890, 891
Sántariškės, Vilniaus mst. d.  666
Sartãlė (Sartẽlė), upl.  636
Sárviečiai, k. (Sárvyčiai, viet. tar. Sárvyte) 5, 12, 19, 53, 63, 71, 75, 79–81, 83, 86, 87, 90–92, 94–97, 99–109, 111–115, 151, 219, 309, 314, 381, 397; k.  753, 780; plv.  79; plvrk.  123; sen.  79, 81
Sáuliškė, kap.  137
Sausiaĩ, k.  596
Saũslaukis, k.  904; vnk.  643
Selvẽstrai, k.  5, 9, 12, 16, 19, 48, 50, 125, 147, 154, 162, 163, 253, 321, 330, 336, 337, 339, 397, 596, 600–604, 630, 633, 859, 890, 893; dv.  51–54, 56, 57, 61–68, 72, 77, 79, 121, 124, 125, 147–150, 166–168; mš.  154; plvrk.  123
Selvẽstrai–Malavėnai, bjrk.  147
Selvẽstrai–Stročiaĩ, bjrk.  147
Sẽnosios Sárviečių kap.  111
Sénvagė, Panevėžio mst. d.  878
Seùlas (P. Korėja), mst.  900
Severėnai, k.  356
Siáuteliai, k.  38, 253, 335, 666, 669
Siáutiliai, k.  397
Sìbiras, geogr. sr.  33, 39, 41, 53, 56, 64, 73, 99, 109, 295, 365, 516, 596, 598, 601, 604, 613, 630, 644, 659, 662, 664, 667, 678, 716–720, 725, 733, 750, 881, 890, 892, 894, 895, 898, 900, 902, 904, 905
Sìdnis, Sidnėjus (Sydney) (Australija), mst.  743, 746
Siemenìškė, vnk.  154
Sietuvos, upl.  138, 943
Syktyvkãras (Komija), mst.  646, 670; r.  894
Silèzija, geogr. sr.  732
Sinãjus (Egiptas), kln.  709
Sìrija, valst.  688
Skabùčiai, k.  397
Skandinãvija, geogr. sr.  860
Skaudvìlė, mst.  556, 645, 651, 654, 859, 904; buv. apskr.  641, 681; vls.  126, 753
Skerskelis, Jodainių gyv. d.  68, 71, 76
Skinsgáilos kálnas  32
Skirvỹtė, k.  763, 768
Skrùzdkalnis (šnek. Skrùzdkalnės), kln.  66
Skuõdas, vls.  902
Slabadà, vnk.  87
Smolenskas (Rusija), mst.  174, 180, 618
Söhrewald (Vokietija), mst.  615
Songailaĩ, k.  74, 75
Soviẽtskas (Tilžė) (Rusija), mst.  675
Soviẽtų Sējunga, buv. valst.  682, 766
Spaũdo kálnas  11, 18, 70, 886
Stabìntiškės, k.  622
Stãlino prūdẽlis  354
Stãlinsko–Magnitogòrsko gelež. magistralė (Rusija)  633, 634
Staniùko girãlė, mškl.  38, 39
Stìrbiškiai, k.  106
Stirbiškė, k.  151, 368, 396
Stokhòlmas (Švedija), mst.  667
Stoniaĩ, k.  357
Strazdẽliai (Strazdãliai), k.  396, 407, 752
Stročiaĩ, k.  22, 63, 64, 106, 147, 356, 357, 368, 397; plvrk.  123
Strõšlaukis, plvrk.  123
Stulgiaĩ, k.  641, 647–655, 657, 658
Stumbraĩ, k.  647
Stùngaičiai, k.  314, 397, 527, 732; vns.  618
Suchobezvodnoje (Rusija), Gorkio sr., kalėjimas  900
Sungailiškiai, k.  682
Suõmija, valst.  860

 

Š
Šakiaĩ, k.  356, 357
Šánčiai, k.  727, 731, 769, 771
Šárkų kálnas  464; k.  490
Šãtrija, kln.  735
Šáukėnai, mstl.  869
Šaũkliškė, k.  295, 298
Ščiòdriškės (Gataũtiškės sen. pavad.), dv.  135
Šeduvà, mst.  623
Šerùčiai, k.  317, 512
Šėta, mstl.  170
Šiaũduva, k.  9, 10, 16, 17, 39, 42, 112, 120, 122, 166, 199, 216, 295, 373, 526–529, 542–544, 559, 563, 564, 681, 684, 686, 687, 702, 703, 734, 754, 764, 866, 868, 869, 891, 896, 897, 943; dv.  118, 120, 141, 396, 765, 770, 901
Šiaudãliai, k.  37
Šiaulėnai, apyl.  252
Šiauliaĩ, mst.  54, 77, 178, 302, 330, 332, 382, 385, 577, 584, 599, 656, 681, 696, 726, 730, 754, 760, 764, 870, 875, 877, 878, 888, 891–894, 903; apskr.  753, 754, 888, 901; r.  358, 569
Šiáurė (čia vartojama Sìbiro prasme)  611
Šiáurės Amèrika, geogr. sr.  697
Šiáurės Lietuvà, geogr. sr.  570
Šilãlė, mst.  37, 38, 42, 54, 59, 77, 119, 122, 156, 158, 180, 228, 247, 251, 273, 280–282, 289, 322, 332, 352, 358, 373, 379, 395, 398, 480, 527, 558, 559, 596, 610, 611, 627, 636, 647, 659, 668, 678, 686–688, 697, 702, 704–707, 717, 718, 722, 723, 730, 751, 753, 766, 869, 870, 874, 879, 881, 886–888, 891, 892, 894, 896, 900–903; apyl.  133, 185, 203, 205, 240, 248, 333, 334; r.  21–23, 27, 28, 32, 43, 114, 183, 218, 223, 289, 356, 358, 372, 374, 409, 527, 563, 572, 591, 699, 753–756, 869, 886, 890, 894, 896; vls.  49, 317, 334, 545, 528, 529; mstl.  79, 119
Šilùtė, mst.  284, 675, 875, 877, 900, 901; buv. apskr.  763; r.  877
Šìluva, mstl.  649, 653
Šìlvės, k.  366, 367
Šìrvintos, mst.  750, 760
Šiupỹliai, k.  569
Šiuráičiai, k.  284
Škòtija, valst.  653
Štùtgartas (Stuttgart) (Vokietija), mst.  890
Šukiónys, k.  894
Šùkolai, k.  397
Švèdija, valst.  878
Švẽdkalnis (Šviẽtkalnis, Biliónys), plkl.  368, 463, 488, 489, 636, 677, 943
Šveicãrija, valst.  891
Švėkšna, mstl.  722, 723, 763, 766, 867; vls.  721, 753, 763, 903
Švenčiónys, mst.  748
Švéndriškiai, k.  681
Šventaĩ, k.  127, 623
Šventóji, up.  592
Šventupis, ež.  559

 

T
Tabólskis, pv.  32
Taišètas (Irkutsko sr.), r.  28, 73, 664, 717, 719
Tártu (Estija), mst.  682
Taučiaĩ, dv.  174
Tauragė, mst.  40, 52, 68, 69, 74, 81, 129–131, 144, 180, 349, 556, 575, 598, 599, 601, 616, 642, 645, 646, 661, 662, 664, 678, 681, 688, 706, 707, 721, 723, 730, 751, 752, 758, 764, 766, 869, 870, 894, 898; apskr.  22, 23, 29, 37, 64, 68, 81, 88, 114, 128, 129, 317, 330, 374, 490, 527–529, 584, 596, 630, 643, 676, 687, 713, 738, 755, 756, 759, 760, 762–764; r.  682, 753; apyg.  31; r.  409
Taurãlaukis, Klaĩpėdos mst. d.  98
Tautvilaĩ, k.  21, 386, 387, 397, 512
Telšiaĩ, mst.  31, 39, 51, 53, 54, 64, 68, 75, 77, 87, 120, 141, 174–176, 179–181, 277, 282, 299, 559, 575, 594, 598–602, 621, 623, 630, 647, 648, 651, 655, 687–689, 695, 697, 701, 703, 706, 707, 875, 877, 880, 893, 895, 897, 898, 903, 905; apskr.  22, 23, 51, 68, 119, 122, 123, 151, 159, 599, 631, 681, 753, 755; r.  21, 23, 897, 901
Temple (JAV), mst.  736
Teneniaĩ, k.  232, 249
Tėbai, sen. Egipto mst.  624, 625
Tilžė (dab. Soviẽtskas) (Rusija)  381, 651, 675, 677
Tibètas, geogr. sr.  580
Tirkšliaĩ, k.  623
Tiròlis, ist. sr.  896
Tiurìngija (Vokietija), geogr. sr.  682
Tòmskas (Rusija), mst.  659, 895, 902
Toròntas (Kanada), mst.  562, 874
Týtuvėnai, mst.  641
Trãkai, mst.  622
Trakógalis, k.  397
Traksėdis, k.  199
Treigiaĩ, k.  94, 95, 248, 317, 383, 387, 397, 512; plkln.  19, 123, 677, 943
Trofìmovskas (Rusija), sala   606, 608, 610, 900; sala  614
Troškūnai, mst.  900
Trýškiai, mstl.  165, 623
Trùmpainiai, k.  137, 159, 160, 166, 356, 396; kap.  677
Tūbinės, k.  188, 200, 215, 378; bžnk.  64, 147, 559, 894; mš.  702
Turkija, valst.  688
Tiubingenas (Vokietija), apyg.  902
Tvẽrai, mstl.  27, 48, 66, 68, 69, 74–76, 123, 284, 320, 332, 334, 398, 505, 573; apyl.  24, 284, 288; par.  74; vls.  74, 75, 101, 630
Tvèrė (Rusija), mst.  598

 

U, Ū
Udmùrtija, valst. Rusijoje  580, 628
Ukmergė, mst.  170, 662, 878; apskr.  87
Ukrainà, valst.  644, 726, 863, 864, 901, 904
Uljãnovas (Rusija), gyv.  670
Upýna, apyl.  538, 640; sen.  126
Upýtė, k.  622
Utenà, mst.  345, 748
Ùžlankiai, k.  666, 668
Ùžnemunė, geogr. sr.  170
Ùžpoliarė, geogr. sr.  606, 611, 900
Ùžupis, Vilniaus mst. d.  565

 

V
Vabalaĩ, dv.  153, 749; k.  123, 127, 280, 295, 367, 369, 397, 512, 666, 751–754, 756
Vadenij (Rumunija), k.  615
Vaĩdilai, k.  758
Váiguva, mstl.  753
Vaĩkių Laũkas, bjrk.  123; k.  37, 395, 397, 899
Vainùtas, vls.  756
Vaitkáičiai, k.  21, 22, 25, 26, 28, 29, 34, 36, 71, 125, 162, 163, 167, 168, 284, 287, 302, 314, 323, 397, 752–756, 898; bjrk.  123; dv.  121, 154, 155, 175, 178, 485; plvrk.  123
Vakarų Europà, geogr. sr.  99, 167, 697
Vakarų Prūsija, geogr. sr.  898
Valdãmiškės, plvrk.  123
Valkininkai, mst.  568
Van-Courtland parkas (JAV), Niujorko mst. dalis   703
Vankiaĩ, k.  358, 359, 366–368, 370, 384, 397, 635, 675, 676, 720, 754, 902, 905; kap.  677
Varėnà, r.  567, 569, 868
Varniai, mstl.  21, 23, 68, 76, 94, 126, 137, 149, 159, 180, 300, 320, 348, 353, 358, 398, 409, 653, 725, 750, 859, 864, 879, 897, 900, 902, 905; vls.  138, 151, 279, 340, 341, 363, 755; r.  29, 56, 406, 891, 897; par.  900
Vársėdžiai, bžnk.  894
Varsnẽliai, k.  754
Váršuva (Lenkija), mst.  155, 181, 548, 620, 624, 625, 637–639, 647–649, 651, 655, 656, 660, 760, 895, 898, 901
Vatikãnas, mst. valst.  560, 561
Veliuonà, mstl.  623, 624; apyl.  625; dv.  623
Vengrija, valst.  892
Vẽpriai, vls.  87
Versãlis (Prancūzija), Paryžiaus mst. d.  46
Vidùklė, mstl.  641
Viekšniaĩ, mst.  333, 662; vls.  646
Viena (Austrija), mst.  896
Vietnãmas, valst.  781, 872
Vìksvė, upl.  356, 636
Vilkãkiemis, k.  622
Vilkavìškis, mst.  693
Vilkpjaunis, pv.  32
Vìlnius, mst.  21, 39, 54, 59, 64, 74, 76–80, 87, 95, 99, 113, 118, 121–123, 127, 160, 167, 170, 172, 173, 176, 177, 179, 181, 183, 228, 252, 253, 261, 345, 352, 353, 358, 366, 371, 381, 394, 395, 397, 406, 408, 464, 481, 493, 512, 523, 524, 526, 527, 557, 561, 563, 565, 570, 572, 574, 575, 577, 578, 580, 586–588, 591, 592, 595, 597–599, 601, 602, 609, 614–616, 622, 623, 625, 628–630, 632, 635, 638–640, 642, 645–651, 654, 662, 664, 667, 668, 670, 680, 687–690, 693–695, 699, 700, 709, 721, 722, 727, 739, 747, 748, 750, 760–763, 765, 780, 859, 864, 868–870, 873, 874, 876–882, 888, 891–894, 896, 899, 901, 902, 905
Vìngininkai, k.  42
Virpỹlai (Virpỹlos), k.  64, 163, 397, 630, 890, 895
Vysbãdenas (Vokietija), mst.  624
Vytógala, k.  681
Vokietijà, valst.  40, 51, 90, 92, 344, 346, 559, 565, 598, 599, 614, 615, 617, 619, 662, 663, 637, 665, 682, 687, 688, 692, 728, 731, 733, 747, 766, 872, 874, 890, 891, 898, 899
Volčánskas (Ukrainà), mst.  901
Volóminas (Lenkija), mst.  637
Vorkutà (Komija), mst.; konc. stovyklų grupė  670
Vorónežas (Rusija), mst.  630
Vròclavas (Lenkija), mst.  637

 

W

Warragamba (Australija), mst.  745 Wilibaldas (Vokietija), mst.  559, 688

 

Z

Zarasaĩ (seniau – Novaleksándrovskas), buv. apskr.  135, 902; r.  180 Zervỹnos, k.  567
Zorūbai, k.  24, 284

 

Ž
Žagãrė, mstl.  64, 663, 764
Žarėnai, vls.  631, 648, 900
Žąsinas, k.  290, 545, 546
Žemaĩčių partizanų apygarda  896
Žemaĩčių Kalvarijà, mstl.  89, 526, 531, 539, 541
Žemaĩčių Naũmiestis, mstl.  285
Žemaĩčių plentas  11, 17, 79, 101, 153, 158, 279, 280, 322, 345, 346
Žemaĩčių vyskupijà  165
Žemaitijà, etn. sr.  118, 121, 125, 126, 144, 151, 158, 167, 169, 177, 178, 180, 253, 270, 332, 351, 353, 381, 382, 463, 481, 483, 485, 523–525, 550, 598, 622, 623, 625, 637–639, 649, 659, 671, 675, 677, 683, 721, 722, 725, 734, 735, 750, 859, 860, 864, 868, 873, 874, 876, 888, 898, 903
Žiẽmgala, etn. sr.  749
Žiežmãriai, mstl.  52, 597, 601, 602, 633, 891
Žilinėliai, k.  568
Žvingiai, k.  901
Žvirgždkalnis, kln.  66

Pastaba: monografijoje visi vietovardžiai rodyklėje yra sukirčiuoti. Skelbiant interneto svetainėje palikti tik tie kirčiai, kurie yra svetainės šrifte.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt